Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата: Пеење
Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+...
Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ
Легенда: (* - целосно усвоени наставнит...
Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата: СЛУШАЊЕ МУЗИКА
Легенда: (* - целосно усвоени наставните ...
Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:СВИРЕЊЕ НА ДМИ
Легенда: (* - целосно усвоени наставните ц...
Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за ...
Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза
Ниво
2 nivo
2 nivo

Ime i prezim...
Ниво

Ime i prezime

Teodor A
Bojana A
Ivan B
JovanB
Marija G
Bogdan G
Ivona D
Ana Marija N
Leonid D
Martin 
Stefan 
Ilija...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

формативно оценување по музичко образование Po site tem print

  • Als Erste(r) kommentieren

формативно оценување по музичко образование Po site tem print

  1. 1. Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата: Пеење Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -помнење; 2. - разбирање - примена4. - анализа ; 3. ; , синтеза Ниво 1 nivo 1 nivo 2 nivo 2 nivo Ime i prezime Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija.N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Стандард Покажува интерес за пеење песни Применува правилен пејачки став Правилно пее песни различни по содржина и карактер Развива чувство за ритам 2 nivo 3 nivo Препознава ноти разликува осмина и цела нота Умее да пее по ноти со тактирање 3 nivo Пее кратки мелодиски мотиви со употреба на тоновите 4 nivo Идентификува определен ритам, утврдува основни ритмички соодноси (1:1, 1:2, 2:1); 4 nivo Пее различни песни по содржина и карактер со примена на соодветно темпо и динамика 4 nivo пее по слух преку интерпрет ација
  2. 2. Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 1 nivo 1 nivo 2 nivo Ime i prezime Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija.N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Стандард препознава и применува знаците на нотното писмо: петтолиние, виолински клуч, нота Слухово ги препознава интервалите прима, секунда и октава Визуелно препознав а 2/4, 3/4 и 4/4 такт 2 nivo 2 nivo Развива чувство за ритам Препознава ноти разликува ~etvrtina осмина цела нота и пауза 3 nivo Применува ~etvrtina осмина цела нота и пауза 3 nivo 4 nivo Применув а прима, секунда применува тактови 2/4,3/4и 4/4 4 nivo применува знаците за продолжување на нотната вредност- лак и точка, корона поединечно и во комбинација
  3. 3. Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата: СЛУШАЊЕ МУЗИКА Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 1 nivo 2 nivo 2 nivo Ime i prezime Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D AnaMarija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Стандар д Слуша музичко дело внимател но Препознава начин на изведба (вокална, инструментална, narodna i вокално – инструментална музика) Воочува мотив и фраза во музичко дело по слух 3 nivo 3 nivo 4 nivo Активно слуша музика и препознава звуци на музичките инструменти во дадени музички композиции Воочува и именува основни видови на темпо и динамика Слуша вокална, инструментална, вокалноинструментална музика со воочување и доживување на убавото 4 nivo Воочува и именува основни видови на темпо и динамика и постепените промени во музичките дела
  4. 4. Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:СВИРЕЊЕ НА ДМИ Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 1 nivo 2 nivo 2 nivo Ime i prezime Стандард Prepoznava прсторедот на тоновите си1 и до2 Ја знае техниката на свирење на блoк флејта Умее да чита музички текст со ноти 3 nivo Поседува способност за свиреење на ритмички и мелодиски вежби со ДМИ со ноти. 3 nivo Правилно го употребува прсторедот за тоновите 4 nivo Умее да свири ритмички мелодиски вежби со знаци за продолжување на нотната вредност Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:МУЗИЧКА ГРАМАТИКА 4 nivo Поседува творечки способности за слободно импровизирање со ДМИ
  5. 5. Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 1 nivo 2 nivo Ime i prezime Стандард Го усвоил поимот мотив преку споредба на литературниот текст со нотниот текст препознава фраза во песната и вежбите 3 nivo Го разбира поимот фраза, умее да го пронајде и да направи споредба на литературниот со нотниот текст 4 nivo Умее да ја доживее фразата преку поврзаноста на музиката со литературниот текст и истата правилно ја повторува Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:НАРОДНО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели)
  6. 6. Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 2 nivo 2 nivo Ime i prezime Стандард Го разбира поимот фолклор и музички фолклор Разликува народна песна од другите видови песни 3 nivo воочува и разликува основникарактеристики на фолклорот и музичкиот фолклор 3 nivo препознава и именува народните песни според содржината 4 nivo 4 nivo Умее да ги објаснува основните карактеристики на фолклорот и музичкиот фолклор класифицира народните песни според содржината и активно учествува во проектни активности Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:МУЗИЧКО ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕЊЕ Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза
  7. 7. Ниво Ime i prezime Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Стандард 2 nivo Го воочува убавото во вокалната интерпретација 3 nivo Слободно се изразува на доживеаната музика со движење 4 nivo Применува знаења од ИКТ во наставата по музичко образование 4 nivo 4 nivo Поседува способност за критичност и самокритичност Ликовно и литературно се изразува на изучените песни и слушани дела

×