Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TUWBSBOKF
OBWJLB
Kako izvr{iti promenu
Ujutro te{ko ustajete? Mrzite ve`banje? Ne mo`ete se re{iti suvi{nih kilograma? Ve}...
J{cpspn!obwjlb!nj!pesf}vkfnp!|bcmpof!qpob|bokb!v!lpkf!~f!
.
np!tf!wsfnfopn!vlbmvqjuj/
Qpobwmkbokf!.!cjmp!epcsph!cjmp!mp|fh...
108177236 kako-promijeniti-loše-navike
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

108177236 kako-promijeniti-loše-navike

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

108177236 kako-promijeniti-loše-navike

  1. 1. TUWBSBOKF OBWJLB Kako izvr{iti promenu Ujutro te{ko ustajete? Mrzite ve`banje? Ne mo`ete se re{iti suvi{nih kilograma? Ve}ina nas `elela bi biti druk~ija nego {to jeste. Zdraviji, disciplinovaniji. Ali na{i najodlu~niji napori da se promenimo pre~esto se rasplinu bez ikakvih rezultata. [b|up!kf!ublp!uf|lp!qspnfojuj!tf@ Ono {to nas sputava i ote`ava nam promene jesu na{e navike. Sam na~in `ivota nije ni{ta drugo do skup navika. Istina, one mogu podmazati ma{inu na{eg `ivota i pomo}i nam da klizimo kroz `ivot bez puno napora i uz veliku u{tedu vremena i energije. (Uostalom, ko bi voleo da misli kako da ve`e pertle na cipelama?) Ali navike nam mogu i ote`avati `ivot – ako u to sumnjate, poku{ajte no}as da promenite krevet u kom spavate. Ovo nam poma`e da razumemo kako se u nervnom sistemu oblikuju navike. Svaka misao ili postupak koji se dugo i ~esto ponavlja, izgra|uje male butone na kraju aktivnih aksona, pa je istu misao ili postupak sve lak{e ponavljati. I, slikovito re~eno, kao {to stalno hodanje istim smerom preko travnjaka stvara utabani puteljak, tako i ponavljanje odre|enih radnji urezuje brazde u mozgu. Lbe!tf!pwf!tub{f!kfeopn!pcmjlvkv-!nphv!mj!tf!qspnfojuj@ Na`alost, butoni ne nestaju ni kada se vi{e ne koriste. Mogu}nost povratka na lo{u naviku uvek postoji, stare staze se ne bri{u. Zato se alkoholi~ar lako mo`e vratiti starom poroku. Bmj!tf!mkvej!jqbl!nphv!qspnfojuj-!{bs!of@ Da, mogu, ali samo izgradnjom novih navika koje }e biti ja~e od starih. A to se posti`e jedino neprestanim ponavljanjem novih izbora i odluka. Up!of!{wv•j!ublp!mblp/ Isprva mo`e biti te{ko. Ali s vremenom }e se pojavljivati sve vi{e butona na novoj stazi i njihov }e broj prema{iti onaj sa stare staze. Nova je “staza” tako bolje utabana, pa budu}i da je ona sada prohodnija, uspostavljena je nova navika. ]ELIJA Lblp!tf!obwjlf!tuwbsbkv@ Kao {to znate, va{ mozak {alje poruke ostalim delovima tela preko nervnih }elija. Svaka nervna }elija ima upravlja~ki centar i jedno dugo vlakno (ili akson) preko koga {alje poruke. Nervne }elije tako|e imaju mnogo malih prijemnih vlakana (ili dendrita) za prihvatanje poruka. Na krajevima ~esto kori{tenih aksona stvaraju se kvr`ice koje nau~nici nazivaju butonima (francuska re~ za dugme). [to neka nervna }elija ima vi{e butona, to lak{e i br`e prenosi poruke. Mkvej!tv! ipebkv~j! {bwfamkbk! obwjlb/ ]ELIJA Xjmmjbn! Kbnft Wj! pesf}vkfuf! twpkv! tvecjov! pemvlbnb! lpkf! epoptjuf! twblj ebo/ Pop!|up!njtmjuf!j!ptf~buf!pcmjlvkf!wb|!lbsblufs/ Wb|f!pemvlf!tuwbsbkv!gj{jlbmof!j!ifnjktlf!qspnfof!v!wb|fn np{hv!j!ofswopn!tjtufnv/ 274 275
  2. 2. J{cpspn!obwjlb!nj!pesf}vkfnp!|bcmpof!qpob|bokb!v!lpkf!~f! . np!tf!wsfnfopn!vlbmvqjuj/ Qpobwmkbokf!.!cjmp!epcsph!cjmp!mp|fh!.!tuwbsb!obwjlf!lpkf!tf v•ws|~vkv! v! ob|fn! ajwpuv<! b! v•ws|~fof! obwjlf! pesf}vkv lbsblufs/ Lpmjlp!kf!{b!up!qpusfcop!wsfnfob@ Ve}ini ljudi je potrebno oko tri sedmice za oblikovanje nove navike. Na primer, pre nekoliko godina jedna `ena je odlu~ila da po~ne da pere zube. Ono {to je za nju na po~etku bila zamorna obaveza, pre{lo je u ve~ernji ritual za manje od mesec dana. Ohrabrena time, primenila je plan od tri sedmice za odvikavanje od navike jedenja prevelikih koli~ina slatki{a. Zatim je pobedila naviku kritikovanja supruga i stvorila novu naviku da pohvaljuje svoju decu. Posledice su bile toliko zapanjuju}e da su rezultati objavljeni u poznatom ameri~kom ~asopisu Reader's Digest. Neki ljudi postaju dobri muzi~ari zahvaljuju}i mnogim satima svakodnevneg ve`banja. Tako i mi mo`emo postati bolje osobe doslednim dono{enjem pozitivnih moralnih odluka. ^ak ako tu i tamo izgubimo koju bitku, ne moramo izgubiti rat dokle god se ponovo vra}amo na novi “put” koji nastojimo da utabamo. Zato, ako ve} dugo razmi{ljate o tome da biste se trebali baviti ve`banjem, poku{ajte to sutra i zapo~eti. Ustanite pola sata ranije i krenite u brzu {etnju. Nema sumnje da vam to isprva ne}e biti ba{ lako – ali nakon tri sedmice re{i}ete se kojeg kilograma i na}i se na putu zdravijeg na~ina `ivota. “Ko ljubi pou~avanje i disciplinu, ljubi znanje, a ko mrzi na ukor, lud je.” (Pri~e Solomonove 12,1) Qsjnfob Za{to se dobri, jaki, razumni ljudi dr`e nekih lo{ih navika iako znaju za bolje? Oni su jednostavno izgradili svoje navike dok su jo{ bili mladi i sada smatraju da ih se ne mogu osloboditi. Sli~ni su krastavcu koji po~ne da raste u fla{i dok toliko ne naraste da ga se vi{e ne mo`e izvaditi. Tfebn!gblupsb!ob•job!ajwpub U vrlo poznatom istra`ivanju na~ina `ivota stanovnika Alamede u SAD-u, nau~nici su tokom devet godina pratili `ivot i zdravstveno sta276 TWF!TF!NFOKB" Cjmp!ajwp!jmj!of-!twf!tf!ob!pwpnf!twfuv!nfokb/!J!wj!tf!ofqsf! . ljeop!nfokbuf/!V!|ub!~fuf!tf!qspnfojuj-!vwfmjlp!{bwjtj!pe!wbt tbnji/ nje 7000 osoba. Ustanovili su sedam faktora na~ina `ivota koji uveliko odre|uju ne~iju dugove~nost. Utvrdili su da postoji tesna veza izme|u smrtnih slu~ajeva i slede}ih zdravstvenih preporuka: 1. Ne pu{ite. 2. Redovno ve`bajte. 3. Ne pijte alkohol ili to ~inite u minimalnim koli~inama. 4. Nastojte spavati sedam do osam sati dnevno. 5. Odr`avajte pravilnu telesnu te`inu. 6. Svakodnevno doru~kujte. 7. Ne jedite izme|u obroka. [blmkv•dj - [to su se ljudi pridr`avali manje navedenih faktora na~ina `ivota, ve}a im je bila smrtnost. - Samo je 5% onih koji su se dr`ali svih sedam pravila umrlo tokom devetogodi{njeg razdoblja. - U istom vremenu umrlo je 12 do 20% onih koji su se pridr`avali tri ili manje pravila. - Oni koji su se pridr`avali najve}eg broja navedenih zdravstvenih navika, samo su upola bili izlo`eni riziku od invalidnosti u odnosu na one koji ih se uop{te nisu pridr`avali. - Mu{karci izme|u 60 i 94 godina starosti, koji su redovno doru~kovali i nisu jeli izme|u obroka, bili su upola manje izlo`eni riziku od onih koji su preskakali doru~ak i grickali izme|u obroka. P•fljwbob!evajob!ajwpub!j!{esbwtuwfof!obwjlf (Istra`ivanje u Alamedi, SAD) Broj zdravstvenih navika 0-3 4 5 6 7 Procenat umrlih u 9 godina 20 14 13 11 5 277

×