Η Ναύπακτος

I
Ναφπακτοσ

Mαρίνα Αναγνωςτοποφλου
Αναςταςία Ανδρεοποφλου
 3ο Γυμνάςιο Ναυπάκτου
   Γ’1 *2011 - 2012]
Η γεωγραφικθ τησ ιέςη


Η     Ναφπακτοσ    είναι
παρακαλάςςια   πόλθ  ςτον
Κορινκιακό Κόλπο και ανικει
διοικθτικά   ςτο    νομό
Αιτωλοακαρνανίασ. ΢φμφωνα με
τθν απογραφι του 2001 θ πόλθ
τθσ Ναυπάκτου ζχει πλθκυςμό
12.924 κατοίκων. Αποτελεί ζδρα
του Διμου Ναυπακτίασ, ενϊ ιταν
πρϊθν   ζδρα  του  Διμου
Ναυπάκτου
Ιςτορία
Η Ναυπάκτοσ είναι πόλθ με μεγάλθ ιςτορία. Λζγεται ότι
πιρε το όνομά τθσ απ' τθ λζξθ ναυσ και πήγνυμι, που
ςθμαίνει καταςκευι πλοίων. Για πρϊτθ φορά εμφανίηεται
το 1104 π.Χ. με τουσ Δωριείσ, οι οποίοι ςτθν κάκοδό τουσ,
χρθςιμοποίθςαν τθ Ναφπακτο για να καταςκευάςουν
υποτυπϊδθ πλοιάρια (ςχεδίεσ για τθν ακρίβεια), οπότε
και το «Ναφπακτοσ» ζμεινε κλθρονομιά. Η πόλθ αρχικά
ανικε ςτουσ Εςπζριουσ Λοκροφσ.
Σο 454 π.Χ. οι Ακθναίοι αφαίρεςαν τθν Ναφπακτο από τθν
κυριαρχία των Λοκρϊν. ΢τθν πόλθ εγκαταςτάκθκαν
οικογζνειεσ Μεςςθνίων, που είχαν εκδιωχκεί από τουσ
΢παρτιάτεσ .
Ιςτορία
Κατά τον Πελοποννθςιακό πολζμο θ Ακινα ζςτειλε τον Φορμίωνα
μαηί με πλοία, ενϊ θ ΢πάρτθ τον Κνιμο, που τελικά θττικθκε ςτθ
ναυμαχία που ακολοφκθςε(429 π.Χ.
Σο 426 π.Χ., με προτροπι των Μεςςθνίων τθσ πόλθσ, εκςτράτευςε
κατά των Αιτωλϊν ο Ακθναίοσ ςτρατθγόσ Δθμοςκζνθσ. Οι Αιτωλοί
τον αντιμετϊπιςαν ςτο Αιγίτιο και τον ανάγκαςαν να υποχωριςει. Ο
΢παρτιάτθσ ςτρατθγόσ Ευρφλοχοσ, με τθν βοικεια των Εςπζριων
Λοκρϊν, με επικεφαλισ τθν Άμφιςςα, προζλαςε ςτθν Ναφπακτο .
Σο 369 π.Χ. μετά τθν ιττα των Ακθναίων ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ(405
π.Χ.), οι Μεςςινιοι εγκαταλείπουν τθν πόλθ και αναχωροφν για τθ
΢ικελία . Η Ναφπακτοσ περνά ξανά ςτον ζλεγχο των Λοκρϊν. Οι
Αχαιοί κυριεφουν τθν πόλθ, αλλά τελικά τουσ διϊχνει ο Θθβαίοσ
ςτρατθγόσ Επαμεινϊνδασ, το 361 π.Χ..
Σο 350 π.Χ. ο Φίλιπποσ Β' τθσ Μακεδονίασ
παραχωρεί τθν πόλθ ςτουσ Αιτωλοφσ. Από το
338 π.Χ. θ πόλθ γίνεται κζντρο τθσ Αιτωλικισ
΢υμπολιτείασ και ςτθν πόλθ ςυνιρχονταν τα
ςυμβοφλια τθσ ΢υμπολιτείασ. Η δε Ναυπακτία
ονομάςκθκε Αιτωλία Επίκτητοσ. Μετά και τουσ
πολζμουσ με τουσ Αχαιοφσ και τθν
καταςτροφι τθσ πόλθσ του Θζρμου, θ
Ναφπακτοσ γίνεται κατ' ουςία πρωτεφουςα
τθσ Αιτωλίασ . Σο 191 π.Χ. οι Ρωμαίοι αφοφ
πολιόρκθςαν τθν πόλθ, ζλυςαν τθν πολιορκία
υπογράφοντασ ανακωχι με τουσ Αιτωλοφσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ κυριαρχίασ των
Ρωμαίων γνϊριςε ακμι λόγω τθσ
ςθμαντικισ τθσ κζςθσ ακριβϊσ απζναντι
από τθ Πελοπόννθςο.
Αποικία τθσ Ναυπάκτου ιταν θ νιςοσ Κζα,
που ζλαβε το ονομά τθσ από ζναν ιρωα τθσ
πόλθσ. Από τθν Ναφπακτο, καταγόταν ο
ποιθτισ Καρκίνοσ, που όπωσ υποςτιριηε ο
Χάρων ζγραψε το ποίθμα Ναυπάκτια ζπθ,
κάτι που όμωσ ο Παυςανίασ αμφιςβθτοφςε,
κακϊσ και οι αγαλματοποιοί Μεναίχμοσ και
΢οΐδασ . ΢τθν πόλθ υπιρχαν πολλοί ναοί,
όπωσ του Ποςειδϊνα, τθσ Αρτζμιδοσ, τθσ
Αφροδίτθσ και του Αςκλθπιοφ.
Βυζάντιο και Μεςαιωνικά χρόνια


Τπιρξε ςθμαντικι πόλθ του Βυηαντίου, κακϊσ αποτελοφςε λιμάνι
των ταξιδιωτϊν προσ τθν Ιταλία και τθν Κωνςταντινοφπολθ.
Μετά τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ
ςταυροφόρουσ, θ πόλθ ζγινε μζροσ του Δεςποτάτου τθσ Ηπείρου
για περίπου ζναν αιϊνα (1204-1294). Σο 1294 ο Δεςπότθσ τθσ
Ηπείρου, Νικθφόροσ Α' Κομνθνόσ Δοφκασ, πάντρεψε τθν κόρθ του
και ζδωςε τθν πόλθ προίκα ςτον γαμπρό του Φίλιππο, πρίγκιπα
του Σάραντα. Αυτόσ οχφρωςε τθν πόλθ και ζκοψε νομίςματα.
Αργότερα όμωσ θ πόλθ ιρκε ςτθν επικράτεια του Δουκάτου των
Νζων Πατρϊν και αργότερα πζραςε ςτθν κυριαρχία του Αρβανίτθ
Μποφα ΢πάτα. Σθν περίοδο εκείνθ θ πόλθ ονομαηόταν από τουσ
Ζλλθνεσ Ζπακτοσ ι Επαχτοσ, από τουσ Φράγκουσ Νεοπάντ-Νεπάντ-
Λεπάντ ι Λεπάντο.
Βυζάντιο και Μεςαιωνικά χρόνια


Πζραςε ζνα διάςτθμα Ενετοκρατίασ από το 1407 μζχρι πριν πζςει
ςτα χζρια των Σοφρκων το 1499. Σότε ζλαβε και τθν ςθμερινι του
μορφι το κάςτρο τθσ πόλθσ. Σο 1458 ο Μωάμεκ Βϋ ο Πορκθτισ
πολιόρκθςε ανεπιτυχϊσ τθν πόλθ, που παρζμεινε ςτα χζρια των
Βενετϊν. Σελικά το 1499 ο Βαγιαηιτ ο Β‘ με τον Σουρκικό ςτόλο
ανάγκαςε τουσ Βενετοφσ να του παραδόςουν τθν πόλθ . Σο 1571
ζγινε θ Ναυμαχία τθσ Ναυπάκτου.Η μεγάλθ νίκθ των χριςτιανϊν
εναντίον των Σοφρκων απετζλεςε ορόςθμο γιά τθν ιςτορία τθσ
Ευρϊπθσ ςε ςυνδυαςμό με τον εορταςμό τθσ Παναγίασ τθσ
Ναυπάκτου.
Αξιοιέατα


Σο καλοδιατθρθμζνο κάςτρο      που
δεςπόηει ςτο λόφο με το πευκοδάςοσ
πίςω από τθν πόλθ.
Σο ενετικό λιμάνι.
Σα παραδοςιακά ςπίτια ςτο κζντρο τθσ
πόλθσ και τα πλακόςτρωτα καλντερίμια
τθσ.
Σο παλιό αρχοντικό τθσ οικογζνειασ
Μπότςαρη που ζχει μετατραπεί ςε
ιδιωτικό μουςείο.
Οι δφο παραλίεσ τθσ πόλθσ Ψανή και
Γρίμποβο, κακϊσ και οι κοντινζσ παραλίεσ
των χωριϊν τθσ Φωκίδασ.
Η κοντινι Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Σο μουςείο "ΦΑΡΜΑΚΗ". Μουςείο του
εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα του 1821.
Προςωπικότητεσ


         Από τθν πόλθ κατάγονται διάφορεσ
         ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ όπωσ ο
         ιςτοριοδίφθσ Γιάννθσ Βλαχογιάννθσ, ο
         ακαδθμαϊκόσ λογοτζχνθσ και πολιτικόσ
         Γεϊργιοσ Ακαναςιάδθσ - Νόβασ, ο οποίοσ
         διετζλεςε πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ,
         και ο αδελφόσ του Θεμιςτοκλισ, ο
         ςυγγραφζασ    ΢πφροσ   Μελάσ,  ο
         λογοτζχνθσ   Χάρθσ   ΢ταματίου, ο
         Αγζλαοσ,ο ΢ταμάτθσ ΢ταματίου (΢ταμ-
         ΢ταμ)και άλλοι εξίςου αξιόλογοι..
ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
Η Ναύπακτος
ΠΑΡΑΛΙΕ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
ΣΟ ΚΑ΢ΣΡΟ ΣΗ΢ ΠΟΛΗ΢
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΗ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢Η ΚΑΙ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ
Πηγθ:
http://el.wikipedia.org/wiki
1 von 17

Recomendados

ναύπλιο von
ναύπλιοναύπλιο
ναύπλιοkikitsim
96 views6 Folien
Γ5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου von
Γ5. Η επανάσταση στα νησιά του ΑιγαίουΓ5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
Γ5. Η επανάσταση στα νησιά του ΑιγαίουNansy Tzg
2.1K views2 Folien
ναύπλιο von
ναύπλιοναύπλιο
ναύπλιοGeorge Giotis
886 views41 Folien
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ von
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥElias Nalbantis
721 views11 Folien
κουλες von
κουλεςκουλες
κουλεςgioulaavgoustaki
173 views8 Folien
5α. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου (1821-22) von
5α. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου (1821-22)5α. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου (1821-22)
5α. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου (1821-22)Maniatis Kostas
30K views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

καστροπολιτειες της κρητης von
καστροπολιτειες της κρητηςκαστροπολιτειες της κρητης
καστροπολιτειες της κρητηςdimimytaki
163 views3 Folien
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – Η ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΤΣΑ von
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – Η ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΤΣΑΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – Η ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΤΣΑ
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – Η ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΤΣΑgiannoul
76 views6 Folien
η επανάσταση στα νησιά του αιγαίου 5ο von
η επανάσταση στα νησιά του αιγαίου 5οη επανάσταση στα νησιά του αιγαίου 5ο
η επανάσταση στα νησιά του αιγαίου 5οKiriaki Fotiadou
28.1K views50 Folien
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο von
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
11. Η καθημερινή ζωή στο ΒυζάντιοManiatis Kostas
26.3K views15 Folien
8β. Οι αγώνες του Κανάρη von
8β. Οι αγώνες του Κανάρη8β. Οι αγώνες του Κανάρη
8β. Οι αγώνες του ΚανάρηManiatis Kostas
25.3K views6 Folien
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου von
Η επανάσταση στα νησιά του ΑιγαίουΗ επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίουolgaporpori
215 views2 Folien

Was ist angesagt?(20)

καστροπολιτειες της κρητης von dimimytaki
καστροπολιτειες της κρητηςκαστροπολιτειες της κρητης
καστροπολιτειες της κρητης
dimimytaki163 views
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – Η ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΤΣΑ von giannoul
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – Η ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΤΣΑΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – Η ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΤΣΑ
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – Η ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΤΣΑ
giannoul76 views
η επανάσταση στα νησιά του αιγαίου 5ο von Kiriaki Fotiadou
η επανάσταση στα νησιά του αιγαίου 5οη επανάσταση στα νησιά του αιγαίου 5ο
η επανάσταση στα νησιά του αιγαίου 5ο
Kiriaki Fotiadou28.1K views
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο von Maniatis Kostas
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Maniatis Kostas26.3K views
8β. Οι αγώνες του Κανάρη von Maniatis Kostas
8β. Οι αγώνες του Κανάρη8β. Οι αγώνες του Κανάρη
8β. Οι αγώνες του Κανάρη
Maniatis Kostas25.3K views
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου von olgaporpori
Η επανάσταση στα νησιά του ΑιγαίουΗ επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
olgaporpori215 views
ενότητα 8 - εργασία του Ραφαήλ Σταμάτογλου για την ιστορία της Γ Γυμνασίου von Georgia Lympe
ενότητα 8 - εργασία του Ραφαήλ Σταμάτογλου για την ιστορία της Γ Γυμνασίουενότητα 8 - εργασία του Ραφαήλ Σταμάτογλου για την ιστορία της Γ Γυμνασίου
ενότητα 8 - εργασία του Ραφαήλ Σταμάτογλου για την ιστορία της Γ Γυμνασίου
Georgia Lympe616 views
4. Η επάσταση στη Στερεά Ελλάδα von Maniatis Kostas
4. Η επάσταση στη Στερεά Ελλάδα4. Η επάσταση στη Στερεά Ελλάδα
4. Η επάσταση στη Στερεά Ελλάδα
Maniatis Kostas39.9K views
7. Η άλωση της Τριπολιτσάς von Maniatis Kostas
7. Η άλωση της Τριπολιτσάς7. Η άλωση της Τριπολιτσάς
7. Η άλωση της Τριπολιτσάς
Maniatis Kostas28K views
αμμοχωστος von stella kalli
αμμοχωστοςαμμοχωστος
αμμοχωστος
stella kalli1.3K views
Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο Παπαφλέσσας von olgaporpori
Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο ΠαπαφλέσσαςΟ Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο Παπαφλέσσας
Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο Παπαφλέσσας
olgaporpori482 views
περίεργες πόλεις von Fani Karaoli
περίεργες πόλειςπερίεργες πόλεις
περίεργες πόλεις
Fani Karaoli586 views
Ιστορία Στ' Τάξη Οι αγώνες του Κανάρη von Christina Politaki
Ιστορία Στ' Τάξη Οι αγώνες του ΚανάρηΙστορία Στ' Τάξη Οι αγώνες του Κανάρη
Ιστορία Στ' Τάξη Οι αγώνες του Κανάρη
Christina Politaki115 views
μυκονος [τέχνιμα] von Bill Kazanis
μυκονος [τέχνιμα]μυκονος [τέχνιμα]
μυκονος [τέχνιμα]
Bill Kazanis170 views
Γ11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο von Nansy Tzg
Γ11. Ο Ιμπραήμ στην ΠελοπόννησοΓ11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο
Γ11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο
Nansy Tzg6K views

Destacado

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [4] von
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [4]ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [4]
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [4]irkou
247 views13 Folien
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [3] von
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [3]ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [3]
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [3]irkou
299 views9 Folien
Tο κάστρο της Nαυπάκτου von
Tο κάστρο της NαυπάκτουTο κάστρο της Nαυπάκτου
Tο κάστρο της Nαυπάκτουirkou
299 views15 Folien
σταυροδρόμι ηθογραφηση von
σταυροδρόμι ηθογραφησησταυροδρόμι ηθογραφηση
σταυροδρόμι ηθογραφησηirkou
327 views13 Folien
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [1] von
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [1]ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [1]
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [1]irkou
1.3K views11 Folien
Anoixta logismika - pyli el gl von
Anoixta logismika - pyli el glAnoixta logismika - pyli el gl
Anoixta logismika - pyli el glvagmag12
447 views17 Folien

Destacado(20)

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [4] von irkou
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [4]ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [4]
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [4]
irkou247 views
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [3] von irkou
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [3]ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [3]
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [3]
irkou299 views
Tο κάστρο της Nαυπάκτου von irkou
Tο κάστρο της NαυπάκτουTο κάστρο της Nαυπάκτου
Tο κάστρο της Nαυπάκτου
irkou299 views
σταυροδρόμι ηθογραφηση von irkou
σταυροδρόμι ηθογραφησησταυροδρόμι ηθογραφηση
σταυροδρόμι ηθογραφηση
irkou327 views
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [1] von irkou
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [1]ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [1]
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [1]
irkou1.3K views
Anoixta logismika - pyli el gl von vagmag12
Anoixta logismika - pyli el glAnoixta logismika - pyli el gl
Anoixta logismika - pyli el gl
vagmag12447 views
1821 - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ von irkou
1821 - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ1821 - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
1821 - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
irkou464 views
η ναυμαχια της ναυπακτου βελής και καραϊσκος von irkou
η ναυμαχια της ναυπακτου βελής και καραϊσκοςη ναυμαχια της ναυπακτου βελής και καραϊσκος
η ναυμαχια της ναυπακτου βελής και καραϊσκος
irkou417 views
1821 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ [2] von irkou
1821 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ [2]1821 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ [2]
1821 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ [2]
irkou400 views
Θεσσαλονίκη von irkou
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
irkou373 views
ΟΔΗΓΟΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ von irkou
ΟΔΗΓΟΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
irkou324 views
Παπαχαραλάμπους von irkou
ΠαπαχαραλάμπουςΠαπαχαραλάμπους
Παπαχαραλάμπους
irkou1K views
E:\50th March 2010 von Linda Biron
E:\50th March 2010E:\50th March 2010
E:\50th March 2010
Linda Biron118 views
Two Cups Of Coffee von irkou
Two Cups Of CoffeeTwo Cups Of Coffee
Two Cups Of Coffee
irkou117 views
το καρναβάλι της Ναυπάκτου 2013 von irkou
το καρναβάλι της Ναυπάκτου 2013το καρναβάλι της Ναυπάκτου 2013
το καρναβάλι της Ναυπάκτου 2013
irkou254 views
1. γ τάξη τελική παρουσίαση περιδιαβαζω τη ναυπακτο von irkou
1. γ τάξη τελική παρουσίαση περιδιαβαζω τη ναυπακτο1. γ τάξη τελική παρουσίαση περιδιαβαζω τη ναυπακτο
1. γ τάξη τελική παρουσίαση περιδιαβαζω τη ναυπακτο
irkou296 views
Selaras 1 p2 y3 (1) von lee leen ng
Selaras 1 p2 y3 (1)Selaras 1 p2 y3 (1)
Selaras 1 p2 y3 (1)
lee leen ng275 views
1 to 50 counting von ariffraz
1 to 50 counting 1 to 50 counting
1 to 50 counting
ariffraz3.1K views
διαγωνισματα γλωσσα α λυκειου απο τραπεζα θεματων von Palmos Tis Kalymnou
διαγωνισματα γλωσσα α λυκειου απο τραπεζα θεματωνδιαγωνισματα γλωσσα α λυκειου απο τραπεζα θεματων
διαγωνισματα γλωσσα α λυκειου απο τραπεζα θεματων
Palmos Tis Kalymnou12.3K views

Similar a Η Ναύπακτος

Nafplio a historical tour to the town von
Nafplio a historical tour to the townNafplio a historical tour to the town
Nafplio a historical tour to the town4th Primary School of Nafplio
464 views40 Folien
χρονολογικός πίνακας παρουσίαση α von
χρονολογικός πίνακας παρουσίαση αχρονολογικός πίνακας παρουσίαση α
χρονολογικός πίνακας παρουσίαση αsxoliastis
707 views22 Folien
Χρονολογικός πίνακας παρουσίαση1 von
Χρονολογικός πίνακας παρουσίαση1Χρονολογικός πίνακας παρουσίαση1
Χρονολογικός πίνακας παρουσίαση1sxoliastis
605 views12 Folien
Βενετία,Μιχάλης Παναγόπουλος von
Βενετία,Μιχάλης ΠαναγόπουλοςΒενετία,Μιχάλης Παναγόπουλος
Βενετία,Μιχάλης ΠαναγόπουλοςIliana Kouvatsou
257 views34 Folien
ναυμαχία ναύπακτος von
ναυμαχία ναύπακτοςναυμαχία ναύπακτος
ναυμαχία ναύπακτοςirkou
377 views20 Folien
Σημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης von
Σημαντικά Μνημεία ΚωνσταντινούποληςΣημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης
Σημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούποληςagapi4
998 views31 Folien

Similar a Η Ναύπακτος(20)

χρονολογικός πίνακας παρουσίαση α von sxoliastis
χρονολογικός πίνακας παρουσίαση αχρονολογικός πίνακας παρουσίαση α
χρονολογικός πίνακας παρουσίαση α
sxoliastis707 views
Χρονολογικός πίνακας παρουσίαση1 von sxoliastis
Χρονολογικός πίνακας παρουσίαση1Χρονολογικός πίνακας παρουσίαση1
Χρονολογικός πίνακας παρουσίαση1
sxoliastis605 views
Βενετία,Μιχάλης Παναγόπουλος von Iliana Kouvatsou
Βενετία,Μιχάλης ΠαναγόπουλοςΒενετία,Μιχάλης Παναγόπουλος
Βενετία,Μιχάλης Παναγόπουλος
Iliana Kouvatsou257 views
ναυμαχία ναύπακτος von irkou
ναυμαχία ναύπακτοςναυμαχία ναύπακτος
ναυμαχία ναύπακτος
irkou377 views
Σημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης von agapi4
Σημαντικά Μνημεία ΚωνσταντινούποληςΣημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης
Σημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης
agapi4998 views
H ναυμαχία στους αιγος ποταμους von IOANNA PAPADOPOULOU
H ναυμαχία στους αιγος ποταμουςH ναυμαχία στους αιγος ποταμους
H ναυμαχία στους αιγος ποταμους
26. Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου (Δ΄) von Maniatis Kostas
26. Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου (Δ΄)26. Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου (Δ΄)
26. Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου (Δ΄)
Maniatis Kostas11.1K views
PPT ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.docx von ssuser2f8893
PPT ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.docxPPT ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.docx
PPT ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.docx
ssuser2f889311 views
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ von pemptoussia
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
pemptoussia284 views
α1 2015 16 ενετοκρατία στην κέρκυρα (σμπήτα) von 4lykkerk
α1 2015 16 ενετοκρατία στην κέρκυρα (σμπήτα)α1 2015 16 ενετοκρατία στην κέρκυρα (σμπήτα)
α1 2015 16 ενετοκρατία στην κέρκυρα (σμπήτα)
4lykkerk880 views
καστοριά von teo70
καστοριάκαστοριά
καστοριά
teo70484 views
Βενετία,Χριστίνα Τερνιώτη von Iliana Kouvatsou
Βενετία,Χριστίνα ΤερνιώτηΒενετία,Χριστίνα Τερνιώτη
Βενετία,Χριστίνα Τερνιώτη
Iliana Kouvatsou224 views
αναφέρεται με το όνομα αυτό von episkopi1
αναφέρεται με το όνομα αυτόαναφέρεται με το όνομα αυτό
αναφέρεται με το όνομα αυτό
episkopi1233 views
Ταξιδιωτικός οδηγός Ναυπλίου von lykagtri
Ταξιδιωτικός οδηγός ΝαυπλίουΤαξιδιωτικός οδηγός Ναυπλίου
Ταξιδιωτικός οδηγός Ναυπλίου
lykagtri821 views
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013 von sotefas
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013
sotefas523 views
Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt von eythymia
Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ pptΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt
Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt
eythymia6.4K views
Ἑλλάδος περιήγησις-ΑΤΤΙΚΑ-http://www.projethomere.com von Hélène Kémiktsi
Ἑλλάδος περιήγησις-ΑΤΤΙΚΑ-http://www.projethomere.comἙλλάδος περιήγησις-ΑΤΤΙΚΑ-http://www.projethomere.com
Ἑλλάδος περιήγησις-ΑΤΤΙΚΑ-http://www.projethomere.com
Hélène Kémiktsi1.8K views

Más de irkou

λιμάνι ναυπάκτου von
λιμάνι ναυπάκτουλιμάνι ναυπάκτου
λιμάνι ναυπάκτουirkou
305 views20 Folien
οι εφηβοι στη σύγχρονη Ναύπακτο von
οι εφηβοι στη σύγχρονη Ναύπακτοοι εφηβοι στη σύγχρονη Ναύπακτο
οι εφηβοι στη σύγχρονη Ναύπακτοirkou
295 views20 Folien
ιωαννης καποδιστριας Nelli foteini von
ιωαννης καποδιστριας Nelli foteiniιωαννης καποδιστριας Nelli foteini
ιωαννης καποδιστριας Nelli foteiniirkou
343 views10 Folien
1821 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ von
1821 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ1821 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
1821 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣirkou
601 views12 Folien
Θρησκευτικός Τουρισμός von
Θρησκευτικός Τουρισμός Θρησκευτικός Τουρισμός
Θρησκευτικός Τουρισμός irkou
363 views5 Folien
Αξιοθέατα Ναυπάκτου von
Αξιοθέατα Ναυπάκτου Αξιοθέατα Ναυπάκτου
Αξιοθέατα Ναυπάκτου irkou
435 views12 Folien

Más de irkou(7)

λιμάνι ναυπάκτου von irkou
λιμάνι ναυπάκτουλιμάνι ναυπάκτου
λιμάνι ναυπάκτου
irkou305 views
οι εφηβοι στη σύγχρονη Ναύπακτο von irkou
οι εφηβοι στη σύγχρονη Ναύπακτοοι εφηβοι στη σύγχρονη Ναύπακτο
οι εφηβοι στη σύγχρονη Ναύπακτο
irkou295 views
ιωαννης καποδιστριας Nelli foteini von irkou
ιωαννης καποδιστριας Nelli foteiniιωαννης καποδιστριας Nelli foteini
ιωαννης καποδιστριας Nelli foteini
irkou343 views
1821 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ von irkou
1821 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ1821 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
1821 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
irkou601 views
Θρησκευτικός Τουρισμός von irkou
Θρησκευτικός Τουρισμός Θρησκευτικός Τουρισμός
Θρησκευτικός Τουρισμός
irkou363 views
Αξιοθέατα Ναυπάκτου von irkou
Αξιοθέατα Ναυπάκτου Αξιοθέατα Ναυπάκτου
Αξιοθέατα Ναυπάκτου
irkou435 views
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [2] von irkou
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [2]ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [2]
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [2]
irkou295 views

Último

ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
45 views5 Folien
tmimata2711112.pdf von
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdfckyriakou
11 views14 Folien
Η δική μου Παναγιά von
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
39 views14 Folien
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
26 views18 Folien
ATT00004.pdf von
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
106 views3 Folien
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
8 views8 Folien

Último(20)

tmimata2711112.pdf von ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 39 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd106 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b8 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist18 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212502 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou23 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c8 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou10 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki16 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist44 views

Η Ναύπακτος

 • 2. Η γεωγραφικθ τησ ιέςη Η Ναφπακτοσ είναι παρακαλάςςια πόλθ ςτον Κορινκιακό Κόλπο και ανικει διοικθτικά ςτο νομό Αιτωλοακαρνανίασ. ΢φμφωνα με τθν απογραφι του 2001 θ πόλθ τθσ Ναυπάκτου ζχει πλθκυςμό 12.924 κατοίκων. Αποτελεί ζδρα του Διμου Ναυπακτίασ, ενϊ ιταν πρϊθν ζδρα του Διμου Ναυπάκτου
 • 3. Ιςτορία Η Ναυπάκτοσ είναι πόλθ με μεγάλθ ιςτορία. Λζγεται ότι πιρε το όνομά τθσ απ' τθ λζξθ ναυσ και πήγνυμι, που ςθμαίνει καταςκευι πλοίων. Για πρϊτθ φορά εμφανίηεται το 1104 π.Χ. με τουσ Δωριείσ, οι οποίοι ςτθν κάκοδό τουσ, χρθςιμοποίθςαν τθ Ναφπακτο για να καταςκευάςουν υποτυπϊδθ πλοιάρια (ςχεδίεσ για τθν ακρίβεια), οπότε και το «Ναφπακτοσ» ζμεινε κλθρονομιά. Η πόλθ αρχικά ανικε ςτουσ Εςπζριουσ Λοκροφσ. Σο 454 π.Χ. οι Ακθναίοι αφαίρεςαν τθν Ναφπακτο από τθν κυριαρχία των Λοκρϊν. ΢τθν πόλθ εγκαταςτάκθκαν οικογζνειεσ Μεςςθνίων, που είχαν εκδιωχκεί από τουσ ΢παρτιάτεσ .
 • 4. Ιςτορία Κατά τον Πελοποννθςιακό πολζμο θ Ακινα ζςτειλε τον Φορμίωνα μαηί με πλοία, ενϊ θ ΢πάρτθ τον Κνιμο, που τελικά θττικθκε ςτθ ναυμαχία που ακολοφκθςε(429 π.Χ. Σο 426 π.Χ., με προτροπι των Μεςςθνίων τθσ πόλθσ, εκςτράτευςε κατά των Αιτωλϊν ο Ακθναίοσ ςτρατθγόσ Δθμοςκζνθσ. Οι Αιτωλοί τον αντιμετϊπιςαν ςτο Αιγίτιο και τον ανάγκαςαν να υποχωριςει. Ο ΢παρτιάτθσ ςτρατθγόσ Ευρφλοχοσ, με τθν βοικεια των Εςπζριων Λοκρϊν, με επικεφαλισ τθν Άμφιςςα, προζλαςε ςτθν Ναφπακτο . Σο 369 π.Χ. μετά τθν ιττα των Ακθναίων ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ(405 π.Χ.), οι Μεςςινιοι εγκαταλείπουν τθν πόλθ και αναχωροφν για τθ ΢ικελία . Η Ναφπακτοσ περνά ξανά ςτον ζλεγχο των Λοκρϊν. Οι Αχαιοί κυριεφουν τθν πόλθ, αλλά τελικά τουσ διϊχνει ο Θθβαίοσ ςτρατθγόσ Επαμεινϊνδασ, το 361 π.Χ..
 • 5. Σο 350 π.Χ. ο Φίλιπποσ Β' τθσ Μακεδονίασ παραχωρεί τθν πόλθ ςτουσ Αιτωλοφσ. Από το 338 π.Χ. θ πόλθ γίνεται κζντρο τθσ Αιτωλικισ ΢υμπολιτείασ και ςτθν πόλθ ςυνιρχονταν τα ςυμβοφλια τθσ ΢υμπολιτείασ. Η δε Ναυπακτία ονομάςκθκε Αιτωλία Επίκτητοσ. Μετά και τουσ πολζμουσ με τουσ Αχαιοφσ και τθν καταςτροφι τθσ πόλθσ του Θζρμου, θ Ναφπακτοσ γίνεται κατ' ουςία πρωτεφουςα τθσ Αιτωλίασ . Σο 191 π.Χ. οι Ρωμαίοι αφοφ πολιόρκθςαν τθν πόλθ, ζλυςαν τθν πολιορκία υπογράφοντασ ανακωχι με τουσ Αιτωλοφσ.
 • 6. Κατά τθ διάρκεια τθσ κυριαρχίασ των Ρωμαίων γνϊριςε ακμι λόγω τθσ ςθμαντικισ τθσ κζςθσ ακριβϊσ απζναντι από τθ Πελοπόννθςο. Αποικία τθσ Ναυπάκτου ιταν θ νιςοσ Κζα, που ζλαβε το ονομά τθσ από ζναν ιρωα τθσ πόλθσ. Από τθν Ναφπακτο, καταγόταν ο ποιθτισ Καρκίνοσ, που όπωσ υποςτιριηε ο Χάρων ζγραψε το ποίθμα Ναυπάκτια ζπθ, κάτι που όμωσ ο Παυςανίασ αμφιςβθτοφςε, κακϊσ και οι αγαλματοποιοί Μεναίχμοσ και ΢οΐδασ . ΢τθν πόλθ υπιρχαν πολλοί ναοί, όπωσ του Ποςειδϊνα, τθσ Αρτζμιδοσ, τθσ Αφροδίτθσ και του Αςκλθπιοφ.
 • 7. Βυζάντιο και Μεςαιωνικά χρόνια Τπιρξε ςθμαντικι πόλθ του Βυηαντίου, κακϊσ αποτελοφςε λιμάνι των ταξιδιωτϊν προσ τθν Ιταλία και τθν Κωνςταντινοφπολθ. Μετά τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ ςταυροφόρουσ, θ πόλθ ζγινε μζροσ του Δεςποτάτου τθσ Ηπείρου για περίπου ζναν αιϊνα (1204-1294). Σο 1294 ο Δεςπότθσ τθσ Ηπείρου, Νικθφόροσ Α' Κομνθνόσ Δοφκασ, πάντρεψε τθν κόρθ του και ζδωςε τθν πόλθ προίκα ςτον γαμπρό του Φίλιππο, πρίγκιπα του Σάραντα. Αυτόσ οχφρωςε τθν πόλθ και ζκοψε νομίςματα. Αργότερα όμωσ θ πόλθ ιρκε ςτθν επικράτεια του Δουκάτου των Νζων Πατρϊν και αργότερα πζραςε ςτθν κυριαρχία του Αρβανίτθ Μποφα ΢πάτα. Σθν περίοδο εκείνθ θ πόλθ ονομαηόταν από τουσ Ζλλθνεσ Ζπακτοσ ι Επαχτοσ, από τουσ Φράγκουσ Νεοπάντ-Νεπάντ- Λεπάντ ι Λεπάντο.
 • 8. Βυζάντιο και Μεςαιωνικά χρόνια Πζραςε ζνα διάςτθμα Ενετοκρατίασ από το 1407 μζχρι πριν πζςει ςτα χζρια των Σοφρκων το 1499. Σότε ζλαβε και τθν ςθμερινι του μορφι το κάςτρο τθσ πόλθσ. Σο 1458 ο Μωάμεκ Βϋ ο Πορκθτισ πολιόρκθςε ανεπιτυχϊσ τθν πόλθ, που παρζμεινε ςτα χζρια των Βενετϊν. Σελικά το 1499 ο Βαγιαηιτ ο Β‘ με τον Σουρκικό ςτόλο ανάγκαςε τουσ Βενετοφσ να του παραδόςουν τθν πόλθ . Σο 1571 ζγινε θ Ναυμαχία τθσ Ναυπάκτου.Η μεγάλθ νίκθ των χριςτιανϊν εναντίον των Σοφρκων απετζλεςε ορόςθμο γιά τθν ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ ςε ςυνδυαςμό με τον εορταςμό τθσ Παναγίασ τθσ Ναυπάκτου.
 • 9. Αξιοιέατα Σο καλοδιατθρθμζνο κάςτρο που δεςπόηει ςτο λόφο με το πευκοδάςοσ πίςω από τθν πόλθ. Σο ενετικό λιμάνι. Σα παραδοςιακά ςπίτια ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και τα πλακόςτρωτα καλντερίμια τθσ. Σο παλιό αρχοντικό τθσ οικογζνειασ Μπότςαρη που ζχει μετατραπεί ςε ιδιωτικό μουςείο. Οι δφο παραλίεσ τθσ πόλθσ Ψανή και Γρίμποβο, κακϊσ και οι κοντινζσ παραλίεσ των χωριϊν τθσ Φωκίδασ. Η κοντινι Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Σο μουςείο "ΦΑΡΜΑΚΗ". Μουςείο του εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα του 1821.
 • 10. Προςωπικότητεσ Από τθν πόλθ κατάγονται διάφορεσ ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ όπωσ ο ιςτοριοδίφθσ Γιάννθσ Βλαχογιάννθσ, ο ακαδθμαϊκόσ λογοτζχνθσ και πολιτικόσ Γεϊργιοσ Ακαναςιάδθσ - Νόβασ, ο οποίοσ διετζλεςε πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ, και ο αδελφόσ του Θεμιςτοκλισ, ο ςυγγραφζασ ΢πφροσ Μελάσ, ο λογοτζχνθσ Χάρθσ ΢ταματίου, ο Αγζλαοσ,ο ΢ταμάτθσ ΢ταματίου (΢ταμ- ΢ταμ)και άλλοι εξίςου αξιόλογοι..
 • 11. ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
 • 15. ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΗ΢ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ