ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx

I
Irini PanagiotakiΕκπαιδευτικός um Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Σ.Ε.ΠΕ80
Δ.Δ.Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τι είναι η διαχείριση της Σχολικής Τάξης;
Η διαχείριση της σχολικής τάξης, δεν περιορίζεται στη χρήση
πειθαρχικών πρακτικών, αλλά περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις με
τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον
μάθησης για όλους τους μαθητές/τριες του.
Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής τάξης :
 δίνει σε κάθε μαθητή/τρια την ευκαιρία να αναπτύξει τις ικανότητές του/της, και να
αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αυτορρυθμίζει τη μάθηση και τη
συμπεριφορά του/της,
 προσφέρει στον/στην εκπαιδευτικό ευκαιρίες για επαγγελματική ολοκλήρωση και
εργασιακή ικανοποίηση.
Η ανεπιτυχής διαχείριση της τάξης έχει ως επακόλουθο
την ανεπιθύμητη συμπεριφορά των Μαθητών/-τριών
Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση της σχολικής
τάξης;
 Είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας για μια
πετυχημένη μαθησιακή διαδικασία .
5o χρόνια έρευνας
28 παράγοντες (Wang, Haertel &
Walberg, 1993)
Αποτελεί την πιο ισχυρή πηγή στρες στην
επαγγελματική ζωή του/της εκπαιδευτικού.
Είμαστε εκπαιδευμένοι;
Όχι, και το
πρόβλημα είναι
καθολικό…
Και διαχρονικό…
André H. Dargelas, Ο γύρος του κόσμου.
André H. Dargelas, Μικροί κατεργάρηδες
Που βέβαια εξελίσσεται …
Και νέες προκλήσεις
προστίθενται …
Αλλά… δεν υπάρχουν μαγικά κόλπα και έτοιμες συνταγές.
Χρειάζεται χρόνο και μεθοδικότητα.
Η εκπαίδευση στη διαχείριση της σχολικής τάξης είναι αναγκαία…
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΞΗΣ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΗ-
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Α.ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Είναι αναγκαίο ένα κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα το οποίο θα είναι θετικό
για τους μαθητές και υποστηρικτικό για τη μάθηση.
Αναγκαία πτυχή ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος είναι οι αλληλεπιδράσεις
εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών να βασίζονται:
▪ Στο σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση
▪ Την υποστήριξη και καθοδήγηση
▪ Την Ενθάρρυνση
▪ Τη Συνεργασία
▪ Την Επικοινωνία
Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας των κανόνων:
Διαμορφώνονται στην αρχή του σχολικού έτους, με συμμετοχή
και συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων.
Είναι απλοί και σαφείς.
Βασίζονται σε συγκεκριμένη συλλογιστική.
Διατυπώνονται θετικά.
Είναι λίγοι.
Η θεσμοθέτηση κανόνων λειτουργίας της τάξης είναι αναγκαία
προϋπόθεση για τη δημιουργία θετικού ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ…
Δεν ξεχνάμε ότι οι κανόνες δεσμεύουν και τον/την
εκπαιδευτικό και πρέπει να τηρούνται και από αυτόν/αυτήν…
Τα παιδιά ποτέ δεν
κατάφεραν καλά
να ακούνε τους
μεγάλους, αλλά
ποτέ δεν απέτυχαν
να τους
μιμούνται..
Τζέημς Μπόνγουιν
Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Δείχνει ενδιαφέρον, φροντίδα, ενσυναίσθηση.
Είναι συνεπής και αμερόληπτος.
Εξηγεί ακριβώς τι θέλει και επιβεβαιώνει ότι οι
μαθητές κατανοήσαν.
Καλλιεργεί σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών.
Έχει ρεαλιστικές και θετικές προσδοκίες για
τους μαθητές/τριες.
Επικοινωνεί με τους γονείς /κηδεμόνες.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Γνωρίζει τους μαθητές του (ονόματα, μαθησιακή
ετοιμότητα, κοινωνική- οικονομική κατάσταση,
ενδιαφέροντα κ.λπ.).
Έχει αυτοπεποίθηση ( δεν μιλάει και δε πράττει
βεβιασμένα, διατηρεί άνετα οπτική επαφή,
χαμογελάει, αποφεύγει την υπερβολική αντίδραση
απέναντι στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών).
Είναι ενήμερος για ό,τι συμβαίνει στη τάξη
(Withitness).
Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
▪ Οργάνωση της διδασκαλίας / χρήση χρόνου:
▪ Προετοιμασία των μέσων και των υλικών.
▪ Εκκίνηση χωρίς «νεκρό χρόνο».
▪ Γρήγορες και ομαλές μεταβάσεις από δραστηριότητα σε δραστηριότητα.
▪ Ακρίβεια στο τέλος του μαθήματος .
▪ Συμμετοχή των μαθητών/τριών:
▪ Ελκυστικότητα μαθήματος.
▪ Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
▪ Διαφοροποιημένη διδασκαλία.
▪ Σύνδεση μαθήματος με θέματα-προβλήματα από τη σύγχρονη ζωή.
▪ Αξιολόγηση που προσφέρει βιώματα επιτυχίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση
η καλή γνώση της
διδακτέας ύλης και η
συστηματική ενημέρωση
του εκπαιδευτικού
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
▪ Πώς ξεκινάει η σχολική μέρα.
▪ Πώς και πότε καταγράφονται οι απουσίες.
▪ Πώς γίνεται η μετάβαση από μια δραστηριότητα στην άλλη.
▪ Πώς παραδίδουν τις εργασίες όταν τελειώσουν.
▪ Πώς αποχωρούμε από την τάξη.
ΚΑΛΕΣ
ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
Οι
διαδικασίες
/ρουτίνες
διδάσκονται
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
• Αργεί στο μάθημα.
• Δε προσέχει στο μάθημα.
• Δε φέρνει μαζί του τα «εργαλεία» της
διδασκαλίας.
• Χρησιμοποιεί κινητό.
• Απασχολεί τους διπλανούς του.
• Παίρνει το λόγο χωρίς να του δοθεί.
Χαμηλής
επικινδυνότητας
ανεπιθύμητες
συμπεριφορές
• Κακοποιεί φραστικά άλλους/άλλες
μαθητές /τριες.
• Προβαίνει σε επιθετικές/
προκλητικές χειρονομίες.
• Αρνείται να συνεργαστεί.
• Φεύγει από τη τάξη χωρίς άδεια.
• Προβαίνει σε καταστροφές..
Σοβαρές
ανεπιθύμητες
συμπεριφορές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Γνωρίζω τη συμβαίνει κάθε στιγμή
στη τάξη μου.
Αλληλοεπικάλυψη.
Συνέπεια και σταθερότητα.
Συνέχεια , συνοπτικότητα και
ευκρίνεια.
Προστασία της αξιοπρέπειας του
μαθητή.
ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι μαθητές /τριες
Παθολογικοί παράγοντες
Στρατηγικές επιζήτησης της
προσοχής
Σχολική αποτυχία/αυτοαντίληψη
Προσωπικά/συναισθηματικά
προβλήματα
Το σχολείο και ο/η
εκπαιδευτικός
Οργάνωση του σχολείου
Ωρολόγιο πρόγραμμα -Εξετάσεις
Διδακτικές πρακτικές
ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης
Η αρχή της προοδευτικής παρέμβασης
Μη
λεκτικές/
έμμεσες
παρεμβάσεις
1.Προγραμματισμένη
αγνόηση
2. Παραγλωσσική
επιτίμηση
3.Έλεγχος δια της
εγγύτητας
4.Έλεγχος δια του
αγγίγματος Λεκτικές/
άμεσες
παρεμβάσεις
1.Έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου
2.Αναφορά του ονόματος του μαθητή
3.Υποβολή ερώτησης στον μαθητή
4.Χιούμορ
5.Ανάδειξη των επιπτώσεων της μη αποδοτικής
συμπεριφοράς
6.Προβολή των θετικών επιπτώσεων μιας
αποδεκτής συμπεριφοράς
7.Ευγενής απαίτηση για τερματισμό της
παρεκτροπής
8.Υπενθύμιση των κανόνων
9.Επίπληξη και διαταγή
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ &
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Δίνεται έμφαση στις συμπεριφορές.
Οι θετικές συμπεριφορές αμείβονται, οι αρνητικές τιμωρούνται.
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Δίνεται έμφαση στη σκέψη και την κατανόηση.
Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν τους κανόνες και τους λόγους
ύπαρξής τους και να αποδέχονται τη προσωπική τους ευθύνη .
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Δίνεται έμφαση στο πλέγμα σχέσεων του ατόμου μέσα στη τάξη.
Η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός μέλους του συστήματος,
οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς και των άλλων.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η τεχνική αυτή για την ενθάρρυνση της επιθυμητής συμπεριφοράς
χρησιμοποιεί τις αμοιβές, τους επαίνους και τις επιδοκιμασίες και για
την αποθάρρυνση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς χρησιμοποιεί τις
τιμωρίες και τη στέρηση προνομίων.
Η τεχνική τροποποίησης της συμπεριφοράς διέρχεται από τέσσερα
στάδια:
Παρατήρηση
συμπεριφοράς
Μελέτη του
πλαισίου
Καθορισμός
επιδιωκόμενου
στόχου
Επιλογή τρόπου
παρέμβασης
(Θετική/
αρνητική
ενίσχυση)
ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Οι λογικές συνέπειες αναφέρονται στα λογικά αποτελέσματα που ακολουθούν μια
συμπεριφορά, είτε είναι επιθυμητή είτε όχι
Πλεονεκτήματα:
Οι λογικές συνέπειες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ η τιμωρία
εκφράζει την δύναμη της εξουσίας που την εφαρμόζει.
Οι λογικές συνέπειες έχουν άμεση σχέση με την συμπεριφορά, ενώ η τιμωρία είναι
αυθαίρετη.
Οι λογικές συνέπειες δεν φέρουν κανένα στοιχείο κριτικής, ενώ η τιμωρία είναι
προσωπική και περιέχει κριτική.
Οι λογικές συνέπειες επιτρέπουν την επιλογή, ενώ η τιμωρία επιβάλουν την υπακοή.
ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΕΓΩ», Gordon
Με τα μηνύματα του «Εγώ», ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει αυτό
που του συμβαίνει συναισθηματικά λόγω μιας συγκεκριμένης
συμπεριφοράς μαθητή ή μαθητών και αναλαμβάνει την
ευθύνη να το επικοινωνήσει ειλικρινά και ανοικτά.
Για να είναι αποτελεσματικό ένα μήνυμα Εγώ πρέπει να
περιλαμβάνει τρία στοιχεία:
 Την αιτία του προβλήματος χωρίς αρνητική κριτική.
 Την αρνητική επίδραση που έχει στη δουλεία του/της
εκπαιδευτικού.
 Τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού .
Όταν με διακόπτουν ενώ μιλάω
(περιγραφή της αιτίας του
προβλήματος χωρίς κριτική)
μου δημιουργείται πρόβλημα
γιατί πρέπει να σταματήσω
αυτό που λέω, χάνω τον ειρμό
μου
(συγκεκριμένη αρνητική
επίδραση) και αυτό με
εκνευρίζει ( συναισθήματα
εκπαιδευτικού σε σχέση με την
επίδραση του προβλήματος)
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ
Η τεχνική αυτή αναφέρεται στη διαμόρφωση μιας θετικής
εναλλακτικής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς.
Βασικά της στοιχεία:
Συνειδητοποίηση της τωρινής ερμηνείας της προβληματικής
συμπεριφοράς.
Διαμόρφωση θετικών εναλλακτικών ερμηνειών της συμπεριφοράς
αυτής.
Επιλογή μιας εύλογης θετικής ερμηνείας της συμπεριφοράς.
Δράση που αντανακλά αυτή την ερμηνεία.
▪
 Ο Γιάννης έρχεται κάθε πρωί και στέκεται δίπλα στο θρανίο του Πέτρου. Μιλούν και γελούν για 10 περίπου
λεπτά, ενώ κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν στο θρανίο τους και να συγκεντρωθούν στο μάθημα.
(Προβληματική συμπεριφορά)
 .Είναι ανεύθυνος. Προσπαθεί να με εκνευρίσει. Είναι πεισματάρης. Είναι αγενής. Δε θέλει να συμμορφωθεί
με τους κανόνες (Ερμηνεία συμπεριφοράς)
 Η εκπαιδευτικός ζητά από το Γιάννη να καθίσει. Συνήθως του το ζητώ τρεις φορές.Τότε αυτός πηγαίνει στη
θέση του, από όπου συνεχίζει να μιλά και να στέλνει μηνύματα στον Πέτρο. (Αντίδραση)
 Αγαπάει πολύ το φίλο του. Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να επιβεβαιώνει κάθε πρωί το φιλικό του δεσμό. Είναι
ένα πολύ δραστήριο αγόρι, που έχει βρει έναν τρόπο να προσαρμόζεται ομαλά στη σχολική ρουτίνα, με την
ελάχιστη δυνατή διάσπαση. (Θετική εναλλακτική ερμηνεία)
 «Γιάννη, βλέπω ότι η φιλία σου με τον Πέτρο έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα και ότι θέλεις λίγα λεπτά
κάθε πρωί να τα λες μαζί του. Μερικές φορές η φιλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο.».
(Αλλαγή συμπεριφοράς)
Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της αναπλαισίωσης
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑΣ
 Συχνά στις προβληματικές καταστάσεις το πρόβλημα μοιάζει με μια
κλειδαμπαρωμένη πόρτα, που στέκεται ανάμεσα σε μας και σε μια πιο
εποικοδομητική σχέση.
 Ανεύρεση των μη – προβληματικών στοιχείων του οικοσυστήματος.
 Εντοπισμός μερικών πιθανών θετικών στοιχείων ή συμπεριφορών του
“προβληματικού” ατόμου.
 Επιλογής μιας θετικής πλευράς ή συμπεριφοράς του ατόμου.
 Έκφραση ενός θετικού σχολίου.Τα θετικά σχόλια ακόμα κι αν δεν
αφορούν την προβληματική συμπεριφορά φαίνεται να την επηρεάζουν.
Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της κερκόπορτας
Ο Αντώνης μαθητής στη Β’ Γυμνασίου. Ενώ έδινε την εντύπωση ότι διαβάζει, στην
πραγματικότητα δεν έκανε τη δουλειά που του αναθέτει ο καθηγητής. Η συμπεριφορά
αυτή ανησύχησε πολύ τον καθηγητή και τους γονείς του, οι οποίοι αποφάσισαν να
εφαρμόσουν ένα αυστηρό σύστημα επιτήρησης. Η τακτική αυτή δεν είχε καμία
επιτυχία...
Μια μέρα που ο Αντώνης δεν έφερε τις εργασίες, ο καθηγητής αντί να τον επιπλήξει
του είπε :
«Όποτε κάνεις τις εργασίες σου, μου αρέσει το πόσο τακτικά είναι γραμμένες. Και
συνέχισε, Έχεις προσέξει ότι πάντα σου δίνω το λόγο όταν σηκώνεις το χέρι σου; Αυτό το
κάνω διότι ξέρω ότι θα δώσεις μια προσεκτική απάντηση...»
 Για την υπόλοιπη μέρα ο Αντώνης εργάστηκε με επιμέλεια και την Δευτέρα παρέδωσε
με περηφάνια τις περισσότερες από τις καθυστερημένες εργασίες του.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
Πηγές:
▪ Fontana, D. (1996).O Εκπαιδευτικός στην τάξη. 1η έκδοση. Αθήνα: Σαββάλας
▪ Molnar, A. & Lindquist, Β. (1998). Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Οικοσυστημική Προσέγγιση. Επιμ.Α. Καλαντζή-Αζίζι, 7η έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
▪ Βαλιαντή Σταυρούλα,Διαχείριση τάξης –Ένα κομμάτι του παζλ της αποτελεσματικής
διδασκαλίας και μάθησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, διαθέσιμο διαδικτυακά:
▪
Ζάχος, Δ. (2020). Η «Πειθαρχία στο Σχολείο και η «Διαχείριση» της ΣχολικήςΤάξης. 1 έκδοση. Θεσσαλονίκη: Κ.&.ΜΣταμούλη.
▪ Κουμέντος Ι. (2021). Διαχείριση σχολικής τάξης :Ένα καθημερινό πρόβλημα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), 177–187. https://doi.org/10.12681/edusc.3434
▪ Παναγάκος Ι. (2016). Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη ΣχολικήΤάξη:Τεχνικές Πρόληψης καιΤεχνικές Παρέμβασης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης,
2014(2), 350–365. https://doi.org/10.12681/edusc.15
▪ Παρασκευά ,Φ. & Παπαγιάννη, Α. (2008). Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ι.Ε.Π
▪ Χρονοπούλου. Γ,(2015). Διαχείριση ΣχολικήςΤάξης. διαθέσιμη διαδικτυακά :
https://www.google.com/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B
A%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjirJf_gqeBAxUjgf0HHccvB4MQ2-
cCegQIABAA&oq=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgYIABAIEB4yBwgAEB
gQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQ6BwgjEOoCECc6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToICA
AQgAQQsQNQ6wZY_TJgvEJoAXAAeAOAAeMIiAHFQZIBDDAuMzMuNS0xLjIuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=RF8BZeL6CaOC9u8Px9-
cmAg&bih=711&biw=1502&client=firefox-b-d#imgrc=kyrmNHQA9dD1zM
▪ Διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφερειακής διεύθυνσης Π/θμίας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής διαθέσιμη διαδικτυακά: https://www.youtube.com/watch?v=Mo4VPe4nZQk
▪ και…. η εμπειρία της τάξης
1 von 32

Recomendados

συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος von
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδοςσυγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδοςΔιαμαντόπουλος Κωνσταντίνος
13.9K views27 Folien
Ενότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμο von
Ενότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμοΕνότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμο
Ενότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμοGeorgia Dimitropoulou
28.1K views4 Folien
Ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω για το Γυμνάσιο von
Ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω για το ΓυμνάσιοΕρωτήσεις που θα ήθελα να κάνω για το Γυμνάσιο
Ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω για το ΓυμνάσιοManolis Fragonikolakis
10.4K views22 Folien
μελέτη περίπτωσης von
μελέτη περίπτωσηςμελέτη περίπτωσης
μελέτη περίπτωσηςEleni Kazara
10.1K views18 Folien
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας von
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίαςαπό τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίαςtsigar12
9.9K views42 Folien
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDF von
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDFΔιαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDF
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDFssuser716c64
147 views17 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Κοινωνικοποίηση von
Κοινωνικοποίηση Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση Xristina Drosou
719 views15 Folien
Periodikoi von
PeriodikoiPeriodikoi
PeriodikoiA Z
4.1K views47 Folien
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια von
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιασύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιαmarimiva
2.8K views11 Folien
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017 von
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017Vasilis Drimtzias
9.3K views61 Folien
Βασικές οδηγίες για νέους eTwinners von
Βασικές οδηγίες για νέους eTwinnersΒασικές οδηγίες για νέους eTwinners
Βασικές οδηγίες για νέους eTwinnersHelleniceTwinning NSS
5.5K views16 Folien
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο von
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείοΗγεσία και σύγχρονο σχολείο
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείοkastritsilykeio
1.3K views53 Folien

Was ist angesagt?(20)

Periodikoi von A Z
PeriodikoiPeriodikoi
Periodikoi
A Z4.1K views
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια von marimiva
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιασύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
marimiva2.8K views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017 von Vasilis Drimtzias
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017
Vasilis Drimtzias9.3K views
Βασικές οδηγίες για νέους eTwinners von HelleniceTwinning NSS
Βασικές οδηγίες για νέους eTwinnersΒασικές οδηγίες για νέους eTwinners
Βασικές οδηγίες για νέους eTwinners
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο von kastritsilykeio
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείοΗγεσία και σύγχρονο σχολείο
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο
kastritsilykeio1.3K views
Αντιλήψεις, παρανοήσεις και καλές πρακτικές για το μοντέλο της αντεστραμμένη... von John Tzortzakis
Αντιλήψεις, παρανοήσεις και καλές πρακτικές για το μοντέλο της αντεστραμμένη...Αντιλήψεις, παρανοήσεις και καλές πρακτικές για το μοντέλο της αντεστραμμένη...
Αντιλήψεις, παρανοήσεις και καλές πρακτικές για το μοντέλο της αντεστραμμένη...
John Tzortzakis360 views
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ von Xyla Eleni
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Xyla Eleni3.2K views
Φορείς Κοινωνικοποίησης von Xristina Drosou
Φορείς Κοινωνικοποίησης Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Xristina Drosou23.7K views
Massive Open Online Course - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση von Georgia Kazakou
Massive Open Online Course - ΠΜΣ Πληροφορική στην ΕκπαίδευσηMassive Open Online Course - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Massive Open Online Course - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Georgia Kazakou433 views
Διδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. Bloom von Vasilis Drimtzias
Διδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. BloomΔιδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. Bloom
Διδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. Bloom
Vasilis Drimtzias21.6K views
προβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικών von Maria Parnou
προβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικώνπροβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικών
προβλήματα συμπεριφοράς και η θέση των εκπαιδευτικών
Maria Parnou1.3K views
διδακτικό_σενάριο_ηλεκτρισμός von Georgia Palapela
διδακτικό_σενάριο_ηλεκτρισμόςδιδακτικό_σενάριο_ηλεκτρισμός
διδακτικό_σενάριο_ηλεκτρισμός
Georgia Palapela1.5K views
ΓΛΩΣΣΑ, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ von drallis
ΓΛΩΣΣΑ, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΓΛΩΣΣΑ, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
drallis580 views
Ποινές και τιμωρίες στο σχολείο von Rea Tsakaloudi
Ποινές και τιμωρίες στο σχολείοΠοινές και τιμωρίες στο σχολείο
Ποινές και τιμωρίες στο σχολείο
Rea Tsakaloudi14.7K views
Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics) von John Tzortzakis
Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)
Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)
John Tzortzakis15.1K views
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή von ksealexa
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολήη ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
ksealexa7.7K views

Similar a ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx

ο άτακτος και ζωηρός μαθητής von
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςΥπουργείο Παιδείας
18.6K views16 Folien
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης von
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξηςTροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξηςEleni Kazara
7.2K views20 Folien
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx von
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxsarrafimaria
17 views38 Folien
Paid Didak Elliniadou 6 von
Paid Didak Elliniadou 6Paid Didak Elliniadou 6
Paid Didak Elliniadou 6Elena Elliniadou
1.2K views22 Folien
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας von
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςΑντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςartemioup
504 views31 Folien
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011) von
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)Παναγιώτης Μίτσης
605 views27 Folien

Similar a ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx(20)

Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης von Eleni Kazara
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξηςTροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Eleni Kazara7.2K views
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx von sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria17 views
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας von artemioup
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςΑντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
artemioup504 views
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011) von Παναγιώτης Μίτσης
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον (2010 2011)
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx von ssusera26eca
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxΔιαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
ssusera26eca437 views
Η βία στην προσχολική ηλικία von Dimitris Agorastos
Η βία στην προσχολική ηλικίαΗ βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικία
Dimitris Agorastos1.3K views
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό von 2dhmgal
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο ΔημοτικόΜεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
2dhmgal3.6K views
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013 von Mary Pap
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mary Pap1.7K views
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα von Eleni Georgiopoulou
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Eleni Georgiopoulou5.6K views
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο von hbaliou
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείοδιαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
hbaliou3.7K views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ von gvlachos
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
gvlachos3.5K views
1 σχολική βία von D K
1 σχολική βία1 σχολική βία
1 σχολική βία
D K611 views

Más de Irini Panagiotaki

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx von
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptxΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptxIrini Panagiotaki
130 views59 Folien
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... von
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...Irini Panagiotaki
155 views25 Folien
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx von
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptxΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptxIrini Panagiotaki
8 views7 Folien
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις von
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις
1821 Επιτυχίες & ΑντιθέσειςIrini Panagiotaki
79 views73 Folien
17ΝΟΕΜΒΡΗ von
17ΝΟΕΜΒΡΗ17ΝΟΕΜΒΡΗ
17ΝΟΕΜΒΡΗIrini Panagiotaki
205 views74 Folien
Εισαγωγή στις κοινωνικες επιστημες von
Εισαγωγή στις κοινωνικες επιστημεςΕισαγωγή στις κοινωνικες επιστημες
Εισαγωγή στις κοινωνικες επιστημεςIrini Panagiotaki
87 views42 Folien

Más de Irini Panagiotaki(6)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx von Irini Panagiotaki
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptxΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ80.pptx
Irini Panagiotaki130 views
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... von Irini Panagiotaki
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
Irini Panagiotaki155 views
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx von Irini Panagiotaki
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptxΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ.pptx
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις von Irini Panagiotaki
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις
1821 Επιτυχίες & Αντιθέσεις
Εισαγωγή στις κοινωνικες επιστημες von Irini Panagiotaki
Εισαγωγή στις κοινωνικες επιστημεςΕισαγωγή στις κοινωνικες επιστημες
Εισαγωγή στις κοινωνικες επιστημες

Último

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
22 views65 Folien
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf von
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
5 views652 Folien
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
12 views13 Folien
Επιχειρηματολογία von
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
ΕπιχειρηματολογίαDimitra Mylonaki
31 views26 Folien
Dikaiomata_2023.pptx von
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
258 views33 Folien
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
392 views15 Folien

Último(20)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas12 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 views
Έγκυρη ενημέρωση von ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212516 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 views

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx

 • 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Σ.Ε.ΠΕ80 Δ.Δ.Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 • 2. Τι είναι η διαχείριση της Σχολικής Τάξης; Η διαχείριση της σχολικής τάξης, δεν περιορίζεται στη χρήση πειθαρχικών πρακτικών, αλλά περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις με τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης για όλους τους μαθητές/τριες του. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής τάξης :  δίνει σε κάθε μαθητή/τρια την ευκαιρία να αναπτύξει τις ικανότητές του/της, και να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αυτορρυθμίζει τη μάθηση και τη συμπεριφορά του/της,  προσφέρει στον/στην εκπαιδευτικό ευκαιρίες για επαγγελματική ολοκλήρωση και εργασιακή ικανοποίηση.
 • 3. Η ανεπιτυχής διαχείριση της τάξης έχει ως επακόλουθο την ανεπιθύμητη συμπεριφορά των Μαθητών/-τριών
 • 4. Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση της σχολικής τάξης;  Είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας για μια πετυχημένη μαθησιακή διαδικασία . 5o χρόνια έρευνας 28 παράγοντες (Wang, Haertel & Walberg, 1993) Αποτελεί την πιο ισχυρή πηγή στρες στην επαγγελματική ζωή του/της εκπαιδευτικού.
 • 5. Είμαστε εκπαιδευμένοι; Όχι, και το πρόβλημα είναι καθολικό…
 • 6. Και διαχρονικό… André H. Dargelas, Ο γύρος του κόσμου. André H. Dargelas, Μικροί κατεργάρηδες
 • 7. Που βέβαια εξελίσσεται … Και νέες προκλήσεις προστίθενται …
 • 8. Αλλά… δεν υπάρχουν μαγικά κόλπα και έτοιμες συνταγές. Χρειάζεται χρόνο και μεθοδικότητα. Η εκπαίδευση στη διαχείριση της σχολικής τάξης είναι αναγκαία…
 • 9. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΗ- ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
 • 10. Α.ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Είναι αναγκαίο ένα κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα το οποίο θα είναι θετικό για τους μαθητές και υποστηρικτικό για τη μάθηση. Αναγκαία πτυχή ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος είναι οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών να βασίζονται: ▪ Στο σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση ▪ Την υποστήριξη και καθοδήγηση ▪ Την Ενθάρρυνση ▪ Τη Συνεργασία ▪ Την Επικοινωνία
 • 11. Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας των κανόνων: Διαμορφώνονται στην αρχή του σχολικού έτους, με συμμετοχή και συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων. Είναι απλοί και σαφείς. Βασίζονται σε συγκεκριμένη συλλογιστική. Διατυπώνονται θετικά. Είναι λίγοι. Η θεσμοθέτηση κανόνων λειτουργίας της τάξης είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία θετικού ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ…
 • 12. Δεν ξεχνάμε ότι οι κανόνες δεσμεύουν και τον/την εκπαιδευτικό και πρέπει να τηρούνται και από αυτόν/αυτήν… Τα παιδιά ποτέ δεν κατάφεραν καλά να ακούνε τους μεγάλους, αλλά ποτέ δεν απέτυχαν να τους μιμούνται.. Τζέημς Μπόνγουιν
 • 13. Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δείχνει ενδιαφέρον, φροντίδα, ενσυναίσθηση. Είναι συνεπής και αμερόληπτος. Εξηγεί ακριβώς τι θέλει και επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές κατανοήσαν. Καλλιεργεί σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών. Έχει ρεαλιστικές και θετικές προσδοκίες για τους μαθητές/τριες. Επικοινωνεί με τους γονείς /κηδεμόνες.
 • 14. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Γνωρίζει τους μαθητές του (ονόματα, μαθησιακή ετοιμότητα, κοινωνική- οικονομική κατάσταση, ενδιαφέροντα κ.λπ.). Έχει αυτοπεποίθηση ( δεν μιλάει και δε πράττει βεβιασμένα, διατηρεί άνετα οπτική επαφή, χαμογελάει, αποφεύγει την υπερβολική αντίδραση απέναντι στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών). Είναι ενήμερος για ό,τι συμβαίνει στη τάξη (Withitness).
 • 15. Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ▪ Οργάνωση της διδασκαλίας / χρήση χρόνου: ▪ Προετοιμασία των μέσων και των υλικών. ▪ Εκκίνηση χωρίς «νεκρό χρόνο». ▪ Γρήγορες και ομαλές μεταβάσεις από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. ▪ Ακρίβεια στο τέλος του μαθήματος . ▪ Συμμετοχή των μαθητών/τριών: ▪ Ελκυστικότητα μαθήματος. ▪ Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. ▪ Διαφοροποιημένη διδασκαλία. ▪ Σύνδεση μαθήματος με θέματα-προβλήματα από τη σύγχρονη ζωή. ▪ Αξιολόγηση που προσφέρει βιώματα επιτυχίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της διδακτέας ύλης και η συστηματική ενημέρωση του εκπαιδευτικού
 • 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ▪ Πώς ξεκινάει η σχολική μέρα. ▪ Πώς και πότε καταγράφονται οι απουσίες. ▪ Πώς γίνεται η μετάβαση από μια δραστηριότητα στην άλλη. ▪ Πώς παραδίδουν τις εργασίες όταν τελειώσουν. ▪ Πώς αποχωρούμε από την τάξη. ΚΑΛΕΣ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ Οι διαδικασίες /ρουτίνες διδάσκονται ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 • 18. • Αργεί στο μάθημα. • Δε προσέχει στο μάθημα. • Δε φέρνει μαζί του τα «εργαλεία» της διδασκαλίας. • Χρησιμοποιεί κινητό. • Απασχολεί τους διπλανούς του. • Παίρνει το λόγο χωρίς να του δοθεί. Χαμηλής επικινδυνότητας ανεπιθύμητες συμπεριφορές • Κακοποιεί φραστικά άλλους/άλλες μαθητές /τριες. • Προβαίνει σε επιθετικές/ προκλητικές χειρονομίες. • Αρνείται να συνεργαστεί. • Φεύγει από τη τάξη χωρίς άδεια. • Προβαίνει σε καταστροφές.. Σοβαρές ανεπιθύμητες συμπεριφορές
 • 19. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Γνωρίζω τη συμβαίνει κάθε στιγμή στη τάξη μου. Αλληλοεπικάλυψη. Συνέπεια και σταθερότητα. Συνέχεια , συνοπτικότητα και ευκρίνεια. Προστασία της αξιοπρέπειας του μαθητή.
 • 20. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι μαθητές /τριες Παθολογικοί παράγοντες Στρατηγικές επιζήτησης της προσοχής Σχολική αποτυχία/αυτοαντίληψη Προσωπικά/συναισθηματικά προβλήματα Το σχολείο και ο/η εκπαιδευτικός Οργάνωση του σχολείου Ωρολόγιο πρόγραμμα -Εξετάσεις Διδακτικές πρακτικές
 • 21. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης Η αρχή της προοδευτικής παρέμβασης Μη λεκτικές/ έμμεσες παρεμβάσεις 1.Προγραμματισμένη αγνόηση 2. Παραγλωσσική επιτίμηση 3.Έλεγχος δια της εγγύτητας 4.Έλεγχος δια του αγγίγματος Λεκτικές/ άμεσες παρεμβάσεις 1.Έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου 2.Αναφορά του ονόματος του μαθητή 3.Υποβολή ερώτησης στον μαθητή 4.Χιούμορ 5.Ανάδειξη των επιπτώσεων της μη αποδοτικής συμπεριφοράς 6.Προβολή των θετικών επιπτώσεων μιας αποδεκτής συμπεριφοράς 7.Ευγενής απαίτηση για τερματισμό της παρεκτροπής 8.Υπενθύμιση των κανόνων 9.Επίπληξη και διαταγή
 • 22. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Δίνεται έμφαση στις συμπεριφορές. Οι θετικές συμπεριφορές αμείβονται, οι αρνητικές τιμωρούνται. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δίνεται έμφαση στη σκέψη και την κατανόηση. Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν τους κανόνες και τους λόγους ύπαρξής τους και να αποδέχονται τη προσωπική τους ευθύνη . ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Δίνεται έμφαση στο πλέγμα σχέσεων του ατόμου μέσα στη τάξη. Η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός μέλους του συστήματος, οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς και των άλλων.
 • 23. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η τεχνική αυτή για την ενθάρρυνση της επιθυμητής συμπεριφοράς χρησιμοποιεί τις αμοιβές, τους επαίνους και τις επιδοκιμασίες και για την αποθάρρυνση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς χρησιμοποιεί τις τιμωρίες και τη στέρηση προνομίων. Η τεχνική τροποποίησης της συμπεριφοράς διέρχεται από τέσσερα στάδια: Παρατήρηση συμπεριφοράς Μελέτη του πλαισίου Καθορισμός επιδιωκόμενου στόχου Επιλογή τρόπου παρέμβασης (Θετική/ αρνητική ενίσχυση)
 • 24. ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Οι λογικές συνέπειες αναφέρονται στα λογικά αποτελέσματα που ακολουθούν μια συμπεριφορά, είτε είναι επιθυμητή είτε όχι Πλεονεκτήματα: Οι λογικές συνέπειες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ η τιμωρία εκφράζει την δύναμη της εξουσίας που την εφαρμόζει. Οι λογικές συνέπειες έχουν άμεση σχέση με την συμπεριφορά, ενώ η τιμωρία είναι αυθαίρετη. Οι λογικές συνέπειες δεν φέρουν κανένα στοιχείο κριτικής, ενώ η τιμωρία είναι προσωπική και περιέχει κριτική. Οι λογικές συνέπειες επιτρέπουν την επιλογή, ενώ η τιμωρία επιβάλουν την υπακοή.
 • 25. ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΕΓΩ», Gordon Με τα μηνύματα του «Εγώ», ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει αυτό που του συμβαίνει συναισθηματικά λόγω μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς μαθητή ή μαθητών και αναλαμβάνει την ευθύνη να το επικοινωνήσει ειλικρινά και ανοικτά. Για να είναι αποτελεσματικό ένα μήνυμα Εγώ πρέπει να περιλαμβάνει τρία στοιχεία:  Την αιτία του προβλήματος χωρίς αρνητική κριτική.  Την αρνητική επίδραση που έχει στη δουλεία του/της εκπαιδευτικού.  Τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού . Όταν με διακόπτουν ενώ μιλάω (περιγραφή της αιτίας του προβλήματος χωρίς κριτική) μου δημιουργείται πρόβλημα γιατί πρέπει να σταματήσω αυτό που λέω, χάνω τον ειρμό μου (συγκεκριμένη αρνητική επίδραση) και αυτό με εκνευρίζει ( συναισθήματα εκπαιδευτικού σε σχέση με την επίδραση του προβλήματος)
 • 26. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ Η τεχνική αυτή αναφέρεται στη διαμόρφωση μιας θετικής εναλλακτικής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς. Βασικά της στοιχεία: Συνειδητοποίηση της τωρινής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς. Διαμόρφωση θετικών εναλλακτικών ερμηνειών της συμπεριφοράς αυτής. Επιλογή μιας εύλογης θετικής ερμηνείας της συμπεριφοράς. Δράση που αντανακλά αυτή την ερμηνεία. ▪
 • 27.  Ο Γιάννης έρχεται κάθε πρωί και στέκεται δίπλα στο θρανίο του Πέτρου. Μιλούν και γελούν για 10 περίπου λεπτά, ενώ κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν στο θρανίο τους και να συγκεντρωθούν στο μάθημα. (Προβληματική συμπεριφορά)  .Είναι ανεύθυνος. Προσπαθεί να με εκνευρίσει. Είναι πεισματάρης. Είναι αγενής. Δε θέλει να συμμορφωθεί με τους κανόνες (Ερμηνεία συμπεριφοράς)  Η εκπαιδευτικός ζητά από το Γιάννη να καθίσει. Συνήθως του το ζητώ τρεις φορές.Τότε αυτός πηγαίνει στη θέση του, από όπου συνεχίζει να μιλά και να στέλνει μηνύματα στον Πέτρο. (Αντίδραση)  Αγαπάει πολύ το φίλο του. Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να επιβεβαιώνει κάθε πρωί το φιλικό του δεσμό. Είναι ένα πολύ δραστήριο αγόρι, που έχει βρει έναν τρόπο να προσαρμόζεται ομαλά στη σχολική ρουτίνα, με την ελάχιστη δυνατή διάσπαση. (Θετική εναλλακτική ερμηνεία)  «Γιάννη, βλέπω ότι η φιλία σου με τον Πέτρο έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα και ότι θέλεις λίγα λεπτά κάθε πρωί να τα λες μαζί του. Μερικές φορές η φιλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο.». (Αλλαγή συμπεριφοράς) Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της αναπλαισίωσης
 • 28. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑΣ  Συχνά στις προβληματικές καταστάσεις το πρόβλημα μοιάζει με μια κλειδαμπαρωμένη πόρτα, που στέκεται ανάμεσα σε μας και σε μια πιο εποικοδομητική σχέση.  Ανεύρεση των μη – προβληματικών στοιχείων του οικοσυστήματος.  Εντοπισμός μερικών πιθανών θετικών στοιχείων ή συμπεριφορών του “προβληματικού” ατόμου.  Επιλογής μιας θετικής πλευράς ή συμπεριφοράς του ατόμου.  Έκφραση ενός θετικού σχολίου.Τα θετικά σχόλια ακόμα κι αν δεν αφορούν την προβληματική συμπεριφορά φαίνεται να την επηρεάζουν.
 • 29. Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της κερκόπορτας Ο Αντώνης μαθητής στη Β’ Γυμνασίου. Ενώ έδινε την εντύπωση ότι διαβάζει, στην πραγματικότητα δεν έκανε τη δουλειά που του αναθέτει ο καθηγητής. Η συμπεριφορά αυτή ανησύχησε πολύ τον καθηγητή και τους γονείς του, οι οποίοι αποφάσισαν να εφαρμόσουν ένα αυστηρό σύστημα επιτήρησης. Η τακτική αυτή δεν είχε καμία επιτυχία... Μια μέρα που ο Αντώνης δεν έφερε τις εργασίες, ο καθηγητής αντί να τον επιπλήξει του είπε : «Όποτε κάνεις τις εργασίες σου, μου αρέσει το πόσο τακτικά είναι γραμμένες. Και συνέχισε, Έχεις προσέξει ότι πάντα σου δίνω το λόγο όταν σηκώνεις το χέρι σου; Αυτό το κάνω διότι ξέρω ότι θα δώσεις μια προσεκτική απάντηση...»  Για την υπόλοιπη μέρα ο Αντώνης εργάστηκε με επιμέλεια και την Δευτέρα παρέδωσε με περηφάνια τις περισσότερες από τις καθυστερημένες εργασίες του.
 • 32. Πηγές: ▪ Fontana, D. (1996).O Εκπαιδευτικός στην τάξη. 1η έκδοση. Αθήνα: Σαββάλας ▪ Molnar, A. & Lindquist, Β. (1998). Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Οικοσυστημική Προσέγγιση. Επιμ.Α. Καλαντζή-Αζίζι, 7η έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ▪ Βαλιαντή Σταυρούλα,Διαχείριση τάξης –Ένα κομμάτι του παζλ της αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, διαθέσιμο διαδικτυακά: ▪ Ζάχος, Δ. (2020). Η «Πειθαρχία στο Σχολείο και η «Διαχείριση» της ΣχολικήςΤάξης. 1 έκδοση. Θεσσαλονίκη: Κ.&.ΜΣταμούλη. ▪ Κουμέντος Ι. (2021). Διαχείριση σχολικής τάξης :Ένα καθημερινό πρόβλημα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), 177–187. https://doi.org/10.12681/edusc.3434 ▪ Παναγάκος Ι. (2016). Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη ΣχολικήΤάξη:Τεχνικές Πρόληψης καιΤεχνικές Παρέμβασης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2014(2), 350–365. https://doi.org/10.12681/edusc.15 ▪ Παρασκευά ,Φ. & Παπαγιάννη, Α. (2008). Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ι.Ε.Π ▪ Χρονοπούλου. Γ,(2015). Διαχείριση ΣχολικήςΤάξης. διαθέσιμη διαδικτυακά : https://www.google.com/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B A%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjirJf_gqeBAxUjgf0HHccvB4MQ2- cCegQIABAA&oq=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgYIABAIEB4yBwgAEB gQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQ6BwgjEOoCECc6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToICA AQgAQQsQNQ6wZY_TJgvEJoAXAAeAOAAeMIiAHFQZIBDDAuMzMuNS0xLjIuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=RF8BZeL6CaOC9u8Px9- cmAg&bih=711&biw=1502&client=firefox-b-d#imgrc=kyrmNHQA9dD1zM ▪ Διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφερειακής διεύθυνσης Π/θμίας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής διαθέσιμη διαδικτυακά: https://www.youtube.com/watch?v=Mo4VPe4nZQk ▪ και…. η εμπειρία της τάξης

Hinweis der Redaktion

 1. Συνιστά τον κυριότερο προβληματισμό των νέων εκπαιδευτικών και πηγή άγχους για όλους μας. Αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, καθώς όσο και τέλεια να είναι τα Σ.Δ που έχουμε ετοιμάσει χωρίς την ικανότητα αποτελεσματικής Δ.Σ.Τ δε θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Τα προβλήματα διαχείρισης αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους ένα ποσοστό εκπαιδευτικών εγκαταλείπουν το επάγγελμα τα πρώτα 3 χρόνια της καριέρας τους.
 2. Στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης, συμπεριφορές μαθητών όπως η διασπαστική ομιλία, η χρόνια μη επιτέλεση των εργασιών, η εχθρότητα, η αγένεια, συμπεριφορές διακωμωδησης , αλλά και περισσοτερο σοβαρες όπως η βια δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Μη αποδοτικές ονομάζουμε τις συμπεριφορές οι οποιες θέτουν σε κινδυνό τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 3. Συγκεκριμένα, η συνεχιζόμενη αναποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς οδηγεί: (α) στη δημιουργία έντονης απογοήτευσης στους εκπαιδευτικούς ως απόρροια της κατ’ επανάληψιν διακοπής της πορείας του μαθήματος για τη διαχείριση τέτοιων φαινομένων (DeVoe et al., 2003∙ Gottfredson & Gottfredson, 2001∙ Valenti, 2011), (β) στη μείωση του χρόνου διδασκαλίας, καθώς ο χειρισμός τέτοιων προβλημάτων προβαίνει εις βάρος του διδακτικού και μαθησιακού χρόνου (Cohen, McCabe, Michelli & Pickeral, 2009), (γ) στην αύξηση των πιθανοτήτων για δημιουργία προβλημάτων μάθησης (π.χ., Al Otaiba & Fuchs, 2002∙ Morgan, Farkas, Tufis, & Sperling, 2008), καθώς ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ των προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης (π.χ., Al Otaiba & Fuchs, 2002∙ Morgan, Farkas, Tufis, & Sperling, 2008) και τονίζουν πως τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς είναι πολύ πιθανόν να εκδηλώσουν προβλήματα μάθησης και το αντίθετο .
 4. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλαπλές κοινωνικές αλλαγές έρχονται να αμφισβητήσουν το σεβασμό για τα πρόσωπα κύρους, το σχολείο έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις ως θεσμός, και ο μαθητικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία
 5. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ
 6. Κλίμα τάξης είναι η όλη ατμόσφαιρα της τάξης, που διαμορφώνεται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού, μαθητών μεταξύ τους και επηρεάζει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Το κλίμα της τάξης είναι ένα διάχυτο συναίσθημα που κάποιος δεν μπορεί να το μετρήσει εύκολα, αλλά μπορεί να το νιώσει γρήγορα, όταν βρεθεί σε μία τάξη για μικρό χρονικό διάστημα. Κάθε τάξη δημιουργεί το δικό της κλίμα, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτό.
 7. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης (π.χ. Albert Bandura) υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από τις κοινωνικές διαπροσωπικές σχέσεις τους και πιο συγκεκριμένα μέσω της παρατήρησης, της μίμησης, του παραδειγματισμού και των αντιδράσεων των άλλων στη συμπεριφορά τους
 8. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών στο γυμνάσιο παίζουν μεγάλο ρόλο στην απόφαση των μαθητών για συνέχιση της φοίτησής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρατηρείται ότι η ενθάρρυνση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στα μελλοντικά εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα, γεγονόςπου θα πρέπει να το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, για να κινητοποιηθούν αντιστοίχως .
 9. Εύκολη τάξη δεν υπάρχει.
 10. Έχει φροντίζει ο εκπ. Να κυλάει ομαλά το μάθημα;
 11. Οι μικρές καθημερινές ρου τίνες π.χ. πως παραδίδουμε την εργασία μας είναι ρυθμίσεις που μπορεί να είναι δευτερεύουσες και διεκπεραιωτικές, παράγουν όμως εστίες για διατάραξης της τάξης και για προβληματα στη διαχείριση της τάξης. θα πρέπει να είναι καλορυθμισμένες και προβλέψιμες , δουλεμένες με συστηματική διδασκαλία., με ενημέρωση , να επανερχόμαστε π.χ περιμένουμε να ησυχάσουν και μετά ξεκινάμε μια δραστηριότητα, δίνουμε οδηγίες γραπτώς , επιτηρούμε τη δραστηριότητα καθώς εξελίσσεται ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ. ΚΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΚΆΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΤΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
 12. 1. Παρεμβαινει ένας εκπαιδευτικός τότε κσι τόσο όσο είναι απολύτος αναγκαίο για να πετύχει το σκοπό του. 2. οι στρατηγικεσ που επιλεγει ένας εκπαιδευτικός πρ΄΄επει να είναι ιεραρχημένες δηλαδη να ξεκινουν από μη λεκτικές έμμεσες παρεμβάσεις 5 1.1 Μη λεκτικές παρεμβάσεις Οι μη λεκτικές παρεμβάσεις είναι έμμεσης φύσης και στηρίζονται στις αρχές της ελάχιστης και της προοδευτικής παρέμβασης, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός αρχίζει με έμμεσες παρεμβάσεις, παιδοκεντρικές και λιγότερο περιοριστικές και προχωρεί σταδιακά, όταν οι πρώτες δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε πιο άμεσες υποδείξεις, δασκαλοκεντρικές και περισσότερο περιοριστικές 1.1.1 Προγραμματισμένη αγνόηση 1.1.2 Παραγλωσσική επιτίμηση 1.1.3 Έλεγχος δια της Εγγύτητος 1.1.4 Έλεγχος δια του Αγγίγματος--Στην κλίμακα της προοδευτικότητας των παρεμβάσεων του εκπαιδευτικού, οι λεκτικές παρεμβάσεις έρχονται ευθύς μετά τις μη-λεκτικές παρεμβάσεις και είναι άμεσης και όχι έμμεσης φύσης, όπως οι μη λεκτικές ο εκπαιδευτικός πρέπει να περιορίζεται στις επισημάνσεις και τις υποδείξεις του, χωρίς περιττές ερωτήσεις και αιτιολογήσεις για τα αυτονόητα, που συχνά δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές για «φτηνές» δικαιολογίες, διαμαρτυρίες και αντιπαραθέσεις, οι οποίες σε τελική ανάλυση διακόπτουν τη ροή του μαθήματος και χαλούν το γενικότερο κλίμα Έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου Αναφορά του ονόματος του άτακτου μαθητή Υποβολή ερώτησης στον άτακτο μαθητή Χιούμορ Ανάδειξη των επιπτώσεων της αταξίας Προβολή των θετικών επιπτώσεων μιας αποδεκτής συμπεριφοράς Ευγενής απαίτηση για τερματισμό της παρεκτροπής Επισήμανση της κακής χρήσης των υλικών Υπενθύμιση των κανόνων Επίπληξη και διαταγή για επαναφορά στην τάξη--
 13. ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΜΙΑΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΌΤΑΝ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΈΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΩΣ ΠΗΓΗ.
 14. Ο εκπαιδευτικός μπορει να κάνει τις επιλογές του αναλογα με τη φυση και την ενταση του προβλήματος, αναλογα με την ηλικία και αλλους παράγοντες. Οι προσεγγισεις έχουν τον ίδιο σκοπό την αναπτυξη της επιθυμητης συμπεριφοράς εξαληψη ανεπιθυμητων. Σκεψη και κατανοηση – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 15. ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - Ε
 16. Στηρίζεται στην εν συναίσθηση και το ενδιαφέρον για τον μαθητή.
 17. Είναι ένας τρόπος να επηρεάσουμε την προβληματική κατάσταση εστιάζοντας την προσοχή μας σε κάποιο μέρος του οικοσυστήματος που δεν σχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα