Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

С.І.Назаров. Суть інновацій у педагогічній діяльності вчителя

278 Aufrufe

Veröffentlicht am

С.І.Назаров. Суть інновацій у педагогічній діяльності вчителя

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

С.І.Назаров. Суть інновацій у педагогічній діяльності вчителя

 1. 1.  Інновації – в освіті нововведення, в економіці комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку нової техніки, технологій, винаходів і т. ін. (Великий тлумачний словник сучасної української мови)  Інновації є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів.
 2. 2.  Предмет уваги: вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду  Предмет уваги: впровадження досягнень психолого- педагогічної науки в практику Результат інноваційних процесів - використання теоретичних і практичних нововведень
 3. 3.  Учитель може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій
 4. 4.  Сутність його полягає в тому, що будь- який інноваційний процес вносить у педагогічне середовище необоротні зміни. Цілісна система, що існує, починає руйнуватися і потребує деякого часу для створення нової системи на базі нових елементів або асиміляції старої.
 5. 5.  Будь-який інноваційний процес, в основі якого є педагогічне відкриття, рано чи пізно, стихійно або свідомо повинен реалізуватися. (Досвід видатних педагогів -А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, С.Т.Шацького, вчителів-новаторів В.Ф.Шаталова, І.П.Волкова, І.П.Іванова та ін.)
 6. 6. Будь-яка інновація поступово перетворюється у звичні поняття і дії, отримуючи статус стереотипної
 7. 7. 3 етап стає відомою, входить до системи навчально-виховної роботи 2 етап перевіряється практикою, набуває масового визнання 1 етап сприймається як чужорідний елемент у педагогіці, викликає протидію
 8. 8.  готовність вдосконалювати педагогічну діяльність,  наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити цю готовність.
 9. 9. соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики прагнення вчителів до освоєння та застосування педагогічних новинок суперництво загальноосвітніх закладів, яке стимулює пошук нових форм та методів організації навчально- виховного процесу
 10. 10. впровадження досягнень науки в практику вивчення узагальнення поширення передового досвіду
 11. 11. Творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї Професійна установка на досягнення пріоритетних завдань освіти Вміння проектувати і моделювати свої ідеї на практиці
 12. 12. свобода дій і незалежність у використанні певних методик нове розуміння цінностей освіти прагнення до змін моделювання експериментальних систем високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів педагога
 13. 13. педагогічні здібності; комунікативність; педагогічна спрямованість та її гуманістичний характер; педагогічна творчість
 14. 14.  Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року N 347/2002 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – С. 11. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/151.html.  Сиротинко Г. О. Інноваційний розвиток освіти: проблеми переходу від теорії до практики / Г. О. Сиротинко // Управління школою. – 2005. – № 1. – С. 15–18.  Загвязинский В. И.Педагогическое творчество учителя : монография / В. И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1987. – 160 с.  Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика : науч. изд. / А. В. Хуторской. – М. : УНЦ ДО, 2005. – 222 с.  Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи : монографія / Л. І. Даниленко. – К. : Логос, 1998. – 140с.  Даниленко Л. І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні. − 2003. − № 3. −30. С. 70-74.  Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України ; Верховна рада України. – 2002. – № 36. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/40-15.  Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Водачек, О. Водачкова.– М. : Экономика, 1989.– С.32–34  Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

×