Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(17)

Similar a Curs 2.1. Experiències en Open Data(20)

Anzeige

Más de Iniciativa Barcelona Open Data(20)

Anzeige

Curs 2.1. Experiències en Open Data

 1. INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA EL VALOR D’OBRIR LES DADES Experiències en Open Data curs 2.1 Docent: Carmen Lavado @carmenlavado74 clavadosanchez@gmail.com
 2. Experiències en Open Data ● Aprendre d’experiències existents en projectes Open Data: ● Distingir casos d’èxit i el per què d’aquest èxit ● Aplicar tot allò après a casos concrets per ser capaç de protagonitzar casos d'èxit. Objectius de la sessió
 3. Guió de la sessió 1. Experiències en la publicació 2. Experiències en la reutilització 3. Experiències en la generació de sinèrgies, comunitat, creació o captació de necessitats.
 4. Guió de la sessió 1. Experiències en la publicació 2. Experiències en la reutilització 3. Experiències en la generació de sinèrgies, comunitat, creació o captació de necessitats.
 5. LA GRAN PREGUNTA Hem de tenir un portal de dades obertes… Per on comencem?
 6. PUBLICACIÓ DE DADES. Motius / Objectius • Compliment de la Llei de transparència • Rendiment de comptes (accountability) • Generació de valor social o econòmic
 7. PUBLICACIÓ DE DADES Motius / Objectius. Llei de Transparència EUROPEA (Reutili ) Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic modificada pel Consell de la Unió Europea el 15 d’abril de 2013. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la llei 37/2007 Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la Informació mitjançant Resolució de 19 de febrer de 2013 de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques EUROPEA (reutilització) ESTATAL (reutilització) AUTONÒMICA (transparència) ESTATAL (transparència)
 8. PUBLICACIÓ DE DADES Motius / Objectius. Llei de transparència http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/documents/guia_entitats-locals.pdf RRHH • Informació alts càrrecs • Relació llocs de treballs funcionaris, laborals, internis... • Retribucions, Indemnitzacions i dietes del personal • Convocatòries processos selectius, provisions i resultats • Informació sobre compatibilitats • ... Subvencions • Subvencions previstes • Objectius que es pretenen amb les subvencions • Subvencions atorgades • Control financer sobre les subvencions • ... Contractacions • Entitats i òrgans de contractació • Contractes programats • Licitacions • Contractes menors • ...
 9. Activitat Fem 3 grups: Analitzem sota aquest objectiu els portals de dades oberts de: Gavà -> RRHH http://www.gavaciutat.cat/transparencia2 Terrassa -> Subvencions http://governobert.terrassa.cat/transparencia Barcelona -> Contractacions http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia Compartim les conclusions Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 10. Activitat  Tenen tota la informació que marca la llei?  En els casos que sigui possible el format de les dades és reutilitzable?  Descriu algun ús/aplicació/utilitat addicional d’aquestes dades a més del d’acomplir amb la Llei de Transparència  Amb aquestes dades pots dir que aquesta entitat és transparent en aquest àmbit?  Els hi demanaríeu quelcom més? Compartim les conclusions Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 11. PUBLICACIÓ DE DADES Motius / Objectius. Rendiment de comptes Què fem? • Pressupost • Catàleg de serveis • Cartes de serveis • Plans d’Acció • ... Com ho fem? • Execució Pressupost • Indicadors Cartes de serveis • Indicadors dels Plans d’Acció • ... Eines
 12. Activitat Analitzem sota aquest objectiu els portals de dades oberts de: Gavà-> indicadors PAM http://www.gavaciutat.cat/ca/pam Seattle-> Indicadors https://performance.seattle.gov Generalitat de Catalunya  comparador pressupostos http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat Activitat en grups. Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 13. Activitat  Expliquen què fan?  Expliquen com ho fan? Compartim les conclusions Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 14. PUBLICACIÓ DE DADES Motius / Objectius. Generació de valor social o econòmic  Publicar les dades amb un clar objectiu de facilitar, millorar o ajudar la vida a les ciutadanes i ciutadans  Publicar les dades amb l’objectiu de que siguin reaprofitades i generar valor econòmic, negoci, al seu voltant
 15. PUBLICACIÓ DE DADES Quines dades publicar i com Fàcil extracció i manteniment - Dades en sistemes d’informació propis o en BD conegudes - Dades crues - Actualització automàtica de les dades Exigeix la Llei - Tot el que marca la llei i tingui sentit posar en una plataforma de dades obertes:  SI: plantilla  NO: declaració de bens dels electes Útils o demandades - Dades molt demandades per la ciutadania Afegir nous conjunts de dades - Els portals de dades obertes són com éssers vius, si no els alimentem, moriran d'inanició
 16. PUBLICACIÓ DE DADES Elecció de la plataforma Privatiu o Community? - Socrata - PeTras - Bismart - OpenDataSoft - Junar ... - CKAN - DKAN (AWS) - ODK (Open Data Kit) ... Facilitats internes - Publicació i Actualització - Formats i Metadades - Organització dels datasets - Visualitzacions Facilitats externes - Organització dels datasets - Cerca d’informació - Ús dels datasets: - pels usuaris finals - pels programadors - Reutilització i compartició de la informació
 17. Activitat Fem 3 grups i analitzem: - Quin tipus de dades es publiquen? - Estan actualitzades? - Afegeixen nous conjunts de dades periòdicament? Activitat en grups. Temps: 15 minuts. Compartim: 5 minuts. Ajuntament de Barcelona http://opendata-ajuntament.barcelona.cat Diputació de Barcelona http://dadesobertes.diba.cat Ajuntament de Lleida http://www.paeria.cat/opendata
 18. Activitat Fem 3 grups i bussegem pels portals: - En quants formats trobem les dades? - Quants tipus de visualització trobem? - Podem compartir la informació de manera fàcil en XXSS? - Podem analitzar les dades? Com? Feu algun exemple Activitat en grups. Temps: 20 minuts. Compartim: 10 minuts. Ajuntament de Gavà  Socrata http://gavaobert.gavaciutat.cat Ajuntament de Cambrils  CKAN http://dadesobertes.cambrils.cat Ajuntament de Sant Feliu  BiSmart http://opendata.santfeliu.cat
 19. Guió de la sessió 1. Experiències en la publicació 2. Experiències en la reutilització 3. Experiències en la generació de sinèrgies, comunitat, creació o captació de necessitats.
 20. REUTILITZACIÓ DE DADES Valor social Transparència Periodisme de dades Eines d’ajuda Valor econòmic Millora de processos Marketing Serveis o productes
 21. Activitat Analitzem experiències amb valor social: Activitat grupal. Temps: 15 minuts Ferrocarrils Generalitat de Catalunya Obrint les dades: http://bit.ly/DadesFGC Utilitzant les dades: http://bit.ly/ElMeuTren Dades obertes del Govern d'Uruguai Obrint les dades: https://catalogodatos.gub.uy Utilitzant les dades: Comparativa Salut: http://bit.ly/DadesSalut Ajuntament de Gavà Ús de dades obertes Pressupostos transparents: http://pressupost.gavaciutat.cat Story Data Us de dades obertes de twitter Relats1Oberts: http://www.storydata.es/relatsoberts Digiwhist http://Opentender.eu
 22. Activitat  Ho trobes útil?  Aporta valor social? Compartim les conclusions
 23. Governança bassada en dades Ús de les dades per reduir la mortalitat infantil https://www.observatorio- empresas.vodafone.es/articulos/administracion es-publicas/open-data-mortalidad-infantil- indiana-chris-atkins/ Video Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 24. Activitat Analitzem experiències busquen valor econòmic: Activitat grupal. Temps: 15 minuts Licitacions públiques http://Tener.co Adjudicacions TIC: http://www.adjudicacionestic.com/front/index.php Fundera: informació de subvencions europeus per projectes I+I+D http://www.fundera.eu Place I Live http://placeilive.com
 25. Guió de la sessió 1. Experiències en la publicació 2. Experiències en la reutilització 3. Experiències en la generació de sinèrgies, comunitat, creació o captació de necessitats.
 26. DEMANDES, USOS, SINÈRGIES, COMUNITAT Generar i captar interés. Estadístiques i indicadors Portal de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona: http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/analytics Portal de dades obertes Generalitat de Catalunya http://bit.ly/SolicitutsGenCat Portal de dades obertes de l’Ajuntament de Madrid: http://datos.madrid.es/portal/site/egob/ http://bit.ly/SolicitudesMadrid Hackathons – Ayuntamiento de Cáceres http://opendata.caceres.es/hackathon Publicitar els usos de les dades obertes: https://hri.fi/en_gb/
 27. DEMANDES, USOS, SINÈRGIES, COMUNITAT Generar i captar interès. Estadístiques i indicadors Comunitat coneixemtent Open Data http://compartir.iniciativabarcelonaopendata.cat Repte Barcelona Dades Obertes http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/repte
 28. Activitat Quins conjunts de dades voldríeu tenir a l’abast ? Dóna un exemple d’aplicació útil bassada en Open Data que coneguis o que t’agradaria que existís Quins canals o mecanismes proposaries per fer saber a una administració les dades que vols o necessites? Activitat individual. Temps: 10 minuts Compartim: 10 minuts
 29. Hem vist una trentena “d’experiències” (portals, apps, webs, etc.) en de dades obertes
 30. Reflexionem plegats
 31. Portal de transparència vs Portal de dades obertes Portal de Transparència Portal de Dades Obertes
 32. Les AAPP tenen moltes dades, però s’ha de pensar en les persones que la utilitzaran i en el repte de homogeneïtzar dades entre les administracions per a que siguin realment útils
 33. S’ha de ser exigents amb les adminstracions i demanar el que es necessita. Per això és necessari formació i informació ??? !!! ??? !!! ??? !!!
 34. Auto-Avaluació

Hinweis der Redaktion

 1. En el cas de subvencions i contractacions es podria fer una App que obtingués informació dels portals de dades obertes i el ciutadà o empresa es podria subscriure per temàtiques de subvencions o contractacions de manera que estigués informat constantment.
 2. La utilitat de Rubí és fàcil per a la ciutadania, la menra de presentar els indicadors Seatle també, el comparador de pressupostos de la Gene potser per un perfil d’analista o periodista de dades, però també pot ser útil.
 3. És fàcil saber els darrers data sets afegits? A quin tipus d’usuari penseu que estan adreçats, qui els pot utilitzar?
 4. Fins on volem que arribi la pròpia plataforma que suporta la publicació de les dades obertes…
 5. Aquests exemples aporten o poden arribar a aportar valor econòmic i social. El primer exemple és fruit d’una hackathon, el segon d’una entitat externa al Govern d’Uruguai, el tercer del propi publicador de les dades
 6. Aquests exemples aporten o poden arribar a aportar valor econòmic i social. El primer exemple és fruit d’una hackathon, el segon d’una entitat externa al Govern d’Uruguai, el tercer del propi publicador de les dades
 7. Són molt consultats els portals de dades obertes? Creus que ho seran alguna vegada?? Si fem el rati de visites segons la població entre Gava i BCN l’ús és similar. La opció de Madrid, la trobo molt interessant per copsar les necessitats reals ciutadanes, la de la Gene és més pobre…
 8. Són molt consultats els portals de dades obertes? Creus que ho seran alguna vegada?? Si fem el rati de visites segons la població entre Gava i BCN l’ús és similar. La opció de Madrid, la trobo molt interessant per copsar les necessitats reals ciutadanes, la de la Gene és més pobre…
Anzeige