Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร
Tri H Co., Ltd.
7 Jan 2015
1
แนวคิดของการวัดผล
Input Process Output Outcome Impact
ปัจจัยนําเข้า:
ทรัพยากรที่ต้องใช้
กระบวนการ:
ขั้นตอน กิจกรรม
วิธีทํา...
3
แนวคิดของการวัดผล
Input Process Output Outcome Impact
ปัจจัยนําเข้า:
ทรัพยากรที่ต้องใช้
กระบวนการ:
ขั้นตอน กิจกรรม
วิธีทํา...
การวัดผลสําหรับงาน HR
Input Process Output Outcome Impact
ปัจจัยนําเข้า:
ทรัพยากรที่ต้องใช้
กระบวนการ:
ขั้นตอน กิจกรรม
วิธ...
Impact ของงานฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ
H3 Project
High 
Performance 
High 
Potential
Happiness
กําไรเพิ่ม
ยอดขายเพิ่ม
ผล...
ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละ Function ของฝาย HR
HR Function Objective Process Output Outcome Impact
การรับคน - ได้พนักงานที่ม...
ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละ Function ของฝาย HR
HR Function Objective Process Output Outcome Impact
บริหารความ
ก้าวหน้าในอาชี...
วิธีการคัดเลือกตัวชี้วัด
เลือกจากปญหา
เลือกเพื่อพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพ
เลือกเพื่อแขงขัน
9
ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละ Function ของฝาย HR
HR Function Objective Process Output Outcome Impact
การรับคน - ได้พนักงานที่ม...
ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละ Function ของฝาย HR
HR Function Objective Process Output Outcome Impact
บริหารความ
ก้าวหน้าในอาชี...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

HR indicators (ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร)

28.329 Aufrufe

Veröffentlicht am

ผู้บริหารองค์กรมักค่อนแคะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นผู้ใช้เงิน ไม่ใช่ผู้สร้างเงิน.....

แต่ใครเลยจะรู้ว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นผู้สร้างเงินได้ และหากมีตัวชี้วัดการบริหารงานที่เหมาะสม ก็จะสามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มอบให้นั้นมีหลายมิติ และควรค่าที่จะให้มีผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการด้านนี้อย่างมาก....

Veröffentlicht in: Leadership & Management
 • Als Erste(r) kommentieren

HR indicators (ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร)

 1. 1. ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร Tri H Co., Ltd. 7 Jan 2015 1
 2. 2. แนวคิดของการวัดผล Input Process Output Outcome Impact ปัจจัยนําเข้า: ทรัพยากรที่ต้องใช้ กระบวนการ: ขั้นตอน กิจกรรม วิธีทํางาน ผลผลิต: ผลงานขั้นต้นที่ ต้องการ ผลลัพธ์: ผลงานขั้นกลางที่ ต้องการ ผลกระทบ: ผลงานขั้นสุดท้าย ที่ต้องการ 2
 3. 3. 3
 4. 4. แนวคิดของการวัดผล Input Process Output Outcome Impact ปัจจัยนําเข้า: ทรัพยากรที่ต้องใช้ กระบวนการ: ขั้นตอน กิจกรรม วิธีทํางาน ผลผลิต: ผลงานขั้นต้นที่ ต้องการ ผลลัพธ์: ผลงานขั้นกลางที่ ต้องการ ผลกระทบ: ผลงานขั้นสุดท้าย ที่ต้องการ 3 M อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือสร้างบ้าน คนงาน เงิน แปลน/แผนการทํางาน 1 M : POSDCORB การจัดการ Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting Budgeting R1 บ้านคุณภาพตรงตาม แบบแปลน R2 ราคาถูก เสร็จก่อนเวลา R3 ได้รับรางวัลบ้าน ประหยัดพลังงาน 4
 5. 5. การวัดผลสําหรับงาน HR Input Process Output Outcome Impact ปัจจัยนําเข้า: ทรัพยากรที่ต้องใช้ กระบวนการ: ขั้นตอน กิจกรรม วิธีทํางาน ผลผลิต: ผลงานขั้นต้นที่ ต้องการ ผลลัพธ์: ผลงานขั้นกลางที่ ต้องการ ผลกระทบ: ผลงานขั้นสุดท้าย ที่ต้องการ 3 M เครื่องมือ/อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์, โปรแกรม คน: พนักงานฝ่าย HR เงิน: งบประมาณดําเนินการ 1 M : POSDCORB การจัดการ: ระบบการรับคน (สรรหา/ คัดเลือก) ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารผลงาน ระบบการบริหารค่าตอบแทน ระบบแรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ R1 3 H • จํานวนพนักงานที่ เหมาะสม • คุณภาพของ พนักงาน • ความสุขของ พนักงาน R2 • ระบบการ ให้บริการเป็น มาตรฐาน • ลูกค้าเกิดความ ประทับใจ R3 • ต้นทุนลดลง • ยอดขายสูง • กําไรสูง 5
 6. 6. Impact ของงานฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ H3 Project High  Performance  High  Potential Happiness กําไรเพิ่ม ยอดขายเพิ่ม ผลงานทุกคนตองไดสูงกวาหรือ ตามมาตรฐาน ผลตอบแทนที่ยุติธรรม และสอดคลองกับผลงานที่ทําได ไดใชสินทรัพยที่ดี (Human Assets) เหนือคูแขงขัน พนักงานมีเวลาวางมากขึ้น และมีความสุขกับการทํางาน องคกรที่ทุกคนอยากมาทํางานดวย (Employer Branding) พนักงานรักและทุมเทใหกับ องคกร 6
 7. 7. ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละ Function ของฝาย HR HR Function Objective Process Output Outcome Impact การรับคน - ได้พนักงานที่มี คุณสมบัติตรงตามที่ องค์กรต้องการ % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - อัตราการพ้นสภาพในช่วงเวลาทดลอง งาน - จํานวนผู้สมัครต่อจํานวนผู้ถูกเรียก สัมภาษณ์ - จํานวนผู้สมัครต่อแหล่งสรรหา - จํานวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตาม เกณฑ์ต่อตําแหน่ง - ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการว่าจ้าง - ระยะเวลาในการบรรจุตําแหน่งว่าง - จํานวนช่องทางที่เปิดรับสมัคร - ผลการสํารวจการเป็น Employer of choice การพัฒนาบุคลากร - พนักงานมีความคิดตรง กับที่องค์กรต้องการ % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม (เฉลี่ย) - ร้อยละของพนักงานที่ได้เข้าอบรมตาม แผน - ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนา ตาม IDP - จํานวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อปี - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อค่าใช้จ่าย รวมขององค์กร - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อพนักงาน - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อยอดขาย ขององค์กร - ผลตอบแทนจากการลงทุนของการ ฝึกอบรม (ROI) การบริหารผลงาน - ทุกคนทํางานได้ตาม เป้าหมาย % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ร้อยละของการประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่สําเร็จตรงตามเวลา - อัตราการกระจายตัวของผลการ ปฏิบัติงาน - ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน - ระดับความเข้าใจของพนักงานใน เป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของ องค์กร การบริหาร ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนแข่งขันกับ ตลาดได้ - ค่าตอบแทนดึงดูดให้มี คนที่องค์กรต้องการเข้า มา % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ความตรงเวลาในการจ่ายเงินเดือน - ร้อยละความผิดพลาดในกระบวนการ จ่ายค่าตอบแทน - ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพต่อ พนักงาน - ค่าตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยต่อพนักงาน - อัตราส่วนสวัสดิการต่อค่าตอบแทน รวม - ต้นทุนแรงงานต่อรายได้ขององค์กร - เงินเดือนเฉลี่ยของฝ่าย Line : Support - อัตราส่วนเงินเดือนเทียบกับคู่แข่ง - อัตราส่วนสวัสดิการเทียบกับคู่แข่ง แรงงานสัมพันธ์ - พนักงานมีความสุขกับ งาน - พนักงานรักองค์กร % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ร้อยละของการขอโอนย้าย - ความถี่ในการพบกันระหว่างพนักงาน กับผู้บริหาร - อัตราการหยุดงานรวมที่ควบคุมได้ - เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา พนักงาน - จํานวนข้อร้องทุกข์ต่อปี - จํานวนข้อพิพาทแรงงานต่อปี 7
 8. 8. ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละ Function ของฝาย HR HR Function Objective Process Output Outcome Impact บริหารความ ก้าวหน้าในอาชีพ - พนักงานสามารถเติบโต ภายในได้อย่างมี ประสิทธิภาพ % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - อัตราส่วนของพนักงานที่ได้รับการ เลื่อนตําแหน่งโดยพิจารณาจาก ผลงาน - ร้อยละการเลื่อนตําแหน่งจาก พนักงานภายใน - ระยะเวลาในการครองตําแหน่งของ พนักงาน - ร้อยละของพนักงานที่มีคุณสมบัติ พร้อมต่อการเลื่อนตําแหน่ง - - ร้อยละของพนักงานที่เติบโตได้ตาม แผนสืบทอดตําแหน่ง - อัตราส่วน Talent ที่เตรียมไว้ สําหรับดํารงตําแหน่งสําคัญ สารสนเทศด้าน ทรัพยากรมนุษย์ - สารสนเทศที่ทํางานได้ ถูกต้อง ทันสมัยและ สะดวกต่อการใช้งาน % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ร้อยละการหยุดงานของระบบ - ร้อยละของรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ตั้งแต่ครั้งแรก - ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล หลังได้รับการร้องขอ - ผลตอบแทนการลงทุนในเทคโนโลยี ด้าน HR (ROI) การวางแผน อัตรากําลัง / โครงสร้างองค์กร - มีอัตรากําลังที่พร้อมต่อ การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - อัตราการลาออกของบุคลากร - จํานวนผู้ใต้บังคับบัญชาต่อสายการ บังคับบัญชา (Span of Control) - จํานวนบุคลากร HR ต่อพนักงาน ทั้งหมด - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อค่าใช้จ่าย รวมขององค์กร - อัตราการลาออกของบุคลากรใน ตําแหน่งสําคัญ 8
 9. 9. วิธีการคัดเลือกตัวชี้วัด เลือกจากปญหา เลือกเพื่อพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพ เลือกเพื่อแขงขัน 9
 10. 10. ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละ Function ของฝาย HR HR Function Objective Process Output Outcome Impact การรับคน - ได้พนักงานที่มี คุณสมบัติตรงตามที่ องค์กรต้องการ % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - อัตราการพ้นสภาพในช่วงเวลาทดลอง งาน - จํานวนผู้สมัครต่อจํานวนผู้ถูกเรียก สัมภาษณ์ - จํานวนผู้สมัครต่อแหล่งสรรหา - จํานวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตาม เกณฑ์ต่อตําแหน่ง - ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการว่าจ้าง - ระยะเวลาในการบรรจุตําแหน่งว่าง - จํานวนช่องทางที่เปิดรับสมัคร - ผลการสํารวจการเป็น Employer of choice การพัฒนาบุคลากร - พนักงานมีความคิดตรง กับที่องค์กรต้องการ % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม (เฉลี่ย) - ร้อยละของพนักงานที่ได้เข้าอบรมตาม แผน - ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนา ตาม IDP - จํานวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อปี - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อค่าใช้จ่าย รวมขององค์กร - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อพนักงาน - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อยอดขาย ขององค์กร - ผลตอบแทนจากการลงทุนของการ ฝึกอบรม (ROI) การบริหารผลงาน - ทุกคนทํางานได้ตาม เป้าหมาย % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ร้อยละของการประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่สําเร็จตรงตามเวลา - อัตราการกระจายตัวของผลการ ปฏิบัติงาน - ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน - ระดับความเข้าใจของพนักงานใน เป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของ องค์กร การบริหาร ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนแข่งขันกับ ตลาดได้ - ค่าตอบแทนดึงดูดให้มี คนที่องค์กรต้องการเข้า มา % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ความตรงเวลาในการจ่ายเงินเดือน - ร้อยละความผิดพลาดในกระบวนการ จ่ายค่าตอบแทน - ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพต่อ พนักงาน - ค่าตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยต่อพนักงาน (แต่ละกลุ่ม เช่น พนง. หน. ผจก.) - อัตราส่วนสวัสดิการต่อค่าตอบแทน รวม (แต่ละกลุ่ม เช่น พนง. หน. ผจก. Talent) - ต้นทุนแรงงานต่อรายได้ขององค์กร - เงินเดือนเฉลี่ยของฝ่าย Line : Support - อัตราส่วนเงินเดือนเทียบกับคู่แข่ง - อัตราส่วนสวัสดิการเทียบกับคู่แข่ง แรงงานสัมพันธ์ - พนักงานมีความสุขกับ งาน - พนักงานรักองค์กร % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ร้อยละของการขอโอนย้าย - ผล Engagement survey - อัตราการหยุดงานรวมที่ควบคุมได้ - เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา พนักงาน - จํานวนข้อร้องทุกข์ต่อปี - จํานวนข้อพิพาทแรงงานต่อปี 10
 11. 11. ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละ Function ของฝาย HR HR Function Objective Process Output Outcome Impact บริหารความ ก้าวหน้าในอาชีพ - พนักงานสามารถเติบโต ภายในได้อย่างมี ประสิทธิภาพ % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - อัตราส่วนของพนักงานที่ได้รับการ เลื่อนตําแหน่งโดยพิจารณาจาก ผลงาน - ร้อยละการเลื่อนตําแหน่งจาก พนักงานภายใน - ระยะเวลาในการครองตําแหน่งของ พนักงาน - ร้อยละของพนักงานที่มีคุณสมบัติ พร้อมต่อการเลื่อนตําแหน่ง - - ร้อยละของพนักงานที่เติบโตได้ตาม แผนสืบทอดตําแหน่ง - อัตราส่วน Talent ที่เตรียมไว้ สําหรับดํารงตําแหน่งสําคัญ สารสนเทศด้าน ทรัพยากรมนุษย์ - สารสนเทศที่ทํางานได้ ถูกต้อง ทันสมัยและ สะดวกต่อการใช้งาน % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - ร้อยละการหยุดงานของระบบ - ร้อยละของรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ตั้งแต่ครั้งแรก - ระยะเวลาในการประมวลผล ข้อมูลหลังได้รับการร้องขอ - ผลตอบแทนการลงทุนในเทคโนโลยี ด้าน HR (ROI) การวางแผน อัตรากําลัง / โครงสร้างองค์กร (อาจรวมกับการรับคน) - มีอัตรากําลังที่พร้อมต่อ การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง % ของขั้นตอนที่ทําได้ ตามแผนงาน - อัตราการลาออกของบุคลากร - จํานวนผู้ใต้บังคับบัญชาต่อสาย การบังคับบัญชา (Span of Control) - จํานวนบุคลากร HR ต่อพนักงาน ทั้งหมด - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อค่าใช้จ่าย รวมขององค์กร - อัตราการลาออกของบุคลากรใน ตําแหน่งสําคัญ ภาพรวมของการ บริหารทรัพยากร มนุษย์ - องค์กรจะได้ประโยชน์ อย่างไรกับการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - - ร้อยละของพนักงานที่มีผลงานระดับ A (High Performance) - ร้อยละของพนักงานที่มีสมรรถนะ ระดับ A (High Potential) - คะแนนเฉลี่ย Employee Engagement - ผลประเมิน Customer Engagement รายสาขา - Market share รายสาขา - ยอดขายต่อพนักงาน - กําไรต่อพนักงาน - ต้นทุนสาขาต่อต้นทุนพนักงาน - ค่าใช้จ่ายบริหารต่อต้นทุนพนักงาน 11

×