Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pec definitiu ce gen 2019

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS.Pla del Bosc
3
PEC
Projecte Educatiu
de l’INS. Pla del Bosc
(Inclou...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS.Pla del Bosc
4
1.INTRODUCCIÓ
El projecte educatiu recull la identit...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS.Pla del Bosc
5
3.2 Visió
La Secció d’Institut de Canyelles vol:
- P...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Pec definitiu ce gen 2019 (20)

Anzeige

Weitere von institutpladelbosc pladelbosc (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Pec definitiu ce gen 2019

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 3 PEC Projecte Educatiu de l’INS. Pla del Bosc (Inclou Projecte lingüístic a l’annex) Revisat en el consell escolar del dia 30 de gener de 2019
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 4 1.INTRODUCCIÓ El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu. És la màxima expressió de l’autonomia (pedagògica, organitzativa i de gestió) del centre. Es tracta del document bàsic de gestió on s’estableixen les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa, i és alhora el compromís del nostre Centre envers la societat. En ell es descriuen la missió, visió i els valors, entesos com a trets identitaris que atenent el context i les necessitats de l’alumnat, defineixen i diferencien el nostre centre, sempre d’acord amb els principis de la inclusivitat, laïcitat i respecte a la pluralitat. Tots els membres de la comunitat educativa de la Secció d’Institut de Canyelles hauran de conèixer aquest PEC, que s’anirà construint d’acord amb el creixement del centre i revisant segons les necessitats. 2. CONTEXT La Secció d’Institut de Canyelles és un centre de nova creació que es troba ubicat a la comarca del Garraf, concretament al municipi de Canyelles. Ha entrat en funcionament el curs 2013-2014 amb dos grups de 1r d’ESO i un claustre de 4 professors. Ha nascut com a resultat de la necessitat de poder oferir a l’alumnat la possibilitat de finalitzar l’ensenyament obligatori sense necessitat d’haver de desplaçar-se a altres municipis propers (majoritàriament Vilanova i la Geltrú). Canyelles és un municipi que en els darrers anys ha experimentat un creixement demogràfic molt significatiu. Segons el cens de 1996 la seva població era de 1.393 habitants i l’any 2013 de 4.319. Compta amb una llar d’infants municipal (“Els patufets”) i amb una escola pública d’infantil i de primària (Escola Sant Nicolau). El centre està ubicat en les instal·lacions de l’antiga escola, que estan essent habilitades a tal efecte. A més d’aquestes instal·lacions també comptem amb una aula taller de tecnologia i una aula laboratori (ambdues en edificis annexes) i a nivell d’instal·lacions municipals, fem ús del gimnàs i de la sala multicultural. 3. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 3.1 Missió Som un institut públic, innovador i en procés de creixement. Estem vinculats a l’entorn social, natural i cultural, i oberts a la comunitat educativa. Promovem el desenvolupament personal i l’autonomia dels alumnes a fi que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, crítics i actius envers la societat. En aquest doble sentit, individual i social, entenem el repte de considerar l’etapa secundària com una part integrant de l’educació bàsica, combinant qualitat i equitat en l’oferta educativa. Donem resposta a les necessitats i a les demandes que ens planteja l’entorn i per tant, concebem l’educació com un instrument de millora tan individual com social.
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 5 3.2 Visió La Secció d’Institut de Canyelles vol: - Promoure oportunitats d’aprenentatge de qualitat per a tots els membres de la comunitat educativa, a través de la cooperació, l’observació, l’experimentació, el treball en equip i la recerca. - Ensenyar, educar i formar els nostres alumnes per tal que esdevinguin ciutadans competents, crítics i capaços de fer front amb èxit als reptes que planteja la societat canviant i globalitzada d’avui. - Avançar en el camí de l’excel·lència i que l’Institut esdevingui un centre obert a l’entorn (immediat i llunyà), un referent de qualitat educativa i un espai de creixement intel·lectual i humà per a tots. 3.3 Valors Les nostres actuacions es recolzen en la transmissió i en la pràctica dels següents valors: - La participació activa, perquè potenciem la coresponsabilitat i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa. - La responsabilitat, la cultura de l’esforç i la voluntat de superació, perquè valorem i reconeixem l’esforç continu de l’alumnat tan a nivell personal com acadèmic. - El respecte, el diàleg i el consens, perquè entenem que l’Institut és una organització en la qual les actuacions de cadascun dels seus membres han de ser complementàries. - La gestió, basada en el lideratge participatiu, perquè creiem en el treball en equip, tan entre l’alumnat com entre el professorat i la resta de comunitat educativa. - La resolució pacífica dels conflictes a través del diàleg i la mediació, perquè considerem que un clima escolar favorable és un factor clau de tot procés d’ensenyament-aprenentatge. - La innovació, transformació i adaptació a la realitat social canviant, perquè repensem la nostra tasca diària amb visió de futur i amb l’objectiu de la millora continua. - L’aprenentatge al llarg de la vida, perquè potenciem l’autonomia i l’esperit crític. - L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, perquè estan presents en el dia a dia del centre, tan entre el professorat com entre l’alumnat. - El compromís en la cura de l’entorn, a través de la conscienciació de la problemàtica mediambiental i del foment d’actituds responsables vers l’entorn. 3.4 Objectius Els nostres principals objectius són: - Gestionar de manera eficient, eficaç i efectiva els recursos del centre. - Assolir la millora dels resultats acadèmics i personals de tot l’alumnat d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat. - Fomentar un ambient agradable que faciliti les relacions interpersonals i la bona convivència al centre entre tots els membres de la comunitat educativa. - Incorporar metodologies que fomentin un paper més actiu de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. - Incrementar el gust per la lectura i l’hàbit lector entre l’alumnat.
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 6 - Assolir un elevat grau de satisfacció de la comunitat educativa en relació a: resultats assolits, informació rebuda, gestió en la resolució de conflictes... 3.5 Principis organitzatius La gestió de l’Institut està basada en els següents principis: - la utilització de mecanismes democràtics en tots el òrgans de funcionament, - el funcionament integral i la gestió descentralitzada, - la transparència, l’objectivitat i la professionalitat, - la participació de la comunitat educativa, - el compromís amb les famílies, - la implicació de les famílies en el seguiment educatiu, - la planificació de les accions docents, el seguiment i l’avaluació posterior, - la flexibilitat i capacitat d’adaptació als canvis, - la promoció del reconeixement social i professional del professorat, - la col·laboració amb les entitats del municipi i de l’entorn. 4. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 4.1 Metodologia L’aprenentatge és un procés complex i lent que demana il·lusió, paciència, constància i mètode. L’eficàcia de l’aprenentatge augmenta quan l’alumnat és actiu, autoreflexiu i treballa amb reptes motivadors i propers als seus interessos i capacitats. És per aquest motiu que considerem cabdal oferir a l’alumnat reptes, estratègies i recursos que li permetin fer-se competent en els terrenys instrumentals bàsics i en l’adquisició dels coneixements que li garanteixin -tant com sigui possible- el màxim desplegament de les seves capacitats. Per aconseguir-ho l’alumnat ha de prendre un paper protagonista i ha de transformar-se d’objecte d’ensenyament a subjecte d’aprenentatge. Un enfocament de l’aprenentatge competencial, integral i actiu requereix: - Diversificació en la tipologia d’activitats plantejades, quant a la metodologia (aprenentatge a través d’experts, autoaprenentatge, treball cooperatiu...) i quant al ritme i nivell d’exigència (activitats multinivell). - Seguiment i atenció personalitzada de l’alumnat no només per part del seu tutor/a, sinó de tots els professors/es. - Compromís ferm en la coordinació docent, per tal d’equilibrar l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat de l’acció educativa. 4.2 Mesures d’atenció a la diversitat L’atenció a la diversitat dels alumnes és una tasca complexa i un dels majors reptes per als professors a l’hora de planificar i desenvolupar la seva activitat docent. Requereix tenir una visió àmplia i global de l’alumne, contemplar no tan sols les seves necessitats acadèmiques sinó també personals i socials i a la vegada tenir confiança en el desenvolupament de les seves capacitats. Implica, per tant, identificar i respectar
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 7 les potencialitats, les necessitats, els processos i moments maduratius, així com els diferents ritmes i estils d’aprenentatge. En el cas dels alumnes amb necessitats educatives específiques cal tenir en compte que sovint presenten més dificultats per assimilar, generalitzar i transferir els aprenentatges a situacions de la vida real. Cal doncs que l’atenció adreçada a aquests alumnes s’organitzi a partir d’un treball no tan acadèmic sinó més funcional, interdisciplinari i motivador que faciliti el desenvolupament d’actituds i habilitats que els permetin participar i aprofitar les activitats, i que els preparin per ser autònoms en els diferents contextos de la vida quotidiana. D’acord amb aquesta concepció de l’atenció a la diversitat, les mesures que ens permeten desenvolupar-la i portar-la a terme s’han de dividir en tres tipus: -Generals: inclouen les adaptacions ordinàries dins de la programació d’aula segons el ritme i l’estil d’aprenentatge de l’alumne (ex. activitats de reforç i d’ampliació). -Específiques: són adaptacions concretes (ex. grups reduïts a les matèries instrumentals, suport de dos professors a l’aula, adaptacions associades a determinats trastorns o patologies –com per exemple la dislèxia o el TDAH-). -Extraordinàries: Pla individualitzat (PI). El PI és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes. S’elabora quan es considera que, per al seu progrés, són insuficients les adaptacions que s'han incorporat a la programació ordinària i les mesures de reforç o d'ampliació que s'han previst. 4.3 Acció tutorial i orientació L’acció tutorial ha d’emmarcar el conjunt d’accions i de suports que de manera continuada, permeten que cada alumne construeixi un projecte de desenvolupament personal, formatiu i professional, que li permeti gestionar els seus itineraris i afrontar els canvis i desafiaments amb raonables expectatives d’èxit. La responsabilitat pedagògica i tutorial és compartida per tot l’equip docent. Cal treballar la tutoria com a conjunt d’activitats educatives interrelacionades destinades a l’entrenament i l’hàbit de les competències següents: - L’aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, humilitat, seguretat, autoconeixement, constància i autoestima). - L’aprendre a ser autònom (a partir de la cura d’un mateix i de l’entorn, de participar i orientar-se en la presa de decisions en l’espai i el temps, de la construcció d’un projecte personal). - L’aprendre a aprendre, amb hàbits de treball, pautes d’estudi, capacitat d’esforç, disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, crític i creatiu).
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 8 - L’aprendre a comunicar-se (a partir de l’expressió de les pròpies emocions, sentiments, necessitats i idees, capaç de conversar en grup per construir, tenint en compte la comunicació verbal i la no verbal). - L’aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de cooperació, la comprensió i interacció amb la realitat social, el sentiment de pertinença, el valor i respecte per les diferències) 4.4 Coordinació docent La coordinació docent és un element clau per tal d’equilibrar l’especialització curricular de cada matèria amb la necessària globalitat de l’acció educativa. Sense ella no és possible aconseguir un ensenyament competencial i integral. En aquest sentit, serà prioritari organitzar els recursos disponibles per tal d’afavorir una coordinació docent periòdica, sistemàtica i eficient, entre el professorat de cada nivell i entre el professorat dels diferents Departaments. 4.5 La implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació El centre entén la necessitat d’adaptar-se de forma raonada i raonable als canvis tecnològics en els processos d’informació i comunicació. Per aquest motiu considerem les tecnologies de la informació i la comunicació (ordinadors, pissarres digitals, software educatiu...) com a eines complementàries en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 4.6 Avaluació contínua i formativa L’avaluació serà contínua i formativa, partint de les necessitats educatives de l’alumnat i tenint sempre com a referència les competències que l’alumnat ha d’assolir en cada nivell. Les adaptacions curriculars i els plans individualitzats hauran de recollir, entre altres aspectes, les concrecions específiques d’avaluació per atendre la diversitat. 4.7 Coordinació primària-secundària El treball pedagògic compartit i la continuïtat educativa entre etapes és un factor d’èxit i de qualitat educativa. Afavoreix tant el coneixement que els centres tenen del seu estil docent i educatiu, com el coneixement i el sentiment de pertinença en el centre de l’alumnat i les famílies. L’assoliment de l’èxit educatiu de l’alumne és el resultat d’un procés orientador continuat i coherent al llarg de la seva escolarització. En aquest sentit, la coordinació entre les etapes de primària i secundària esdevé un element clau, doncs tots els
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 9 aspectes pedagògics que reforcen l’acompanyament de l’alumne reverteixen en la seva formació integral. La coordinació primària-secundària, doncs, no pot limitar-se al traspàs d’informació prescriptiu en la transició entre ambdues etapes, sinó que ha de suposar un treball pedagògic compartit i periòdic al llarg dels cursos, on es treballin i s’acordin criteris d’actuació comuns i compartits. 5. INDICADORS Per a l’avaluació continuada del centre i la millora permanent, tindrem en compte els següents indicadors: - Resultats educatius de l’alumnat: superació d’àrees, promoció i acreditació. - Resultats d’avaluacions externes. - Percentatge d’alumnes que continuen estudis després de l’ESO. - Taxa d’alumnes amb necessitats educatives específiques. - Demanda de preinscripcions. - Mobilitat de l’alumnat. - Mobilitat del professorat. - Formació continuada del professorat. - Memòria dels projectes realitzats. - Reducció de l’absentisme i l’abandonament dels estudis. - Satisfacció de la comunitat educativa.
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 10 ANNEX Projecte lingüístic
 9. 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 11 INTRODUCCIÓ És a través del llenguatge que comprenem la realitat, ens expressem i raonem. En aquest sentit el domini de la competència comunicativa i lingüística és fonamental per a tenir èxit i fer front a les demandes personals i socials d’una societat globalitzada, tecnificada i en constant canvi. El model lingüístic català planteja l’educació plurilingüe com alguna cosa més que ensenyar i aprendre diferents llengües. És un model que implica que totes les llengües, les curriculars i les pròpies, contribueixen a desenvolupar la competència comunicativa de cada alumne, de manera que les pugui utilitzar per adquirir nous coneixements i per assolir una comunicació efectiva amb diverses llengües i en diferents circumstàncies i situacions. El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) s’emmarca en el model lingüístic català i és l’instrument que permet assolir els objectius generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent. En acabar l’educació obligatòria l’alumnat ha de ser capaç d’usar normalment i correctament el català i el castellà, i com a mínim, una llengua estrangera. Això implica que l’alumnat ha d’haver assolit els coneixements orals i escrits que fixa el currículum d’aquesta etapa i que es corresponen amb els nivells de coneixement de llengua del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa següents: • El nivell B2 en català, en castellà i en occità a l’Aran. • El nivell B1 en la primera llengua estrangera. Els objectius del model educatiu plurilingüe i intercultural de Catalunya són els següents: 1. Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que garanteixi, en acabar l’educació obligatòria, un bon domini de les llengües oficials, català, castellà i occità a l’Aran, i de la llengua de signes catalana, si s’escau, i un grau de competència suficient en una o dues llengües addicionals i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural. 2. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 3. Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi crítica i l’acció social a través del llenguatge, i per actuar de manera ètica i responsable en qüestions d’importància local o global. 4. Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència plurilingüe per processar informació vehiculada en diferents llengües amb l’objectiu de construir coneixement nou.
 10. 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 12 5. Fer presents en els centres les llengües i cultures dels alumnes d’origen estranger, afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i econòmic, i promoure’n la integració educativa. 6. Despertar en els alumnes la curiositat per altres llengües i cultures, proporcionar-los coneixements sobre com són i com funcionen i afavorir la seva autonomia per aprendre-les al llarg de tota la vida. El PLC tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents àmbits de l’institut. Ha estat elaborat per una comissió representativa del centre, consensuat pel professorat i aprovat pel consell escolar. Com a tal, és un instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal del centre respecte a l’objectiu comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües al centre. Com a part del Projecte Educatiu, té una vigència llarga i tracta de recollir globalment tots els aspectes d’ús de les llengües del centre. Tanmateix, serà revisat periòdicament per tal de fer efectius els objectius de millora que seran recollits a la programació anual de centre i avaluats en la memòria anual. La direcció del centre vetllarà per la seva distribució i coneixement per part de tota la comunitat educativa.
 11. 11. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 13 1. ORIGEN I HISTÒRIA DEL CENTRE: DADES DESCRIPTIVES L’institut Pla del Bosc és un centre de nova creació (any 2013) que va néixer amb la voluntat d’oferir a l’alumnat la possibilitat de cursar l’ensenyament obligatori sense haver de desplaçar-se a municipis propers (majoritàriament Vilanova i la Geltrú). Va obrir les seves portes el curs 2013-2014 amb dos grups de 1r d’ESO i quatre professors, com a resultat d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’ajuntament. L’origen del nom de Pla del Bosc està estrictament lligat al municipi, doncs fa referència a una àmplia planura que queda intercalada entre el poble i les vessants del Puig de l’Àliga. Qualsevol viatger, senderista o simple passejant que pretengui l’ascensió a aquesta muntanya se’l pot trobar. L’institut es troba ubicat en les instal·lacions de l’antiga escola. El curs 2016-17 es va ampliar amb la construcció d’un edifici annex en les pròpies instal·lacions, per donar cabuda a tots els nivells d’ESO. A dia d’avui, l’aula-taller de tecnologia i el laboratori s’ubiquen en un edifici extern al centre i es fa ús de les instal·lacions esportives municipals. Actualment s’ofereixen tots els nivells d’ESO, hi ha 177 alumnes matriculats i el claustre el conformen 21 professors (2 a mitja jornada).
 12. 12. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 14 2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 2.1. Entorn social, econòmic i cultural Canyelles és un poble pintoresc i entranyable, indret estratègic per la seva condició d’enllaç entre el mar Mediterrani i les vinyes del Penedès. El terme es troba al sector septentrional de la comarca del Garraf i limita amb l’Alt Penedès, formant una cubeta envoltada per diverses elevacions (puig de Sant Miquel, de 358 m, Rodó i Puig de l’Àliga, de 435 m i el Montgròs amb 358 m). Situat en un entorn forestal, entre el Parc Comarcal d’Olèrdola i el Parc Natural del Garraf, proporciona al municipi aire fresc, ideal per passejar per la natura. La població, en data de gener de 2012, era de 4275 habitants. L’evolució en termes de població ens mostra que el segle XIX fou el moment de màxima expansió del municipi. Malgrat tot, des dels inicis del segle XX fins als anys 1960-70 aquest creixement s’anà desaccelerant progressivament. Finalment, dels anys 80 ençà va haver-hi un punt d’inflexió: el creixement es va accelerar gràcies a la creació de noves urbanitzacions, passant de 1393 habitants l’any 1996 a 4319 l’any 2013 (les dades de l’any 2017 mostren una tendència a l’estabilització). Avui dia, Canyelles és un municipi que s’ha expandit fins ocupar 14 km2, i ha donat origen a grans urbanitzacions com són Califòrnia, Can Roca, la Cogullada, Daltmar, la Selva de les Meravelles, les Amèriques, les Palmeres, Muntanya del Mar, Nou Canyelles i Vora-Sitges. El nombre i la dispersió d’urbanitzacions ha dificultat el sentiment de pertinença i l’arrelament de l’alumnat al poble. 2.2. Entorn escolar i alumnat Més del 95% de l’alumnat de l'institut Pla del Bosc procedeix de l’escola Sant Nicolau, de la mateixa localitat. Tots ells han iniciat l'aprenentatge de la lectoescriptura en català. A l’escola Sant Nicolau, la llengua vehicular, emprada en totes les activitats, és el català. Per tant, podem afirmar que l'alumnat del nostre centre ens arriba amb una preparació i un coneixement, quant al català, prou satisfactoris. Actualment no hi ha cap alumne/a nouvingut però sí que hi ha alumnat d’origen estranger que encara necessita d’ajuts complementaris. La llengua vehicular d'ensenyament-aprenentatge en totes les àrees és el català tal com marca la normativa legal vigent. Amb tot, la llengua de relació majoritària, tant amb els companys com a casa, és el castellà.
 13. 13. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 15 3. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES La llengua és un vehicle de comunicació i de relació entre les persones, però també és un instrument bàsic d’accés als sabers culturals. Permet accedir a diferents maneres d’entendre la realitat, als sabers generats per diferents grups culturals i lingüístics, i també permet desenvolupar la sensibilitat literària i artística, per això, aprendre la llengua de la terra on naixem o vivim és bàsic per viure-hi en harmonia. El nou currículum escolar adopta una estructura per competències i situa la llengua al centre de l’aprenentatge. Totes les àrees curriculars són responsables del desenvolupament de la competència comunicativa lingüística. La llengua és un eix transversal que cal desenvolupar de manera sistemàtica a través de totes les àrees curriculars, en un llenguatge acadèmic, íntimament relacionat amb la llengua escrita. En conseqüència, el desenvolupament de les estratègies de la comprensió lectora i de la composició escrita ha de ser previst en tot moment al centre educatiu. La immersió en català està demostrat que és l’opció organitzativa que garanteix que l’alumnat, en acabar l’escolarització obligatòria, domini les dues llengües oficials de Catalunya. Amb tot, es fa necessari dominar en profunditat alguna llengua estrangera. Per acabar, volem destacar que una llengua s’aprèn des d’un sentiment de respecte envers la pròpia cultura i identitat i a partir d’un lligam emocional amb els parlants de la nova llengua. 3.1. La llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge 3.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència El català, tal i com recull la normativa legal vigent, és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre i s’utilitzarà en qualsevol activitat i és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre. En conseqüència, aquest serà el vehicle d’ensenyament-aprenentatge i de relació regular en tots els àmbits interns i externs del centre. 3.1.2. L’aprenentatge / ensenyament de la llengua catalana L’aprenentatge d’una llengua requereix de múltiples situacions d’ús funcional de la llengua. Atès que la competència comunicativa lingüística és una competència bàsica, totes les àrees curriculars vetllaran pel seu desenvolupament. 3.1.2.1. Llengua oral Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...) tant a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees. El català central és la variant de la zona i s’empra poc en l’àmbit oral en tots els registres.
 14. 14. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 16 3.1.2.2. Llengua escrita Se segueix l’enfocament metodològic que dona el currículum. Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum. Les activitats que es proposen tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament. 3.1.2.3. Relació entre llengua oral i llengua escrita En emprar sempre com a llengua el català, hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats que es comparteix en totes les matèries que s’imparteixen i que fa que la lectura i l’escriptura s’analitzin i es reforcin recíprocament. 3.1.2.4. La llengua a les diverses àrees La llengua catalana és la llengua vehicular i de comunicació del centre i el professorat l’empra a les seves classes. Fora de l’aula (pati, passadissos, entrevistes...) el castellà s’usa també ja que gran part de la població és castellanoparlant. 3.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cursos i nivells El centre disposa de documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius força complets. Aquests documents s’han elaborat participativament i la majoria del professorat els aplica. Les programacions i els criteris d’avaluació es revisen conjuntament. Es disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’ensenyant, d’etapa o de curs. Hi ha coordinació amb els centres de primària en el moment d’arribar els nous alumnes referent a la seva situació lingüística, al seu currículum i a les necessitats que puguin tenir en aquests aspectes. Les reunions de coordinació de nivell estan planificades d’una manera sistemàtica. El professorat, com a conseqüència del nombre reduït de professionals que actualment treballen en el centre, treballa per àmbits i de manera conjunta. 3.1.2.6. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials En el centre no hi ha cap alumne que desconegui les dues llengües oficials. 3.1.2.7. Atenció a la diversitat El centre ha consolidat els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat. Dins d’aquests mecanismes, es tenen en compte estratègies que fan referència a la participació de l’alumnat en el seu propi aprenentatge. Per atendre la diversitat, el centre compta amb els recursos següents:
 15. 15. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 17 - Plans individualitzats. - Desdoblaments en les tres matèries instrumentals (castellà, català i matemàtiques). 3.1.2.8. Avaluació del coneixement de la llengua S’aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament-aprenentatge que, en part, ha de servir per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. Existeixen indicadors i mecanismes de seguiment, que inclouen l’ús de la llengua, per coordinar l’aplicació dels criteris d’avaluació al llarg dels cursos que, a més, són elements de reflexió per prendre decisions en relació amb l’organització del currículum i els enfocaments metodològics. S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió comunicativa i amb la dimensió literària, en contextos comunicatius i de treball per tasques, sense prioritzar el moment de l’avaluació final. Tot el procés d’avaluació es fa en llengua catalana i el departament de l’àmbit lingüístic marca els criteris d’avaluació a seguir. 3.1.2.9. Materials didàctics S’apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de materials, entesos com tots aquells recursos que poden servir per crear situacions d’aprenentatge. L’elaboració de la seqüència didàctica per al tractament de la dimensió literària té molta continuïtat al llarg de tota l’etapa i s’apliquen propostes didàctiques compartides sobre quin ha de ser el tractament didàctic de la dimensió literària. Cada departament organitza els materials didàctics per a tota l’etapa, tenint en compte el tractament de la diversitat i dins del marc del Currículum. Tot això queda reflectit a les diferents programacions. 3.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe En el nostre centre la llengua catalana és la llengua de comunicació en l’àmbit acadèmic però en la resta d’àmbits predomina l’ús del castellà. 3.2. Llengua castellana 3.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 3.2.1.1. Introducció a la llengua castellana Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat i es busquen els materials adequats a la realitat del centre i a la realitat individual de cada alumne. Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà: és té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de castellana i s’aconsegueix.
 16. 16. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 18 Tot i que la llengua vehicular del centre i de la majoria de l’alumnat és el castellà, els alumnes acaben l’etapa amb un bon nivell de coneixement de les dues llengües. 3.2.1.2. Llengua oral Es treballa habitualment la llengua oral en tots els nivells i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...). No hi ha una consideració específica de les variants de la llengua castellana i es treballen poc els registres de la llengua. En els usos sociolingüístics no hi ha una preocupació especial per la variació geogràfica perquè la gran majoria dels alumnes són catalanoparlants i els nouvinguts de llengua castellana són testimonials. 3.2.1.3. Llengua escrita Se segueix l’enfocament metodològic que dona el currículum. Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament i es treballa molt coordinadament amb el professorat de llengua catalana. Hi ha una coordinació departamental entre el professorat de llengua catalana i castellana i els objectius i els criteris d’avaluació són comuns. 3.2.1.4. Atenció a la diversitat El centre ha consolidat els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat. Dins d’aquests mecanismes, es tenen en compte estratègies que fan referència a la participació de l’alumnat en el seu propi aprenentatge. Per atendre la diversitat, el centre compta amb els recursos següents: - Plans individualitzats. - Desdoblaments en les tres matèries instrumentals (castellà, català i matemàtiques). 3.3. Altres llengües 3.3.1. Llengües estrangeres 3.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa El centre estableix criteris perquè la programació s’estructuri a partir d’activitats d’aprenentatge que són rellevants i globals, integren reptes lingüístics i cognitius, condueixen a un producte final, requereixen l’ús de la llengua estrangera i tenen una
 17. 17. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 19 estructura seqüencial de construcció del coneixement, i es preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual, parelles, grups) i es fa una reflexió sobre el procés i el resultat final. El centre concreta anualment les mesures que es prenen per assegurar: una distribució coherent de continguts, la creació de contextos d’ús de la llengua i com es dona resposta als diferents estils d’aprenentatge, i se’n fa un seguiment. A partir de les necessitats de l’alumnat, es confeccionen les diferents programacions multinivells per tal de donar resposta a aquestes necessitats. 3.3.1.2. Desplegament del currículum La primera llengua estrangera del centre és l’anglès i la segona és el francès. Ambdues s’imparteixen en tots els cursos, la segona com a optativa de lliure elecció per a l’alumnat. 3.3.1.3. Metodologia El professorat de llengües estrangeres ha consensuat que el desenvolupament competencial implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada situació. Se’n fa un seguiment anual. Hi ha aspectes que, per la seva importància en la nostra societat, també han de formar part del currículum i, per tant, del procés d’ensenyament-aprenentatge, com ara l’educació ambiental, l’educació per al consum, l’educació no discriminatòria, l’educació per la salut i d’altres, que es consideren eixos transversals del currículum i han de tenir un tractament interdisciplinari, integrant-los en la nostra àrea. Tampoc no es poden oblidar les tècniques i hàbits d’estudi que són presents i avaluats indirectament. 3.3.1.4. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran servir el curs següent segons les necessitats de l’alumnat. Es preveuen materials que serveixen per a l’ampliació dels coneixements. 3.3.1.5. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera El centre ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat de l’alumnat i n’explora noves possibilitats. La utilització de les eines TIC és fonamental per al desenvolupament de la llengua, com per exemple, la realització
 18. 18. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 20 d’activitats que impliquen la redacció de correus electrònics o l’elaboració de materials audiovisuals com a suport dels treballs orals (powerpoint, prezi, vídeos i àudios). 3.3.1.6. L’ús de la llengua estrangera a l’aula Tot i que hi ha prevista la potenciació de la llengua estrangera en les interaccions tant formals com informals, la projecció dels resultats del treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge només és el resultat de la iniciativa individual de part del professorat. 3.3.1.7. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres A hores d’ara no s’ha pogut ofertar cap matèria no lingüística obligatòria en llengua anglesa pel baix nivell d’assoliment de la competència lingüística. Malgrat tot, sí que s’han ofertat diferents matèries optatives i la valoració n’ha estat positiva. 3.3.1.8. Participació del centre en activitats externes El centre ha participat durant quatre cursos en el concurs “The Fonix” que té com a objectiu la promoció de la llengua anglesa. Aquest concurs està organitzat per International House amb el suport del Departament d’Educació. Els alumnes de 4t de l’optativa de llengua francesa també tenen la possibilitat de preparar-se per l’examen d’obtenció del Diplôme d’Études en Langue Française del nivell A2, gràcies al conveni establert entre el Departament d’Educació i l’Institut Français. Aquest és el segon curs en què els alumnes interessats hi poden participar. 3.4. Organització i gestió El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català també en els rètols, els cartells i la decoració general del centre. A la pràctica es respecta aquest acord i se’n fa un seguiment, sens perjudici que també hi hagi penjada informació en castellà, anglès i francès. Tota aquella informació que es pot controlar des del centre està impresa en català i s’intenta traduir tota la que arriba de fora i que no estigui en aquesta llengua. 3.4.1. Documents del centre El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre, amb especial atenció als continguts referits a la llengua catalana, i es fa un seguiment en les actuacions quotidianes de les propostes de canvi derivades de les revisions. Tots els documents de centre es revisen periòdicament i, sense excepció, estan redactats en català. 3.4.2. Ús no sexista del llenguatge En general, en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. En general, el llenguatge no sexista es treballa transversalment a les àrees del currículum.
 19. 19. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 21 3.4.3. Comunicació externa El centre fa la documentació en català i s’atenen les peticions en castellà que sol·liciten les famílies. Es tenen en compte, quan és possible, les llengües de la nova immigració. En el cas de l’acollida d’alumnes estrangers hi ha prevista la possibilitat d’un servei de traducció –que facilita el Consell Comarcal- a les llengües de nova incorporació per a les comunicacions amb la família. 3.4.4. Llengua de relació amb famílies El centre s’ha plantejat que tots els professionals s’adreçaran, sempre que es pugui, en català a les famílies de l’alumnat. 3.4.5. Educació no formal Els responsables de les activitats extraescolars coneixen i fan seves les orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat lingüística. S’han establert, per part del centre educatiu, els mecanismes oportuns per a facilitar la formació i per a la coordinació i l’avaluació de les actuacions que s’hi refereixen. 3.4.6. Llengua i entorn A la població no hi ha cap Pla Educatiu d’Entorn però sí que es treballa de forma conjunta i intensa amb l’ajuntament, tant amb l’àrea d’educació i joventut com amb la de Serveis Socials. Tanmateix el centre ha realitzat i realitza coordinacions amb l’escola Sant Nicolau per tal de compartir plantejaments i pràctiques educatives, així com arribar a acords compartits sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua dels 3 als 16 anys. 3.4.7. Organització de la programació curricular 3.4.7.1. Coordinació cicles i nivells Hi ha coordinació a tota l’etapa educativa entre totes les llengües curriculars. Com que el departament de l’àmbit lingüístic inclou les matèries de llengua catalana, castellana, anglesa i francesa hi ha coordinació a tota l’etapa entre aquestes llengües. 3.4.7.2. Estructures lingüístiques comunes El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. L’acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques comunes involucra tots els professors de les àrees de llengües, tot considerant els principis bàsics de la seva metodologia: evitar repeticions de continguts, evitar l’anticipació d’aprenentatges i atendre l’especificitat dels continguts. El centre ha pres la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comunes amb material que les té en compte, així com el fet
 20. 20. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS.Pla del Bosc 22 del tractament de la llengua catalana com a primera llengua d’aprenentatge. A cada curs s’avalua la metodologia de les estructures lingüístiques comunes i se’n millora la didàctica. 3.4.8. Biblioteca escolar El centre no té una biblioteca escolar com a tal doncs manca espai. Sí que disposa però d’un fons de llibres que estan a disposició de l’alumnat per a la seva lectura i préstec. 3.4.9. Projecció del centre La pàgina web és un recurs compartit i usat per tota la comunitat educativa i s’han establert els mecanismes per actualitzar-la constantment. Hi ha un criteri clar de l’ús de la llengua catalana i de les altres llengües presents al centre. El centre disposa d’un coordinador TIC, professor encarregat d’actualitzar i d’introduir o modificar dades sobre el funcionament de l’institut. El resultat és una pàgina web on les famílies i l’alumnat poden consultar aspectes de funcionament del centre (NOFC, planificació de sortides…). Es redacta, majoritàriament, en català tret d’algunes aportacions puntuals en castellà, anglès o francès.

×