Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

089 aiec sfg_resum_chavarria

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
VI	
   Congrés	
   de	
   l'Associació	
   d'Inspectors	
   d'	
   Educació	
   de	
   Catalunya	
   (AIEC):	
  
Inspecció...
garantir	
   l'èxit	
   educatiu	
   per	
   a	
   tothom.	
   No	
   serveix	
   qualsevol	
   retòrica	
   sobre	
  
l'a...
Debat	
   :	
   Inspecció	
   i	
   innovació.	
   Hi	
   participen	
   els	
   inspectors:	
   Carme	
   Arnau	
   (CA)	...
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 089 aiec sfg_resum_chavarria (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

089 aiec sfg_resum_chavarria

 1. 1. VI   Congrés   de   l'Associació   d'Inspectors   d'   Educació   de   Catalunya   (AIEC):   Inspecció,  innovació  ,  reflexió  ,  perspectives.   Sant  Feliu  de  Guíxols,  9,  10,  i  11  de  2013     DIA  9  D'OCTUBRE  DE  2013     Inauguració.   Joan   Mateu,   secretari   de   Polítiques   Educatives   del   Departament   d'Ensenyament;   Albert   Bayot,   Director   dels   Serveis   Territorials   del   Departament   d'Ensenyament   a   Girona;   J.   Alfons   Albó,   alcalde   de   Sant   Feliu   de   Guíxols,   i   Neus   Ollé,   presidenta   de   l'   AIEC,   amb   els   seus   parlaments   situen   el   lloc,   la   temàtica,   i   l'oportunitat  del  Congrés  i  inauguren  les  sessions.     Conferència:   Inspecció   educativa   i   millora   de   l'educació   en   un   context   d'autonomia.  Antonio  Bolívar.  Universidad  de  Granada.     La   Inspecció   ha   de   garantir   el   dret   de   l'educació   dels   ciutadans,   més   enllà   del   govern  de  torn.  Hi  ha  hagut  molts  canvis  i  ha  reajustar  el  paper  de  la  Inspecció  en   la   societat   i   els   reptes   que   ha   d'afrontar   al   segle   XXI.   La   llei   d'Educació   de   Catalunya,  precisament,  ha  aportat  idees  noves  per  a  això.     Què  es  pot  fer  aquí  i  ara,  des  de  la  Inspecció  educativa,  per  dinamitzar  un  sistema   educatiu  que  asseguri  les  competències  bàsiques?  Les  formes  de  control  burocràtic   han  quedat  insuficients,   en   el   seu   lloc   una   regulació   post  -­‐   burocràtica   re-­‐situa   el   paper  de  la  Inspecció  en  un  marc  caracteritzat  per:   -­‐  l'autonomia  dels  centres  i  el  lideratge  pedagògic  de  la  direcció  escolar,   -­‐  posar  els  resultats  escolars  al  centre  de  la  millora,  i   -­‐   les   orientacions   actuals   de   millora:   una   política   per   crear   capacitats   més   que   controls).     La   Inspecció   educativa   se   situa   doncs   com   a   garantia   d'equitat,   marcada   per   l'autonomia  dels  centres  i  el  lideratge  pedagògic  dels  directors,  i  la  responsabilitat  i   el  retiment  de  comptes  dels  centres  docents.     L'organització   dels   centres   i   la   millora   escolar   dels   resultats   es   mou   entre   la   pressió   normativa   amb   regulació   burocràtica   (model   esgotat   i   en   descrèdit)   i   l'autonomia   amb   rendiment   de   comptes.   Això   suposa,   ara   mateix,   canvis   en   la   governança   de   l'educació,   passar   d'estratègies   verticals   a   maneres   post   -­‐   burocràtiques  (consens,  horitzontalitat,  implicació  de  la  societat  civil,  ...  )  .  La  lliçó   apresa   és   que   no   n'hi   ha   prou   una   bona   planificació:   allò   que   és   important   no   es   pot  manar  (Fullan).  És  una  segona  modernitat:  el  que  interessa  és  com  moure  a  les   escoles.  La  clau  està  en  els  resultats,  s'avalua  la  seva  consecució,  les  mesures  que   es  prenen  per  l'equitat,  una  nova  gestió  pública  i  l'autonomia.     Conjugant   la   lògica   burocràtica   de   control   i   la   lògica   professional   del   compromís,   s'ha   d'arribar   a   una   nova   regulació   post   -­‐   burocràtica   (de   l'èmfasi   en   la   norma   a   l'èmfasi  sobre  els  resultats).     Suposa   reestructurar   el   model   organitzatiu   i   de   gestió,   qüestió   que   ha   quedat   relegada   a   les   reformes   de   les   últimes   dècades.   Model   que   ha   de   ser   flexible   per     1  
 2. 2. garantir   l'èxit   educatiu   per   a   tothom.   No   serveix   qualsevol   retòrica   sobre   l'autonomia,   segons   els   objectius   i   propòsits   (rebuig   de   la   uniformitat,   la   diversitat   de  centres  com  a  valor  del  sistema  educatiu).     El  paper  de  la  Inspecció  en  les  noves  maneres  de  regulació:   -­‐  derivat  de  la  idea  moderna  de  diversitat,   -­‐  possibilita  projectes  diversos  adequats  a  cada  realitat  i  centrats  en  els  resultats,   -­‐  assegura  en  els  resultats  una  equitat  per  a  la  ciutadania.     L'autonomia  en  educació  no  és  fer  el  que  cadascú  vulgui,  es  basa  en  compromisos   recíprocs.   No   n'hi   ha   prou   amb   decretar-­‐la,   ha   de   ser   construïda,   cada   centre   la   construeix  en  circumstàncies  diferents.  Cal  considerar  també  la  tensió  que  suposa   la  diferenciació  institucional  de  l'oferta  pública.  És  un  nou  model  públic  de  gestió   que  en  últim  extrem  conté  una  tendència  neoliberal.  En  certa  mesura,  l'autonomia   està  vinculada  a  elements  re  –centralitzadors.     El   paper   de   la   Inspecció   es   relaciona   amb   l'acompanyament,   la   supervisió   i   el   control  de  resultats.  Hi  ha  un  cert  perill  que  les  noves  agències  d'avaluació  usurpin   el  paper  de  l'avaluació.     Tres  funcions  clau  de  la  Inspecció  :   1  .  Control  del  compliment  normatiu  (inservible  per  a  la  millor).   2  .  Assessorament,  acompanyament,  mediació,  arbitratge.   3  .  Avaluació  externa  (interna  ?)  de  resultats.     Com  dinamitzar  les  escoles  per  aconseguir  bona  educació  per  a  tothom  (lideratge   pedagògic   dels   equips   directius   com   a   factor   crític   com   la   millora).   Estem   en   una   etapa  de  transició  entre  la  direcció  escolar  heretada  i  les  noves  orientacions.     Els  equips  directius  i  els  serveis  de  suport  a  l'escola  com  a  lloc  clau  de  millora.  El   lideratge   s'ha   d'orientar   cap   a   l'aprenentatge.   Aquestes   competències   es   poden   desenvolupar  tant  en  la  formació  inicial  com  en  el  desenvolupament  professional.   Els   centres   educatius   han   d'assegurar   a   tots   els   alumnes   els   aprenentatges   imprescindibles.     Es   tracta   de   garantir   els   aprenentatges   dels   estudiants,   a   través   d'uns   bons   professors   que   segueixin   aprenent,   redissenyant   l'escola,   i   amb   mecanismes   de   suport  (lideratge  pedagògic  dels  equips  directius  ,  serveis  de  suport  ,  inspecció  ,  ...).     Els   processos   de   millora   han   d'estar   basats   en   dades   (resultats   o   rendiments   ):   trencar  la  cultura  del  jo  penso  de  cada  professor  .     L'avaluació   externa   de   rendiments   ha   de   servir   per   a   la   millora,   per   prendre   mesures   des   del   centre   i   des   de   fora   dels   centres   educatius.   Si   es   volen   millorar   els   aprenentatges   dels   estudiants,   s'ha   d'invertir   en   capacitar   les   escoles   per   assolir-­‐ ho.     Per   finalitzar   ,   una   frase   de   Linda   Darling   -­‐   Hammond:   "En   comptes   de   dissenyar   controls  ,  crear  capacitats;  assegurar  a  tots  els  estudiants  el  dret  d'aprendre"  .     2  
 3. 3. Debat   :   Inspecció   i   innovació.   Hi   participen   els   inspectors:   Carme   Arnau   (CA)   ,   Àngel  Domingo  (AD),  Ramon  Masriera  (RM)  ,  Neus  Ollé  (NO)  ,  Josep  Plancheria  (JP)   ,  i  Josep  Serentill  (JS).     Després   de   la   presentació   a   càrrec   de   Neus   Ollé,   els   panelistes   prenen   la   paraula   per  valorar  si  la  Inspecció  està,  ara  ,  ben  encaminada.     RM:  En  els  últims  anys  s'ha  avançat  en  temes  com  avaluació  de  centres,  disposar   d'informació   ben   estructurada   (indicadors)   i   hem   estat   capaços   de   proporcionar   eines   útils.   En   altres   aspectes   com   assessorament,   avaluació   i   suport   a   la   funció   directiva   s'ha   avançat   molt   poc.   El   més   important   no   és   el   què   fem   sinó   com   ho   fem.  El  rol  de  la  inspecció  en  el  context  actual  s'ha  de  modificar.     AD:   Les   funcions   de   la   inspecció   ,   tenint   en   compte   els   perfils   professionals   dels   actuals  inspectors,  suposen  una  gran  càrrega  de  treball  que  correspon  a  supervisió   i   control,   en   canvi,   poques   i   menys   transcendents   tasques   d'avaluació   i   assessorament.   Com   a   gestors   del   coneixement   haguéssim   aportar   valor   afegit,   cosa   infreqüent   en   l'actualitat.   El   repte   és   posar   en   valor   el   coneixement   expert   dels  inspectors  i  que  això  suposi  una  millora  per  al  sistema.  Això  planteja  perfils  i   tasques   molt   diferents,   la   pregunta   és   si   els   mateixos   inspectors   hem   de   fer-­‐les   totes.  Potser  hem  d'intentar  innovar  i  fer  les  coses  d'una  altra  manera.     JP:   Des   de   la   Inspecció   aportem   valor   quan   som   capaços   d'afavorir   que   en   els   centres   educatius   passin   coses,   s'innovi.   Es   deu   a   tres   aspectes:   a   )   per   ser   capaços   de   detectar   necessitats,   b)   per   ser   capaços   de   comunicar   críticament   les   necessitats,  i  c)  per  què  estem  en  una  situació  òptima  entre  els  centres  educatius  i   l'Administració.   Tenim   molt   coneixement   acumulat   i,   a   més,   podem   facilitar   l'intercanvi   i   el   treball   en   xarxa   dels   centres   docents   (juntament   amb   els   serveis   educatius).   Podem   donar   seguretat   per   a   la   sostenibilitat   dels   projectes   per   l'alineació   entre   les   necessitats   dels   centres   i   la   priorització   de   l'Administració   educativa.   Hem   de   ser   rigorosos   i   ,   a   més   ,   treballar   en   equip   (ferm  amb  el  tema,   honrat  amb  la  persona).     CA:   Els   requeriments   de   treball   a   la   Inspecció   per   part   de   l'Administració   són   excessius  i  molt  atomitzats.  L'Administració  ha  d'establir  i  comunicar  les  prioritats,   a  partir  d'aquí  les  actuacions  inspectores  derivades  -­‐  en  relació  amb  els  centres  -­‐   s'han  de  poder  dur  a  terme  amb  temps  durador.  L'Administració  ha  de  confiar  en   la  seva  pròpia  Inspecció,  ja  que  se  sap  que  les  persones  realitzaran  les  actuacions   correctament.   Si   els   inspectors   generen  confiança  en  els  centres,   això   serveix  per   avançar;  recíprocament,  també  s'ha  de  donar  entre  l'Administració  i  la  Inspecció.   Cal   disposar   de   molta   informació   i   suficient   formació   per   poder   arribar   a   ser   agents  transformadors  en  els  centres  educatius  per  a  la  millora.     JS:  El  nostre  treball  es  relaciona  amb  unes  funcions  invariants  en  el  temps,  tot  i  que   les   tasques   encarregats   són   substancialment   diferents   (han   variat   les   necessitats   de  l'Administració  i  les  dels  centres),  per  exemple  fa  20  anys  no  ens  dedicàvem  a   l'avaluació.   Actualment   ,   les   principals   tasques   són   de   supervisió   seguides   de   les   d'assessorament   i,   finalment,   menys   encara   d'avaluació.   Es   tractaria   de   fer   més   èmfasi  en  les  d'avaluació  (major  productivitat  per  al  sistema  i  per  a  les  escoles).     3  
 4. 4. NO:   Realitza   un   breu   sumari   dels   punts   de   contacte   i   les   discrepàncies   dels   panelistes.  Però,  com  fer  per  disminuir  els  aspectes  burocràtics?     RM:  La  qüestió  bàsica  és  saber  quines  coses  són  les  que  cal  deixar  de  fer.  Això  ens   porta   al   tema   de   les   prioritats,   no   es   pot   fer   tot   alhora.   Amb   recursos   escassos   i   amb  el  tema  dels  resultats  escolars  a  l'horitzó,  ens  caldria  -­‐  per  exemple  -­‐  deixar  de   fer:   l'avaluació   docent   que   hauria   de   recaure   més   en   els   directors   escolars,   la   supervisió   del   compliment   de   les   instruccions   i   els   processos   (centrar-­‐se   en   la   norma  que  garanteix  els  drets  de  les  persones),  i  l'escolarització  (ocupa  un  temps   excessiu   i   podria   dur-­‐se   a   terme   per   altres   agents).   En   canvi,   hauríem   de   incrementar   l'assessorament   i   suport   a   l'exercici   de   la   funció   directiva   (a   través   de   múltiples   vies:   individualment,   treball   en   xarxa,   millorant   l'avaluació   de   la   funció   directiva  que  passi  a  ser  formativa  i  no  burocràtica).     AD:  Hi  ha  d'haver  menys  actuacions  i  estar  més  clares  les  prioritats.  Les  línies  del   pla   de   treball   han   de   prefigurar   les   actuacions   que   s'encarreguen,   disminuir   les   tasques  més  rutinàries  i  incrementar  la  durada  i  impacte  de  les  mateixes.  Sobre  el   contingut,   deixant   a   part   la   garantia   de   drets   i   deures,   s'han   de   prioritzar   les   intervencions   que   puguin   incidir   en   la   millora   i   la   innovació   a   l'aula:   centrar   en   com   aprenen   els   alumnes,   la   resta   ha   d'estar   en   funció   d'això.   Han   canviar   l'organització  de  les  inspeccions  ,  així  com  la  nostra  manera  de  relacionar-­‐nos  amb   els  centres:  el  lideratge  pedagògic  dels  inspectors.     JP:   Hem   d'emfatitzar   en   una   mirada   als   projectes   de   centres   complementat   amb   la   seva  implementació  a  mig  termini  i  l'avaluació  dels  centres.  Per  a  això,  és  necessari   el   coneixement   profund   dels   centres,   per   exemple,   el   sistema   d'indicadors   que   disposem,  tot  i  que  hem  de  donar  alguns  passos  més  per  avançar  en  aquesta  línia.   Cal   confiança   entre   Administració,   Inspecció   i   centres   educatius,   que   redunda   en   compromís.  Hem  de  tenir  retorn  sobre  el  que  fem  i  disposar,  així  ,  de  valor  afegit   sobre  la  nostra  tasques.     CA:  De  totes  les  funcions  encomanades,  el  més  important  és  el  com  es  fan.  La  major   satisfacció  es  produeix  quan  podem  treballar  amb  els  centres  que  ha  permès  una   reflexió  que  hagi  anat  calant  en  tots  els  nivells  del  centre,  per  propiciar  un  canvi  en   relació   a   les   necessitats   que   tinguin.   Innovar   és   aprofundir   o   transferir   bones   pràctiques.   He   pogut   constatar   que   si   totes   les   propostes   sorgeixen   de   l'Administració,  això  no  funciona.  Cal  invertir  la  tendència  dalt  a  baix,  aquí  hi  ha  un   paper  important  dels  inspectors.  El  sistema  d'indicadors  ha  aportat  evidències  als   centres  per  a  identificar  aspectes  que  s'han  de  millorar.     JS:   Per   innovar   cal   canviar   aquelles   coses   que   milloren   el   sistema   (el   canvi   pel   canvi  no  té  sentit).  Algunes  supervisions  (i  depèn  com  es  facin)  poden  millorar  el   sistema.  Cal  emfatitzar  en  les  innovacions  inspectores  que  millorin  els  resultats.  La   millora  es  relaciona  també  amb  les  innovacions  sentides  pels  mateixos  actors.  Hem   de  poder  proporcionar  un  efecte-­‐mirall  a  les  escoles  i  ajudar  els  centres  en  la  presa   de  decisions.     NO:   Demana   als   panelistes   la   seva   opinió   sobre   l'organització   que   necessitaria   la   Inspecció  educativa  ...     4  
 5. 5. RM:  Cal  introduir  canvis  organitzatius  en  la  Inspecció  que  ara  respon  a  un  model   burocràtic   per   passar   a   una   organització   més   flexible   i   autònoma,   però   amb   rendició  de  comptes  com  a  contrapartida.     JP:  La  gestió  de  les  tasques  de  l'escolarització  podrien  fer  altres  professionals,  però   mantenint  en  la  Inspecció  els  criteris.  Proximitat  i  treball  en  equip  han  de  ser  els   criteris  bàsics  per  organitzar  la  inspecció.  Quant  a  la  formació  dels  inspectors,  hi  ha   molta  formació  individual,  capacitat  per  generar  formació  entre  iguals,  i  també  cal   resoldre  el  tema  d'estar  a  l'última.     JS:   Cal   innovar   aprofitant   un   ús   eficient   de   les   noves   tecnologies.   En   què   som   especialistes   els   inspectors?   Què   ens   diferencia   dels   professors   i   directors?   A   banda   d'una   especialització   curricular,   s’hauria   especialitzar   la   Inspecció   per   àmbits  segons  funcions.  Igualment,  cal  emfatitzar  en  el  treball  en  equip;  seguir  sent   inspectors  referents  amb  centres  adscrits,  encara  que  no  els  únics  a  intervenir  en   un  mateix  centre.     AD:  També  s'ha  de  pensar  si  tots  els  inspectors  han  de  tenir  centres  assignats  o  la   possibilitat  de  tasques  sense  centres  adscrits  a  càrrec  d'alguns  inspectors.  Caldria   disposar   d'autonomia   professional   i   possibilitar   la   creació   de   xarxes   de   coneixement.   La   incorporació   de   TIC   no   ens   ha   servit   fins   ara   per   a   la   gestió   eficient   d'informació   i   coneixement.   La   Inspecció   hauria   de   ser   una   organització   que   aprèn.   Les   actuals   àrees   específiques   tal   com   existeixen   actualment   no   són   útils,  millor  una  organització  ad  hoc  en  àmbits,  per  exemple.     CA:   L'organització   de   la   Inspecció   ha   de   servir   a   les   actuacions   focalitzades   i   especialitzades  dels  inspectors.  Per  exemple,  la  col·laboració  per  a  la  resolució  de   problemes   és   un   aspecte   sobre   el   qual   poder   treballar   conjuntament,   no   només   treball  en  equip  sinó  col·laboratiu.  Fes  bé  el  teu  paper  que  en  això  hi  ha  tot  l'honor.     NO:   Agraeix   als   panelistes   seves   intervencions   i   fa   un   balanç   resum   del   que   s'ha   aportat  en  aquest  debat.     GRUPS  DE  TREBALL  SIMULTANIS  (veure  Conclusions  a  la  pàgina  15):   GRUP  1:  Reflexions  i  propostes  en  relació  a  la  professió.   GRUP   2:   Reflexions   i   propostes   en   relació   a   l'organització   i   les   perspectives   professionals  i  laborals.   GRUP   3:   La   inspecció   davant   l'avaluació   de   centres,   l'avaluació   directiva   i   l'avaluació  docent.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   DIA  10  D'OCTUBRE  DE  2013     CONFERÈNCIA   DEBAT   :   L'avaluació   directiva.   Perspectiva   des   de   la   titularitat   dels   centres   privats.   Joan   Vila.   Secretari   General   de   les   institucions   educatives   Escola  Pia.     L'avaluació   és   una   eina   de   direcció   ja   que   gràcies   a   ella   s'orienta   el   treball   de   les   escoles  i  dels  propis  directius.       5  
 6. 6. L'Escola   Pia   té   a   Catalunya   20   centres   docents   amb   20.000   alumnes,   2.000   professors,   i   100   directius.   El   centre   tipus   té   tres   línies   d'educació   infantil,   educació   primària,   ESO,   i   Batxillerat,   amb   poca   presència   a   la   FP.   El   Secretariat   coordina   les   accions   i   impulsa   polítiques   comunes   en   els   centres,   a   partir   de   la   participació   de   l'assemblea.   El   2007   es   van   proposar   estructurar   la   política   de   recursos  humans.     Els  rols  directius  a  l'Escola  Pia  són  el  Director  Gerent  (normalment  el  titular)  ,  el   Director  Pedagògic  (d'etapa  o  director  de  centres)  ,  i  ,  en  alguns  centres  el  Director   de  Projectes  i  el  Director  Acadèmic  (organitzador  del  funcionament).     Es   va   descriure   el   2007   un   Mapa   de   Llocs   de   Treball   (MLT),   una   Descripció   dels   Llocs   de   Treball   (DLT),   una   Gestió   del   Desenvolupament   Professional   (GPD)   o   avaluació   de   l'acompliment,   un   Estudi   de   Clima   Laboral   (ECL),   i   un   informe   de   Recursos  Humans  (IRH).     El  MLT,  per  files,  explica  la  jerarquia  i,  per  columnes,  els  àmbits  de  l'organització   (docència,   transversal,   administració   i   serveis,   educació   no   formal,   equip   de   gestió).     La   DLT   es   compon   d'identificació,   missió,   dimensions   (nombre   de   persones   i   pressupost),  organització  i  funcions  principals,  resultats  i  indicadors,  requeriments   del   lloc   (formació   bàsica   i   coneixements   específics,   experiència,   i   processos   d'adaptació)   ,   competències   associades   (graduades   de   0   a   4,   d'entre   un   elenc   de   12).  Si  no  és  fàcil,  és  impossible  (evitar  el  disseny  de  sistemes  no  sostenibles).     La   GPD   inclou   l'entrevista   anual,   l'avaluació   dels   objectius   i   proposta   de   nous   objectius,   i   avaluació   del   nivell   competencial.   Es   tracta   d'un   sistema   sostenible   d'avaluació  de  l'acompliment.  Cada  cap  d'equip  avalua  al  seu  equip,  per  això  és  un   sistema   descentralitzat   en   què   cada   avaluador   avalua   6-­‐8   persones.   En   donar-­‐los   competència   directiva,   se'ls   implica   més   en   el   projecte.   També,   cada   2   anys,   es   realitza   una   Enquesta   de   Clima   Laboral   que   s'aplica   a   tot   el   personal   i   sobre   els   estils  de  direcció  dels  directius  en  general.  Un  altre  element  és  el  Procés  de  selecció   externa  i  de  promoció  interna,  que  ha  de  permetre  apreciar  el  talent.  La  Selecció  es   fa   per   entrevistes   i   en   relació   a   les   12   competències   esmentades   (preguntes   indirectes,  per  exemple:  com  definiries  el  treball  en  equip?  Què  s'ha  de  fer  si  hi  ha   persones   que   no   col·laboren   positivament   en   l'equip?).   El   procés,   descentralitzat   per   centres   (així   s'aprecia   el   valor   en   cada   context),   inclou:   revisió   de   currículums,   entrevista   de   verificació   (10   candidats   per   plaça),   i   entrevista   de   selecció   (4   candidats  per  plaça).     L'avaluació   de   l'acompliment   part   d'una   entrevista   (a   l'inici   de   curs)   d'establiment   dels   nivells   competencials   amb   un   sistema   de   graduació   entre   0   i   4   (1   ja   és   un   nivell  bo)  del  nivell  requerit  per  al  lloc  de  treball  que  realitza  a  partir  de  un  diàleg   entre  l'autoavaluació  i  l'apreciació  de  l'avaluador,  en  alguns  casos  es  relaciona  amb   els   resultats   d'enquestes   de   satisfacció   de   clients,   això   es   registra   en   una   fitxa   GPD   amb   l'autoavaluació   i   el   nivell   acordat   (A-­‐B-­‐C),   si   hi   ha   elements   de   millora   s'estableix   el   pla   de   formació   i   desenvolupament,   compliment   dels   objectius   proposats   en   el   curs   anterior,   proposta   d'objectius   per   al   curs   present   i   indicadors     6  
 7. 7. per   al   seu   assoliment.   La   GPD   serveix   per   valorar   persones   (amb   alt   rendiment,   amb   baix   rendiment   i   amb   alt   potencial).   Vinculat   a   la   GDP   està   la   formació:   individual   (per   millorar   els   nivells   competencials   de   cada   persona   ),   formació   col·lectiva   i   el   pla   d'habilitats   directives   (a   tres   anys   amb   unes   tres   accions   formatives  per  trimestre,  de  6  a  16  hores  cadascuna).  Només  hi  ha  menys  d'un  5  %   de  personal  descontent  amb  l'estratègia  avaluadora  que  s'utilitza.     El  IRH  descriu  les  plantilles,  els  tipus  de  contracte,  la  mitjana  d'antiguitat,  l'índex   de   jerarquització,   els   treballadors   amb   discapacitat,   percentatge   de   persones   avaluades   a   la   GDP,   el   nombre   d'avaluadors,   persones   segons   rendiment,   nivells   competencials,  persones  seleccionades,  i  persones  promocionades.  Continuïtat  en   l'exercici  d'una  responsabilitat:  els  mandats  directius  són  de  4  anys  (amb  un  òptim   de  8  anys).  També  es  valora  l'estil  directiu  (a  partir  de  l'enquesta  de  clima  laboral).     CONFERÈNCIA   DEBAT:   External   Evaluation   in   Saxony   (Germany).   Matthias   Meyer.  Sächsische  Bildunginstitute  (SBI).     El  Sr  Meyer  és  responsable  d'un  equip  de  tres  persones  avaluadores  (inspector  SBI   i   dos   professors   a   temps   parcial)   per   avaluar   anualment   5   centres   de   formació   professional   i   10   centres   de   primària   al   Sächsische   Bildunginstitute   (SBI)   que   s'ocupa   del   currículum,   la   formació   del   professorat   i   l’avaluació   dels   centres   docents,   i   que   és   una   entitat   separada   del   Sächsische   Bildungagentur   (SBA)   que   s'ocupa  de  la  supervisió.     Presenta   unes   dades   d'Alemanya   (82   milions   d'   habitants   i   790.000   professors,   dels   quals   4,3   milions   i   30.000   professors   corresponen   a   Saxònia)   .   Saxònia   és   el   Land   que   ocupa   la   segona   posició   en   resultats   educatius.   La   llei   d'educació   de   Saxònia   expressa   que   els   resultats   de   la   tasca   educativa   s'han   de   revisar   regularment  i  el  SBI  desenvolupa  processos  i  mètodes  per  dur  a  terme  l'avaluació   educativa.     Orientació   de   l'avaluació   externa:   reforçar   la   situació   individual   de   cada   centre,   foment   de   l'autonomia   escolar,   avaluació   de   la   qualitat   educativa,   i   de   desenvolupament   en   lloc   de   justificació.   El   SBI   es   considera   a   si   mateix   com   a   proveïdor  de  serveis  i  no  una  autoritat  superior.     La   filosofia   de   l'avaluació   externa   a   Saxònia   inclou   el   desenvolupament   de   la   qualitat   escolar   que   implica   el   coneixement   com   a   servei,   la   transparència   i   el   control,  entre  control  i  coneixement  com  a  servei.  Es  concep  més  com  a  avaluació   per  a  la  millora.     El   model   de   qualitat   escolar   es   compon   de   les   categories:   Condicions   (condicions   escolars  ,  recursos  ,  entorn  i  necessitats),  Processos(cultura,  lideratge,  cooperació,   desenvolupament   professional,   ensenyament   -­‐   aprenentatge,   i   Efectes   (resultats   i   assoliments,   bàsicament   rendiment   acadèmic   i   taxa   de   repetidors).   El   SBI   avalua   Processos  i  Efectes.     La   seqüència   d'una   visita   escolar   per   a   l'avaluació   externa   de   centres   inclou:   primera   reunió   preparativa   per   fixar   els   detalls;   entrevistes   amb   alumnes,   famílies     7  
 8. 8. i   professorat   (també   amb   empreses   si   es   tracta   de   centres   de   FP);   anàlisi   de   la   documentació;   visita   a   la   escola   (tres   dies)   amb   reunió   introductòria,   visita   a   les   instal·lacions,   entrevistes   als   directius,   observació   de   les   classes,   entrevistes   amb   professors,   alumnes   i   famílies,   i   devolució   d'informació,   i,   presentació   dels   resultats.   No   existeixen   rànquings   ni   tampoc   vinculació   de   l'avaluació   de   centres   amb  la  carrera  docent.     Hi  ha  dos  documents  per  a  les  escoles:  Descripció  de  Criteris  de  Qualitat  Escolar  a   Saxònia,  i  Directrius  per  al  Procés  d'Avaluació  Externa  dels  Centres  Escolars,   que   s'envien  prèviament  a  les  escoles.     La   visita   escolar   primera   a   les   instal·lacions   serveix   per   a   una   primera   presa   de   contacte  i  unes  primeres  impressions.  El  qüestionari  està  basat  en  els  descriptors   de   les   diferents   àrees   de   qualitat   de   Processos.   L'entrevista   amb   els   directius   (director   i   sotsdirector)   tracta   sobre   avaluació   interna   i   cooperació   amb   altres   escoles,  associacions  i  empreses.  S'observen,  segons  la  grandària  del  centre,  entre   20   i   40   classes   completes   (no   fragments)   i   constitueix   la   part   nuclear   de   l'avaluació.   També   s'utilitzen   grups   de   discussió   per   detectar   punts   forts   i   febles   dels  centres,  així  com  el  clima  escolar.  L'informe  s'envia  signat  en  paper  i  en  versió   electrònica  a  les  escoles.     El   cicle   de   desenvolupament   de   la   qualitat   inclou:   resultats   de   l'avaluació   (SBI),   concepció   d'objectius,   acord   sobre   objectius   amb   la   SBA,   i   implementació   de   mesures.   Es   completarà   el   cicle   amb   una   nova   avaluació   del   SBI,   i   així   successivament.   El   mateix   cicle   s'aplica   a   l'avaluació   interna   que   el   centre   pot   utilitzar  per  avaluar  un  aspecte  concret  del  seu  funcionament.     Hi  ha  cinc  nivells  en  l'escala  de  la  qualitat  escolar  (  +  +  ,  +  ,  0  ,  -­‐  ,  -­‐-­‐).  Les  mitjanes  de   resposta   associats   a   cada   nivell   provenen   bàsicament   de   les   observacions   de   classes  i  els  qüestionaris.     L'avaluació   així   entesa   pretén   donar   impuls   al   desenvolupament   independent   de   les   escoles,   sistematitzada,   amb   criteris   ben   definits   (el   més   important),   i   amb   diverses  activitats  i  instruments.     El   SBI   forma   part   de   la   SICI   (The   Standard   International   Conference   of   Inspectorates),   en   el   lloc   web   de   la   qual   s’hi   pot   trobar   més   informació   (http://www.sici-­‐inspectorates.org).     La  àrees  de  qualitat  inclouen  al  seu  torn  diversos  aspectes  amb  els  seus  criteris  i   indicadors,  així,  per  exemple:   Cultura:  valors  i  normes,  clima,  i  acceptació  de  la  diversitat.   Lideratge:   gestió   dels   recursos,   lideratge,   assegurament   de   la   qualitat,   desenvolupament  del  personal,  i  selecció  del  personal.   Cooperació:   participació   dels   estudiants   i   famílies,   i   cooperació   nacional   i   internacional.   Desenvolupament  professional.   Ensenyament  -­‐  aprenentatge:  manteniment  de  l'atenció,  foment  de  la  comprensió,   foment  de  l'ús,  i  foment  de  la  motivació  intrínseca.     8  
 9. 9. Dos   apunts   per   a   l'observació   de   les   classes:   seleccionar   criteris   rellevants   de   la   bona  docència,  i  fer  mesurables  els  criteris  rellevants  (operativització).     El   marc   teòric   de   la   manera   d'observar   (model   de   bona   docència)   suposa   que   aquesta   es   pot   fer   de   diferents   maneres   però   no   de   manera   arbitrària   (Andreas   Helmke).     Afegeix  que  tenen  un  acord  amb  la  Universitat  de  Leipzig  per  valorar  l'impacte  de   l'avaluació  que  s'aplicarà  una  vegada  conclòs  el  primer  cicle  d'aplicació.     CONFERÈNCIA   DEBAT:   Avaluació   de   centres   per   a   la   millora   de   la   qualitat.   Xavier  Chavarria  i  Elvira  Borrell.  Inspectors  d'educació  .     Els  ponents  expliquen  els  antecedents  del  seu  plantejament  a  partir  de  l'estudi  de   la  recent  investigació  i  la  pràctica  avaluativa  pròpia  contrastada  amb  professionals   de   diferents   països.   El   punt   de   partida   el   situen   en   el   llibre   que   van   publicar   el   2002   Calidad   en   educación,   en   el   qual   van   explicitar   la   seva   presa   de   postura   en   definir  la  qualitat  en  educació  (referida  a  les  etapes  obligatòries)  com  la  satisfacció   de  les  necessitats  i  expectatives  dels  usuaris  a  nivell  individual  i  a  nivell  col·lectiu.   Igualment,   plantegen   la   qüestió   dels   resultats   en   relació   al   context   i,   un   cop   coneguts,   que   es   pot   fer   per   millorar.   Les   mesures   de   resultats   i   context   són   condicions  necessàries  però  no  suficient:  Mesurar  un  arbre  no  l’ajuda  a  créixer.     Passen  a  detallar  les  dotze  línies  de  definició  del  model:   1. Compromís   amb   l'educació   obligatòria:   això   suposa   considerar   el   balanç   entre   necessitats   i   expectatives,   el   balanç   entre   beneficis   individuals   i   beneficis   socials,   la   indisponibilitat   de   l'avaluació   dels   serveis   públics   universals,   i   la   rendició   de   comptes   (en   els   aspectes   d’answerability   i   responsability),  la  comprensió  dels  fenòmens,  i  la  millora  i  la  regulació.     2. Integració   de   les   perspectives   externes   i   internes:   segons   la   situació   dels   avaluadors,  els  referents  o  paràmetres  de  comparació,  i  els  destinataris  dels   informes.   L'avaluació   de   centres,   actualment,   se   situen   en   un   equilibri   dialògic  entre  les  perspectives  externa  i  interna.     3. Consideració  de  les  circumstàncies  locals  de  context  i  recurs:  la  credibilitat   de  l'avaluació  (coherència  en  la  forma,  equilibri  en  la  forma  i  persuasió),  la   indubtable  influència  del  context,  i  (l'ús  d)  els  recursos.     4. Balanç   entre   processos   i   productes:   limitacions   dels   resultats,   valor   afegit   dels  resultats,  i  vinculació  dels  processos  als  resultats.     5. Vinculació  amb  altres  avaluacions:  la  recuperació  i  la  presa  de  consciència   de   l'esforç   valoratiu   i   l'avaluació   antecedent,   i   la   possibilitat   d'establir   vincles   per   poder   articular   l'avaluació   docent,   l'avaluació   directiva,   etc.   (retorn  selectiu).     6. Globalitat  necessària:  evidències  integrades  i  relacionades,  avaluació  global   (  no  local),  i  valoracions  referides  a  la  unitat  centre.     9  
 10. 10.   7. Parcialitat   significativa:   avaluació   general   versus   avaluació   focal,   avaluació   total   versus   avaluació   parcial,   i   enfocament   eclèctic:   l'objecte   d'avaluació   centrat  en  alguna  de  les  competències.         8. Determinació   dels   factors   de   qualitat:   a   )   Dimensió   individual   (factors   d'eficàcia):  Lideratge,  Projecte  Educatiu,  Competència  Professional,  Treball   a   l'Aula,   i   Avaluació   dels   Aprenentatges,   i   ,   b)   Dimensió   social   (factors   de   cohesió  social):  Convivència  i  Cooperació  ,  Equitat  ,  i  Obertura  a  l'entorn.   9. Avaluació   pre-­‐ordenada   i   negociada:   avaluació   pre-­‐ordenada   versus   avaluació   respondent;   participació   en   la   priorització   i   la   selecció,   i   en   la   valoració   de   les   circumstàncies   locals;   pre-­‐ordenació   compartida;   obligacions   formals,   i,   negociació   de   l'accés   i   ajust   temporal,   comunicació   freqüent,  i  disseminació  processual  d'informació  avaluativa.   10. Integració   metodològica:   a   partir   de   la   finalitat   de   l'avaluació,   en   l'origen   dels   factors   de   qualitat,   en   la   referència   sistèmica   dels   indicadors,   en   el   balanç   quantitatiu   /   qualitatiu   ,   en   la   recollida,   reducció,   presentació,   integració,  anàlisi  i  interpretació  de  dades,  i,  en  la  generació  dels  informes.       11. Europeïtat  (recomanacions  del  Consell  publicades  al  DOUE,  01-­‐03-­‐2001):  a)   metes   prioritàries   de   l'educació   de   qualitat:   avaluació   de   mèrit   (dimensió   europea),   avaluació   basada   en   el   centre   com   a   unitat   de   canvi,   inclusió   d'elements  relatius  a  la  tipologia  escolar:  avaluació  de  valor,  i  les  finalitats   (inclusió   i   igualtats,   base   per   a   l'educació   permanent,   enfortir   la   capacitat   per  al  canvi  i  la  millora,  adaptabilitat,  i  increment  del  desenvolupament  del   centre  i  la  capacitat  per  seguir  aprenent).   12. Eticitat:   els   avaluadors   externs   coordinen   els   interessos,   les   expectatives   i   els   propòsits   de   les   parts;   garanteixen   el   respecte   a   les   persones;   recullen   de   manera   equilibrada   les   diferents   percepcions,   i   asseguren   les   necessitats   d'informació   de   les   audiències.   Les   garanties   d'honradesa   són   explícites,   conegudes   amb   antelació   per   totes   les   parts   i   integrades   en   el   codi   deontològic  dels  avaluadors.     Finalment   ,   sobre   una   fotografia   de   la   Platja   del   Cabaió   (Arenys   de   Mar),   la   inscripció   Nosce  te  ipsum   (coneix-­‐te   a   tu   mateix)   tanca   la   ponència.   Es   tracta   del   mateix  mar  que  banya  les  costes  del  golf  de  Corint,  prop  de  l’oracle  de  Delfos  on  es   pot  llegar  aquesta  mateixa  llegenda  (γνῶθι  σεαυτόν),  davant  de  les  que  Antígona,  a   Tebas,  plorava  el  cos  insepult  del  seu  germà  Polinices.     CONFERÈNCIA   DEBAT:   Estat   de   la   qüestió   de   la   LOMCE.   Ramon   Plandiura.   Advocat.     Exposició  breu  a  causa  del  poc  temps  disponible  .     En  aquests  moments  potser  ja  s'estigui  aprovant  o  estigui  aprovada  la  LOMCE.  Dos   exemples:   les   competències   dels   ajuntaments   quedarien   compromeses,   i   també,     10  
 11. 11. l'emprenedoria   haurà   de   ser   matèria   obligatòria   amb   formació   per   a   tots   els   professors.   Tots   els   aspectes,   també   aquests,   han   de   integrar-­‐se   en   l'entramat   normatiu.   Així,  la  llei  d'educació  de  Catalunya   -­‐   respectuosa   i   d'acord   amb   la   LOE   -­‐   que   va   quedar   malmesa   per   una   sentència   del   Tribunal   Constitucional,   quedaria   seriosament  trossejada  i  neutralitzada.     Cal  considerar  els  preceptes  que  la  LOMCE  que  són  orgànics  i  els  que  són  bàsics.  La   LOMCE  tracta  de  desplegar  tots  els  punts  de  l'article  27  de  la  CE  -­‐1978.     Queda  clar  que  la  LOMCE  és  la  llei  més  centralitzadora  i  espanyolitzadora  de  totes   les   lleis   educatives   de   la   democràcia.   Aspectes   relatius   a   la   llengua   (immersió   lingüística,  per  exemple),  o  la  uniformització  de  currículums  i  continguts  escolars.   Si   es   mira   amb   deteniment,   hi   ha   una   gran   quantitat   de   punts   re-­‐centralitzadors   (reforçant   el   control   ministerial,   marcant   el   perfil   dels   directors,   regulacions   minucioses   impròpies   d'una   llei   orgànica,   establint   l'abast   de   la   gratuïtat   dels   llibres  de  text,  etc.).  S'explicita  que  el  govern  d'Espanya  pot  desenvolupar  l'  LOMCE   sense  perjudici  de  les  competències  de  les  comunitats  autònomes  (no  a  l'inrevés,   com  fins  ara).     Alguns  punts  a  destacar:  a  la  LOMCE  no  apareixen  els  professors,  els  inspectors  o   tot   just   l'Administració   local,   prioritza   l'escola   privada   en   relació   a   la   pública   (almenys  en  una  dotzena  de  punts).  Es  canvien  els  sistemes  d'accés  a  la  universitat.   S'orienta  el  sistema  educatiu  en  relació  a  un  mercat  laboral  que  ningú  sap  com  serà   o  si  existirà  en  el  futur  (fractura  del  mercat  laboral).     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   DIA  11  D'OCTUBRE  DE  2013     CONFERÈNCIA   DEBAT   Direcció   pública   professional.   El   lideratge   escolar.   Albert  Serra.  Director  de  l'Institut  de  Governança  Pública  d'ESADE  .     Cal   ser   conscient   d'assumir   la   direcció   d'un   centre   educatiu   públic   suposa   per   a   un   professor   un   canvi   de   professió,   i   les   persones   han   de   preparar-­‐se.   Una   altra   qüestió  és  la  relació  entre  directors  i  inspectors.  Aquests  duen  a  càrrec  una  tasca   directiva   supra-­‐centres.   També,   una   reflexió   sobre   l'entorn   i   la   situació   de   l'estat   del   benestar   a   Europa   amb   les   crisis   i   el   cicle   llarg   (1945-­‐1975:   trenta   anys   gloriosos,   1975-­‐2005:   declivi   de   l'estat   i   èxit   del   mercat;   i,   2005-­‐2035:   la   gran   incògnita),  en  què  hi  ha  una  manca  de  sincronització  del  cas  espanyol.     L'escenari   de   la   reflexió   està   emmarcat   per   una   crisi   global   2007-­‐2009,   la   crisi   europea  posterior  a  2007  ha  implicat  una  transferència  centre-­‐perifèria,  Espanya   té  el  triple  d'atur  que  la  mitjana  de  l'OCDE  amb  reduccions  salarials,  un  gran  dèficit   públic,  un  programa  de  pensions  compromès,  menys  recaptació  en  termes  de  PIB   que  la  mitjana  de  la  UE  (amb  independència  de  la  pressió  fiscal  que  pot  propiciar   l'escapisme).     La   distribució   de   la   crisi:   pobresa,   empobriment,   enriquiment,   i   desigualtat.   La   lluita   és   contra   l'empobriment   i   l'extrema   pobresa,   però   el   problema   és   l'enriquiment  i  l'extrema  riquesa.     11  
 12. 12.   Hi   ha   una   fallida   institucional   important:   les   institucions,   a   tots   els   nivells,   estan   fallant   i   això   debilita   el   sistema   democràtic.   Com   a   conseqüència,   una   fallida   moral   molt   destacada.   Malgrat   tot,   potser   sigui   una   crisi   de   creixement   encara   que   no   necessàriament.     La  responsabilitat  sembla  estar  difuminada,  però  en  realitat  hi  ha  molts  diferents   nivells  de  responsabilitat  entre  els  actors  (més  en  l'espai  de  l'empresa  privada  que   entre   els   servidors   públics).   Els   treballadors   públics   no   estan   entre   els   més   damnificats,  però  tampoc  són  els  més  innocents.  Cal  fer  una  reflexió  per  sortir  cap   endavant   (per   això   és   necessari   un   plantejament   que   participa   de   les   característiques  de  la  funció  directiva).     L'organització   i   la   funció   directiva   formen   part   d'un   entramat   triangular   interrelacionat   de   la   funció   tècnica   (factibilitat   i   eficàcia),   la   funció   directiva   (eficiència  i  sostenibilitat)  i  la  funció  política  (legitimitat  i  autoritat).     Els  rols  directius  es  classifiquen  en  interpersonals  (responsable,  inspirador,  enllaç)   gestionar   anomalies,   negociar,   i   triar   entre   opcions.   Aquests   rols   són   indispensables  per  pilotar  el  cicle  de  gestió  (Plan  ,  Do  ,  Check,  Act  ).  El  resultat  en   l'àmbit  de  l'acció  pública  consisteix  a  aconseguir  la  màxima  creació  de  valor  públic   per  als  ciutadans  i  per  a  la  col·lectivitat  (Moore,  1995).     Es   crea   valor   públic   quan   es   realitzen   activitats   que   aporten   respostes   efectives   i   útils   a   necessitats   o   demandes   per   a   les   quals:   a)   s'ha   d'establir   la   desitjabilitat   política   en   base   a   un   procés   de   legitimitat   democràtica,   b)   s'espera   promoure   canvis  socials  que  modifiquin  la  condició  del  conjunt  de  la  societat  o  d'alguns  grups   socials   reconeguts   com   a   legítims   destinataris   del   valor   creat,   i   c)   hi   ha   una   dimensió  d'apropiació  col·lectiva  que  caracteritza  la  seva  naturalesa  pública.     Al   sector   privat   la   cadena   de   creació   de   valor   es   redueix   a:   Organització   i   entorn   (recursos,   processos,   i   activitats,   productes   o   output).   En   el   sistema   públic   hi   ha   dues   condicions   més   per   a   la   creació   de   valor:   públics,   usuaris   o   beneficiaris,   i   resultat  polític  o  outcome  (Societat).     Els  eixos  missionals  del  sistema  educatiu  són  :   1-­‐   Aportar   capacitats   individuals   per   al   desenvolupament   personal,   social   i   econòmic,  garantint  l'oportunitat  d'oportunitats  perquè  siguin  autosuficients  com   a  adults.   2-­‐   Desenvolupar   el   major   i   més   adequat   capital   social   per   garantir   el   desenvolupament  col·lectiu  i  aportar  a  la  societat  les  capacitats  necessàries  per  a  la   sostenibilitat  social  i  econòmica.     El  resultat  educatiu:  l'acció  del  centre  (indicadors  de  gestió),  i  l'impacte  territorial  i   social  (indicadors  socials).     El  rol  directiu  del  líder.  L'organització  busca  en  ell  l'orientació  (visió,  valors,  pautes   de   comportament,   objectius),   motivació   (incideix   sobre   la   cultura   organitzativa,   defineix  el  clima  laboral).  L'actuació  directiva  es  basa  en  la  relació  interpersonal,  la     12  
 13. 13. seva   funció   es   basa   en   harmonitzar   les   necessitats   dels   individus   amb   les   de   l'organització,  i  és  l'element  bàsic  per  aconseguir  l'eficàcia,  i  l'eficiència.     Un   enfocament   normatiu   del   lideratge   evitaria   el   tipus   de   lideratge   descriptiu   o   Hitler’s   ghost   (   Kellerman:   Bad   Leadership).   El   lideratge   és   una   idea   individual   o   grupal  (lideratge  o  lideratges),  o  la  capacitat  d'integrar  voluntats.  Les  tasques  del   lideratge   són   proposar   direcció,   crear   i   mantenir   compromís,   i   promoure   i   facilitar   el   canvi.   L'escenari   del   lideratge   suposa   un   marc   jurídic   (norma   i   esperit   de   la   norma)  i  procés  de  canvi  legítim  política  i  jurídicament.  Es  pot  ser  líder  sense  ser   director  i  ser  director  sense  ser  líder.     La  funció  del  director  està  entrant  en  crisi  perquè  la  cadena  jeràrquica  està  en  crisi.   No   es   dirigeix   des   de   dalt.   No   es   tracta   de   donar   instruccions   sinó   d'alinear   el   conjunt   del   sistema   en   compartir   les   visions   i   els   valors,   així   un   conjunt   de   lideratges  distribuïts  es  puguin  orientar  cap  a  una  diana.     Direcció   (jerarquia   i   autoritat)   i   lideratge   (compromís   i   alineament)   són   complementaris.     TAULA   RODONA:   La   comunicació   de   temes   educatius   en   els   mitjans.   Manel   Elias   (ME)   de   Televisió   de   Catalunya   TV3;   Montserrat   Poblet   (MP)   de   Catalunya   Ràdio  (CR),  i  Josep  Playà  (JP)  de  La  Vanguàrdia.     JP:   Actualment,   el   marc   general   de   la   crisi   implica   l'escassa   existència   en   molts   mitjans  de  comunicació  de  periodistes  especialitzats.  Hi  ha  molts  mitjans:  premsa   escrita   general,   premsa   escrita   local,   premsa   escrita   gratuïta,   premsa   educativa   especialitzada,   emissores   de   ràdio   (estatals,   nacionals   o   locals),   cadenes   de   televisió   (cadenes   estatals,   autonòmiques,   emergents,   etc.)   i   els   mitjans   digitals   (emergents   i   més   espontanis).   La   creació   d'informació   depèn   de   les   fonts   emissores.     ME:   S'ha   complicat   força   el   llenguatge   i   els   temes   vinculats   a   l'educació.   L'especialització  dels  periodistes  pot  moderar  les  visions  de  les  informacions  que   vénen  per  agenda,  pels  emissors  o  generadors  ,  etc.     Ara  hi  ha  més  presència  en  els  mitjans  de  les  notícies  d'educació  (abans  era  menor   i   de   contingut   més   anecdòtic).   Solen   aparèixer   temes   puntuals   com   calendari   escolar,   menjadors   escolars,   ...   no   estrictament   educatius,   així   com   temes   més   estructurals:  lleis  educatives,  rànquings,  etc.     També   es   tractaria   que   apareguessin   informacions   de   bones   pràctiques   i   experiències   educatives   (cal   la   idea   que   solen   sortir   més   notícies   negatives   que   positives).  Hi  ha  moltes  notícies  de  control  social  per  explicar  al  públic  coses  que   succeeixen  i  que  perjudiquen  al  sistema  educatiu  (pujada  de  taxes  universitàries  ,   no  substitució  de  professors,  etc.).     La  major  especialització  periodística  comporta  una  informació  més  matisada  i  més   qualificada  que  pugui  superar  l'imaginari  col·lectiu  que  es  té  de  l'educació.       13  
 14. 14. MP:   Si   ens   dediquem   a   fer   notícies   (excepcionals,   que   afecten   moltes   persones,   etc.)   poden   acabar   sent   més   negatives   o   conflictives   que   positives   (temes   lingüístics,   LOMCE,   retallades,   ...   ).   En   moments   de   crisi,   les   retallades   poden   arribar   a   deixar   de   ser   notícia   al   ser   habituals.   Les   queixes   poden   acabar   sent   notícia  o  trobar  el  seu  espai  com  a  notícia.  Les  modes  poden  portar  temes  concrets   a  la  palestra  (per  exemple,  aquest  estiu  amb  les  beques  menjador).  L'agenda  marca   certs   temes   (proves   externes,   inici   de   curs,   final   de   curs,   etc.).   Fora   d'agenda,   a   l'haver   periodistes   especialitzats,   poden   aflorar   temes   menys   conjunturals.   Les   rodes  de  premsa  solen  ser  més  llargues  ja  que  als  periodistes  especialitzats  no  se'ls   pot   satisfer   amb   superficialitats,   ara   bé   hi   ha   mitjans   que   no   disposen   d'especialistes   o   tenen   periodistes   amb   treballs   inestables   incompatibles   amb   el   concepte  d'especialització.     ME:   No   hi   ha   prou   treball   analític   sobre   les   taxes,   els   índexs,   o   els   informes.   Cal   saber   que   és   comparable   i   que   no   és   comparable.   El   tema   és   saber   que   és   el   que   volem  de  l'escola.  D'entrada,  una  mica  més  de  calma,  de  confiança  i  de  tranquil·litat   amb  l'escola  i  amb  el  sistema.     JP:  Al  final  del  camí,  per  exemple,  els  nostres  universitaris  són  capaços  d'integrar-­‐ se  amb  èxit  a  universitats  estrangeres.  Potser  si  que  és  un  problema  el  fracàs  en  els   estudis  obligatoris  o  l'abandonament  escolar  primerenc.     MP:   No   tots   els   mitjans   tenen   capacitat   per   investigar,   analitzar   o   aprofundir;   en   molts  casos,  només  s'explica  la  notícia  a  partir  de  les  dades  subministrades.     ME:   Els   pares   han   de   reconèixer   que   les   escoles   són   dels   millors   espais   i   amb   millor  clima  de  què  disposa  la  societat.  El  principal  agent  educatiu  no  és  l'escola  (ni   quantitativament   ni   qualitativament).   El   que   és   envejable   de   Finlàndia   és   que   la   població  confia  que  qualsevol  escola  és  prou  bona.     JP:  La  crisi  ha  augmentat  les  desigualtats  i  s'han  aguditzat  entorns  educatius  més   perjudicats  i  vulnerables.     ME:   Evidentment,   però   la   desigualtat   està   al   barri   de   l'escola   i   es   reflecteix   a   l'escola.  La  tasca  compensatòria  s'ha  de  realitzar  al  barri  (incloent  a  l'escola).     JP:   En   els   mitjans   publiquen   sobre   educació   moltes   persones   i   representants,   però   en  poques  ocasions  es  tracta  de  directors  i  inspectors.     MP:  Els  inspectors  són  una  font  important,  però  de  difícil  accés  per  als  periodistes.   No   se   sap   com   arribar   a   informacions   del   que   els   polítics   han   dit   que   farien   directors   o   inspectors.   També   és   una   qüestió   de   valentia,   sortir   als   mitjans   comporta   una   sèrie   d'aspectes   positius,   i   una   sèrie   de   riscos   i   desil·lusions.   El   treball   periodístic   suposa   una   re-­‐elaboració   professional   pensant   en   els   destinataris,  el  medi  i  els  temps  /  espais  disponibles.  La  manera  en  què  es  publiqui   pot  no  coincidir  en  la  manera  i  intensitat  en  què  els  protagonistes  ho  viuen.         14  
 15. 15. Intervenció   de   la   Subdirecció   general   de   la   Inspecció.   Manel   Busom.   Subdirector  general  de  la  Inspecció.     (Agraïment,  presentació  i  primera  reflexió).   Els   dos   objectius   de   la   intervenció   són   l'agraïment   als   que   li   han   dipositat   la   confiança  i  la  responsabilitat,  així  com  a  tots  els  inspectors.  La  decisió  d'acceptar  el   càrrec   l'he   fet   amb   el   cor   i   també   amb   racionalitat.   Penso   demanar   el   suport   i   col·laboració  continuat  de  tots  els  inspectors.  Hem  de  treballar  conjuntament.     Us   demano   que   continueu   amb   la   vostra   dedicació,   compromís   i   responsabilitat,   així   com   comprensió   i   col·laboració.   Cal   recuperar   la   confiança   en   la   important   tasca  que  fem.     Conclusions  dels  Grups  de  treball.     1  -­‐  Reflexions  i  propostes  en  relació  a  la  professió:   a. Mantenir   les   funcions,   prioritzant   l'assessorament   i   l'avaluació   amb   actuacions  puntuals  de  supervisió;  eliminant  tasques  superficials.   b. L'actuació  generalista  permet  fer  tasques  de  qualitat  però  actuar  de  manera   coordinada  amb  l'especialització  en  determinades  tasques.   c. Cal  desenvolupar  un  Pla  de  Formació  que  s'adeqüi  als  objectius  prioritzats   en   els   Plans   d'Actuació;   diferenciar   la   formació   inicial   (prèvia)   de   la   formació  permanent  (anual,  sistemàtica,  i  per  a  tots)  a  nivell  intern  i  també   amb  assessors  externs.   d. Revisar   el   model   actual   d'especialitats,   potenciant   l'especialització   en   determinades  funcions,  i  àmbits.     2  -­‐  Organització  i  perspectives  professionals  i  laborals:   a. Potenciar   un   model   organitzatiu   i   de   treball   ben   definit   en   equips   equilibrats.   b. Garantir   una   distribució   equitativa   de   la   càrrega   de   treball   dels   inspectors  a  partir  de  criteris  comuns  per  a  tots  els  territoris.   c. En   relació   a   les   condicions   laborals:   millorar   el   suport   administratiu,   replantejar  l'ús  del  vehicle  privat  aparell  l'exercici  professional,  adequar   les  dietes  per  assegurar  el  compliment  del  Pla  de  Treball,  millora  de  les   aplicacions   informàtiques   modernes   i   integrades,   i   disposar   de   dispositius  mòbils  de  qualitat.   d. Aplicar   la   disposició   transitòria   10a   de   la   LEC,   garantir   un   compromís   d'estabilitat,   i   establir   criteris   públics   i   transparents   en   relació   a   la   mobilitat  interterritorial  dels  inspectors.     3  -­‐  Avaluació  de  centres  ,  directiva  i  docent:   a. Les  direccions  han  de  guanyar  pes  en  l'avaluació  docent  ,  que  ha  de  fer  el   procés  ,  i  la  Inspecció  ha  de  supervisar  que  es  faci  amb  adequació.   b. L'avaluació   de   la   direcció   ha   de   correspondre   a   la   Inspecció;   ha   de   ser   una   avaluació   contínua,   amb   un   seguiment   anual,   amb   transparència   i   amb  criteris  clars  i  prèviament  coneguts.     15  
 16. 16. c. L'avaluació   externa   de   centres   correspon   a   la   Inspecció   (que   ha   de   ser   una  avaluació  interna  del  sistema),  en  què  ha  d'estar  implicat  l'inspector   del  centre.   d. L'avaluació  de  centres  per  a  la  rendició  de  comptes  ha  de  formar  part  del   procés   de   millora   contínua   i   correspon   la   Inspecció   fer-­‐la   (donar   resposta  als  conceptes  de  responsability,  answerability,  i  accountability).     Un   principi   declaratiu:   l'AIEC   com   a   associació   majoritària   a   Catalunya   hauria   de   ser   l'interlocutor   amb   l'Administració   educativa   per   als   temes   professionals   i   laborals  dels  inspectors  d'educació.     Intervenció:   Prioritats   de   la   política   educativa   a   Catalunya.   Perspectiva   des   de   la   direcció   del   Departament   d'Ensenyament.   Joan   Mateo.   Secretari   de   Polítiques  Educatives.     Les   conclusions   d'aquest   Congrés   han   de   servir   de   base   per   establir   les   línies   d'actuació  de  la  Inspecció  d'Educació  del  futur.  Cal  distingir  les  línies  d'alta  política   i  les  línies  del  dia  a  dia.     En  relació  a  la  funció  avaluadora  de  la  Inspecció,  la  creació  de  l'Agència  d'Avaluació   ha  quedat  ajornada  per  ara.  El  Consell  Superior  d'Avaluació  del  Sistema  Educatiu   (CSdA)   i   la   Inspecció   Educativa   (IE)   han   de   ser   òrgans   del   Govern,   amb   relativa   independència  de  l'administració  educativa.  Es  pot  construir  una  Agència  des  de  la   base,   a   partir   del   CSdA   i   la   IE,   mancomunant   esforços   i   tasques   en   procediments   acreditats  internacionalment.     Les  línies  del  Departament  d'Ensenyament  són:   1-­‐   Docència   i   direcció:   programa   de   millora   de   la   formació   inicial   dels   mestres   ,   continuar  amb  una  formació  permanent  (currículum,  diversitat  i  orientació),  TAC,  i   llengües   estrangeres,   i   direcció   i   lideratge   (formació   inicial   i   contínua,   projecte   educatiu  i  cultura  avaluativa  del  centre,  experiència  pilot  en  91  centres).     2-­‐   Metodologies   i   didàctica   a   les   aules:   competències   bàsiques   i   específiques   del   currículum,  educació  intercultural,  emprenedoria,  i  servei  comunitària  a  l'ESO.     3-­‐   Plurilingüisme   en   el   sistema   educatiu:   objectius   del   Govern   2013-­‐2016,   objectius  europeus  2020,  i  Llei  d'Educació  de  Catalunya.     4-­‐   Atenció   a   la   diversitat   i   personalització   de   l'ensenyament:   suport   escolar   personalitzat   (   SEP   ),   pla   intensiu   de   millora   en   el   primer   curs   de   l'ESO   (PIM),   escola  inclusiva,  i  centres  d'educació  especial.     5-­‐   Tecnologies   per   a   l'aprenentatge   i   el   coneixement   (TAC):   pla   TAC   de   centre,   Blended   Learning   (a   través   de   l'IOC),   i   mschools   (Global   System   for   Mobile   Communication   Association   GSMA,   materials   curriculars,   projecte   mobile   history   map).     6-­‐   Auditoria   pedagògica   per   a   la   millora   dels   centres   de   primària:   intervencions   específiques   orientades   a   incrementar   la   taxa   d'èxit   escolar   en   centres   de   primària     16  
 17. 17. impulsant   canvis   organitzatius,   pedagògics   i   de   gestió,   actuació   en   els   centres   identificats,   auditoria   pedagògica,   i   proposta   d'intervenció   estratègica   singularitzada,  amb  acompanyament,  seguiment,  avaluació  i  rendició  de  comptes.     7-­‐   Formació   professional:   creixement   de   la   FP   Dual,   adequació   del   catàleg   de   FP   Inicial,  cursos  específics  d'accés  a  CF,  i  evolució  de  l'oferta  cap  a  l'assoliment  dels   objectius  europeus  E2020.     8  -­‐  Absentisme  i  abandonament  escolar.     Cloenda  del  Congrés.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐     17  

×