Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Management Challenge - Simulatiebeschrijving

Simulatiebeschrijving gebruikt voor The Management Challenge op het INK-najaarssymposium 2011

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Management Challenge - Simulatiebeschrijving

  1. 1. The Business Improvement Game®Ogen open! Leren vooruitkijken en aan den lijve dat een pure rekenregel. In de bedrijfspraktijk komen daar de emoties nog bij." ondervinden dat er samenhang is tussen de Ook wie in het spel te weinig maatregelen neemt en sterk organisatie-elementen en de resultaten van onder de grens van tien energiepunten blijft, wordt een onderneming. Dat is in essentie de daarvoor afgestraft. „Vergelijk het met een afdeling van bedoeling van The Business lmprovement bijvoorbeeld zeven mensen terwijl er maar werk is voor vijf. Werknemers die met hun vingers zitten te draaien, Game®, alias The Management Challenge®, houden anderen van hun werk zodat ook die minder een simulatiespel gebaseerd op het INK- efficiënt presteren." managementmodel, EFQM Excellence model en de theorieën van Graves. Help, een brand Om het spel nog realistischer te maken, moeten de deelnemers afrekenen met allerlei calamiteiten zoals een brand, het faillissement van een partner of een economisch aximaal zes teams - die elk een fictief bedrijf delict. Het zijn de spelbegeleiders zelf die deze M vertegenwoordigen - nemen het in verschillende spelronden tegen elkaar op. De basissituatie is gebeurtenissen in het spel gooien. Ze baseren zich daarvoor op de zwakke punten in de strategie van de teams. Verdervoor elk van de bedrijfjes gelijk. De resultaatindex, kunnen ze allerlei storingen doen opduiken, zoalsvergelijkbaar met een beurskoers, is gedaald tot 100. Op journalisten, advocaten, ondernemingsraden en stakingen.kwaliteit haalt elke organisatie een krappe zes. „Ik vertel de Uiteraard moeten de teams op dat moment maatregelenteamleden altijd dat ze zich moeten inbeelden dat ze zijn nemen. Dat kost de bedrijfjes extra energie, die ze niet (ofbinnengehaald als nieuw directieteam", zegt Willem Jan niet ongestraft) voor andere initiatieven kunnenvan der Veldt, die het spel ontwikkelde. „De raad van aanwenden. Kunnen ze snel genoeg actie nemen of wordtbestuur wil beter en de teams moeten zowel de prestatie als er te veel tijd besteed aan het analyseren van de situatie?de kwaliteit van hun organisatie opdrijven." De resultaten zullen aantonen of ze al dan niet adequaat hebben gereageerd. Naarmate de jaren vorderen, wordt deMaatregelen vragen energie tijdsdruk in het spel opgedreven. Het eerste jaar krijgen deHet spel simuleert bedrijfsvoering over één tot maximaal bedrijven per kwartaal twintig minuten de tijd omvijf jaar. Elk kwartaal moeten de teams een aantal beslissingen te nemen en een kwartier om de teruggekregenbeslissingen nemen. Uit een lijst van ca 130 verschillende feedback te analyseren. In jaar twee is er per kwartaal eenmaatregelen, gebundeld in een boekje, maken zij hun kwartier beslistijd en tien minuten evaluatie. Vanaf jaarkeuze. Het gaat om maatregelen die gepuurd zijn uit de vier wordt de tijdsdruk nog groter. Een team dat te veel tijdondernemingspraktijk en die telkens invloed hebben op gebruikt, krijgt energie-strafpunten. „Je ziet vaak dat teamsverschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Zo kan een onder tijdsdruk ondoordachte beslissingen nemen en desnelle toename van de productie en de verkoop een verkeerde maatregelen kiezen", zegt Willem Jan van dergunstige invloed hebben op de zakelijke resultaten, maar Veldt.ten nadele zijn van het middelenmanagement. Dure tv- Of een team in een bepaalde context gepast kan reageren,reclame kan de resultaten voor de samenleving ten goede hangt ook af van hoe het zich intern georganiseerd heeft.komen, maar de winst afromen. Wanneer de deelnemende Ook in dit opzicht geeft het spel een realistisch beeld vanteams bepaalde aandachtsgebieden negeren, ontstaat erosie de ondernemingssituatie. Sommige teams verdelen de takenen zal de score in dat domein automatisch dalen. Ook de sa- al in de voorbereidingsronde.menhang van maatregelen bepaalt het effect ervan. Ook dit De deelnemers krijgen vooraf namelijk een uur tijd om hetelement is in het spel verweven. Daarnaast kiezen teams boekje met maatregelen door te nemen. In deze fase moetenvanuit hun drijfveren voor bepaalde combinaties. Dat geeft ze meteen ook hun strategie voor de verschillende speelja-informatie over de door hen gehanteerde waarden. ren uitzetten. Je ziet vaak dat deelnemers meteen deElke maatregel slorpt een bepaalde hoeveelheid energie op. taakverdeling in hun eigen bedrijf gaan nabootsen.Omdat je de aanwezige energie niet onbeperkt kunt Afhankelijk van hun functie worden ze in hetaanwenden, is een efficiënt gebruik hiervan cruciaal in deze simulatiebedrijf personeelsdirecteur, marketingdirecteur ofsimulatie en kritischer dan bijvoorbeeld de beschikking productiedirecteur.over geld. Elk bedrijfje heeft per kwartaal tienenergiepunten. De som van de energie-coëfficiënten van Computer berekent resultaatalle genomen maatregelen schommelt dus bij voorkeur De teams krijgen na elk kwartaal, maar met vertraging vanrond de tien. Als de bedrijven daarboven gaan, neemt hun één kwartaal, de resultaten zoals die door de computereffectiviteit af. Het eindresultaat is dan minder in plaats van berekend zijn. Als ze hun maatregelen voor kwartaal tweemeer. inleveren, ontvangen ze de resultaten van kwartaal één,„In de bedrijfspraktijk kun je ook niet onbeperkt projecten enzovoort. Die feedback wordt op een aantal manierenuitvoeren", zegt Willem Jan van der Veldt. „Er zijn gegeven. De computer genereert voor elk team de lijst vanbedrijven die meer plannen hebben dan ze eigenlijk genomen maatregelen, vergezeld van de energie-aankunnen. Het gevolg is dan bijvoorbeeld dat er te veel coëfficiënt. Een taalgenerator beschrijft voor elke maatregeldruk wordt uitgeoefend op het personeel, wat kan apart welke invloed die heeft op de verschillenderesulteren in stress en (mentaal) absenteïsme. In het spel is aandachtsgebieden. De som van alle maatregelen wordt ook ® The Management Challenge
  2. 2. The Business Improvement Game®van commentaar voorzien. Soms hebben bedrijven een aan-tal maatregelen genomen die elk afzonderlijk slechts eengeringe invloed op de klanten hebben, terwijl het globalepakket toch een behoorlijke klantenimpact teweeg kanbrengen.Naast deze feedback krijgen de teams ook een grafiek dieaangeeft hoe hun bedrijfsindex geëvolueerd is ten opzichtevan de oorspronkelijke 100. Kwartaal per kwartaal bouwenze een staafdiagram op. Om het competitie-element in hetspel te houden, heeft elk team zicht op de koers van de an-dere teams.Voor de actieve elementen van de aandachtsgebiedenontvangen de teams per kwartaal eveneens hunkwaliteitsindex (score van 1 tot 10). De winnaar is niet persé de organisatie die na vijf speljaren de hoogste prijs peraandeel boekt. Vooral het consistent besturen van de Deze figuur geeft het resultaat van een team dat negenorganisatie wordt beoordeeld en bepaalt in hoge mate wie kwartalen gespeeld heeft. De linkerhelft van het oog geeft dede "winnaar" zal zijn. score voor de organisatie-elementen (de maakfactoren of enablers), de rechterhelft voor de resultaten. Voor elk criterium wordt de score weergegeven door een kleur. DeHet EFQM-oog eindscore bevindt zich buiten de ovale cirkel.Om aan te tonen dat er een balans is, een duidelijkesamenhang van alle maatregelen en resultaten, ontwierp LEEREFFECTENWillem Jan van der Veldt een diagram dat eruitziet als eenoog. Aan de linkerkant bevinden zich (tegen de klok in) de • Het spel bevordert teamwerk.organisatie-elementen van het EFQM Excellence model, • Fouten maken mag. Emoties die in een bedrijf nooitrechts de resultaten. Elk EFQM-element krijgt een score uitgesproken worden, mogen hier aan de opper-mee van 1 tot 10, weergegeven door een bepaalde kleur. De vlakte komen. Een strijd tussen bijvoorbeeld eentotaalscores voor de organisatie-elementen (de productie- en een marketingdirecteur kan hier naarmaakfactoren) en voor de resultaten alsook het algemeen hartelust uitgevochten worden.totaal, worden erop uitgezet. „Als ik merk dat bepaalde • Door het EFQM-Excellence Model via een spel tedeelnemers moeite hebben om de samenhang te zien, kom leren kennen, kunnen deelnemers het laterik al na één of twee speljaren met het oog op de proppen. effectiever inzetten.Sterke teams krijgen het pas na drie jaar te zien", zegt Van • Het in balans brengen (en houden) van organisatie-der Veldt.Het EFQM-oog legt op een heel duidelijke manier de kern elementen en resultaten is fundamenteel, evenals eenvan het verhaal bloot: het komt er in een organisatie niet op balans tussen korte-, midden- en langetermijnaan alleen en blindelings te werken aan de resultaten. Dat strategie.gaat aan de linkerkant (waar leiderschap, mensen, beleid en • Effectief gebruik van energie is absoluut essentieel.strategie, partners en middelen, en processen zitten) de • De deelnemers leren prioriteiten te veranderen onderorganisatie uithollen. Van belang is de manier waarop de tijdsdrukresultaten bereikt worden. Managers moeten leren hun • Deelnemers leren hun drijfveren (onder)kennen..aandacht te verdelen over alle domeinen van de be-drijfsvoering. Indien ze niet genoeg tijd investeren in de REACTIES VAN DEELNEMERSorganisatie-elementen aan de linkerkant van het EFQMExcellence model, zal dit uiteindelijk resulteren in • Alle aspecten van de bedrijfsvoering, zowel de hardeineffectieve besturing van de onderneming. Met deze als de zachte, komen systematisch en in relatie totsimulatie kunnen ze dat spelenderwijs ontdekken, zonder elkaar aan de orde. Dit laatste is met name van belang omdat men daardoor gedwongen wordt allebrokken te maken. consequenties van een voorgenomen maatregel zorgvuldig te overwegen. Drijfveren van Graves volgens Beck&Cowan: • Degenen die streven naar continuïteit onderscheiden Turkoois mondiaal holistich zich snel van hen die streven naar gewin op korte Geel synergie intellect termijn. Groen gemeenschap zorg Oranje succes ondernemend • De groep die als managementteam niet tot eenheid van Blauw orde structuur en regelgeving beleid kan komen, valt na enkele ronden uit de boot en Rood macht kracht moet als het ware opnieuw beginnen. Paars geborgenheid stamgedrag Een spel vol uitdagingen, spoedberaad en hilariteit (Groeps)drijfveren blijken in hoge mate te bepalen welke verzameling maatregelen een team kiest!Willem Jan van der Veldt is reeds vele jaren senior assessor, coach en opleider voor zowel EFQM als INK.Hij speelde het spel al met bedrijven in heel Europaen Noord Amerika. Ook een groep universiteiten ging ermee aan de slag. De speltijd van de simulatie bedraagt 1 tot 2 dagen.Vanderveldt BIC is kennispartner van het INK en Consultant Member van de EFQM.Vanderveldt BIC werkt in België samen met Berkana bvba en in Duitsland met Leenheer Finance Control.Vanderveldt BIC houdt zich naast deze simulaties bezig met doorlichten van organisaties, fusiebegeleiding en advies aan bestuur van grote en middelgroteondernemingen op het gebied van bestuur en kwaliteit. Info : + 0031 650 66 72 00. info@vanderveldt.com berkana@pandora.be www.vanderveldt.com www.corporatedynamics.org www.waardenmanagement.nlVerslagdeel naar een artikel uit de kwaliteitskrant. ® The Management Challenge

×