Planuirea 7 fiz 2016 17

dragos-voda
dragos-vodaProfesor de informatica, fizica si matematica um dragos-voda
Proiect de lungă durată la fizică, clasa a VII-a. Anul de studii 2016 – 2017.
COMPETENȚE SPECIFICE LA FIZICĂ, TREAPTA GIMNAZIALĂ (CS)
CS1. Competența de achiziții intelectuale;
CS2. Competența de investigație științifică;
CS3. Competența de comunicare științifică;
CS4. Competența de achiziții pragmatic;
CS5. Competența de protecție a mediului ambiant.
Teme Indicatorii CS Unități de învățare Nr. de ore Durata Evaluare Mențiuni
Evaluare inițială (1 ore) 1 01…04/IX Ev. inițială
I. MIȘCAREA ȘI REPAUSUL
( 15 ore)
CS1, CS2, CS3 U1 Mișcarea și repausul 15 02/IX-30/X Luc. de laborat. nr.1
Ev, sumativă nr.1 1 oră –
recapitulare
II. FORȚA (15 ore) CS1, CS2, CS3, CS4 U2 Forța 15 31/X…23/XII Lucr. de laborat. nr.2
Ev. sumativă nr.2
1 oră –
recapitulare
Rezervă sem. I (1 oră) 1
III. PRESIUNEA. FORȚA ARHIMEDE
(15 ore)
CS1, CS2, CS3, CS4,
CS5
U3 Presiunea. Forța
Arhimede
15 09/I…28/II Lucr. de laborat. nr.3
Ev. sumativă nr.3
1 oră –
recapitulare
IV. LUCRUL, PUTEREA ȘI ENERGIA
MECANICĂ (19 ore)
CS1, CS2, CS3, CS4,
CS5
U4 Lucrul și puterea
mecanică
4 01/III...20/III Ev. sumativă nr.4
CS1, CS2, CS3, CS4,
CS5
U5 Mecanisme simple 7 21/III-12/IV Lucr. de laborat.nr.4
Ev. sumativă nr.5
1 oră –
recapitulare
U6 Energia mecanică 8 25/IV-30/V Ev. sumativă nr.6 1 oră –
recapitulare
Rezervă sem. II (2 oră) 2
Total: 68 ore Predare: 53 ore Evaluare: 7 ( Lucrări de laborator: 4 ore) Recapitulare: 5 ore Rezervă: 3 ore
PROIECTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Nr.
lecț
Indicatorii competențelor specifice
(CS) și subcompetenţelor (SC)
Conținuturi și detalii de
conținut
Nr
de
ore
Data Activități de învățare / evaluare Extindere Mențiuni
SC SC
U1 Mișcarea și repausul(15 ore + 1 oră – Evaluare inițială)
1.
CS3
CS2
CS1
CS3
CS2
CS1
CS3
CS2
CS1
CS3
CS1
CS2
Recunoașterea mișcării
mecanice in natură și tehnică .
Investigarea experimentală a
mișcării rectilinii uniforme,
utilizând mărimile fizice
caracteristice.
Descrierea calitativă si
cantitativă (prin formule și
grafice) a mișcării rectilinii
uniforme.
Utilizarea mărimilor
caracteristice
mișcării rectilinii uniforme la
rezolvarea unor probleme
simple in diferite contexte.
Distingerea mișcării și
repausului in
diferite sisteme de referință.
Evaluare inițială 1 02-08/IX Test Autoeval.
2. 1.Poziţia unui corp 1 02-08/IX Rezolvarea problemelor de determinare și
reprezentarea grafică a pozițiilor corpurilor.
1.1,1.3 p.36
3 2. Punct material, sistem de
referință, coordonate
1 09-15/IX Lucrare practică:
- determinarea poziției punctului material cu
ajutorul sistemului de referință și a
coordonatelor.
1.4,1.6, 1.8
p.36
4 3. Mișcare mecanică.
Traiectoria mișcării
1 09-15/IX Experiment:
- observarea relativității mișcării.
1.9,1.10
p.36
5 4. Achiziții practice.
Aplicații
1 16-22/IX Rezolvarea problemelor de determinare a
traiectoriei, drumului parcurs și a deplasării
1.12,
1.14,1.15
p.37
6 5. Mișcare rectilinie
uniformă. Viteza
1 16-22/IX Experiment:
- demonstrarea mișcării uniforme.
1.16, 1.18
p.37
7
6. Achiziții practice.
Aplicații
1 23-29/IX Rezolvarea problemelor de aplicare a
vitezei.
1.20,1.22
p.37
8 7. Lucrare de laborator nr.1
„Determinarea vitezei
medii a unui mobil”
1 23-29/IX Activitate practică 1.27, 1.29,
1.31 p.38
9 8. Achiziții practice.
Aplicații
1 30/IX-06/X Rezolvarea problemelor de mișcare rectilinie
uniformă.
1.33, 1.35,
1.36 p. 39
10 9. Legea mișcării rectilinii
uniforme
1 30/IX-06/X Rezolvarea problemelor de aplicarea legii
mișcării rectilinii uniforme.
1.38, 1.40
p.39
11 10. Graficul mișcării
rectilinii uniforme
1 07-13/X Rezolvarea problemelor de determinare a
vitezei medii.
1.41,1.43
p.40
12 11. Achiziții practice.
Aplicații
1 07-13/X Activitate practică.
Ev.form.1 (20 min)
1.44,1.45
p.40
13 12. Relativitatea mișcării 1 17-23/X Rezolvarea problemelor de construcție a
graficului distanței parcurse în mișcarea
uniformă.
1.47, 1.50
1.51 p.41
14 13. Achiziții practice.
Aplicații
1 17-23/X Rezolvarea problemelor de determinare a
unor valori din reprezentările grafice ale
mișcării.
1.52, 1.53
p.41
15 14. Lecție de recapitulare și
sistematizare
1 24-30/X Exerciții de sistematizare a materiei studiate;
Repetarea algoritmilor de rezolvare a
problemelor.
1.54, 1.55
p.41
16 15. Evaluare sumat. nr.1 1 24-30/X Rezolvarea testelor Repetare
U2 ” FORȚA” (15 ore + 1 oră rezervă)
17
CS1
CS2
CS3
CS4
CS2
CS3
CS1
CS4
CS1
CS2
CS3
CS4
CS1
CS3
CS2
CS4
CS1
CS3
CS4
CS2
Definirea noțiunilor masă și
forță.
Cercetarea experimentală a
interacțiunii corpurilor( forte
elastice, de frecare ,de greutate).
Distingerea forțelor elastice, de
frecare,de greutate.
Reprezentarea analitică și
grafică a forțelor.
Calcularea rezultantei a două
sau a mai multor forte coliniare.
Utilizarea conceptului de forță
la rezolvarea unor probleme
simple in diferite contexte.
Aplicarea formulelor forțelor la
soluționarea diverselor situații
cotidiene.
1. Inerția. Inertitatea 1 31/X-02/XI Experiment:
- inerția.
2,6,2,8,2,10
p.42
18 2. Masa –măsură a
interacțiunii
1 31/X-02/XI Rezolvarea problemelor de determinare a
corelației dintre masă și inertitate.
2.17,2.20
2.22 p.43
19 3. Achiziții practice.
Aplicații
1 07-13/XI Rezolvarea problemelor de:
- determinare a masei corpului;
- transformare dintr-o unitate în alta
(multipli, submultipli)
2.26, 2.28,
2.30, 2,36
p.43
20 4. Forța – mărime vectorială 1 07-13/XI Rezolvarea probleme de compunere a
forțelor.
2.45, 2.48,
2.50 p.44
21 5. Compunerea forțelor
coliniare
1 14-20/XI Rezolvarea problemelor cu reprezentarea
grafică a forțelor.
2,52, 2,54,
2,56 p.45
22 6. Forța de greutate.
Greutatea corpului.
(Ponderea)
1 14-20/XI Experiment:
- măsurarea forței de greutate.
2.94, 2.97
2.99 p.49
23 7. Achiziții practice.
Aplicații
1 21-27/XI Rezolvarea problemelor de reprezentare
grafică și determinare a modulului forței de
greutate și a ponderii.
Ev.form.2 (20 min.)
2.100,
2.102,
2.103 p.49
24 8. Forte elastice 1 21-27/XI Experiment:
- verificarea legii deformării elastice.
2.130,
2.333 p.51
25 9. Lucr. de laborator nr.2
„Gradarea
dinamometrului”
1 28/XI-04/XII Activitate practică. 2.112,
2.116,
2.122 p.51
26 10. Achiziții practice.
Aplicații
1 28/XI-04/XII Rezolvarea problemelor de reprezentare
grafică și determinare a modulului forței de
elasticitate.
2.134,
2.136,
2.142 p.53
27 11, Forte de frecare 1 05-11/XII Experiment:
- determinarea coeficientului de frecare.
2.173,
2.175,
2.178 p.55
28 12. Achiziții practice.
Aplicații
1 05-11/XII Rezolvarea problemelor de reprezentare
grafică și determinare a modulului forței de
frecare.
2.180,
2.183
2.185 p.56
29 13. Achiziții practice.
Aplicații
1 12-18/XII Rezolvarea problemelor de reprezentare
grafică și determinare a modulului forței de
frecare.
2.190,
2.192,
2,194 p.57
30 14. Lecție de recapitulare
și sistematizare
1 12-18/XII Exerciții de sistematizare a materiei studiate;
Repetarea algoritmilor de rezolvare a
problemelor.
2.199,
2.200, p58
31 15. Evaluare sumat. nr.2 1 19-23/XII Rezolvarea testelor 2.202,
2.204 p.58
32 16. Lecție rezervă 1 19-23/XII
U3 ” PRESIUNEA. FORȚA ARHIMEDE” (15 ore)
33
CS1
CS3
CS2
CS4
CS1
CS3
CS4
CS2
Investigarea experimentală a
presiunii exercitate de corpurile
solide, lichide și gazoase.
Argumentarea existenței
presiunii atmosferice și variația
acesteia cu înălțimea.
Măsurarea șicalcularea
presiunii.
Cercetarea experimentală a legii
lui Pascalși a legii lui
Arhimede.
Utilizarea conceptelor:
presiunea lichidelor, solidelor,
gazelor și a legilor lui Pascalși
a lui Arhimede la rezolvarea
problemelor.
1. Presiunea corpurilor
solide
1 09-15/I Exerciții de:
- determinare a cantității de informație în
mesajele sursei;
- codificare și decodificare a informației;
* Studii de caz:
- evoluția putătorilor statici și a purtătorilor
dinamici de informație;
3.5, 3.8,
3.10 p59
34 2. Achiziții practice.
Aplicații
1 09-15/I Exerciții de:
- determinare a cantității de informație în
texte, imagini, secvențe audio și video.
3.12, 3.14,
3.16 p.60
35 3. Presiune în lichide și
gaze. Legea lui Pascal
1 16-22/I Exerciții de:
- identificare a surselor, canalelor și
purtătorilor de informație
- determinare a capacității de stocare a
purtătorilor de informații
3.30, 3.33,
3.35 p.63
36 4. Achiziții practice.
Aplicații
1 16-22/I Exerciții de:
- codificare și decodificare a informației;
- argumentare a necesităților de codificare și
decodificare a informației text, audio și
video.
- discretizare în spațiu și în valoare a
imaginilor statice;
- discretizare a imaginilor dinamice în timp
3.36, 3.38,
3.40 p.63
37 5. Manometrul. Vase
comunicante
1 23-29/I Teste de evaluare formativă 3.56, 3.58,
3.60 p.66
38 6. Presa Hidraulică 1 23-29/I Exerciții de: 3.74, 3.78,
CS1
CS3
CS4
CS2
CS5
- identificare a tipului sistemului de
numerație;
- clasificare a sistemelor de numerație (în
sisteme poziționale și nepoziționale);
* Studii de caz:
- avantajele și neajunsurile sistemelor
poziționale și nepoziționale de numerație;
3.80 p.68
39 7. Achiziții practice.
Aplicații
1 30/I-05/II Exerciții de:
- conversie a numerelor dintr-un sistem de
numerație nezecimal în zecimal;
- utilizare a terminologiei aferente
aritmeticii de calculator;
* Studii de caz:
- aritmetica de calculator implementată în
echipamentele digitale frecvent utilizate;
Ev. for.3 (20 min)
3.81, 3.82
p.69
40 8. Presiunea atmosferică.
Barometrul-aneroid
1 30/I-05/II Exerciții de:
- conversie a numerelor dintr-un sistem în
altul: binar, octal, hexazecimal;
* Proiecte:
- aritmetica de calculator, implementată în
aparatele de redare a sunetelor;
- aritmetica de calculator, implementată în
aparatele de redare a imaginilor;
- aritmetica ternară de calculator.
3.100,
3.103,
3.107
p.72
41 9. Forța Arhimede 1 06-12/II Experiment frontal. 3.127,
3.130,
3.132 p.75
42 10. Achiziții practice.
Aplicații
1 06-12/II Rezolvarea problemelor cu utilizarea
legii lui Arhimede.
3.133,
3.135, p.75
43 11. Lucr. de laborator nr.3
„Studiul legii lui Arhimede”
1 13-17/II Activitate practică. 3.140,
3.141 p.76
44 12. Plutirea corpurilor 1 13-17/II Experiment frontal. 3.145,
3.147 p77
45 13. Achiziții practice.
Aplicații
1 20-26/II Rezolvarea problemelor cu utilizare a
condițiilor de plutire a corpurilor.
3.158,
3.160
p.78
46 14. Lecție de recapitulare și
sistematizare
1 20-26/II Exerciții de sistematizare a materiei studiate;
Repetarea algoritmilor de rezolvare a
problemelor.
3.132-
3.164
47 15.Evaluare sumativă. nr. 3 1 27/II-03/III Rezolvarea testelor Repetare
U4 ” LUCRUL ȘI PUTEREA MECANICĂ” (4 ore)
48
CS1
CS3
CS2
Definirea conceptelor:
lucrul mecanic şi puterea.
Aplicarea noţiunilor de
lucru mecanic şi putere
la rezolvarea problemelor
1. Lucrul mecanic. 1 27/II-03/III Experiment:
- determinarea lucrului și puterii mecanice.
4,3, 4.5,
4.7 p.79
49 2. Puterea 1 09-15/III
50 3. Achiziții practice 1 09-15/III Rezolvarea problemelor de determinare a
lucrului și puterii mecanice.
4.15, 4.20,
4.62 p84
51 4. Evaluare sumativă nr.4 1 16-22/III
U5 ” MECANISME SIMPLE” (7 ore)
52
CS1
CS3
CS2
CS4
CS5
Identificarea mecanismelor
simple in natură și tehnică.
Investigarea experimentală a
mecanismelor simple.
Elaborarea strategiilor și
tacticilor de aplicare a
mecanismelor simple la
soluționarea diverselor situații
cotidiene.
Aplicarea noțiunii de mecanism
simplu la rezolvarea
problemelor.
1. Mecanisme simple.
Pârghia. Condițiile de
echilibru a pârghiei
1 16-22/III Experiment:
- verificarea condițiilor de echilibru a
pârghiei.
4.85, 4.87
4.89 p.88
53 2. Probleme aplicative 1 23-29/III Rezolvarea problemelor cu utilizarea
condițiilor de echilibru a pârghiei.
4.92, 4.95
4.97 p.88
54 3. Scripetele. Aplicații 1 23-29/III Experiment:
- verificarea condițiilor de echilibru a
scripetelui fix și mobil.
4.106,
4.108
4.110 p.90
55 4. Planul înclinat. Aplicații 1 30/III-05/IV Experiment:
- verificarea condițiilor de echilibru a
planului înclinat.
4.119,
4.123
4.125 p.91
56 5. Regula de aur a mecanicii.
Randamentul mecanismelor
simple
1 30/III-05/IV Rezolvarea problemelor de determinare a
randamentului
4.133,
4.135 p93
57 6. Lecție de recapitulare și
sistematizare
1 06-12/IV Exerciții de sistematizare a materiei studiate;
Repetarea algoritmilor de rezolvare a
problemelor.
4.140
4.143p.95
58 7. Evaluare sumat. nr. 5 1 06-12/IV Evaluare sumativă 4.161,
4.165 p.95
U6 ” ENERGIA MECANICĂ” (8 ore)
59
CS1
Definirea conceptului:
energia mecanică.
1. Energia mecanică. 1 25-30/IV Experimente:
- Energia mecanică.
4.152,
4.154 p.95
CS3
CS4
CS5
CS2
Formularea legii conservării
energiei mecanice.
Extrapolarea cunoştinţelor
despre conservarea energiei
mecanice în studiul mişcării şi
interacţiunii corpurilor.
Aplicarea noţiunilor de lucru
mecanic, mecanisme simple,
putere şi energie mecanică la
rezolvarea problemelor.
Energia potenţială a
sistemului corp – Pămînt.
- Energia potențială a sistemului corp -
Pământ.
4.160,
4.164 p.95
60 2. Achiziții practice.
Aplicații
1 25-30/IV Rezolvarea problemelor de determinare a
energiei potențiale.
Ev.form.5 (20 min)
4.168,
4.170 p.97
61 3. Energia cinetică 1 02-08/V Experiment: Energia cinetică 4.172,
4.174 p.97
62 4. Transformarea şi
conservarea energiei
mecanice.
1 02-08/V Experiment: Transformarea și conservarea
energiei mecanice.
4.180,
4.184,
4.186 p.97
63 5. Lecție de recapitulare și
sistematizare
1 10-16/V Exerciții de sistematizare a materiei studiate;
Repetarea algoritmilor de rezolvare a
problemelor.
Test de
autoeval.
64 6. Evaluare sumat. nr. 6 1 10-16/V Rezolvarea testelor Repetare
65 7. Analiza evaluării 1 17-23/V Rezolvarea itemilor care au prezentat
dificultăți
66 8. Lecție de totalizare a
cursului de fizică cl.7
1 17-23/V Discuții cu elevii. Păreri. Doleanțe Chestionar
67-
68
Rezervă 2 24-30/V
TOTAL: 68 ore
Bibliografie:
1. Fizica. Curriculum şcolar pentru clasele a VI-a – a IX. Chişinău, 2010.
2. Ghidul de implementare a curriculumului modernizat la Fizică pentru gimnaziu, Chişinău, 2011.
3. I.Botgros, V.Bocancea, Vl. Donici, N.Constantinov. Fizica, cl. a VII-a, Editura „Cartier”, Chişinău, 2012. – manual de bază.
4. I.Botgros, A. Gordienco. Ghidul profesorului, Fizica, cl. a VII-a, Editura „Cartier”, Chişinău, 2012
5. G. Țurcanu. Fizică. Manual pentru clasa aVII-a, Editura „Lumina”, 2002.
6. T. Iacubitțchi, A. Sîrghi. Fizică. Teste pentru clasele VI-IX, Editura „Știința”,2007.
7. Caiet penru lucrări de laborator la fizică, cl.VI-IX, Elaborat de S.Cârlig. ProEdit, 2011, 2012.
1 von 7

Recomendados

0 2 evaluare_sumativa_sem_i von
0 2 evaluare_sumativa_sem_i0 2 evaluare_sumativa_sem_i
0 2 evaluare_sumativa_sem_ighena vlas
568 views6 Folien
0 evaluare sumativa_clasa_a_7 von
0 evaluare sumativa_clasa_a_70 evaluare sumativa_clasa_a_7
0 evaluare sumativa_clasa_a_7grecumarina1980
685 views2 Folien
Evaluare initiala biologie_cls07_model_test von
Evaluare initiala biologie_cls07_model_testEvaluare initiala biologie_cls07_model_test
Evaluare initiala biologie_cls07_model_testScoala cu clasele I-VIII Aschileu
5.6K views5 Folien
Proiect didactic IAC! von
Proiect didactic IAC!Proiect didactic IAC!
Proiect didactic IAC!lorenaale
938 views15 Folien
Ghidul profesorului cl 7_2012 von
Ghidul profesorului cl 7_2012Ghidul profesorului cl 7_2012
Ghidul profesorului cl 7_2012dragos-voda
432 views14 Folien
Www.nicepps.ro 5902 defectele ochiului von
Www.nicepps.ro 5902 defectele ochiuluiWww.nicepps.ro 5902 defectele ochiului
Www.nicepps.ro 5902 defectele ochiuluidragos-voda
674 views18 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Getting into the tech field. what next von
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.7K views22 Folien
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent von
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
7K views99 Folien
How to have difficult conversations von
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.7K views19 Folien
Introduction to Data Science von
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.6K views51 Folien
Time Management & Productivity - Best Practices von
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 Folien
The six step guide to practical project management von
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.7K views27 Folien

Destacado(20)

Getting into the tech field. what next von Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.7K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent von Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray7K views
Time Management & Productivity - Best Practices von Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K views
The six step guide to practical project management von MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... von RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.8K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... von Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work von GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... von DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation von Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well von Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language von Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... von Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation von Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future von SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... von AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views

Planuirea 7 fiz 2016 17

 • 1. Proiect de lungă durată la fizică, clasa a VII-a. Anul de studii 2016 – 2017. COMPETENȚE SPECIFICE LA FIZICĂ, TREAPTA GIMNAZIALĂ (CS) CS1. Competența de achiziții intelectuale; CS2. Competența de investigație științifică; CS3. Competența de comunicare științifică; CS4. Competența de achiziții pragmatic; CS5. Competența de protecție a mediului ambiant. Teme Indicatorii CS Unități de învățare Nr. de ore Durata Evaluare Mențiuni Evaluare inițială (1 ore) 1 01…04/IX Ev. inițială I. MIȘCAREA ȘI REPAUSUL ( 15 ore) CS1, CS2, CS3 U1 Mișcarea și repausul 15 02/IX-30/X Luc. de laborat. nr.1 Ev, sumativă nr.1 1 oră – recapitulare II. FORȚA (15 ore) CS1, CS2, CS3, CS4 U2 Forța 15 31/X…23/XII Lucr. de laborat. nr.2 Ev. sumativă nr.2 1 oră – recapitulare Rezervă sem. I (1 oră) 1 III. PRESIUNEA. FORȚA ARHIMEDE (15 ore) CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 U3 Presiunea. Forța Arhimede 15 09/I…28/II Lucr. de laborat. nr.3 Ev. sumativă nr.3 1 oră – recapitulare IV. LUCRUL, PUTEREA ȘI ENERGIA MECANICĂ (19 ore) CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 U4 Lucrul și puterea mecanică 4 01/III...20/III Ev. sumativă nr.4 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 U5 Mecanisme simple 7 21/III-12/IV Lucr. de laborat.nr.4 Ev. sumativă nr.5 1 oră – recapitulare U6 Energia mecanică 8 25/IV-30/V Ev. sumativă nr.6 1 oră – recapitulare Rezervă sem. II (2 oră) 2 Total: 68 ore Predare: 53 ore Evaluare: 7 ( Lucrări de laborator: 4 ore) Recapitulare: 5 ore Rezervă: 3 ore
 • 2. PROIECTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Nr. lecț Indicatorii competențelor specifice (CS) și subcompetenţelor (SC) Conținuturi și detalii de conținut Nr de ore Data Activități de învățare / evaluare Extindere Mențiuni SC SC U1 Mișcarea și repausul(15 ore + 1 oră – Evaluare inițială) 1. CS3 CS2 CS1 CS3 CS2 CS1 CS3 CS2 CS1 CS3 CS1 CS2 Recunoașterea mișcării mecanice in natură și tehnică . Investigarea experimentală a mișcării rectilinii uniforme, utilizând mărimile fizice caracteristice. Descrierea calitativă si cantitativă (prin formule și grafice) a mișcării rectilinii uniforme. Utilizarea mărimilor caracteristice mișcării rectilinii uniforme la rezolvarea unor probleme simple in diferite contexte. Distingerea mișcării și repausului in diferite sisteme de referință. Evaluare inițială 1 02-08/IX Test Autoeval. 2. 1.Poziţia unui corp 1 02-08/IX Rezolvarea problemelor de determinare și reprezentarea grafică a pozițiilor corpurilor. 1.1,1.3 p.36 3 2. Punct material, sistem de referință, coordonate 1 09-15/IX Lucrare practică: - determinarea poziției punctului material cu ajutorul sistemului de referință și a coordonatelor. 1.4,1.6, 1.8 p.36 4 3. Mișcare mecanică. Traiectoria mișcării 1 09-15/IX Experiment: - observarea relativității mișcării. 1.9,1.10 p.36 5 4. Achiziții practice. Aplicații 1 16-22/IX Rezolvarea problemelor de determinare a traiectoriei, drumului parcurs și a deplasării 1.12, 1.14,1.15 p.37 6 5. Mișcare rectilinie uniformă. Viteza 1 16-22/IX Experiment: - demonstrarea mișcării uniforme. 1.16, 1.18 p.37 7 6. Achiziții practice. Aplicații 1 23-29/IX Rezolvarea problemelor de aplicare a vitezei. 1.20,1.22 p.37 8 7. Lucrare de laborator nr.1 „Determinarea vitezei medii a unui mobil” 1 23-29/IX Activitate practică 1.27, 1.29, 1.31 p.38 9 8. Achiziții practice. Aplicații 1 30/IX-06/X Rezolvarea problemelor de mișcare rectilinie uniformă. 1.33, 1.35, 1.36 p. 39 10 9. Legea mișcării rectilinii uniforme 1 30/IX-06/X Rezolvarea problemelor de aplicarea legii mișcării rectilinii uniforme. 1.38, 1.40 p.39 11 10. Graficul mișcării rectilinii uniforme 1 07-13/X Rezolvarea problemelor de determinare a vitezei medii. 1.41,1.43 p.40 12 11. Achiziții practice. Aplicații 1 07-13/X Activitate practică. Ev.form.1 (20 min) 1.44,1.45 p.40 13 12. Relativitatea mișcării 1 17-23/X Rezolvarea problemelor de construcție a graficului distanței parcurse în mișcarea uniformă. 1.47, 1.50 1.51 p.41 14 13. Achiziții practice. Aplicații 1 17-23/X Rezolvarea problemelor de determinare a unor valori din reprezentările grafice ale mișcării. 1.52, 1.53 p.41
 • 3. 15 14. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 24-30/X Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. 1.54, 1.55 p.41 16 15. Evaluare sumat. nr.1 1 24-30/X Rezolvarea testelor Repetare U2 ” FORȚA” (15 ore + 1 oră rezervă) 17 CS1 CS2 CS3 CS4 CS2 CS3 CS1 CS4 CS1 CS2 CS3 CS4 CS1 CS3 CS2 CS4 CS1 CS3 CS4 CS2 Definirea noțiunilor masă și forță. Cercetarea experimentală a interacțiunii corpurilor( forte elastice, de frecare ,de greutate). Distingerea forțelor elastice, de frecare,de greutate. Reprezentarea analitică și grafică a forțelor. Calcularea rezultantei a două sau a mai multor forte coliniare. Utilizarea conceptului de forță la rezolvarea unor probleme simple in diferite contexte. Aplicarea formulelor forțelor la soluționarea diverselor situații cotidiene. 1. Inerția. Inertitatea 1 31/X-02/XI Experiment: - inerția. 2,6,2,8,2,10 p.42 18 2. Masa –măsură a interacțiunii 1 31/X-02/XI Rezolvarea problemelor de determinare a corelației dintre masă și inertitate. 2.17,2.20 2.22 p.43 19 3. Achiziții practice. Aplicații 1 07-13/XI Rezolvarea problemelor de: - determinare a masei corpului; - transformare dintr-o unitate în alta (multipli, submultipli) 2.26, 2.28, 2.30, 2,36 p.43 20 4. Forța – mărime vectorială 1 07-13/XI Rezolvarea probleme de compunere a forțelor. 2.45, 2.48, 2.50 p.44 21 5. Compunerea forțelor coliniare 1 14-20/XI Rezolvarea problemelor cu reprezentarea grafică a forțelor. 2,52, 2,54, 2,56 p.45 22 6. Forța de greutate. Greutatea corpului. (Ponderea) 1 14-20/XI Experiment: - măsurarea forței de greutate. 2.94, 2.97 2.99 p.49 23 7. Achiziții practice. Aplicații 1 21-27/XI Rezolvarea problemelor de reprezentare grafică și determinare a modulului forței de greutate și a ponderii. Ev.form.2 (20 min.) 2.100, 2.102, 2.103 p.49 24 8. Forte elastice 1 21-27/XI Experiment: - verificarea legii deformării elastice. 2.130, 2.333 p.51 25 9. Lucr. de laborator nr.2 „Gradarea dinamometrului” 1 28/XI-04/XII Activitate practică. 2.112, 2.116, 2.122 p.51 26 10. Achiziții practice. Aplicații 1 28/XI-04/XII Rezolvarea problemelor de reprezentare grafică și determinare a modulului forței de elasticitate. 2.134, 2.136, 2.142 p.53 27 11, Forte de frecare 1 05-11/XII Experiment: - determinarea coeficientului de frecare. 2.173, 2.175, 2.178 p.55
 • 4. 28 12. Achiziții practice. Aplicații 1 05-11/XII Rezolvarea problemelor de reprezentare grafică și determinare a modulului forței de frecare. 2.180, 2.183 2.185 p.56 29 13. Achiziții practice. Aplicații 1 12-18/XII Rezolvarea problemelor de reprezentare grafică și determinare a modulului forței de frecare. 2.190, 2.192, 2,194 p.57 30 14. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 12-18/XII Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. 2.199, 2.200, p58 31 15. Evaluare sumat. nr.2 1 19-23/XII Rezolvarea testelor 2.202, 2.204 p.58 32 16. Lecție rezervă 1 19-23/XII U3 ” PRESIUNEA. FORȚA ARHIMEDE” (15 ore) 33 CS1 CS3 CS2 CS4 CS1 CS3 CS4 CS2 Investigarea experimentală a presiunii exercitate de corpurile solide, lichide și gazoase. Argumentarea existenței presiunii atmosferice și variația acesteia cu înălțimea. Măsurarea șicalcularea presiunii. Cercetarea experimentală a legii lui Pascalși a legii lui Arhimede. Utilizarea conceptelor: presiunea lichidelor, solidelor, gazelor și a legilor lui Pascalși a lui Arhimede la rezolvarea problemelor. 1. Presiunea corpurilor solide 1 09-15/I Exerciții de: - determinare a cantității de informație în mesajele sursei; - codificare și decodificare a informației; * Studii de caz: - evoluția putătorilor statici și a purtătorilor dinamici de informație; 3.5, 3.8, 3.10 p59 34 2. Achiziții practice. Aplicații 1 09-15/I Exerciții de: - determinare a cantității de informație în texte, imagini, secvențe audio și video. 3.12, 3.14, 3.16 p.60 35 3. Presiune în lichide și gaze. Legea lui Pascal 1 16-22/I Exerciții de: - identificare a surselor, canalelor și purtătorilor de informație - determinare a capacității de stocare a purtătorilor de informații 3.30, 3.33, 3.35 p.63 36 4. Achiziții practice. Aplicații 1 16-22/I Exerciții de: - codificare și decodificare a informației; - argumentare a necesităților de codificare și decodificare a informației text, audio și video. - discretizare în spațiu și în valoare a imaginilor statice; - discretizare a imaginilor dinamice în timp 3.36, 3.38, 3.40 p.63 37 5. Manometrul. Vase comunicante 1 23-29/I Teste de evaluare formativă 3.56, 3.58, 3.60 p.66 38 6. Presa Hidraulică 1 23-29/I Exerciții de: 3.74, 3.78,
 • 5. CS1 CS3 CS4 CS2 CS5 - identificare a tipului sistemului de numerație; - clasificare a sistemelor de numerație (în sisteme poziționale și nepoziționale); * Studii de caz: - avantajele și neajunsurile sistemelor poziționale și nepoziționale de numerație; 3.80 p.68 39 7. Achiziții practice. Aplicații 1 30/I-05/II Exerciții de: - conversie a numerelor dintr-un sistem de numerație nezecimal în zecimal; - utilizare a terminologiei aferente aritmeticii de calculator; * Studii de caz: - aritmetica de calculator implementată în echipamentele digitale frecvent utilizate; Ev. for.3 (20 min) 3.81, 3.82 p.69 40 8. Presiunea atmosferică. Barometrul-aneroid 1 30/I-05/II Exerciții de: - conversie a numerelor dintr-un sistem în altul: binar, octal, hexazecimal; * Proiecte: - aritmetica de calculator, implementată în aparatele de redare a sunetelor; - aritmetica de calculator, implementată în aparatele de redare a imaginilor; - aritmetica ternară de calculator. 3.100, 3.103, 3.107 p.72 41 9. Forța Arhimede 1 06-12/II Experiment frontal. 3.127, 3.130, 3.132 p.75 42 10. Achiziții practice. Aplicații 1 06-12/II Rezolvarea problemelor cu utilizarea legii lui Arhimede. 3.133, 3.135, p.75 43 11. Lucr. de laborator nr.3 „Studiul legii lui Arhimede” 1 13-17/II Activitate practică. 3.140, 3.141 p.76 44 12. Plutirea corpurilor 1 13-17/II Experiment frontal. 3.145, 3.147 p77 45 13. Achiziții practice. Aplicații 1 20-26/II Rezolvarea problemelor cu utilizare a condițiilor de plutire a corpurilor. 3.158, 3.160 p.78
 • 6. 46 14. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 20-26/II Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. 3.132- 3.164 47 15.Evaluare sumativă. nr. 3 1 27/II-03/III Rezolvarea testelor Repetare U4 ” LUCRUL ȘI PUTEREA MECANICĂ” (4 ore) 48 CS1 CS3 CS2 Definirea conceptelor: lucrul mecanic şi puterea. Aplicarea noţiunilor de lucru mecanic şi putere la rezolvarea problemelor 1. Lucrul mecanic. 1 27/II-03/III Experiment: - determinarea lucrului și puterii mecanice. 4,3, 4.5, 4.7 p.79 49 2. Puterea 1 09-15/III 50 3. Achiziții practice 1 09-15/III Rezolvarea problemelor de determinare a lucrului și puterii mecanice. 4.15, 4.20, 4.62 p84 51 4. Evaluare sumativă nr.4 1 16-22/III U5 ” MECANISME SIMPLE” (7 ore) 52 CS1 CS3 CS2 CS4 CS5 Identificarea mecanismelor simple in natură și tehnică. Investigarea experimentală a mecanismelor simple. Elaborarea strategiilor și tacticilor de aplicare a mecanismelor simple la soluționarea diverselor situații cotidiene. Aplicarea noțiunii de mecanism simplu la rezolvarea problemelor. 1. Mecanisme simple. Pârghia. Condițiile de echilibru a pârghiei 1 16-22/III Experiment: - verificarea condițiilor de echilibru a pârghiei. 4.85, 4.87 4.89 p.88 53 2. Probleme aplicative 1 23-29/III Rezolvarea problemelor cu utilizarea condițiilor de echilibru a pârghiei. 4.92, 4.95 4.97 p.88 54 3. Scripetele. Aplicații 1 23-29/III Experiment: - verificarea condițiilor de echilibru a scripetelui fix și mobil. 4.106, 4.108 4.110 p.90 55 4. Planul înclinat. Aplicații 1 30/III-05/IV Experiment: - verificarea condițiilor de echilibru a planului înclinat. 4.119, 4.123 4.125 p.91 56 5. Regula de aur a mecanicii. Randamentul mecanismelor simple 1 30/III-05/IV Rezolvarea problemelor de determinare a randamentului 4.133, 4.135 p93 57 6. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 06-12/IV Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. 4.140 4.143p.95 58 7. Evaluare sumat. nr. 5 1 06-12/IV Evaluare sumativă 4.161, 4.165 p.95 U6 ” ENERGIA MECANICĂ” (8 ore) 59 CS1 Definirea conceptului: energia mecanică. 1. Energia mecanică. 1 25-30/IV Experimente: - Energia mecanică. 4.152, 4.154 p.95
 • 7. CS3 CS4 CS5 CS2 Formularea legii conservării energiei mecanice. Extrapolarea cunoştinţelor despre conservarea energiei mecanice în studiul mişcării şi interacţiunii corpurilor. Aplicarea noţiunilor de lucru mecanic, mecanisme simple, putere şi energie mecanică la rezolvarea problemelor. Energia potenţială a sistemului corp – Pămînt. - Energia potențială a sistemului corp - Pământ. 4.160, 4.164 p.95 60 2. Achiziții practice. Aplicații 1 25-30/IV Rezolvarea problemelor de determinare a energiei potențiale. Ev.form.5 (20 min) 4.168, 4.170 p.97 61 3. Energia cinetică 1 02-08/V Experiment: Energia cinetică 4.172, 4.174 p.97 62 4. Transformarea şi conservarea energiei mecanice. 1 02-08/V Experiment: Transformarea și conservarea energiei mecanice. 4.180, 4.184, 4.186 p.97 63 5. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 10-16/V Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. Test de autoeval. 64 6. Evaluare sumat. nr. 6 1 10-16/V Rezolvarea testelor Repetare 65 7. Analiza evaluării 1 17-23/V Rezolvarea itemilor care au prezentat dificultăți 66 8. Lecție de totalizare a cursului de fizică cl.7 1 17-23/V Discuții cu elevii. Păreri. Doleanțe Chestionar 67- 68 Rezervă 2 24-30/V TOTAL: 68 ore Bibliografie: 1. Fizica. Curriculum şcolar pentru clasele a VI-a – a IX. Chişinău, 2010. 2. Ghidul de implementare a curriculumului modernizat la Fizică pentru gimnaziu, Chişinău, 2011. 3. I.Botgros, V.Bocancea, Vl. Donici, N.Constantinov. Fizica, cl. a VII-a, Editura „Cartier”, Chişinău, 2012. – manual de bază. 4. I.Botgros, A. Gordienco. Ghidul profesorului, Fizica, cl. a VII-a, Editura „Cartier”, Chişinău, 2012 5. G. Țurcanu. Fizică. Manual pentru clasa aVII-a, Editura „Lumina”, 2002. 6. T. Iacubitțchi, A. Sîrghi. Fizică. Teste pentru clasele VI-IX, Editura „Știința”,2007. 7. Caiet penru lucrări de laborator la fizică, cl.VI-IX, Elaborat de S.Cârlig. ProEdit, 2011, 2012.