ImmiCa - Đầu tư Định cư Mỹ, Canada & Châu Âu

ImmiCa VietNam
ImmiCa VietNamImmiCa - Đầu tư Định cư Mỹ, Canada & Châu Âu
ImmiCa - Đầu tư Định cư Mỹ, Canada & Châu Âu
ImmiCa	
  là	
  công	
  ty	
  hoạt	
  động	
  trong	
  lĩnh	
  vực	
  luật	
  Di	
  trú	
  và	
  Quốc	
  tịch	
  uy	
  ?n	
  nhất	
  đến	
  từ	
  Bắc	
  
Mỹ.	
  Với	
  hơn	
  20	
  năm	
  hoạt	
  động,	
  các	
  luật	
  sư	
  và	
  chuyên	
  gia	
  tư	
  vấn	
  Di	
  trú	
  của	
  ImmiCa	
  đã	
  giúp	
  
hàng	
  ngàn	
  gia	
  đình	
  Châu	
  Á	
  có	
  thêm	
  một	
  quốc	
  tịch.	
  
ü  ImmiCa	
  là	
  công	
  ty	
  dẫn	
  đầu	
  về	
  tư	
  vấn	
  
đầu	
  tư	
  định	
  cư	
  USA,	
  Canada	
  &	
  EU	
  tại	
  
Việt	
  Nam.	
  
ü  ImmiCa	
   hoạt	
   động	
   hiệu	
   quả	
   tại	
   Việt	
  
Nam	
   với	
   việc	
   xử	
   lý	
   hơn	
   70%	
   tổng	
  
lượng	
  hồ	
  sơ	
  được	
  nộp.	
  
ü  ImmiCa	
   cam	
   kết	
   tỉ	
   lệ	
   thành	
   công	
   là	
  
100%	
  và	
  thể	
  hiện	
  rõ	
  trong	
  hợp	
  đồng	
  tư	
  
vấn.	
  
Chương	
  trình	
  đầu	
  tư	
  định	
  cư	
  USA	
  
Là	
  chương	
  trình	
  lấy	
  Thẻ	
  Xanh	
  Mỹ	
  (US	
  Pernament	
  Resident)	
  cho	
  cả	
  
gia	
  đình	
  bao	
  gồm	
  vợ,	
  chồng	
  và	
  các	
  con	
  dưới	
  21	
  tuổi	
  còn	
  độc	
  thân	
  
Visa	
  định	
  cư	
  Mỹ	
  
Đây	
  là	
  chương	
  trình	
  Visa	
  định	
  cư	
  Mỹ	
  chính	
  thức	
  do	
  Sở	
  Di	
  trú	
  Hoa	
  
Kỳ	
  ban	
  hành	
  từ	
  năm	
  1990	
  
Đối	
  tượng	
  đầu	
  tư	
  
Bao	
  gồm	
  tất	
  cả	
  mọi	
  người	
  có	
  khả	
  năng	
  tài	
  chính	
  trên	
  01	
  triệu	
  USD	
  
Loại	
  hình	
  đầu	
  tư	
  
Đầu	
   tư	
   vào	
   dự	
   án	
   do	
   Chính	
   phủ	
   Mỹ	
   chỉ	
   định	
   với	
   mức	
   đầu	
   tư	
  
500.000	
  USD,	
  hoàn	
  vốn	
  sau	
  05	
  năm.	
  
Ø Chứng	
  minh	
  nguồn	
  gốc	
  số	
  uền	
  đầu	
  tư	
  $500.000	
  
Có	
  nhiều	
  hình	
  thức	
  chứng	
  minh:	
  
	
  
ü Thu	
  nhập	
  từ	
  lợi	
  nhuận	
  doanh	
  nghiệp…	
  
ü Thu	
  nhập	
  cá	
  nhân,	
  được	
  tặng,	
  cho,	
  
thừa	
  kế…	
  
ü Từ	
  bán,	
  thế	
  chấp	
  bất	
  động	
  sản...	
  
Ø  Không	
  giới	
  hạn	
  về	
  độ	
  tuổi,	
  không	
  yêu	
  cầu	
  về	
  
ngoại	
  ngữ,	
  không	
  cần	
  có	
  thân	
  nhân	
  ở	
  Mỹ	
  
Ø  Được	
  cấp	
  thẻ	
  xanh	
  định	
  cư	
  cho	
  cả	
  gia	
  đình	
  
Ø  Đi	
  về	
  Việt	
  Nam	
  bất	
  cứ	
  lúc	
  nào,	
  duy	
  trì	
  và	
  phát	
  
triển	
  kinh	
  doanh	
  trên	
  tầm	
  quốc	
  tế	
  
Ø  Hưởng	
   mọi	
   quyền	
   lợi	
   như	
   những	
   công	
   dân	
  
thường	
  trú	
  Hoa	
  Kỳ	
  
Ø  Bão	
  lãnh	
  người	
  thân	
  sau	
  khi	
  định	
  cư	
  
h~p://www.uscis.gov/working-­‐united-­‐states/permanent-­‐workers/employment-­‐
based-­‐immigra‚on-­‐fi„h-­‐preference-­‐eb-­‐5/eb-­‐5-­‐immigrant-­‐investor	
  
Luật	
  sư	
  thẩm	
  định	
  Hồ	
  sơ	
  
Ký	
  Hợp	
  Đồng	
  Dịch	
  Vụ	
  
Có	
  file	
  Number	
  –	
  Di	
  Trú	
  Mỹ	
  xem	
  xét	
  
Ngân	
  hàng	
  trung	
  gian	
  Escrow	
  giải	
  ngân	
  uền	
  
cho	
  việc	
  đầu	
  tư	
  vào	
  dự	
  án	
  
Lãnh	
  sự	
  quán	
  
phỏng	
  vấn	
  
Gửi	
  uền	
  vào	
  tài	
  khoản	
  Escrow	
  
Nộp	
  Hồ	
  sơ	
  cho	
  Cơ	
  Quan	
  Di	
  Trú	
  
Nhà	
  đầu	
  tư	
  nhận	
  Thẻ	
  xanh	
  có	
  điều	
  
kiện	
  trong	
  thời	
  hạn	
  2	
  năm	
  
Được	
  cấp	
  thẻ	
  Xanh	
  vĩnh	
  viễn	
  
Chấp	
  nhận,	
  có	
  visa	
  
Luật	
  sư	
  nộp	
  cho	
  lãnh	
  sự	
  quán	
  USA	
  
đơn	
  xin	
  visa	
  nhập	
  cư	
  
Đóng	
  phí	
  đợt	
  1	
  
Đóng	
  phí	
  đợt	
  2	
  
Đóng	
  phí	
  đợt	
  3	
  
CHẤP	
  NHẬN	
  
18	
  –	
  24	
  tháng	
  
“Nhờ	
  chương	
  trình	
  EB-­‐5,	
  gia	
  đình	
  anh	
  giờ	
  đã	
  có	
  thẻ	
  Xanh	
  và	
  định	
  cư	
  tại	
  Mỹ,	
  3	
  
cháu	
  nhà	
  anh	
  cũng	
  đã	
  làm	
  thủ	
  tục	
  nhập	
  học.	
  Rất	
  Cảm	
  ơn	
  ImmiCa	
  đã	
  hỗ	
  trợ	
  gia	
  
đình	
  anh	
  rất	
  nhiều	
  từ	
  lúc	
  ở	
  Việt	
  Nam	
  cho	
  đến	
  khi	
  cả	
  nhà	
  anh	
  qua	
  Mỹ,	
  anh	
  cũng	
  
rất	
  hài	
  lòng	
  về	
  dịch	
  vụ”	
  
Gia	
  đình	
  anh	
  chị	
  Dung	
  
Ø  	
  Xe	
  Limousine	
  đưa	
  đón	
  gia	
  đình	
  tại	
  sân	
  bay	
  
Ø  	
  Cung	
  cấp	
  Căn	
  nhà/	
  căn	
  hộ	
  đầy	
  đủ	
  ‚ện	
  nghi	
  
Ø  	
  Hướng	
  dẫn	
  nộp	
  đơn	
  lấy	
  Bằng	
  lái	
  xe,	
  Sổ	
  An	
  
Sinh	
  Xã	
  hội,	
  trợ	
  cấp	
  Bệnh	
  Tật,	
  Chăm	
  sóc	
  Y	
  tế	
  
Ø  Hướng	
  dẫn	
  mở	
  tại	
  khoản	
  ngân	
  hàng	
  
Ø  	
  Giới	
  thiệu	
  Trung	
  Tâm	
  Y	
  Tế	
  Cộng	
  Đồng	
  
Ø  	
  Hướng	
  dẫn	
  •m	
  Trường	
  học	
  	
  
Ø  	
  Hỗ	
  trợ	
  mua	
  nhà,	
  mua	
  xe.	
  
Ø  	
  Tìm	
  lớp	
  ngoại	
  ngữ	
  cho	
  quý	
  vị	
  và	
  gia	
  đình	
  
Ø  	
  Hướng	
  dẫn	
  những	
  nơi	
  mua	
  sắm	
  
Ø  	
  Hướng	
  dẫn	
  về	
  cộng	
  đồng	
  và	
  văn	
  hóa	
  chung	
  
Ø  	
  Tư	
  vấn	
  kinh	
  doanh	
  &	
  đăng	
  ký	
  GPKD	
  
Ø  	
  Giới	
  thiệu	
  mua	
  lại	
  doanh	
  nghiệp	
  	
  
	
  
Đặc	
  biệt:	
  Thụ	
  lý	
  hồ	
  sơ	
  xin	
  thẻ	
  
Xanh	
  vĩnh	
  viễn	
  
ImmiCa - Đầu tư Định cư Mỹ, Canada & Châu Âu
ImmiCa - Đầu tư Định cư Mỹ, Canada & Châu Âu
ImmiCa - Đầu tư Định cư Mỹ, Canada & Châu Âu
Đáp	
  ứng	
  02	
  nhu	
  cầu	
  quan	
  trọng	
  của	
  khách	
  hàng	
  đó	
  là	
  Thẻ	
  Xanh	
  và	
  Bảo	
  toàn	
  vốn,	
  
ImmiCa	
  tập	
  trung	
  vào	
  	
  các	
  dự	
  án	
  có	
  các	
  yếu	
  tố	
  sau:	
  
Tổng suất đầu tư: 24 suất	
  
²  Dự	
  án	
  đang	
  hoạt	
  động	
  thành	
  công,	
  trở	
  
thành	
  	
  thương	
  hiệu	
  đứng	
  thứ	
  5	
  trong	
  ngành	
  
chăm	
  sóc	
  sức	
  khỏe	
  cho	
  người	
  cao	
  tuổi	
  
²  Vị	
  trí:	
  201	
  Crosstown	
  Drive,	
  
Peachtree	
  City,	
  Georgia	
  30269	
  
CAMBRIA SUITES ORLANDO, FL
Tổng suất đầu tư: 20 suất	
  
²  Với	
  lợi	
  thế	
  vị	
  trí	
  và	
  thương	
  hiệu	
  tốt,	
  
khách	
  sạn	
  đang	
  có	
  công	
  suất	
  sử	
  dụng	
  
phòng	
  cao	
  đến	
  80%	
  	
  
²  Vị	
  trí	
  :	
  gần	
  Universal	
  studio,	
  FL	
  	
  
²  Thuộc	
  tập	
  đoàn	
  Choice	
  Hotel	
  Int.	
  với	
  10	
  
triệu	
  thành	
  viên	
  	
  
MOUTAIN LAKES HOSPITAL CLAYTON, GA	
  
Tổng suất đầu tư: 28 suất	
  
²  Bệnh	
  viện	
  duy	
  nhất	
  trong	
  vùng,	
  được	
  đánh	
  giá	
  
cao	
  về	
  chất	
  lượng	
  và	
  là	
  một	
  phần	
  không	
  tách	
  rời	
  
của	
  cộng	
  đồng	
  Clayton.	
  
²  Tổng	
  số	
  ‚ền	
  đầu	
  tư	
  :	
  20	
  triệu	
  USD	
  
²  Vị	
  trí	
  :	
  Clayton,	
  Georgia	
  
MARRIOTT HOTEL BY VALDOSTA
GA (FAIRFIELD INN & SUITE)
Tổng suất đầu tư: 14 suất	
  
²  Dự	
  án	
  được	
  Marriot	
  mua	
  lại	
  năm	
  2011.	
  Được	
  
đánh	
  giá	
  cao	
  trên	
  TripAdvisor,	
  	
  trở	
  thành	
  một	
  
khách	
  sạn	
  yêu	
  thích	
  của	
  giới	
  doanh	
  nhân.	
  
²  Vị	
  trí	
  :	
  2010	
  West	
  Hill	
  Avenue,	
  Valdosta,	
  
Georgia	
  
MAGNOLIA BLUFFS CASINO, MS	
  
Tổng suất đầu tư: 15 suất	
  
²  Sòng	
  bạc	
  được	
  khai	
  trương	
  từ	
  tháng	
  
12/2012	
  đến	
  nay,	
  có	
  một	
  dòng	
  uền	
  mạnh	
  
mẽ,	
  thu	
  được	
  lợi	
  nhuận	
  cao.	
  
²  Vị	
  trí	
  :	
  212	
  Main	
  St,	
  Natchez,	
  Missisippi	
  
²  Chính	
  phủ	
  đầu	
  tư	
  :	
  23	
  triệu	
  USD	
  xây	
  bờ	
  đê.	
  
MARRIOTT COURTYARD (MSSM), MISSISSIPPI
Tổng suất đầu tư: 38 suất	
  
²  Khách	
  sạn	
  được	
  xây	
  dựng	
  từ	
  năm	
  2014,	
  có	
  
sự	
  hậu	
  thuẫn	
  	
  tài	
  chính	
  mạnh	
  mẽ	
  từ	
  chính	
  
phủ	
  cũng	
  như	
  sự	
  	
  ủng	
  hộ	
  từ	
  các	
  thượng	
  
nghị	
  sĩ.	
  
²  Tổng	
  số	
  ‚ền	
  đầu	
  tư	
  :	
  35,8	
  triệu	
  USD,	
  trong	
  
đó	
  19	
  triệu	
  ‚ền	
  đầu	
  tư	
  EB5.	
  
²  Vị	
  trí	
  :	
  Starkville,	
  Missisippi	
  
GENEVA RIDGE SENIOR HOUSING 
Tổng suất đầu tư: 18 suất	
  
²  Tổng	
  số	
  ‚ền	
  đầu	
  tư	
  :	
  50,5	
  triệu	
  USD,	
  trong	
  
đó	
  có	
  9	
  triệu	
  USD	
  ‚ền	
  đầu	
  tư	
  EB5.	
  
²  Vị	
  trí	
  :	
  Lake	
  Geneva,	
  Wiscousin	
  
²  Hỗ	
  trợ	
  chính	
  phủ:	
  40	
  triệu	
  USD	
  trái	
  phiếu	
  
miễn	
  thuế	
  (Tax	
  Exempt	
  Bond)	
  
MARRIOTT AUTOGRAPH , TENNESSEE
Tổng suất đầu tư: 20 suất	
  
²  Tổng	
  số	
  ‚ền	
  đầu	
  tư	
  :	
  30.6	
  triệu	
  USD,	
  trong	
  
đó	
  10	
  triệu	
  ‚ền	
  đầu	
  tư	
  EB5.	
  
²  Vị	
  trí	
  :	
  Cha~anooga,	
  Tennessee	
  
²  Chính	
  phủ	
  hỗ	
  trợ	
  mạnh	
  mẽ	
  về	
  tài	
  chính	
  
(hoàn	
  thuế	
  ?n	
  dụng	
  lịch	
  sử	
  9.6	
  triệu	
  
USD).	
  
CHARTER SCHOOL FLORIDA USA	
  
7 NGÔI TRƯỜNG ĐÃ MỞ CỬA
15 NGÔI TRƯỜNG ĐÃ NHẬN ĐỦ SUẤT ĐẦU TƯ
Cooper	
  City	
  
CHARTER	
  SCHOOL	
  
ORLANDO	
  
Wellington	
  
Orlando	
  
Kissinmee	
  
Homestead	
  
Orlando	
  
Sarasota	
  
Hollywood	
  
• 	
  100	
  hồ	
  sơ	
  được	
  chấp	
  thuận	
  
• 	
  400	
  hồ	
  sơ	
  được	
  nộp	
  
• 	
  100%	
  tỉ	
  lệ	
  chấp	
  thuận	
  từ	
  USCIS	
  
HYATT PLACE , MINESOTA
Tổng suất đầu tư: 35 suất (chỉ còn vài suất cuối) 	
  
²  Tổng	
  số	
  ‚ền	
  đầu	
  tư	
  :	
  110	
  triệu	
  USD,	
  
trong	
  đó	
  17,5	
  triệu	
  ‚ền	
  đầu	
  tư	
  EB5.	
  
²  Vị	
  trí	
  :	
  Saint	
  Paul,	
  Minesota.	
  
²  Được	
  chính	
  phủ	
  hỗ	
  trợ	
  tài	
  chính	
  mạnh	
  mẽ,	
  
một	
  con	
  số	
  ấn	
  tượng	
  lên	
  đến	
  69.3	
  triệu	
  USD	
  
HƠN	
  20	
  DỰ	
  ÁN	
  THÀNH	
  CÔNG	
  TẠI	
  VIỆT	
  NAM	
  VỚI	
  TỈ	
  LỆ	
  100%	
  
ImmiCa	
  cam	
  kết	
  với	
  khách	
  hàng:	
  
Ø Nhận	
  được	
  Visa	
  định	
  cư	
  
Ø Nhận	
  được	
  thẻ	
  Xanh	
  Vĩnh	
  viễn	
  
Ø Nhận	
  lại	
  khoản	
  uền	
  đã	
  đầu	
  tư	
  
ĐẦU	
  TƯ	
  AN	
  
TOÀN	
  
	
  
Với	
  mỗi	
  dự	
  án	
  
mà	
  ImmiCa	
  tư	
  
vấn,	
  sự	
  an	
  toàn,	
  
chính	
  sách	
  hoàn	
  
‚ền	
  đầu	
  tư	
  phải	
  
rõ	
  ràng	
  là	
  triết	
  
lý	
  chúng	
  tôi	
  
luôn	
  theo	
  đuổi.	
  
	
  
LUẬT	
  SƯ	
  UY	
  
TÍN	
  
	
  
Đội	
  ngũ	
  luật	
  sư	
  
ImmiCa	
  giàu	
  
kinh	
  nghiệm	
  
thực	
  tế	
  và	
  ‚nh	
  
thông	
  về	
  
chuyên	
  môn	
  với	
  
trên	
  20	
  năm	
  
làm	
  việc	
  trong	
  
ngành.	
  
CAM	
  KẾT	
  
THÀNH	
  CÔNG	
  
	
  
ImmiCa	
  cam	
  kết	
  	
  
cho	
  bạn	
  khi	
  làm	
  
việc	
  với	
  chúng	
  
tôi	
  với	
  điều	
  
khoản	
  đảm	
  bảo	
  
100%	
  được	
  thể	
  
hiện	
  trong	
  hợp	
  
đồng.	
  
	
  
BỀ	
  DÀY	
  KINH	
  
NGHIỆM	
  
	
  
Với	
  việc	
  xử	
  lý	
  
hơn	
  70%	
  tổng	
  
lượng	
  hồ	
  sơ	
  
được	
  nộp	
  từ	
  
Việt	
  Nam,	
  
chúng	
  tôi	
  có	
  bề	
  
dày	
  kinh	
  nghiệm	
  
xử	
  lý	
  hồ	
  sơ	
  của	
  
Bạn.	
  
DỊCH	
  VỤ	
  CHẤT	
  
LƯỢNG	
  
	
  
Khách	
  hàng	
  •n	
  
nhiệm	
  là	
  tài	
  sản	
  
lớn	
  nhất	
  của	
  
chúng	
  tôi,	
  
những	
  nhận	
  xét	
  
của	
  khách	
  hàng	
  
là	
  điều	
  thể	
  hiện	
  
thành	
  quả	
  này.	
  
ImmiCa Immigration Consultant	
  
Pacific Place, 10th Floor
83B Lý Thường Kiệt St., Dist Hoan
Kiem, HN
E: vietnam@immica.org
W: www.ImmiCa.org
Hotline: (84) 9 171 36 999
ImmiCa Immigration Consultant	
  
Saigon Tower, Suite 1703
29 Le Duan St., Dist 1, HCMC
T: +848 3277 697
E: vietnam@immica.org
W: www.ImmiCa.org
Hotline: (84) 9 171 36 999
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc:
VĂN	
  PHÒNG	
  HCM	
   	
  	
  VĂN	
  PHÒNG	
  	
  HÀ	
  NỘI	
  
1 von 26

Recomendados

Evropeiski festival von
 Evropeiski festival Evropeiski festival
Evropeiski festivalmegikatq
303 views24 Folien
Jo Casserley September 2016 von
Jo Casserley September 2016Jo Casserley September 2016
Jo Casserley September 2016Jo Casserley
309 views6 Folien
Public Safety Hiring Tutorial von
Public Safety Hiring TutorialPublic Safety Hiring Tutorial
Public Safety Hiring Tutorialcwhms
514 views52 Folien
Портфолио воспитателя von
Портфолио воспитателяПортфолио воспитателя
Портфолио воспитателяvasko253
231 views13 Folien
Presentation123 von
Presentation123Presentation123
Presentation123megikatq
807 views32 Folien
Evaluating tests von
Evaluating testsEvaluating tests
Evaluating testscwhms
742 views35 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Gto csc von
Gto cscGto csc
Gto cscrnrao569
563 views6 Folien
Plant architecture without multicellularity: an intracellular transcriptomic ... von
Plant architecture without multicellularity: an intracellular transcriptomic ...Plant architecture without multicellularity: an intracellular transcriptomic ...
Plant architecture without multicellularity: an intracellular transcriptomic ...DanChitwood
1.4K views48 Folien
GlobalWA Brochure von
GlobalWA BrochureGlobalWA Brochure
GlobalWA BrochureSara Atalla
159 views8 Folien
Presentation kalinka von
Presentation kalinkaPresentation kalinka
Presentation kalinkamegikatq
1.1K views62 Folien
белгия1 von
белгия1белгия1
белгия1megikatq
144 views24 Folien
Social Media: Deciphering Network Personas For Your B2B von
Social Media: Deciphering Network Personas For Your B2BSocial Media: Deciphering Network Personas For Your B2B
Social Media: Deciphering Network Personas For Your B2Bemagine
315 views20 Folien

Destacado(13)

Gto csc von rnrao569
Gto cscGto csc
Gto csc
rnrao569563 views
Plant architecture without multicellularity: an intracellular transcriptomic ... von DanChitwood
Plant architecture without multicellularity: an intracellular transcriptomic ...Plant architecture without multicellularity: an intracellular transcriptomic ...
Plant architecture without multicellularity: an intracellular transcriptomic ...
DanChitwood1.4K views
Presentation kalinka von megikatq
Presentation kalinkaPresentation kalinka
Presentation kalinka
megikatq1.1K views
белгия1 von megikatq
белгия1белгия1
белгия1
megikatq144 views
Social Media: Deciphering Network Personas For Your B2B von emagine
Social Media: Deciphering Network Personas For Your B2BSocial Media: Deciphering Network Personas For Your B2B
Social Media: Deciphering Network Personas For Your B2B
emagine315 views
Futbolen turnir von megikatq
Futbolen turnirFutbolen turnir
Futbolen turnir
megikatq387 views
E twinning happy bearthday! von megikatq
E twinning happy bearthday!E twinning happy bearthday!
E twinning happy bearthday!
megikatq323 views
площадка von megikatq
площадкаплощадка
площадка
megikatq453 views
ENTREPRENEURSHIPPAPER von Betsey Pope
ENTREPRENEURSHIPPAPERENTREPRENEURSHIPPAPER
ENTREPRENEURSHIPPAPER
Betsey Pope270 views
องค์ประกอบของบรรยากาศ von Arisa Khuntong
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์ประกอบของบรรยากาศ
Arisa Khuntong1.3K views

Similar a ImmiCa - Đầu tư Định cư Mỹ, Canada & Châu Âu

Infographic eb5 viet von
Infographic eb5 vietInfographic eb5 viet
Infographic eb5 vietHung Thinh
296 views1 Folie
NEWSLETTER T5 von
NEWSLETTER T5NEWSLETTER T5
NEWSLETTER T5Jessica Loan Tran
332 views6 Folien
Gcfm Vietnamese Gbi Contact von
Gcfm Vietnamese Gbi ContactGcfm Vietnamese Gbi Contact
Gcfm Vietnamese Gbi ContactSteven_Huynh
421 views32 Folien
Định cư mỹ Visa Eb-5 von
Định cư mỹ Visa Eb-5Định cư mỹ Visa Eb-5
Định cư mỹ Visa Eb-5Tung Danny
402 views21 Folien
Eb3 vietnamese ppt von
Eb3 vietnamese pptEb3 vietnamese ppt
Eb3 vietnamese pptHàng Nhập Pháp
110 views15 Folien
Đầu tư quốc tế - Ôn tập.docx von
Đầu tư quốc tế - Ôn tập.docxĐầu tư quốc tế - Ôn tập.docx
Đầu tư quốc tế - Ôn tập.docxNguynNgcBchTrm3
127 views19 Folien

Similar a ImmiCa - Đầu tư Định cư Mỹ, Canada & Châu Âu(20)

Infographic eb5 viet von Hung Thinh
Infographic eb5 vietInfographic eb5 viet
Infographic eb5 viet
Hung Thinh296 views
Gcfm Vietnamese Gbi Contact von Steven_Huynh
Gcfm Vietnamese Gbi ContactGcfm Vietnamese Gbi Contact
Gcfm Vietnamese Gbi Contact
Steven_Huynh421 views
Định cư mỹ Visa Eb-5 von Tung Danny
Định cư mỹ Visa Eb-5Định cư mỹ Visa Eb-5
Định cư mỹ Visa Eb-5
Tung Danny402 views
Đầu tư quốc tế - Ôn tập.docx von NguynNgcBchTrm3
Đầu tư quốc tế - Ôn tập.docxĐầu tư quốc tế - Ôn tập.docx
Đầu tư quốc tế - Ôn tập.docx
NguynNgcBchTrm3127 views
Venture Viet - StartupVisa von Toan Tran
Venture Viet - StartupVisaVenture Viet - StartupVisa
Venture Viet - StartupVisa
Toan Tran344 views
Tiểu luận FDI và vai trò của FDI trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam_Nhận là... von Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận FDI và vai trò của FDI trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam_Nhận là...Tiểu luận FDI và vai trò của FDI trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam_Nhận là...
Tiểu luận FDI và vai trò của FDI trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam_Nhận là...
investment1 von npdung
investment1investment1
investment1
npdung3.7K views
Quỹ đầu tư West Hill đem lại hướng đầu tư theo một cách riêng biệt von Jessica Loan Tran
Quỹ đầu tư West Hill đem lại hướng đầu tư theo một cách riêng biệtQuỹ đầu tư West Hill đem lại hướng đầu tư theo một cách riêng biệt
Quỹ đầu tư West Hill đem lại hướng đầu tư theo một cách riêng biệt
Jessica Loan Tran277 views

ImmiCa - Đầu tư Định cư Mỹ, Canada & Châu Âu

 • 2. ImmiCa  là  công  ty  hoạt  động  trong  lĩnh  vực  luật  Di  trú  và  Quốc  tịch  uy  ?n  nhất  đến  từ  Bắc   Mỹ.  Với  hơn  20  năm  hoạt  động,  các  luật  sư  và  chuyên  gia  tư  vấn  Di  trú  của  ImmiCa  đã  giúp   hàng  ngàn  gia  đình  Châu  Á  có  thêm  một  quốc  tịch.   ü  ImmiCa  là  công  ty  dẫn  đầu  về  tư  vấn   đầu  tư  định  cư  USA,  Canada  &  EU  tại   Việt  Nam.   ü  ImmiCa   hoạt   động   hiệu   quả   tại   Việt   Nam   với   việc   xử   lý   hơn   70%   tổng   lượng  hồ  sơ  được  nộp.   ü  ImmiCa   cam   kết   tỉ   lệ   thành   công   là   100%  và  thể  hiện  rõ  trong  hợp  đồng  tư   vấn.  
 • 3. Chương  trình  đầu  tư  định  cư  USA   Là  chương  trình  lấy  Thẻ  Xanh  Mỹ  (US  Pernament  Resident)  cho  cả   gia  đình  bao  gồm  vợ,  chồng  và  các  con  dưới  21  tuổi  còn  độc  thân   Visa  định  cư  Mỹ   Đây  là  chương  trình  Visa  định  cư  Mỹ  chính  thức  do  Sở  Di  trú  Hoa   Kỳ  ban  hành  từ  năm  1990   Đối  tượng  đầu  tư   Bao  gồm  tất  cả  mọi  người  có  khả  năng  tài  chính  trên  01  triệu  USD   Loại  hình  đầu  tư   Đầu   tư   vào   dự   án   do   Chính   phủ   Mỹ   chỉ   định   với   mức   đầu   tư   500.000  USD,  hoàn  vốn  sau  05  năm.  
 • 4. Ø Chứng  minh  nguồn  gốc  số  uền  đầu  tư  $500.000   Có  nhiều  hình  thức  chứng  minh:     ü Thu  nhập  từ  lợi  nhuận  doanh  nghiệp…   ü Thu  nhập  cá  nhân,  được  tặng,  cho,   thừa  kế…   ü Từ  bán,  thế  chấp  bất  động  sản...  
 • 5. Ø  Không  giới  hạn  về  độ  tuổi,  không  yêu  cầu  về   ngoại  ngữ,  không  cần  có  thân  nhân  ở  Mỹ   Ø  Được  cấp  thẻ  xanh  định  cư  cho  cả  gia  đình   Ø  Đi  về  Việt  Nam  bất  cứ  lúc  nào,  duy  trì  và  phát   triển  kinh  doanh  trên  tầm  quốc  tế   Ø  Hưởng   mọi   quyền   lợi   như   những   công   dân   thường  trú  Hoa  Kỳ   Ø  Bão  lãnh  người  thân  sau  khi  định  cư  
 • 7. Luật  sư  thẩm  định  Hồ  sơ   Ký  Hợp  Đồng  Dịch  Vụ   Có  file  Number  –  Di  Trú  Mỹ  xem  xét   Ngân  hàng  trung  gian  Escrow  giải  ngân  uền   cho  việc  đầu  tư  vào  dự  án   Lãnh  sự  quán   phỏng  vấn   Gửi  uền  vào  tài  khoản  Escrow   Nộp  Hồ  sơ  cho  Cơ  Quan  Di  Trú   Nhà  đầu  tư  nhận  Thẻ  xanh  có  điều   kiện  trong  thời  hạn  2  năm   Được  cấp  thẻ  Xanh  vĩnh  viễn   Chấp  nhận,  có  visa   Luật  sư  nộp  cho  lãnh  sự  quán  USA   đơn  xin  visa  nhập  cư   Đóng  phí  đợt  1   Đóng  phí  đợt  2   Đóng  phí  đợt  3   CHẤP  NHẬN   18  –  24  tháng  
 • 8. “Nhờ  chương  trình  EB-­‐5,  gia  đình  anh  giờ  đã  có  thẻ  Xanh  và  định  cư  tại  Mỹ,  3   cháu  nhà  anh  cũng  đã  làm  thủ  tục  nhập  học.  Rất  Cảm  ơn  ImmiCa  đã  hỗ  trợ  gia   đình  anh  rất  nhiều  từ  lúc  ở  Việt  Nam  cho  đến  khi  cả  nhà  anh  qua  Mỹ,  anh  cũng   rất  hài  lòng  về  dịch  vụ”   Gia  đình  anh  chị  Dung  
 • 9. Ø   Xe  Limousine  đưa  đón  gia  đình  tại  sân  bay   Ø   Cung  cấp  Căn  nhà/  căn  hộ  đầy  đủ  ‚ện  nghi   Ø   Hướng  dẫn  nộp  đơn  lấy  Bằng  lái  xe,  Sổ  An   Sinh  Xã  hội,  trợ  cấp  Bệnh  Tật,  Chăm  sóc  Y  tế   Ø  Hướng  dẫn  mở  tại  khoản  ngân  hàng   Ø   Giới  thiệu  Trung  Tâm  Y  Tế  Cộng  Đồng   Ø   Hướng  dẫn  •m  Trường  học     Ø   Hỗ  trợ  mua  nhà,  mua  xe.   Ø   Tìm  lớp  ngoại  ngữ  cho  quý  vị  và  gia  đình   Ø   Hướng  dẫn  những  nơi  mua  sắm   Ø   Hướng  dẫn  về  cộng  đồng  và  văn  hóa  chung   Ø   Tư  vấn  kinh  doanh  &  đăng  ký  GPKD   Ø   Giới  thiệu  mua  lại  doanh  nghiệp       Đặc  biệt:  Thụ  lý  hồ  sơ  xin  thẻ   Xanh  vĩnh  viễn  
 • 13. Đáp  ứng  02  nhu  cầu  quan  trọng  của  khách  hàng  đó  là  Thẻ  Xanh  và  Bảo  toàn  vốn,   ImmiCa  tập  trung  vào    các  dự  án  có  các  yếu  tố  sau:  
 • 14. Tổng suất đầu tư: 24 suất   ²  Dự  án  đang  hoạt  động  thành  công,  trở   thành    thương  hiệu  đứng  thứ  5  trong  ngành   chăm  sóc  sức  khỏe  cho  người  cao  tuổi   ²  Vị  trí:  201  Crosstown  Drive,   Peachtree  City,  Georgia  30269  
 • 15. CAMBRIA SUITES ORLANDO, FL Tổng suất đầu tư: 20 suất   ²  Với  lợi  thế  vị  trí  và  thương  hiệu  tốt,   khách  sạn  đang  có  công  suất  sử  dụng   phòng  cao  đến  80%     ²  Vị  trí  :  gần  Universal  studio,  FL     ²  Thuộc  tập  đoàn  Choice  Hotel  Int.  với  10   triệu  thành  viên    
 • 16. MOUTAIN LAKES HOSPITAL CLAYTON, GA   Tổng suất đầu tư: 28 suất   ²  Bệnh  viện  duy  nhất  trong  vùng,  được  đánh  giá   cao  về  chất  lượng  và  là  một  phần  không  tách  rời   của  cộng  đồng  Clayton.   ²  Tổng  số  ‚ền  đầu  tư  :  20  triệu  USD   ²  Vị  trí  :  Clayton,  Georgia  
 • 17. MARRIOTT HOTEL BY VALDOSTA GA (FAIRFIELD INN & SUITE) Tổng suất đầu tư: 14 suất   ²  Dự  án  được  Marriot  mua  lại  năm  2011.  Được   đánh  giá  cao  trên  TripAdvisor,    trở  thành  một   khách  sạn  yêu  thích  của  giới  doanh  nhân.   ²  Vị  trí  :  2010  West  Hill  Avenue,  Valdosta,   Georgia  
 • 18. MAGNOLIA BLUFFS CASINO, MS   Tổng suất đầu tư: 15 suất   ²  Sòng  bạc  được  khai  trương  từ  tháng   12/2012  đến  nay,  có  một  dòng  uền  mạnh   mẽ,  thu  được  lợi  nhuận  cao.   ²  Vị  trí  :  212  Main  St,  Natchez,  Missisippi   ²  Chính  phủ  đầu  tư  :  23  triệu  USD  xây  bờ  đê.  
 • 19. MARRIOTT COURTYARD (MSSM), MISSISSIPPI Tổng suất đầu tư: 38 suất   ²  Khách  sạn  được  xây  dựng  từ  năm  2014,  có   sự  hậu  thuẫn    tài  chính  mạnh  mẽ  từ  chính   phủ  cũng  như  sự    ủng  hộ  từ  các  thượng   nghị  sĩ.   ²  Tổng  số  ‚ền  đầu  tư  :  35,8  triệu  USD,  trong   đó  19  triệu  ‚ền  đầu  tư  EB5.   ²  Vị  trí  :  Starkville,  Missisippi  
 • 20. GENEVA RIDGE SENIOR HOUSING Tổng suất đầu tư: 18 suất   ²  Tổng  số  ‚ền  đầu  tư  :  50,5  triệu  USD,  trong   đó  có  9  triệu  USD  ‚ền  đầu  tư  EB5.   ²  Vị  trí  :  Lake  Geneva,  Wiscousin   ²  Hỗ  trợ  chính  phủ:  40  triệu  USD  trái  phiếu   miễn  thuế  (Tax  Exempt  Bond)  
 • 21. MARRIOTT AUTOGRAPH , TENNESSEE Tổng suất đầu tư: 20 suất   ²  Tổng  số  ‚ền  đầu  tư  :  30.6  triệu  USD,  trong   đó  10  triệu  ‚ền  đầu  tư  EB5.   ²  Vị  trí  :  Cha~anooga,  Tennessee   ²  Chính  phủ  hỗ  trợ  mạnh  mẽ  về  tài  chính   (hoàn  thuế  ?n  dụng  lịch  sử  9.6  triệu   USD).  
 • 22. CHARTER SCHOOL FLORIDA USA   7 NGÔI TRƯỜNG ĐÃ MỞ CỬA 15 NGÔI TRƯỜNG ĐÃ NHẬN ĐỦ SUẤT ĐẦU TƯ Cooper  City   CHARTER  SCHOOL   ORLANDO   Wellington   Orlando   Kissinmee   Homestead   Orlando   Sarasota   Hollywood   •   100  hồ  sơ  được  chấp  thuận   •   400  hồ  sơ  được  nộp   •   100%  tỉ  lệ  chấp  thuận  từ  USCIS  
 • 23. HYATT PLACE , MINESOTA Tổng suất đầu tư: 35 suất (chỉ còn vài suất cuối)   ²  Tổng  số  ‚ền  đầu  tư  :  110  triệu  USD,   trong  đó  17,5  triệu  ‚ền  đầu  tư  EB5.   ²  Vị  trí  :  Saint  Paul,  Minesota.   ²  Được  chính  phủ  hỗ  trợ  tài  chính  mạnh  mẽ,   một  con  số  ấn  tượng  lên  đến  69.3  triệu  USD  
 • 24. HƠN  20  DỰ  ÁN  THÀNH  CÔNG  TẠI  VIỆT  NAM  VỚI  TỈ  LỆ  100%   ImmiCa  cam  kết  với  khách  hàng:   Ø Nhận  được  Visa  định  cư   Ø Nhận  được  thẻ  Xanh  Vĩnh  viễn   Ø Nhận  lại  khoản  uền  đã  đầu  tư  
 • 25. ĐẦU  TƯ  AN   TOÀN     Với  mỗi  dự  án   mà  ImmiCa  tư   vấn,  sự  an  toàn,   chính  sách  hoàn   ‚ền  đầu  tư  phải   rõ  ràng  là  triết   lý  chúng  tôi   luôn  theo  đuổi.     LUẬT  SƯ  UY   TÍN     Đội  ngũ  luật  sư   ImmiCa  giàu   kinh  nghiệm   thực  tế  và  ‚nh   thông  về   chuyên  môn  với   trên  20  năm   làm  việc  trong   ngành.   CAM  KẾT   THÀNH  CÔNG     ImmiCa  cam  kết     cho  bạn  khi  làm   việc  với  chúng   tôi  với  điều   khoản  đảm  bảo   100%  được  thể   hiện  trong  hợp   đồng.     BỀ  DÀY  KINH   NGHIỆM     Với  việc  xử  lý   hơn  70%  tổng   lượng  hồ  sơ   được  nộp  từ   Việt  Nam,   chúng  tôi  có  bề   dày  kinh  nghiệm   xử  lý  hồ  sơ  của   Bạn.   DỊCH  VỤ  CHẤT   LƯỢNG     Khách  hàng  •n   nhiệm  là  tài  sản   lớn  nhất  của   chúng  tôi,   những  nhận  xét   của  khách  hàng   là  điều  thể  hiện   thành  quả  này.  
 • 26. ImmiCa Immigration Consultant   Pacific Place, 10th Floor 83B Lý Thường Kiệt St., Dist Hoan Kiem, HN E: vietnam@immica.org W: www.ImmiCa.org Hotline: (84) 9 171 36 999 ImmiCa Immigration Consultant   Saigon Tower, Suite 1703 29 Le Duan St., Dist 1, HCMC T: +848 3277 697 E: vietnam@immica.org W: www.ImmiCa.org Hotline: (84) 9 171 36 999 Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc: VĂN  PHÒNG  HCM      VĂN  PHÒNG    HÀ  NỘI