Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বাজার অ্যাক্সেস উদ্যোগ ( LDC ) এবং এ সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ: একটি কানাডা ভিত

587 Aufrufe

Veröffentlicht am

This is the Bengali version of an article on "Market Access Initiative for the less developed countries (LDC) and related Issues: A Canada perspective (Part-1)" , originally published in below mentioned blog:
http://schain24.blogspot.com/

Veröffentlicht in: Business

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বাজার অ্যাক্সেস উদ্যোগ ( LDC ) এবং এ সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ: একটি কানাডা ভিত

  1. 1. স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োর জন্য বোজোর অ্যোল্ে঴ উল্েযোগ ( LDC ) এবং এ ঴ম্পর্কিত ই঴ুয঴মূ঵: একটি কোন্োডো র্ভর্িক েৃর্িল্কোণ (পবি -১ ): ভূ র্মকো: LDC বো স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োল্ত েোর্রদ্র্য , মোন্ব ঴ম্পে েুব঱তো, এবং অ্থিনন্র্তক েুব঱তো র্বেযমোন্ থোল্ক । যো’ জোর্ত঴ংঘ ি ি ঑ ঴োমোর্জক পর্র঳ল্ের ( ECOSOC ) একটি কর্মটির লতি এবং মোন্েণ্ড অ্ন্ু঴োল্র প্রর্ত র্তন্ বছর অ্ন্তর পযিোল্঱োচন্ো করো ঵য় । আন্তজি োর্তক বোর্ণল্জয স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱ো (LDC ) র্কছু ট্যোর্রফ এবং বোজোর প্রল্বলোর্িকোর ঴ুর্বিো দপল্ে থোল্ক । কোন্োডো বোং঱োল্েল (ের্িণ এলীয় অ্ঞ্চল্঱র একটি দেল ) ঑ অ্ন্যোন্য অ্ল্ন্ক তৃ তীয় র্বল্ের অ্ন্তভুি ক্ত স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োল্ক র্কছু ট্যোর্রফ এবং বোজোর প্রল্বলোর্িকোর ঴ুর্বিো প্রেোন্ কল্র থোল্ক । র্ন্ম্নর্঱র্িত বণিন্ো আমেোর্ন্-রপ্তোন্ীকোরক , এবং বোং঱োল্েল্ল যোরো কোস্টম঴ ঴ম্পর্কিত র্ব঳ল্য় জর্িত , পোলোপোর্ল অ্ন্যোন্য স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োর এবং র্বদল঳ কল্র কোন্োডোর অ্থিন্ীর্ত ঴ম্পর্কিত র্বল্ের অ্ন্যোন্য এ঱োকোয় উপকোরী ঵ল্ত পোল্র । যো’ বোজোল্র প্রল্বলোর্িকোর উল্েযোল্গর কোস্টমস্ ঴ম্পর্কিত র্েক ঴ম্পল্কি আল্঱োচন্ো করল্ব বল্঱ আলো কর্র । বোং঱োল্েলল্ক স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োর অ্ন্তভুি ক্ত দেল র্঵঴োল্ব এবং কোন্োডোল্ক একটি আেলি প্রথম র্বল্ের দেল র্঵দ঴ল্ব গ্র঵ণ করো দযল্ত পোল্র । একটি দলোবো঱ ঐকমতয : একটি র্বেবযোপী ঐকযমতয প্রর্তর্িত ঵ল্েল্ছ দয, অ্থিনন্র্তক উন্নয়ন্ ঑ প্রবৃর্ি েোর্রদ্র্য কমোল্ত ঴ো঵োযয করল্ত পোল্র । দফব্রুয়োর্র , ২০০২ দথল্ক লুরু কল্র, কোন্োডো ঴রকোর স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োল্ক তোল্ের অ্থিন্ীর্তল্ত অ্র্িকতর প্রল্বলোর্িকোর র্েল্ত ঴ম্মত ঵য় । কম বোর্ণজয বোিো ঑ কোন্োডো অ্থিন্ীর্তল্ত বৃ঵ির প্রল্বলোর্িকোল্রর মোিযল্ম ের্রদ্র্তম দেলগুল্঱োর মল্িয েোর্রদ্র্য কমল্ব , র্বর্ন্ল্য়োগ এবং উন্নয়ন্ বৃর্ি করল্ব ঑ অ্থিনন্র্তক উন্নয়ন্ ঘট্োল্ব । ইংল্রর্জ বণিোন্ু঴োল্র ঴োর্জল্য় র্ডউটি র্ি বযবস্থোর ঴ুল্যোল্গর অ্র্িকোরী দেল , এর তোর্঱কো র্ন্ল্ম্ন দে঑েো ঵ল্঱ো: আফগোর্ন্স্তোন্ এংল্গো঱ো বোং঱োল্েল দবর্ন্েো ভু ট্োন্ বুরর্কন্ো ফোল্঴ো বুরর্ু ি
  2. 2. কল্বোর্ডয়ো দকপ ভোল্েি মিয আর্িকোন্ প্রজোতন্ত্র চোে কমল্রো঴ কল্গো, গণতোর্ন্ত্রক প্রজোতল্ন্ত্রর র্জবুর্ত র্ন্রিীয় র্গর্ন্ ইর্রর্িয়ো ইর্থ঑র্পয়ো গোর্বয়ো র্গর্ন্ র্ব঴োঊ ঵োইর্ত র্কর্রবোর্ত ঱ো঑ র্পপ঱঴ দডল্মোল্েটিক র্রপোবর্঱ক দ঱ল্঴োল্থো ঱োইল্বর্রয়ো মোেোগোস্কোর মো঱োউই মো঱দ্বীপ মোর্঱ মর্রতোর্ন্য়ো দমোজোর্বক দন্পো঱
  3. 3. ন্োইজোর রুয়োিো ঴োল্মোয়ো , পর্িমী ঴ো঑ দট্োম এি র্প্রন্র্঴ল্প দ঴ল্ন্গো঱ র্঴ল্য়রো র্঱য়ন্ ঴ল্঱োমন্ দ্বীপপুঞ্জ দ঴োমোর্঱য়ো ঴ুেোন্ তোন্জোর্ন্য়ো , মোর্কিন্ প্রজোতল্ন্ত্রর দট্োল্গো ট্ুভো঱ু উগোিো ভোন্ুয়োতু ইল্য়ল্মন্ প্রজোতন্ত্র জোর্বয়ো

×