Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

kaitan antara fiqh & aqidah, sumber fiqh

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie kaitan antara fiqh & aqidah, sumber fiqh (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

kaitan antara fiqh & aqidah, sumber fiqh

 1. 1. 1# KAITAN ANTARA FIQH & AQIDAH ISLAMIAH 2# SUMBER FIQH PIMK3193 PENGAJIANAQIDAH & FIQH FARAH ANISA BINTI KAMARULZAMAN KHAIRUNNISA’ BINTIMOKHTAR PISMP BAHASA ARAB AMBILAN JUN 2016
 2. 2. APAKAH ITU FIQH? Hukum-hukum syara’ yang terdapat dalam kitab fiqh yang diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijmak dan ijtihad. Sumber : Kitab Fiqh Al-Manhaji APAKAH ITU aqidah islamiyah? Aqidah Islamiyah ialah kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat dan nilai-nilai yang mutlak, yang tetap kekal, pasti dan hakiki lagi kudus serta suci seperti yang diwajibkan oleh Islam.
 3. 3. Umat Islam yang mempunyai aqidah yang kukuh akan berpegang teguh dengan segala hukum agama dan melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Manakala orang yang tidak beriman pula akan melakukan apa-apa tindakan tanpa mengambil kira hukum syariah. APA KAITANNYA?
 4. 4. AQIDAH FIQH
 5. 5. BUKTIDARIPADADALIL-DALILal-quran Al-Naml : 3 Allah SWT menyebut tentang solat dan zakat, seiring dengan beriman kepada hari Kiamat. Al-Baqarah: 183 Allah SWT memfardhukan puasa yang membawa seseorang kepada ketaqwaan dan menghubungkan dengan iman.
 6. 6. BACK
 7. 7. Qias Ijma’As-Sunnah Al-Quran
 8. 8.  Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. melalui malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf, berbahasa arab, dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir, diawali dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas dan membacanya merupakan ibadah.  Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam.  Dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran ada yang disebut secara umum dan ada yang disebut secara terperinci.  Dalil terperinci: Ayat 22-23 Surah an-Nisa’: Yang haram dinikahi dan yang halal ‫يال‬ِ‫ب‬َ‫س‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫س‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ت‬ْ‫ق‬َ‫م‬َ‫و‬ ً‫َة‬‫ش‬ ِ‫اح‬َ‫ف‬ َ‫َان‬‫ك‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ف‬َ‫ل‬َ‫س‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ِ‫اء‬َ‫س‬ِِّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ؤ‬‫ا‬َ‫ب‬‫آ‬ َ‫ح‬َ‫ك‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ح‬ِ‫ك‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ ‫ال‬َ‫و‬(٢٢)ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬َ‫خ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫ب‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ت‬َ‫م‬ِِّ‫ر‬ُ‫ح‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫اال‬َ‫خ‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َّ‫م‬َ‫ع‬َ‫و‬ َ‫س‬ِ‫ن‬ ُ‫َات‬‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ض‬َّ‫الر‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬َ‫خ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫الال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ت‬ْ‫األخ‬ ُ‫ات‬َ‫ن‬َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫األخ‬ ُ‫ات‬َ‫ن‬َ‫ب‬َ‫و‬ِ‫ئ‬‫ا‬ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫خ‬َ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫الال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫س‬ِ‫ن‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ ِ‫ور‬ُ‫ج‬ُ‫ح‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫الال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ب‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫م‬ْ‫ج‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬‫ْال‬‫ص‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ب‬َ‫أ‬ ُ‫ل‬ِ‫ئ‬‫ال‬َ‫ح‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ح‬‫ا‬َ‫ن‬ُ‫ج‬ ‫ال‬َ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫خ‬َ‫د‬ ‫وا‬ُ‫ن‬‫ُو‬‫ك‬َ‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬‫وا‬ُ‫ع‬‫ا‬ً‫م‬‫ي‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬ ‫ا‬ً‫ور‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ َ‫َان‬‫ك‬ َ َّ‫اَّلل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ف‬َ‫ل‬َ‫س‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬ْ‫األخ‬ َ‫ْن‬‫ي‬َ‫ب‬(٢٣  Dalil umum: Ayat 43 Surah al-Baqarah: Perintah melaksanakan solat َ‫ع‬َ‫م‬ ۟‫وا‬ُ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ٱر‬َ‫و‬ َ‫ة‬ ٰ‫َو‬‫ك‬َّ‫ٱلز‬ ۟‫وا‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬َ‫و‬ َ‫ة‬ ٰ‫و‬َ‫ل‬َّ‫ص‬‫ٱل‬ ۟‫وا‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ق‬َ‫أ‬َ‫و‬َ‫ين‬ِ‫ع‬ِ‫ك‬ َّٰ‫ٱلر‬
 9. 9.  Apa-apa yang datang dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau baik sifat jasmani ataupun sifat akhlak.  As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam.  Sunnah berfungsi memperincikan yang ringkas, menjelaskan yang musykil, membatasi yang mutlak, dan memberikan penjelasan hukum.  Contoh hadis berkaitan perbuatan Baginda S.A.W.: (Riwayat Bukhari: 676) َ‫ع‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫أ‬َ‫س‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ِ‫د‬َ‫و‬ْ‫س‬َ‫أل‬‫ا‬ ِ‫َن‬‫ع‬ ،َ‫م‬‫ي‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ْر‬‫ب‬ِ‫إ‬ ْ‫َن‬‫ع‬ ،ُ‫م‬َ‫ك‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ُ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬ُ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ُ‫م‬َ‫د‬‫آ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫َان‬‫ك‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ع‬َ‫ن‬ْ‫ص‬َ‫ي‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫َان‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫َة‬‫ش‬ُ‫ن‬‫ُو‬‫ك‬ ِ‫ة‬َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ج‬َ‫ر‬َ‫خ‬ ُ‫ة‬َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫ت‬َ‫ر‬َ‫ض‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫ـ‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َ‫ة‬َ‫م‬ْ‫د‬ ِ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ـ‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ه‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ف‬.  Contoh hadis berkaitan taqrir Baginda S.A.W.: Hadith riwayat Ibn Majah #1154, disahihkan oleh al-Albani di dalam sahih Ibn Majah #984. ‫ى‬َ‫أ‬َ‫ر‬ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ ِ‫ْح‬‫ب‬ُّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫ال‬َ‫ص‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِِّ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ي‬ ً‫ال‬ُ‫ج‬َ‫ر‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬.َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬:َ‫م‬ ِ‫ْح‬‫ب‬ُّ‫ص‬‫ال‬ َ‫ة‬‫ال‬َ‫ص‬َ‫أ‬ُ‫ل‬ُ‫ج‬َّ‫الر‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫؟‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َّ‫ر‬:ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ي‬ِِّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬َ‫ص‬َ‫ف‬ ، ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َّ‫ل‬‫ال‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َّ‫الر‬ ُ‫ْت‬‫ي‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ْ‫ُن‬‫ك‬َ‫أ‬.َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫َت‬‫ك‬َ‫س‬َ‫ف‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬
 10. 10.  Kesepakatan para ahli fiqh pada satu-satu zaman tentang suatu masalah yang berkaitan urusan keagamaan setelah wafatnya Rasulullah S.A.W. Baik kesepakatan itu dilakukan oleh para ahli fiqh dari sahabat setelah Rasulullah saw wafat atau oleh para ahli fiqh dari generasi sesudah mereka.  Menurut Imam Ibnu Taimiyah Ijma adalah, “Kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu. Apbila telah terjadi ijma’ seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorang menyelisihi ijma’ tersebut, kerana ummat (para mujtahidin) tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan.  Hukum beramal dengannya adalah wajib.  Ijma’ dibahagikan kepada dua jenis:  Ijma’ Sorih: Persepakatan yg berlaku secara jelas dalam kalangan semua mujtahid samada melalui kata-kata atau perbuatan. Diakui oleh Jumhur ulama  Ijma’ Sukuti: Persepakatan yg berlaku secara jelas dalam kalangan sebahagian mujtahid samada melalui perbuatan atau kata-kata , sementara yang lain mendiamkan diri tanpa menunjukkan sebarang tanda persetujuan atau sebaliknya. Mazhab Hanafi & Ahmad –menerima. Mazhab Maliki & Syafie – Menolaknya  Contoh Ijma’:  Solat lima waktu adalah fardu ,perlaksanaan tidak boleh ditunda sehingga keluar dari waktu yang ditetapkan  Para ulama’ telah bersepakat bahawa pelaku dosa besar dan orang yang melakukan dosa kecil ditolak penyaksiannya
 11. 11. Kumpulan Ijma’ Ahli Madinah Ulama’ Ahli Ijma’ Persepakatan pendapat Persepakatan hukum Syarat Mujtahidin Mengetahui tentang alquran dan perkara yg berkaitan Mengetahui tentang sunnah dan perkara berkaitan dengannya Mengetahui pendapat ulama’salaf apa yg diijma’kan dan diperselisihkan Mengetahui tentang qias dan hukum asal serta perkara yang berkaitan dengannya Syarat Ijma’  Ahli ijma’ mesti bersifat adil  Mesti terdiri daripada ulama’ mujtahidin  Berlaku persepakatan dalam kalangan seluruh Ulama’ mujtahidin  Wujud lebih seorang ulama’ mujtahidin pada satu-satu masa  Tidak ada ahli ijma’ yang menarik persepakatan
 12. 12.  Menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam nas kerana terdapat persamaan ‘illah pada kedua masalah tersebut.  Al-Qias merupakan sumber hukum keempat dalam Islam.  Rukun Qias:  Al-Asal (‫األصل‬) : Perkara yang diqiaskan kepadanya  Al-Furu’ (‫الفرع‬) : Perkara baru yang diqiaskan kepada sesuatu  Al-’Illah (‫العلة‬) : Sifat yang disamakan antara asal dan furu’  Hukum Asal (‫اصل‬ ‫حكم‬) : Hukum asal yang disabitkan dengan nas  Contoh al-Qias: Ayat 90 Surah al-Maidah: Pengharaman arak ‫ا‬َ‫ي‬َ‫ف‬ ِ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ي‬َّ‫ش‬‫ال‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫س‬ْ‫ج‬ ِ‫ر‬ ُ‫م‬ َ‫ال‬ْ‫ز‬َ ْ‫األ‬َ‫و‬ ُ‫اب‬َ‫ص‬ْ‫ن‬َ ْ‫األ‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ِ‫س‬ْ‫ي‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ت‬ْ‫اج‬ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ُُ‫و‬ُ‫ب‬ِ‫ن‬‫ون‬ُ‫ح‬ِ‫ل‬ْ‫ف‬ُ‫ت‬ Ayat 9 Surah al-Jumu’ah: Hukum yang berhubung dengan solat Jumaat ْ‫ل‬‫ا‬ ‫وا‬ُ‫ر‬َ‫ذ‬َ‫و‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ِ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫ذ‬ ٰ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ع‬ْ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ ِ‫ة‬َ‫ع‬ُ‫م‬ُ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ة‬ َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ِي‬‫د‬‫و‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ي‬ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ٌ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬َٰ‫ذ‬ ۚ َ‫ع‬َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬
 13. 13.  Syarat-syarat Qias: 1. Hukum masalah utama ditetapkan berdasarkan dalil dari al-Quran, as-Sunnah atau ijma’ Ulama’ 2. Alasan (‘illah) penetapan hukum masalah utama dapat diketahui dengan logik, sehingga alasan ini dapat diterapkan pada masalah cabang 3. Alasan penetapan hukum pada masalah utama sama dengan masalah cabang yang akan diqiaskan 4. Tidak ditemukan dalil khusus yang menetapkan suatu hukum pada masalah cabang yang akan diqiaskan 5. Proses qias akan menghasilkan hukum yang sama dengan hukum yang pada masalah utama. 6. Alasan penetapan hukum pada masalah utama dapat diketahui dengan jelas 7. Alasan yang dijadikan penyatu antara masalah utama dengan masalah cabang adalah suatu hal yang dipertimbangkan dalam syari’at dan benar-benar memiliki pengaruh pada penetapan hokum 8. Qias hanya berlaku pada hukum-hukum praktis, iaitu hukum yang ada kaitannya dengan amaliyah atau praktik . Sedangkan dalam urusan akidah atau idiologi maka qias tidak dapat dijadikan dasar hukum, terutamanya jika bertentangan dengan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah
 14. 14. Apa beza ijma’ dan Qias? Ijma’ disyaratkan harus disepakati semua ulama di suatu waktu dan tempat tertentu. Sementara qias tidak disyaratkan kesepakatan ulama fiqh. Masing-masing ulama memiliki kebebasan untuk melakukan Qias dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para ulama. Kenapa harus ada Qias? Sebab teks-teks Al Quran dan Sunnah sangat terbatas (tidak keseluruhan masalah disebutkan hukumnya satu persatu). Sementara kejadian-kejadian yang memerlukan kepastian hukum syariat dalam kehidupan manusia sangat banyak dan setiap hari muncul kejadian-kejadian baru. Untuk memecahkan masalah itu diperlukan ijihad dari para ulama fiqh. Salah satu cara ijtihad tersebut disebut dengan qias.
 15. 15. Al-Quranul Karim Buku Teks Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 Ahmad Sarwat. (tt). Sumber hukum dalam Fiqih. Dicapai pada Januari 9, 2017, daripada https://alquranmulia.wordpress.com/2014/10/07/sumber-hukum-dalam-fiqih/ Muhammad Arifin Badri. (2013). Selayang pandang tentang Qiyas. Dicapai pada Januari 13, 2017, daripada https://almanhaj.or.id/3601-selayang-pandang-tentang-qiyas.html Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, & ‘Ali al-Syarbaji : penterjemah: Zulkifli Mohamad al-Bakri et. al. (2011). Al-Fiqh al- manhaji Mazhab al-Shafie. Batu Caves: Aslita Sdn Bhd.

Hinweis der Redaktion

 • http://www.tafsir.id/2015/07/tafsir-surat-nisa-ayat-22-23-wanita-yang-haram-dinikahi.html
 • http://soalsolatumum.blogspot.my/2009/01/solat-qabliyah-dan-badiyah.html

×