Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne knjižnice”

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Igor Zemljič (20)

Anzeige

Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne knjižnice”

 1. 1. KRATKO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STROKOVNIH PRIPOROČIL ZA SPECIALNE KNJIŽNICE Alenka Kavčič Čolić Vodja Delovne skupine za pripravo strokovnih priporočil za specialne knjižnice NSKD Alenka.Kavcic@nuk.uni-lj.si DAN SPECIALNIH KNJIŽNIC Ljubljana, 25. 5. 2017
 2. 2. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO STROKOVNIH PRIPOROČIL ZA SPECIALNE KNJIŽNICE Nacionalni svet za knjižnično dejanvost (NSKD) je marca 2016 imenoval Delovno skupino v predlagani sestavi: 1. dr. Alenka Kavčič-Čolić (vodja delovne skupine), Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 2. mag. Angela Čuk, Center za strokovno informatiko, Krka, d.d., Novo mesto, 3. mag. Tjaša Obal, Knjižnica Banke Slovenije, Ljubljana, 4. mag. Helena Pečko Mlekuš, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 5. dr. Luka Šušteršič, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, 6. Maja Vavtar, Centralna pravosodna knjižnica, Ljubljana, 7. Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana. 8. Katja Kranjc, Mestna galerija Ljubljana – pridružila l. 2017 A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 2
 3. 3. PREGLEDANA PODROČJA • Veljavnost Meril in standardov za organizacijo in delovanje specialnih knjižnic iz leta 2000 in Standardov iz leta 1990 (dalje: Standardi) ter drugih domačih smernic za specialne knjižnice • Trenutno stanje specialnih knjižnic v Sloveniji in uporabnost Standardov • Profil sodobnega specialnega knjižničarja • Pregled mednarodnih standardov in smernic za delovanje specialnih in raziskovalnih knjižnic A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 3
 4. 4. ŠTEVILO SPECIALNIH KNJIŽNIC (2011-2016) (Vir: Slovenske knjižnice v številkah. Poročilo za leto 2010-2015; Slovenske knjižnice v številkah 2016 [v pripravi], Center za razvoj knjižnic NUK) 4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 društva 3 3 3 3 4 3 1 industrija 22 19 16 16 16 13 12 kultura 34 34 34 34 35 35 35 vlada 23 20 20 19 19 20 15 znanost 25 22 21 19 20 20 15 zdravstvo 11 11 11 11 11 9 8 cerkvene knj. 27 27 drugo 8 9 10 10 10 10 10 SKUPAJ: 153 (168)* 145 (167)* 115 (155)* 112 (151)* 115 (147)* 109 (141)* 96 (129)* * Število izposojevališč
 5. 5. STANJE SPECIALNIH KNJIŽNIC • Prihodki specialnih knjižnic padajo • Specialne knjižnice se soočajo s pomanjkanjem prostora oz. izgubljajo svoj prostor • Status specialne knjižnice v matični organizaciji ni dovolj jasen • Specialni knjižničarji se vse manj izobražujejo • Število zaposlenih se manjša – večinoma en zaposleni v knjižnici • Klasične storitve izgubljajo prevladujočo vlogo v specialnih knjižnicah in vse večji pomen se daje novim trendom in novim zahtevam uporabnikov. A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 5
 6. 6. UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE • Potrebujemo nove kazalce za prikaz uspešnosti specialnih knjižnic glede na spremembe v njihovem okolju. Pri tem bi lahko upoštevali najnovejša priporočila tujih in mednarodnih združenj (priporočila SLA dajejo večji pomen na znanja oz. sposobnosti specialnega knjižničarja – informacijskega strokovnjaka; IFLA je razvilo priporočila za različne vrste specialnih knjižnic). • Poleg vsebinske prenove bo potrebna tudi terminološka uskladitev Standardov z novo knjižničarsko zakonodajo. A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 6
 7. 7. SKLEPNA UGOTOVITEV DELOVNE SKUPINE Glede na obstoječe kazalce uspešnosti delovanja specialne knjižnice v grobem uresničujejo Merila in standarde za organizacijo in delovanje specialnih knjižnic iz leta 2000. Vendar pa omenjena Merila ne predstavljajo strokovnega standarda ali dokumenta, iz katerega bi knjižničarji lahko izhajali pri svoji praksi. A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 7
 8. 8. NALOGE DELOVNE SKUPINE 1. Priprava novih strokovnih priporočil za specialne knjižnice v skladu z določili Smernic za oblikovanje, sprejem, spremljanje, spreminjanje in preklic področnih strokovnih priporočil (NSKD, 2015, URL: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploa ds/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knji znicna_dejavnost/2015/smernice_oblikovanje_pripor ocil_2015.pdf). 2. Nova strokovna priporočila za specialne knjižnice bi bila predvidoma sestavljena iz dveh temeljnih delov: Splošni del (prenovljena Merila) Posebni del s kazalci uspešnosti delovanja za različne vrste knjižnic A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 8
 9. 9. PRIDOBIVANJE PODATKOV O STANJU SPECIALNIH KNJIŽNIC • Statistika Centra za razvoj knjižnic NUK (kvantitativna analiza) • Anketi – za vodje specialnih knjižnic in za direktorje matičnih organizacij (marca in aprila 2017) (kvalitativna analiza) – 114 knj. • Dobili smo odgovore: • 91 vodij specialnih knjižnic (70 popolni in 21 delni) • 13 direktorjev matičnih ustanov (12 popolni) A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 9
 10. 10. PREGLED NEKATERIH REZULTATOV ANKET ZA VODJE SPECIALNIH KNJIŽNIC (MAREC-APRIL 2017) (V NASLEDNJIH MESECIH BO IZVEDENA NATANČNEJŠA ANALIZA) A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 10
 11. 11. • Specialna knjižnica je neposredno podrejena direktorju matične organizacije (33 – 36%) • Specialna knjižnica je podrejena vodji sektorja ali službe (13 – 14%) • Vodja knjižnice je član kolegija vodstva (17 – 19%) • Število zaposlenih je ustrezno za izpolnjevanje potreb uporabnikov (38 – 42%)! STATUS SPECIALNE KNJIŽNICE A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 11 Število zaposlenih v spec. knj Število odgovorov 0 4 0,2 2 0,5 3 1 37 1,5 1 2 9 2,5 2 3 3 4 2 5 3 7 1
 12. 12. NAJPOMEMBNEJŠE VEŠČINE IN ZNANJA V SPECIALNI KNJIŽNICI A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 12 28 29 30 31 31 31 32 32 33 36 38 44 44 45 46 50 52 0 10 20 30 40 50 60 občutek enakovrednosti z raziskovalci in strokovnimi… strokovno obvladovanje področja dejavnosti matične… sposobnost hitrega razmišljanja in sprejemanja pravilnih… sposobnost kritičnega razmišljanja - sposobnost jasnega predstavljanja idej sodelavcem in… pozitiven odnos do svojih dosežkov in dosežkov drugih - kreativno razmišljanje - sposobnost samozavestnega in prepričljivega pogajanja z… pozitiven odziv na stresne situacije - prilagodljivost na spremembe - nenehna pripravljenost deliti pridobljeno znanje in… komunikativnost - ustvarjanje okolja medsebojnega spoštovanja in zaupanja - pripravljenost za sodelovanje - razgledanost - večopravilnost - strokovnost -
 13. 13. DEJAVNOSTI, KI JIH SPEC. KNJ. IZVAJAJO A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 13 22 24 24 25 25 27 28 37 38 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 informacijska podpora pri različnih dejavnostih organizacije gradnja digitalnih zbirk organizacije organizacija dogodkov v prostorih knjižnice zagotavljanje oddaljenega dostopa do licenciranih elektronskih informacijskih virov SDI urejanje spletne strani knjižnice svetovanje glede avtorskih pravic svetovanje pri objavah brošur, letnega poročila, strategije in drugih publikacij matične organizacije sodelovanje pri ustvarjanju publikacij matične organizacije urejanje osebnih bibliografij raziskovalcev
 14. 14. • Skušate predvideti informacijske potrebe sodelavcev v organizaciji in jih redno obveščati; izobražujete uporabnike pri iskanju in uporabi informacijskih virov in skrbite, da je knjižnica čim bolj vpeta v procese organizacije; informacije prilagajate potrebam vsakega posameznika v organizaciji. (32 – 35%) • Skušate predvideti informacijske potrebe manjšega dela sodelavcev v organizaciji in jih redno obveščati; preostalemu delu sodelavcev ste na voljo, ko vas ti izrecno prosijo za pomoč in jim ponudite seznam virov iz katerih morajo sami ugotoviti kaj potrebujejo. (18 – 20%) • Čakate, da se sodelavci obrnejo na vas; sodelavci lahko samostojno uporabljajo gradivo v knjižnici in ne potrebujejo vaše pomoči; v primeru, da vas prosijo za pomoč, jim ponudite seznam virov, iz katerih morajo sami ugotoviti, kaj potrebujejo. (11 – 12%) VLOGA KNJIŽNICE V MATIČNI ORGANIZACIJI A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 14
 15. 15. • Natančnejša analiza rezultatov anket in pridobivanje dodatnih potrebnih podatkov za prikaz dejanskega stanja specialnih knjižnic • Izbiro pomembnejših kazalcev za različne tipe specialnih knjižnic, ki bodo predstavljali smernice za njihovo delovanje • Priprava osnutka novih smernic/priporočil do konca leta 2017 • Strokovna recenzija • Javna razprava PREDVIDENE DEJAVNOSTI DELOVNE SKUPINE A . K a v č i č Č o l i ć , 2 5 . 5 . 2 0 1 7 15
 16. 16. NA JLEPŠA HVALA ZA POZORNOST! 16 Alenka Kavčič-Čolić Alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

×