Anzeige

Opasne materije

30. Jan 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Opasne materije

  1. Опасне материје јесу материје прописане Европским споразумом о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају ADR и Међународним правилником о превозу опасних материја на железницама RID Опасне материје
  2. Класе 1а - Експлозивне материје; Класе 1б - Предмети пуњени експлозивним материјама; Класе 1ц - Средства за паљење, ватрометни предмети и други предмети; Класе 2 - Збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови растворени под притиском; Класе 3 - Запаљиве течности; Класе 4.1 - Запаљиве чврсте материје; Класе 4.2 - Материје склоне самопаљењу; Класе 4.3 - Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове; Класе 5.1 - Оксидирајуће материје Класе 5.2 - Органски пероксиди; Класе 6.1 - Отрови; Класе 6.2 - Гадне и заразне материје; Класе 7 - Радиоактивне материје; Класе 8 - Корозивне (нагризајуће) материје; Класе 9 - Остале опасне материј З А К О Н О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
  3. Превоз опасних материја обухвата паковање, предају опасних материја на превоз, вршење превоза опасних материја, испоруку опасних материја, мере које се морају предузети у припреми опасних материја за превоз при паковању, утовару, истовару, вагању, утакању, претакању, истакању и другим успутним манипулацијама са опасним материјама, као и примопредаја транспортних средстава. Превоз опасних материја врши се на начин да се не доведе у опасност живот и здравље људи, не загади животна средина, обезбеде и предузму мере заштите од удеса и друге мере утврђене законом
  4. na 70 kilometara na cas vozila kojima se vrsi prevoz opasnih materija . Kada je na kolovozu zaustavljena kolona vozila, ili skup vozila, odnosno vozilo za prevoz opasnih materija, postavljaju se na istoj udaljenosti 2 vertikalna znaka, jedan pored drugog.
  5. Обележавање транспортних средстава које превозе опасне материје На цистернама и возилима која се крећу путевима под међународном ADR регулативом на плакати (листици) која се на њима налази наведени суКемлеров код (број дат у горњем делу) и одговарајући број дат Препоруком УН за транспорт опасних материја (број у доњем делу)[1]. Наранџаст чист плакат без бројева указује да возило превози опасан терет (бурад, пакети итд.) или се ради о танкеру са шароликом робом. Камиони односно цистерне које се крећу јавним путевима, а преносе материје опасне по људе и њихову животну средину, морају се обележити истоветним таблама са обе стране као и спреда и позади. Пример плакате са Кемлеровим кодом и УН бројем
  6. Прва цифра Кемлеровог кода указује на примарну опасност Друга и трећа цифра генерално указују на секундарне опасности 0 Опасност је адекванто описана првом цифром 2 Гас 2 (Запаљиво) може испаравати 3 Запаљива течност 3 Пожарна опасност 4 Запаљиве чврсте материје 4 Пожарна опасност 5 Оксидирајуће супстанце или органски пероксиди 5 Оксидирајућа опасност 6 Токсична материја 6 Токсична опасност 7 Радиоактивна материја 7 Радиоактивна опасност 8 Корозивна материја 8 Корозивна опасност 9 Мешовите/Опасност по животну средину (инфективне, биолошке) 9 Саморазлагање или бурне реакције настале услед полимеризације Реагује опасно са водом X
  7. УН број је четвороцифрен и идентификује опасну материју. Свака опасна супстанца има свој јединствен УН број (Пример: за бензин је 1203). УН бројеви иду у опсегу од 0001 до 3500 и представљају део општег документа Уједињених нација у виду Препорука о превозу опасних роба.
  8. Класа 1. Експлозивне супстанце 1.1. Материје и предмети којима је иманента опасност од акумулиране (концентрисане, масене) експлозије (акумулирана експлозија је она експлозија која доводи до тога да практично целокупно пуњење тренутно реагује). Примери: ТНТ, барут, нитроглицерин, ANFO (смеша амонијум нитрата и дизел горива, понекад керозина). Овај експлозив је најзаступљенији у рударству (угаљ, метали) и у грађевинарству. 1.2. Материје и предмети којима је иманентна опасност од расејавања шарпнела али не и опасност од акумулиране експлозије. Пример: бомбе, гранате,противградни пројектили. 1.3. Материје и предмети којима је иманентна опасност од ватре (пожара), мањих детонација, расејавања шарпнела или од обе ове последње опасности заједно али не и опасност од акумулиране експлозије. Које приликом сагоревања ослобађају значајну енергију путем зрачења или које прогресивно сагоревају производећи мање детонације, мања расејавања шрапнела или оба ова ефекта заједно. Пример: ракетно гориво, средства ватромета.
  9. 1.4. Материје и предмети који представљају само мањи ризик од експлозије у случају упаљења или иницијације (активирања) током превоза. Ефекти су у великој мери ограничени на пакете тако да се не очекује избацивање фрагмената знатније величине или опсега. Спољашњи пожар не сме довести до тога да практично целокупни садржај пакета тренутно експлодира. Примеп: петарде, маневарски метак. 1.5. Материје којима је иманента опасност од акумулиране експлозије али које су у тој мери неосетљиве да је вероватноћа њиховог активирања или прелаза са нормалног на детонативно сагоревање у условима нормалног превоза заиста врло мала. Минимални захтев за ове материје је да не смеју да експлодирају приликом испитивања у условима окружења захваћеног пожаром. Пример: експлозив GX20 1.6. Изразито неосетљиви предмети којима није иманента опасност од акумулиране експлозије. Предмети садрже искључиво изразито неосетљиве детонативне материје код којих је могућност акциденталног активирања или простирања сведена на минимум
  10. Класа 2. Гасови под притиском, у течном стању или растворени под притиском
Anzeige