Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Meine Recherche in Archiven / Moja rešerš v archívoch

606 Aufrufe

Veröffentlicht am

Final conference Project Memory Without Borders, 13th and 14th of May 2014 (Castle Bratislava & Austrian State Archives), http://crossborderarchives.eu: Presentation in Slovak Language by Ján Valo

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Meine Recherche in Archiven / Moja rešerš v archívoch

 1. 1. Pamäť bez hraníc Archívy rakúsko-slovenského pohraničia - Prítomnosť a budúcnosť 13.05.2014 Bratislava - Bratislavský hrad Moja rešerš v archívoch Ján Valo Katedra archívnictva a PVH Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 2. 2. • Každý relevantný historický výskum sa nezaobíde bez výskumu v archíve • Na Slovensku sa prevažná väčšina Archívneho dedičstva SR nachádza v štátnych archívoch všetkých troch stupňov – ústredných (SNA, ŠÚBA), štátnych, pobočkách štátnych archívov • Štátne archívy spravuje a riadi Ministerstvo vnútra SR – Odbor archívov a registratúr • Štúdium v archívoch upravuje platná archívna a ďalšia legislatíva
 3. 3. Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia • Zákon o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z. upravuje prístup v § 12 a násl. • Vykonávacia vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z. upravuje prístup v § 40 a násl. • Každý archív vypracúva Bádateľský poriadok • Bádateľské poriadky väčšiny štátnych archívov sú až na drobné odchýlky priam totožné • Bádateľ pri začiatku štúdia vypĺňa osobitnú žiadosť o prístup k dokumentom – bádateľský list • V ňom uvádza veľké množstvo osobných údajov – napr. aj rodné číslo • Štúdium archívnych dokumentov je na Slovensku bezplatné s výnimkou štúdia matrík
 4. 4. Čo musí bádateľ podniknúť ??? • Nájsť ten správny archív -> problém ! • Archív navštíviť osobne – Vyplniť bádateľský list – Preštudovať archívny informačný systém -inventáre a katalógy (dostupný väčšinou iba v archíve) – Podať žiadosť o predloženie dokumentov na štúdium – Vyčkať na prípravu dokumentov – Študovať archívne dokumenty • Tento proces je častokrát nutné opakovať !!!
 5. 5. Výhody štúdia v archívoch na Slovensku • Bezplatné štúdium a bezplatná registrácia bádateľa – Neplatí pri štúdiu matrík • Väčšinou ochotní a ústretoví pracovníci archívov • K dispozícií kvalitné príručné knižnice – Určené výlučne na prezenčné využitie
 6. 6. Nevýhody štúdia v archívoch na Slovensku  Absencia archívneho informačného systému na internete  Pomerne nízka úroveň web prezentácie štátnych archívov -> web sídlo MV SR  Rozličná kvalita archívneho informačného systému  Väčšinou dostupný iba v analógovej podobe  Dostupný iba v štátnom jazyku  Niektoré inventáre majú slabú informačnú hodnotu Čas poskytovania služieb pre bádateľov - – Nejednotný (väčšinou 08:00 – 15:30) – V piatok sú spravidla bádatelne zatvorené
 7. 7. Ďalšie skutočnosti ohľadne bádania  V záujme ochrany dokumentov boli niektoré mikrofilmované – napr. cirkevné matriky  V archívoch je nedostatok čítacích zariadení - > je nutné sa vopred objednávať  Mnohé vzácne a fyzicky poškodené dokumenty sa predkladajú na štúdium v origináloch
 8. 8. Za používanie vlastného reprografického zariadenia (fotoaparát) je potrebné v štátnych archívoch platiť relatívne vysoký správny poplatok – 13,27,- EUR / deň - fotografovanie /skenovanie vlastným zariadením napr. v Českej republike spoplatnené nie je - bezplatné používanie vlastných zariadení je možné napr. v Archíve ÚPN, Diplomatickom archíve MZVEA SR, ... - v ÚAGK napr. nie je možné vlastné zariadenia používať vôbec -> na základe zákona o geodézií a kartografií - do vydania Opatrenia M V SR č. SVS-204-2008/00111 nebolo možné použiť vlastné reprografické zariadenia aj vo viacerých štátnych archívoch Štátne archívy väčšinou vzhľadom na technické vybavenie nedokážu vyhotovovať kópie dokumentov – najmä z väčších formátov (niekedy ani menších)
 9. 9. • Slovenské štátne archívy trpia roztrieštenosťou svojich depotov – Na dokumenty zo vzdialených úložísk treba čakať viac dní – Prevádzková náročnosť – Možné riziko poškodenia, zničenia či straty dokumentov Niektoré archívy dokonca nemajú ani vhodné ukladacie či prevádzkové priestory
 10. 10. Riešenia ??? • Peniaze • Politická a verejná vôla – Súvis s celkovým nezáujmom spoločnosti o kultúrne dedičstvo – Stále pomerne nízka vedomosť o archívoch • Otázka informovanosti bádateľskej verejnosti -> riešenie tohto zanedbaného problému • Otázka informatizácie archívov • Otázka správnych poplatkov a ich výšky
 11. 11. Ďakujem za Vašu pozornosť Mgr. Ján Valo Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH Gondova 2, P.O.BOX. 32, SK – 814 99 Bratislava Jan.valo@uniba.sk

×