Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Meine Recherche in Archiven / Moja rešerš v archívoch

1

Teilen

1 von 11
1 von 11

Meine Recherche in Archiven / Moja rešerš v archívoch

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Final conference Project Memory Without Borders, 13th and 14th of May 2014 (Castle Bratislava & Austrian State Archives), http://crossborderarchives.eu: Presentation in Slovak Language by Ján Valo

Final conference Project Memory Without Borders, 13th and 14th of May 2014 (Castle Bratislava & Austrian State Archives), http://crossborderarchives.eu: Presentation in Slovak Language by Ján Valo

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ICARUS - International Centre for Archival Research

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Meine Recherche in Archiven / Moja rešerš v archívoch

 1. 1. Pamäť bez hraníc Archívy rakúsko-slovenského pohraničia - Prítomnosť a budúcnosť 13.05.2014 Bratislava - Bratislavský hrad Moja rešerš v archívoch Ján Valo Katedra archívnictva a PVH Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 2. 2. • Každý relevantný historický výskum sa nezaobíde bez výskumu v archíve • Na Slovensku sa prevažná väčšina Archívneho dedičstva SR nachádza v štátnych archívoch všetkých troch stupňov – ústredných (SNA, ŠÚBA), štátnych, pobočkách štátnych archívov • Štátne archívy spravuje a riadi Ministerstvo vnútra SR – Odbor archívov a registratúr • Štúdium v archívoch upravuje platná archívna a ďalšia legislatíva
 3. 3. Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia • Zákon o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z. upravuje prístup v § 12 a násl. • Vykonávacia vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z. upravuje prístup v § 40 a násl. • Každý archív vypracúva Bádateľský poriadok • Bádateľské poriadky väčšiny štátnych archívov sú až na drobné odchýlky priam totožné • Bádateľ pri začiatku štúdia vypĺňa osobitnú žiadosť o prístup k dokumentom – bádateľský list • V ňom uvádza veľké množstvo osobných údajov – napr. aj rodné číslo • Štúdium archívnych dokumentov je na Slovensku bezplatné s výnimkou štúdia matrík
 4. 4. Čo musí bádateľ podniknúť ??? • Nájsť ten správny archív -> problém ! • Archív navštíviť osobne – Vyplniť bádateľský list – Preštudovať archívny informačný systém -inventáre a katalógy (dostupný väčšinou iba v archíve) – Podať žiadosť o predloženie dokumentov na štúdium – Vyčkať na prípravu dokumentov – Študovať archívne dokumenty • Tento proces je častokrát nutné opakovať !!!
 5. 5. Výhody štúdia v archívoch na Slovensku • Bezplatné štúdium a bezplatná registrácia bádateľa – Neplatí pri štúdiu matrík • Väčšinou ochotní a ústretoví pracovníci archívov • K dispozícií kvalitné príručné knižnice – Určené výlučne na prezenčné využitie
 6. 6. Nevýhody štúdia v archívoch na Slovensku  Absencia archívneho informačného systému na internete  Pomerne nízka úroveň web prezentácie štátnych archívov -> web sídlo MV SR  Rozličná kvalita archívneho informačného systému  Väčšinou dostupný iba v analógovej podobe  Dostupný iba v štátnom jazyku  Niektoré inventáre majú slabú informačnú hodnotu Čas poskytovania služieb pre bádateľov - – Nejednotný (väčšinou 08:00 – 15:30) – V piatok sú spravidla bádatelne zatvorené
 7. 7. Ďalšie skutočnosti ohľadne bádania  V záujme ochrany dokumentov boli niektoré mikrofilmované – napr. cirkevné matriky  V archívoch je nedostatok čítacích zariadení - > je nutné sa vopred objednávať  Mnohé vzácne a fyzicky poškodené dokumenty sa predkladajú na štúdium v origináloch
 8. 8. Za používanie vlastného reprografického zariadenia (fotoaparát) je potrebné v štátnych archívoch platiť relatívne vysoký správny poplatok – 13,27,- EUR / deň - fotografovanie /skenovanie vlastným zariadením napr. v Českej republike spoplatnené nie je - bezplatné používanie vlastných zariadení je možné napr. v Archíve ÚPN, Diplomatickom archíve MZVEA SR, ... - v ÚAGK napr. nie je možné vlastné zariadenia používať vôbec -> na základe zákona o geodézií a kartografií - do vydania Opatrenia M V SR č. SVS-204-2008/00111 nebolo možné použiť vlastné reprografické zariadenia aj vo viacerých štátnych archívoch Štátne archívy väčšinou vzhľadom na technické vybavenie nedokážu vyhotovovať kópie dokumentov – najmä z väčších formátov (niekedy ani menších)
 9. 9. • Slovenské štátne archívy trpia roztrieštenosťou svojich depotov – Na dokumenty zo vzdialených úložísk treba čakať viac dní – Prevádzková náročnosť – Možné riziko poškodenia, zničenia či straty dokumentov Niektoré archívy dokonca nemajú ani vhodné ukladacie či prevádzkové priestory
 10. 10. Riešenia ??? • Peniaze • Politická a verejná vôla – Súvis s celkovým nezáujmom spoločnosti o kultúrne dedičstvo – Stále pomerne nízka vedomosť o archívoch • Otázka informovanosti bádateľskej verejnosti -> riešenie tohto zanedbaného problému • Otázka informatizácie archívov • Otázka správnych poplatkov a ich výšky
 11. 11. Ďakujem za Vašu pozornosť Mgr. Ján Valo Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH Gondova 2, P.O.BOX. 32, SK – 814 99 Bratislava Jan.valo@uniba.sk

×