Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí. Hranice a obyvatelia za 1. ČSR

ICARUS - International Centre for Archival Research
ICARUS - International Centre for Archival ResearchICARUS - International Centre for Archival Research
Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí
Hranice a obyvatelia za 1. ČSR
                  JURAJ VALENT
                  Na sútoku riek. Život na
                  slovensko-rakúskom pohraničí,
                  Bratislava
                  19.-20.marec 2013
2


ObsahDefinícia pojmu
ČSR a malý pohraničný styk
Čs.-rak. hranica- právne úpravy
Dohoda o malom pohraničnom styku
Zhrnutie
Obsah  Definícia  ČSR  Čs.-rak. hranica  Dohoda  Zhrnutie
3


Malý pohraničný styk


Malý pohraničný styk je špeciálny režim prekračovania hranice

obyvateľmi pohraničia dohodnutý na základe bilaterálnej zmluvy

Dôvody: sociálne, kultúrne, hospodárske, rodinné

Výhody: colné, dopravné, hospodárske

Teritórium: určené na základe dohody, obyčajne do 30 km
 Obsah    Definícia  ČSR    Čs.-rak. hranica  Dohoda  Zhrnutie
4


ČSR a malý pohraničný styk
•Dôvody: - zmiernenie negatívnych dôsledkov rozdelenia R.-Uh.monarchie
     - zjednodušenie colného režimu pre obyvateľov pohraničia
     - využívanie infraštruktúry a služieb susedného štátu
•Realizácia: - medzištátne dohody, najčastejšie súčasť obchodných zmlúv
•Zmluvné strany: Nemecko- č. 23/1926 Zb., č. 66/1928 Zb.
          Poľsko- /1925/, č. 59/1926 Zb.
          Rakúsko- /1919/, č. 14/1923 Zb., č. 68/1929 Zb.
          Rumunsko- /1921/ č. 44/1926 Zb.
          Maďarsko- č. 120/1927 Zb.


 Obsah    Definícia    ČSR   Čs.-rak. hranica  Dohoda  Zhrnutie
5


ČSR a pohraničný styk
 č. 23/1926 a č. 1928 Zb.
                             č.59/1926
                              Zb.
   č.
  233/1919       č. 14/1923
   a č.        a 68/1929      č. 120/1927      č.44/192
  288/1922         Zb.         Zb.         6 Zb.
   Zb.
 Obsah   Definícia      ČSR  Čs.-rak. hranica   Dohoda   Zhrnutie
6


Čs.-rak. hranica- právne úpravy

Parciálne úpravy malého pohraničného styku:
•Čechy a Morava: - Nariadenie zemskej politickej správy v Prahe
           č.233/1919 Zb.
           - Čs.-rak. dohoda o vedení hranice a niektorých
     súvisiacich otázkach č. 288/1922 Zb. (Valtice)
•Slovensko: - Nariadenia Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o
         malom pohraničnom styku č. 3915/1921 adm. a
         4569/1922 adm. Obsah    Definícia    ČSR    Čs.-rak. hranica  Dohoda  Zhrnutie
7


Čs.-rak. hranica- právne úpravy
Úpravy pohraničného styku platné pre celú dlžku čs.-rak.hranice:

•Obchodná dohoda medzi ČSR a Rakúskom (č. 14/1923 Zb.)
- článok XII/ písmeno A- dohoda o úľavách v drobnom pohraničnom styku
- rámcová dohoda o zriadení drobného hraničného styku do 15 km
- realizácia opatrení nariadená príslušným ministerstvám
•Dohoda ČSR a Rakúska o úprave osobného styku v malom pohraničnom
styku (č. 68/1929 Zb.)
- medzivládna dohoda podpísaná 18.1.1923 vo Viedni
- platnosť od 4.2.1929
- konkrétne stanovené podmienky a lokality


 Obsah     Definícia   ČSR      Čs.-rak. hranica  Dohoda  Zhrnutie
8


Dohoda o malom pohraničnom styku
1.Teritoriálna platnosť -(15km + vybrané lokality)

2.Účel- (povolanie, zamestnanie, poľnohospodárska činnosť a iné)

3.Určenie -(obyvatelia bezúhonní a spoľahliví s trvalým pobytom v teritóriu)

4.Osvedčenia – stále (6 mesiacov), mimoriadne (3 dni)

5.Vydávanie osvedčení – okresný politický orgán, starosta

6.Dĺžka pobytu- (3 dni, 6 dní)

7.Uznávanie legitimácií - (železničiari, poštovní a finanční úradníci...)

8.Turistické priepustky- (maximálne 30 osôb na 48 hodín, 10km od hranice)

  Obsah     Definícia     ČSR      Čs.-rak. hranica  Dohoda  Zhrnutie
9


Dohoda o malom pohraničnom styku

9.Poplatky za prechod- (bez poplatkov)

10.Priechod cez hranice- (cesty, železnice určené dohodou politických úradov iné)

11.Legitimácie

12.Pravidlá odňatia legitimácie

13.Turistické legitimácie pre nerezidentov - (maximálne na 48 hodín)

14.Záväzok vykonania opatrení vládami

15.Platnosť dohody - (vždy len na 2 roky)  Obsah     Definícia     ČSR     Čs.-rak. hranica  Dohoda      Zhrnutie
10


Zhrnutie

Malý pohraničný styk umožňoval:

potieranie negatívnych dôsledkov rozdelenia Monarchie

zjednodušenie finančnej a hraničnej kontroly

záchranu pôvodných trhov a odbytísk tovarov a služieb

rozvoj a podporu prihraničného turizmu
 Obsah   Definícia  ČSR   Čs.-rak. hranica  Dohoda  Zhrnutie
11


Prílohy  Legitimácia z roku 1922
 Obsah      Definícia  ČSR  Čs.-rak. hranica  Dohoda  Zhrnutie
12


Prílohy
                 Preukaz
                              Preukaz z roku
                (osvedčenie)
                                1941
              platný na rok 1942 Obsah  Definícia  ČSR       Čs.-rak. hranica  Dohoda     Zhrnutie
13
    Ďakujem za pozornosť!Obsah  Definícia  ČSR  Čs.-rak. hranica  Dohoda  Zhrnutie
1 von 13

Más contenido relacionado

Más de ICARUS - International Centre for Archival Research(20)

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS - International Centre for Archival Research619 views
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS - International Centre for Archival Research388 views
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS - International Centre for Archival Research527 views
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS - International Centre for Archival Research358 views
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS - International Centre for Archival Research372 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research259 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research212 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research214 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research255 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research208 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research223 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research205 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research207 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research306 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research238 views
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research234 views
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS - International Centre for Archival Research316 views
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS - International Centre for Archival Research344 views
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS - International Centre for Archival Research322 views
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS - International Centre for Archival Research258 views

Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí. Hranice a obyvatelia za 1. ČSR

 • 1. Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí Hranice a obyvatelia za 1. ČSR JURAJ VALENT Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí, Bratislava 19.-20.marec 2013
 • 2. 2 Obsah Definícia pojmu ČSR a malý pohraničný styk Čs.-rak. hranica- právne úpravy Dohoda o malom pohraničnom styku Zhrnutie Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 3. 3 Malý pohraničný styk Malý pohraničný styk je špeciálny režim prekračovania hranice obyvateľmi pohraničia dohodnutý na základe bilaterálnej zmluvy Dôvody: sociálne, kultúrne, hospodárske, rodinné Výhody: colné, dopravné, hospodárske Teritórium: určené na základe dohody, obyčajne do 30 km Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 4. 4 ČSR a malý pohraničný styk •Dôvody: - zmiernenie negatívnych dôsledkov rozdelenia R.-Uh.monarchie - zjednodušenie colného režimu pre obyvateľov pohraničia - využívanie infraštruktúry a služieb susedného štátu •Realizácia: - medzištátne dohody, najčastejšie súčasť obchodných zmlúv •Zmluvné strany: Nemecko- č. 23/1926 Zb., č. 66/1928 Zb. Poľsko- /1925/, č. 59/1926 Zb. Rakúsko- /1919/, č. 14/1923 Zb., č. 68/1929 Zb. Rumunsko- /1921/ č. 44/1926 Zb. Maďarsko- č. 120/1927 Zb. Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 5. 5 ČSR a pohraničný styk č. 23/1926 a č. 1928 Zb. č.59/1926 Zb. č. 233/1919 č. 14/1923 a č. a 68/1929 č. 120/1927 č.44/192 288/1922 Zb. Zb. 6 Zb. Zb. Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 6. 6 Čs.-rak. hranica- právne úpravy Parciálne úpravy malého pohraničného styku: •Čechy a Morava: - Nariadenie zemskej politickej správy v Prahe č.233/1919 Zb. - Čs.-rak. dohoda o vedení hranice a niektorých súvisiacich otázkach č. 288/1922 Zb. (Valtice) •Slovensko: - Nariadenia Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o malom pohraničnom styku č. 3915/1921 adm. a 4569/1922 adm. Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 7. 7 Čs.-rak. hranica- právne úpravy Úpravy pohraničného styku platné pre celú dlžku čs.-rak.hranice: •Obchodná dohoda medzi ČSR a Rakúskom (č. 14/1923 Zb.) - článok XII/ písmeno A- dohoda o úľavách v drobnom pohraničnom styku - rámcová dohoda o zriadení drobného hraničného styku do 15 km - realizácia opatrení nariadená príslušným ministerstvám •Dohoda ČSR a Rakúska o úprave osobného styku v malom pohraničnom styku (č. 68/1929 Zb.) - medzivládna dohoda podpísaná 18.1.1923 vo Viedni - platnosť od 4.2.1929 - konkrétne stanovené podmienky a lokality Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 8. 8 Dohoda o malom pohraničnom styku 1.Teritoriálna platnosť -(15km + vybrané lokality) 2.Účel- (povolanie, zamestnanie, poľnohospodárska činnosť a iné) 3.Určenie -(obyvatelia bezúhonní a spoľahliví s trvalým pobytom v teritóriu) 4.Osvedčenia – stále (6 mesiacov), mimoriadne (3 dni) 5.Vydávanie osvedčení – okresný politický orgán, starosta 6.Dĺžka pobytu- (3 dni, 6 dní) 7.Uznávanie legitimácií - (železničiari, poštovní a finanční úradníci...) 8.Turistické priepustky- (maximálne 30 osôb na 48 hodín, 10km od hranice) Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 9. 9 Dohoda o malom pohraničnom styku 9.Poplatky za prechod- (bez poplatkov) 10.Priechod cez hranice- (cesty, železnice určené dohodou politických úradov iné) 11.Legitimácie 12.Pravidlá odňatia legitimácie 13.Turistické legitimácie pre nerezidentov - (maximálne na 48 hodín) 14.Záväzok vykonania opatrení vládami 15.Platnosť dohody - (vždy len na 2 roky) Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 10. 10 Zhrnutie Malý pohraničný styk umožňoval: potieranie negatívnych dôsledkov rozdelenia Monarchie zjednodušenie finančnej a hraničnej kontroly záchranu pôvodných trhov a odbytísk tovarov a služieb rozvoj a podporu prihraničného turizmu Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 11. 11 Prílohy Legitimácia z roku 1922 Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 12. 12 Prílohy Preukaz Preukaz z roku (osvedčenie) 1941 platný na rok 1942 Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 • 13. 13 Ďakujem za pozornosť! Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie