Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Brexit: erraietatik (Brexit: From inside, from my guts)

18 Aufrufe

Veröffentlicht am

This is a periodistic article published on September 8, 2019, in the Basque newspaper Berria, which is entirely in Basque language. The article revolves around the volatile Brexit context by giving several insights referring to the democratic dysfunctional nature of Brexit whatsoever and elaborating from an sketchy and nuanced analysis on the unequal scenarios and future prospects for England, Scotland, Wales, and Northern Ireland.

To cite this article:
Calzada, I. (2019), Brexit: Erraietatik. Berria. DOI:10.13140/RG.2.2.15258.59849.

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Brexit: erraietatik (Brexit: From inside, from my guts)

  1. 1. Titularra testua B ipasadizo:1)Bilbokoaldirietako merkataritzatenpluhandienean, bertsolaritzarentenplunagusitik hainhurbilekohorretan,bakoitza bereetxekoerrepublikaindependenteanhesi- tzeragonbidatzengaituenaltzarisaltegitzarre- an,4urtekoumeeuskalduniaelebakarragura- soekinerosketetan.As- per-asperegindadabil, gurasoekdiseinatzaileta- rajolastendutenbitarte- an.Bestehaurbatikusi, etaharenganajoandako- rrika:�Izangogaralagu- nak?�,galdera.�Bai, bai�,pozarrenbesteak. Halaxelotudirajolasera,etahaladabiltzalagun eginberriarengurasoakharenbilahurbildudi- renarte.�Kaixo�esandiete,bainageroespai- nierazjarraitudute:badoazelaetxera.Kolon- biatiketorritakoakdirelaazaldudietedesenku- satuzumeeuskalduniaelebakarrarengurasoei. 2)UmeeuskalduniaelebakarberaLapurdiko herribatekoplazakoostatuan,gurasoenlagun batzukbisitatzerajoanda,helduenberriketare- kinaspertuta.Umebatikusiduatarian,etaba- doalasterkaharengana:�Izangogaralagu- nak?�.Mutugeratudabestehaurra,begiakta- lotutabegira.�Izannahiduzunirelaguna?�, bigarrensaioa.Azkenean,besteakerantzundu zerbait,frantsesez,etaaldeegindukorrika.Gu- rasoenlagunekazaldudutehaurhorrekeuskal- dunakdituelalaaldudutehaurhorrekeuskal- dunakdituelalauamona-aitonak. JIRA AngelErro Titularra testua B eranduiritsizaienirelaguneinoti- ziaetaharriturikgelditudirazeha- ro.�Bainahauposibleada?�. �Haluzinagarria�.�Hauherri hau,Nafarroamaritimoaez,Nafarroaopusia- noa!�.�Posible,zerezdaposiblejada?�. Parodiazkoprozesiobatenburuanaitasan- tuaren,oraingoaren,ar- gazkibaterretzeagatik zazpigazteauzipetudute. Nikorainegunbatzukti- tulualeituetaeznuensi- netsi.Eragindakosutea izanenzenauzipetzearen kausa,bainaez.Senti- menduerlijiosoenkontra jarduteagatiksalatudute.Bainanorensenti- menduerlijiosoak?Galdetuduteburlarenleku- koizanzireneieasuminduziren.Edogerorano- tiziairakurridugunoi,zerksumindugaituen. Nikerebaditutsentimenduak.Haietakoba- tzukerlijiosoak,nahizetaezezagunakdirener- lijioklasikoeilotutakoak.RikardoArregiDiaz deHerediapoetaksortutakoerlijioannaizni partaide.Etaniresentimenduerlijiosoekukiga- bejarraitzendute,argazkiaerrealaez.Niresen- timenduerlijiosoak,berriz,osominberakdira protestamoduguztiak,baitainozoenakedofol- klorikoenakere,kriminalizatzekojoerageroeta zabalagoarekin. Ozenegimintzodirenekereniresentimendu erlijiosoeierasatendiete,bainahorretanohitue- ginago. Brexit:erraietatik IgorCalzada Oxfordekounibertsitateko akademikoa E rraietatikarinatzaizue: Brexit-atsunamisarkorbat izatenaridaazkenurte hauetan.�Herriarihitza� emanezetaustezdemokraziarenize- neansortuaizanarren,saresozialen bitartezetabalizkomanipulazioalgo- ritmikoakmedio,emeki-emekilur- peratuaizatenaridendemokrazia britaniarrabera,pipiakjandadagoela ondorioztatugenezakeegun.Brexit- ak,erresumakolaunazio-zutabeak arrakalatuditu.Ondorioz,�herriari hitza�ematearenkontraesanenere- mulabainkorrerakondenatuduErre- suma�Batua�:1215urtetikgeroztik Europakodemokraziarikzaharrena izandena,baturikzirudienerresuma, erraietatikbiluztuarte. Ofizialki,2016koEkainaren23ain- flexio-puntugisafinkatzenbadaere, brexit-a,berariazaspalditikdatorren prozesujarraibatenondoriohistori- ko-politikozuzenada.Honela,bozke- tarenhurrengoegunekogoizhartan, Hamburgonharrapatuninduten emaitzek,inongoharridurarikgabe jasonituelaonartubehardut.Dagoe- nekozortziurteluzezIngalaterra,Es- kozia,Gales,etaIparIrlandarenarte- anikerketandihardudanbritaniarna- zionalizatu,legeakbehartuta espainiar,etaberariazkonortasunez nazioartekoeuskalhiritargisara;nire buruarietengabeegitendiodangalde- rahonakoaizandaurteetanzehar: ZergatikusteduguEuskalHerritik, britaniarrakEuropar(sentitubehar) �direla�?Kontinenteberbereanko- katuakdaudelako?Zergatikerakus- tendutebritaniarrekEuroparBatasu- narekiko(EB)halakohiguinaetames- pretxua?Londoncity-ra(zeresanik ez,metropolitarrakezdirenIngalate- rrakoherrixkaetalandaeremuetara) egitenduzuenzuenhurrengobisitan, mesedezerreparatuiezaiozuezenbat EBkoikuredobanderaikusmiratzen dituzuen.Nekezaurkitukodituzue. EBrenpresentziainstituzionaletahi- ritarraberaikusezinadelaohartuko zarete.Aregehiago,ebidentziaalter- natibobezainaurreikusezinetatxun- digarribatbotakodizuethemen:Nola daposibleEkainaren23koilunabarre- an,bozkalekuakjadatankatutaeta erreferendumarenbozkarenostean, britaniarandanahandibatekordu txikietan,Googlekobilatzailerajoiza- na,honakogalderazehatzhautren- dingtopicbilakatuz?�Zergertatuko zaiguEBuztenbadugu?�Zerbaitoker dagoenarenseinale,ezta?Disfuntzio- naltasundemokratikoaislatzenduten frogahauekCambridgeAnalyticaren manipulazioalgoritmikoarenbazka izandiragaurdaino.NetflixenThe GreatHackfilmaikustekogomendioa egitendizuetetaohartukozaretebe- rariazkoisilpekozaintzakonspiratzai- le-populistarenbiktimarendeitura delaBrexit,alegia. Agian,nireaitonajeltzalearenesta- tugizon-idoloikonikoazenChurchill zaharragogoraekarribehardugu inoizbainogehiagoorain.1953urtean WestminsterrekoKomunenGanba- ranerranzituenhitzgogoangarrien oihartzunagaurdainodarraieta:�Gu, ErresumaBatuak,Europarekingau- de,bainaezgaudeEuropan.Itsasoza- balaetaEuroparenarteanaukeraegin beharkobagenu,argialitzatekegure hautua:dudarikgabe,ErresumaBa- tuakitsasozabalaaukeratukoluke�. Bahori,Br-Exit. Etaorainzeintzukdirabalizkohiru agertokiak?Hitz-bitaneneanalisite- legrafikoa: Lehenagertokia,akordioa.Egun, agertokirikzailenadirudi.Akordioak, hiruzutabenagusijasotzenzituen:hi- ritarreneskubideak,finantza-dibor- tzioa,etairlandarmuga(backstopde- ritzona). Bigarrenagertokia,luzapena.Ezdi- rudiereosobalizkoa,Johnsonek�hil alabizikotzat�finkatubaituurriaren 31kodatahausturagauzatzeko.Eta bestalde,EBaksoilikonartukoluke luzapenabiezohikoegoerahauetatik sikierabatgailendukobalitz:bigarren errefendumerakoedotahauteskunde orokorretarakodeialdiak. Hirugarrenagertokia,akordiorik- eza(NoDealentzutetsua).Hemenaz- pimarrabereziaegingonuke.Izanere, ondorioakezliratekesoilikErresuma �Baturako�izango;orohar,EBguz- tiarekinetabaitaereEuskalHerriak nozitukolituzke.IraganasteanYou- Gov-ekegitenzueninkestarenarabe- ra,�soilik�britaniarren%47akonar- garritzatjotzenzuenNoDealagerto- kia.Antzadenez,britaniarrekeuren subiranotasunazbizirautekokonfian- tza(ausardia?larderia?)berezkoja- rreradute.Ordaina?Testuinguru arrakalatubat,Erresuma�Batua� osatzendutenlaunazioakbestelako jardunbidepropioakmarraztenari baitiraaspalditik: Ezdezagunahantzi,Ingalaterra (ErresumaBatuaren%84arenpopula- zioarekin)brexit-arenepizentrozen- tripetoadela.Brexit-aberebarneeta kanpokrisiarenislazuzenaizanda. Eskozian,adierazgarriaoso,RuthDa- vidson,Eskoziakokontserbadoreen buruargitsuak,dimisioaaurkeztuiza- nairaganastean.Eskoziarenlehenta- suna,EBangeratuz,egunetikegunera gehiagolotzenzaioestrategikokiba- lizkoindependentziarenbigarren erreferendumbatenaukerari.Gale- sen,1213urtetikaurrera, Ingalaterra- koitzalahandiabadaere,berauesna- tzenarideladirudi.EtaazkenikIpar Irlandan:osokezkagarriadaegoera. Indarkeriadisidenteparamilitarren zantzuarriskutsuakgertatudirabe- rriki.Etahoridirudidelabrexit-akIr- landarentzatduen�ekarpena�: lor- tutakobakeaberriroeztandaraztea. Gibelsolasa: Bainabrexit-azgutxiagohitzegitenda honakoaz: gizabanako/hiritarren sta- tus eta bizi-baldintzak goitik behera aztoratu dituela. Estatu, nazio, eta na- zio gaindiko bloketik harago, gizaba- nako/hiritarrentzat,etorkizunezjakin baten ortzi mugan, euren eguneroko- tasuna bihurtu dute euren erresuma burujabe bakar. Bizirauteko sistema likidoa. Honen ildotik azken buruta- zioa: brexit-aren zeharkako efektu gisa,zabaltzenariotedirajadanikhiri- tartasun molde likido eta parekideak? Izango al da inoiz EB nazioen mosaiko federatu, inklusibo, eta behetik gora eguneratzen den demokrazia delibe- ratibo oso baten gisakoa? brexit-a as- takeria nazional bat dela onartuta, zein da jada EBren erreinuan subira- notasunakbetetzenduenpapera,hiri- tar ikuspuntua delarik geratzen zai- gunheldulekubakarra? Zergatikustedugu EuskalHerritik, britaniarrakEuropar (sentitubehar) �direla�?Kontinente berbereankokatuak daudelako? BIRA OnintzaEnbeita xx Iritzia IGANDEKOBERRIA 20XXkoxxxxarenxxa Calzada, I. (2019), Brexit: erraietatik, Berria. Retrieved from https://www.berria.eus/paperekoa/1957/022/002/2019-09-08/brexit- erraietatik.htm DOI: 10.13140/RG.2.2.15258.59849.

×