Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
4/5/2015 1
Непо то е
т п
Ло ец
п о оц
кл че к
т п
Н ч е л
т п
ут е т п
T по е о ...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
:
3/24/15
2
От 200 .
~ 700K
поте ц л
кл е т / е е
ц
Опе е
о е т
о ече от
9 К офе...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
п оуч ето:
3/24/15 3
оучва ето е отве о по по чка а
Pazaruvaj. om от GKI Digital...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
ед кет те:
4/5/2015 4
42%
58%
~ 700
20%
10%
21%
24%
16%
5%
18- од
25- од
30- од
...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 5
ут е т п
% от в чк а кет а
 е, вее в адовете, в ...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 6
Ло ец п о оц
% от в чк а кет а
 е , вее в адовет...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 7
кл че к т п
% от в чк а кет а
 е вее п ед о в ад...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015
л т п
% от в чк а кет а
 ед о е от тол ата, в а т ...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 9
Н ч е
% от в чк а кет а
 О к ове о е вее в адове...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 10
Непо то е т п
7% от в чк а кет а
 а -вече е е д...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
Ф кт ц ф от д у те т
4/5/2015 11
58% е 42% е
До ащ
пол
упата
34% е 66% е
До ащ
п...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
К к о купу т о л л ч те т по е?
4/5/2015 12
ут е т п ут е т п ут е т п
Ло ец а п...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
4/5/2015 13
Ф кт ц ф от д у те т
т
До т п до
те ет*
О л
пот е тел
( л о )
п едел...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
4/5/2015 14
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
л од ето !
Elena Gelemenova
Business Line Manager
Pazaruvaj.com
elena.gelemenova...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

IAB FORUM 2015 Tипове онлайн купувачи сред интернет потребителите в страната 2015, Елена Гелеменова, Изпълнителен Директор, Pazaruvaj.com

622 Aufrufe

Veröffentlicht am

Inspiration and Insight for Digital Leaders

IAB FORUM 2015 Tипове онлайн купувачи сред интернет потребителите в страната 2015, Елена Гелеменова, Изпълнителен Директор, Pazaruvaj.com

Veröffentlicht in: Internet
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

IAB FORUM 2015 Tипове онлайн купувачи сред интернет потребителите в страната 2015, Елена Гелеменова, Изпълнителен Директор, Pazaruvaj.com

 1. 1. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com 4/5/2015 1 Непо то е т п Ло ец п о оц кл че к т п Н ч е л т п ут е т п T по е о л купу ч ед те ет пот е тел те т т Elena Gelemenova, Business Line Manager, Pazaruvaj.com 31 March 2015
 2. 2. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com : 3/24/15 2 От 200 . ~ 700K поте ц л кл е т / е е ц Опе е о е т о ече от 9 К офе т Н д о л
 3. 3. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com п оуч ето: 3/24/15 3 оучва ето е отве о по по чка а Pazaruvaj. om от GKI Digital п е ев уа . еал а о е ч е о ла а кета, ква а поп лва е а в п о к като еле е т от а а ад , а а ата а е по де т . Уча т те а дал во те от ово в а кетата, пу л кува а а а та, е- лет а нa e ook п о ла а Pazaruvaj. om. в оку а а ледва ето то а ал а ав те а те ет пот е тел те п па а ува е о ла .
 4. 4. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com ед кет те: 4/5/2015 4 42% 58% ~ 700 20% 10% 21% 24% 16% 5% 18- од 25- од 30- од 40- од 50- од 81% 19% а а уват о ла е па а уват о ла 4% 8% 38% 51% О ов о о а ова е о е о ал а а ед о о а ова е е о а ова е 23% 44% 27% 5.5% 0.5% тол ата О ла те ад ал к ад ело л а о а
 5. 5. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 5 ут е т п % от в чк а кет а  е, вее в адовете, в а т /у  ол п о е т от та упа а од тел де а  а а уват п ед о в алк а тел а а  едов о уве е о п ав т о ла по чк  ат в те ет лав о от лаптоп а т о  ав т покупк те еле а оче о, лед ател о а ле да е  а получава е пол ват в чк ва а т , о ват пла а ето ка та  а а уват от а а , к дето о ат да получат в чко, което т т а ед о то о ч т о л п ед о:
 6. 6. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 6 Ло ец п о оц % от в чк а кет а  е , вее в адовете, в а т /у од  та упа е а - ол п о е т т а а к де а, до ак  кт в о пол ват те ет, а -вече п е лаптоп  а а уват в алк а тел а а пе а кет  аве ето а по чка от е а повече в е е, по е е а ле дат о о а тове, докато отк т а але  а до тавка ат ало е плате пла а е в о п получава е а по чката  а -ва акто а покупката е е ата, п ва а т те а пла а е получава е о п едпоч тат евт те оп о ч т о л п ед о:
 7. 7. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 7 кл че к т п % от в чк а кет а  е вее п ед о в адовете, в а т /у  а - ол о уча т ед о о а ова е  а -акт в о ат в те ет, пол ват повече у т о тва та лет, а т о , лаптоп, PC  Отк т к в чк етод а а пла а е  О чат да ек пе е т ат, ко ато па а уват о ла  ово т чу д е , че то по чват от чу де т а елект о а а о ч т о л п ед о:
 8. 8. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 л т п % от в чк а кет а  ед о е от тол ата, в а т /у  а - ол п о е т а акт в о а оте  а - те в о пол ват те ет, по ават о у лу те а о а е т  О чат па а ува ето о ла , а ото така о ат да ав т о е т те по о о к те  а - о а по от о е е а етод те а пла а е  еду еде а к ток те теле п о од  е е вл т от екла , купуват а о ео од ото о ч т о л п ед о:
 9. 9. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 9 Н ч е % от в чк а кет а  О к ове о е вее в адоветете, а в а т /у , какт ад од  а -вече уча , до ак , пе о е  та упа е в ок п о е т т а в т  ол ват те ет дко, ат п ед о от лаптоп  е по ават до е ва а т те а пла а е о ла  е то а ков п евод п едпоч тат пла а е в о , т а уват е да дават л ч те да о ла  О чат да п е ле дат л ч о п одукта п ед покупка  О к ове о па а уват а о ео од ото, о по ко а по та о о ч т о л п ед о:
 10. 10. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 10 Непо то е т п 7% от в чк а кет а  а -вече е е ду , както ад од  та упа ат в ок д л в т те  а - к п о е т а од тел де а  е по ват те ет о о, о вече а п ав л по чк о ла  а а уват п ед о от че к а а  о чват лав о по п а а пе ч п о в п ед о пода  т а уват е да ек пе е т ат ов е а, едове ч в а, е дава ле о да те о ла , атова пла ат в о о ч т о л п ед о:
 11. 11. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com Ф кт ц ф от д у те т 4/5/2015 11 58% е 42% е До ащ пол упата 34% е 66% е До ащ пол упата 51% е 49% е До а щ пол упата ут е т п 40% от па а ува те о ла ут е т п 29% от па а ува те о ла ут е т п 31% от па а ува те о ла Ло ец а п о оц 17% от па а ува те о ла Ло ец а п о оц 18% от па а ува те о ла ал ащ т п 26% от па а ува те о ла s кл че к т п 16% от па а ува те о ла ал ащ т п 16% от па а ува те о ла ач аещ 14% от па а ува те о ла ал ащ т п 11% от па а ува те о ла ач аещ 13% от па а ува те о ла епо то е т п 11% от па а ува те о ла ач аещ 9% от па а ува те о ла кл че к т п 12% от па а ува те о ла Ло ец а п о оц 10% от па а ува те о ла епо то е т п 7% от па а ува те о ла епо то е т п 12% от па а ува те о ла кл че к т п 8% от па а ува те о ла ЪЛГ ИЯ У Ъ ИЯ У Г ИЯ ~700 а кет а 81% от ап та те а о ла купувач ~900 а кет а 99,5% от ап та те а о ла купувач ~2000 а кет а 86% от ап та те а о ла купувач
 12. 12. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com К к о купу т о л л ч те т по е? 4/5/2015 12 ут е т п ут е т п ут е т п Ло ец а п о оц Ло ец а п о оц ал ащ т п кл че к т п ал ащ т п ач аещ ал ащ т п ач аещ епо то е т п ач аещ епо то е т п Ло ец а п о оц епо то е т п кл че к т п кл че к т п ЪЛГ ИЯ У Ъ ИЯ У Г ИЯ
 13. 13. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com 4/5/2015 13 Ф кт ц ф от д у те т т До т п до те ет* О л пот е тел ( л о ) п еделе е по пол Н еле е ( л о ) e-commerce о о от ( л д ) л а 56% 4 N/A 7,1 0,2 у 55% 11,8 N/A 21,5 1 У а 74% 7,3 50% е - 50% е** 9,9 0,8 точ : а о ал тат т че к е т ове, Eurostat Ecommerce Europe Research (2013) * о е т от о ото а еле е ** точ к: GKI Digital (У а ), 2014
 14. 14. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com 4/5/2015 14
 15. 15. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com л од ето ! Elena Gelemenova Business Line Manager Pazaruvaj.com elena.gelemenova@pazaruvaj.com +359 87 942 5336 4/5/2015 15

×