Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

elearning 2.0

 1. UB - CAV entorns mitjans orientats a la formaci ó Aprendre online al s.XXI cc - mariona gran é primera part
 2. elearning De que p arlem en realitat quan ens referim al concepte d’elearning?
 3. elearning el concepte potser plantejat sota diferents concepcions i diferents teories educatives … però la realitat ens ha ensenyat que el e-learning especialment fa referència a: · formació a distància · ús de mitjans tecnològics digitals · tutories de suport · aprenentatge independent Sovint la nostra concepció del e-Learning es centra en cursos a distància reglats (tipus UOC, UBVirtual-IL3, CEAC, ... etc).
 4. elearning Aquest model d’e-Learning reglat i formal ha demostrat en els darrers anys que té alguns problemes per implantar-se amb èxit. · el model didàctic generalitzat · els materials “formatius” (especialment materials de lectura) · economicisme dominant · baixa qualitat didàctica i formativa dels cursos · tutors de baix cost amb sobrecàrrega de feina · absència de contacte humà · (des)coneixement del medi per part del tutor i alumnes · plantejaments didàctics del professorat · dificultats en l’autogestió del propi aprenentatge
 5. elearning Aprenentatge mixte Aprenentatge informal Autoaprenentatge Aprenentatge al llarg de la vida
 6. elearning En els processos formatius reglats avui es segueix una tendència de la psicologia educativa que destaca el terme APRENENTATGE per sobre del terme ENSENYAMENT “ Implica un punto de vista del sistema que se centra en el alumno como diseñador y organizador de su propio aprendizaje, y mantiene claramente la postura de que el profesor, NO puede diseñar el aprendizaje, simplemente puede diseñar los procesos de enseñanza. “ (BARTOLOMÉ, 2004). Es centra en les idees de que · el protagonista de l’aprenentatge és l’alumne · la informació es transmet, però el coneixement no es pot transmetre, ... el coneixement s’adquireix
 7. elearning q ü estions clau · activitats liderades per alumnes (p2p) · recursos online i oberts (enlloc de llibres de text tancats) i recursos compartits · ús de mitjans diferents i inclusió de mitjans (en grup o individualment) · implicació dels alumnes en el propi aprenentatge · experiments, pràctiques, treballs per projectes, recerques, ressolució de casos i problemes (PBL, “Problem based learning”) · accions tutorials de seguiment dels alumnes (mentoring, coaching) · alt grau d’interacció entre estudiants · sistemes de comunicació basats en tecnologia, foros, chats, vídeo-conferències, email, ... · treball col.laboratiu en petit grup, i inclusió d’eines TIC per al treball col.laboratiu, com blogs, wikis, podcasting, videpodcasting, ... · sistemes d’avaluació formativa · sistemes d’autoavaluació per la pròpia gestió de l’aprenentatge
 8. elearning El canvi real en els processos d’aprenentatge no és per aprendre més sinó per aprendre de forma diferent. q ü estions educatives clau Actualment l’accés a la informació i la presa de decisions són marca d’un ensenyament de qualitat i tenen repercussions directes en la nostra vida professional i personal. El desenvolupament de competències lligades a l’ús i la construcció d’informació i coneixement són habilitats clau avui. I l’aprenentatge avui és, per contra dels que defensen que la xarxa ens aïlla, un fet totalment social, aprenem els uns dels altres mitjançant xarxes de coneixement.
 9. elearning q ü estions educatives clau buscar seleccionar llegir interpretar sintetitzar processar emmagatzemar relacionar comprendre aplicar crear re-crear construir compartir alumnes CONEIXEMENT INFORMACIÓ trobar els medis i metodologies que facilitin el lligam amb la informació i promoguin l’adquisició de coneixement Professor com a mediador
 10. elearning Internet ofrece un espacio virtual de libertad, autónomo de las autoridades del mundo físico. Pero esta independencia será siempre temporal, en cualquier momento es susceptible de terminarse o de reinventarse; por lo tanto, aprovecha esta independencia transitoria intensamente. (juan freire, 2006, Declaración de independencia de la blogosfera: por los ciudadanos hackers, [nomada.blogs.com]
 11. learning 2.0 L’aprenentatge avui podria ser definit: ACTIU AUTOGESTIONAT FLEXIBLE I ADAPTABLE TUTORITZAT SOCIAL - CONECTAT MÒBIL AUDIOVISUAL CONTEXTUAL IMMERSIU
 12. elearning Hasta ahora, en Internet, era preciso aprender para poder participar. Hoy es necesario participar para poder aprender. Willem & Gran é, 2008
Anzeige