Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1
=LJ =LJODU
9ѬѪ1 Ĉӂ1 6Ӵ +2$º1 7+,(¦1
%(77(5 7+$1 *22'
2
Bài
'D½X WUDÕL TXD EDR ËR¿L WKD WUH¼Q ËÐÎÒQJ ËÎÒL =LJ =LJODU YD½Q OXR¼Q NLH¼Q ËÌQK YÎÓL
ËLHºX PDÒ R¼QJ JRÉL ODÒ VÐÓ PH¾Q...
3
/¶º, *,¶», 7+,(¦8
9R»Q NKR¼QJ SKDÕL ODÒ PR¾W QJÐÎÒL KD QHÓ WUDÓQK QKÐÏQJ OÎÒL JLÎÓL WKLH¾X FKR SKHÓS WR¼L
ËÐÎÉF ER¾F EDÉ...
4
o7R»W WR»W ODÃP &RÒQ DQK WKÆ VDR"p
%DÉQ FRÓ WKD» QKÐÏQJ PD¿X ËR»L WKRDÉL QDÒ TXHQ WKXR¾F NKR¼QJ" &KDÃF ODÒ EDÉQ ËDÏ WÐÒQ...
5
PXÉF ËÇFK VR»QJ 7R¼L NKR¼QJ QJDÉL QJDºQ WKR¿ OR¾ YÎÓL FDÓF EDÉQ UDÂQJ PXÉF ËÇFK FXÕD WR¼L FKÇQK ODÒ
NKÎL GD¾ QLHºP NKDÓW...
6
7KH» QH¼Q NKL ËRÉF ËH»Q 3KDºQ ,,, FXÕD TXH¿Q VDÓFK QDÒ r 0XÉF ËÇFK FXÕD FXR¾F VR»QJ
YLH¼Q PDÏQ r EDÉQ VHÏ NKDÓP SKDÓ UD ...
7
7R¼L WLQ UDÂQJ %HWWHU 7KDQ *RRG VHÏ WKXÓF ËD¿ EDÉQ NH»W QR»L ËÐÎÉF QKÐÏQJ PDÕQK JKHÓS
FXÕD QLHºP ËDP PH¼ WURQJ FXR¾F VR»...
8
3+$¢1
1,(¢0 ³$0 0(¤
9(¢ 02¦7 &82¦& 62£1* 9,(¤1 0$·1
9
+$º1+ 75®1+ &8½$ 1,(¢0 ³$0 0(¤
.LQK QJKLHÆP FKR WKDÃ UDÊQJ WKDÚQK FRÄQJ SKXÑ WKXRÆF YDÚR QKLHÆW KXHÃW QKLHÂX KÖQ YDÚR
NK...
10
LHºP ËDP PH¼ WKÐÎÒQJ EÌ FKXÓQJ WD [HP QKHÉ KD ËDÓQK JLDÓ WKD»S QKÐQJ NÒ
WKÐÉF ËRÓ FKÇQK ODÒ ËR¾QJ OÐÉF TXDQ WURÉQJ QKD»...
11
QKLHºX QJÐÎÒL FKR UDÂQJ KRÉ NKR¼QJ WKH¿ QDÒR FRÓ ËÐÎÉF WKDÒQK FR¼QJ 1KÐQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD
KRÉ WURQJ FR¼QJ YLH¾F FKXH...
12
7KÎÒL WUXQJ KRÉF FXÕD 'HEELH NKR¼QJ KHº GH½ GDÒQJ JÆ %DÒ NKR¼QJ WKH¿ JLDÒQK ËÐÎÉF VXD»W
KRÉF ER¿QJ ËH¿ KRÉF WLH»S OH¼Q ...
13
QDÂP ËDº WUH¼Q FDÓF NH¾ VDÓFK 9LH¾F SKDÓW KDÒQK JDÅS QKLHºX NKRÓ NKDÄQ 6R» OÐÎÉQJ EDÕQ LQ FXÏQJ
UD»W JLÎÓL KDÉQ 9LH¾F E...
14
'XÒ 'HEELH ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL FRÓ QKLHºX QLHºP ËDP PH¼ QKD»W QKÐQJ EDÒ ODÉL
NKR¼QJ KHº WRÕ UD WÐÉ PDÏQ &KÇQK ...
15
XÕQJ KR¾ FKH» ËR¾ QR¼ OH¾ QKÐQJ GÐÎÒQJ QKÐ ËRÓ ODÒ FDÓFK WR»W QKD»W ËH¿ EDÒ 6XVDQ &DUYHU FRÓ ËÐÎÉF
QKÐÏQJ QJÐÎÒL JLXÓS ...
16
WLH¿X EDQJ QDÒ VDQJ WLH¿X EDQJ NKDÓF FKR ËH»Q NKL FD¾X FRÓ WKH¿ QJKLH¼Q FÐÓX YDÒ JLDÕQJ GDÉ ÎÕ
QKÐÏQJ WUÆQK ËR¾ FDR KÎQ...
17
YD½Q GDÒQK WKÎÒL JLDQ ËH¿ KRºL D¼P FKR KRÉ &RÓ ODºQ VDX PR¾W FXR¾F KR¾L WKDÕR WKDQK QLH¼Q EDÕ
QDP VLQK YLH¼Q ËDÏ YLH»W ...
18
NKR¼QJ EDR JLÎÒ FDÕP WKD» EXRºQ FKDÓQ WURQJ FXR¾F VR»QJ YÆ R¼QJ QKÆQ QKD¾Q QRÓ QKÐ PR¾W PXÉF
WLH¼X QJKLH¼Q FÐÓX YR¼ FXÒ...
19
&$½0 +¸»1* 1+,(¤1 /,(¦8 &8½$ ³$0 0(¤
+D× ODËQJ QJKH QKØ×QJ WKDQK DÄP FXÝD FDÝP KØÛQJ
:,//,$0 )$8/.1(5
&KÏQ PØÖL SKDÂQ W...
20
%D»W NÒ QJÐÎÒL QDÒR GDÓP OLHºX PÆQK ËL ËH»Q QKÐÏQJ YXÒQJ ËD»W ËDÓQJ VÎÉ QKÐ YXÒQJ
$ODVND KRDQJ VÎ QKÐÏQJ GRÒQJ VR¼QJ ËD...
21
ODÒQK D» ODÉL FRÓ PR¾W VÐÓF PDÉQK YDÒ ORÒQJ FDQ ËDÕP ËH»Q WKH» %DÉQ KDÏ WKÐÕ QJKÍ YHº ËLHºX ËRÓ
PDÒ [HP r FR¼ D» NKR¼QJ...
22
.KL ËDÃQ ËR KLH»Q WDÅQJ PR¾W SKDºQ WKX QKD¾S YÆ PXÉF ËÇFK WÐÒ WKLH¾Q YDÒ ED»W YXÉ OÎÉL PR¾W
VR» QJÐÎÒL WKÐÎÒQJ QJKÍ WKH...
23
VÐÉ oËDºX WÐp FXÕD $UURR YDÒR ERÉQ WUHÕ TXDÕ WKD¾W NKR¼QJ WKH¿ ËR ËH»P ËÐÎÉF QH¼Q FKÇQK WÆQK
H¼X WKÐÎQJ YR¼ EÎÒ EH»Q ËD...
24
FXÕD PÆQK r Ó WR¼L PXR»Q QRÓL ËH»Q oËRÒQ ED¿ ËH¿ ËH»Q ËÇFKp r PDÒ NKR¼QJ ËDºX WÐ WKD¾W QKLHºX
YDÒR QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ FX...
25
ËR¾QJ NKR¼QJ SKDÕL ËÐÎÉF GDÉ EDÕR PR¾W FDÓFK WKXÉ ËR¾QJ &DÓFK KRÉF KLH¾X TXDÕ QKD»W ODÒ KRÉF TXD
FDÓF WÆQK KXR»QJ WKÐÉF...
26
ËXR¿L %DÉQ VHÏ QJDÉF QKLH¼Q NKL FRÓ UD»W QKLHºX QJÐÎÒL r ËDÅF ELH¾W ODÒ FDÓF YÌ ËDÏ QJKÀ KÐX r WRÕ UD
WKÇFK WKXÓ KÎQ ED...
27
FXÕD KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL ËDQJ FXÒQJ NKDÓW NKDR WÆP NLH»P WURQJ FXR¾F ËÎÒL QDÒ QKÐÏQJ ËLHºX
JLR»QJ QKÐ WR¼L VÐÉ WKDÒQK FR...
28
&RÓ WKH¿ QRÓL VÐÓF PDÉQK FKR»QJ ODÉL WH¼Q FÐÎÓS FXÕD $QWHOPD $UURR PR¾W SKDºQ ËH»Q WÐÒ VÐÉ
WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ YHº WÐÎQJ ODL ...
29
&KR ËH»Q WD¾Q KR¼P QD WR¼L YD½Q FRÒQ KÆQK GXQJ FKÇQK [DÓF FKR½ QDÒR WR¼L FDºQ QKD»Q
WURÉQJ D¼P WURQJ PR¾W WÐÒ VHÏ GÐÒQJ...
30
WKÐÉF +DÏ QKÎÓ UDÂQJ QKLH¾P YXÉ FXÕD EDÉQ ODÒ JLÐÏ QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ OXR¼Q FKDÓ ERÕQJ EDÂQJ
WKÐÓ QKLH¼Q OLH¾X ËDÅF ELH...
31
675(66 .(½ 7+8º &8½$ ³$0 0(¤
+DÑQK SKXÛF WKD QKØ×QJ NHÝ EDÆQ URÆQ OR WRDQ YDÚR EDQ QJDÚ YDÚ QJXÝ QJRQ YDÚR EDQ
ÓHÄP
($5...
32
1KÐÏQJ NHÕ WKXÒ FXÕD QLHºP ËDP PH¼ QH»X FRÓ FÎ KR¾L VHÏ ËDÓQK FDÃS PRÉL WKÐÓ WR»W ËHÉS FXÕD
EDÉQ 7LHºQ WDÒL GDQK YRÉQJ ...
33
WKD» EÌ PDÃF NHÉW JLÐÏD DÓS OÐÉF QDÅQJ QHº FXÕD FR¼QJ YLH¾F YDÒ FXR¾F VR»QJ 7R¼L ËDÏ NKR¼QJ FRÒQ
H¼X WKÇFK FXR¾F VR»QJ ...
34
&RÓ ODºQ WR¼L ËRÉF ËÐÎÉF PR¾W EDÒL EDÓR WUH¼Q WÎÒ 5HDGHUtV 'LJHVW WKR¼QJ WLQ UDÂQJ FRÓ ËH»Q
WUÐÎÒQJ KÎÉS EH¾QK QKD¼Q FR...
35
³¸º1* 92¦, /2 /$«1*
7KRDÉW QJKH WKÆ SKÐÎQJ SKDÓS QDÒ FRÓ YHÕ UD»W ËÎQ JLDÕQ QKÐQJ FKÇQK YÆ ËÎQ JLDÕQ QH¼Q
NKR¼QJ PD» QJ...
36
OÓ JÆ WR¼L SKDÕL YR¾L YDÏ FKXR»F OD» QR½L OR ODÃQJ PR¾W FDÓFK YR¼ ÇFK WKD¾P FKÇ ODÒ JD¼ KDÉL QKÐ WKH»
1JD NKL WR¼L QKD¾...
37
[ÐÎÓQJ OH¼Q WURQJ FKÐÎQJ WUÆQK 1%& 1LJKWO 1HZV YÎÓL WÐ FDÓFK ODÒ PR¾W WURQJ QDÄP QJÐÎÒL
SKXÉ QÐÏ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ QKD»...
38
7ULH»W JLD 5DOSK :DOGR (PHUVRQ QRÓL UDÂQJ o1H»X EDÉQ PXR»Q QD¼QJ WR¼L OH¼Q EDÉQ
SKDÕL ËÐÓQJ ÎÕ PR¾W YÌ WUÇ FDR KÎQp «LH...
39
1ӃX ODºQ ËDºX WLH¼Q NKR¼QJ WKH¿ WUDÕ KH»W QÎÉ WURQJ WKHÕ YDÒR FXR»L WKDÓQJ KDÏ ËһW WKHÕ WÇQ
GXÉQJ FXÕD EDÉQ YDÒR ORÒ QÐ...
40
1R½L VÎÉ KDÏL YDÒ QLHºP WLQ YR»Q GÍ ODÒ KDL WKDÓL FÐÉF 6RQJ FRÓ PR¾W ËLH¿P FKXQJ NKDÓ WKXÓ YÌ
ËRÓ ODÒ FDÕ KDL ËHºX PRQJ...
41
ËÎÒL EDÂQJ QLHºP WLQ KD QR½L VÎÉ KDÏL" 'XÒ WKH» QDÒR WR¼L NKXH¼Q EDÉQ NKR¼QJ QH¼Q FDÄQJ WKDÔQJ
YHº WÐÎQJ ODL +DÏ YÐÓW E...
42
7LH»QJ FÐÎÒL WKÐÉF VÐÉ ODÒ PRÓQ TXDÒ YR¼ JLDÓ PDÒ 7KÐÎÉQJ ËH» ËDÏ WUDR WDÅQJ FKR FRQ QJÐÎÒL
&KXÓQJ WD FRÓ WKH¿ WKDÄQJ K...
43
7+$< 68< 1*+µ ³2§, &82¦& ³¶º,
%DÑQ FKÏQK ODÚ ÓLHÂX EDÑQ QJKÕ
.+8<(›7 '$1+
&KXÛQJ WD NKRÄQJ WKHÇ FKRÑQ OØÑD KRÑ KDÚQJ FX...
44
7LH»Q VÍ %UXFH :LONLVRQ WDÓF JLDÕ FXR»Q /ÖÚL FDÂX QJXHÆQ FXÝD -DEH] 7KH 3UDHU RI
-DEH] YDÒ %DÝ TX WDËF GDÚQK FKR QJØÖÚL...
45
2œQJ -RE WURQJ .LQK WKDÓQK &ÐÉX ÐÎÓF ODÒ PR¾W YÇ GXÉ ËLH¿Q KÆQK FKR VÐÉ WKÐÉF QDÒ 6DX
NKL JLD ËÆQK FXÕD FDÕL YDÒ VÐÓF N...
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Thietketre.com vuondensuhoanthien
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Thietketre.com vuondensuhoanthien

320 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Thietketre.com vuondensuhoanthien

 1. 1. 1 =LJ =LJODU 9ѬѪ1 Ĉӂ1 6Ӵ +2$º1 7+,(¦1 %(77(5 7+$1 *22'
 2. 2. 2 Bài 'D½X WUDÕL TXD EDR ËR¿L WKD WUH¼Q ËÐÎÒQJ ËÎÒL =LJ =LJODU YD½Q OXR¼Q NLH¼Q ËÌQK YÎÓL ËLHºX PDÒ R¼QJ JRÉL ODÒ VÐÓ PH¾QK FXÕD PÆQK JLXÓS ËÎÏ QJÐÎÒL NKDÓF WKÐÉF KLH¾Q ÐÎÓF PÎ YDÒ WKHR ËXR¿L PXÉF ËÇFK VR»QJ WR»W ËHÉS 9DÒ %HWWHU 7KDQ *RRG ËÐÎÉF YLH»W UD WÐÒ NLQK QJKLH¾P FXÕD KÎQ QDÄP EDÓQ KDÒQJ ODÒP GLH½Q JLDÕ WDÓF JLDÕ YDÒ GRDQK QKD¼Q ËDÔQJ FD»S WKH» JLÎÓL FXÕD R¼QJ VHÏ JLXÓS EDÉQ ELH»W FDÓFK FKH» QJÐÉ QR½L VÎÉ KDÏL TXDÔQJ ËL QR½L OR D¼X YDÒ WD¼P OÓ WKD»W EDÉL ËH¿ YÐÎQ ËH»Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FDÕ YHº YD¾W FKD»W YDÒ WLQK WKDºQ VÐÓF NKRÕH YDÒ WD¼P KRºQe u7RÄL WLQ UDÊQJ %HWWHU 7KDQ *RRG VH× WKXÛF ÓDÇ EDÑQ NHÃW QRÃL ÓØÖÑF QKØ×QJ PDÝQK JKHÛS FXÝD QLHÂP ÓDP PHÄ WURQJ FXRÆF VRÃQJ FXÝD PÎQK YÖÛL QKDX WØÚQJ FKXÛW WØÚQJ FKXÛW PRÆW ÓHÇ WKDÚQK TXDÝ PDÚ EDÑQ ÓDÑW ÓØÖÑF VH× ODÚ PRÆW EØÛF WUDQK KRDÚQ FKÈQK YÖÛL ÓD ÓXÝ QKØ×QJ PXÑF WLHÄX PDÚ EDÑQ NKDÛW NKDR YØÖQ ÓHÃQ v =LJ =LJODU
 3. 3. 3 /¶º, *,¶», 7+,(¦8 9R»Q NKR¼QJ SKDÕL ODÒ PR¾W QJÐÎÒL KD QHÓ WUDÓQK QKÐÏQJ OÎÒL JLÎÓL WKLH¾X FKR SKHÓS WR¼L ËÐÎÉF ER¾F EDÉFK ËR¼L FKXÓW YHº EDÕQ WKD¼Q YDÒ YHº ËÐÓD FRQ WLQK WKDºQ FXÕD PÆQK 7R¼L VLQK QDÄP WDÉL EDQJ $ODEDPD +RD .Ò +LODU +LQWRQ =LJODU ODÒ FDÓL WH¼Q PDÒ ER» PHÉ WR¼L ËDÏ WDÅQJ FKR WR¼L QKÐQJ NKL EÐÎÓF YDÒR WXR¿L KRD QLH¼Q EDÉQ EHÒ WR¼L r YDÒ K YRÉQJ FDÕ EDÉQ QÐÏD r ËHºX JRÉL WR¼L ODÒ =LJ /LH¼Q WXÉF WURQJ VXR»W QKLHºX WKD¾S QLH¼Q TXD WR¼L ËDÏ OÐX ODÉL GD»X FKD¼Q SKLH¼X ODÏQJ FXÕD PÆQK NKDÃS QÎL YÎÓL PRQJ PXR»Q PDQJ ËH»Q FKR PRÉL QJÐÎÒL EÇ TXH»W YÐÎQ WÎÓL PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ EDÂQJ FDÓFK WKÐÉF KLH¾Q ËLHºX WR»W ËHÉS QKD»W WURQJ NKDÕ QDÄQJ FXÕD KRÉ %D»W NH¿ WURQJ NKÇD FDÉQK FR¼QJ YLH¾F FXR¾F VR»QJ ULH¼QJ WÐ KD TXDQ KH¾ FR¾QJ ËRºQJ WR¼L WÐÒQJ QRÓL YÎÓL KDÒQJ WULH¾X QJÐÎÒL UDÂQJ %DÑQ FRÛ WKHÇ FRÛ ; ˱ͫF WDÃW FDÝ PRÑL WKØÛ QHÃX EDÑQ ELHÃW JLXÛS QJØÖÚL NKDÛF ÓDÑW ; ˱ͫF ÓLHÂX KRÑ PXRÃQ 6DX EDÕ PÐÎL FKÇQ QDÄP VR»QJ WUH¼Q FXR¾F ËÎÒL QDÒ YDÒ YLH»W KÎQ KDL PÐÎL TXH¿Q VDÓFK FKXH¼Q YHº [D¼ GÐÉQJ ËR¾QJ OÐÉF YDÒ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ FXÏQJ QKÐ WKDP JLD YR¼ VR» FDÓF FXR¾F WRÉD ËDÒP KR¾L WKDÕR EDÒQ YHº FDÓFK WKÐÓF ËH¿ FRÓ PR¾W FXR¾F VR»QJ KDÉQK SKXÓF YDÒ WKDÒQK FR¼QJ JLÎÒ ËD¼ WR¼L FDÕP WKD» PÆQK FRÓ QKLHºX ËLHºX PXR»Q ER¾F EDÉFK FXÒQJ FDÓF EDÉQ KÎQ EDR JLÎÒ KH»W «RÓ FKÇQK ODÒ OÓ GR WR¼L ËDÅW EXÓW YLH»W %HWWHU 7KDQ *RRG + YRÉQJ QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ WR¼L FKLD VHÕ VDX ËD¼ VHÏ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W ËR¾QJ OÐÉF FRÓ Ó QJKÍD ËR»L YÎÓL EDÉQ FXÏQJ QKÐ QRÓ WÐÒQJ WKXÓF ËD¿ WR¼L WURQJ VXR»W PD» PÐÎL QDÄP TXD 7R¼L NKR¼QJ WKH¿ QKÎÓ FKÇQK [DÓF ODºQ ËDºX WLH¼Q WR¼L QRÓL FD¼X o7RÃW WRÃW ODËP p ODÒ NKL QDÒR QKÐQJ FKDÃF FKDÃQ ËLHºX QDÒ ËDÏ [DÕ UD WÐÒ OD¼X ODÃP URºL 6LQK UD YDÒ OÎÓQ OH¼Q ÎÕ PLHºQ 1DP YDÒ VR»QJ ÎÕ 7H[DV WR¼L NKR¼QJ QKÎÓ FRÓ ELH»W EDR ODºQ PÆQK FRÓ QKÐÏQJ FXR¾F ËR»L WKRDÉL ËDÉL ORDÉL QKÐ o&KDÒR =LJ 'DÉR QDÒ DQK WKH» QDÒR"p 1JXH¼Q YDÄQ *RRG JRRG
 4. 4. 4 o7R»W WR»W ODÃP &RÒQ DQK WKÆ VDR"p %DÉQ FRÓ WKD» QKÐÏQJ PD¿X ËR»L WKRDÉL QDÒ TXHQ WKXR¾F NKR¼QJ" &KDÃF ODÒ EDÉQ ËDÏ WÐÒQJ QKLHºX ODºQ QRÓL WKH» EÎÕL ËRÓ ODÒ FDÓFK EDÉQ EHÒ [DÏ JLDR WKÐÎÒQJ QJDÒ YÎÓL QKDX ED»W NÒ QÎL ËD¼X 1KÐQJ ÎÕ PR¾W NKÇD FDÉQK QDÒR ËRÓ WR¼L QKD¾Q WKD» UDÂQJ oWR»Wp FKÐD SKDÕQ DÓQK ËXÓQJ EDÕQ FKD»W FXÕD QKÐÏQJ ËLHºX WR¼L KD DL ËRÓ WURQJ FKXÓQJ WD ËDQJ FRÓ KD VHÏ FRÓ 1H»X PXR»Q FRÓ PR¾W FXR¾F VR»QJ WURÉQ YHÉQ WKÆ FKXÓQJ WD SKDÕL VR»QJ oWKD¾W YLH¼Q PDÏQp QÐÏD 9D¾ QH¼Q ED¼ JLÎÒ FRÓ DL KRÕL WR¼L UDÂQJ o&KDÚR =LJ 'DÑR QDÚ DQK WKHÃ QDÚR"p WR¼L VHÏ ËDÓS ODÉL WKH» QDÒ o.KRÄQJ WKHÇ WRÃW KÖQ p &RÓ OHÏ QKLHºX QJÐÎÒL VHÏ UD»W QJDÉF QKLH¼Q NKL WKRDÉW QJKH FD¼X WUDÕ OÎÒL QDÒ 6RQJ FRÓ QJÐÎÒL ËDÏ WKD¾W VÐÉ JKL QKÎÓ QRÓ &RÓ QJÐÎÒL FRÒQ OÌFK VÐÉ FDÕP ÎQ WR¼L YÆ ËDÏ PDQJ ODÉL FKR KRÉ VÐÉ QD¼QJ ËÎÏ FDºQ WKLH»W YHº PDÅW WLQK WKDºQ WKD¾P FKÇ FRÓ QJÐÎÒL FRÒQ GXÒQJ QRÓ QKÐ FD¼X FÐÕD PLH¾QJ WURQJ OXÓF ËR»L ËDÓS [DÏ JLDR FXÕD PÆQK «XÓQJ ODÒ FKXÓQJ WD NKR¼QJ QH¼Q ËDÓQK JLDÓ WKD»S VÐÓF PDÉQK FXÕD OÎÒL QRÓL &D¼X WUDÕ OÎÒL oNKRÄQJ WKHÇ WRÃW KÖQ p QKÐ PR¾W OÎÒL NKDÔQJ ËÌQK WÇFK FÐÉF FKR ELH»W EDÉQ ODÒ DL YDÒ EDÉQ ËDQJ ÎÕ ËD¼X WURQJ WKÎÒL ËLH¿P KLH¾Q WDÉL 7X QKLH¼Q QH»X FKÀ QRÓL VXR¼QJ UDÂQJ EDÉQ ËDQJ ÎÕ WUDÉQJ WKDÓL oNKRÄQJ WKHÇ WRÃW KÖQ p WKÆ ËLHºX ËRÓ FXÏQJ FKDÔQJ FRÓ Ó QJKÍD JÆ EÎÕL OHÏ FXR¾F VR»QJ FXÕD EDÉQ FKÀ WKÐÉF VÐÉ WKD ËR¿L NKL EDÉQ KLH¿X ËÐÎÉF ËLHºX JÆ WDÉR QH¼Q PR¾W FXR¾F VR»QJ oYLH¼Q PDÏQp YDÒ YD¾Q GXÉQJ QRÓ YDÒR FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK &RÓ ED ËLHºX FKÇQK H»X WDÉR QH¼Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ ËRÓ ODÒ QLHÂP ÓDP PHÄ FKDÛ ERÝQJ QRÅ OØÑF KHÃW PÎQK YDÒ PXÑF ÓÏFK FXRÃL FXÚQJ 7R¼L FKR UDÂQJ NKR¼QJ DL FRÓ WKH¿ GX WUÆ ËÐÎÉF ËR¾QJ OÐÉF FXÕD PÆQK WURQJ PR¾W WKÎÒL JLDQ GDÒL PDÒ NKR¼QJ KLH¿X URÏ ED NKDÓL QLH¾P WUH¼Q 7R¼L FXÏQJ FKR UDÂQJ NKR¼QJ DL WKXÉ KÐÎÕQJ PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ PDÒ NKR¼QJ FDºQ ËH»Q PR¾W ËR¾QJ OÐÉF QDÒR «LHºX FR»W ORÏL FXÕD TXH¿Q VDÓFK QDÒ FKÇQK ODÒ FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FKÀ ËH»Q YÎÓL EDÉQ NKL EDÉQ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ ËÇFK WKÐÉF FR» JDÃQJ ODÒP YLH¾F KH»W PÆQK YDÒ KRDÒQ WKDÒQK 1JXH¼Q YDÄQ %HWWHU 7KDQ *RRG
 5. 5. 5 PXÉF ËÇFK VR»QJ 7R¼L NKR¼QJ QJDÉL QJDºQ WKR¿ OR¾ YÎÓL FDÓF EDÉQ UDÂQJ PXÉF ËÇFK FXÕD WR¼L FKÇQK ODÒ NKÎL GD¾ QLHºP NKDÓW NKDR YHº PR¾W FXR¾F VR»QJ QKÐ WKH» WURQJ FRQ QJÐÎÒL EDÉQ «LHºX TXDQ WURÉQJ ODÒ FKXÓQJ WD SKDÕL WÆP FDÓFK NH»W QR»L ED H»X WR» ËDP PH¼ FKDÓ ERÕQJ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK YDÒ PXÉF ËÇFK WR»L WKÐÎÉQJ ODÉL YÎÓL QKDX 'XÒ ODÒ WURQJ FDÓF KRDÉW ËR¾QJ WKH¿ WKDR NLQK GRDQK QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF KRÉF JLDÓR GXÉF SKXÉF YXÉ FR¾QJ ËRºQJ WR¼L NKR¼QJ WLQ FRÓ QJÐÎÒL QDÒR ODÒP YLH¾F KH»W VÐÓF PÆQK PDÒ ODÉL NKR¼QJ PDÕ PD FRÓ PR¾W FKXÓW ËDP PH¼ 7UH¼Q EÐÎÓF ËÐÎÒQJ YÐÎQ ËH»Q FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ UD»W FRÓ WKH¿ EDÉQ VHÏ JDÅS WKD»W EDÉL VHÏ QDÕQ ORÒQJ WKRDÓL FKÇ EÌ OÎÉL GXÉQJ EÌ EDÉQ EHÒ FKÎL NKDÄP EÌ YDÃW NLH¾W FDÕ WLHºQ WDÒL OD½Q VÐÓF OÐÉFe 'ÐÎÒQJ QKÐ OXÓF QDÒR FXÏQJ FRÓ QKÐÏQJ QJXH¼Q QKD¼Q UD»W WKXH»W SKXÉF NKLH»Q FKXÓQJ WD SKDÕL FKXÒQ EÐÎÓF YDÒ PXR»Q EXR¼QJ ERÕ 1KÐÏQJ OXÓF QKÐ YD¾ QH»X NKR¼QJ FRÓ QLHºP ËDP PH¼ WKÐÉF VÐÉ FRÓ WKH¿ EDÉQ VHÏ ERÕ FXR¾F QÐÕD FKÐÒQJ «RÓ FKÇQK ODÒ OÓ GR WDÉL VDR QLHºP ËDP PH¼ ODÉL ODÒ ËLHºX WLH¼Q TXH»W FDºQ FRÓ WURQJ ED H»X WR» NH¿ WUH¼Q 7LH»S ËH»Q ODÒ VÐÉ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK «LHºX QDÒ SKXÉ WKXR¾F UD»W QKLHºX YDÒR QLHºP ËDP PH¼ WÇQK NLH¼Q QKD½Q ORÒQJ TXH»W WD¼P YDÒ WKDÓL ËR¾ VDÖQ VDÒQJ ODÒP YLH¾F FKR ËH»Q NKL EDÉQ FRÓ WKH¿ YD¾Q KDÒQK PRÉL FR½ PDÓ PR¾W FDÓFK WUÎQ WUX QKÐ Ó 1R½ OÐÉF KH»W PÆQK WKÐÉF VÐÉ FKÌX DÕQK KÐÎÕQJ WÐÒ QKÐÏQJ H»X WR» QKÐ WKH¿ FKD»W WLQK WKDºQ FR¼QJ YLH¾F YDÒ JLD ËÆQK FXÕD EDÉQ <H»X WR» WKÐÓ ED r PXÉF ËÇFK r FKÇQK ODÒ FKÆD NKRÓD PÎÕ UD PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ 7R¼L SKDÕL WKÐÒD QKD¾Q UDÂQJ ËD¼ ODÒ PR¾W YD»Q ËHº NKR¼QJ KHº ËÎQ JLDÕQ FKXÓW QDÒR 'R QKÐÏQJ UDÒR FDÕQ WÐÒ SKÇD JLD ËÆQK YDÒ NKDÕ QDÄQJ WDÒL FKÇQK KDÉQ KHÉS FRÓ WKH¿ VHÏ UD»W NKRÓ NKDÄQ QH»X EDÉQ PXR»Q FKXH¿Q KÐÎÓQJ YDÒ EDÃW WD YDÒR WKÐÉF KLH¾Q QKÐÏQJ ËLHºX PÆQK KDÂQJ D»S XÕ PRQJ PXR»Q 9D¼QJ ËXÓQJ ODÒ NKRÓ NKDÄQ WKD¾W ËD»e QKÐQJ ËRÓ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ YLH¾F ED»W NKDÕ WKL 7R¼L WLQ FKDÃF UDÂQJ QH»X EDÉQ WKÐÉF VÐÉ ËDP PH¼ PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ YDÒ QH»X EDÉQ [HP ËRÓ ODÒ VÐÓ PH¾QK PDÒ EDÉQ SKDÕL KRDÒQ WKDÒQK r WKÆ EDÉQ VHÏ ODÒP ËÐÎÉF &KXÓQJ WD VHÏ EDÒQ OXD¾Q VD¼X YHº PXÉF ËÇFK WÐÒ ËÌQK QJKÍD FKR ËH»Q FDÓFK WKÐÓF [DÓF ËÌQK PXÉF ËÇFK 9DÒ PXÉF ËÇFK FRÓ WKH¿ WKD ËR¿L FXR¾F ËÎÒL FKXÓQJ WD QKÐ WKH» QDÒR"
 6. 6. 6 7KH» QH¼Q NKL ËRÉF ËH»Q 3KDºQ ,,, FXÕD TXH¿Q VDÓFK QDÒ r 0XÉF ËÇFK FXÕD FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ r EDÉQ VHÏ NKDÓP SKDÓ UD QKÐÏQJ ËLHºX WKXÓ YÌ YDÒ ËR¾F ËDÓR PDÒ UD»W ÇW GLH½Q JLDÕ TXDQ WD¼P 7UÐÎÓF NLD WR¼L FXÏQJ WKH» r QKÐQJ ËRÓ ODÒ JLDL ËRDÉQ ËDºX WURQJ VÐÉ QJKLH¾S FXÕD WR¼L &RÒQ ED¼ JLÎÒ WR¼L ËDÏ QKD¾Q UD FKD¼Q JLDÓ WUÌ YDÒ WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD YLH¾F [DÓF ËÌQK PXÉF ËÇFK WR»L WKÐÎÉQJ FXÕD FXR¾F VR»QJ QRÓ ËDÏ FKR WR¼L Ó QLH¾P YHº QKD¼Q VLQK YHº FXR¾F ËÎÒL PDÒ WR¼L ËDÏ WUDÕL TXD YDÒ WR¼L YD½Q VHÏ FRÒQ WLH»S WXÉF WURQJ FXR¾F KDÒQK WUÆQK FXÕD ËÎÒL PÆQK «RÓ ODÒ OÓ GR WR¼L PXR»Q QRÓL UDÂQJ WR¼L FDÕP WKD» QKÐ PÆQK FKÀ YÐÒD PÎÓL EDÃW ËDºX 7R¼L YD½Q FKÐD WKÐÉF KLH¾Q ; ѭӧF PR¾W SKDºQ WURQJ PXÉF ËÇFK OÎÓQ ODR WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD WR¼L «LHºX ËRÓ NKLH»Q WURQJ WR¼L OXR¼Q KLH¾Q KÐÏX PR¾W ËR¾QJ OÐÉF PDÉQK PHÏ 7R¼L PRQJ EDÉQ FXÏQJ FRÓ ËÐÎÉF ËR¾QJ OÐÉF QKÐ YD¾ r ËH¿ VR»QJ WURÉQ YHÉQ YÎÓL QLHºP ËDP PH¼ ËH¿ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK YDÒ ËDÉW ËÐÎÉF QKÐÏQJ JÆ PDÒ EDÉQ FKR ODÒ PXÉF ËÇFK FXÕD FXR¾F ËÎÒL 7R¼L ËDÏ FR» JDÃQJ YLH»W TXH¿Q VDÓFK QDÒ EDÂQJ VÐÉ QKÐÏQJ NLQK QJKLH¾P WKÐÉF WLH½Q YDÒ FRÓ Ó QJKÍD QKD»W FXÕD PÆQK %ÎÕL OHÏ WR¼L PXR»Q FKLD VHÕ YÎÓL EDÉQ QKÐÏQJ ËLHºX ËDÏ FRÓ DÕQK KÐÎÕQJ ËH»Q WR¼L YDÒ ËH»Q KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL NKDÓF QÐÏD WURQJ QKLHºX QDÄP TXD +DÏ OXR¼Q PDQJ WKHLR EH¼Q PÆQK PR¾W TXH¿Q VR¿ WD ËLH¾Q WÐÕ KD PR¾W [D»S JLD» JKL FKXÓ WURQJ NKL ODºQ JLÎÕ WÐÒQJ WUDQJ WURQJ TXH¿Q VDÓFK QDÒ 7URQJ TXDÓ WUÆQK ËRÉF QH»X EDÉQ QKD¾Q WKD» PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ FRÓ Ó QJKÍD ËR»L YÎÓL EDÕQ WKD¼Q r PR¾W Ó WÐÎÕQJ PR¾W NKDÓL QLH¾P PR¾W NH» KRDÉFK PR¾W JLDÓ WUÌ PR¾W OÓ GR PR¾W ËLHºX ËXÓQJ ËDÃQe r WKÆ KDÏ YLH»W UD QJD 1KÐÏQJ OXÓF EDÉQ FRÓ FKXÓW WKÎÒL JLDQ UDÕQK UR½L WURQJ QKÌS VR»QJ ED¾Q UR¾Q YDÒ KR»L KDÕ QDÒ r WURQJ OXÓF EÌ NHÉW [H FKÎÒ ËLH¾Q WKRDÉL QJRºL WURQJ SKRÒQJ ËÎÉL FXÕD EDÓF VÍ WUÐÎÓF NKL FKÆP YDÒR PR¾QJ ËHÉS FXÕD ËH¼P GDÒL r KDÏ ËRÉF ODÉL QKÐÏQJ ËLHºX EDÉQ ËDÏ JKL FKHÓS ËÐÎÉF +DÏ FR» JDÃQJ GX WUÆ QKÐ YD¾ WURQJ QJDÒ WLH»S WKHR YDÒ QKÐÏQJ WKD ËR¿L VHÏ ODºQ OÐÎÉW ËH»Q YÎÓL EDÉQ 9LH¾F GXQJ QDÉS QKÐÏQJ Ó WÐÎÕQJ PÎÓL FXÏQJ JLR»QJ QKÐ ËLHºX FKÀQK WKDQJ D¼P WURQJ FKLH»F ËDÒQ GÐÎQJ FDºP YD¾ r EDÉQ VHÏ GDÉ FKR WUÇ RÓF YDÒ FÎ WKH¿ FXÕD PÆQK ODÒP QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ FKXÓQJ FKÐD EDR JLÎÒ ODÒP WUÐÎÓF ËD¼ 5RºL EDÉQ VHÏ KDÒQK ËR¾QJ QKÐ WKH¿ FKXÓQJ ODÒ EDÕQ FKD»W FRQ QJÐÎÒL EDÉQ YD¾ 7KH» QKÐQJ FKR ËH»Q OXÓF QDÒ EDÉQ YD½Q SKDÕL GX WUÆ ËR¾QJ OÐÉF FXÕD PÆQK EDÂQJ QKÐÏQJ oEÇ NÇSp FRÓ WURQJ [D»S JLD» JKL FKXÓ FXÕD EDÉQ
 7. 7. 7 7R¼L WLQ UDÂQJ %HWWHU 7KDQ *RRG VHÏ WKXÓF ËD¿ EDÉQ NH»W QR»L ËÐÎÉF QKÐÏQJ PDÕQK JKHÓS FXÕD QLHºP ËDP PH¼ WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK YÎÓL QKDX WÐÒQJ FKXÓW WÐÒQJ FKXÓW PR¾W ËH¿ WKDÒQK TXDÕ PDÒ EDÉQ ËDÉW ËÐÎÉF VHÏ ODÒ PR¾W EÐÓF WUDQK KRDÒQ FKÀQK YÎÓL ËDº ËXÕ QKÐÏQJ PXÉF WLH¼X PDÒ EDÉQ NKDÓW NKDR YÐÎQ ËH»Q 7R¼L PRQJ UDÂQJ EDÉQ VHÏ NKDÓP SKDÓ ËÐÎÉF PXÉF ËÇFK WKD¾W VÐÉ PDÒ FXR¾F VR»QJ ËDÏ JLDR SKRÓ FKR EDÉQ r ËRÓ ODÒ NKÎL JÎÉL QLHºP ËDP PH¼ WURQJ EDÉQ YDÒ NKLH»Q EDÉQ OXR¼Q QR½ OÐÉF KH»W PÆQK 'D½X FKR EDÉQ NKDÓP SKDÓ UD PXÉF ËÇFK ËRÓ QJD WURQJ QKÐÏQJ WUDQJ ËDºX WLH¼Q KD VDX NKL EDÉQ ËRÓQJ ODÉL WUDQJ VDÓFK FXR»L FXÒQJ WR¼L WLQ UDÂQJ TXH¿Q VDÓFK QDÒ VHÏ JLXÓS EDÉQ WDÉR UD PR¾W FXR¾F VR»QJ PDÒ EDÉQ KDÂQJ DR ÐÎÓF r PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ =LJ =LJODU
 8. 8. 8 3+$¢1 1,(¢0 ³$0 0(¤ 9(¢ 02¦7 &82¦& 62£1* 9,(¤1 0$·1
 9. 9. 9 +$º1+ 75®1+ &8½$ 1,(¢0 ³$0 0(¤ .LQK QJKLHÆP FKR WKDà UDÊQJ WKDÚQK FRÄQJ SKXÑ WKXRÆF YDÚR QKLHÆW KXHÃW QKLHÂX KÖQ YDÚR NKDÝ QDÌQJ FXÝD PRÆW QJØÖÚL 7KDÚQK FRÄQJ FKÈ PÈP FØÖÚL YÖÛL QKØ×QJ DL ELHÃW FRÃQJ KLHÃQ KHÃW PÎQK FKR FRÄQJ YLHÆF FDÝ YH WKHÇ [DÛF ODÅQ WDÄP KRÂQ &+$5/(6 %8;721 /RÚQJ QKLHÆW WÎQK PXÚ TXDÛQJ VH× VÖÛP NKLHÃQ WD SKDÝL UXÛW OXL WURQJ KRÇ WKHÑQ WURQJ NKL ÓRÛ VØÑ NLHÄQ ÓÔQK ÓØÖÑF WDÑR QHÄQ WØÚ QKØ×QJ QJXHÄQ WDËF YØ×QJ YDÚQJ VH× JLXÛS WD KLHÄQ QJDQJ QKØ PR×P ÓDÛ WUØÖÛF QKØ×QJ FÖQ VRÛQJ GØ× :,//,$0 *851$// &RQ QJØÖÚL GDÚQK FDÝ ÓÖÚL FXÛF FXQJ WDÆQ WXÑ FKR QLHÂP ÓDP PHÄ FXÝD PÎQK WKD YÎ EDËW QLHÂP ÓDP PHÄ SKDÝL SKXÑF YXÑ KRÑ 6,5 5,&+$5' 67((/(
 10. 10. 10 LHºP ËDP PH¼ WKÐÎÒQJ EÌ FKXÓQJ WD [HP QKHÉ KD ËDÓQK JLDÓ WKD»S QKÐQJ NÒ WKÐÉF ËRÓ FKÇQK ODÒ ËR¾QJ OÐÉF TXDQ WURÉQJ QKD»W WKXÓF ËD¿ FRQ QJÐÎÒL YÐÎQ ËH»Q WKDÒQK FR¼QJ 0R¾W KRÉF VLQK FRÓ FKÀ VR» ,4 WUXQJ EÆQK FRÓ WKH¿ ËDÉW ËÐÎÉF NH»W TXDÕ KRÉF WD¾S [XD»W VDÃF PR¾W YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q WKÐÎÒQJ WKÐÎÒQJ ED¾F WUXQJ FRÓ WKH¿ ËDÉW ËÐÎÉF WKDÒQK WÇFK [XD»W VDÃF WURQJ WKL ËD»X ËRÓ ODÒ QKÎÒ QLHºP ËDP PH¼ &KR GXÒ FRÓ QKÐÏQJ KDÉQ FKH» QKD»W ËÌQK YHº WKH¿ FKD»W QDÄQJ OÐÉF KD JDÅS SKDÕL QKÐÏQJ FKÐÎÓQJ QJDÉL NKLH»Q FKXÓQJ WD SKDÕL FKXÒQ EÐÎÓF WKÆ FKÇQK QLHºP ËDP PH¼ VHÏ QD¼QJ ËÎÏ YDÒ ËÐD FKXÓQJ WD QKÐÏQJ ËÀQK FDR FXÕD FXR¾F ËÎÒL 1ÐÎÓF 0Ï JLDÒQK ËÐÎÉF ËR¾F OD¾S FKÇQK ODÒ QKÎÒ YDÒR QLHºP ËDP PH¼ VÐÉ NKDR NKDÓW WÐÉ GR FXÕD FDÓF ED¾F WLHºQ ER»L WKÎÒL OD¾S TXR»F 0RÉL VÐÉ SKXÉF KÐQJ WR¼Q JLDÓR ËHºX EDÃW QJXRºQ WÐÒ QLHºP ËDP PH¼ FKDÓ ERÕQJ QKÐ OXÓF NKÎÕL WKXÕ FXÕD QRÓ 3KRQJ WUDÒR YDÒ WÐ WÐÎÕQJ QKD¼Q TXHºQ WDÉL 0Ï ËÐÎÉF WKXÓF ËD¿ EÎÕL QLHºP ËDP PH¼ FXÕD 0DUWLQ /XWKHU .LQJ -U YDÒ QKLHºX QKDÒ KRÉDW ËR¾QJ QKD¼Q TXHºQ NKDÓF 1LHºP ËDP PH¼ [ÐÓQJ ËDÓQJ ËÐÎÉF JKL QKD¾Q QKLHºX KÎQ ED»W FÐÓ VÐÉ NLH¾Q QDÒR ËÐÎÉF QKDÃF ËH»Q WURQJ VÐÕ VDÓFK QKD¼Q ORDÉL 7R¼L WLQ UDÂQJ QLHºP ËDP PH¼ ËRÓQJ PR¾W YDL WURÒ TXDQ WURÉQJ WURQJ WD»W FDÕ QKÐÏQJ WKDÒQK WÐÉX PDÒ FRQ QJÐÎÒL WÐÒQJ ËDÉW ËÐÎÉF &D¼X WUDÕ OÎÒL FKR FD¼X KRÕL o%DÑQ ODÚ DL YDÚ EDÑQ ODÚP JÎ"v VHÏ [DÓF ËÌQK QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ ODÒ VÐÉ FDR TXÓ KD FKÀ ODÒ VÐÉ ÇFK NÕ FDÓ QKD¼Q 9LH¾F QKD¾Q WKÐÓF YDÒ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ ODÒ FDÕ PR¾W FXR¾F KDÒQK WUÆQK FKÐÓ NKR¼QJ SKDÕL FKÀ ËÎQ WKXDºQ ODÒ PR¾W QKDÓW FDÃW [XH¼Q QJDQJ FXR¾F ËÎÒL 0R¾W NKL ËDÏ [DÓF ËÌQK YDÒ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ EDÉQ SKDÕL WXD¼Q WKHR PR¾W WLH»Q WUÆQK QKD»W ËÌQK YDÒ QR½ OÐÉF NKR¼QJ QJÐÒQJ QJKÀ WKÆ EDÉQ PÎÓL FKDÉP ËÐÎÉF ËÇFK ËH»Q 0R¾W ËDP PH¼ FDR TXÓ VHÏ PDQJ ODÉL QLHºP YXL WR OÎÓQ YDÒ QKÐÏQJ SKDºQ WKÐÎÕQJ [ÐÓQJ ËDÓQJ FKR FDÓ QKD¼Q EDÉQ ËRºQJ WKÎÒL FXÏQJ ODÒ PR¾W ËRÓQJ JRÓS OÎÓQ FKR [DÏ KR¾L 7R¼L VHÏ NH¿ FKR EDÉQ QJKH FKXH¾Q YHº KDL FRQ QJÐÎÒL ËDº ORÒQJ ËDP PH¼ YDÒ QKLH¾W KXH»W YÎÓL [XD»W SKDÓW ËLH¿P FRÓ SKDºQ WDºP WKÐÎÒQJ r WKD¾P FKÇ [HÓW KRDÒQ FDÕQK FXÕD KRÉ OXÓF ËRÓ ,4 r ,QWHOOLJHQW 4XRWLHQW &KÀ VR» WKR¼QJ PLQK 1
 11. 11. 11 QKLHºX QJÐÎÒL FKR UDÂQJ KRÉ NKR¼QJ WKH¿ QDÒR FRÓ ËÐÎÉF WKDÒQK FR¼QJ 1KÐQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD KRÉ WURQJ FR¼QJ YLH¾F FKXH¼Q PR¼Q ËDÏ NKDÔQJ ËÌQK KXÒQJ KRºQ TXDQ ËLH¿P ÓDP PHÄ ÓØÖÑF QXRÄL GØÖ×QJ YDÚ SKDÛW WULHÇQ WKHR WKÖÚL JLDQ VH× ÓØD FRQ QJØÖÚL OHÄQ ÓHÃQ ÓÈQK WKDÚQK FRÄQJ &D¼X FKXH¾Q FXÕD KRÉ VHÏ FKR EDÉQ QLHºP WLQ YHº QLHºP ËDP PH¼ ËDQJ D¿Q NÇQ YDÒ FKÎÒ ËÐÎÉF JLDÕL SKRÓQJ WURQJ FKÇQK EDÉQ *,$£& 0¶ %$£7 7¸½ 1JXRºQ FDÕP KÐÓQJ ODÒ H»X WR» WKHQ FKR»W WUH¼Q EÐÎÓF ËÐÎÒQJ NKDÓP SKDÓ UD QLHºP ËDP PH¼ «R»L YÎÓL 'HEELH 0DFRPEHU QRÓ [XD»W SKDÓW WÐÒ PR¾W VÐÉ NLH¾Q ËDX EXRºQ VÐÉ UD ËL FXÕD 'DYLG PR¾W QJÐÎÒL WKD¼Q H¼X FXÕD EDÒ YÆ EH¾QK XQJ WKÐ PDÓX &DÓL FKH»W FXÕD 'DYLG ËDÏ DÕQK KÐÎÕQJ VD¼X VDÃF ËH»Q 'HEELH 6DX OH½ WDQJ EDÒ WKR¿ OR¾ o'ÐÎÒQJ QKÐ 7KÐÎÉQJ ËH» ËDQJ QRÓL YÎÓL WR¼L UDÂQJ WR¼L NKR¼QJ WKH¿ WUÆ KRDÏQ QKÐÏQJ ÐÎÓF PÎ FXÕD PÆQK OD¼X KÎQ QÐÏD 7UÐÎÓF ËD¼ WR¼L FÐÓ YLH¾Q KH»W OÓ GR QDÒ ËH»Q OÎÒL EDÒR FKÐÏD QRÉ UDÂQJ WR¼L QKD»W ËÌQK VHÏ ODÒP ËLHºX ËRÓ NKLe p 7KÐÉF YD¾ FKÀ NKL 'DYLG TXD ËÎÒL EDÒ PÎÓL QJR¾ UD UDÂQJ QJDÒ PDL NKR¼QJ SKDÕL OXÓF QDÒR FXÏQJ ËH»Q YDÒ KR¼P QD FKÇQK ODÒ OXÓF WD SKDÕL WKHR ËXR¿L ÐÎÓF PÎ FXÕD PÆQK 7UÐÎÓF ËRÓ FRÓ ODºQ EDÒ ËH»Q WKDÄP 'DYLG WDÉL EH¾QK YLH¼Q QÎL R¼QJ QDÂP ËLHºX WUÌ 9Æ PDÃF FKÐÓQJ NKRÓ ËRÉF QH¼Q EDÒ JDÅS UD»W QKLHºX NKRÓ NKDÄQ NKL ODºQ WKHR FDÓF EDÕQJ FKÀ GD½Q YDÒR EH¾QK YLH¾Q 6DX PR¾W KRºL ËL ORÒQJ YRÒQJ PDÒ NKR¼QJ WÆP UD SKRÒQJ EH¾QK FXÕD R¼QJ EDÒ WKD»W YRÉQJ YDÒ ËDÒQK KRÕL KRÕL ËÐÎÒQJ PR¾W EDÓF VÍ QRÉ &KÇQK FD¼X WUDÕ OÎÒL FXÕD YÌ EDÓF VÍ ËDÏ FKR EDÒ PR¾W Ó QLH¾P YHº FXR¾F ËÎÒL 2œQJ QRÓL o%DÒ KDÏ ËL KH»W KDÒQK ODQJ QDÒ YDÒ UHÏ SKDÕL 6DX ËRÓ ËL TXD FDÓQK FÐÕD FRÓ EDÕQJ ËHº m7XHÆW ÓRÃL FDÃP YDÚRtp 'HEELH QRÓL UDÂQJ JLÎÒ ËD¼ EDÒ GDÒQK KH»W SKDºQ ËÎÒL FRÒQ ODÉL FXÕD PÆQK ËH¿ EÐÎÓF TXD QKÐÏQJ FDÓQK FÐÕD ËRÓQJ NÇQ r EÎÕL QJDÒ KR¼P ËRÓ EDÒ ËDÏ NKDÓP SKDÓ UD PÆQK FRÓ WKH¿ ODÒP ËÐÎÉF ËLHºX D» 4 'HEELH 0DFRPEHU VLQK QDÄP PR¾W QÐÏ WDÓF JLDÕ QR¿L WLH»QJ QJÐÎÒL 0Ï YÎÓL KÎQ WULH¾X EDÕQ VDÓFK ËDÏ ËÐÎÉF LQ WUH¼Q WRDÒQ WKH» JLÎÓL
 12. 12. 12 7KÎÒL WUXQJ KRÉF FXÕD 'HEELH NKR¼QJ KHº GH½ GDÒQJ JÆ %DÒ NKR¼QJ WKH¿ JLDÒQK ËÐÎÉF VXD»W KRÉF ER¿QJ ËH¿ KRÉF WLH»S OH¼Q FDR ËDÔQJ 9Æ WKH» EDÒ ËDÏ VR»QJ QKÐ QKLHºX SKXÉ QÐÏ WUHÕ NKDÓF WURQJ WKD¾S QLH¼Q r NH»W KR¼Q YDÒ VLQK FRQ 7URQJ YRÒQJ QDÄP QDÄP VDX ËRÓ EDÒ VLQK ER»Q ËÐÓD FRQ .KL FRÒQ ODÒ PR¾W EDÒ PHÉ FKÀ OR YLH¾F QR¾L WUÎÉ EDÒ ËDÏ WÐÒQJ DR ÐÎÓF PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ VHÏ YLH»W VDÓFK QKÐQJ ODÉL NKR¼QJ EDR JLÎÒ QJKÍ ËLHºX QDÒ FRÓ WKH¿ [DÕ UD *LÎÒ ËD¼ EDÒ WLQ FKDÃF UDÂQJ PÆQK VHÏ NKR¼QJ WKH¿ WLH»S WXÉF ODÒP ËLHºX JÆ NKDÓF QJRDÒL YLH¾F WKHR ËXR¿L QKÐÏQJ ÐÎÓF PÎ %DÒ ËDÏ WKXH»W SKXÉF FKRºQJ EDÒ JLXÓS EDÒ WKÐÕ VÐÓF YÎÓL FR¼QJ YLH¾F YLH»W ODÓFK %DÒ WKXH¼ PR¾W FKLH»F PDÓ ËDÓQK FKÐÏ YDÒ ËDÅW QRÓ WUH¼Q FKLH»F EDÒQ DÄQ WURQJ QKDÒ EH»S ËH¿ oVDÓQJ WDÓFp QKÐÏQJ OXÓF PDÅW EDÒQ NKR¼QJ SKDÕL oSKXÉF YXÉp FDÓF EÐÏD DÄQ FKR JLD ËÆQK EDÒ .KL NH¿ YHº FXR¾F ËÎÒL PÆQK 'HEELH QKD»Q PDÉQK UDÂQJ KRDÒQ FDÕQK NKR¼QJ FKR SKHÓS EDÒ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QKDÒ YDÄQ &DÓF FXÉ WR¿ FXÕD EDÒ YR»Q ODÒ QKÐÏQJ QJÐÎÒL QKD¾S FÐ FKD EDÒ FKÐD KRÉF KH»W WUXQJ KRÉF YDÒ ODÒ PR¾W WXÒ QKD¼Q FKLH»Q WUDQK WURQJ 7KH» FKLH»Q ,, &KR ËH»Q QD EDÒ YD½Q WÐÉ QKD¾Q PÆQK ODÒ PR¾W oQJÐÎÒL YLH»W FKÇQK WDÕ FRÓ VDÓQJ WDÉRp YDÒ NKDÔQJ ËÌQK PÆQK NKR¼QJ FRÓ QKÐÏQJ WR» FKD»W FDºQ WKLH»W FXÕD PR¾W QKDÒ YDÄQ QJRDÒL PR¾W JLD»F PÎ FKDÓ ERÕQJ WÐÒ WD¾Q WD¼P FDQ .KL OXÏ WUHÕ ËL KRÉF VXR»W QJDÒ WKÆ EDÒ PHÉ VLH¼X ËDÔQJ ODÉL WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QKDÒ YDÄQ WUHÕ WDÉL JLD YD¾W OR¾Q YÎÓL QKÐÏQJ Ó WÐÎÕQJ ËDQJ ED ER¿QJ QKDÕ PXÓD WURQJ ËDºX YDÒ QKÐÏQJ WKÐÉF WH» NKDÃW NKH FXÕD FXR¾F VR»QJ o1KÐÏQJ OÎÒL WÐÒ FKR»L LQ VDÓFK WÐÒ QKÐÏQJ QKDÒ [XD»W EDÕQ FÐÓ OLH¼Q WXÉF JÎÕL YHº p %DÒ NH¿ ODÉL o«R¼L NKL WR¼L FRÓ FDÕP JLDÓF QKÐ WKH¿ FKXÓQJ GR¾L QJÐÎÉF QJD OD¾S WÐÓF YDÒR ËDºX PÆQK WUH¼Q ËÐÎÒQJ YHº OXÓF WR¼L EÐÎÓF UD NKRÕL EÐX ËLH¾Q PR½L NKL JÎÕL ËL PR¾W ËHº QJKÌ ËH»Q PR¾W QKDÒ [XD»W EDÕQ NKDÓF 'DQK VDÓFK QKÐÏQJ OÎÒL WÐÒ FKR»L QJDÒ FDÒQJ GDÒL UDep 1KÐQJ URºL VDX QDÄP QDÄP WUÎÒL ËDÂQJ ËDÖQJ FXR»L FXÒQJ WKÆ WDÓF SKD¿P ËDºX WD FXÕD EDÒ ËDÏ ËÐÎÉF [XD»W EDÕQ 'HEELH ËDÏ QJKH WR¼L GLH½Q WKXH»W WDÉL 7DFR PD 'RPH YDÒR QDÄP %DÒ NH¿ UDÂQJ EXR¿L GLH½Q WKXH»W ËDÏ NKLH»Q EDÒ YR¼ FXÒQJ [XÓF ËR¾QJ YDÒ FRÓ QKÐÏQJ DÕQK KÐÎÕQJ ËDÓQJ NH¿ ËR»L YÎÓL FXR¾F ËÎÒL EDÒ 'HEELH QKD¾Q UD PÆQK FKÀ PÎÓL WLH»S FD¾Q ËÐÎÉF SKDºQ QR¿L FXÕD PR¾W WDÕQJ EDÄQJ ËH¿ FRÓ WKH¿ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W WDÓF JLDÕ QR¿L WLH»QJ 9DÒR WKÎÒL ËLH¿P ËRÓ QKÐÏQJ TXH¿Q VDÓFK FXÕD EDÒ VDX YDÒL WXDºQ OH½ SKDÓW KDÒQK YD½Q FRÒQ
 13. 13. 13 QDÂP ËDº WUH¼Q FDÓF NH¾ VDÓFK 9LH¾F SKDÓW KDÒQK JDÅS QKLHºX NKRÓ NKDÄQ 6R» OÐÎÉQJ EDÕQ LQ FXÏQJ UD»W JLÎÓL KDÉQ 9LH¾F EDÒ FRÓ WH¼Q WURQJ GDQK VDÓFK QKÐÏQJ WDÓF JLDÕ FRÓ VDÓFK EDÓQ FKDÉ QKD»W FKÀ ODÒ FKXH¾Q KRDQJ WÐÎÕQJ 7X YD¾ 'HEELH 0DFRPEHU NKR¼QJ FKD»S QKD¾Q ODÓL QJRÒL EXÓW FXÕD PÆQK WKHR [X KÐÎÓQJ YLH»W YDÄQ WKÌQK KDÒQK OXÓF ED» JLÎÒ ODÒ NKDL WKDÓF FDÓF H»X WR» UHÕ WLHºQ KD WÆQK GXÉF %DÒ NKR¼QJ PXR»Q QKÐÏQJ WUDQJ VDÓFK FXÕD PÆQK ODÒP EDÉL KRDÉL FDÓF FKXD¿Q PÐÉF ËDÉR ËÐÓF o0R½L FD¼X FKXH¾Q WÆQK FDÕP FXÕD WR¼L ËHºX ODÏQJ PDÉQ QJRÉW QJDÒR PDÒ YD½Q WR¼Q WURÉQJ WKXDºQ SKRQJ PÏ WXÉF p %DÒ QRÓL o6DX NKL QJKH DQK QRÓL FKXH¾Q =LJ DÉ WR¼L QKD¾Q UD UDÂQJ PRÉL WKÐÓ ËHºX FRÓ WKH¿ [DÕ UD $QK ËDÏ ELH»Q WR¼L WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QJÐÎÒL ELH»W ÐÎP PDºP FKR QLHºP WLQp 7DÉL EXR¿L KR¾L WKDÕR ËRÓ 'HEELH ËDÏ PXD KDºX QKÐ WD»W FDÕ FDÓF FXR»Q VDÓFK YDÒ EDÄQJ FDVVHWWH FXÕD WR¼L r YÎÓL WR¿QJ JLDÓ WLHºQ OH¼Q ËH»Q JDºQ ËR¼ OD &XÒQJ YÎÓL FKRºQJ EDÒ ËDÏ QJKH WD»W FDÕ FDÓF FXR¾Q EDÄQJ FXÏQJ QKÐ QJKLHºQ QJD½P WÐÒQJ TXH¿Q VDÓFK PR¾W %DÒ QJKÍ UDÂQJ FKÇQK 7KÐÎÉQJ ËH» ËDÏ GD½Q GDÃW EDÒ ËH»Q EXR¿L KR¾L WKDÕR QJDÒ KR¼P ËRÓ ËH¿ JLHR YDÒR ORÒQJ EDÒ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ YDÒ VÐÉ NKÇFK OH¾ JLXÓS EDÒ WLQ WÐÎÕQJ ÎÕ EDÕQ WKD¼Q ËH¿ WKHR ËXR¿L QLHºP ËDP PH¼ YLH»W ODÓFK YDÒ JDÅW KDÓL QKÐÏQJ WKDÒQK FR¼QJ UÐÉF UÎÏ &KR ËH»Q KR¼P QD VDÓFK FXÕD 'HEELH ËDÏ ËDÉW ËH»Q FRQ VR» EDÕ PÐÎL WULH¾X FXR»Q EDÓQ UD WUH¼Q WRDÒQ WKH» JLÎÓL 7DÓF SKD¿P FXÕD EDÒ FRÓ PDÅW WURQJ WD»W FDÕ FDÓF GDQK PXÉF VDÓFK EDÓQ FKDÉ QKD»W FXÕD 1HZ <RUN 7LPHV EDR JRºP FDÕ VDÓFK EÆD FÐÓQJ OD½Q EÆD PHºP o1KLHºX QJÐÎÒL H¼X WKÇFK YDÄQ SKRQJ WURQJ VDÓQJ FXÕD WR¼L r KRÉ NKR¼QJ QJDÉL QJDºQ NKL ERÕ WLHºQ PXD VDÓFK WDÅQJ FKR R¼QJ EDÒ KD FRQ FDÓL KRÉ p %DÒ KRº KÎÕL QRÓL 0R½L ODºQ QKDÃF ËH»Q 'HEELH 0DFRPEHU WR¼L ËHºX QKÎÓ ËH»Q PR¾W ËRDÉQ WURQJ .LQK WKDÓQK «RDÉQ QDÒ PR¼ WDÕ FKÇQK [DÓF QKÐÏQJ WUDÕL QJKLH¾P FXÕD 'HEELH o+DÏ VR»QJ VDÓQJ WDÉR KÎÏL FDÓF YÌ EDÂQJ KÐÏXe +DÏ [HÓW [HP PÆQK ODÒ DL YDÒ VÐÓ PH¾QK ËÐÎÉF JLDR SKRÓ ODÒ JÆ YDÒ KDÏ VX WÐÎÕQJ YHº ËLHºX ËRÓ «ÐÒQJ ËDÃF FKÇ YHº EDÕQ WKD¼Q PÆQK «ÐÒQJ VR VDÓQK EDÕQ WKD¼Q YÎÓL WKLH¼Q KDÉp
 14. 14. 14 'XÒ 'HEELH ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL FRÓ QKLHºX QLHºP ËDP PH¼ QKD»W QKÐQJ EDÒ ODÉL NKR¼QJ KHº WRÕ UD WÐÉ PDÏQ &KÇQK ËLHºX QDÒ ËDÏ NKLH»Q FKR WKR¼QJ ËLH¾S FXÕD EDÒ FRÓ VÐÓF KD»S GD½Q YDÒ NKDÕ QDÄQJ ODQ WUXHºQ PDÉQK PHÏ 'D½X FRÓ QKÐÏQJ NKRÓ NKDÄQ FKÐÎÓQJ QJDÉL FKDÃQ QJDQJ WUH¼Q FRQ ËÐÎÒQJ ËÎÒL EDÒ YD½Q NLH¼Q ËÌQK YD½Q ËD»X WUDQK NKR¼QJ PH¾W PRÕL ËH¿ QXR¼L GÐÎÏQJ YDÒ WKHR ËXR¿L ÐÎÓF PÎ %DÒ OXR¼Q ELH»W FD¼Q EDÂQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PR¾W QKDÒ YDÄQ VDÓQJ WDÉR UD QKÐÏQJ WUDQJ YDÄQ ËHÉS YÎÓL VÐÉ WD¾Q WXÉ YDÒ ËDÕP ËDQJ FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ QJÐÎÒL YÎÉ %DÒ ODÒ PR¾W QKD¼Q FKÐÓQJ VR»QJ FKR WULH»W OÓ °ÎÓF PÎ VHÏ WUÎÕ WKDÒQK KLH¾Q WKÐÉF NKL QRÓ ËÐÎÉF WKXÓF ËD¿ EÎÕL QLHºP ËDP PH¼ FKDÓ ERÕQJ 9¸¶±7 48$ 02±, 75¶½ 1*$±, 1KÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL JLDÒX ORÒQJ ËDP PH¼ WÐÒQJ FR»QJ KLH»Q UD»W QKLHºX FKR [DÏ KR¾L FRÓ QKÐÏQJ ËR¾QJ FÎ WKXÓF ËD¿ NKR¼QJ FKÀ PDÉQK PHÏ PDÒ FRÒQ UD»W FKÇQK ËDÓQJ YDÒ FKÇQK ËR¾QJ FÎ ËRÓ OXR¼Q JLXÓS KRÉ KRDÒQ WKDÒQK QKÐÏQJ PXÉF WLH¼X OÎÓQ ËH¿ SKXÉQJ VÐÉ FRQ QJÐÎÒL YDÒ ODÒP WKH» JLÎÓL WUÎÕ QH¼Q WR»W ËHÉS KÎQ &DÓFK GX QKD»W ËH¿ ËL WÐÒ PÐÓF ËR¾ VR»QJ ËÎQ WKXDºQ FKR ËH»Q VR»QJ FRÓ OÓ WÐÎÕQJ WÐÒ VR»QJ FRÓ OÓ WÐÎÕQJ ËH»Q VR»QJ WKDÒQK FR¼QJ YDÒ WÐÒ VR»QJ WKDÒQK FR¼QJ ËH»Q VR»QJ FRÓ Ó QJKÍD FKÇQK ODÒ PR¾W QR½ OÐÉF NKR¼QJ QJÐÒQJ *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL ËDÏ ODÒP ËÐÎÉF ËLHºX ËRÓ r YDÒ WURQJ TXDÓ WUÆQK D» R¼QJ ËDÏ SKDÕL YÐÎÉW TXD ELH»W EDR FDP JR YDÒ WKÐÕ WKDÓFK 1H»X *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU NKR¼QJ ODÒP ËÐÎÉF JÆ NKDÓF KÎQ QJRDÒL YLH¾F YÐÎÉW TXD QKÐÏQJ NKRÓ NKDÄQ WUÎÕ QJDÉL NKR¼Q FXÒQJ WURQJ WKÎÒL WKÎ D»X FXÕD PÆQK WKÆ WD»P JÐÎQJ YÐÎÉW NKRÓ FXÕD R¼QJ FXÏQJ ËXÕ ODÒP FKR FDÕ WKH» JLÎÓL QJÐÎÏQJ PR¾ 2œQJ FD»W WLH»QJ NKRÓF FKDÒR ËÎÒL YDÒR WKDÓQJ *LH¼QJ QDÄP WURQJ PR¾W WUDQJ WUDÉL JDºQ 'LDPRQG *URYH 0LVVRXUL *LD ËÆQK QKDÒ &DUYHU ODÒ QKÐÏQJ QJÐÎÒL «ÐÓF QKD¾S FÐ ËH»Q 0Ï YDÒ VR»QJ WDÉL 0LVVRXUL +RÉ NKR¼QJ PD» 5 *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU r 1KDÒ QR¼QJ KRÉF GD ËHQ QR¿L WLH»QJ FXÕD 0Ï QJÐÎÒL WÐÒQJ ËÐÎÉF ED WR¿QJ WKR»QJ 0Ï Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge YDÒ Franklin Roosevel) PÎÒL WLH»S NLH»Q 2œQJ FXÏQJ ODÒ VLQK YLH¼Q GD ËHQ ËDºX WLH¼Q FXÕD «DÉL KRÉF 1R¼QJ QJKLH¾S ,RZD QDÄP
 15. 15. 15 XÕQJ KR¾ FKH» ËR¾ QR¼ OH¾ QKÐQJ GÐÎÒQJ QKÐ ËRÓ ODÒ FDÓFK WR»W QKD»W ËH¿ EDÒ 6XVDQ &DUYHU FRÓ ËÐÎÉF QKÐÏQJ QJÐÎÒL JLXÓS YLH¾F FXÏQJ QKÐ FRÓ DL ËRÓ ËH¿ EDºX EDÉQ YÆ EDÒ NKR¼QJ FRÓ PR¾W PXÉQ FRQ QDÒR 1KDÒ &DUYHU FRÓ PR¾W QÐÏ QR¼ OH¾ WH¼Q ODÒ 0DU FR¼ VLQK ËÐÎÉF KDL FD¾X FRQ WUDL YDÒ ËÐÓD FRQ WKÐÓ KDL ËÐÎÉF ËDÅW WH¼Q ODÒ *HRUJH :DVKLQJWRQ &KD FXÕD KDL FD¾X EHÓ FXÏQJ ODÒ PR¾W QR¼ OH¾ VR»QJ ÎÕ QR¼QJ WUDÉL ODÓQJ JLHºQJ 5D ËÎÒL FKDÔQJ ËÐÎÉF EDR OD¼X *HRUJH YDÒ PHÉ FD¾X EÌ EDÃW FRÓF URºL ËÐD ËH»Q $UNDQVDV EÎÕL TXD¼Q SKLH»Q ORDÉQ QKÐÏQJ NHÕ WKÐÎÒQJ KD WUR¾P FÐÎÓS JLD VXÓF YDÒ QR¼ OH¾ WÐÒ FDÓF QR¼QJ WUDQJ ELH¾W OD¾S ÎÕ YXÒQJ 2]DUNV URºL EDÓQ ËL QÎL NKDÓF 2œQJ &DUYHU ËDÏ FD»W FR¼QJ WUX OXÒQJ ERÉQ FÐÎÓS QKÐQJ NKR¼QJ FRÓ NH»W TXDÕ WX QKLH¼Q WUH¼Q ËÐÎÒQJ YHº R¼QJ ODÉL ËÐÎÉF H¼X FDºX WUDÕ PR¾W PRÓQ WLHºQ NKDÓ OÎÓQ ËH¿ FKXR¾F ODÉL KDL PHÉ FRQ QJÐÎÒL QR¼ OH¾ 9DÒL QJDÒ VDX FD¾X EHÓ *HRUJH OXÓF QDÒ ËDÏ UD»W PH¾W PRÕL YDÒ H»X ÎÓW ËÐÎÉF WUDÕ YHº QKÐQJ 0DU WKÆ NKR¼QJ EDR JLÎÒ FRÒQ ËÐÎÉF QJKH QRÓL ËH»Q QÐÏD &KD FXÕD *HRUJH ËÐÎÉF SKHÓS ËH»Q WKDÄP QXR¼L FD¾X WKÐÎÒQJ [XH¼Q QKÐQJ R¼QJ ËDÏ FKH»W WURQJ PR¾W WDL QDÉQ [DÕ UD ÎÕ QR¼QJ WUDÉL YDÒL QDÄP VDX ËRÓ 1H»X NKR¼QJ QKÎÒ VÐÉ H¼X WKÐÎQJ FKDÄP VRÓF FXÕD 6XVDQ &DUYHU WKÆ *HRUJH KDÔQ ËDÏ FKH»W YÆ FKÐÓQJ KHQ VXH½Q UD»W QJX NÌFK OXÓF FRÒQ QKRÕ 'XÒ WKRDÓW ËÐÎÉF OÐÎÏL KDÓL FXÕD WÐÕ WKDºQ QKÐQJ FD¾X NKR¼QJ EDR JLÎÒ NKRÕH PDÉQK ËÐÎÉF QKÐ [ÐD 9DÒ QKÐÏQJ GL FKÐÓQJ FXÕD FÎQ WKD¾S WÐÕ QKD»W VLQK QDÒ NKLH»Q JLRÉQJ QRÓL FXÕD FD¾X WUÎÕ QH¼Q QJRÉQJ QJKÌX UD»W NKRÓ ËH¿ QJÐÎÒL ËR»L GLH¾Q QJKH YDÒ KLH¿X ËÐÎÉF FD¾X PXR»Q QRÓL JÆ 'XÒ *HRUJH :DVKLQJWRQ YD»S SKDÕL EDR NKRÓ NKDÄQ WKÐÕ WKDÓFK VLQK UD WURQJ FDÕQK QR¼ GÌFK FR¼L FXÓW EH¾QK WD¾W YDÒ QJKHÒR ËRÓL QKÐQJ FKDÒQJ WUDL WUHÕ YD½Q UD»W NLH¼Q FÐÎÒQJ WUÐÎÓF EDR EDÏR WDÓS SKRQJ ED FXÕD FXR¾F ËÎÒL *HRUJH ËDÏ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ YDÒ WKHR ËXR¿L VÐÓ PH¾QK VXR»W ËÎÒL FXÕD FD¾X r ËRÓ ODÒ WUL WKÐÓF 1DÄP OH¼Q PÐÎÒL FD¾X ËDÏ UÎÒL NKRÕL YRÒQJ EDÕR ERÉF DQ WRDÒQ FXÕD QR¼QJ WUDÉL &DUYHU ËH¿ WKHR KRÉF WDÉL PR¾W QJR¼L WUÐÎÒQJ FXÕD QJÐÎÒL GD ËHQ ÎÕ NKX GD¼Q FÐ JDºQ ËRÓ 'XÒ FKÐD ELH»W WUXÓ QJXÉ ÎÕ ËD¼X YDÒ VHÏ VLQK VR»QJ UD VDR *HRUJH YD½Q NLH¼Q TXH»W GÐÓW DÓR UD ËL &KÇQK FDÓL TXH»W ËÌQK WDÓR EDÉR D» ËDÏ WDÉR EÐÎÓF NKÎÕL ËDºX FKR PR¾W FXR¾F KDÒQK WUÆQK FXÕD QLHºP ËDP PH¼ *HRUJH ER¼Q ED SKLH¼X EDÉW KH»W WKDÒQK SKR» QDÒ VDQJ WKDÒQK SKR» NKDÓF WÐÒ
 16. 16. 16 WLH¿X EDQJ QDÒ VDQJ WLH¿X EDQJ NKDÓF FKR ËH»Q NKL FD¾X FRÓ WKH¿ QJKLH¼Q FÐÓX YDÒ JLDÕQJ GDÉ ÎÕ QKÐÏQJ WUÆQK ËR¾ FDR KÎQ &DUYHU ËDÏ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK ËH¿ FRÓ PR¾W FKD¼Q ÎÕ +RÉF YLH¾Q 7XVNHJHH WDÉL $ODEDPD GR %RRNHU 7 :DVKLQJWRQ VDÓQJ OD¾S YDÒR QDÄP ®µ ËD¼ &DUYHU ËÐÎÉF ER¿ QKLH¾P ODÒP WUÐÎÕQJ NKRD 1R¼QJ QJKLH¾S WUDÓFK QKLH¾P FXÕD R¼QJ ODÒ GDÉ GR½ GÆX GDÃW YDÒ NKÎL JÎÉL FDÕP KÐÓQJ QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF FKR VLQK YLH¼Q FXÕD NKRD FXÏQJ QKÐ FKR WRDÒQ WUÐÎÒQJ 1KÐQJ WÆQK H¼X FXÕD R¼QJ GDÒQK FKR FR¼QJ YLH¾F QJKLH¼Q FÐÓX r QLHºP ËDP PH¼ WÆP WRÒL QKÐÏQJ EÇ D¿Q FXÕD YDÉQ YD¾W r ËDÏ QÇX FKD¼Q R¼QJ ÎÕ ODÉL WURQJ SKRÒQJ WKÇ QJKLH¾P QKLHºX KÎQ ODÒ WUH¼Q EXÉF JLDÕQJ &XR»L FXÒQJ %RRNHU 7 :DVKLQJWRQ ËDÒQK SKDÕL QJDÕ PXÏ FKDÒR WKXD WUÐÎÓF QLHºP VD PH¼ NKDÓP SKDÓ FXÕD &DUYHU YDÒ FKR WKDÒQK OD¾S PR¾W FKXH¼Q NKRD QJKLH¼Q FÐÓX QR¼QJ QJKLH¾S YDÒ JLDR FKR &DUYHU WRDÒQ TXHºQ ËLHºX KDÒQK 'XÒ &DUYHU NKR¼QJ FRÒQ YÐÎÓQJ ED¾Q QKLHºX WUDÓFK QKLH¾P JLDÕQJ GDÉ QÐÏD QKÐQJ VLQK YLH¼Q ÎÕ +RÉF YLH¾Q YD½Q FKÌX DÕQK KÐÎÕQJ WÐÒ FRQ QJÐÎÒL R¼QJ +RÉ QDÒL QÀ ËÐÎÉF QJKH R¼QJ WKXH»W JLDÕQJ ËÐÎÉF KRÉF WD¾S FDÓFK ODÒP YLH¾F YDÒ SKÐÎQJ SKDÓS QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF FXÕD R¼QJ &KÇQK YÆ YD¾ PDÒ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD &DUYHU ËDÏ FXÏQJ ODQ WUXHºQ VD¼X UR¾QJ YDÒR VLQK YLH¼Q FXÕD PÆQK 0R¾W PXÒD KHÒ QRÉ NKL R¼QJ FRÓ WH¼Q WURQJ EDQ WR¿ FKÐÓF FXÕD PR¾W KR¾L WKDÕR WKDQK QLH¼Q PR¾W QKRÓP UD»W ËR¼QJ FDÓF QDP VLQK YLH¼Q ËDÏ GD¾ WÐÒ OXÓF FKÐD ËH»Q QDÄP JLÎÒ PR½L VDÓQJ ËH¿ ËÐÎÉF WDÕQ ER¾ FXÒQJ R¼QJ &DUYHU ËÐD KRÉ ËL FXÒQJ YDÒ FKÀ FKR KRÉ WKD» YHÕ ËHÉS FXÏQJ QKÐ VÐÉ NÒ WKXÓ FXÕD WKLH¼Q QKLH¼Q 0R½L VÐÉ YD¾W ËÐÎÉF WDÉR UD ËHºX ODÒ QJXRºQ JR»F FXÕD ËLHºX GLH¾X NÒ ËR»L YÎÓL R¼QJ 1KÐÏQJ WKÐÓ PDÒ QJÐÎÒL NKDÓF WKÐÎÒQJ KD YR¼ WÆQK EÐÎÓF TXD KRDÅF GD½P OH¼Q ODÉL ËÐÎÉF &DUYHU QKDÅW OH¼Q YDÒ JLDÕL WKÇFK WÐÎÒQJ WD¾Q YDÒ KH»W VÐÓF OR¼L FXR»Q 2œQJ NKR¼QJ FKÀ PDQJ ODÉL QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ PDÒ FRÒQ ËDÓQK WKÐÓF WURQJ PR½L VLQK YLH¼Q QLHºP VD PH¼ KRÉF KRÕL QKLHºX ËLHºX OÎÓQ ODR KÎQ 1KLHºX QJÐÎÒL ËDÏ ËDÄQJ NÓ YDÒR KRÉF QKÐQJ OXD¾W FXÕD EDQJ $ODEDPD FD»P QJÐÎÒL GD WUDÃQJ YDÒ GD ËHQ KRÉF FXÒQJ YÎÓL QKDX QH¼Q QKÐÏQJ VLQK YLH¼Q GD WUDÃQJ ËDÒQK KRÉF KRÕL EDÂQJ FDÓFK YLH»W WKÐ FKR R¼QJ 'D½X YR¼ FXÒQJ ED¾Q UR¾Q R¼QJ 6 %RRNHU 7DOLDIHUUR :DVKLQJWRQ r QKDÒ JLDÓR GXÉF WDÓF JLDÕ QKDÒ KRÉDW ËR¾QJ QKD¼Q TXHºQ QR¿L WLH»QJ QJÐÎÒL 0Ï GD ËHQ
 17. 17. 17 YD½Q GDÒQK WKÎÒL JLDQ ËH¿ KRºL D¼P FKR KRÉ &RÓ ODºQ VDX PR¾W FXR¾F KR¾L WKDÕR WKDQK QLH¼Q EDÕ QDP VLQK YLH¼Q ËDÏ YLH»W FKR R¼QJ WR¿QJ FR¾QJ ODÓ WKÐ 2œQJ QKÐ PR¾W WKRÕL QDP FKD¼P FRÓ VÐÓF KXÓW FÐÉF PDÉQK ËDÅF ELH¾W ËR»L YÎÓL QKÐÏQJ FR¼ FD¾X VLQK YLH¼Q VD PH¼ NKDÓP SKDÓ NKRD KRÉF 2œQJ ËDÏ KÐÎÓQJ GD½Q FKR FDÓF QR¼QJ GD¼Q PLHºQ 1DP FDÕ GD WUDÃQJ OD½Q GD ËHQ FDÓFK WURºQJ WURÉW OXD¼Q FDQK WKD YÆ FKÀ WURºQJ GX QKD»W FD¼ ER¼QJ YDÕL WÐÒ QDÄP QDÒ VDQJ QDÄP NKDÓF 1KÐÏQJ KÐÎÓQJ GD½Q FXÕD R¼QJ ËDÏ JRÓS SKDºQ WDÉR UD PR¾W VDÕQ OÐÎÉQJ ËD¾X SKR¾QJ OÎÓQ ËH»Q PÐÓF ORDÉL QR¼QJ VDÕQ QDÒ EÌ PD»W JLDÓ WUH¼Q WKÌ WUÐÎÒQJ &XÏQJ YÆ WKH» PDÒ R¼QJ EDÃW WD YDÒR QJKLH¼Q FÐÓX QKÐÏQJ FR¼QJ GXÉQJ PÎÓL FXÕD ORDÉL QJXÏ FR»F KDÏ FRÒQ ODÉ OD½P QDÒ 2œQJ ËDÏ SKDÓW WULH¿Q ËÐÎÉF KÎQ ED WUDÄP VDÕQ SKD¿P ODÒP WÐÒ ËD¾X SKR¾QJ EDR JRºP VÐÏD EÎ SKR¼ PDL FDÒ SKH¼ ER¾W PÐÉF WKXR»F QKXR¾P [DÒ SKRÒQJ FKD»W QKXR¾P PDÒX JR½ YDÓQ FDÓFK ËLH¾Q «H¿ FKÐÓQJ PLQK WÇQK ËD GXÉQJ FXÕD ËD¾X SKR¾QJ R¼QJ ËDÏ FKR VLQK YLH¼Q FXÕD PÆQK EDÒ UD PR¾W EÐÏD DÄQ YÎÓL QDÄP PRÓQ NKDÓF QKDX ËÐÎÉF FKH» ELH»Q KRDÒQ WRDÒQ WÐÒ ËD¾X SKR¾QJ ËH¿ WKLH»W ËDÏL QJDÒL KLH¾X WUÐÎÕQJ %RRNHU 7 :DVKLQJWRQ YDÒ PR¾W VR» JLDÓR YLH¼Q FXÕD QKDÒ WUÐÎÒQJ 7KÐÉF ËÎQ KR¼P D» JRºP FRÓ VXÓS JLDÕ JDÒ ËD¾X SKR¾QJ QJKLHºQ EDÓQK PÆ NHP EDÓQK TX FDÒ SKH¼ YDÒ NHÉR 7KÐÓ GX QKD»W NKR¼QJ FRÓ ËD¾X SKR¾QJ ODÒ PRÓQ [DÒ ODÓFK WUR¾Q JRºP FDÕL [RRQJ UDX GLH»S YDÒ ODÓ PH ËD»W 1JKLH¼Q FÐÓX FXÕD R¼QJ ËDÏ GRÉQ ËÐÎÒQJ FKR QKLHºX NKDÓP SKDÓ NKDÓF ODÒP WKD ËR¿L YÍQK YLH½Q FDÕ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S +RD .Ò .H»W TXDÕ ODÒ R¼QJ ËÐÎÉF ËHº QJKÌ WUDR WDÅQJ PR¾W PRÓQ WLHºQ WKÐÎÕQJ JLDÓ WUÌ KDÒQJ QJDÒQ ËR¼ OD FKR FR¼QJ WUÆQK QDÒ QKÐQJ R¼QJ ËDÏ WÐÒ FKR»L YÆ NKR¼QJ PXR»Q NLH»P WLHºQ WÐÒ FR¼QJ WUÆQK NKRD KRÉF FXÕD PÆQK 2œQJ FXÏQJ ËDÏ WÐÒ FKR»L NKHÓR OÎÒL ËHº QJKÌ PÐÓF OÐÎQJ OH¼Q ËH»Q VDÓX FRQ VR» FXÕD +HQU )RUG FXÏQJ QKÐ PÐÓF OÐÎQJ NKDÓ KD¾X KÍQK ODÒ ËR¼ OD WÐÒ PR¾W FR¼QJ W NKDÓF 1KÎÒ FDÓF WKDÒQK TXDÕ WXH¾W YÎÒL FXÕD PÆQK WLH»Q VÍ *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU ËÐÎÉF [HP ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QKDÒ NKRD KRÉF YÍ ËDÉL QKD»W WKH» NÕ 1LHºP ËDP PH¼ NKDÓP SKDÓ PRÉL WKÐÓ WURQJ ËRÓ FRÓ FD¼ ËD¾X SKR¾QJ ËDÏ WDÉR UD ËR¾QJ OÐÉF NÇFK WKÇFK NKR¼QJ QJÐÒQJ QJKÀ VÐÉ VDÓQJ WDÉR QÎL R¼QJ YDÒ ODQ WRÕD VDQJ UD»W QKLHºX QJÐÎÒL NKDÓF *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU
 18. 18. 18 NKR¼QJ EDR JLÎÒ FDÕP WKD» EXRºQ FKDÓQ WURQJ FXR¾F VR»QJ YÆ R¼QJ QKÆQ QKD¾Q QRÓ QKÐ PR¾W PXÉF WLH¼X QJKLH¼Q FÐÓX YR¼ FXÒQJ WD¾Q YDÒ ODÒ PR¾W QJXRºQ NKDÓP SKDÓ NKR¼QJ FRÓ ËLH¿P NH»W WKXÓF 1,(¢0 ³$0 0(¤ 7$±2 1(¤1 6¸± .+$»& %,(¦7 7R¼L WLQ KÆQK WKÐÓF FDR QKD»W FXÕD QLHºP ËDP PH¼ FKÇQK ODÒ VÐÉ OLH¼Q WXÉF ËDÅW UD YDÒ FKLQK SKXÉF QKÐÏQJ PXÉF WLH¼X FDR KÎQ &XR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FKÀ ËH»Q NKL FKXÓQJ WD PRQJ PXR»Q WKD ËR¿L YDÒ ODÒP FKR WKH» JLÎÓL WR»W ËHÉS KÎQ &RÓ WKH¿ oWKH» JLÎÓLp ËRÓ ODÒ JLD ËÆQK EDÉQ KDÒQJ [RÓP ODÓQJ JLHºQJ FR¼QJ W FR¾QJ ËRºQJ KD ËD»W QÐÎÓF FXÕD EDÉQ YDÒ FDÕ WKH» JLÎÓL QDÒ 9LH¾F WDÉR UD PR¾W WDºP DÕQK KÐÎÕQJ GXÒ FKÀ ËR»L YÎÓL PR¾W FDÓ QKD¼Q EDÂQJ FKÇQK QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQK ËDÏ ODÒ PR¾W KDÒQK ËR¾QJ ODÒP WKD ËR¿L WKH» JLÎÓL 9LH¾F WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ YDÒ WKXÓF ËD¿ PR¾W DL ËRÓ EDÂQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD FKÇQK FKXÓQJ WD JLXÓS EDÕQ WKD¼Q WD WLH»Q [D KÎQ YDÒ NKXH»Q NKÇFK QJÐÎÒL NKDÓF WKHR FXÒQJ WUH¼Q FRQ ËÐÎÒQJ KDÉQK SKXÓF «RÓ FKÇQK ODÒ ËLHºX FR»W ORÏL FXÕD PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ 'XÒ FRÓ QJÐÎÒL YD½Q FKÐD NKDÓP SKDÓ UD QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQK VRQJ ED»W NÒ DL FXÏQJ FRÓ QLHºP ËDP PH¼ ULH¼QJ 1H»X EDÉQ ËDÏ QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF YDÒ ËDQJ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ WKÆ [LQ ËÐÒQJ ERÕ FXR¾F +DÏ WÆP UD PR¾W KÐÎÓQJ ËL ËH¿ ELH»Q JLD»F PÎ FXÕD PÆQK WKDÒQK KLH¾Q WKÐÉF
 19. 19. 19 &$½0 +¸»1* 1+,(¤1 /,(¦8 &8½$ ³$0 0(¤ +D× ODËQJ QJKH QKØ×QJ WKDQK DÄP FXÝD FDÝP KØÛQJ :,//,$0 )$8/.1(5 &KÏQ PØÖL SKDÂQ WUDÌP FDÝP KØÛQJ ÓHÃQ WØÚ EHÄQ WURQJ FRQ QJØÖÚL EDÑQ 78©& 1*°¯ ³ØÚQJ GDÆS WDËW QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ YDÚ WUÏ WØÖÝQJ WØÖÑQJ FXÝD EDÑQ ÓØÚQJ WUÖÝ WKDÚQK QRÄ OHÆ FKR KÎQK PDÅX FXÝD PÎQK 9,1&(17 9$1 *2*+ 0RÆW QJØÖÚL FDÚQJ WUXQJ WKDÚQK YÖÛL QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ FXÝD PÎQK WKÎ FDÚQJ FRÛ QKLHÂX QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ PÖÛL YÖÛL QKØ×QJ ÓRÚL KRÝL QJDÚ FDÚQJ FDR QÖL EDÝQ WKDÄQ -26(3+ '( *8,%(57
 20. 20. 20 %D»W NÒ QJÐÎÒL QDÒR GDÓP OLHºX PÆQK ËL ËH»Q QKÐÏQJ YXÒQJ ËD»W ËDÓQJ VÎÉ QKÐ YXÒQJ $ODVND KRDQJ VÎ QKÐÏQJ GRÒQJ VR¼QJ ËDº FDÓ KRºL ÎÕ %ULWLVK &ROXPELD KD PLHºQ 7D¼ KRDQJ GDÏ FXÕD QÐÎÓF 0Ï r WKÆ DÃW KDÔQ QJÐÎÒL ËRÓ VHÏ ËÐÎÉF NKXH¼Q UDÂQJ WURQJ ED»W FÐÓ KRÒDQ FDÕQK QDÒR ËÐÒQJ ËH¿ EÌ PDÃF NHÉW JLÐÏD PR¾W FRQ JD»X PHÉ YDÒ EDº JD»X FRQ &RÓ PR¾W JDÏ ËDÒQ R¼QJ ÎÕ 'DOODV 7H[DV FKDÃF KDÔQ ËDÏ DR ÐÎÓF UDÂQJ JLDÓ QKÐ JDÏ ELH»W ËH»Q OÎÒL NKXH¼Q QDÒ VÎÓP KÎQ NKL SKDÕL ËR»L PDÅW YÎÓL VÐÉ FKR»QJ WUDÕ QJRDQ FÐÎÒQJ FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ QKDÂP EDÕR YH¾ ËÐÓD FRQ FXÕD PÆQK &D¼X FKXH¾Q ËDº NÌFK WÇQK YDÒ [XÓF ËR¾QJ QDÒ ËÐÎÉF WÎÒ 'DOODV 0RUQLQJ 1HZV VR» UD QJDÒ WKDÓQJ %DÕ QDÄP WKXD¾W ODÉL QKÐ VDX .KL FXÒQJ YÎÓL ED ËÐÓD FRQ FXÕD PÆQK WXQJ WDÄQJ WUH¼Q FKLH»F [H KÎL ÎÕ YXÒQJ QJRDÉL R¼ 'DOODV ËH»Q PR¾W WUDÉP [DÄQJ ÎÕ 2DN &OLII $QWHOPD $UURR ËDÏ FKR [H GÐÒQJ ODÉL ËH¿ EÎP [DÄQJ %R½QJ FRÓ PR¾W JDÏ ËDÒQ R¼QJ VD»Q ODÉL JDºQ $UURR [LQ ËH¿X .KL EÌ WÐÒ FKR»L JDÏ OLHºQ QKDÕ YDÒR WURQJ [H YÎÓL Ó ËÌQK VHÏ FÐÎÓS [H QKÐQJ QJÐÎÒL PHÉ ËDÏ KDÒQK ËR¾QJ QJD OD¾S WÐÓF &R¼ KHÓW OH¼Q ËH¿ OXÏ WUHÕ FKDÉ UD NKRÕL [H 7URQJ OXÓF $UURR NHÓR ËÐÓD FRQ ER»Q WXR¿L ODÒ $GULDQD )ULDV NKRÕL H¼Q JKH» WKÆ -DYLHU )ULDV VDÓX WXR¿L FKDÉ WKRDÓW ËÐÎÉF UD QJRDÒL 1KÐQJ YD½Q FRÒQ $ORQGUD )ULDV PÎÓL PÐÎÒL WDÓP WKDÓQJ WXR¿L EÌ NHÉW ODÉL WURQJ [H NKL JDÏ ËDÒQ R¼QJ QRÉ EDÃW ËDºX ODR [H ËL *DÏ SKRÓQJ [H UD NKRÕL WUDÉP [DÄQJ WURQJ NKL $UURR ËDQJ EDÓP YDÒR EH¼Q KR¼QJ [H FR» WÆP FDÓFK FKXL YDÒR WURQJ YDÒ JLDÒQK TXHºQ ËLHºX NKLH¿Q WD ODÓL 7H¼Q NLD FKR [H UD ËH»Q ËÐÎÒQJ FDÓL YDÒ EDÃW ËDºX WDÄQJ WR»F QKÐQJ $UURR YD½Q NKR¼QJ ERÕ FXR¾F &R¼ EDÓP YDÒR FÐÕD WUÐÎÓF FR» QDÃP OD» YR¼ ODÄQJ YDÒ WKH» ODÒ EÌ NHÓR OH¼ PR¾W TXDÏQJ ËÐÎÒQJ GDÒL *DÏ OLH¼Q WXÉF WXQJ QKLHºX FXÓ ËD»P YDÒR PDÅW FR¼ QKDÂP EXR¾F FR¼ SKDÕL EXR¼QJ WD &XR»L FXÒQJ NKR¼QJ KLH¿X EDÂQJ FDÓFK QDÒR ËRÓ PDÒ FR¼ ËDÏ FKXL ËÐÎÉF YDÒR WURQJ [H YDÒ WLH»S WXÉF FKLH»Q ËD»X YÎÓL JDÏ ËDÒQ R¼QJ QKD½Q WD¼P FÐÎÓS FKLH»F [H WURQJ ËRÓ FRÓ ËÐÓD FRQ PÐÎÒL WDÓP WKDÓQJ WXR¿L FXÕD FR¼ +RDÕQJ VÎÉ YÆ SKDÕQ ÐÓQJ TXH»W OLH¾W FXÕD PR¾W oJD»X PHÉp WH¼Q FÐÎÓS QRÉ ËDÏ GÐÒQJ [H TXH»W ËÌQK NKR¼QJ GD¼ GÐD JÆ ËH»Q EDÒ PHÉ TXDÕ FDÕP QDÒ QÐÏD YDÒ WR¼QJ FÐÕD FKDÉ ELH»Q NKR¼QJ GDÓP TXD ËDºX ODÉL 7R¼L FÐÎÉF ODÒ QH»X FRÓ ODºQ WÎÓL WH¼Q FÐÎÓS DÃW SKDÕL WUDÓQK [D FDÓF EDÒ PHÉ ËDQJ ËL FXÒQJ FDÓF FRQ FXÕD PÆQK +DÃQ NKR¼QJ WKH¿ KLH¿X ËÐÎÉF OÓ GR YÆ VDR QJÐÎÒL PHÉ WUR¼QJ FRÓ YHÕ KLHºQ
 21. 21. 21 ODÒQK D» ODÉL FRÓ PR¾W VÐÓF PDÉQK YDÒ ORÒQJ FDQ ËDÕP ËH»Q WKH» %DÉQ KDÏ WKÐÕ QJKÍ YHº ËLHºX ËRÓ PDÒ [HP r FR¼ D» NKR¼QJ KHº FKXD¿Q EÌ FKR PR¾W ELH»Q FR» QKÐ YD¾ FXÏQJ NKR¼QJ KHº FDÕQK JLDÓF NKR¼QJ KHº ËÐÎÉF WD¾S GÐÎÉW WUÐÎÓF YDÒ FXÏQJ NKR¼QJ ËRDÓQ ËÐÎÉF PÆQK VHÏ ODÒP JÆ QH»X UÎL YDÒR WÆQK KXR»QJ ËRÓ «RÓ ODÒ PR¾W VÐÓF PDÉQK WLHºP WDÒQJ EH¼Q WURQJ PR½L FRQ QJÐÎÒL YDÒ QRÓ YD½Q WLH»S WXÉF VLQK VR¼L FKR ËH»Q NKL FRÓ PR¾W WDÓF QKD¼Q NÇFK WKÇFK NKLH»Q QRÓ EXÒQJ QR¿ WKDÒQK PR¾W KDÒQK ËR¾QJ FRÓ VÐÓF FKXH¿Q VLQK YR¼ FXÒQJ WR OÎÓQ WKD¾P FKÇ FRÓ WKH¿ ODÒP WKD ËR¿L FDÕ WKH» JLÎÓL 7R¼L WLQ UDÂQJ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ FKÇQK ODÒ QKLH¼Q OLH¾X FXÕD QLHºP ËDP PH¼ 1H»X EDÉQ YÇ QLHºP ËDP PH¼ QKÐ PR¾W QJRÉQ OÐÕD UÐÉF FKDÓ WURQJ WLP PR½L QJÐÎÒL WKÆ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ FKÇQK ODÒ QKLH¼Q OLH¾X ËH¿ JLÐÏ QJRÉQ OÐÕD ËRÓ FKDÓ PDÏL 9D¾ DL FRÓ WUDÓFK QKLH¾P QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ EDÂQJ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ ËD¼" .KR¼QJ SKDÕL DL NKDÓF PDÒ FKÇQK ODÒ EDÉQ ËD» 9DÒ QH»X EDÉQ NKR¼QJ ODÒP QKÐ YD¾ WKÆ KDÏ WLQ WR¼Lr WKÎÒL JLDQ WUR¼L TXD QLHºP ËDP PH¼ VHÏ WUÎÕ QH¼Q [D FDÓFK ËR»L YÎÓL EDÉQ QRÓ FKÀ FRÒQ ODÒ PR¾W YÌ NKDÓFK WKL WKRDÕQJ PÎÓL JKHÓ WKDÄP YDÒ FKDÔQJ EXRºQ JRÏ FÐÕD WUDÓL WLP EDÉQ &KXÓQJ WD FRÓ WURÉQJ WUDÓFK JLÐÏ FKR QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ FXÕD PÆQK OXR¼Q UÐÉF FKDÓ &D¼X KRÕL ËÐÎÉF ËDÅW UD ÎÕ ËD¼ ODÒ EDÉQ VHÏ ODÒP JÆ ËH¿ NKR¼QJ QJÐÒQJ NKÎL GD¾ QLHºP ËDP PH¼ WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK" %DÉQ VHÏ WÐÉ WLH»S WKH¼P FKR PÆQK QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ QDÒR ËH¿ WKHR ËXR¿L ÐÎÓF PÎ" 9DÒ QH»X QKÐ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ D» PD»W ËL WKÆ DL VHÏ ODÒ QJÐÎÒL FKÌX WUDÓFK QKLH¾P" 1H»X EDÉQ PXR»Q JKL FKHÓS ODÉL PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ WÐÒ FKÐÎQJ QDÒ WKÆ KDÏ YLH»W ³DP PHÄ VH× OXÑL WDÚQ QHÃX QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ NKRÄQJ ÓØÖÑF GX WUÎ OLHÄQ WXÑF 'ÐÎÓL ËD¼ WR¼L [LQ PDQJ ËH»Q FKR EDÉQ ER»Q SKÐÎQJ SKDÓS WKÐÉF WLH½Q ËH¿ WÐÉ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ FKR EDÕQ WKD¼Q ËH¿ GX WUÆ QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ WURQJ EDÉQ ³$¢8 7¸ 9$º2 &$½0 +¸»1*
 22. 22. 22 .KL ËDÃQ ËR KLH»Q WDÅQJ PR¾W SKDºQ WKX QKD¾S YÆ PXÉF ËÇFK WÐÒ WKLH¾Q YDÒ ED»W YXÉ OÎÉL PR¾W VR» QJÐÎÒL WKÐÎÒQJ QJKÍ WKH» QDÒ o&KDÒ WR¼L NKR¼QJ KDÒR KÐÓQJ ODÃP YÎÓL QKÐÏQJ OÓ GR QDÒ YDÒ WR¼L PXR»Q FRÓ TXD FRÓ ODÉL PR¾W NKL WR¼L KLH»Q WDÅQJ WLHºQ FXÕD PÆQK FKR KRÉ p 1H»X EDÉQ TXÓ WURÉQJ WLHºQ EDÉF FXÕD PÆQK WKÆ FKDÃF FKDÃQ EDÉQ VHÏ NKR¼QJ WKH¿ FKR ËL QKLHºX ËÐÎÉF 1KÐQJ QH»X EDÉQ OÐX WD¼P ËH»Q KRDÒQ FDÕQK FXÕD QKÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL FDºQ VÐÉ JLXÓS ËÎÏ FXÕD EDÉQ WKÆ EDÉQ VHÏ VDÖQ ORÒQJ KR½ WUÎÉ FKR KRÉ QKLHºX KÎQ YHº YD¾W FKD»W FXÏQJ QKÐ YHº WLQK WKDºQ KD WÆQK FDÕP %DÉQ KDÏ FDÕP QKD¾Q VÐÉ NKDÓF ELH¾W JLÐÏD KDL TXDQ ËLH¿P VDX 0R¾W TXDQ ËLH¿P FKR UDÂQJ o.KL WR¼L EDÃW ËDºX FDÕP WKD» KÐÓQJ WKXÓ WKÆ WR¼L VHÏ ËDºX WÐ PRÉL QJXRºQ OÐÉF FXÕD PÆQKp 1KÐQJ ODÉL FRÓ PR¾W TXDQ ËLH¿P NKDÓF o7R¼L VHÏ WKDP JLD ËRÓQJ JRÓS YÆ NKL FKXQJ YDL JRÓS VÐÓF YDÒ QKD¾Q UD YD»Q ËHº WKÆ QKD¾Q WKÐÓF FXÕD WR¼L FXÏQJ ËÐÎÉF QD¼QJ FDR KÎQ YDÒ PR¾W NKL FDÓF PR»L TXDQ KH¾ ËÐÎÉF WKLH»W OD¾S WKÆ WR¼L FRÒQ PXR»Q ËDºX WÐ YDÒR QKÐÏQJ WKÐÓ NKDÓF QÐÏD FKÐÓ NKR¼QJ FKÀ ODÒ WKÎÒL JLDQ YDÒ FR¼QJ VÐÓFp «D¼ PÎÓL ODÒ TXDQ ËLH¿P ËXÓQJ ËDÃQ 7R¼L QJKÍ FDÓFK QKDQK QKD»W ËH¿ [D¼ GÐÉQJ YDÒ SKDÓW WULH¿Q QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ WURQJ PR¾W OÍQK YÐÉF QDÒR ËRÓ FKÇQK ODÒ ËDºX WÐ WKÎÒL JLDQ WDÒL QDÄQJ YDÒ WLHºQ EDÉF FXÕD EDÉQ YDÒR ËRÓ +DÏ QJKÍ ËH»Q $QWHOPD $UURR QJÐÎÒL PHÉ ÎÕ 'DOODV PDÒ WR¼L ËDÏ NH¿ FKR EDÉQ QJKH ÎÕ WUH¼Q «ÐÒQJ WÇQK ËH»Q JLDÓ WUÌ YD¾W FKD»W WURQJ KDÒQK ËR¾QJ FKR»QJ WUDÕ TXH»W OLH¾W ËH¿ EDÕR YH¾ FRQ PÆQK NKRÕL WH¼Q FÐÎÓS ËDÅF ELH¾W ODÒ ËÐÓD EHÓ QKD»W ËDQJ EÌ PDÃF NHÉW WURQJ [H 1KÐQJ SKDÕL WKÐÒD QKD¾Q UDÂQJ ED ËÐÓD WUHÕ ODÒ WDÒL VDÕQ TXÓ JLDÓ QKD»W WUH¼Q ËÎÒL FXÕD $UURR &R¼QJ ODR FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ WURQJ QJDºQ D» QDÄP WUÎÒL QXR¼L GDÉ ERÉQ WUHÕ NKR¼QJ WKH¿ WÇQK EDÂQJ YD¾W FKD»W FR¼ ËDÏ oËDºX WÐp YDÒR FKXÓQJ PDÒ FRÒQ FRÓ FDÕ PDÓX PRº KR¼L QÐÎÓF PDÃW YDÒ WÆQK PD½X WÐÕ WKLH¼QJ OLH¼QJ FXÕD FR¼ &XÏQJ QKÐ EDR QJÐÎÒL PHÉ KH»W PÐÉF H¼X WKÐÎQJ FRQ NKDÓF $UURR ËDÏ WKH¿ KLH¾Q PR¾W VÐÓF PDÉQK PDÏQK OLH¾W WURQJ YLH¾F EDÕR YH¾ FRQ FXÕD PÆQK PR¾W FDÓFK KRDÒQ WRDÒQ WÐÎQJ [ÐÓQJ YÎÓL QKÐÏQJ JÆ PDÒ FR¼ ËDÏ K VLQK YDÒ ËDºX WÐ YDÒR FKXÓQJ /LH¾X FRÓ PR¾W EDÕQJ JLDÓ QDÒR FRÓ WKH¿ VDÓQK QJDQJ YÎÓL WÆQK H¼X WKLH¼QJ OLH¼QJ YDÒ FDR FDÕ FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ GDÒQK FKR FRQ NKL SKDÕL FKÌX EDR VÐÉ ËDX ËÎÓQ WURQJ KÎQ FKÇQ WKDÓQJ FÐX PDQJ YDÒ VLQK QÎÕ NKL SKDÕL WKÐÓF WUDÃQJ ËH¼P ËH¿ FKDÄP VRÓF FKR FRQ FDÓL NKL FKXÓQJ R»P ËDX NKL SKDÕL K VLQK QKÐÏQJ PRQJ PXR»Q FXÕD EDÕQ WKD¼Q YÆ QKX FDºX FXÕD FDÓF FRQ" 9Æ WKH»
 23. 23. 23 VÐÉ oËDºX WÐp FXÕD $UURR YDÒR ERÉQ WUHÕ TXDÕ WKD¾W NKR¼QJ WKH¿ ËR ËH»P ËÐÎÉF QH¼Q FKÇQK WÆQK H¼X WKÐÎQJ YR¼ EÎÒ EH»Q ËDÏ FKR FR¼ VÐÓF PDÉQK ËH¿ JLDÕL WKRDÓW FRQ PÆQK NKRÕL YRÒQJ KLH¿P QJX %DÉQ YDÒ WR¼L ËÐÎÉF 7KÐÎÉQJ ËH» EDQ WDÅQJ FKR ED ORDÉL WDÒL QJXH¼Q ËH¿ ËDºX WÐ YDÒR ED»W NÒ ËLHºX JÆ PDÒ FKXÓQJ WD PXR»Q ËRÓ ODÒ WKÖÚL JLDQ WDÚL QDÌQJ YDÒ FXÝD FDÝL 7KÐÎÉQJ ËH» NKR¼QJ [XR»QJ WKH» JLDQ PR½L EXR¿L VDÓQJ ËH¿ EDÕR FKXÓQJ WD FDºQ SKDÕL SKD¼Q FKLD WKÎÒL JLDQ FXÕD PÆQK QKÐ WKH» QDÒR VÐÕ GXÉQJ WDÒL QDÄQJ YDÒ VÐÓF OÐÉF FXÕD PÆQK UD VDR YDÒ WLH¼X WLHºQ FXÕD PÆQK YDÒR FDÓL JÆ 1JÐÎÒL FKR WD TXHºQ WÐÉ OÐÉD FKRÉQ 1KÐQJ WR¼L FRÓ WKH¿ QRÓL YÎÓL EDÉQ ËLHºX QDÒ %DÉQ FDÒQJ ËDºX WÐ WKÎÒL JLDQ WDÒL QDÄQJ YDÒ FXÕD FDÕL YDÒR QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQK QKLHºX EDR QKLH¼X WKÆ EDÉQ VHÏ FDÒQJ SKDÕL FKLH»Q ËD»X YÆ QRÓ EDÕR YH¾ QRÓ FKH FKÎÕ QRÓ NKRÕL QKÐÏQJ QJÐÎÒL YDÒ QKÐÏQJ WKÐÓ PXR»Q FÐÎÓS QRÓ WÐÒ WD EDÉQ ED» QKLH¼X *LDÕ VÐÕ ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ ODÒ PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ VHÏ VÎÕ KÐÏX PR¾W FÐÕD KDÒQJ KRD FXÕD ULH¼QJ PÆQK 1JD OXÓF QDÒ ËD¼ EDÉQ YD½Q FKÐD ËH¿ WD¼P ËH»Q KRD FRÕ QKLHºX ODÃP QJRDÒL YLH¾F ËRÓ FKÀ ODÒ PR¾W VÎÕ WKÇFK KD FKÀ PXR»Q JD¼ D»Q WÐÎÉQJ YÎÓL KDÒQJ [RÓP FXÕD EDÉQ EDÂQJ NKX YÐÎÒQ [XP [XH¼ FD¼ ODÓ YDÒ NKRH VDÃF WRÕD KÐÎQJ PR½L ËR¾ [XD¼Q YHº 1KÐQJ NKL FRQ FXÕD EDÉQ ËDÏ H¼Q EHº JLD WKD»W WKÆ ËRÓ FKÇQK ODÒ WKÎÒL ËLH¿P ËH¿ EDÉQ WKÐÉF KLH¾Q ÐÎÓF PÎ D»S XÕ WÐÒ OD¼X 1H»X FRÓ DL ËRÓ FXÒQJ VÎÕ WKÇFK YÎÓL EDÉQ WR¼L FKDÃF EDÉQ VHÏ GDÒQK UD KDÒQJ WLH»QJ ËRºQJ KRº ËH¿ WKR¿ OR¾ YHº QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ YDÒ EDÉQ FXÏQJ VHÏ SKDÓW UD WÇQ KLH¾X UDÂQJ PÆQK VHÏ ËDºX WÐ WKÎÒL JLDQ FR¼QJ VÐÓF YDÒ WLHºQ EDÉF FXÕD PÆQK YDÒR ËRÓ %DÉQ VHÏ WÆP NLH»P QKÐÏQJ FXR»Q VDÓFK WDÉS FKÇ FKXH¼Q QJDÒQK YHº FDÓF ORDÉL KRD WKDP JLD FDÓF NKRÓD KRÉF TXDÕQ WUÌ NLQK GRDQK YDÒ WÆP KLH¿X FDÓFK WKÐÓF WR¿ FKÐÓF PR¾W WLH¾P KRD QKRÕ KD EDÉQ VHÏ WKDP JLD ODÒP WKDÒQK YLH¼Q FXÕD KR¾L FD¼ FDÕQK ÎÕ ËÌD SKÐÎQJ JÎÕL ËÎQ [LQ KRÉF YLH¾F WDÉL FDÓF FÐÕD KDÒQJ KRD WÐÎL WURQJ YXÒQJ ËH¿ WUDX GRºL NÏ QDÄQJ QJKHº QJKLH¾S YDÒ FRÓ WKH¼P NLQK QJKLH¾P WKX WKD¾S QKÐÏQJ WDÒL OLH¾X FRÓ OLH¼Q TXDQ YDÒ WKDP GÐÉ FDÓF FXR¾F KR¾L WKDÕR FKXH¼Q ËHº Y Ye .KR¼QJ NKRÓ NKDÄQ JÆ WURQJ YLH¾F QKD¾Q ELH»W PR¾W QJÐÎÒL FRÓ ËDºX WÐ FKR QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ FXÕD PÆQK KD NKR¼QJ 9DÒ WR¼L FKÐD EDR JLÎÒ JDÅS PR¾W DL ËDQJ VR»QJ YÎÓL QLHºP ËDP PH¼
 24. 24. 24 FXÕD PÆQK r Ó WR¼L PXR»Q QRÓL ËH»Q oËRÒQ ED¿ ËH¿ ËH»Q ËÇFKp r PDÒ NKR¼QJ ËDºX WÐ WKD¾W QKLHºX YDÒR QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ FXÕD PÆQK FDÕ 7,(£3 1+$¦1 1*82¢1 &$½0 +¸»1* %DÉQ FRÓ PXR»Q JLÐÏ YÐÏQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQK KD NKR¼QJ" +DÏ WÆP PR¾W QJÐÎÒL WKDº r PR¾W QJÐÎÒL FRÓ FXÒQJ QLHºP ËDP PH¼ QKÐ EDÉQ r YDÒ FR» JDÃQJ WDÉR UD PR¾W FDÓL JÆ ËRÓ QKÐ PR¾W WKRÕD WKXD¾Q ËH¿ JDÅS KRÉ PR¾W FDÓFK WKÐÎÒQJ [XH¼Q YDÒ FRÓ ËÐÎÉF FDÕP KÐÓQJ WÐÒ QJÐÎÒL D» .KR¼QJ JÆ FRÓ WKH¿ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ FKR FKXÓQJ WD QKLHºX KÎQ YLH¾F JDÅS JÎÏ PR¾W DL ËRÓ ËDÏ WKDÒQK FR¼QJ WURQJ OÍQK YÐÉF PDÒ WD ËDP PH¼ &RÓ PR¾W WKÎÒL FDÓF OXD¾W VÐ EDÓF VÍ YDÒ QKÐÏQJ FKXH¼Q JLD NKDÓF NKR¼QJ NH¿ ËH»Q FDÓF WKÐÎQJ QKD¼Q FKXH¼Q WUDX GRºL YDÒ OÍQK KR¾L FDÓF NÏ QDÄQJ QJKHº QJKLH¾S EDÂQJ FDÓFK KRÉF KRÕL WÐÒ QKÐÏQJ QJÐÎÒL WKDº &KDÔQJ KDÉQ FDÓF OXD¾W VÐ WD¾S VÐÉ VHÏ oWDºP VÐ KRÉF ËDÉRp ÎÕ FKR½ PR¾W OXD¾W VÐ ËDQJ KDÒQK QJKHº FKR ËH»Q NKL KRÉ WKDÒQK WKXÉF WURQJ YLH¾F YD¾Q GXÉQJ OXD¾W SKDÓS 6RQJ EDÉQ FXÏQJ QH¼Q QKÎÓ ËLHºX QDÒ 1JXRºQ FDÕP KÐÓQJ PDÒ EDÉQ WÐÉ WKXÉ ËDÃF ËÐÎÉF VHÏ WR»W KÎQ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ PDÒ QJÐÎÒL NKDÓF PDQJ ËH»Q FKR 'R ËRÓ YLH¾F SKXÉ WKXR¾F TXDÓ QKLHºX YDÒR OR»L JLDÓR GXÉF WÐÒ FKÐÎQJ PR¼ SKDÉP PDÒ ERÕ TXD JLDL ËRDÉQ KRÉF YLH¾F ËH¿ ODÒP TXHQ YÎÓL PR¼L WUÐÎÒQJ WKÐÉF WH» ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ ËLHºX ËDÓQJ EXRºQ FXÕD QKLHºX QHºQ JLDÓR GXÉF WUH¼Q WKH» JLÎÓL 7R¼L ÐÎÓF VDR QJÐÎÒL 0Ï FXÏQJ QRL JÐÎQJ FDÓFK FXÕD QKÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL ÎÕ QKÐÏQJ QHºQ YDÄQ KRÓD /D WLQK ODÒ YD½Q JÆQ JLÐÏ WUXHºQ WKR»QJ JLD ËÆQK PÎÕ UR¾QJ YR»Q ËÐÎÉF WUXHºQ WÐÒ ËÎÒL QDÒ VDQJ ËÎÒL NKDÓF YDÒ WÐÒQJ ËÐÎÉF WR¼Q YLQK WURQJ QHºQ YDÄQ KRÓD 0Ï &KXÓQJ WD KDÏ WUÎÕ ODÉL YÎÓL WUÐÎÒQJ KÎÉS FXÕD QJÐÎÒL PHÉ TXDÕ FDÕP $QWHOPD $UURR 7R¼L NKR¼QJ KHº QJKL QJÎÒ JÆ YHº YLH¾F FR¼ $UURR ODÒ PR¾W SKDºQ FXÕD TXDÓ WUÆQK Ó WKÐÓF JLD ËÆQK PÎÕ UR¾QJ QÎL PDÒ WÆQK H¼X WKÐÎQJ GDÒQK FKR FRQ FDÓL ËÐÎÉF WUXHºQ WÐÒ EDÒ VDQJ PHÉ URºL ËH»Q FRQ JDÓL FKDÓX JDÓL YDÒ FÐÓ WKH» FKR ËH»Q PXR¼Q ËÎÒL VDX 1KÐÏQJ DL ËDÏ WD¾Q KÐÎÕQJ QKÐÏQJ ËDÅF D¼Q WÐÒ PR¼L WUÐÎÒQJ FXÕD PR¾W JLD ËÆQK PÎÕ UR¾QJ FKDÃF FKDÃQ VHÏ WKD»X KLH¿X ËÐÎÉF ËLHºX WR¼L PXR»Q QRÓL 7KÐÎÒQJ WKÆ NKR¼QJ FRÓ WUÐÎÒQJ OÎÓS QDÒR KXD»Q OXH¾Q YDÒ ËDÒR WDÉR FDÓFK ODÒP FKD ODÒP PHÉ r ËRÓ ODÒ PR¾W PR¼L WUÐÎÒQJ WKÐÉF WLH½Q 7ÆQK H¼X WKÐÎQJ ËR»L YÎÓL JLD ËÆQK YDÒ FRQ FDÓL VHÏ ËÐÎÉF QKD¾Q WKÐÓF PR¾W FDÓFK FKXÕ
 25. 25. 25 ËR¾QJ NKR¼QJ SKDÕL ËÐÎÉF GDÉ EDÕR PR¾W FDÓFK WKXÉ ËR¾QJ &DÓFK KRÉF KLH¾X TXDÕ QKD»W ODÒ KRÉF TXD FDÓF WÆQK KXR»QJ WKÐÉF WLH½Q FKÐÓ NKR¼QJ TXD QKÐÏQJ PÎÓ OÓ WKXH»W VXR¼QJ .KL WH¼Q FÐÎÓS FR» WD¿X WKRDÓW FXÒQJ YÎÓL FKLH»F [H FRÓ ËÐÓD FRQ QKRÕ FXÕD $UURR WÆQK H¼X WKÐÎQJ WURQJ FR¼ ËDÏ ËÐÎÉF NKÎL GD¾ QJD OD¾S WÐÓF EÎÕL QKÐÏQJ JLDÓ WUÌ YDÄQ KRÓD YDÒ WUXHºQ WKR»QJ FXÕD PR¾W JLD ËÆQK PÎÕ UR¾QJ $UURR NKR¼QJ FKÀ FKR»QJ WUDÕ ËH¿ JLDÒQK ODÉL ËÐÓD EHÓ PDÒ FR¼ FRÒQ FKR»QJ WUDÕ ËH¿ JÆQ JLÐÏ QKÐÏQJ JLDÓ WUÌ YDÒ WÆQK FDÕP WKLH¼QJ OLH¼QJ PDÒ FR¼ ËDÏ ËÐÎÉF GDÉ GR½ 9DÒ EDÂQJ KDÒQK ËR¾QJ D» FR¼ ËDÏ WUXHºQ ODÉL JLDÓ WUÌ WLQK WKDºQ QDÒ FKR QKÐÏQJ ËÐÓD FRQ FXÕD PÆQK .KR¼QJ FRÓ FDÓFK QDÒR GX WUÆ ËÐÎÉF QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ WR»W KÎQ ODÒ GDÒQK WKÎÒL JLDQ ËH¿ ÎÕ EH¼Q FDÉQK QKÐÏQJ QJÐÎÒL WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ &RÓ PR¾W ËR¾QJ OÐÉF PDÉQK PHÏ WKXÓF ËD¿ EDÉQ WLH»Q YHº SKÇD WUÐÎÓF PR¾W WDÓF ËR¾QJ FR¾QJ VLQK NKLH»Q EDÉQ FDÕP WKD» PÆQK KRÒD QKD¾S WURQJ PR¼L WUÐÎÒQJ QKRÓP QJD FDÕ NKL QKRÓP FKÀ FRÓ KDL QJÐÎÒL r EDÉQ YDÒ QJÐÎÒL GD½Q GDÃW EDÉQ KÎQ ODÒ NKL EDÉQ ËÎQ ËR¾F PR¾W PÆQK 0R¾W WURQJ QKÐÏQJ ËRDÉQ .LQK 7KDÓQK PDÒ WR¼L WD¼P ËDÃF QKD»W YHº ËR¾QJ OÐÉF WURQJ FXR¾F VR»QJ ODÒ o&KXÓQJ WD KDÏ QJKÍ FDÓFK NKÎL JÎÉL ORÒQJ H¼X WKÐÎQJ YDÒ KDÒQK WKLH¾Q WURQJ QKDXe YDÒ KDÏ NKXH»Q NKÇFK OD½Q QKDXep .KR¼QJ JÆ FRÓ WKH¿ WKD WKH» ËÐÎÉF VÐÉ oOD½Q QKDXp D» WURQJ FXR¾F VR»QJ 9XD 6RORPRQ WÐÒQJ QRÓL UDÂQJ oFKÀ FRÓ VDÃW PÎÓL PDÒL ËÐÎÉF VDÃW YD¾ QH¼Q FKÀ FRÓ FRQ QJÐÎÒL PÎÓL FRÓ WKH¿ JLDÓR KXD»Q ËÐÎÉF FRQ QJÐÎÒLp 6DÓFK &DÓFK QJR¼Q /DÒP WKH» QDÒR ËH¿ oWKRÉ JLDÓRp ËÐÎÉF YÎÓL PR¾W QJÐÎÒL KÐÎÓQJ GD½Q ËDº NLQK QJKLH¾P r PR¾W QJÐÎÒL FRÓ WKH¿ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ FKR EDÉQ YDÒ JLXÓS EDÉQ GX WUÆ ËÐÎÉF QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ FXÕD PÆQK" 5RÏ UDÒQJ EDÉQ SKDÕL WÆP PR¾W DL ËRÓ ËDQJ ODÒP YLH¾F PDÒ EDÉQ PXR»Q ODÒP WR»W QKD»W ODÒ PR¾W QJÐÎÒL JLRÕL YLH¾F JLDÒX NLQK QJKLH¾P YDÒ FRÓ FKXQJ FDÓF JLDÓ WUÌ YÎÓL EDÉQ 5RºL EDÉQ KDÏ KRÕL KRÉ PR¾W FDÓFK WH» QKÌ UDÂQJ OLH¾X KRÉ FRÓ WKH¿ GDÒQK PR¾W ÇW WKÎÒL JLDQ TXÓ EDÓX ËH¿ NH¿ ODÉL QKÐÏQJ JÆ KRÉ WUDÕL TXD r ED»W FÐÓ ËLHºX JÆ OLH¼Q TXDQ ËH»Q QLHºP ËDP PH¼ PDÒ EDÉQ ËDQJ WKHR 9XD 6RORPRQ 7U &1 r 7U &1 &RQ WUDL YXD 'DYLG FKDÒQJ WKLH»X QLH¼Q FKDÄQ FÐÒX WÐÒQJ FKLH»Q WKDÃQJ *ROLDWK NKL [ÐD 6RORPRQ ËÐÎÉF .LQK WKDÓQK FKR ODÒ YÌ YXD NKR¼Q QJRDQ JLDÒX FRÓ YDÒ KXÒQJ PDÉQK QKD»W FXÕD GD¼Q 'R 7KDÓL FR¿
 26. 26. 26 ËXR¿L %DÉQ VHÏ QJDÉF QKLH¼Q NKL FRÓ UD»W QKLHºX QJÐÎÒL r ËDÅF ELH¾W ODÒ FDÓF YÌ ËDÏ QJKÀ KÐX r WRÕ UD WKÇFK WKXÓ KÎQ EDR JLÎÒ KH»W NKL FRÓ PR¾W NHÕ KD¾X VLQK QJRºL FKDÄP FKXÓ QJKH KRÉ WKDR WKDR ED»W WXH¾W YHº QLHºP ËDP PH¼ PDÒ KRÉ ËDÏ WKHR ËXR¿L WURQJ FDÕ FXR¾F ËÎÒL +DÏ WÆP PR¾W QJÐÎÒL WUXHºQ FDÕP URºL JDÃQ ERÓ YDÒ JDºQ JXÏL YÎÓL KRÉ QKÐQJ FKÀ NKL QDÒR EDÉQ WXD¼Q WKHR o4X OXD¾W YDÒQJ FXÕD =LJ YHº PR»L TXDQ KH¾ JLÐÏD QJÐÎÒL KÐÎÓQJ GD½Q YDÒ QJÐÎÒL WD¾S VÐÉp «ÐÒQJ WUÎÕ WKDÒQK QJÐÎÒL WD¾S VÐÉ WUÐÒ NKL EDÉQ PXR»Q PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ VHÏ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QJÐÎÒL KÐÎÓQJ GD½Q .KL WUÐÎÕQJ WKDÒQK QJÐÎÒL WD¾S VÐÉ ODÉL WUÎÕ WKDÒQK QJÐÎÒL KÐÎÓQJ GD½Q r YDÒ ËRÓ ODÒ FDÓFK PDÒ QLHºP ËDP PH¼ ËÐÎÉF WUXHºQ WÐÒ WKH» KH¾ QDÒ VDQJ WKH» KH¾ NKDÓF &2¦1* +¸¶½1* &$½0 +¸»1* 1KÆQ YDÒR OÌFK VÐÕ QÐÎÓF 0Ï FRÓ EDR JLÎÒ EDÉQ WKÐÕ OÓ JLDÕL [HP ËLHºX JÆ NKLH»Q QKÐÏQJ QJÐÎÒL $QK O NKDL ËDºX QKÐÏQJ QDÄP SKDÕL UÎÒL ERÕ FKÇQK TXR»F QÐÎÓF $QK ËH¿ EDÃW ËDºX WDÉR GÐÉQJ PR¾W FXR¾F VR»QJ PÎÓL ÎÕ PR¾W OXÉF ËÌD FKD¼X 0Ï YD½Q FRÒQ ÇW QJÐÎÒL VLQK VR»QJ" «LHºX JÆ JLXÓS FKR FDÓF YÌ oNKDL TXR»F FR¼QJ WKDºQp WD¾Q WD¼P WD¾Q OÐÉF NKDL VLQK UD 7D¼Q 7KH» *LÎÓL" «LHºX JÆ WLH»S VÐÓF FKR KDÒQJ WULH¾X QJÐÎÒL FKD¼X $œX QKD¾S FÐ YÐÎÉW KDÒQJ FKXÉF QJDÒQ KDÕL OÓ ËH¿ FD¾S FDÕQJ 1HZ <RUN YDÒR WKÎÒL NÒ KRDQJ VÎ FXÕD YXÒQJ ËD»W PÎÓL" 9DÒ ËLHºX JÆ ËDÏ WKR¼L WKXÓF QJÐÎÒL 0Ï r FDÕ ËDÒQ R¼QJ ËDÒQ EDÒ YDÒ WUHÕ FRQ r XÕQJ KR¾ YDÒ WKDP JLD JLDÕL SKRÓQJ FKD¼X $œX NKRÕL ERÉQ SKDÓW [ÇW FÐÉF ËRDQ WURQJ 7KH» FKLH»Q ,," 7D»W FDÕ ËHºX [XD»W SKDÓW WÐÒ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ PDÏQK OLH¾W FR¾QJ KÐÎÕQJ WÐÒ PR½L FRQ QJÐÎÒL &DÒQJ KÐÎÓQJ ËH»Q QKÐÏQJ ËLHºX OÎÓQ ODR EDR QKLH¼X WKÆ FKXÓQJ WD FDÒQJ FRÓ ËÐÎÉF QKLHºX FDÕP KÐÓQJ ED» QKLH¼X «LHºX JÆ VHÏ WDÉR FDÕP KÐÓQJ OÎÓQ KÎQ WURQJ KDL ËLHºX VDX EDÉQ QJRºL OHÕ ORL PR¾W PÆQK WURQJ VD¼Q ERÓQJ ËDÓ KD KRÒD PÆQK YDÒR ËDÓP ËR¼QJ KÎQ EDÕ PÐÎL QJDÒQ QJÐÎÒL KD¼P PR¾ ËDQJ SKD»Q NKÇFK UHR KRÒ FR¿ YXÏ ËR¾L QKDÒ" 7R¼L ËDÏ WÐÒQJ SKDÓW ELH¿X WUÐÎÓF PR¾W FÐÕ WRÉD PÐÎÒL QJDÒQ QJÐÎÒL 7ÐÒ NLQK QJKLH¾P FXÕD EDÕQ WKD¼Q WR¼L FRÓ WKH¿ ËRDQ FKDÃF YÎÓL EDÉQ UDÂQJ WR¼L OXR¼Q FDÕP WKD» WUDÒQ ËDº KÐÓQJ NKÎÕL NKL QRÓL FKXH¾Q WUÐÎÓF QKÐÏQJ FÐÕ WRÉD OÎÓQ &ÐÕ WRÉD FDÒQJ OÎÓQ WKÆ WR¼L FDÒQJ KDÒR KÐÓQJ KÎQ «ÎQ JLDÕQ YÆ EDºX QKLH¾W KXH»W YDÒ QLHºP KÐÓQJ NKÎÕL WURQJ WR¼L ËÐÎÉF KD¼P QRÓQJ EÎÕL QDÄQJ OÐÎÉQJ
 27. 27. 27 FXÕD KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL ËDQJ FXÒQJ NKDÓW NKDR WÆP NLH»P WURQJ FXR¾F ËÎÒL QDÒ QKÐÏQJ ËLHºX JLR»QJ QKÐ WR¼L VÐÉ WKDÒQK FR¼QJ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ QLHºP NKÇFK OH¾ YDÒ ËR¾QJ OÐÉF WKXÓF ËD¿ .KL PRÉL QJÐÎÒL ËDÏ NKR¼QJ TXDÕQ WKÎÒL JLDQ TXÓ JLDÓ FXÕD PÆQK ËH»Q QJKH WR¼L QRÓL FKXH¾Q WKÆ WR¼L KLH¿X UDÂQJ KRÉ ËDÏ UD»W QJKLH¼P WXÓF WLH»S QKD¾Q WKR¼QJ WLQ 9DÒ NKL FRÓ ËH»Q KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL FXÒQJ ODÒP QKÐ YD¾ WKÆ ËLHºX ËRÓ NKLH»Q WR¼L YR¼ FXÒQJ FDÕP NÇFK YDÒ KDÄQJ KDÓL WUXHºQ ËDÉW FKR KRÉ WD»W FDÕ QKÐÏQJ JÆ WR¼L ELH»W 1H»X EDÉQ WURÓW ËDP PH¼ PR¼Q JROI WKÆ KDÏ ËDºX WÐ FDÕ WKÎÒL JLDQ OD½Q WLHºQ EDÉF YDÒR PR¼Q WKH¿ WKDR TXÓ WR¾F QDÒ 7UÐÎÓF KH»W KDÏ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W FR¿ ËR¾QJ YLH¼Q WURQJ PR¾W JLDÕL WKL ËD»X WDºP FÎÏ TXR»F WH» QDÒR ËRÓ +DÏ KRÒD FXÒQJ ËDÓP ËR¼QJ FXÒQJ WDÓQ WKÐÎÕQJ KD WLH»F QXR»L VDX PR½L ODºQ FDÓF JROI WKXÕ YXQJ JD¾ WKÐÉF KLH¾Q PR¾W FXÓ ËDÓQK KD KRDÅF WRºL YDÒ KRÉF KRÕL NÏ WKXD¾W ËLH¼X OXH¾Q FXÕD QKÐÏQJ WD JROI QKDÒ QJKHº FKÀ EDÂQJ YDÒL FXÓ FKXH¿Q PÆQK ODÒ FRÓ WKH¿ ËÐD ERÓQJ YDÒR OR½ 9DÒ FKDÃF FKDÃQ EDÉQ VHÏ FDÕP WKD» KDÒR KÐÓQJ KÎQ NKL FRÓ KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL FXÏQJ FRÓ QLHºP ËDP PH¼ JLR»QJ EDÉQ 1H»X EDÉQ ËDP PH¼ FR¼QJ YLH¾F YLH»W ODÓFK KDÏ WÆP KLH¿X FDÓF KRDÉW ËR¾QJ FXÕD KR¾L QKDÒ YDÄQ KD QKÐÏQJ FXR¾F WUDR ËR¿L EDÒQ WURÒQ YDÄQ KRÉF QKÐÏQJ EXR¿L JLDR OÐX YDÒ FDÕ QKÐÏQJ KR¾L FKÎÉ VDÓFK QÎL QKÐÏQJ WDÓF SKD¿P PÎÓL ËÐÎÉF WUÆQK ODÒQJ +DÏ WÇFK FÐÉF WKDP JLD YDÒR QKÐÏQJ EXR¿L NÓ WDÅQJ VDÓFK YDÒ ËRÉF VDÓFK FXÕD FDÓF WDÓF JLDÕ QDÄQJ OXL WÎÓL FDÓF WKÐ YLH¾Q KR¾L TXDÓQ FXÕD JLÎÓL YDÄQ VÍ WDÉL ËÌD SKÐÎQJ QÎL EDÉQ ËDQJ VLQK VR»QJ 'XÒ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ ODÒ JÆ ËL QÐÏD KDÏ GRºQ WD¼P KXH»W YDÒR QRÓ YÎÓL PR¾W PÐÓF ËR¾ FDR KÎQ PÐÓF KLH¾Q WDÉL 1KÐ EDÉQ FRÓ WKH¿ WKD» QKÐÏQJ JÆ $QWHOPD $UURR ËDÏ WKH¿ KLH¾Q &R¼ D» ËDÏ FKÐÓQJ WRÕ PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ FRÒQ OÎÓQ ODR KÎQ EDÕQ WKD¼Q FR¼ NKL ED»W FKD»S FDÕ WÇQK PDÉQJ ËH¿ EDÕR YH¾ ED ËÐÓD FRQ QKRÕ FXÕD PÆQK .KL EDÉQ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W SKDºQ FXÕD PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ OÎÓQ ODR KÎQ FKÇQK EDÕQ WKD¼Q PÆQK EDÉQ VHÏ WUÎÕ QH¼Q FRÓ WUDÓFK QKLH¾P EDÉQ OXR¼Q WKD» PÆQK WUDÒQ ËDº QKLH¾W KXH»W YDÒ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK %DÉQ WKD» QKÐ FRÓ QJXRºQ ËR¾QJ OÐÉF WKXÓF ËD¿ PÆQK KRDÒQ WKDÒQK FR¼QJ YLH¾F ËH¿ NKR¼QJ ODÒP QJÐÎÒL NKDÓF WKD»W YRÉQJ 9DÒ ËLHºX ËRÓ VHÏ QKHQ QKRÓP OÐÕD ËDP PH¼ WURQJ EDÉQ EXÒQJ FKDÓ PDÏQK OLH¾W ËH»Q NKR¼Q FXÒQJ 7®0 &$½0 +¸»1* 7¸º 6¸± 7¸¶½1* 7¸¶±1*
 28. 28. 28 &RÓ WKH¿ QRÓL VÐÓF PDÉQK FKR»QJ ODÉL WH¼Q FÐÎÓS FXÕD $QWHOPD $UURR PR¾W SKDºQ ËH»Q WÐÒ VÐÉ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ YHº WÐÎQJ ODL KDÉQK SKXÓF FXÕD FDÓF FRQ FR¼ 1KÐÏQJ YLH½Q FDÕQK WR»W ËHÉS QKD»W YHº FDÓF FRQ QKÐ FKXÓQJ VHÏ FRÓ ËÐÎÉF KRÉF YÌ FDR VÐÓF NKRÕH WR»W FR¼QJ YLH¾F WURQJ PÎ QJÐÎÒL EDÉQ ËÎÒL OÓ WÐÎÕQJ YDÒ PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ FKR UD ËÎÒL QKÐÏQJ ËÐÓD FKDÓX NKDÓX NKÀQK ËH¿ FR¼ DÖP ERºQJe ËDÏ FKR FR¼ VÐÓF PDÉQK 6ÐÓF PDÉQK FXÕD WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJXRºQ WDÒL QJXH¼Q YÍ ËDÉL QKD»W PDÒ FRQ QJÐÎÒL FKÐD ELH»W FDÓFK NKDL SKDÓ ËXÓQJ PÐÓF 7KD¾W ËDÓQJ NLQK QJDÉF NKL QKÐÏQJ KÆQK DÕQK WURQJ WUÇ RÓF FXÕD FRQ QJÐÎÒL ODÉL FRÓ PR¾W VÐÓF PDÉQK WR OÎÓQ ËH»Q QKÐ YD¾ r PR¾W VÐÓF PDÉQK KRDÒQ WRDÒQ FRÓ WKÐÉF &KÇQK WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ ËR¾QJ OÐÉF WKXÓF ËD¿ WR¼L NKR¼QJ QJÐÒQJ YÐÎQ OH¼Q NKL KDÏ FRÒQ ODÒ PR¾W GLH½Q JLDÕ QRQ QÎÓW +DÂQJ ËH¼P WR¼L FR» WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ UD EDÕQ WKD¼Q PÆQK ËDQJ QRÓL FKXH¾Q WUÐÎÓF ËDÓP ËR¼QJ ËH»Q KDÒQJ QJDÒQ KDÒQJ YDÉQ QJÐÎÒL WKX KXÓW FÐÕ WRÉD EDÂQJ QKÐÏQJ OÎÒL QRÓL YDÒ FÐÕ FKÀ FXÕD PÆQK YDÒ URºL ËRÓQ QKD¾Q QKÐÏQJ WUDÒQJ SKDÓR WD QKLH¾W OLH¾W FXÕD KRÉ PR¾W FDÓFK NKLH¼P QKÐÎÒQJ 9LH½Q FDÕQK ËRÓ FKDÃF FKDÃQ NKR¼QJ EDR JLÎÒ [DÕ UD FKÀ VDX PR¾W ËH¼P YDÒ VHÏ NKR¼QJ EDR JLÎÒ FRÓ ËÐÎÉF QH»X QKÐ WR¼L NKR¼QJ QJÐÒQJ YÐÎQ OH¼Q KRDÅF QH»XWR¼L FKR SKHÓS KÆQK DÕQK ËRÓ SKDL QKRÒD WURQJ WD¼P WUÇ PÆQK %UXFH %DUWRQ ËDÏ WÐÒQJ QRÓL WKH» QDÒ o7R¼L NKR¼QJ WKÇFK FD¼X m³ØÚQJ EDR JLÖÚ EDÌQJ TXD FDÂX FKR ÓHÃQ NKL EDÑQ ÓD× ÓHÃQ ÓØÖÑF FDÄ FDÂX DÃnp 1KLHºX QJÐÎÒL ËDÏ GXÒQJ WKDÒQK QJÐÏ QDÒ ËH¿ ELH¾Q PLQK FKR WUÇ RÓF OÐÎÒL ELH»QJ FXÕD KRÉ 7KH» JLÎÓL QDÒ FKÀ WKXR¾F YHº QKÐÏQJ DL EDÄQJ TXD FDºX EDÂQJ WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ WUÐÎÓF NKL FKÇQK WKÐÓF ËDÅW FKD¼Q OH¼Q FKLH»F FDºX ËRÓ WUH¼Q ËÐÎÒQJ ËH»Q WKDÒQK FR¼QJ 0R¾W VR» QJÐÎÒL VLQK UD ËDÏ ËÐÎÉF WDÉR KRÓD ÐX DÓL FKR WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ KH»W VÐÓF SKRQJ SKXÓ KÎQ KDÔQ QKÐÏQJ QJÐÎÒL NKDÓF QKÐQJ ËH¿ WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ D» FRÓ WKH¿ SKDÓW KX VÐÓF PDÉQK WKÆ EXR¾F KRÉ SKDÕL NKR¼QJ QJÐÒQJ QR½ OÐÉF WUDX GRºL EDÕQ WKD¼Q r NKR¼QJ SKDÕL EDÂQJ QKÐÏQJ PÎ PR¾QJ KDÏR KXHºQ WÐÉ EDÒR FKÐÏD FKR VÐÉ ELH»QJ QKDÓF YDÒ GH½ GDÏL FXÕD PÆQK PDÒ EDÂQJ FDÓFK VX QJKÍ ËH»Q WD¾Q FXÒQJ YDÒ WÐ GX WKD¾W QJKLH¼P WXÓFp %UXFH )DLUFKLOG %DUWRQ r 7DÓF JLDÕ FKÇQK WUÌ JLD QKDÒ ËLHºX KDÒQK TXDÕQJ FDÓR QJÐÎÒL 0Ï
 29. 29. 29 &KR ËH»Q WD¾Q KR¼P QD WR¼L YD½Q FRÒQ KÆQK GXQJ FKÇQK [DÓF FKR½ QDÒR WR¼L FDºQ QKD»Q WURÉQJ D¼P WURQJ PR¾W WÐÒ VHÏ GÐÒQJ ODÉL JLÐÏD FD¼X QDÒ YDÒ FD¼X NLD WURQJ EDR OD¼X VHÏ OH¼Q KD [XR»QJ JLRÉQJ YDÒ VHÏ ËÐD WD OH¼Q FDR KD FXÓL QJÐÎÒL [XR»QJ WKD»S ËH¿ FKÀ UD PR¾W OXD¾Q ËLH¿P WURQJ NKL WR¼L ËDQJ GLH½Q WKXH»W .KL VDÃS [H»S ODÉL QKÐÏQJ ËLH¿P JKL FKXÓ FXÕD EDÒL WKXH»W WUÆQK ËRÓ FXÏQJ ODÒ OXÓF WR¼L PÐÎÒQJ WÐÎÉQJ [HP PÆQK QH¼Q ËL ËÐÓQJ WKH» QDÒR WUH¼Q VD¼Q NKD»X WR»F ËR¾ QKDQK FKD¾P UD VDR YDÒ WR¼L VHÏ ËÐÓQJ ÎÕ ËRÓ WURQJ EDR OD¼X 7UÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ FRÓ WKH¿ JLXÓS WR¼L WKH¿ KLH¾Q EDÒL GLH½Q WKXH»W PR¾W FDÓFK WR»W QKD»W FRÓ WKH¿ 1H»X VX QJKÍ ËH»Q WD¾Q FXÒQJ YDÒ WÐ GX WKD¾W QJKLH¼P WXÓF FKDÃF FKXÓQJ WD VHÏ ËDÉW ËÐÎÉF NH»W TXDÕ YR¼ FXÒQJ [ÐÓQJ ËDÓQJ YÎÓL QR½ OÐÉF ËDÏ ERÕ UD 7UÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ PDÒ WR¼L ËHº FD¾S ÎÕ ËD¼ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ ËLHºX JÆ ËRÓ TXDÓ ËR½L KXH½Q KRDÅF SKL WKÐÉF WH» PDÒ ODÒ PR¾W QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ YDÒ ËR¾QJ OÐÉF WKXÓF ËD¿ 7R¼L WLQ UDÂQJ PR¾W NKL FKXÓQJ WD WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ UD QKÐÏQJ KÆQK DÕQK PDÒ PÆQK PRQJ PXR»Q ËDÉW ËÐÎÉF WKÆ FKXÓQJ VHÏ WUÎÕ WKDÒQK FDÓF WDÓF QKD¼Q NÇFK WKÇFK PDÉQK PHÏ ËH¿ JLXÓS WD YÐÎQ ËH»Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ 0R¾W ËR¾QJ OÐÉF UD»W OÎÓQ ËH¿ QKLHºX QJÐÎÒL VR»QJ WR»W YDÒ KDÒQK WKLH¾Q ODÒ ÐÎÓF PÎ YHº PR¾W FXR¾F VR»QJ YÍQK KDÂQJ ÎÕ FKR»Q WKLH¼Q ËDÒQJ GXÒ ËRÓ ODÒ PR¾W WKH» JLÎÓL FKÀ FRÓ WURQJ WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ KD FKÀ ËÐÎÉF PR¼ WDÕ WURQJ VDÓFK .KDÕL +XHºQ .KR¼QJ DL ELH»W FKÇQK [DÓF WKLH¼Q ËDÒQJ UD VDR YÆ FKÐD FRÓ DL WUÎÕ YHº WÐÒ QÎL D» YDÒ NH¿ ODÉL FKR FKXÓQJ WD QKÐQJ ËLHºX ËRÓ FXÏQJ NKR¼QJ TXDQ WURÉQJ PLH½Q ODÒ FKXÓQJ WD FDÕP QKD¾Q ËÐÎÉF VÐÉ YÍ ËDÉL DÓQK KDÒR TXDQJ YDÒ QLHºP FÐÉF ODÉF QÎL D» «D¼ ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ OÓ GR NKLH»Q QKLHºX QJÐÎÒL FRÓ FDÕP [XÓF PDÏQK OLH¾W YÎÓL QLHºP WLQ FXÕD PÆQK %DÕQ WKD¼Q WR¼L FXÏQJ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP K YRÉQJ YHº FKR»Q WKLH¼Q ËÐÎÒQJ QÎL FKXÓQJ WD FRÓ WKH¿ JLDR KRÒD YDÒ VR»QJ PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ YÐÎÉW TXD PRÉL WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ YDÒ ÐÎÓF YRÉQJ FXÕD FRQ QJÐÎÒL %D»W NH¿ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ ODÒ JÆ KDÏ FÎÕL WURÓL FKR WUÇ WÐÎÕQJ WÐÎÉQJ FXÕD EDÉQ ED ER¿QJ ËH¿ QRÓ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ FKR EDÉQ WKHR ËXR¿L YDÒ ELH»Q JLD»F PÎ FXÕD PÆQK WKDÒQK KLH¾Q 6DÓFK .KDÕL +XHºQ %RRN RI 5HYHODWLRQ TXH¿Q FXR»L FXÒQJ WURQJ ER¾ .LQK WKDÓQK 7D¼Q ÐÎÓF
 30. 30. 30 WKÐÉF +DÏ QKÎÓ UDÂQJ QKLH¾P YXÉ FXÕD EDÉQ ODÒ JLÐÏ QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ OXR¼Q FKDÓ ERÕQJ EDÂQJ WKÐÓ QKLH¼Q OLH¾X ËDÅF ELH¾W QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ
 31. 31. 31 675(66 .(½ 7+8º &8½$ ³$0 0(¤ +DÑQK SKXÛF WKD QKØ×QJ NHÝ EDÆQ URÆQ OR WRDQ YDÚR EDQ QJDÚ YDÚ QJXÝ QJRQ YDÚR EDQ ÓHÄP ($5/ 5,1(< 7KØÛ GX QKDÃW PDÚ FKXÛQJ WD QHÄQ VÖÑ x FKÏQK ODÚ QRÅL VÖÑ )5$1./,1 '(/$12 5226(9(/7 .KL SKDÝL ÓRÃL PDÍW YÖÛL VØÑ FDÌQJ WKDÜQJ ÓDÛQJ VÖÑ ÓHÚ QDÍQJ OHÄQ QJØÖÚL FDÝ QJDÚ ODÅQ ÓHÄP QHÃX NKRÄQJ QÖÝ ÓØÖÑF QXÑ FØÖÚL KDÜQ ODÚ WRÄL ÓD× FKHÃW $%5$+$0 /,1&2/1
 32. 32. 32 1KÐÏQJ NHÕ WKXÒ FXÕD QLHºP ËDP PH¼ QH»X FRÓ FÎ KR¾L VHÏ ËDÓQK FDÃS PRÉL WKÐÓ WR»W ËHÉS FXÕD EDÉQ 7LHºQ WDÒL GDQK YRÉQJ VÐÉ QJKLH¾S JLD ËÆQK QLHºP YXL ÐÎÓF PÎ YDÒ FDÕ PXÉF ËÇFK VR»QJ FXÕDEDÉQ ËHºX FRÓ QJX FÎ EÌ WÐÎÓF ËRDÉW .HÕ FÐÎÓS ËL QLHºP ËDP PH¼ FXÕD QKLHºX QJÐÎÒL QKD»W NKR¼QJ JÆ NKDÓF KÎQ ODÒ VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ VWUHVV ÎÕ PRÉL KÆQK WKÐÓF 6DX ËD¼ ODÒ PR¾W YÇ GXÉ ËLH¿Q KÆQK (G *UHHU ODÒ PR¾W QKD¼Q YLH¼Q YDÄQ SKRÒQJ FXÕD FR¼QJ W +XJKHV $LUFUDIW WDÉL (O 6HJXQGR &DOLIRUQLD &XR¾F VR»QJ FXÕD DQK ODÒ PR¾W EL NÌFK DQK FKDÓQ JKHÓW FR¼QJ YLH¾F KLH¾Q WDÉL YDÒ FKÌX QKLHºX DÓS OÐÉF WÐÒ SKÇD QJÐÎÒL YÎÉ YDÒ FKD PÆQK YHº QKÐÏQJ YD»Q ËHº WURQJ FXR¾F VR»QJ $QK WÐÒQJ WKR¿ OR¾ YÎÓL ËRºQJ QJKLH¾S UDÂQJ o«ÐÒQJ EDR JLÎÒ ODÒP TXDÓ WR»W QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ EDÉQ FKDÓQ JKHÓW 1JÐÎÒL NKDÓF VHÏ EDÃW EDÉQ SKDÕL ODÒP ËLHºX ËRÓ VXR»W ËÎÒLp (G FDÕP WKD» NKR¼QJ WKH¿ QDÒR FKÌX ËÐÉQJ WKH¼P ËÐÎÉF QÐÏD NKL DÓS OÐÉF FXÕD FR¼QJ YLH¾F ËDÓQJ FKDÓQ ËHÒ QDÅQJ OH¼Q YDL YDÒ QKÐÏQJ PR»L TXDQ KH¾ QKDÉW QKHÏR YDÃW NLH¾W VÐÓF OÐÉF DQK 7KH» ODÒ YDÒR QJDÒ WKDÓQJ &KÇQ QDÄP (G oER½QJ GÐQJp ELH»Q PD»W PDÒ NKR¼QJ PR¾W OÎÒL WÐÒ ELH¾W KD KHÉQ QJDÒ WDÓL QJR¾ YÎÓL ED»W NÒ DL $QK ËDÓS FKXH»Q ED ËH»Q )W /DXGHUGDOH )ORULGD ODQJ EDÉW WUH¼Q FDÓF EDÏL ELH¿Q YDÒ NLH»P VR»QJ EDÂQJ FR¼QJ YLH¾F VÐÕD FKÐÏD ËR¾QJ FÎ WDÒX WKXHºQ 0R¾W GDÉR (G WKD WH¼Q ËR¿L KRÉ YDÒ FKXH¿Q ËH»Q +RXVWRQ QÎL DQK ËÐÎÉF PR¾W FR¼QJ YLH¾F WURQJ PR¾W FR¼QJ W WKDÄP GRÒ GDºX NKÇ QKRÕ 9DÒL QDÄP VDX YÎÉ DQK QR¾S ËÎQ [LQ O GÌ YDÃQJ PDÅW «R»L YÎÓL YÎÉ YDÒ FKD DQK (G ODÒ PR¾W NHÕ WUR»Q WUDÓQK WUDÓFK QKLH¾P YDÒ ËDºX KDÒQJ DÓS OÐÉF 6RQJ ÎÕ PR¾W PÐÓF ËR¾ QDÒR ËRÓ DQK WUÎÕ WKDÒQK QJÐÎÒL KXÒQJ WURQJ PDÃW QKÐÏQJ QJÐÎÒL WUHÕ WXR¿L ËDQJ EÌ PDÃF NHÉW JLÐÏD ER¾Q EHº FR¼QJ YLH¾F WURQJ FDÓF FR¼QJ W OÎÓQ PDÒ NKR¼QJ ELH»W SKDÕL ODÒP JÆ YÎÓL FXR¾F ËÎÒL PÆQK «D¼ FXÏQJ ODÒ QKÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL FRÓ QLHºP ËDP PH¼ EÌ ËDÓQK FDÃS YDÒ FKÌX EDR QR½L GDÒ YRÒ FXÕD DÓS OÐÉF FXÏQJ QKÐ FDÄQJ WKDÔQJ WÐÒ FR¼QJ YLH¾F &XR»L FXÒQJ VDX EDÕ QDÄP oPD»W WÇFKp DQK ËÐÎÉF )%, WÆP WKD» &RQ QJÐÎÒL ERÕ FXR¾F QDÄP QDÒR JLÎÒ ËDÏ EÐÎÓF VDQJ WXR¿L WÐÓ WXDºQ JLDÕL WKÇFK YÎÓL JLÎÓL WUXHºQ WKR¼QJ UDÂQJ o7R¼L FDÕP
 33. 33. 33 WKD» EÌ PDÃF NHÉW JLÐÏD DÓS OÐÉF QDÅQJ QHº FXÕD FR¼QJ YLH¾F YDÒ FXR¾F VR»QJ 7R¼L ËDÏ NKR¼QJ FRÒQ H¼X WKÇFK FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK p /$º0 7+(£ 1$º2 ³(§ .+2¤1* %´ $»3 /¸±& &¸¶»3 ³, 1,(¢0 ³$0 0(¤" &D¼X FKXH¾Q FXÕD (G *UHHU NKLH»Q WR¼L OLH¼Q WÐÎÕQJ ËH»Q PR¾W WKR¼QJ ËLH¾S WHÕ QKDÉW WUH¼Q QKÐÏQJ WD»P KÆQK GDÓQ ÎÕ ER¾ SKD¾Q KDÏP [XQJ [H KÎL YDÒL QDÄP YHº WUÐÎÓF o&XR¾F VR»QJ NKR¼QJ GH½ GDÒQJ JÆ URºL DL FXÏQJ SKDÕL FKH»W p «XÓQJ ODÒ FXR¾F VR»QJ FXÕD FKXÓQJ WD ËDº UD½ QKÐÏQJ FDÄQJ WKDÔQJ DÓS OÐÉF &KÀ FRÓ QJÐÎÒL QDÒR EÌ OÐÒD GR»L KD NKR¼QJ GDÓP ËR»L PDÅW YÎÓL VÐÉ WKD¾W PÎÓL NKR¼QJ WLQ ËLHºX QDÒ 9D¾ QH¼Q YD»Q ËHº ËDÅW UD ÎÕ ËD¼ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ FDÓFK WKÐÓF ËH¿ WUDÓQK QKÐÏQJ WÆQK KXR»QJ JD¼ FDÄQJ WKDÔQJ PDÒ ODÒ FDÓFK WKÐÓF ËH¿ VR»QJ QKÐQJ NKR¼QJ FKÌX ËDºX KDÒQJ WUÐÎÓF QKÐÏQJ DÓS OÐÉF 9DÒ FXÉ WKH¿ KÎQ WKR¼QJ ËLH¾S PDÒ WR¼L PXR»Q JÎÕL ËH»Q FDÓF EDÉQ ODÒ SKÐÎQJ SKDÓS JLDÕL TXH»W YD»Q ËHº /DÒP WKH» QDÒR ËH¿ QKÐÏQJ DÓS OÐÉF NKR¼QJ FÐÎÓS ËL QLHºP ËDP PH¼ FXÕD FKXÓQJ WD" «H¿ YÐÎQ ËH»Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FKXÓQJ WD FDºQ GX WUÆ QJRÉQ OÐÕD ËDP PH¼ FXÕD PÆQK WURQJ VXR»W FXR¾F ËÎÒL QDÒ «H¿ ODÒP ËÐÎÉF QKÐ YD¾ EDÉQ SKDÕL FRÓ FDÓL QKÆQ WKÐÉF WH» YHº QKÐÏQJ NHÕ WKXÒ FXÕD QLHºP ËDP PH¼ r QKÐÏQJ WUDÕL QJKLH¾P ËDÃQJ FD FKXD FKDÓW QKÐÏQJ FDÄQJ WKDÔQJ EDÓP FKDÅW YDÒR EDÉQ YDÒ FDÕ QKÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL FKÐÉF FKÎÒ ËDÓQK FDÃS FXR¾F VR»QJ WÐÎL ËHÉS FXÕD EDÉQ 7R¼L KRDÒQ WRDÒQ FDÕP WKR¼QJ YÎÓL (G *UHHU FXÏQJ QKÐ ED»W NÒ DL WURQJ FDÕQK QJR¾ QKÐ R¼QJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL WÐÒ QDÄP QDÒ VDQJ QDÄP NKDÓF SKDÕL ODÒP PR¾W YLH¾F PDÒ PÆQK FKDÓQ JKHÓW YDÒ YÐÎÓQJ YDÒR QKÐÏQJ PR»L TXDQ KH¾ NKR¼QJ OD» JÆ ODÒP WKÇFK WKXÓ 1KÐQJ URÏ UDÒQJ (G ËDÏ ODÒP PR¾W ËLHºX PDÒ WR¼L FKR ODÒ NKR¼QJ PD» ËXÓQJ ËDÃQ ERÕ FXR¾F «RÓ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ FDÓFK ËH¿ JLDÕL TXH»W YD»Q ËHº 7R¼L GDÓP NKDÔQJ ËÌQK UDÂQJ QH»X SKDÕL VR»QJ WURQJ FDÕQK OÐÎQJ WD¼P FDÃQ UÐÓW FDÕ YHº SKÐÎQJ GLH¾Q ËDÉR ËÐÓF OD½Q SKDÓS OÓ WKÆ VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ D» FXÏQJ QJDQJ EDÂQJ YÎÓL QKÐÏQJ JÆ PDÒ (G WÐÒQJ SKDÕL KÐÓQJ FKÌX WUÐÎÓF ËD¼
 34. 34. 34 &RÓ ODºQ WR¼L ËRÉF ËÐÎÉF PR¾W EDÒL EDÓR WUH¼Q WÎÒ 5HDGHUtV 'LJHVW WKR¼QJ WLQ UDÂQJ FRÓ ËH»Q WUÐÎÒQJ KÎÉS EH¾QK QKD¼Q FRÓ YD»Q ËHº YHº WD¼P WKDºQ WÆP ËH»Q EDÓF VÍ ËHºX EDÃW QJXRºQ WÐÒ VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ FDÕ WUÐÉF WLH»S OD½Q JLDÓQ WLH»S 6ÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ ODÒP VX H»X KH¾ WKR»QJ PLH½Q GÌFK FXÕD FÎ WKH¿ SKDÓ UR»L JLD»F QJXÕ YDÒ FRÓ QJX FÎ GD½Q ËH»Q QKLHºX FKÐÓQJ EH¾QK .KL UÎL YDÒR WUÐÎÒQJ KÎÉS QDÒ VÐÓF NKRÕH FXÕD EDÉQ QJDÒ PR¾W VX JLDÕP ËL YDÒ ËLHºX QDÒ VHÏ DÕQK KÐÎÕQJ UD»W OÎÓQ ËH»Q PR¾W ORDÉW FDÓF YD»Q ËHº NKDÓF WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD EDÉQ QKÐ QJX FÎ PD»W YLH¾F ODÒP QKÐÏQJ [XQJ ËR¾W WURQJ PR»L TXDQ KH¾ YÎÓL JLD ËÆQK EDÉQ EHÒ r YDÒ KD¾X TXDÕ ODÒ EDÉQ QJDÒ FDÒQJ EÌ FDÄQJ WKDÔQJ KÎQ 9RÒQJ OXD¿Q TXD¿Q QDÒ VHÏ GÆP EDÉQ [XR»QJ YÐÉF VD¼X YDÒ EDÉQ NKRÓ ORÒQJ QJRL OH¼Q ËÐÎÉF 7X WKÐÉF WH» FKÀ FRÓ FDÓF FDÄQ EH¾QK OLH¼Q TXDQ ËH»Q VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ QKÐQJ EDÉQ KDÏ KÆQK GXQJ %R¾ PDÅW PR¾W TXR»F JLD VHÏ WKD ËR¿L QKÐ WKH» QDÒR QH»X SKD¼Q QÐÕD EH¾QK QKD¼Q FRÓ YD»Q ËHº YHº WD¼P WKDºQ NKR¼QJ FRÒQ FDºQ ËH»Q EDÓF VÍ QÐÏD YÆ KRÉ ËDÏ ELH»W FDÓFK ORDÉL WUÐÒ VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ UD NKRÕL FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK" &RÓ OHÏ OXÓF D» KLH¾X TXDÕ FR¼QJ YLH¾F VHÏ WDÄQJ YXÒQ YXÉW FKL SKÇ QJDÒ FDÒQJ WLH»W NLH¾P YDÒ FXR¾F VR»QJ FXÕD QKLHºX QJÐÎÒL KLH¿Q QKLH¼Q ODÒ VHÏ KDÉQK SKXÓF KÎQ 7R¼L FKR UDÂQJ PRÉL VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ NKR¼QJ SKDÕL OXÓF QDÒR FXÏQJ PDQJ Ó QJKÍD [D»X FDÕ 6ÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ FRÓ WKH¿ ODÒ PR¾W GDÉQJ NÇFK WKÇFK NKLH»Q FKXÓQJ WD ODÒP YLH¾F KH»W PÆQK ËH¿ KRDÒQ WKDÒQK PR¾W GÐÉ DÓQ FKR NÌS NÒ KDÉQ 7X ËR¼L NKL FDÄQJ WKDÔQJ FRÓ WKH¿ GD½Q ËH»Q QKÐÏQJ KH¾ TXDÕ WÇFK FÐÉF QKÐQJ QH»X ËLHºX QDÒ [DÕ UD TXDÓ WKÐÎÒQJ [XH¼Q QRÓ VHÏ KXÕ KRDÉL FKXÓQJ WD EDÂQJ FDÓFK OD» ËL QLHºP ËDP PH¼ WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD FKXÓQJ WD «D¼ ODÒ WKR¼QJ ËLH¾S FXÕD &KÐÎQJ QDÒ $»S OØÑF YDÚ FDÌQJ WKDÜQJ OXRÄQ WRÂQ WDÑL WURQJ FXRÆF VRÃQJ %DÑQ FRÛ WKHÇ FKHÃ QJØÑ FKXÛQJ ÓHÇ NKRÄQJ EÔ FKXÛQJ WØÖÛF ÓRDÑW QLHÂP ÓDP PHÄ FXÝD PÎQK 6DX ËD¼ WR¼L [LQ JÎÉL Ó VDÓX SKÐÎQJ SKDÓS ËH¿ EDÉQ WÐÉ EDÕR YH¾ NKRÕL VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ
 35. 35. 35 ³¸º1* 92¦, /2 /$«1* 7KRDÉW QJKH WKÆ SKÐÎQJ SKDÓS QDÒ FRÓ YHÕ UD»W ËÎQ JLDÕQ QKÐQJ FKÇQK YÆ ËÎQ JLDÕQ QH¼Q NKR¼QJ PD» QJÐÎÒL ËH¿ Ó ËH»Q 7KHR NLQK QJKLH¾P FXÕD WR¼L WKÆ FRÓ QKLHºX QJÐÎÒL YÆ TXDÓ TXHQ WKXR¾F YÎÓL PR¾W FXR¾F VR»QJ ËDº FDÄQJ WKDÔQJ QH¼Q KRÉ NKR¼QJ KHº KD ELH»W ODÒ QRÓ FDÄQJ WKDÔQJ QKÐ WKH» QDÒR r KRÉ NKR¼QJ Ó WKÐÓF ËÐÎÉF QKÐÏQJ WDÓF QKD¼Q FXÉ WKH¿ JD¼ FKR KRÉ FDÕP JLDÓF FDÄQJ WKDÔQJ &XÏQJ JLR»QJ QKÐ (G *UHHU KRÉ FÐÓ QJKÍ UDÂQJ PR¾W FR¼QJ YLH¾F ËDÓQJ FKDÓQ YDÒ QKÐÏQJ PR»L TXDQ KH¾ WRºL WH¾ ODÒ PR¾W SKDºQ FXR¾F VR»QJ FXÕD KRÉ PDÒ WKR¼L *LÐÏD EDR ER¾Q EHº OR WRDQ QKLHºX QJÐÎÒL ËDÏ ERÕ UD TXDÓ QKLHºX WKÎÒL JLDQ ËH¿ OR QJKÍ YLH¾F QDÒ YLH¾F QRÉ PDÒ NKR¼QJ ELH»W UDÂQJ FKÇQK ËLHºX ËRÓ ËDÏ GD½Q ËH»Q WD¼P WUDÉQJ FDÄQJ WKDÔQJ YDÒ FÐÎÓS ËL QLHºP ËDP PH¼ FXÕD KRÉ +RÉ FKR UDÂQJ YLH¾F OR ODÃQJ FXÏQJ WÐÉ QKLH¼Q QKÐ ODÒ YLH¾F WD KÇW WKÎÕ YD¾ r PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ UD»W ËR½L EÆQK WKÐÎÒQJ ËR»L YÎÓL WD»W FDÕ PRÉL QJÐÎÒL %D¼ JLÎÒ FKXÓQJ WD KDÏ ODÃQJ QJKH )UHG 6PLWK PR¾W QJÐÎÒL EDÉQ FXÕD WR¼L YDÒ FXÏQJ ODÒ PR¾W WKDº JLDÓR FKLD VHÕ YHº YLH¾F [DÓF ËÌQK QJXRºQ JR»F FXÕD VÐÉ OR ODÃQJ WURQJ FXR¾F VR»QJ 1DÄP WR¼L ODÒ PR¾W oFKXH¼Q JLD OR ODÃQJp 7R¼L NKR¼QJ WKH¿ TXH¼Q ËÐÎÉF QKÐÏQJ QR½L OR ODÃQJ FXÕD PÆQK FDÕ NKL QJDÕ OÐQJ YDÒR JLÐÎÒQJ VDX PR¾W QJDÒ PH¾W PRÕL 7R¼L KDºX QKÐ NKR¼QJ QJXÕ ËÐÎÉF FKÀ WUDÂQ WURÉF YDÒ WKÀQK WKRDÕQJ ODÉL ODR UD NKRÕL JLÐÎÒQJ ËH¿ QJRºL JKH» ODÃF OÐ URFNLQJ FKDLU XR»QJ PR¾W WDÓFK FDÒ SKH¼ URºL ODÉL TXD YDÒR JLÐÎÒQJ ËH¿ WLH»S WXÉF FKRQJ PDÃW OR QJKÍ «H»Q QDÄP WR¼L ËDÏ FKH» QJÐÉ ËÐÎÉF OR ODÃQJ 7R¼L ËDÏ GDÒQK FDÕ KDL QDÄP WD¾S WUXQJ KH»W VÐÓF ËH¿ JLDÕL TXH»W YD»Q ËHº FXÕD PÆQK 9DÒ WR¼L ËDÏ WÆP UD ËLHºX PÆQK WÐÒQJ FDQK FDÓQK WURQJ ORÒQJ 7R¼L FRÓ PR¾W FR¼QJ YLH¾F PDÒ H¼X FDºX FXÕD QRÓ FDR KÎQ VR YÎÓL NKDÕ QDÄQJ WKÐÉF VÐÉ FXÕD WR¼L WR¼L NKR¼QJ ËXÕ WLH¼X FKXD¿Q ËH¿ ODÒP FR¼QJ YLH¾F D» 7KH» ODÒ WR¼L FÐÓ OR ODÃQJ YHº FKXH¾Q PD»W YLH¾F 5RºL WR¼L WÐÉ QKXÕ YÎÓL EDÕQ WKD¼Q o&KDÒ KDÏ WKÐÕ QJD½P [HP 0ÆQK ODÒP FR¼QJ YLH¾F QDÒ WR»W QKD»W ODÒ OXÓF QDÒR QKÀ" $² ËRÓ ODÒ OXÓF PÆQK NKR¼QJ OR ODÃQJ p 9D¾ ËRÓ QH»X EDÉQ NKR¼QJ WKH¿ JLÐÏ ËÐÎÉF FR¼QJ YLH¾F FXÕD PÆQK NKL EDÉQ NKR¼QJ OR ODÃQJ WKÆ ODÒP VDR PDÒ EDÉQ FRÓ WKH¿ JLÐÏ QRÓ NKL EDÉQ ËDQJ OR ODÃQJ FKÐÓ" &XR»L FXÒQJ WKÆ WR¼L ËDÏ NKDÃF VD¼X ER»Q WÐÒ QDÒ WURQJ WD¼P WUÇ FXÕD PÆQK «°²1* 92ž, /2 /$£1* 7R¼L QKD¾Q WKD» UDÂQJ PÆQK ËDÏ TXDÓ OR ODÃQJ WUÐÎÓF NKL WÀQK WDÓR QKÆQ QKD¾Q PRÉL YLH¾F NKR¼QJ FRÓ
 36. 36. 36 OÓ JÆ WR¼L SKDÕL YR¾L YDÏ FKXR»F OD» QR½L OR ODÃQJ PR¾W FDÓFK YR¼ ÇFK WKD¾P FKÇ ODÒ JD¼ KDÉL QKÐ WKH» 1JD NKL WR¼L QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF PRÉL YLH¾F PR¾W FDÓFK URÏ UDÒQJ WKÆ WR¼L ËDÏ FRÓ WD»W FDÕ WKR¼QJ WLQ ËH¿ OH¼Q PR¾W NH» KRDÉFK 9DÒ NKL EDÉQ ËDÏ FRÓ PR¾W NH» KRDÉFK WKÆ EDÉQ NKR¼QJ FRÒQ SKDÕL OR ODÃQJ YHº ED»W NÒ ËLHºX JÆ QÐÏD «XÓQJ YD¾ ËH¿ JLDÕP EÎÓW FDÄQJ WKDÔQJ WKÆ EDÉQ QH¼Q EÆQK WD¼P SKD¼Q WÇFK WÆQK KXR»QJ KD KRDÒQ FDÕQK WKD YÆ OR ODÃQJ 6DX ËRÓ KDÏ [DÓF ËÌQK QJXRºQ JR»F QR½L OR ODÃQJ FXÕD PÆQK 0R¾W NKL EDÉQ ËDÏ QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF WRDÒQ ER¾ VÐÉ YLH¾F WKÆ EDÉQ VHÏ WÆP UD FDÓFK JLDÕL WRÕD FDÄQJ WKDÔQJ PR¾W FDÓFK KÎÉS OÓ QKD»W ³¸º1* 92¦, %2½ &82¦& 7URQJ PR¾W NÒ 7KH» YD¾Q KR¾L GDÒQK FKR QJÐÎÒL NKXH»W WD¾W %RQQLH 6W -RKQ 'HDQH WKDP JLD YÎÓL WÐ FDÓFK ODÒ PR¾W YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q WUÐÎÉW WXH»W FKÀ FRÓ PR¾W FKD¼Q &R¼ FXÒQJ WUDQK WDÒL YÎÓL PR¾W YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q NKDÓF FXÏQJ FXÒQJ FDÕQK QJR¾ QKÐ FR¼ 9D¾Q ËR¾QJ YLH¼Q QRÉ [XD»W SKDÓW WUÐÎÓF YDÒ WURQJ ODºQ WKL FXR»L FXÒQJ FXÕD PÆQK WKÆ FR¼ D» EÌ QJDÏ %RQQLH WÐÉ WLQ QRÓL YÎÓL EDÉQ EHÒ UDÂQJ FR¼ VHÏ FKLH»Q WKDÃQJ EÎÕL YÆ FR¼ VHÏ FR» NKR¼QJ ËH¿ QJDÏ QKÐ QJÐÎÒL NLD 1KÐQJ WÎÓL OÐÎÉW PÆQK %RQQLH ËDÏ EÌ QJDÏ &XR»L FXÒQJ FKLH»Q WKDÃQJ FKXQJ FXR¾F WKXR¾F YHº YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q NLD «RºQJ ËR¾L FXÕD %RQQLH FR» OÐÉD OÎÒL DQ XÕL o&R¼ D» FKÀ PD PDÃQ WUÐÎÉW QKDQK KÎQ FKÌ PDÒ WKR¼L p 1KÐQJ %RQQLH ËDÏ ËDÓS ODÉL WKD¾W NLH¼Q TXH»W o.KR¼QJ ËD¼X FR¼ D» NKR¼QJ SKDÕL ODÒ QJÐÎÒL WUÐÎÉW QKDQK KÎQ PDÒ ODÒ QJÐÎÒL ELH»W ËÐÓQJ GD¾ QKDQK KÎQ WR¼L p %RQQLH QRÓL ËXÓQJ QJÐÎÒL FKLH»Q WKDÃQJ ODÒ QJÐÎÒL ELH»W ËÐÓQJ GD¾ QKDQK KÎQ ®µ ËÎÒL WR¼L FKÐD WÐÒQJ QJKH QRÓL FRÓ QJÐÎÒL QDÒR FKÐD EÌ YD»S QJDÏ KD QH»P PXÒL WKD»W EDÉL EDR JLÎÒ .KL UÎL YDÒR WUÐÎÒQJ KÎÉS QDÒ FRÓ QJÐÎÒL WKD¾P FKÇ FRÒQ NKR¼QJ EDR JLÎÒ JÐÎÉQJ GD¾ ËÐÎÉF PR¾W VR» NKDÓF WKÆ ËÐÓQJ GD¾ UD»W FKD¾P FKDÉS KRÉ PD»W KDÒQJ QDÄP WUÎÒL JDÅP QKD»P EDR QR½L JLD¾Q GÐÏ YDÒ ËDÃQJ FD WUÐÎÓF NKL FRÓ WKH¿ WUÎÕ ODÉL WUDÉQJ WKDÓL EÆQK WKÐÎÒQJ 7URQJ ODºQ WKL ËD»X D» %RQQLH FKÀ JLDÒQK ËÐÎÉF KX FKÐÎQJ ËRºQJ QKÐQJ FR¼ ODÉL ËÐÎÉF WUÐÎÒQJ 5KRGHV FD»S KRÉF ER¿QJ YDÒ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL ËDÉL GLH¾Q FXÕD WD¾S ËRDÒQ ,%0 &R¼ ODÒ QKD¼Q YD¾W ËÐÎÉF QKDÃF ËH»Q WUH¼Q FDÓF WDÉS FKÇ QKÐ 3HRSOH 1HZ <RUN 7LPHV YDÒ (ERQ &DÓL WH¼Q %RQQLH FRÒQ ËÐÎÉF
 37. 37. 37 [ÐÎÓQJ OH¼Q WURQJ FKÐÎQJ WUÆQK 1%& 1LJKWO 1HZV YÎÓL WÐ FDÓFK ODÒ PR¾W WURQJ QDÄP QJÐÎÒL SKXÉ QÐÏ WUXHºQ FDÕP KÐÓQJ QKD»W QÐÎÓF 0Ï 4XDÕ YD¾ NKL ËÐÓQJ GD¾ YDÒ TXD WUÎÕ ODÉL FXR¾F FKÎL EDÉQ VHÏ ORDÉL ERÕ NKDÕ QDÄQJ KÐÓQJ FKÌX DÓS OÐÉF FDÄQJ WKDÔQJ WÐÒ WKD»W EDÉL WURQJ PR¾W WKÎÒL JLDQ GDÒL 9D»S QJDÏ NKR¼QJ FRÓ QJKÍD ODÒ WKD»W EDÉL r PDÒ WKD»W EDÉL FKÇQK ODÒ NKR¼QJ ËÐÓQJ GD¾ ËÐÎÉF VDX ODºQ YD»S QJDÏ D» +DÏ ËH¿ WKD»W EDÉL OXÒL VD¼X YDÒR TXDÓ NKÐÓ YDÒ WÐÉ WLQ WLH»Q OH¼Q WURQJ KLH¾Q WDÉL YÐÎQ ËH»Q WÐÎQJ ODL .KL ELH»W VR»QJ QKÐ YD¾ EDÉQ NKR¼QJ FRÓ OÓ GR JÆ ËH¿ FDÕP WKD» FDÄQJ WKDÔQJ QÐÏD '8< 75® 6¸± &+¯1+ 75¸±& «RÓ ODÒ ËLHºX PDÒ EDÉQ QH¼Q FDP NH»W WURQJ VXR»W FXR¾F ËÎÒL FXÕD PÆQK 0R¾W NKL VR»QJ FKÇQK WUÐÉF EDÉQ VHÏ PLH½Q QKLH½P WUÐÎÓF ED»W FÐÓ VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ QDÒR SKDÓW VLQK WÐÒ WR¾L OR½L KD VÐÉ KR¿ WKHÉQ FXÏQJ NKR¼QJ SKDÕL NKR¿ VÎÕ JKL QKÎÓ QKÐÏQJ SKDÓW QJR¼Q FXÕD PÆQK WURQJ ËDºX NKL FDºQ ODÅS ODÉL YÎÓL QJÐÎÒL QDÒ QJÐÎÒL QRÉ YÆ ËÎQ JLDÕQ ODÒ EDÉQ OXR¼Q QRÓL ËXÓQJ VÐÉ WKD¾W 6ÐÉ WUXQJ WKÐÉF FXÏQJ ODÒ YD»Q ËHº ËÐÎÉF ËÐD OH¼Q EDÒQ FD¼Q ËH¿ ËDÓQK JLDÓ ËDÉR ËÐÓF QJKHº QJKLH¾S FXÕD PR¾W VR» FDÓ QKD¼Q WKD KRÓD YDÒ ELH»Q FKD»W ÎÕ FDÓF WD¾S ËRDÒQ NLQK WH» OÎÓQ .KL FDÓF YXÉ EH¼ ER»L WDÒL FKÇQK ËÐÎÉF SKÎL EDÒ UD DÓQK VDÓQJ FDÓF QKDÒ ËDºX WÐ FDÕ WLQ FXÏQJ QKÐ QKÐÏQJ QJÐÎÒL ODÒP FR¼QJ ËDÏ PD»W WUDÃQJ KDÒQJ WÕ ËR¼ OD KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL PD»W YLH¾F YDÒ PD»W OXR¼Q FDÕ QKÐÏQJ NKRDÕQ KÐX ER¿QJ «RÓ ODÒ KH¾ OXÉ WÐÒ OR»L VR»QJ NKR¼QJ FKÇQK WUÐÉF FXÕD PR¾W VR» NHÕ ED»W OÐÎQJ 9Hº SKDºQ PÆQK WR¼L FXÏQJ PXR»Q FKLD VHÕ EÇ TXH»W JÆQ JLÐÏ KDÉQK SKXÓF JLD ËÆQK FXÕD EDÕQ WKD¼Q WR¼L NKR¼QJ FRÓ JÆ NKDÓF QJRDÒL VÐÉ WUXQJ WKÐÉF &KR ËH»Q ED¼ JLÎÒ VDX QDÄP FKXQJ VR»QJ WR¼L YD½Q OXR¼Q WUXQJ WKÐÉF YDÒ FKXQJ WKXÕ YÎÓL QJÐÎÒL YÎÉ WKD¼Q H¼X FXÕD PÆQK WÆQK H¼X ËRÓ NKR¼QJ KHº VX VXH¿Q «LHºX QDÒ WDÉR QH¼Q ORÒQJ WLQ EHºQ YÐÏQJ YDÒ WXH¾W ËR»L JLÐÏD KDL FKXÓQJ WR¼L 0R½L ODºQ WR¼L WUÎÕ YHº VDX QKÐÏQJ FKXH»Q GLH½Q WKXH»W NKDÃS QÎL WUH¼Q WKH» JLÎÓL YÎÉ WR¼L NKR¼QJ KHº PDÕ PD QJKL QJÎÒ KD OR ODÃQJ JÆ /RÒQJ WUXQJ WKÐÉF YDÒ FKXQJ WKXÕ OXR¼Q WKD»P ËD½P WURQJ WLP YDÒ ODÒ QHºQ WDÕQJ FKR KDÉQK SKXÓF FXÕD FKXÓQJ WR¼L
 38. 38. 38 7ULH»W JLD 5DOSK :DOGR (PHUVRQ QRÓL UDÂQJ o1H»X EDÉQ PXR»Q QD¼QJ WR¼L OH¼Q EDÉQ SKDÕL ËÐÓQJ ÎÕ PR¾W YÌ WUÇ FDR KÎQp «LHºX QDÒ FRÓ QJKÍD UDÂQJ QH»X EDÉQ PXR»Q JLXÓS QJÐÎÒL NKDÓF ËDÉW ËÐÎÉF QKÐÏQJ ËLHºX KRÉ ÐÎÓF DR WURQJ FXR¾F VR»QJ WKÆ EDÉQ SKDÕL FRÓ GDQK GÐÉ YDÒ SKDÕL VR»QJ FKÇQK WUÐÉF (PHUVRQ FRÒQ QRÓL UDÂQJ o1KÐÏQJ JÆ QDÂP VDX OÐQJ YDÒ WUÐÎÓF PDÅW EDÉQ ËHºX UD»W QKRÕ EHÓ VR YÎÓL QKÐÏQJ JÆ QDÂP EH¼Q WURQJ FRQ QJÐÎÒL EDÉQp %DÉQ VHÏ QKD¾Q WKD» EDÕQ WKD¼Q FRÓ WKH¿ WUDÓQK NKRÕL ELH»W EDR DÓS OÐÉF FDÄQJ WKDÔQJ WURQJ FXR¾F VR»QJ QH»X EDÉQ VR»QJ PR¾W FDÓFK FKÇQK WUÐÉF WKDÔQJ WKDÃQ +DÏ ODÒP PRÉL YLH¾F PR¾W FDÓFK FKD¼Q WKÐÉF VX QJKÍ ËXÓQJ ËDÃQ YDÒ ËÐD UD QKÐÏQJ TXH»W ËÌQK SKXÒ KÎÉS 75$»1+ ;$ 1¶± 1$¢1 1ÎÉ QDºQ QKÐ PR¾W WKÐÓ EH¾QK GÌFK OHQ ORÕL YDÒ KRDÒQK KDÒQK WURQJ [DÏ KR¾L r PR¾W WKÐÓ EH¾QK EӋQK NKRÓ FKÐÏD 0R¾W SKDºQ FXÕD QJXH¼Q QKD¼Q FKÇQK ODÒ YÆ FRQ QJÐÎÒL NKR¼QJ WKH¿ NÆP QHÓQ ËÐÎÉF QKÐÏQJ PRQJ PXR»Q FXÕD EDÕQ WKD¼Q KRÉ PXD VDÃP YR¼ WR¾L YDÉ ËH¿ WKRÕD PDÏQ QKÐÏQJ QKX FDºX YDÒ TXHºQ VÎÕ KÐÏX PDÒ KRÉ QJKÍ ODÒ FKÇQK ËDÓQJ &XÒQJ YÎÓL VÐÉ UD ËÎÒL FXÕD SKÐÎQJ WKÐÓF WKDQK WRDÓQ EDÂQJ WKHÕ WÇQ GXÉQJ FKDÔQJ FRÓ JÆ QJDÉF QKLH¼Q NKL WUXQJ EÆQK PR½L JLD ËÆQK WUXQJ OÐX ÎÕ 0Ï ËHºX FRÓ PR¾W NKRDÕQ QÎÉ OH¼Q ËH»Q KÎQ ËR¼ OD WURQJ WKHÕ WÇQ GXÉQJ «H¿ WUDÓQK FDÓF NKRDÕQ QÎÉ WKHÕ WÇQ GXÉQJ FKXÓQJ WD FRÓ WKH¿ WKDP NKDÕR YDÒ DÓS GXÉQJ PR¾W NH» KRDÉFK JRºP ED SKDºQ FXÕD /DUU %XUNHWW PR¾W QKDÒ WÐ YD»Q WDÒL FKÇQK «ÐÒQJ EDR JLÎÒ WÇQK YDÒR WKHÕ WÇQ GXÉQJ ED»W FÐÓ PRÓQ KDÒQJ QDÒR EDÉQ NKR¼QJ FRÓ NKҧ QăQJ FKL WUDÕ 3KDÕL WUDÕ KH»W QÎÉ WURQJ WKHÕ WÇQ GXÉQJ PR½L WKDÓQJ 5DOSK :DOGR (PHUVRQ r 7ULH»W JLD QKDÒ WLH¿X OXD¾Q QKDÒ WKÎ QJÐÎÒL 0Ï ËRºQJ WKÎÒL ODÒ QKDÒ WLH¼Q SKRQJ FXÕD 7KXH»W 7LH¼Q QJKLH¾P 7UDQVFHQGHQWDOLVP YDÒR ËDºX 7KH» NÕ &DºQ SKD¼Q ELH¾W FUHGLW FDUG WKHÕ WÇQ GXÉQJ YDÒ GHELW FDUG WKHÕ JKL QÎÉ 1Jѭӡi sӱ dөng thҿ tín dөng thѭӡng ÿѭӧc các ngân hàng cҩp mӝt hҥn mӭc tín dөng ÿӇ chi tiêu trѭӟc và trҧ nӧ (lүn lãi) sau, còn nJѭӡi sӱ dөng thҿ ghi nӧ phҧi ký gӣi vào tài NKRDÕQ cá nhân cӫa mình mӝt sӕ tiӅn trѭӟc khi sӱ dөng và chӍ ÿѭӧc chi tiêu trong phҥm vi sӕ tiӅn hӑ ÿã ký gӣi mà thôi. Các lӑai thҿ tín dөng quӕc tӃ ÿѭӧc nhiӅu ngѭӡi biӃt nhѭ VISA, MASTER CARD, DINER, AMERICAN EXPRESS… Các lӑai thҿ ghi nӧ phә biӃn tҥi ViӋt Nam nhѭ thҿ ATM Connect-24 cӫa Vietcombank, F@stAcess cӫa Techcombank, Success cӫa Agribank…
 39. 39. 39 1ӃX ODºQ ËDºX WLH¼Q NKR¼QJ WKH¿ WUDÕ KH»W QÎÉ WURQJ WKHÕ YDÒR FXR»L WKDÓQJ KDÏ ËһW WKHÕ WÇQ GXÉQJ FXÕD EDÉQ YDÒR ORÒ QÐÎÓQJ YDÒ WDÄQJ QKLH¾W ËR¾ OH¼Q ËR¾ ËH¿ QRÓ WDQ FKDÕ YDÒ ELH»Q PD»W 5RºL WURQJ WKDÓQJ VDX ËRÓ KDÏ OD¾S WÐÓF WKDQK WRDÓQ EDÂQJ KH»W SKDºQ QÎÉ FRÒQ ODÉL %D»W NÒ DL ODÒP WKHR FDÓFK QDÒ VHÏ NKR¼QJ EDR JLÎÒ FRÓ WD¼P WUDÉQJ FDÄQJ WKDÔQJ NKL SKDÕL JDÓQK PR¾W PRÓQ QÎÉ WURQJ WKHÕ WÇQ GXÉQJ 1KLHºX JLD ËÆQK ÎÕ 0Ï ËDQJ SKDÕL JRºQJ PÆQK PDQJ JDÓQK QDÅQJ WDÒL FKÇQK WUH¼Q YDL r SKDÕL FKL WUDÕ KDÒQJ QJDÒQ ËR¼ OD PR½L QDÄP FKR FDÓF KRDÉW ËR¾QJ YXL FKÎL FXÕD ERÉQ WUHÕ KR¾L SKÇ FD¼X ODÉF ER¾ YXQJ FDÕ NKR»L WLHºQ ËH¿ WD¾X QKÐÏQJ FKLH»F [H KÎL ËDÃW WLHºQ QKÐÏQJ PRÓQ ËRº [D [À 9DÒ NKR¼QJ FRÓ JÆ ËDÓQJ QJDÉF QKLH¼Q NKL QKÐÏQJ JLD ËÆQK D» ËDQJ SKDÕL KÐÓQJ FKÌX QR½L FDÄQJ WKDÔQJ KDÒQJ QJDÒ .KL QKÐÏQJ NHÕ ÐD KDÒR QKRDÓQJ QDÒ FR» NKRH PHÕ EDÂQJ QKÐÏQJ WLH¾Q QJKL YD¾W FKD»W WKÆ KRÉ FXÏQJ ËDQJ WDÉR UD VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ WÐÒ QKÐÏQJ PRÓQ QÎÉ QJDÒ PR¾W FKRºQJ FKD»W YÆ VÐÉ WLH¼X SKD TXDÓ ËR¾ FXÕD PÆQK 7KD¾W ËDÓQJ EXRºQ NKL KRÉ WÐÉ ËDÅW PÆQK YDÒR KRDÒQ FDÕQK SKDÕL GX WUÆ VÐÉ KDÒR QKRDÓQJ EH¼Q QJRDÒL QKÐQJ NÒ WKÐÉF EH¼Q WURQJ KRÉ ËDQJ PXÉF UXR½QJ .KR¼QJ DL FRÓ WKH¿ VR»QJ PR¾W FXR¾F VR»QJ ËDº ËDP PH¼ NKL SKDÕL ED¾Q WD¼P YHº KDÒQJ [D»S KRÓD ËÎQ FDºQ FKL WUDÕ YDÒ QKÐÏQJ PRÓQ QÎÉ NH»W VXÒ ËDQJ ËD¿ PÆQK ËH»Q VÐÉ NKDÓQK WD¾Q 'R ËRÓ QH»X EDÉQ PXR»Q WKRDÓW NKRÕL WÆQK WUDÉQJ FDÄQJ WKDÔQJ KDÏ WUDÓQK [D QÎÉ QDºQ &KÀ NKL QDÒR NKR¼QJ SKDÕL FDQK FDÓQK WURQJ ORÒQJ YHº QKÐÏQJ NKRDÕQ QÎÉ WKÆ EDÉQ PÎÓL ËÐÎÉF WD¾Q KÐÎÕQJ PR¾W FXR¾F VR»QJ WUH¼Q FDÕ WXH¾W YÎÒL ³¸º1* 6¶± +$·, 1R½L VÎÉ KDÏL PDÒ WR¼L PXR»Q QRÓL ËH»Q ÎÕ ËD¼ NKR¼QJ SKDÕL ËH»Q WÐÒ FDÓF FÎQ OR»F [RDÓ FRQ PHÒR ËHQ KD WURÒ FKÎL WDÒX OÐÎÉQ VLH¼X WR»F PDÒ ODÒ QR½L VÎÉ KDÏL ËDQJ WLHºP D¿Q EH¼Q WURQJ PR½L QJÐÎÒL FKXÓQJ WD QJDÄQ WD EÐÎÓF YDÒR FKXH»Q SKLH¼X OÐX YÍ ËDÉL FRÓ WH¼Q JRÉL ODÒ &XR¾F «ÎÒL &KXÓQJ WD VÎÉ WKD»W EDÉL VÎÉ PD»W ËL VÐÉ DQ WRDÒQ VÎÉ PD»W TXHºQ WÐÉ FKXÕ YDÒ VÎÉ FDÕ WÐÎQJ ODL .KL EÌ YD¼ KDÏP EÎÕL QKÐÏQJ QR½L VÎÉ QKÐ YD¾ FKXÓQJ WD VHÏ ËH¿ VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ GDÒ YRÒ NKLH»Q WD FDÕP WKD» ED»W DQ KRDQJ PDQJ ËH¿ URºL WÐÉ WURÓL FKD¼Q PÆQK YDÒR TXDÓ NKÐÓ WKD YÆ GD»Q WKD¼Q YDÒR KLH¾Q WDÉL YDÒ KÐÎÓQJ ËH»Q WÐÎQJ ODL
 40. 40. 40 1R½L VÎÉ KDÏL YDÒ QLHºP WLQ YR»Q GÍ ODÒ KDL WKDÓL FÐÉF 6RQJ FRÓ PR¾W ËLH¿P FKXQJ NKDÓ WKXÓ YÌ ËRÓ ODÒ FDÕ KDL ËHºX PRQJ FKÎÒ PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ [DÕ UD WURQJ WÐÎQJ ODL .KL D» QH»X QR½L VÎÉ KDÏL OÎÓQ KÎQ QLHºP WLQ WKÆ WD ËDÏ UÐÎÓF KRÉD YDÒR WKD¼Q 1JÐÎÉF ODÉL QH»X QLHºP WLQ OXR¼Q KLH¾Q KÐÏX PDÉQK PHÏ QRÓ FRÓ WKH¿ ËHP ODÉL QKÐÏQJ ËLHºX WR»W ODÒQK EÎÕL WD VHÏ FR» JDÃQJ KH»W PÆQK ËH¿ ËDÉW ËÐÎÉF QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ PÆQK PRQJ ËÎÉL 7URQJ NÒ 7KH» YD¾Q KR¾L PXÒD ËR¼QJ QDÄP 6DUDK +XJKHV QÐÏ YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q WXR¿L ËDÏ [XD»W VDÃF ËRDÉW FKLH»F KX FKÐÎQJ YDÒQJ ÎÕ ER¾ PR¼Q WUÐÎÉW EDÄQJ .KL EÐÎÓF OH¼Q VD¼Q EDÄQJ 6DUDK NKR¼QJ KHº QJKÍ ËH»Q JLDÕL WKÐÎÕQJ QDÒ QRÉ YDÒ FXÏQJ NKR¼QJ KHº OR ODÃQJ KD TXDQ WD¼P ËH»Q NKDÓQ JLDÕ WUH¼Q NKDÓQ ËDÒL QKÐÏQJ QJÐÎÒL [HP WUXHºQ KÆQK WKD¾P FKÇ ODÒ FDÕ %DQ JLDÓP NKDÕR &R¼ WKH¿ KLH¾Q EDÒL WKL FXÕD PÆQK PR¾W FDÓFK WKRDÕL PDÓL QKÐ WURQJ PR¾W EXR¿L WD¾S WKÐÎÒQJ QJDÒ &KÇQK VÐÉ WKRDÕL PDÓL D» ËDÏ JLXÓS 6DUDK +XJKHV WKH¿ KLH¾Q SKDºQ WKL ËD»X FXÕD PÆQK KH»W VÐÓF [XD»W VDÃF YDÒ PDQJ YHº FKLH»F KX FKÐÎQJ YDÒQJ GDQK JLDÓ &XÏQJ WURQJ NÒ 7KH» YD¾Q KR¾L D» QÐÏ YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q 0LFKHOOH .ZDQ WKH¿ KLH¾Q SKDºQ WKL FXÕD PÆQK QJD VDX OÐÎÉW WKL FXÕD 6DUDK 0LFKHOOH YR»Q ËÐÎÉF JLÎÓL FKXH¼Q PR¼Q YDÒ QJÐÎÒL KD¼P PR¾ NÒ YRÉQJ FR¼ ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ ODÒ ÐÓQJ FÐÕ YLH¼Q VR» PR¾W FKR GDQK KLH¾X YR¼ ËÌFK FXÕD ER¾ PR¼Q QDÒ 1JRDÒL UD FR¼ FXÏQJ ËDÏ QKD¾Q ËÐÎÉF UD»W QKLHºX KX FKÐÎQJ WURQJ VÐÉ QJKLH¾S FXÕD PÆQK 6DX PDÒQ WUÆQK GLH½Q NKDÓ KRDÒQ PÏ FXÕD 6DUDK +XJKHV 0LFKHOOH TXH»W WD¼P NKR¼QJ SKDÉP ED»W FÐÓ PR¾W VDL ODºP QDÒR 1KÐQJ WKD¾W NKR¼QJ PD ODÒ 0LFKHOOH ËDÏ EÌ YD»S QJDÏ YDÒ NH»W TXDÕ FKXQJ FXR¾F FR¼ FKÀ QKD¾Q ËÐÎÉF KX FKÐÎQJ ËRºQJ «LH¿P NKDÓF ELH¾W JLÐÏD KDL YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q QDÒ FKÇQK ODÒ 7URQJ NKL 6DUDK WD¾S WUXQJ YDÒR QKÐÏQJ JÆ SKDÕL ODÒP WKÆ 0LFKHOOH ODÉL WD¾S WUXQJ YDÒR QKÐÏQJ JÆ SKDÕL WUDÓQK «D¼ FXÏQJ ODÒ ËLH¿P NKDÓF ELH¾W JLÐÏD QLHºP WLQ YDÒ QR½L VÎÉ KDÏL &KÇQK QR½L VÎÉ WKD»W EDÉL ËDÏ NKLH»Q PR¾W YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q ODÏR OXH¾Q QKÐ 0LFKHOOH SKDÕL FKÌX QKÐÎÒQJ EÐÎÓF WUÐÎÓF ËDÒQ HP QKÐ 6DUDK &RÒQ EDÉQ OLH¾X FRÓ EDR JLÎÒ EDÉQ ËH¿ FKR QR½L VÎÉ KDÏL WDÓF ËR¾QJ ËH»Q FXR¾F VR»QJ YDÒ WÐÎQJ ODL FXÕD PÆQK KD NKR¼QJ" %DÉQ ËR»L PDÅW YÎÓL FXR¾F 6DUDK +XJKHV VLQK QDÄP 0LFKHOOH .ZDQ VLQK QDÄP
 41. 41. 41 ËÎÒL EDÂQJ QLHºP WLQ KD QR½L VÎÉ KDÏL" 'XÒ WKH» QDÒR WR¼L NKXH¼Q EDÉQ NKR¼QJ QH¼Q FDÄQJ WKDÔQJ YHº WÐÎQJ ODL +DÏ YÐÓW ERÕ QR½L VÎÉ KDÏL YDÒ JDº GÐÉQJ QLHºP WLQ PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ EDÉQ VHÏ FRÓ PR¾W WÐÎQJ ODL WÐÎL VDÓQJ +$·< %$«7 ³$¢8 %$ª1* 02¦7 18± &¸¶º, 7URQJ QKÐÏQJ EXR¿L GLH½Q WKXH»W KDºX QKÐ EDR JLÎÒ WR¼L FXÏQJ ËÐD UD PR¾W FKXÓW NLQK QJKLH¾P FXÕD PÆQK YHº YD»Q ËHº QDÒ 6DX NKL QRÓL FKXH¾Q PR¾W OXÓF YHº VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ WKH» QDÒR WR¼L FXÏQJ NH¿ YDÒL FD¼X FKXH¾Q KDÒL KÐÎÓF ËH¿ JLHR YDÒR ORÒQJ WKÇQK JLDÕ QKÐÏQJ WUDÒQJ FÐÎÒL VDÕQJ NKRDÓL &KDÃF EDÉQ FXÏQJ WÐÒQJ QJKH u0RÆW QXÑ FØÖÚL EDÊQJ PØÖÚL WKDQJ WKXRÃF ERÇv" 1XÉ FÐÎÒL ODÒ PR¾W OLHºX WKXR»F JLDÕP FDÄQJ WKDÔQJ UD»W KLH¾X TXDÕ 9Hº YLH¾F QDÒ WR¼L FKÎÉW QKÎÓ ËH»Q QKÐÏQJ JKL FKHÓS FXÕD 1RUPDQ &RXVLQ WURQJ TXH¿Q *LDÝL SKDÅX PRÆW FDÌQ EHÆQK $QDWRP RI DQ ,OOQHVV ËHº FD¾S ËH»Q QKÐÏQJ NLQK QJKLH¾P WÐÉ FKÐÏD WUÌ FXÕD R¼QJ .KL ËÐÎÉF FKD¿Q ËRDÓQ ODÒ ËDÏ PDÃF SKDÕL FKÐÓQJ UR»L ORDÉQ QKÌS WLP WUDºP WURÉQJ &RXVLQ EHÒQ ËHP PR¾W FKLH»F PDÓ FKLH»X SKLP ËH»Q EH¾QK YLH¾Q URºL [HP KH»W ER¾ SKLP QDÒ ËH»Q ER¾ SKLP NKDÓF &DÓF ER¾ SKLP KDÒL NLQK ËLH¿Q ËDÏ PDQJ ODÉL FKR R¼QJ QKÐÏQJ WUD¾Q FÐÎÒL VDÕQJ NKRDÓL YDÒ NÒ ODÉ WKD FKXÓQJ FRÓ WDÓF GXÉQJ [RD GÌX QR½L ËDX WKH¿ [DÓF FKR R¼QJ 1KÎÒ SKÐÎQJ SKDÓS WUÌ OLH¾X NKDÓ ËDÅF ELH¾W ODÒ PR¾W FKH» ËR¾ DÄQ XR»QJ JLDÒX YLWDPLQ & YDÒ [HP SKLP KDÒL EH¾QK WÆQK FXÕD 1RUPDQ GDºQ WKXH¼Q JLDÕP YDÒ VÐÓF NKRÕH R¼QJ KRºL SKXÉF WUÎÕ ODÉL 6DX ËRÓ R¼QJ UÎÒL VÐÉ QJKLH¾S EDÓR FKÇ OD½ OÐÒQJ YDÒ WKDP JLD JLDÕQJ GDÉ ÎÕ PR¾W WUÐÎÒQJ YHº VÐÓF PDÉQK FXÕD WD¼P OÓ YDÒ FDÕP [XÓF WURQJ YLH¾F FKÐÏD WUÌ FDÓF FKÐÓQJ EH¾QK FXÕD FÎ WKH¿ 6DX WÆQK H¼X WLH»QJ FÐÎÒL ËÐÎÉF [HP ODÒ FDÕP [XÓF PDÉQK PHÏ WKÐÓ KDL PDÒ FKXÓQJ WD FRÓ WKH¿ EDÒ WRÕ &RÓ QJÐÎÒL YÇ YRQ WLH»QJ FÐÎÒL FXÏQJ JLR»QJ QKÐ YLH¾F FKDÉ ER¾ EH¼Q WURQJ FÎ WKH¿ FRQ QJÐÎÒL r QRÓ NÇFK WKÇFK KH¾ KR¼ KD»S ODÒP JLDÏQ FDÓF FÎ YDÒ PDQJ ODÉL FDÕP JLDÓF GH½ FKÌX FKR QDÏR ER¾ %DÉQ NKR¼QJ WKH¿ YÐÒD FÐÎÒL YÐÒD WÐÓF ËLH¼Q OH¼Q KRDÅF YÐÒD FÐÎÒL YÐÒD ERºQ FKRºQ FDÄQJ WKDÔQJ ËÐÎÉF
 42. 42. 42 7LH»QJ FÐÎÒL WKÐÉF VÐÉ ODÒ PRÓQ TXDÒ YR¼ JLDÓ PDÒ 7KÐÎÉQJ ËH» ËDÏ WUDR WDÅQJ FKR FRQ QJÐÎÒL &KXÓQJ WD FRÓ WKH¿ WKDÄQJ KRD FXÒQJ YÎÓL WLH»QJ FÐÎÒL ER¾F OR¾ VÐÉ VDÕQJ NKRDÓL TXD WLH»QJ FÐÎÒL 7LH»QJ FÐÎÒL FRÓ WKH¿ ËÐÎÉF WUDR WDÅQJ YDÒ GH½ GDÒQJ ODQ WUXHºQ .KR¼QJ SKDÕL PD»W WLHºQ PXD QKÐQJ WLH»QJ FÐÎÒL PDQJ ËH»Q FKR WD QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ WLHºQ EDÉF FKÐD FKDÃF ËDÏ PXD ËÐÎÉF 1H»X PR½L VDÓQJ WKÐÓF GD¾ YDÒ QÎÕ QXÉ FÐÎÒL WUÐÎÓF WLH¼Q FKXÓQJ WD VHÏ FDÕP WKD» YXL YHÕ FDÕ QJDÒ .KR¼QJ WKH¿ SKXÕ QKD¾Q UDÂQJ FXR¾F VR»QJ OXR¼Q QDÕ VLQK QKLHºX WÆQK KXR»QJ PDQJ ODÉL VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ FKR FRQ QJÐÎÒL 9DÒ ËDÓQJ EXRºQ ODÒ PR½L VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ ËHºX FRÓ WKH¿ WÐÎÓF ËRDÉW WKDÒQK SKDºQ FKÇQK WURQJ FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FXÕD EDÉQ ËRÓ ODÒ QLHºP ËDP PH¼ 7KH» QH¼Q EDÉQ KDÏ FR» JLDÕP WKLH¿X ËH»Q PÐÓF WR»L ËD QKÐÏQJ FDÄQJ WKDÔQJ FKR PÆQK 1H»X EDÉQ NKR¼QJ OR ODÃQJ WKDÓL TXDÓ ELH»W QKDQK FKRÓQJ ËÐÓQJ GD¾ VDX PR½L ODºQ YD»S QJDÏ VR»QJ FKÇQK WUÐÉF WUDÓQK [D QÎÉ QDºQ WLQ WÐÎÕQJ YDÒR WÐÎQJ ODL WKD YÆ VÎÉ KDÏL YDÒ OXR¼Q QÎÕ QXÉ FÐÎÒL YDÒR PR½L VDÓQJ WKÐÓF GD¾ FKDÃF FKDÃQ FXR¾F VR»QJ FXÕD EDÉQ VHÏ QDÂP QJRDÒL WDºP DÕQK KÐÎÕQJ FXÕD VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ 9DÒ NKL VÐÉ FDÄQJ WKDÔQJ GDºQ ELH»Q PD»W QLHºP ËDP PH¼ WDÄQJ OH¼Q FXR¾F VR»QJ FXÕD EDÉQ VHÏ WUÎÕ QH¼Q WÐÎL ËHÉS KÎQ UD»W QKLHºX
 43. 43. 43 7+$< 68< 1*+µ ³2§, &82¦& ³¶º, %DÑQ FKÏQK ODÚ ÓLHÂX EDÑQ QJKÕ .+8<(›7 '$1+ &KXÛQJ WD NKRÄQJ WKHÇ FKRÑQ OØÑD KRÑ KDÚQJ FXÝD PÎQK QKØQJ FKXÛQJ WD FRÛ WKHÇ FKRÑQ OØÑD VX QJKÕ ÓRÛ ODÚ WKØÛ WDÛF ÓRÆQJ ÓHÃQ WD QKLHÂX KÖQ .+8<(›7 '$1+ .KL EDÑQ WKD ÓRÇL FDÝ WKHà JLÖÛL VH× ÓRÇL WKD 1250$1 9,1&(17 3($/(
 44. 44. 44 7LH»Q VÍ %UXFH :LONLVRQ WDÓF JLDÕ FXR»Q /ÖÚL FDÂX QJXHÆQ FXÝD -DEH] 7KH 3UDHU RI -DEH] YDÒ %DÝ TX WDËF GDÚQK FKR QJØÖÚL KDP KRÑF KRÝL 7KH /DZV RI WKH /HDUQHU YDÒ QKLHºX TXH¿Q VDÓFK EDÓQ FKDÉ NKDÓF ËDÏ WKXD¾W ODÉL FD¼X FKXH¾Q YHº SKHÓS QKLH¾P PDÒX ËH»Q WÐÒ PR¾W OÎÒL SKH¼ EÆQK FRÓ WKH¿ ODÒP WKD ËR¿L KRDÒQ WRDÒQ QKD¾Q WKÐÓF YHº EDÕQ WKD¼Q PÆQK FXÏQJ QKÐ WKD ËR¿L FDÕ WÐÎQJ ODL FXÕD R¼QJ .KL FRÒQ WKHR KRÉF WURQJ PR¾W WUÐÎÒQJ GRÒQJ %UXFH NKR¼QJ EDR JLÎÒ YDÃQJ PDÅW WURQJ WD»W FDÕ FDÓF WLH»W KRÉF FRÓ JLDÓR VÐ +RZDUG +HQGULFNV JLDÕQJ GDÉ $L FXÏQJ ELH»W +RZDUG +HQGULFNV ODÒ PR¾W JLDÓR VÐ GDQK WLH»QJ PR¾W QKDÒ GLH½Q WKXH»W [XD»W FKXÓQJ YDÒ ODÒ PR¾W QJÐÎÒL KXD»Q OXH¾Q NÏ QDÄQJ ODÏQK ËDÉR WDÒL ED %DÕQ WKD¼Q %UXFH UD»W WKDºQ WÐÎÉQJ JLDÓR VÐ +RZDUG YDÒ OXR¼Q OXR¼Q ODÃQJ QJKH QKÐÏQJ OÎÒL YDÒQJ QJRÉF PDÒ JLDÓR VÐ GDÒQK FKR PÆQK 0R¾W QJDÒ QRÉ %UXFH OD» ODÒP KDÏQK GLH¾Q NKL QKD¾Q ODÉL EDÒL ODÒP FXÕD PÆQK YÎÓL ËLH¿P VR» WXH¾W ËR»L ODÒ $ 7KH¼P YDÒR ËRÓ %UXFH FRÒQ FDÕP WKD» YR¼ FXÒQJ KDÉQK SKXÓF NKL YÌ JLDÓR VÐ ËDÓQJ NÇQK ËDÏ ËH¿ ODÉL KDÒQJ FKÐÏ YLH»W QKÐ WKH» QDÒ o%UXFH DÉ 7R¼L WLQ UDÂQJ DQK FRÓ WLHºP QDÄQJ ËH¿ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL WKXH»W JLDÕQJ .LQK 7KDÓQK YÍ ËDÉL QKD»W FXÕD WKH» KH¾ PÆQKp .KL ËRÉF [RQJ %UXFH UDÕR EÐÎÓF YHº QKDÒ R¼QJ FDºP EDÒL ODÒP FXÕD PÆQK EDÂQJ FDÕ KDL WD DÓS YDÒR ORºQJ QJÐÉF QD¼QJ QLX QKÐ WKH¿ ËRÓ ODÒ FKHÓQ WKDÓQK PDÒ DQK YÐÒD ËÐÎÉF EDQ WDÅQJ $QK SKRÓQJ OH¼Q ODºX ODR QJD YDÒR FDÄQ KR¾ FXÕD PÆQK YDÒ NKRH YÎÓL YÎÉ QKÐÏQJ JÆ 7LH»Q VÍ +HQGULFNV ËDÏ YLH»W 9DÒ SKDºQ FRÒQ ODÉL FXÕD FD¼X FKXH¾Q ËDÏ WUÎÕ WKDÒQK OÌFK VÐÕ %UXFH :LONLQVRQ ËDÏ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W WURQJ QKÐÏQJ JLDÓR VÐ ËRºQJ WKÎÒL ODÒ QKDÒ WKXH»W JLDÕQJ YÍ ËDÉL QKD»W QÐÎÓF 0Ï NKR¼QJ FKÀ YHº .LQK 7KDÓQK PDÒ FRÒQ YHº KDÒQJ ORDÉW FDÓF ËHº WDÒL NKDÓF QÐÏD &+¨ 1*+µ ³(£1 1+¸·1* ³,(¢8 72£7 ³(±3 %DÉQ FRÓ ELH»W UDÂQJ QKÐÏQJ ËLHºX EDÉQ QJKÍ VHÏ DÕQK KÐÎÕQJ PDÉQK PHÏ ËH»Q EDÕQ WKD¼Q QKÐ WKH» QDÒR KD NKR¼QJ" .KL EDÉQ ËDÏ FRÓ QKÐÏQJ VX QJKÍ WÇFK FÐÉF WKÆ FKDÃF FKDÃQ FKXÓQJ VHÏ KÆQK WKDÒQK WURQJ EDÉQ QLHºP WLQ ËH¿ ELH»Q VX QJKÍ D» WKDÒQK KLH¾Q WKÐÉF 9DÒ QJÐÎÉF ODÉL NKL EDÉQ PDQJ WURQJ PÆQK QKÐÏQJ VX QJKÍ WLH¼X FÐÉF WKÆ FKXÓQJ VHÏ JLHR YDÒR ORÒQJ EDÉQ QKÐÏQJ QR½L OR ODÃQJ YDÒ VÎÉ KDÏL ËH»Q PÐÓF EDÉQ NKR¼QJ WKH¿ ODÒP ËLHºX JÆ WR»W ËHÉS ËÐÎÉF
 45. 45. 45 2œQJ -RE WURQJ .LQK WKDÓQK &ÐÉX ÐÎÓF ODÒ PR¾W YÇ GXÉ ËLH¿Q KÆQK FKR VÐÉ WKÐÉF QDÒ 6DX NKL JLD ËÆQK FXÕD FDÕL YDÒ VÐÓF NKRÕH FXÕD -RE EÌ FÐÎÓS ËL EÎÕL QKÐÏQJ WDL KRÉD WULHºQ PLH¼Q -RE ËDÏ EXR¾W PLH¾QJ WKXÓ QKD¾Q o1KÐÏQJ JÆ WR¼L NKLH»S VÎÉ ËDÏ ËH»Q YÎÓL WR¼L QKÐÏQJ JÆ WR¼L NLQK KDÏL ËDÏ [DÕ UD FKR WR¼L p -RE -RE VR»QJ YÎÓL QR½L VÎÉ KDÏL VHÏ EÌ 7KÐÎÉQJ ËH» OD» ËL PRÉL WKÐÓ PDÒ R¼QJ FRÓ r YDÒ ËLHºX ËRÓ ËDÏ [DÕ UD 'D½X FXR»L FXÒQJ PRÉL WKÐÓ ËHºX WUÎÕ ODÉL YÎÓL R¼QJ QKÐQJ ËDÏ FRÓ OXÓF FXR¾F ËÎÒL R¼QJ ËDÏ NKR»Q NKR¿ WKH» QDÒR NKL QKÐÏQJ WLH¼Q WUL WUÎÕ WKDÒQK VÐÉ WKD¾W 4XDÕ YD¾ QR½L VÎÉ KDÏL ODÒ PR¾W OÎÒL PÎÒL ËH¿ QJRÕ FKR QKÐÏQJ UDÃF UR»L WKD¼P QKD¾S YDÒR FXR¾F ËÎÒL FKXÓQJ WD 1JÐÎÉF ODÉL ORÒQJ WLQ WKÆ GD½Q WD ËH»Q WKDÒQK FR¼QJ 4XD QKLHºX QDÄP YÎÓL QKÐÏQJ OÓ GR PDÒ WR¼L NKR¼QJ WKH¿ JLDÕL WKÇFK PR¾W FDÓFK NKRD KRÉF KD WKD¾P FKÇ WKHR SKÐÎQJ SKDÓS WKDºQ KRÉF WR¼L QKD¾Q WKD» UDÂQJ FDÓFK WKÐÓF WR¼L PRQJ ËÎÉL VHÏ DÕQK KÐÎÕQJ YR¼ FXÒQJ PDÉQK PHÏ ËH»Q QKÐÏQJ JÆ WKÐÉF VÐÉ [DÕ UD WURQJ ËÎÒL WR¼L .KL WLH»S FD¾Q FXR¾F VR»QJ WKHR KÐÎÓQJ WÇFK FÐÉF WR¼L ËDÕP EDÕR UDÂQJ EDÉQ VHÏ JDº GÐÉQJ FKR PÆQK QLHºP WLQ YHº PR¾W FXR¾F VR»QJ WÐÎL ËHÉS PDÒ PR¾W QJDÒ QDÒR ËRÓ EDÉQ VHÏ ODÒP FKXÕ ËÐÎÉF QRÓ &RÒQ ED¼ JLÎÒ WR¼L PXR»Q NH¿ FKR EDÉQ QJKH YHº QKÐÏQJ QJÐÎÒL ËDÏ WKD ËR¿L FXR¾F ËÎÒL VDX NKL WKD ËR¿L VX QJKÍ FXÕD PÆQK 7+(§ +,(¦1 1,(¢0 /$±& 48$1 9$º 7+$», ³2¦ 7¯&+ &¸±& /DÒ PR¾W EDÒ PHÉ ËÎQ WKD¼Q /LVD 6SLFHU ODÉL SKDÕL QXR¼L ED FRQ ËDQJ ÎÕ WXR¿L WKLH»X QLH¼Q WURQJ NKL FR¼ ËDQJ EÌ WKD»W QJKLH¾S 7ÆQK FDÕQK FRÒQ EL ËDÓW KÎQ NKL FR¼ EÌ WUÐÎÉW WHÓ YDÒ JDÏ FKD¼Q NKL WURQJ WD NKR¼QJ FRÓ OD» PR¾W WÎÒ EDÕR KLH¿P VÐÓF NKRÕH +DÔQ ËD¼ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ PR¾W NKÎÕL ËDºX WR»W ËHÉS FKR FXR¾F VR»QJ PÎÓL FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ YDÒ ED FD¾X FRQ WUDL 6XR»W PÐÎÒL ER»Q QDÄP TXD /LVD YD½Q WKHR ËXR¿L FR¼QJ YLH¾F FXÕD PR¾W KRÉD VÍ YDÒ FR¼ FXÏQJ WÐÒQJ JD¼ D»Q WÐÎÉQJ NKL TXDÕQJ EDÓ FDÓF WDÓF SKD¿P KR¾L KRÉD FXÕD PÆQK WDÉL FDÓF FXR¾F WUÐQJ EDÒ PÏ WKXD¾W ÎÕ PLHºQ «R¼QJ %DÃF 9Æ YÐÎÓQJ ED¾Q FKXH¾Q FKDÄP VRÓF ERÉQ WUHÕ /LVD NKR¼QJ WKH¿ WKDP JLD ËDº ËXÕ WD»W FDÕ FDÓF FXR¾F WULH¿Q ODÏP QH¼Q WH¼Q WXR¿L FXÕD FR¼ FXÏQJ FKÀ ËÐÎÉF ELH»W ËH»Q ÎÕ TXDQK NKX YÐÉF PÆQK VLQK VR»QJ 6DX NKL KRºL SKXÉF YDÒ ËL ODÉL EÆQK WKÐÎÒQJ /LVD ODR YDÒR ODÒP YLH¾F FD¾W OÐÉF ËH¿ VDÓQJ WDÓF 0R½L QJDÒ FR¼ VD VÐD YÎÓL FRÉ YHÏ WÐÒ JLÎÒ VDÓQJ FKR ËH»Q

×