Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Wird geladen in …3
×
1 von 23

Prinsip asas updated (lctr 2)

 1. 1. Prinsip-Prinsip Pembinaan Ujian 1. Keesahan (Validity) • Ujian boleh dikatakan sah jikalau ujian itu boleh mengukur apakah yang hendak diukur. • Kalau begitu, ujian kecerdasan adalah sah jika ujian itu akan menunjukkan bagaimana orang orang melakukan tugas-tugas yang memerlukan kebolehan intelektual. 1
 2. 2. 1. Keesahan (sbng…) • Ujian pencapaian adalah sah kalau ujian itu boleh memberi skor-skor yang akan membantu guru memutuskan siapakah murid yang telah menguasai pembelajaran yang dikehendaki 2
 3. 3. 1. Keesahan (sbng…) • Maklum balas hasil daripada ujian yang tidak sah boleh membawa akibat yang buruk seperti keputusan yang salah tentang murid-murid. Contohnya: Ujian yang dikatakan mengukur pengiraan menunjukkan kelemahan murid lebih serius lagi kalau ujian itu banyak mengandungi elemen bacaan dan murid sebenarnya lemah dalam bahasa dan 3
 4. 4. 2. Kebolehpercayaan (Reliability) • Kebolehpercayaan ujian merujuk kepada ketekalan ujian. • Sekiranya seseorang calon mendapat markah sebanyak 80 peratus di dalam suatu ujian pada hari pertama dan juga mendapat markah yang sama atau hampir sama beberap hari kemudian atau selepas seminggu, maka ujian itu dikatakan mempunyai sifat kebolehpercayaan. 4
 5. 5. 2. Kebolehpercayaan (sbng…) • Sesungguhnya, kita amat sukar menentukan sama ada item-item yang dibentuk mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi. • Ini adalah kerana murid-murid yang mengambil ujian dalam dua tempoh yang berlainan akan depengaruhi oleh faktor-faktor yang berlainan seperti emosi, tempat ujian, suasana persekitaran, kesihatan dan sebagainya. 5
 6. 6. • Reliability does not imply validity. That is, a reliable measure is measuring something consistently, but you may not be measuring what you want to be measuring. • In terms of accuracy and precision, reliability is analogous to precision, while validity is analogous to accuracy.
 7. 7. • If someone who is 200 pounds steps on a scale 10 times and gets readings of 15, 250, 95, 140, etc., the scale is not reliable. If the scale consistently reads "150", then it is reliable, but not valid. If it reads "200" each time, then the measurement is both reliable and valid. • That is what is meant by the statement, "Reliability is necessary but not sufficient for validity."
 8. 8. 8
 9. 9. 3. Keobjektifan • Keobjektifan dalam hubungannya dengan alat-alat penilaian akan ditakrifkan sebagai sejauh mana pentafsiran yang dibuat itu adalah bebas daripada pertimbangan yang subjektif oleh penilai-penilai. 9
 10. 10. 3. Keobjektifan (sbng…) • Kekurangan objektiviti dalam pemarkatan (giving scores) akan menghasilkan keputusan yang tidak konsisten dan tidak tepat. • Ciri keobjektifan sesuatu ujian merujuk kepada ketepatan seseorang memeriksa jawapan-jawapan calon. 10
 11. 11. 3. Keobjektifan (sbng…) • Sesuatu ujian dikatakan mengandungi ciri keobjektifan yang tinggi sekiranya pemeriksa memberikan markah yang sama kepada jawapan-jawapan yang sama mengikut skim permarkahan (scoring scheme) yang ditentukan 11
 12. 12. 3. Keobjektifan (sbng…) • Berdasarkan huraian di atas, ujian objektif dan ujian subjektif jenis respons terhad merupakan ujian yang mengandungi ciri keobjektifan yang amat tinggi Kerana jawapannya adalah satu sahaja dan pemberian markah tidak mungkin dipengaruhi oleh emosi atau pendapat pemeriksa sendiri 12
 13. 13. 3. Keobjektifan (sbng…) • Sebaliknya, ujian subjektif, khasnya jenis respons bebas, mengandungi ciri keobjektifan yang amat rendah. 13
 14. 14. 4. Kebolehtadbiran • Ciri kebolehtadbiran sesuatu ujian merujuk kepada sejauh manakah kelicinan proses pengujian dapat dilaksanakan di dalam bilik atau dewan peperiksaan. 14
 15. 15. 4. Kebolehtadbiran (sbng…) Aspek-aspek kelicinan kebolehtadbiran 1. Penyediaan bilik peperiksaan dalam masa yang singkat 2. Ujian dapat dimulakan dengan tepat mengikut jadual masa 3. Arahan dapat disampaikan dengan jelas kepada setiap calon (arahan tidak 4. Pengawasan dapat dijalankan dengan panjang /kompleks) rapi 6. Pengutipan kertas jawapan dapat diuruskan dengan cara yang sesuai 7. Pemeriksaan kertas jawapan dapat dijalankan mengikut jadual masa yang ditetapkan 15
 16. 16. 5. Kemudahtafsiran • Ciri kemudhtafsiran sesuatu ujian merujuk kepada setakat mana hasil pencapaian calon dapat ditafsirkan dengan cara yang boleh memberi maklumat yang jelas mengikut objektif penilaiannya 16
 17. 17. 5. Kemudahtafsiran • Sekiranya data-data daripada keputusan sesuatu ujian dapat mudah dikumpulkan dan ditukarkan dalam angka statistic serta dinyatakan dalam jadual atau graf yg boleh memberi gambaran pentafsiran yang jelas, maka ujian tersebut mempunyai ciri kemudahtafsiran yang tinggi. 17
 18. 18. Raw Scores (Skor Mentah) for 50 Students 38 43 36 31 25 28 38 35 31 35 35 36 37 35 37 31 34 34 26 28 34 36 33 35 37 33 35 35 41 33 32 37 29 33 35 34 31 32 34 30 30 30 36 25 42 38 41 27 37 32
 19. 19. Selang Kelas Kekerapan 43 – 44 1 41 – 42 3 39 – 40 0 37 – 38 8 35 – 36 12 33 – 34 9 31 – 32 7 29 – 30 4 27 – 28 3 25 – 26 3
 20. 20. Sela Keker Kekerapa Kekerap ตารางที่ apan ng 4 แสดงความถี่สะสม จำานวนร้อยละ n an Kela สะสม Himpuna Himpuna 43 s 44 – 1 n 50 n 100 41 – 42 3 49 Peratusa 98 39 – 40 0 46 n92 37 – 38 8 46 92 35 – 36 12 38 76 33 – 34 9 26 52 31 – 32 7 17 34 29 – 30 4 10 20 27 – 28 3 6 12 25 – 26 3 3 6 50
 21. 21. 21
 22. 22. Ujian Yang Bermutu Tinggi 1. Item-item ujian hendaklah disediakan daripada jadual penentuan ujian berdasarkan kepada tujuannya 2. Bilangan soalan hendaklah diberikan secara berpatutan, mengikut masa ujian yang diperuntukan 3. Proses pengujian hendaklah dijalankan secara licin dengan mengadakan satu sistem pentadbiran yang kemas dan teratur 4. Kertas jawapan hendaklah diperiksa secara objektif, mengikut satu skim permarkahan yang baik 5. Keputusan ujian hendaklah mudah ditafsirkan mengikut suatu sistem penilaian yang berkesan 22
 23. 23. Rujukan 1. Mok Soon Sang. (1994). Penilaian, pemulihan dan pengayaan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa (KL) Sdn. Bhd. 2. Ee Ah Meng. (1991). Pedagogi: Satu pendidikan bersepadu. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 3. Ne See Ngean. (1991). Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 23

×