Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1 von 2

Jual Beli

  1. 1. January 30, 2012 [MUAMALAT JUAL BELI(DARI SEGI MASALAH)] Jual beli :Pertukaran harta dengan harta Harta :Barang yang berharga/ bernilai dan diingini dan di sukai oleh orang ramai contohnya: emas/ tanah/ binatang ternakan Jual beli ini tentu ia ada akad jual beli, akad ini terbahagi kepada 2: 1. Jual beli yang sah akadnya 2. Jual beli yang tidak sah akadnya(fasid) Apakah yang dikatakan akad yang sah jual beli? ada ijap Kabul, ada barang nya..ia memenuhi rukun dan syarat jual beli Apa erti rukun? Sesuatu yang mesti ada pada sesuatu perkara(asas) mesti wujud dengan suatu amalan atau perbuatan. Apa syarat? Ialah suatu sifat yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu Sudah tentu suatu barang itu ia akan menjadi milik kepada pembeli dan penjual memiliki harta. Rukun jual beli ada berapa? Ada 5: 1. Penjual 2. Pembeli 3. Barang 4. Harga 5. Ijab Kabul Macam mana kalau kita membeli barang melalui internet?dimana terletaknya sighah? Syarat bagi penjual dan pembeli: syaratnya hukum jual beli adalah halal dalam islam selagi ia sempurna rukun dan tiap rukun sempurna syaratnya. Syarat bagi penjual dan pembeli ada 2 syarat: 1. boleh di pertanggungjawabkan(sempurna akalnya, baligh, cukup umur, …) 2. mestilah ia bukan di paksa syarat bagi barang yang hendak dijual: 1. barang yang dijual mestilah hak sendiri 2. mempunyai nilai/ harga 3. penjual berkuasa memberikan barang tersebut kepada pembeli 4. barang yang dijual mestilah diketahui(jelas) oleh pembeli 5. barang hendaklah halal dan suci
  2. 2. January 30, 2012 [MUAMALAT JUAL BELI(DARI SEGI MASALAH)] syarat bagi harta: 1. hendaklah disebutkan harganya 2. hendaklah wang yang boleh diterima(diguna pakai pada tempat tersebut) 3. boleh dijual barang dengan harga yang di tangguh syarat bagi sighah: 1. samaada dengan lafaz 2. atau dengan persetujuan perlukan akad jual beli ini ada didalam suatu majlis? tidak perlu.. Dalil2 mengenai jual beli: surah baqarah ayat: 16 surah at-taubah ayat: 111 surah jumaat ayat: 10

×