Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

استراتيجية Kwl

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

استراتيجية Kwl

  1. 1. ‫فريق التطوير املهني ملعلمات الرتبية الصحية والرتبية األسرية يف املناهج املطورة‬ ‫تعد اسرتاتيجية‬ ‫اسرتاتيجية‬ ‫من ابرز اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة اليت تهتم بالعميات‬ ‫الذهنية وأساليب التعلم الذاتي اليت تستخدم قبل وأثناء وبعد التعلم بهدف حتقيق العديد من‬ ‫املهارات العقلية ومنها (التذكر – الفهم – التخطيط وحل املشكالت) .‬ ‫وتعرف بأنها " اسرتاتيجية تعلم واسعة االستخدام ، وتهدف إىل تنشيط معرفة الطالب السابقة ،‬ ‫وجعلها نقطة ارتكاز لربطها باملعلومات اجلديدة اليت يتعلمها ".‬ ‫مكونات االسرتاتيجية‬ ‫:‬ ‫تتكون من ثالث خطوات يشري كل حرف باللغة اإلجنليزية إىل معنى على النحو التالي‬ ‫ويقصد بها ماذا أعرف عن املوضوع ؟ خطوة استطالعية‬ ‫ويقصد بها : ماذا أريد أن أتعلم ؟ خطوة إلثارة الدافعية‬ ‫ويقصد بها ماذا تعلمت ؟ خطوة تقوميييه‬ ‫مزايا استخدام اسرتاتيجية‬ ‫1- تعزيز فكرة التعلم الذاتي اليت جتعل املتعلمات حمور العملية التعليمية .‬ ‫2- تساهم يف جذب اهتمام املتعلمات وإثارة فضوهلن .‬ ‫3- تساعد يف ربط املعلومات السابقة باملعلومات اجلديدة .‬ ‫خطوات تطبيق اسرتاتيجية‬ ‫متر االسرتاتيجية بعدد من اخلطوات املتسلسلة اليت يتوجب السري عليها ليسهل تطبيقها :‬ ‫1- حتديد املوضوع .‬ ‫2- رسم املخطط‬ ‫على السبورة مثل املخطط الوارد أو يوزع على املتعلمات كأوراق نشاط .‬ ‫3- تدرب املعلمة املتعلمات على كيفية تعبئة املخطط .‬ ‫دور املعلمة يف تطبيق اسرتاتيجية‬ ‫‪ ‬خمططة ألهداف الدرس وفق النصوص املختارة اليت تساعد يف حتقيق تلك األهداف‬ ‫‪ ‬كاشفة عن معارف املتعلمات السابقة كأساس للتعليم اجلديد‬ ‫‪ ‬ضابطة تضبط الظروف الصفية وتدير جمموعات النقاش‬ ‫‪ ‬منظمة ملعرفة املتعلمات ضمن خمطط تنظيمي فاعل‬ ‫‪ ‬حماورة ومولدة لألسئلة اليت تعمل على إثارة تفكري املتعلمات‬ ‫‪ ‬مصححة ألخطاء املتعلمات اليت بنيت على معرفتهن وخربتهن السابقة‬ ‫‪ ‬مقومة ألداء املتعلمات ومدى حتقيقهن للتعلم املنشود‬ ‫دور املتعلمة يف تطبيق اسرتاتيجية‬ ‫1- طرح األسئلة اليت تليب حاجاتها املعرفية املبنية على معرفتها السابقة‬ ‫2- متارس التفكري املستقل يف القضايا واألفكار اليت يدور حوهلا النص‬ ‫3- تصنف األفكار الواردة إىل حماور أساسية وفرعية‬ ‫4- تتدرب على ممارسة التفكري التعاوني مع أفراد اجملموعات‬ ‫5- تناقش وحتاور ما لديها من أفكار مستوضحة مدى صحتها‬ ‫6- تصوب ما رسخ يف بنائها املعريف السابق من معلومات وحقائق خاطئة‬ ‫7- تقرر ما تعلمته بالفعل و تستمر يف البناء املعريف لديها من خالل توليد أسئلة جديدة .‬ ‫مناذج من تقديم اسرتاتيجية‬ ‫:‬
  2. 2. ‫فريق التطوير املهني ملعلمات الرتبية الصحية والرتبية األسرية يف املناهج املطورة‬ ‫اسرتاتيجية‬ ‫ماذا أعرف عن املوضوع ؟‬ ‫ماذا أريد ان أتعلم عن املوضوع؟‬ ‫ماذا تعلمت عن املوضوع؟‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬ ‫..................................................................................‬ ‫.....................................................................................‬ ‫....................................................................................‬

×