Más contenido relacionado

Similar a Etäopetuksen pedagogiikkaa(20)

Etäopetuksen pedagogiikkaa

 1. Etäopetuksen pedagogiikkaa 30.9.2020 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 2. Puheenvuoron aiheita 2 Digivälineiden ja - ympäristöjen hyödyt opetuksessa Verkko- ja etäopetuksen pedagogiikkaa Huomioitavia asioita etäopetuksen tietosuojassa
 3. Teknologia ohjauksen ja opetuksen mahdollistajana ▪ Ajasta ja paikasta riippumattomuus ▪ Voidaan tehdä sellaista, mikä ei muuten onnistuisi ▪ Tekstimuotoisuus tukee käsitteellistä ymmärtämistä ▪ Ryhmällä voi olla yhteinen tila verkossa ▪ Tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen ▪ Kaikki toiminta verkossa jää talteen/dokumentoituu ▪ Verkossa aloitettua voidaan jatkaa lähitapaamisissa 3
 4. Mistä digitaalisesti välittyneen työn kehittämisessä on kyse? Lähde: Kirsi Sjöblom, Väitöskirja 2020, Flourishing in 21st century workplaces – how to support knowledge workers’ productivity and well-being in modern environments, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314728/FLOURISH.pdf?sequence=1&isAllowed=y (suomennettu mukaillen) 4 Yksilöiden kyvykkyys itsensä johtamiseen ja henkisten resurssiensa hallintaan Yksilöllisten ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen niin, että välineitä ja tiloja käytetään hyödyllisesti Työympäristöjen ja työvälineiden käyttö ja kehittäminen
 5. “Etäopiskelussa opitaan samalla tärkeitä taitoja etätyötä varten. Verkossa tapahtuvaa yhteistä työskentelyä voidaan oppia vain harjoittelemalla sitä. 5
 6. Välineen pitää sopia opetuksen menetelmään ja sisältöön Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 6 1. Mikä on opetuksen sisällön ydinaines/oppimistavoitteet? 2. Mikä on sen oppimiseen sopiva menetelmä? 3. Mikä teknologia sopii sekä opetuksen sisältöön että menetelmään? 4. Huomioi konteksti: - oppijoiden tiedot, taidot ja kokemukset - opettajien osaaminen, resurssit, tuki - toimintakulttuuri
 7. Onko teknologia kiva lisä vai opetuksen kehittämisen mahdollistaja? Lähteenä mm. Piispanen ja Meriläinen, 2016, SAMR-malli oppimaiseman arkkitehtina, https://digi-ope.com/tablet/wp-content/uploads/2017/02/Opetuksendigitalisaatio_netti2016.pdf 7 Lisätään teknologiaa • 1. Korvaaminen: Korvataan jokin aiempi väline uudella teknologialla, mutta oppimistehtävä säilyy samana. • 2. Jalostaminen: Lisätään teknologian avulla jotain uutta oppimistehtävään. Muutetaan opetustapaa • 3. Muokkaaminen: Muutetaan oppimistehtävää niin, että se tehdään kokonaan teknologian avulla. • 4. Uudistaminen: Suunnitellaan koko oppimistehtävä uudestaan niin, että käytetään monipuolisesti teknologian mahdollisuuksia.
 8. Oppimisen tukeminen verkossa ja etänä
 9. Laadukkaan opetuksen piirteitä: mielekäs oppiminen Lähde: Laasonen M.,Yliopistopedagogiikka, 30.11.2018, https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/30/sulautuva-opetus-tieteellisammatillisessa-erikoistumiskoulutuksessa- etaopetuksen-mahdollisuuksia-suomalaisiin-kokeiluihin-ja-kaytanteisiin-perustuen/ 9 Aktiivisuus Omatoiminen tiedon hankinta ja käsittely. Voidaan tukea esim. pari- ja ryhmätyöskentelyllä. Intentionaalisuus Otetaan opiskelijat mukaan oppimistavoitteiden asettamiseen ja seurantaan. Esim. oppimispäiväkirja, portfolio tai HOPS. Reflektiivisyys Tutkitaan omia käsityksiä ja oppimistapoja ja kehitetään niitä. Esim. ohjauskeskustelut, oppimispäiväkirja, käsitekartat. Kontekstuaalisuus Työskentely liitetään opiskelijoiden esimerkkeihin ja kokemuksiin sekä työelämän tilanteisiin. Esim. simulaatiot, videot, tapauskuvaukset, ongelmalähtöisyys. Siirtovaikutus Opittua pyritään soveltamaan uusiin tilanteisiin. Esim. itse kehitellyt ongelmat ja erilaisten ratkaisuehdotusten työstäminen. Konstruktiivisuus Huomioidaan opiskelijoiden aiemmat tiedot. Laajojen aihekokonaisuuksien käsittely. Esim. ongelmalähtöinen tai tutkiva oppiminen. Yhteisöllisyys Ongelmien ratkaisu ryhmäläisten ideoiden avulla. Jaettu vastuu ryhmän jäsenten kesken. Esim. ryhmäkeskustelut, yhteiskirjoittaminen ja yhteisölliset verkkoalustat. Vuorovaikutus Dialogi ja palaute sekä opiskelijoiden että opettajan/ohjaajan välillä. Esim. chat, ryhmä-/pikaviestisovellukset, yhteisölliset työskentelytavat.
 10. Mitä opetuksessa halutaan saada aikaan? ▪ Oppijat arvioivat tietoa kriittisesti ▪ Oppijat esittävät kysymyksiä ▪ Oppijat selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen ▪ Oppijat rakentavat uutta tietoa ▪ Oppijat ratkaisevat ongelmia ▪ Oppijat soveltavat oppimaansa  Oppijat paitsi muistavat, myös ymmärtävät oppimansa. 10
 11. Tehtäviä eri oppimisen vaiheisiin (Bloomin taksonomia) 1. Kuvaa oppimistehtävän tavoite: mitä on tarkoitus oppia? 2. Kirjoita selkeä työskentelyohje: miten tehtävässä toimitaan? 3. Mitä materiaaleja työskentelyssä on apuna? 4. Miten tehtävää arvioidaan?  Alempien tasojen tehtäviä oppija voi tehdä itsenäisesti.  Keskitä opettajan ja oppijan yhteinen ajankäyttö opitun soveltamiseen ja arviointiin sekä oppimista edistävään ohjaukseen ja palautteen antoon. Kuvan lähde: https://peda.net/kuopio/p/minnacanth/ktojll/oppiaineet/ha/terveystieto/Kalle-Veikko%20Koivisto/tap (tekijä tuntematon) Lisätietoa Bloomin taksonomiasta esim. https://sites.utu.fi/acts/bloomin-taksonomia-pops-2014/ 11
 12. Vahvista palautteella itsetuntoa ja tue oppimisprosessia 1. Arviointitehtävä  Opiskelijoiden tiedot ja taidot  Auttaa opiskelijoita kehittymään ja oppimaan 2. Motivointitehtävä  Opiskelijoiden aktivointi ja motivointi oppimiseen  Auttaa opiskelijoita jatkamaan työskentelyä 3. Ohjaustehtävä  Opiskelijoiden auttaminen opiskeluun liittyvissä ratkaisuissa  Auttaa opiskelijoita toimimaan tarkoituksenmukaisesti Mukaillen lähdettä: Viitanen, 2016, http://www.slideshare.net/KirsiViitanen/palaute-verkkooppimisessa-ja-ohjaamisessa Icon made by: Freepik @ flaticon.com 12
 13. Arvioinnin ja palautteen kohteet Mukaillen lähdettä: Kupias, Peltola & Saloranta, 2011, Onnistu palautteessa 13
 14. Palautetyylit Mukaillen lähdettä: Kupias, Peltola & Saloranta, 2011, Onnistu palautteessa 14
 15. 15
 16. Suunnittele oppimisprosessi askel askeleelta  Opetuksen tulee muodostaa looginen oppimisprosessi, jonka tuloksena opiskelijat saavuttavat opetuksen tavoitteet. Ohjauksen tehtävänä on varmistaa tämä.  Opettaja suunnittelee kunkin vaiheen ympäristön, ohjeet, aineistot, tehtävät, ohjauksen käytännöt sekä miten opiskelijat saavat palautetta työskentelystään. Lähde: Laasonen M.,Yliopistopedagogiikka, 30.11.2018, https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/30/sulautuva-opetus-tieteellisammatillisessa-erikoistumiskoulutuksessa- etaopetuksen-mahdollisuuksia-suomalaisiin-kokeiluihin-ja-kaytanteisiin-perustuen/ 16
 17. Tee opetuksen vaiheet ja eteneminen oppijoille näkyväksi  Osallistu etätunnille…  Lue kirjasta kappale…  Pohdi, mistä johtuu, että…  Etsi verkosta lisätietoa…  Kirjoita päätelmäsi…  Kommentoi muiden vastauksia…  Hienoa, läpäisit tehtävän! Katso samaasi palaute… Icons made by: Kiranshastry, Good Ware, Freepik, Pixel perfect and Payungkead @ flaticon.com 17
 18. Variaatioita oppimistilanteisiin ja tehtäviin 18 Oppimistilanne Itsenäisesti oppimateriaalin avulla Oppitunti Uuden asian opiskelu opettajan johdolla Verkko-opiskelu ”Perinteinen” lähi- ja etäopetus Kotitehtävät Itsenäisesti tunnin jälkeen Oppimistehtävät Yksin, pareittain tai ryhmässä Monimuoto-opetus (käänteinen opetus) Johdanto + ennakkotehtävä Tutustuminen materiaaliin ja tehtävän teko verkossa Oppitunti (lähi tai etä) Työskentelyä yksin, pareittain tai ryhmässä
 19. Käänteinen opetus (flipped classroom) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ 19 Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on esimerkiksi https://padlet.com/ Läksy ennen oppituntia 1. Johdanto opetuksen aiheeseen esim. videona tai muu verkkomateriaali 2. Ennakkotehtävä tai ryhmäkeskustelu verkossa 3. Oppitunnin aika vapautuu: - aktiiviselle työskentelylle - yksilöohjaukselle
 20. Valitse ja rakenna opetuksessa käytettävät työkalut ja ympäristöt 20
 21. Etäkokoussovellukset (esimerkkinä Jitsi Meet) Jitsi Meet https://meet.jit.si/ on ilmainen avoimen lähdekoodin etäkokoussovellus. Tässä esimerkissä on käytetty Open Knowledge Finlandin tarjoamaa palvelua. Taustalla (ruudunjaossa) on käytetty Classroom screen –palvelua, https://www.classroomscreen.com/ 21 https://meet.okf.fi/
 22. Muista selvät ohjeet etenkin etätilanteissa!  Kerro, mitä teet nyt ja mitä tapahtuu seuraavaksi  Esitä ja osoita kysymyksesi selkeästi  Kerro, milloin odotat kysymyksiä tai kommentteja  Anna selvä aikataulu työskentelylle ja miten saa apua sen aikana  Tehtävien palautus ja viestit: kuittaa heti + kerro tarvittaessa, milloin palaat asiaan Kuva: Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.) 2017. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135733/ePooki%2038_2017.pdf 22
 23. Käytä tuttuja työkaluja monipuolisesti: esimerkkinä Padlet 23 Opiskelijoiden tuotokset Omien tuotosten teko yksin tai yhdessä Käsitteellisen ymmärtämisen tuki Miellekartat ja muistiinpanot Kuratointi/jako Tiedon kerääminen ja jakaminen muille Kotisivu/linkkiseinä Verkko-tai etäopetuksen materiaalit linkkeinä Opetuksen aktivointi Vastausten kerääminen opiskelijoilta Havainnollistaminen Esim. aikajanat ja kartat
 24. Visuaalinen linkkiseinä Esimerkki: https://www.thinglink.com/scene/905761176170790913 (tekijä: Lieksan lukio) 24 https://www.thinglink.com/
 25. Jotkin asiat on selkeintä näyttää videolla  Videoiden käyttötarkoituksia:  Opetuksen aiheisiin liittyvät virikevideot  Aiheen mukaiset ohjausvideot  Ruutukaappausvideot, esim. verkkosovellusten käyttöopastus  Luentotallenteet  Ajankohtaiset tietoiskut ja kuulumiset  Animaatiot, kuvista koostetut esitykset jne.  Oppijoiden vastaukset tehtäviin videoina  Videon voi katsoa omassa tahdissa ja siihen on helppo palata  Tiivistä: lyhyt video katsotaan varmemmin loppuun  Tekstitys helpottaa videon käyttöä eri tilanteissa 25
 26. Ruutukaappausvideot Vinkki: voit tehdä luentovideoita myös Powerpointin nauhoitustyökalulla. 26 https://screencast-o-matic.com/
 27. Videoihin liitetyt tehtävät Katso myös toinen vastaavan tyyppinen palvelu: https://www.playposit.com/ 27 https://edpuzzle.com/
 28. Helppo, tosi yksinkertainen ja kunnollinen etäopetusmalli Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2020/04/08/helppo-tosi-yksinkertainen-ja-kunnollinen-etaopetusmalli/ 28
 29. “Digitaitojen karttuessa voit tarvittaessa laatia jopa jokaiselle oppijalle yksilöllisen oppimispolun, jossa on hänelle sopivia oppimistehtäviä. (Aktiivista ohjausta unohtamatta.) 29
 30. Huomioi tietosuoja etäopetuksessa
 31. Huolehdi oppijoiden tietosuojasta 31 ▪ Oppijoiden tietoja käytetään vain opetukseen. ▪ Tunnetaan rekisterit ja tietosuojaselosteet. ▪ Henkilötietoja ei kerrota sivullisille, julkaista tai luovuteta ilman suostumusta tai lakiperustetta. ▪ Huomioidaan tietosuoja opetuksessa käytettävissä sovelluksissa ja pilvipalveluissa. ▪ Tarvittaessa pyydetään suostumukset ulkopuolisten palvelujen käyttöön opetuksessa. ▪ Palveluntarjoajien kanssa tehdään tarvittaessa sopimukset henkilötietojen käsittelystä. ▪ Käytetään henkilökohtaisia tunnuksia sekä huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta. ▪ Neuvotaan oppijoille käytettävien sovellusten ja käyttäjätunnusten turvallinen käyttö.
 32. Tietosuoja etäyhteystilanteissa 32  Käytä vain oppilaitoksen sallimia sovelluksia.  Toimita kutsu henkilökohtaisesti opiskelijoille.  Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.  Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys.  Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.  Älä julkaise opiskelijoiden tai muiden henkilötietoja ilman suostumusta.  Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.  Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen.  Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.  Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
 33. Kysymys: henkilötiedot pilvipalveluissa 33  Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.  Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.  Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista rekisteröityjen suostumuksen ja/tai EU-komission mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.  Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle, jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen.  Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako esim. yksityistä Google-tunnusta ja sen alaista Google Drive -palvelua käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä. Lähde: Tietosuojalaki, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050 • Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa, esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa? • Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
 34. Kysymys: WhatsApp opetuksessa 34  Opettaja voi käyttää henkilökohtaiseen viestintään tavallista WhatsAppia.  WhatsAppin opetuskäyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin.  Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota, sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.  WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.  Tietoja voidaan siirtää yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa vaikutustenarviointi.  WhatsApp tulee mainita tietosuojaselosteessa henkilötietojen käsittelijänä.  Pyydä suostumus WhatsAppin käyttöön oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta.  WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta. Sille pitää olla vaihtoehto.  OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta jotkut kunnat ja opetuksen järjestäjät ovat kieltäneet erikseen sen käytön. Tarkista oman työnantajasi linjaus! Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa • Saako opettaja viestiä WhatsAppissa opiskelijoiden kanssa? • Mitä pitää ottaa huomioon, jos oppilaitoksen nimissä luodaan WA-ryhmiä?
 35. WhatsAppin käyttö alle 16-vuotiaiden opetuksessa • WhatsAppin käyttöehtojen tarkoittama ”käyttäjä” on se, joka rekisteröi tunnuksen ja hyväksyy käyttöehdot. Jos huoltaja hyväksyy käyttöehdot, hän on sopimuksen osapuoli. • Huoltaja saa antaa hallitsemansa WhatsApp-tunnuksen lapsen käyttöön ikärajan sitä estämättä. Käyttöehdoissa ei tätä kielletä. • Lapsen kännykän käyttö perustuu muutenkin huoltajan tekemiin sopimuksiin ja palveluihin, jotka tämä on antanut lapsen käytettäväksi (esim. puhelinliittymä ja Google-tunnus). • Lapsen kännykän käyttö tapahtuu huoltajan luvalla ja valvonnassa. • Lapsen kännykän ja siinä olevien sovellusten opetuskäyttöön tarvitaan huoltajan lupa. • Luvan antaminen on vapaaehtoista: sitä ei voida edellyttää eikä siihen pidä painostaa. Sille on oltava todellinen vaihtoehto. Lisää aiheesta blogissani: https://harto.wordpress.com/2018/05/18/whatsappin-ikarajasta-
 36. Yhdysvaltalaiset pilvipalvelut ja henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin ▪ Yhdysvalloissa ei ole yhtä tiukkaa tietosuojalakia kuin EU:ssa. ▪ Henkilötietoja voitiin aiemmin siirtää Yhdysvaltoihin Privacy shield –järjestelmässä mukana olevilla tahoille, mutta EU-tuomioistuin totesi sen pätemättömäksi 16.7.2020. ▪ Monen yhdysvaltalaisen palvelun käyttö tuli tämän myötä laittomaksi EU:ssa. ▪ Luultavasti yhdysvaltalaisen palvelun käyttö EU:ssa on laillista, jos se sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin sekä käyttää vahvaa salausta henkilötietojen siirrossa ja tallennuksessa. ▪ Tarkista EU-USA-siirtojen perusteet jokaisen sovelluksen ja verkkopalvelun sopimuksesta ennen kuin viet henkilötietoja niihin – olipa niiden kotimaa mikä tahansa! ▪ Varminta on käyttää EU:n ulkopuolisia verkkopalveluita rekisteröityjen suostumuksella. ▪ Muista, että rekisterinpitäjä on lopulta vastuussa, jos käsittely todetaan laittomaksi. Lähteen mm. OpiTietosuojaa.fi, 2020, https://opitietosuojaa.fi/images/tiedostot/pikakuvakkeet/TIETOTURVA_JA_TIETOSUOJA_ET%C3%84TY%C3%96SS%C3%84.pdf 36
 37. Tilannetietoa 16.7.2020 jälkeisestä maailmasta Microsoft Amazon Web Services Google Facebook Peruste siirroille EU:n mallisopimuslausekkeet Tilanne nyt? Kertoo saaneensa EU:n tietosuojatyöryhmältä vahvistuksen käyttämälleen sopimukselle ”ensimmäisenä pilvipalveluna”. Käyttöehtojen mukaan henkilötiedot ”pseudonymisoidaan ja salataan”. Kertoo sopimusmallinsa täyttävän EU:n vaatimukset. Tarjoaa käyttäjien datalle vahvan salauksen. On päivittämässä sopimusehtojaan ”mahdollisimman pian”. Vakuuttaa ”sitoutuneensa hankkimaan lailliset perusteet siirroille”. TSV:n mukaan Googlesta on tehty useita kanteluita tietosuojaviranomaisille. WSJ:n uutisen (9.9.2020) mukaan Irlannin tietosuojaviranomainen on alustavassa päätöksessään käskenyt Facebookin keskeyttää EU-maiden käyttäjien tietojen siirrot Yhdysvaltoihin. Muuttanut mm. WhatsAppin tietosuojaselostetta. Lähteet https://docs.microsoft.com/fi-fi/microsoft- 365/compliance/offering-eu-model- clauses?view=o365-worldwide https://www.microsoftvolumelicensing.com /Downloader.aspx?DocumentId=15237 https://aws.amazon.com/compliance/ eu-us-privacy-shield-faq https://privacy.google.com/businesses/c ompliance/?hl=fi https://policies.google.com/privacy/fram eworks?hl=en-US https://www.facebook.com/help/5669946603 33381?ref=dp https://on.wsj.com/3hg7RoS https://privacyant.com/en/blog/2020/09/10/i rlannin-tietosuojaviranomainen-katkaisemassa- facebookin-henkil%C3%B6tietojen- siirt%C3%A4misen-yhdysvaltoihin/ 37
 38. Milloin ja mihin tarvitaan suostumus? ▪ Kun opetuksessa käytetään sovellusta tai verkkopalvelua, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä). ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa/palvelussa. ▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle. ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan. ▪ Kun julkaistaan henkilötietoja. ⬞  Suostumus henkilötietojen julkaisulle. ▪ Kun luovutetaan henkilötietoja ulkopuoliselle taholle tarkoitukseen, joka ei liity opetuksen järjestämiseen tai jonka kanssa ei ole sopimusta henkilötietojen käsittelystä. ⬞  Suostumus henkilötietojen luovuttamiselle ko. taholle. ▪ Kun käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen, jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta. ⬞  Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille. ▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä. ⬞  Suostumus automaattiselle päätöksenteolle. Lähteen mm. OpiTietosuojaa.fi, 2020, https://opitietosuojaa.fi/images/tiedostot/pikakuvakkeet/TIETOTURVA_JA_TIETOSUOJA_ET%C3%84TY%C3%96SS%C3%84.pdf 38
 39. 39 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!