Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ដចញផាយ ដលខរី២                                           ដខ មិថ្ុោ ២០១០


សេវាតាម...
ការសាងេង់មណ្លេុខភាពទឹកថ្លសដា
      ឌ      ា                មានការចូលរ ួមរបេ់េហគមន៍

  ដោយយល់ថ...
អបអរសាទរទិវាភាក់ងារេុខភាពេហគមន៍សៅស្េុកស្បតិបតតិសា
       ា                  វ           ...
រ ូបភាពេកមមភាពរបេ់បុគគលកមណ្លេុខភាព និងអាកេមស្គចិតត
            ិ  ឌ       ័
អនកសម័រគចិតតអប់រ ំសុខភា...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Newsletter Jun10

647 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Newsletter Jun10

 1. 1. ដចញផាយ ដលខរី២ ដខ មិថ្ុោ ២០១០ សេវាតាមដានការលូតលាេ់របេ់កមារគឺេរាប់េហគមន៍របេ់ស ុ ំ ងទា ំងអេ់គ្ន ើ ា បុគគលកមណ្លសុខភាព ិ ឌ និងរកុមររររង់សុខភាពភូមិ ំ ី (ដោយកនុងដោះមាន អងគរដររត រកថ្ល សំដោង ដរពួន ធាយ ឹ ល នង ចុងអំពល) បានសហការគ្នអនុវតតសកមមភាពដនះដដល ិ ិ ន មានការថ្លងរំងន់កុមារ ការគូសប័ណ្ណដលឿង នង ការផតល់ ឹ ិ ដំបូោនដល់មាយជាដដីម ដហយសកមមភាពដនះបានចាប់ដផតម ម ត ី ី តាំងពី ដខវ ិចឆិកាឆ្ន២០០៩មក។ ជាក់ដសតង មណ្លសុខភាព នំ ឌ អងគរដររតបានឈានមុខដគកនុងការអនុវតតសកមមភាពតាមោន ការលូតលាស់របស់កុមារកនុងសហគមន៍យ៉ងសកមម។ ៉ ម៉ាងដរៀត ដយងបានរកដឃញករណ្កុមារមាក់ដដល ី ី ី ី ន បចចុបបននដៅ ភូមសដងែ ឃុសំដោង មានអាយុ ៤០ដខ និងមាន ិ ំ រូបថ្តៈ បុគគលិកមណ្លសុខភាពគូសប័ណ្ណដលឿង (អងគរដររត) ឌ រមងន់រតមដត ៤.៣ គឡូរកាម ដដលដនះជាករណ្កងវះអាហា ឹ ី ី រូបតថមភយ៉ងធ្ងន់ធ្ងរ ដហយអងគការដស៊៊រ បុគលិកមណ្លសុខ ៉ ី គ ឌ អរតាកុមារអាយុដរកាម ៥ឆ្ន ំ ដដលកងវះអាហារូបតថមភ ន ភាពសំដោង និងរកុមររររង់សុខភាពភូមិបានសហការគ្នកនុង ន (រមងន់ទាបដធ្ៀបនឹងអាយុ) ដៅរបដរសកមពុជាមានចំនន ួ ការផតល់ដសវាតាមោនការលូតលាស់ អប់រ ំ និងផតល់អាហារ ២៨.៨ ភាគរយ។ (CAS 2008) បំប៉ន (Plumpy Nut) ជាដរៀងោល់សបាហ៍។ ត ចាប់ពី ដខ វ ិចឆកា ២០០៩ ដល់ដខ ិ ដមសា ២០១០ ដយងបានសហការ ី រកុមរគួសារមានោរសំខាន់ណាស់ដដីមបដថ្ទាំកុមារ និងលប់ ី ី ផតល់ ដសវាតាមោនការលូតលាស់ បំបាត់បញ្ហកងវះអាហារូបតថមភ ដោយមានការគ្នំររពីបុគគលក ៊ ិ ដល់កុមារចំនួន ១០៥៤ោក់ កនុង មណ្លសុខភាព និងរកុមររររង់សុខភាពភូមិ។ ឌ ចំដោមកុមារសរុប ៣0៤០ោក់ ដដលមានអាយុដរកាម ២ឆ្ន។ នំ ដូដចនះ កុមារជាដរចីនដរៀត មនទាន់ររួលបានដសវាតាមោន ិ ការលូតលាស់ដៅដឡយ ដហយទាមទារនូវកចចខតខំរបងដរបង ី ី ិ ិ ឹ របស់បុគលកមណ្ល នងរកុមររររង់សុខភាពភូមបនតដរៀត។ គ ិ ឌ ិ ិ ការតាមោនការលូតលាស់កុមារមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដរោះដធ្វដអាយដយងដឹងពសានភាពសុខភាពរបស់កុមារ ី ី ី ថ ជា ពដសសបញ្ហកងវះអាហារូបតថមភ ិ ៊ ដហយ ី មាយបានររួល ត ដំបូោនអំពការផតល់អាហារូបតថមភ ម ី នង ិ រដបៀបដថ្ទាំកូនពី បុគគលកមណ្លសុខភាព ិ ឌ នង ិ រកុមររររង់សុខភាពភូម៕ ិ ់ ំី រូបថ្តៈ រកុមររររងសុខភាពភូមិកំពុងថ្លឹងរំងន់កុមារ (ដរពួន) ដរៀបដរៀងដោយ កញ្ហ សាង សុ វណ្ណចំបា ា ៊ ៉ SHARE Cambodia 1
 2. 2. ការសាងេង់មណ្លេុខភាពទឹកថ្លសដា ឌ ា មានការចូលរ ួមរបេ់េហគមន៍ ដោយយល់ថ្ល ការចូលរួមរបស់សហ បានជា គណ្ៈកមមការតាមោនការសាង គមន៍មានសារៈសំខាន់ កនុងដំដណ្រការ ី សង់មណ្លសុខភាពរកថ្ល។ ឌ ឹ ល គណ្ៈ សាងសង់អគ្នរមណ្លសុខភាពអងគការ ឌ កមមការបានដំដណ្រការរបជុំជាបនដបោប់ ី ទ ដស៊៊រសហការជាមួយ ភាគីដដគូបានដរៀប មាន ំ ដូចជាការដរៀបចំរបជុសហគមន៍ ចំនូវ ដំដណ្រការសាងសង់អគ្នរមណ្ល ី ឌ ផសពវផាយ ពីដំដណ្រការសាងសង់អគ្នរ ី សុខភាពរឹកថ្ល។ ល តំណាងសហគមន៍ មណ្លសុខភាព ឌ របជុំពិនតយលរធភាព ិ មកពីភូមិទាង១៨ដនឃុរកថ្ល អាជាធ្រ ំ ំ ឹ ល ា ដនការចូលរួមរបស់សហគមន៍ (ការចូល ំ រូបថ្តៈការោយការណ្ពីការរបជុ តាមភូមិ ៍ ដដនដី បុគគលកមណ្លសុខភាព នង ិ ឌ ិ រួមវ ិភាគទាន នងគំនតសំោប់ការដរៀបចំ ិ ិ រសុករបតបតតិ ចូលរួមពិភាកាគ្នបដងែីត ិ ន បរដវណ្មណ្លសុខភាព) ិ ឌ ការរបជុំ ការសាងសង់អគ្នរមណ្លបានចាប់ដផតីម ឌ ពិភាកាពីបង់ដមកនុងបរដវណ្មណ្ល។ ល ិ ឌ ដៅដខមិថ្ុោ ដហយ នឹងបញ្ច ប់ដៅ ដខធ្នូ ី ជាសកខីភាព ដៅដថ្ងរី ២៦ដខឧសភា ឆ្ន ំ ន ២០១០។ ដយងសងឃមថ្លពិធ្ី ី ឹ ឆ្ន២០១០ នំ គណ្ៈកមមការ បុគគលក ិ សដមាធ្ន៍ជាផលូវការោក់ដអាយដំដណ្រការ ព ី មណ្លសុខភាព រសុករបតិបតតិ និងអងគ ឌ ដសវាសំណ្សកមមភាពអបបបរមា ុំ នឹង ការដស៊៊រកមពុជាបានចុះហតថដលខារពម របរពឹតតិដៅបោប់ពីសាងសង់រចោល់។ ទ ួ ដរពៀងសំោប់ដំដណ្រការសាងសង់អគ្នរ ី ំ រូបថ្តៈការរបជុ របចាំដខរបស់គណ្ៈកមមការ មណ្លសុខភាព។ ឌ ដរៀបដរៀងដោយ ដលាក ហ៊ូ សុ ររធ ិ រ ំលឹកេកមមភាពេុខភាពស ងវិញនិងស្វើផផនការសៅមណ្លេុខភាពេំរាប់ឆ្ន ំ ២០១០ ើ ឌ ា ដៅឆ្ន២០១០ដនះអងគការដស៊៊រកមពុជា នំ ការដធ្វដផនការសកមមភាពរួមគ្ន កនុង ី ន មណ្លសុខភាព បានកំណ្ត់សកមម ឌ រួមជាមូយ មន្រនតរសុករបតបតតសាយអនទរ ី ិ ិ វ ចំដណាមបុគគលកមណ្លសុខភាព មាន ិ ឌ ភាពជាអារភាពសំោប់ឆ្ន ំ ២០១០ មាន ិ ន បានចុះដៅមណ្លសុខភាព ចុងអំពល ឌ ិ របដយ៉ជន៍សំខាន់ គបុគគលកទាំងអស់ ឺ ិ កចចសហការ ិ ជាមួយរកុមររររង់សុខ ំ ី អងគរដររត ដរពួន សំដោង នងរកថ្ល ិ ឹ ល បានពភាកាពចណ្ចខាង ិ ី ំ ុ លំ និងចំណ្ច ុ ភាពភូមដពលផដល់ដសវាចុះមូលោន ជា ិ ា ដដីមបចូលរួមរ ំលកសកមមភាពសុខភាព ី ឹ ដខាយដដលគួរដកលំអ នង ការពភាកា ិ ិ ពដសសដសវារួមបញ្ចូ លតាមោនការ ិ នងដធ្វដផនការសំោប់ ឆ្ន២០១០។ ិ ី នំ គ្នជួយដលកសទួយដល់ការងាររកុម បាន ន ី លូតលាស់របស់កុមារ។ របដសរដឡង។ ី ី បុគគលិកតាមមណ្លបានពិភាកាគ្ន ឌ ន ការគ្នំររពីរសុករបតបតតសំោប់ការ ិ ិ លំអិត សដីពកិចចសហការជាមួយរកុមររ ី ដធ្វីដផនការសកមមភាពតាមមណ្ល ពិត ឌ ររង់សុខភាពភូមិ រួមមានការផសពវផាយ ជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដរោះថ្លការ ដសវាសុខភាព កាលបរដចឆរផដល់ដសវា ិ ជួយផដល់ដយ៉បល់របស់រសុករបតិបតតិ គឺ ចុះមូលោន ការរបមូលន្រសតី និងកុមារសំ ា ជា ការជួយតរមង់រិសសកមមភាពថ្លក់ ន ោប់ដសវាចុះមូលោន សកមមភាពពរងឹង ា មណ្លសុខភាព នង ជាការដលករក ឌ ិ ី ឹ សមតថភាពកនុងការអប់រ ំសុខភាព ការ ចតដល់បុគលកមណ្លសុខភាពផង៕ ិ ត គ ិ ឌ របជុរកុមររររង់សុខភាពភូមិ នង ការ ំ ិ រូបភាពៈសកមមភាពដធ្វីដផនការ(ចុងអំពិល) ំ គ ិ របជុបុគលក។ ដរៀបដរៀងដោយ ដលាក ដសៀង ដៅ 2 SHARE Cambodia
 3. 3. អបអរសាទរទិវាភាក់ងារេុខភាពេហគមន៍សៅស្េុកស្បតិបតតិសា ា វ អនទរ ! រិវាភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ រតូវ ន បានរបារពធដឡងជាដលីកដំបូង ដៅដថ្ងរី ី ២៩ ដខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ដោយមានការ ន គ្នំររពីអងគការដស៊រ និង ការយ៉ល័យ ៊ ិ រសុករបតបតតិសាយអនទរ។ ិ វ រិវាដនះ របារពធដឡងកនុងដគ្នលបំណ្ងដចករ ំដលក ី បរពិដសាធ្ន៏ការងារ ដលីករកចិតតភាក់ ឹ ន ងារសុខភាពសហគមន៍ និងមណ្ល ឌ សុខភាព និង ដលករឹកចតតរបជាជន ី ិ ដអាយដរបីរបាស់ដសវាមណ្ល។ ឌ កមមវ ិធ្ជាដរចនរតូវបានដធ្វីដឡង ដូច ី ី ី រូបថ្តៈ មតិសាគមន៍របស់របធានរសុករបតិបតតិដៅកាន់ភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ វ ន ជា ការដចករ ំដលកបរពិដសាធ្ន៍ភាក់ងារ ន ដដលមកពីបណាមណ្លសុខភាពចំនន ត ឌ ួ សុខភាពសហគមន៍ និង បុគលក គ ិ ៦ គឺ សំដោង ដំរពួន អងគរដររត ធាយ ី មណ្លសុខភាព ឌ ពិព័រណ្រូបភាពពី ៍ រឹកថ្ល នងចុងអំពល ។ សមារៈមួយ ល ិ ិ ភ សកមមភាពោោ កនុងមណ្លសុខភាព ឌ ចំនួនដូចជាអាវដភលៀង អាវយត កាបូប ឺ ទាំង៦ ការផតល់លិខតសរដសីរដដល ិ សរមាប់ោក់ ផ្ទងរូបភាពសនលឹកដបក ទំ ី ររួលសាល់ពីរសុករបតិបតតិ គ ជូនដល់ ដសៀវដៅកំណ្ត់រតារបចាំឆ្ន ំ ន ២០១០ ភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ ន និង និង រពតិតបរតអងគការដស៊៊ររតូវបានផតល់ រូបភាពៈ ដសវាពិនិតយសុខភាពមិនគិតដថ្ល បុគគលិកមណ្ល សុខភាព ដដលររួល ឌ ឹ ជូនរគប់ៗគ្ន ដល់អនកចូលរួម។ សមារៈ ន ភ បានពិនុ ខពស់ កនុងវគគបណ្ះ ទ ុត បណាល ត ទាំងដនះនឹងបងែនូវលកខណ្ៈងាយរសួល ទាំងពីរដលីករបស់អងគការដស៊៊រ។ ជាង ដល់ពួកគ្នត់កុ ងការបំដពញការងារដពល ន ដនះដៅដរៀត ពួកគ្នត់មានឱកាសររួល ចុះសកមមភាពមូលោន ។ ា ដសវាពិនិតយសុខភាពដោយមនគិតដថ្ល ិ ដៅមណ្លសុខភាពសំដោង ដដលអាច ឌ ដអាយពួកគ្នត់បានដឹងពសានភាពសុខ ី ថ ភាព និងដឹងកាន់ដតចាស់ដរៀតពីដសវា អនកចូលរួមកនុងរិវាដនះ បានផតល់ជាថ្វ ិកា មណ្លសុខភាពសំដោង។ ឌ ជាពិដសស ផ្ទល់ខួ លន សរមាប់គ្នររដល់សកមមភាព ទ ំ រូបភាពៈ ការដលងដលបងកំសានត ដៅដរៀតតំណាងភាក់ងារសុខភាពសហ ន សដន្រងាះ កុមារកងវះអាហាររូបតថមភធ្ន់ធ្ងរ គ ង គមន៍បានសំដដងដលានជាលកខណ្ៈអប់រ ំ ខ កនុងសហគមន៍ដដលមានរឹករបាក់ សរុប សុខភាពដដលររួលការគ្នំររ និងចាប់ ចំនួន ៥៧,៥០០ ដរៀល។ អារមមណ្យ៉ងខាងពីអនកចូលរួម។ ៍ ៉ លំ ជាលរធផលដយងដឃញថ្ល មានអនក ី ី ចូលរួមជាដរចនរហូតដល់ ៧៨.១% រតូវ ី ដរៀបដរៀងដោយ ដលាក ដ៉៉ សុភ័សត នឹងចំនន ួ ១៧៥ោក់ដន ២២៤ោក់ ដដលជាភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ ន រូបភាពៈ ការោ ំកំសានតដោយដភលងបុោណ្ដខមរ SHARE Cambodia 3
 4. 4. រ ូបភាពេកមមភាពរបេ់បុគគលកមណ្លេុខភាព និងអាកេមស្គចិតត ិ ឌ ័ អនកសម័រគចិតតអប់រ ំសុខភាពដៅមាយ(ធាយ) ត អនកសម័រគចិតតបងាញដខសដកាង(អងគរដររត) ៊ ំ ការដរតៀមដមដរៀនដពលរបជុ របចាំដខ(សំដោង) បុគគលិកមណ្លសុ ខភាពអប់រ ំមាយ(រឹកថ្ល) ឌ ត ល ំ ការរបជុអនកសម័រគចិតត (ចុងអំពិល) បុគគលិកពិនិតយោងកាយកុ មារ(អងគរដររត) ជំសនឿមិនពិតេតពីអាហាររបេ់ទារក ី មនុសសជាដរចនគតថ្ល ទារកអាយុដលីសពី៦ដខដឡង ី ិ ី រកដោះដំបូង “មនលអ, ពុល ឬជូរ” អាចបណាល ឹ ិ ត ដៅមនអាចបរដភាគៈ ិ ិ ំ មានជងឺោកដល់ទារកដរីបនឹងដកីត។ មនពតដរ! ិ ិ  ដចកដៅ ដរោះវាអាចដធ្វដអាយដហមដោះឬឈដោះ ី ី ឺ  ដផលដឈី ដូចជា សាយ ដមៀន សាវមាវ ដរោះវាអាច វ ៉ រឹកដោះដំបូងដដលមានពណ្ដលឿង ខាប់មានសារ ៌ ដធ្វដអាយដកតរពូន ឬរគុនដត។ ី ី ត សំខាន់ណាស់ និងលអសោប់ទារក ំ ដហយវាមាន ី  រតកួន នងដព ដរោះអាចដធ្វដអាយខូចសុខភាព។ ិ ព ី បរមាណ្រគប់រគ្នន់សំោប់ទារកកនុងរយៈដពលបីដថ្ង ិ  រតី ដរោះវាអាចដធ្វដអាយដកតរពូន។ ី ី ដំបូងដដលបោប់មកនឹងមានរឹកដោះធ្មមតា។ ទ  សដណ្ក (ឧទា សដណ្កបាយ សដណ្កដសៀង) ត ត ត ដរោះដគរុកវាសំោប់ដតឳកាសសំខាន់ៗប៉ុដណាះ។ ណ អ ង្គ កា រ ស្ ហ៊ែ រ ក មពុ ជា អា ហ យ ដ្ឋ ន កា រ ិយា ល័ យ ភនំ ព ព ញ ៈ ា ផទ ះ ព ល ខ ១ ៣ ៥ ផលូ វ ព ល ខ ៩ ៥ ហ ង្ក ត់ បឹ ង្ ត្ ត ស្ ប ក ា គំនតទាំងអស់ដនះមនពិតដរ។ អាហារទាំងអស់ខាង ិ ិ ខ័ ណ្ ចំ កា រ ម ន ត្ កុ ង្ ភនំ ព ព ញ ។ ឌ ដលី សុរធដតមានសុវតថភាព នងមានសារជាតិចញ្ចឹម ិ ិ ិ អា ហ យ ដ្ឋ ន កា រ ិយា ល័ យ ព្ត្ ព ស្ វ ង្ ៈ ា ភូ មិ ឡូ ៤ ហ ង្ក ត់ ព្ត្ ព ស្ វ ង្ ខ័ ណ្ ព្ត្ ព ស្ វ ង្ ា ឌ យ៉ងដរចីន ដហយកុមារគួរបរដភាគវា។ ៉ ី ិ ត្ កុ ង្ ព្ត្ ព ស្ វ ង្ ។ ទំ នា ក់ ទំ ន ង្ ៈ Tel: (+ 8 5 5 )2 3 -2 1 2 -2 4 7 E m a i l : s h a r e -c a m b od i a -k @ s h a r e. or. j p របភពៈ រសសោវដតីសុខភាព ដលខ៤២ ដខដមសា ឆ្ន២០១០ នំ Web s i t e : h t t p :/ / ww w. s h a r e -c a m b od i a . o r g SHARE Cambodia 4

×