Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Modyul 14.

Modyul 14 ng EsP

 • Als Erste(r) kommentieren

Modyul 14.

 1. 1. PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
 2. 2. Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay  Alam mo ba ang direksiyong tinatahak mo sa buhay? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung saan ka nakatungo? Mahalagang sigurado ang tao sa landas na kaniyang tinatahak. Ito ang susi na makatutulong sa kaniyang na makamit ang kaniyang layunin sa buhay.
 3. 3. Balikan natin ang iyong napag-aralan noong ikaw ay nasa Baitang 7 pa lamang, tinalakay ninyo ang tungkol sa tamang pagpapasya. Ito ay mahalaga sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. Kaya sa tuwing nagpapasya, kinakailangang pag- isipan ito nang makailang ulit upang maging sigurado at hindi maligaw. Ito ay na makabubuti sa sarili, sa kapuwa at sa lipunan.
 4. 4. Sa pagpapasya, kailangan mo ng gabay. Tulad ng isang bulag, lubos siyang mahihirapan sa paglalakad kung walang tungkod na gagabay sa kaniya. Ito ang nagsisilbing kasangkapan niya upang marating niya ang kanyang nais puntahan. Gayundin ang tao, kailangan nya ng gabay sa pagpapasiya upang hindi siya magkamali; nang sa gayon, magkakaroon ng tamang direksiyon sa pagkamit ng mga layunin.
 5. 5. Una, sa iyong paglalakbay sa buhay mo ngayon, ikaw ay nasa kritikal na yugto sa buhay. Anuman ang piliin mong tahakin ay makakaapekto sa iyong buhay sa hinaharap. Kung kaya’t mahalagang maging mapanuri at sigurado sa iyong gagawin na pagpapasya. Ikalawa, kung hindi ka makapagpasya ngayon para sa iyong kinabukasan, gagawin ito ng iba para sa iyo halimbawa ng iyong magulang, kaibigan, o ng media.
 6. 6. Kung kaya’t dapat na maging malinaw sa iyo ang iyong TUNGUHIN sapagkat kung hindi, magiging mabilis sa iyo na basta na lamang sumunod sa idinidikta ng iba sa mga bagay na iyong gagawin. Tunay na mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na tunguhin sa buhay. Marahil tinatanong mo ang iyong sarili ngayon kung paano mo ito gagawin o sisimulan. Alam mo na pamilyar ka na dito sapagkat natalakay ito ng iyong guro sa ikaapat na bahagi ng iyong Modyul noong nasa Baitang 7 ka pa lamang.
 7. 7. Ito ay Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay(Personal Mission Statement). Personal na pahayag ng Misyon sa Buhay Ito ay katulad ng isang personal na Kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ay magiging batayan mo sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw.
 8. 8. Isang magandang paraan ito upang higit mong makilala ang iyong sarili at kung saan ka patungo. Nagsisilbi itong simula ng matatag na pundasyon sa pagkakaroon mo ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong mga layunin sa buhay. Hindi madali ang paglikha nito, dahil nangangailangan ito ng panahon, inspirasyon at pagbabalik- tanaw.
 9. 9. Ayon kay Stephen Covey sa kaniyang aklat na Seven Habits of highly Effective People “Begin with the end in mind”. Nararapat na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isip ang isang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Mahalagang kilalanin mong mabuti ang iyong sarili at suriin ang iyong katangian, pagpapahalaga at layunin.
 10. 10. Mag-isip ng nais mong mangyari sa hinaharap at magpasya sa direksiyon na iyong tatahakin sa iyong buhay upang matiyak na ang bawat hakbang ay patungo sa mabuti at tamang direksiyon. Ayon din kay Covey, ang paggawa ng personal na misyon ay nararapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay. Sa paglikha ng Personal na Misyon sa Buhay, makatutulong na magkaroon ka ng pansariling pagtataya o perosnal assesment sa iyong kasalukuyang buhay. Ang resulta nito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong mapanagutang pasya at kilos.
 11. 11. NARITO ANG MGA DAPAT MONG ISAALANG-ALANG SA PANSARILING PAGTATAYA  Suriin ang iyong ugali at katangian. Simulan mo ang paggawa ng iyong personal na misyo sa pamamagitan ng pagtatala ng itong mga ugali at mga katangian. Ang pangunahin mong katangian ang magpapakilala sa iyo kung sino ka, paano ka naaapektuhan ng mundo na iyong ginagalawan, ano ang mahalaga sa iyo at paano ka kumikilos para sa iyong gagawin na pagpapasya.
 12. 12.  Tukuyin ang iyong pinapahalagahan. Kailangang maging maliwanag sa iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga. Kung saan nakayuon ang iyong lakas, oras at panahon. Ang iyong mga pinapahalagahan ang magiging pundasyon mo sa pagbuo ng personal na misyon sa buhay.
 13. 13.  Tipunin ang mga impormasyon. Sa iyong mga impormasyon na naitala, laging isaisip na ang layunin ng paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang direksiyon sa landas na iyong tatahakin. Ang pagsulat ng personal na misyon sa buhay ay hindi madalian o mabuo lamang sa ilang oras.
 14. 14. Sa pagbuo ng personal na misyon sa buhay, ito dapat ay nakatuon sa kung ano ang nasi mo na mangyari sa mga taglay mong katangian at kung paano makakamit ang tagumpay gamit ito. Ayon kay Stephen Covey, upang makabuo ng mabuting personal na misyon sa buhay, mabuti na ito ay magsimula na alamin ng tao ang sentro ng kaniyang buhay.
 15. 15. Halimbawa: Diyos, pamilya, kaibigan, komunidad atbp. Ito ay dahil ang sentro ng buhay mo ang magbibigay sa iyo ng seguridad, paggabay, karunungan at kapangyarihan. Ang personal na misyon sa buhay ng tao ay maaring mabago o mapalitan sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon na nangyayari sa kanilang buhay. Ngunit magkagayon man, ito parin ang magsisilbing saligan sa pagtahak niya sa tamang landas ng kaniyang buhay. Sabi nga sa isang kataga, “ All of us are creators of our own destiny”. Ibig sabihin, tayo ang lilikha ng ating patutunguhan. Napakaganda hindi ba? Kaya pag-isipan mong mabuti, sapagkat anuman ang iyong hahantungan, iyan ay bunga ng iyong mga naging pagpapasya sa iyong buhay.
 16. 16. Ano ang layunin ko sa buhay? Ano-ano ang aking mga pinapahalagahan? Ano ang mga nais kong marating? Sino ang mga tao na maaari kong makasama at maging kaagapay sa aking buhay?
 17. 17. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon ng kapangyarihan ang misyon natin sa buhay kung ito ay: 1.Mayroong koneksyon sa kaloob- looban ng sarili upang mailabas ang kahulugan niya bilang isang tao 2.Nagagamit at naibabahagi nang tama at mabuti at may kahusayan ang sarili bilang natatanging nilikha 3. Nagagampanan nang may balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho, komunidad at iba pang dapat gampanan
 18. 18. 4.Isinulat upang magsilbing inspirasyon, hindi upang ipagyabang sa iba Kung ang isang tao ay mayroog personal na misyon sa buhay, mas malaki ang posibilidad na magiging mapanagutan siya upang makapagbahagi sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Makatutulong ito upang makita mo ang halaga ng iyong pag-iral sa mundo na ikaw bilang tao ay mayroong misyon na dapat gampanan sa iyong buhay.
 19. 19. Anuman ito ay dapat mong pagnilayan at ihanda ang iyong sarili kung paano mo ito sisimulan at gagawin. Mula dito, kailangang maging malinaw sa iyo ang pag-iral: IKAW AY MAYROONG MISYON NA DAPAT GAMPANAN.
 20. 20. Ano nga ba ang MISYON? Ang MISYON ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kaniya tungo sa kaganapan. Para sa iba to ay pagtupad sa isang trabaho o yungkulin nang buong husay, na may kasamang kasipagan at pagpupunyagi.
 21. 21. Lahat ng tao ay may nakatakdang misyon sa buhay. At dahil iba-iba ang tao, iba-iba rin ang kanilang misyon. Maaaring isagawa ang misyong ito sa pamilya, kapuwa, paaralan, lipunano sa trabaho o gawain na iyong ginagawa. Kung kaya’t mahalaga na ngayon pa lamang ay makabuo ka ng iyong personal na misyon sa buhay upang mula dito ay makita mo o masalamin kung saan ka payungo. Mula sa misyon, ay mabubuo ang tinatawag na bokasyon. Ang bokasyon ay galing sa salitang Latin na “vocatio”, ibig sabihin ay “calling” o tawag. Ito ay malinaw na ang bawat tao ay tinatawag na Diyos na gampanan ang misyon naipinagkaloobNiya sa atin. Ito ay mahalaga sa pagpili mo ng pamprosesong akademiko, teknikal-bokasyonal, isport at sining pagkatapos mo ng Senior High School.
 22. 22. May pagkakaiba ba ang propesyon sa misyon? Mahalagana ito ay iyong mabatid sapagkat sa anumang propesyon na iyong tatahakin, kailangan na makita mo ang kaibahan nito at kung paano no itoniuugnay sa iyong buhay. Ang PROPESYON ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. Ito ang resulta ng pinag-aralan o matagal na ginagawa at naging eksperto ns siya dito. Ito ay maaaring gusto niyao hindi ngunit kailangan niyang gawin sapagkat ito ang pinagkukunan niya ng kaniyang ikabubuhay. At dahin sa ikabubuhay lamang nakatuon ng kaniyang paggawa hindi siya nagkakaroon ng ganap na kasiyahan.
 23. 23. Ang bokasyon naman ay katulad din ng propesyon subalit nagiging mas kawili-wili ang paggawa para sa tao. Mas lalo siyang nasisisyahan sapagkat nagagamit niya ang kaniyang mga talento at hilig sa kaniyang ginagawa. Hindi niya nararamdaman ang pagkabagot. Hindi nagiging kumpleto ang araw sa kaniya kung hindi ito magagawa sapagkat ito ang nakapagdudulot ng kasiyahan sa kaniyang buhay. Mula dito ay hindi na lamang simpleng trabaho ang kaniyang ginagawa kundi isang misyon na nagiging isang bokasyon. Dito tunay na nagkakaroon ang tao ng tunay na pananagutan sapagkat naibabahagi niya ang kaniyang sarili ay kumikilos siya para sa kabutihang panlahat.
 24. 24. Kaya napahalaga sa isang tao lalo na sa iyo bilang kabataan na bumuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Nakikita mo na ba ang kahalagahang iyo para sa iyo? Ito ang makapagbibigay ng direksiyon sa iyong buhay upang sa pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bokasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang isang tao. Mula dito ay madarama mo ang tunay na kaligayahan. Wika nga ni Fr. Jerry Orbos: ang pangunahing sangkap para sa tunay na kaligayahan ng tao ay magkaroon ng misyon.
 25. 25. Aniya, ang misyon ay hindi lamang para kumita ng pera, maging mayaman o magiging kilala o tanyag. Ang tunay na misyon ay ang MAGLINGKOD. Ang paglilingkod sa Diyos at sa kapuwa ang magbibigay sa tao ng Tunay na Kaligayahan.
 26. 26. Kraytiryang SMART(Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Bound) Tiyak(Specific). Kailangang ang lahat ng isusulat mo dito ay ispisipiko. Kung kaya’t mahalaga na ikaw ay magnilay upang makita mo ang nais mong tahakin. Hindi makakatulongsa iyo kung pabago- bago ka ng iyong nais. Kailangan mong siguraduhin ang iyong gagawin.
 27. 27. Nasusukat(Measurable). Nasusukat mo ba ang iyong kakayahan? Kailangan na ang isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon ay kaya mong gawin at isakatuparan. Dapat mo rin na pagnilayang mabuti kung ito ba ay tumutugma sa iyong mga kakayahan bilang isang tao sapagkat kung hindi ay hindi mo rin ito mabibigyan ng katuparan. Naaabot(Attainable). Kailangan mo sa iyong sarili na ang personal na pahayag ng misyon ko ba sa buhay ay makatotohanan? Ito ba ay kaya kong abutin o kaya ko ba itong gawin? Ito ba ay mapanghamon?
 28. 28. Angkop(Relevant). Ito ba ay angkop sa pangangailangan ng iyong kapuwa? Isa ito sa kinakailangan mong tingnan at suriin. Dito ay kailangan na ituon mo ang iyong isip na ang buhay ay kailangna na ibahagi sa iba. Nasusukat ng Panahon(Time Bound). Kailangan na magbigay ka ng takdang panahon o oras kung kailan mo maisasakatuparan ang iyong isinulat. Ito ang magsasabi kung ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay iyong nagawa o hindi. Kailangan rin na itakda ito kung pangmatagalan o pangmadalian lamang upang maging gabay mo ito sa iyong pagpaplano at pagpapasiyang gagawin.
 29. 29. Leader: Nica Mharie Angeluz Plamenco Members: Ma. Monina Campo Mark Amielbert Castro Paul Aldrin Tolentino

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • CharlesEmilCarillo

  Mar. 6, 2019
 • AdelBolilan

  Mar. 12, 2019
 • cristineclaris

  Mar. 19, 2019
 • LeohbenDelosSantos

  Jun. 28, 2019
 • GiaGrace

  Jul. 26, 2019
 • Shameonu

  Jan. 21, 2020
 • RodelioDeGuzman1

  Jan. 31, 2020
 • ssusera82b9c

  Feb. 4, 2020
 • ShernaMarin

  Feb. 5, 2020
 • BXairraPelarios

  Feb. 6, 2020
 • EuniceCassandra

  Feb. 9, 2020
 • GigiToledo1

  Feb. 13, 2020
 • JamesValdez15

  Feb. 20, 2020
 • DonaFelisaEsguerra

  Mar. 8, 2020
 • CharlemagneAcosta

  Mar. 19, 2020
 • karres1

  Apr. 23, 2020
 • AthenaBelleCostiniano

  Oct. 6, 2020
 • emilyespelita3

  May. 27, 2021
 • jeniannfiang

  Jun. 19, 2021
 • KeziaJewelAlberca

  Jun. 23, 2021

Modyul 14 ng EsP

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

73.033

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

7

Befehle

Downloads

1.875

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

38

×