SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 54
Downloaden Sie, um offline zu lesen
彌勒救苦真經
 2 
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 3 
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh
Phật thuyết Di Lặc Cứu Khổ Kinh
Di Lặc hạ thế bất phi khinh
Lãnh bửu Tề Lỗ Linh-Sơn địa
Niêm hoa ấn chứng khảo tam thừa
Lạc tại trung nguyên Tam Tinh địa
Đại chứng Tứ Xuyên Vương-Đào-Tâm
Thiên Chân thu viên quải Thánh hiệu
Đẳng đãi thời chí điểm Thần binh
Vân lôi chấn khai Mậu-Kỷ thổ
Thiên hạ Thần quỷ bất an ninh
Thân tại nhân Thiên Trung Hoa Mẫu
Cửu liên Thánh giáo quy thượng thừa
Thiên hoa Lão-Mẫu thùy ngọc tuyến
Thu viên hiển hóa tại cổ Đông
Nam Bắc lưỡng cực liên tông tự
Hỗn nguyên cổ sách tại Trung ương
Lão-Mẫu giáng hạ Thông-Thiên-Khiếu
Vô ảnh sơn tiền đối Hợp-Đồng
Anh nhi yếu tưởng quy gia khứ
Trì niệm đương lai Di Lặc Kinh
Dụng tâm trì niệm Phật lai cứu
Đóa đóa kim liên khứ siêu sinh
Thức đắc Tây lai Bạch Dương tử
Hương nhi điểm thiết hóa thành kim
彌勒救苦真經
 4 
Mỗi nhật chí tâm thường trì niệm
Tam tai bát nạn bất lai xâm
Yếu tưởng thành Phật cần lễ bái
Thường trì thông minh trí tuệ tâm
Hưu thính tà nhân hồ thuyết thoại
Lao thuyên ý mã niệm Vô-Sinh
Lão-Mẫu giáng hạ Chân-Thiên-Chú
Dụng tâm trì niệm hữu thần thông
Mãn Thiên Tinh Đẩu đô hạ thế
Ngũ phương liệt Tiên hạ Thiên cung
Các phương Thành Hoàng lai đối hiệu
Báo Sự Linh Đồng sát đích thanh
Tam-Quan từ bi Đại-Đế chủ
Xá tội tam-tào cứu chúng sinh
Cứu Khổ Thiên-Tôn lai cứu thế
Thân điểm văn bộ yết địa Thần
Bát-Đại Kim-Cang lai hộ pháp
Tứ vị Bồ Tát cứu chúng sinh
Khẩn lãnh tam thập lục viên tướng
Ngũ bách Linh Quan khẩn tùy cân
Phù trợ Di Lặc thành Đại Đạo
Bảo hữu hương nhi đắc an ninh
Bắc phương Chân Võ vi tướng soái
Thanh liễm hồng phát hiển thần thông
Xả khởi tạo kỳ già nhật nguyệt
Đầu đỉnh sâm la Thất Bửu Tinh
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 5 
Oai trấn Bắc phương vi soái thủ
Tốc thỉnh chư ác quải giáp binh
Đáp cứu nguyên nhân hương nhi nữ
Hỏa quang lạc địa hóa vi trần
Tứ hải Long Vương lai trợ đạo
Các giá tường vân khứ đằng không
Thập phương Thiên binh hộ Phật giá
Bảo hữu Di Lặc khứ thành công
Hồng-Dương liễu Đạo quy gia khứ
Chuyển đáo Tam Dương Di-Lặc Tôn
Vô-Hoàng sắc lệnh ký hạ sinh
Thu phục Nam Diêm quy chánh tông
Lai vãng tạo hạ Chân-Ngôn-Chú
Truyền hạ đương lai đại tạng kinh
Anh-nhi xá-nữ thường trì niệm
Tà thần bất cảm lai cận thân
Trì niệm nhất biến thần thông đại
Trì niệm lưỡng biến đắc siêu sinh
Trì niệm tam biến thần quỷ phạ
Võng lượng tà ma hóa vi trần
Tu trì kiếp nội tầm lộ kính
Niệm khởi Chân Ngôn quy Phật lệnh
Nam mô Thiên-Nguyên Thái-Bảo
A Di Đà Phật
彌勒救苦真經
 6 
彌勒救苦真經
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh
Lúc bấy giờ, Kinh này vẫn chưa lưu truyền xuống,
cũng là vì thời kỳ chưa tới. Mãi đến lúc Kim Công Tổ Sư
vào năm Dân Quốc thứ 15, ngày 3 tháng 3 hiển hoá mượn
khiếu thổ lộ ra. Kim Công Tổ Sư chính là Tổ Sư đời thứ 17,
tức Bạch Dương Tổ Sư, Minh Sư Lộ Trung Nhất, người
tỉnh Sơn Đông, huyện Tế Ninh, sinh vào năm thứ 29 Thanh
Đạo Quang, tức là trước năm 63 (năm 1849) Tuế Thứ Tị
Dậu ngày 24 tháng 4 đản sinh vào giờ ngọ, là hoá thân của
Di Lặc Cổ Phật, Thánh hiệu “Nho đồng Kim Công”, chúng
ta gọi ngài là “Kim Công Tổ Sư”, đạo hiệu “Nam Mô
Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật”. Dân Quốc năm
thứ 14 ngày 2 tháng 2 ngài thành đạo, Dân Quốc năm thứ
15 ngày 3 tháng 2, ngài mượn khiếu của Dương Xuân Linh
ở Sơn Tây đến Sơn Đông hiển hoá 100 ngày. Trong vòng
100 ngày này không ăn gì hết, miệng nói “Kim Công Diệu
Điển” và “Di Lặc chân kinh”, đấy là “Kim Kê sơ xướng
(Gà vàng gáy lần đầu), quyển “Di Lặc Chân Kinh” mới
xuất hiện trên đời. Năm Dân Quốc thứ 18 lại mượn khiếu
của Đỗ Ngọc Côn ở Hà Nam, hiển hoá 1 tháng trời, đấy là
“Kim Kê nhị xướng”. Còn khi “Kim Kê tam xướng”, Lão
Tổ Sư sẽ đích thân đến bình thu vạn giáo, tức là vạn pháp
quy nhất, thiên hạ sẽ thái bình.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 7 
佛說彌勒救苦經
Phật thuyết Di Lặc Cứu Khổ Kinh
Thời điểm Di Lặc Tổ Sư giáng sinh lần đầu tiên là
2500 năm về trước, xuất thân ở nước Ba La nại thuộc miền
Bắc Ấn Độ. Cha của ngài là thừa tướng của nước Ba La
Nại, Di Lặc là Sao Bắc Vương Chân Võ hạ phàm chuyển
thế, cũng chính là giáo chủ của Vạn giáo quản trưởng thiên
bàn trong tương lai. Quốc Sư của nước Ba La Nại (Pháp Sư
Bà La môn giáo) biết xem thiên văn, biết được sự việc này
nên sinh lòng ghen ghét đố kị, ngụy tấu với Quốc Vương
rằng: Trong số Những đứa trẻ sinh ra ở Nước ta hôm nay
vào 3 canh giờ Tý Sửu Dần sẽ có một đứa là do sao Ác Ma
đến đầu thai, sau này lớn lên sẽ tranh giành giang sơn với
Quốc Vương, nên cần phải diệt trừ. Quốc Vương tin nghe
lời nói của Quốc Sư, ngay lập tức hạ một đạo Thánh chỉ
cho các Phủ Châu Huyện của cả nước phải giết chết tất cả
những đứa trẻ sinh vào 3 giờ tý Sửu Dần của ngày hôm nay.
Thế nhưng Thừa Tướng phu nhân cũng hạ sinh Di Lặc vào
thời gian này cho nên sau khi nghe bẩm báo thì Thừa tướng
và phu nhân đều rất lo lắng không yên. Phu nhân ngay lập
tức kêu em trai mình đưa Di Lặc trốn ra nước ngoài, nhanh
chóng nhắc Thừa Tướng hạ lệnh phái 16 vị Võ Tướng hộ
pháp cả đêm xuất Quan ải đem trốn ra nước ngoài nuôi
nấng. Đến khi 7 tuổi, dì của Di Lặc dẫn ngài và 16 vị tùy
Tướng đi theo cùng đến tham bái đức Phật Thích Ca Mâu
Ni. Sau khi thọ ký xong, chỉ duy nhất ngài Di Lặc là không
彌勒救苦真經
 8 
tính vào hàng đệ tử, bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng
ngài Di Lặc chính là vị Tổ Sư 3000 năm sau sẽ hạ thế
chưởng Thiên Bàn và thâu viên. Lúc bấy giờ, Phật Thích
Ca bắt đầu giảng thuật lại 3000 năm sau Di lặc sẽ hạ thế
cứu khổ cứu nạn, phổ độ 96 nguyên nhân Phật tử. Tất cả
mọi người vào thời điểm đó phải tái hạ thế chuyển sanh
làm người để được ngài thọ ký mới có thể thật sự thoát
khỏi phàm trần, miễn khỏi lưu lạc trong bể khổ sinh tử luân
hồi lần nữa. Cái này rất quan trọng bởi vì sau 3000 năm
nếu không chuyển thế hạ phàm để được Di Lặc Phật thọ ký
thì chúng ta sẽ không có cách nào thoát ly sinh tử luân hồi.
Cho nên đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói lúc bấy giờ để
giải thích rõ vào thời Tam Kỳ Mạt Kiếp Di Lặc Tổ Sư sẽ
quản chưởng Thiên bàn, tiếp nhận một đường Kim Tuyến
Đại Đạo truyền trong thời Tam Kỳ Mạt Kiếp. Đấy gọi là
bàn việc Mạt Hậu Nhất Trước Thâu viên đại sự, phụng
thừa lệnh của Lão Mẫu mà đại khai phổ độ, bắt đầu từ
trung Quốc phổ truyền các nước trên toàn cầu. Đoạn này là
một đoạn mà 2500 năm về trước đức Phật Thích Ca Mâu
Ni đã nói đến, điều đó cũng chứng minh rằng 2500 năm về
sau, Phật Di Lặc vào thời Tam Kỳ Mạt Kiếp sẽ đến nhân
gian, trên Trời thì quản chưởng Thiên bàn, nơi trần gian thì
bàn chuyện Thâu Viên Đại sự, cho nên mới gọi là Phật nói.
Cho nên bộ kinh này là bộ kinh do Phật nói, không phải lả
người bình thường tùy tiện viết ra.
Ở trên là kinh do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 9 
đến 2500 năm về trước. Tiếp theo là Quyển Di Lặc Cứu
Khổ Chân Kinh lại có một bối cảnh nhân duyên khác.
Đông Phương Tổ Sư đời thứ 17 là Kim Công Tổ Sư,
tôn hiệu là Nam Mô thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật,
cũng có nghĩa rằng Đức Phật Di Lặc đã đến nhân gian rồi,
cũng có nghĩa là thời điểm mà 2500 năm về trước Đức
Phật thích Ca Mâu Ni từng nói đến nay đã tới rồi. Đông
Phương Tổ Sư đời thứ 17 là Kim Công Tổ Sư chính là do
đức Phật Di Lặc hóa thân chuyển thế vào sau công nguyên
năm 1849, năm Tuế Thứ Kỷ Dậu tuổi gà, nên mới có câu
nói là Kim Kê Tam Xướng.
Kim Kê Nhất Xướng năm 1926 sau công nguyên:
ngày 2 tháng 2 năm 1925, Lộ Tổ Sư quy không, đến ngày 3
tháng 3 năm 1926 tức là 1 năm sau, Lộ Tổ mượn khiếu của
cô Dương Xuân Linh ở Tỉnh Sơn Tây đến Sơn Đông Tế
Ninh hiển hóa, tổng cộng 100 ngày không ăn không uống,
miệng nói Kim Công Diệu Điển và quyển Di Lặc Cứu Khổ
Chân Kinh này để truyền lại cho thế gian. Cho nên quyển
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh này không nằm trong bộ Đại
tạng Kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói. Cho
nên trong Kinh Điển không thể tìm thấy bộ kinh nay.
Nhưng lúc nãy chúng ta có đề cập đến 2500 năm trước đây
đức Phật Thích Ca từng nói đến. Đồng thời, trong 100 ngày
đó, hai tay của cô Dương Xuân Linh cầm 2 cây bút lông
cùng một lúc viết nên 2 câu đối bằng chữ Triện. Cách viết
thế này: 2 tay cầm 2 cây bút lông rời xa mặt giấy, mực rớt
彌勒救苦真經
 10 
từ trên cao xuống, sau đó thì thành 2 câu đối:
Phong xúy Trúc Diệp long vũ trảo
Vũ đả hà hoa phụng điểm đầu.
Dương Xuân Linh 100 ngày sau thì được Kim Công
Tổ Sư đưa về Trời. Đây gọi là kim Kê nhất xướng (gà vàng
gáy lần thứ 1)
Trải qua 3 năm sau, thì kim kê nhị xướng: Năm 1930
sau côn nguyên, Tổ Sư lại mượn khiếu của một người ở Hà
Nam tên là Đỗ Ngọc Khôn từ Hà Nam chạy đến Sơn Đông.
Lúc bấy giờ không có máy bay hay xe để ngồi, ở Sơn Đông
ngài lại độ hóa và thành toàn đạo thân, sau đó người này lại
biệt tăm biệt tích, không một ai biết là đã đi đâu.
Như vậy, ở Trung Quốc Đại Lục lúc bấy giờ do có rất
nhiều hiển hóa nên đã có rất nhiều người cầu Tam Bảo.
Sau này Kim Kê tam xướng là phải đợi đến lúc Đại
Đạo minh hiển, mọi người đều có đạo, Thế giới đại đồng
thì những người tu đạo mà có công đức sẽ vừa được hưởng
hồng phúc vừa được hưởng thanh phúc (thành Thánh Hiền
Tiên Phật), lúc đó sẽ không còn địa ngục nữa, Sau khi ở
nhân gian thì lại quay về Thiên Đàng. Cho nên chúng ta rất
có Phật duyên mới gặp được Phật xuất thế, nghĩa là chúng
ta đã theo kịp thời đại mà Phật Di Lặc đến thế gian để độ
hóa chúng sanh. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào bài
kinh.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 11 
彌勒下世不非輕
Di Lặc hạ thế bất phi khinh
Vào thời Bạch Dương kỳ Di Lặc giáng thế, nghĩa là
thời Tam Kỳ Mạt kiếp, vào thời này tại sao Di Lặc phải hạ
thế? vì tai kiếp của chúng ta ngày càng nhiều và nghiêm
trọng, cho nên Phật từ bi muốn chúng ta nhanh chóng bình
an về nhà, cho nên đây là một chuyện rất trọng đại chứ
không phải là chuyện bình thường. Lúc chúng ta cầu tam
bảo có lẽ chúng ta vẫn chưa chú ý đến, cái đoạn lúc mà
Điểm Truyền Sư bàn đạo có phó chúc: “Mạt hậu nhất trước
tích vị ngôn, Minh nhân tại thử tố nhất phiên. Ngu phu
thức đắc hoàn hương đạo, sanh lai tử khứ kiến đương tiền”.
Nghĩa là: Trước đây chưa bao giờ nói đến chuyện đại
sự sau này. Minh nhân chính là Sư Tôn và Sư Mẫu của
chúng ta khi thỉnh đàn có đến nói rõ cho chúng ta: Tuy
chúng ta đều là những người bình thường, nhưng nếu
chúng ta có cầu qua tam bảo thì biết được phải đi con
đường như thế nào để có thể về Trời. Chúng ta đã có cầu
qua tam bảo đều biết được bảo thứ nhất chính là chỗ sống
chết tức thì. Cho nên nếu những ai chưa cầu tam bảo thì dù
chúng ta có nói với họ, họ cũng chẳng hiểu. Trong Kinh Di
Lặc Cứu Khổ Chân Kinh đều nói về việc chúng ta làm thế
nào để về Trời, chúng ta phải cầu Tam Bảo. Trong đó đều
có thiên cơ.

彌勒救苦真經
 12 
領寶齊魯靈山地
Lãnh bửu Tề Lỗ Linh Sơn Địa
Lãnh có nghĩa là Minh Sư thọ lãnh lệnh của Lão Mẫu,
truyền thụ khẩu truyền tâm ấn, Tam Bảo (Quan, Quyết, ấn),
xuất thân ở Tề Lỗ, tức là Sơn Đông hiện nay, là Thánh địa
mà từ xưa có nhiều Thánh Nhân xuất hiện nhất, cho nên Tổ
Sư lãnh thiên mệnh truyền thọ mệnh cũng đều xuất thân ở
Sơn Đông (nhiều nhất), như Tổ Sư đời thứ 17, Lộ Tổ chính
là xuất thân ở Sơn Đông huyện Tế Ninh. Tổ Sư đời thứ 18,
Sư Tôn của chúng ta cũng xuất thân ở Sơn Đông huyện Tế
Ninh. Sư Mẫu cũng xuất thân ở tỉnh Sơn Đông. Thế nhưng
những người thọ mệnh thì ở Linh sơn địa của mỗi người.
“Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu
Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu
Nhân nhân hữu cá linh sơn tháp
Hảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu”
Cái này lúc chúng ta cầu tam bảo đã biết rồi. Linh sơn
địa chính là Huyền Quan Khiếu của mỗi người. Thông qua
Minh Sư nhất chỉ điểm mở ra chỉ cần tu thật tốt ở núi Linh
Sơn (chính là bổn tâm), tu tâm luyện tính, hành công lập
đức, khi tuổi thọ đã hết, linh tánh tự nhiên sẽ đi ra từ cửa
chính, miễn được phải chịu nỗi khổ luân hồi, có thể quy
căn phục mệnh. Đây là bài thơ ám chỉ của Quan Thế Âm
Bồ Tát dùng để nói với tất cả những người tu hành, ý nói
rằng tất cả mỗi người chúng ta đều có một núi Linh Sơn và
không nhất thiết phải đi đến nơi xa xôi để cầu. Nhưng nếu
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 13 
mình chưa cầu qua tam bảo thì mình cũng không có cách
nào biết được làm thế nào để tu ở dưới tháp Linh Sơn. Điều
này cũng có nghĩa rằng Quan Thế Âm Bồ Tát trước đây
cũng từng có cầu tam bảo do sư phụ truyền cho, nhưng do
đây là thiên cơ bất khả lộ nên Quan Thế Âm Bồ Tát cũng
không dám tiết lộ, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi rất
muốn cho mọi người biết nên mới viết lưu lại bài thơ này,
chỉ là xém một chút chút, nhưng tuy xém một chút chút mà
không có Minh Sư nhất chỉ điểm thì cũng không có cách
nào. Hiện nay là thời kỳ phổ độ nên chúng ta có thể lấy ra
nghiên cứu.
拈花印證考三乘
Niêm hoa ấn chứng khảo tam thừa
Tam thừa bao gồm Thượng thừa, trung thừa và hạ
thừa. Câu này nghĩa là thời xa xưa muốn đắc được Đại Đạo
bảo quý đâu phải dễ dàng như vậy, phải thông qua tu tập từ
Tiểu thừa lên đến Trung Thừa rồi đến đại thừa mới ngộ ra
được huyền cơ, biết được nơi cư ngụ của linh tánh mới
được Minh Sư thọ ký cho, đấy gọi là “Thượng đẳng tu
hành ngộ giác tính, trung đẳng tu hành chấp văn tự, Hạ
đẳng tu hành trọng hiển hóa, Mạc chấp hình tượng quy tự
nhiên”. Nghĩa là đạo pháp tự nhiên. Cho nên lúc bấy giờ
khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thụ là đơn truyền
độc thụ. Trước tiên phải dùng phương pháp thăm dò, dùng
pháp niêm hoa vi tiếu, tuyển chọn vật truyền thụ.
彌勒救苦真經
 14 
Đây là chỉ lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng
đạo ở núi Linh Khứu Sơn. Lúc bấy giờ có rất nhiều đệ tử
đang nghe kinh trong lần mở pháp hội thứ 16, có hơn 3000
đệ tử và đức Phật cầm một đóa hoa mỉm cười. Cả hơn 3000
đệ tử đều không hiểu được ý của ngài, sau đó đại đệ tử là
ngài Ma Ha Ca Diếp hiểu được ý bèn mỉm cười, cho nên
đức Phật Thích Ca bèn truyền chánh pháp và y bát cho đại
đệ tử Tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Trong lúc truyền tam bảo,
đức Thế Tôn nói: “Ngô Hữu chánh pháp nhãn tàng, Niết
Bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất
lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, kim phó chúc Ma Ha Ca
Diếp...”
Chánh pháp ở đây chính là tam bảo. Chúng ta đều biết
bảo thứ nhất là Huyền Quan Khiếu. Trong giáo gọi là giáo
ngoại biệt truyền, trước đây giảng kinh thuyết pháp rất
nhiều, nói rất nhiều các giáo pháp nhưng bên trong đó đều
không có cách nào nói đến diệu pháp này. Do đó, xưa kia
phải tu trước rồi ngộ ra được chỗ thiền cơ sau đó mới đắc
chân truyền. Hôm nay, chúng ta đắc trước tu sau, nhẹ
nhàng hơn nhiều rồI nên mới nói:
“Đạp phá thiết hài vô mịch sứ
Đắc lai toàn bất phí công phu”。
Đi mòn nát cả đôi giày thép cũng không có cách nào tìm thấy
Đắc được rồi nhưng hoàn toàn không phí tí công phu
Tuy rằng chúng ta dễ dàng mà đắc được nhưng chúng
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 15 
ta phải đi từng bước vững chắc, chăm chỉ tu luyện chứ
không biếng lười, trước sau không ngừng, sau này nhất
định có thể ấn chứng, từ công quả ít nhiều, trải qua khảo
nghiệm thành công mà được liệt vào quả vị tam thừa cửu
phẩm liên đài. Cho nên muốn có quả vị là chúng ta phải bắt
đầu tu từ bây giờ. Tương lai liên phẩm của mình cao to như
thế nào là phải xem mình kiếp này làm như thế nào
落在中原三星地
Lạc tại Trung Nguyên tam tinh địa
Niêm hoa ấn chứng sự chân truyền quý báu như vậy
rơi vào chỗ nào? Rơi vào nơi Tam Tinh Địa. Tam Tinh Địa
là ở Trung Ương Mậu Kỷ Thổ chính giữa thân người
(Trung Nguyên), nơi Phương Thốn Bảo Điền, còn gọi là
Linh Sơn Địa, Huyền Quan Khiếu, cũng chính là “ba người
đồng hành tất sẽ có người là Thầy của chúng ta”, chính là
chỗ mà ta phải hạ công phu tu luyện, chính là chỗ mà ta có
thể tương thông với Trời. Chỗ mà Trời tương thông với
chúng ta chính là chỗ mà chúng ta bắt đầu có tinh, khí, thần.
Từ “Phương Thốn Bảo Địa” này hướng lên trên thì là Trời,
hướng về cơ thể của chúng ta đi xuống thì là tinh, khí, thần.
Trong kinh Kim Cang có nói: “Như thị chú, như thị giáng
phục kỳ tâm, vô sở trú nhi sinh kỳ tâm.” Tất cả đều là quy ở
Tam Tinh Địa. Thanh Tịnh Kinh viết: “Tuy danh đắc đạo,
thật vô sở đắc.”
彌勒救苦真經
 16 
大證四川王桃心
Đại chứng Tứ Xuyên Vương Đào Tâm
Nhân đắc nhất vi đại, từ chỗ này có thể chứng Phật
chứng Thánh, Kinh Kim Cang chỉ thị “Xá Vệ Thành”
chính là giữa mắt, tai, mũi, miệng, khiếu chính giữa của
thất khổng bát khiếu. Do đó tu đạo phải đóng bốn cánh cửa
sổ này lại.
Bên ngoài thân người có 3 con sông: tham, sân, si ;
bên trong gồm có: tinh, khí, thần, cho nên tu đạo phải phản
bổn quy nguyên. Không nên chảy vào con sông dục vọng.
Con sông này chính là để chúng ta Quay đầu là bờ thì mới
tìm được cái tính Vương của chúng ta.. Vương là lấy tính
Vương làm trọng. Tính vương như cái lõi (ruột) của quả
đào và là hạt giống. Ruột quả đào nếu bị hư hoại thì không
thể mọc rễ nảy mầm, không thể nào lớn lên và kết ra quả
(cho nên tu đạo phải tìm kiếm thiên tâm, bản tâm). Lương
tâm của con người cũng như lõi (nhân) của quả đào vậy.
Mạnh Tử nói: người không có trắc ẩn tri tâm thì không
phải là người, không là người tức là tứ sanh.
Cho nên đấy là để ấn chứng cho chúng ta làm thế nào
để tìm được tính vương của mình, làm thế nào để quay đầu
là bờ và phải tu như thế nào.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 17 
天真收圓掛聖號
Thiên Chân thu viên quải Thánh hiệu
Vào thời kỳ ứng vận này, hai vị Phật Thiên Chân
chính là nói về Sư Tôn, Sư Mẫu của chúng ta, tức là Thiên
Nhiên Cổ Phật và Tố Chân Cổ Phật, lãnh thiên mệnh phổ
độ 96 nguyên Phật tử, hiệp trợ Di Lặc Tổ Sư thâu viên. Khi
chúng ta đến cầu Tam Bảo đều phải đến chỗ của Sư Tôn
Sư Mẫu để quải Thánh Hiệu (quải Thánh hiệu là đăng ký,
đăng ký tên trên thiên đường và rút bỏ tên dưới địa phủ),
đó là một thủ tục cầu Tam Bảo của Trời, phải có Thiên
Mệnh Minh Sư đăng ký cho.
Sau khi đăng ký xong mới được vào cầu Tam Bảo.
Đăng ký xong thì lại phải chờ đến lúc điểm thần binh. Bởi
vì đăng ký xong thì phải bắt đầu thỉnh đàn mời Lão Mẫu,
Chư Thiên Tiên Phật và tất cả Thần Thánh đều đến Phật
đường, cho nên gọi là điểm Thần binh.
等待時至點神兵
Đẳng đãi thời chí điểm Thần binh
Đợi đến khi mạt kiếp đến thì Đại Đạo cũng giáng thế,
cho nên Đại Đạo phi thời bất giáng. Đến thời điểm này
cũng chính là thế giới Phật và Ma, vì đang vào thời kỳ
thanh toán Hạ Nguyên Giáp Tử, đồng thời Tam tào phổ độ,
có thể nói trên quả địa cầu này đều rất loạn, tất cả đều
muốn đến cầu đạo, có khí thiên Thần đến tìm người có
彌勒救苦真經
 18 
duyên để siêu bạt, Tổ Tiên của mỗi người cũng tranh thủ
muốn được con cháu mình siêu bạt, chủ nợ cũng tranh thủ
tìm đến đòi nợ, cho nên truyền đạo phải rất nghiêm túc
thận trọng. Phải có Thiên Mệnh Minh Sư (Điểm truyền sư
thay thế cho Thầy), dựa vào thiên mệnh để thỉnh đàn, thay
Lão Mẫu tuyên chỉ, thỉnh chư thiên Thần Thánh đến đàn,
nhị thập bát tú hộ pháp đàn, mới có thể bắt đầu bàn đạo,
điểm truyền tánh lý tâm pháp, truyền thụ tam bảo.
雲雷震開戊己土
Vân lôi chấn khai Mậu Kỉ Thổ
Lúc đó, sau khi thỉnh đàn xong, Tiên Phật đến đầy đủ
để hộ pháp đàn, thì Thầy của chúng ta bắt đầu truyền cho
bảo thứ nhất. Vân tức là nước, Lôi tức là hỏa, lúc chúng ta
vẫn chưa ra khỏi bào thai thì vẫn là càn khôn chính vị. Sau
khi trong bào thai đầy 10 tháng và sinh ra ngoài thì cái
điểm Tiên Thiên Khí này sẽ từ Huyền Quan Khiếu mà
nhập vào trong cơ thể, từ đó trở đi thì điểm Huyền Quan
Khiếu của chúng ta bị đóng lại, không có cách nào từ cánh
cửa này để quay về Trời. cho nên nếu không do Minh Sư
điểm khai mở ra thì là cánh cửa không có cửa. Chỗ Huyền
Quan Khiếu xem ra thì như là không có cửa nhưng thật ra
là có một khiếu thông thiên, cho nên chấn khai Trung
Ương Mậu Kỷ Thổ chính là ý: cái vô phùng Khóa của
Minh Sư mở ra Huyền Quan khiếu chính là đã mở ra món
bảo vô giá. Nên gọi là: Huyền Quan Khiếu là Bồng Lai đảo,
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 19 
đả khai tựu thị vô giá bảo.
Quan Thánh Đế Quân nói: “Vô phùng tỏa khai khai,
chân nhân hiện xuất lai, chân kinh lao lao ký, hài tử bao tại
hoài.”
天下神鬼不安寧
Thiên hạ Thần quỷ bất an ninh
Cái tam bảo quý giá như vậy, có thể siêu sanh liễu tử,
cho nên kinh động quỷ thần trong thiên hạ, khiến họ cũng
phải gấp rút tìm kiếm người có duyên với mình trước đây
để siêu bạt giùm. Đương nhiên nếu con cái của mình đang
tu đạo thì siêu bạt dễ dàng, nếu không vẫn phải đi tìm
người có duyên, cho nên khi còn thân người thì phải nhanh
chóng mà cầu Tam Bảo, thành tâm mà tu luyện, vì Tổ Tiên
của mình cũng đang chờ đợi không yên, kỳ vọng đều đặt
lên người của con cháu, vì Đại Đạo phi người bất truyền
(gặp không đúng người thì không truyền). Thần và quỷ vẫn
còn nằm trong lục đạo luân hồi, chưa được siêu sanh liễu
tử, cho nên họ đều rất khẩn trương bất an.
Cho nên, nhất tử cầu đạo, cửu huyền thất tổ đồng
chiêm quang. Nhất tử thành đạo, cửu huyền thất tổ đồng
siêu sanh. Trước thời mạt kiếp nếu không đắc được đạo,
đến khi thời điểm tới rồi thì mọi thứ coi như xong, khó
trách Thần quỷ cũng bất an mà đứng ngồi không yên.

彌勒救苦真經
 20 
親在人天中華母
Thân tại nhân thiên trung hoa Mẫu
Thân nghĩa là thân cận. Sau khi thông qua đắc đạo,
khi Tý Hợi tương bao (hợp đồng chữ Hài), mới phát giác
tưởng nhớ đến Lão Mẫu trên Trời, cũng mới biết được trên
Trời còn có một người Mẹ sinh ra linh tánh của chúng ta,
cho nên người thân nhất vẫn là người mẹ trên Trời của
chúng ta. Nhân chính là lõi của trái đào (tánh của người),
Trung Dung viết “Thiên mệnh chi vị tính”. Điểm linh
tánh này là từ trên Trời giáng xuống thế gian, trước đây
chúng ta đều ngộ nhận là do địa phủ chuyển sinh, cho nên
người đời mới nói: Dương gian chết một người thì Địa Phủ
thêm một con quỷ, lại nói người chết là qua đời. Hôm nay
Đại Đạo giáng ở Trung Hoa Dân Quốc, cho nên Sư Mẫu
của chúng ta mới xưng là Trung Hoa Thánh Mẫu, chúng ta
phải theo đường kim tuyến của Sư Tôn Sư Mẫu mà tu thật
tốt.
九蓮聖教歸上乘
Cửu liên Thánh giáo quy thượng thừa
Câu này là chứng minh tam bảo mà chúng ta cầu hôm
nay có thể chứng Thánh giáo Cửu Phẩm Liên đài sau này,
cũng là quy về pháp môn tối thượng thừa (cao nhất). Thánh
giáo nghĩa là tánh lý tâm pháp, khẩu truyền tâm ứng, theo
Kinh Long Hoa chứng minh:
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 21 
“Thiên Chân thu viên bất phi khinh,
Thập Tự thác cửu liên kinh,
Cửu tự nhai tiền bả hiền điệu,
Cửu liên khai ư bái Vô Sinh.”
Cửu phẩm liên đài muốn nở hoa thì nhất định phải tìm
được Vô Sinh Lão Mẫu, chính là gốc rễ, nếu không có gốc
rễ thì không thể khai hoa. Nếu hoa sen không có gốc rễ thì
không có cách nào nở hoa. Sư Tôn Sư Mẫu bàn thu viên
Tam Tào phổ độ xưa nay chưa từng lơ là khinh xuất, Thập
Tự Giá được nhất điểm thì có thể chứng cửu phẩm liên đài
天花老母垂玉線
Thiên hoa Lão Mẫu thuỳ ngọc tuyến
Thiên có nghĩa là Lý Thiên, Hoa có nghĩa là hoa sen,
96 nguyên linh giống như từng đóa từng đóa hoa sen vậy.
Lão Mẫu từ bi muốn cứu độ 96 Nguyên Linh, cho nên mới
giáng một sợi Kim Tuyến Đại Đạo, cũng chính là Di Lặc
cứu khổ Chân Kinh và Tam Bảo.
收圓顯化在古東
Thu viên hiển hoá tại Cổ Đông
Tam kỳ ứng vận của thời kỳ này, tam tào phổ độ,
cũng chính là kỳ cuối cùng nhất Mạt hậu nhất trước, hiện
nay ngày thu viên sắp đến, cũng chính là lúc đạo và kiếp
đồng giáng, Đại Đạo giáng xuống nước cổ Đông Thổ
(Đông Phương Cổ Đại – Đài Loan), ở chỗ Trung Hoa
彌勒救苦真經
 22 
Thánh Địa Sơn Đông. Vào lúc đó cũng như hiện nay đều
có rất nhiều loại hiển hóa đang hiển thần thông để cứu kiếp,
độ 96 nguyên nhân về Trời. Ở Đài Loan đều có rất nhiều
Tiên Phật đến giúp đỡ, và hiện nay cũng có rất nhiều Tiên
Phật đến giúp đỡ, giúp cho mọi người đều có thể cầu được
Tam Bảo
南北兩極連宗緒
Nam Bắc lưỡng cực liên tông tự
Cái “chánh pháp nhãn tàng, bất nhị pháp môn” của
Phật giáo là do Đạt Ma Tổ Sư truyền từ Ấn Độ đến Trung
Quốc, cho đến sau Tổ Sư Ngũ Tổ Hoằng nhẫn thì chia làm
Tông phái 2 nhà Nam Bắc. Phương Nam do Lục Tổ Huệ
Năng truyền cho đốn pháp, tánh lý tâm pháp khẩu truyền
tâm ấn, nghĩa là đắc đạo trước rồi mới tu đạo sau, chính là
tu Di Lặc “Nhân gian tịnh thổ”, từ hậu thiên quay về tiên
thiên, pháp môn tu tại gia từ nhân đạo mà đạt đến Thiên
Đạo.
Phương Bắc do Thần Tú truyền cho tiệm pháp, tiên tu
hậu đắc, tu Di Đà “Tây Phương Tịnh Thổ”, chủ yếu là
niệm kinh vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới.
Hai pháp môn: Đốn pháp và tiệm pháp bây giờ phải
liên kết lại với nhau.
Đạt Ma Tổ Sư có bài thơ làm chứng:
“Đạt Ma tây lai nhất tự vô,
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 23 
Toàn bằng tâm ý dụng công phu,
Nhược tùng chỉ thượng tầm Phật pháp,
Bút can trám cạn Động Đình hồ.”
Lại viết: “Ngô bản lai từ thổ, truyền pháp độ mê tân,
nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành”. (Ta đến từ
nơi này, truyền pháp độ chúng sinh mê muội, Thời đại này
bất kỳ Nam Tông hay Bắc Tông hay ngũ giáo trước đây
đều phải quy về một. Kết quả là vạn pháp đều phải quy
nhất. )
Thiên cơ văn của Di Lặc Tổ Sư viết:
“Tẩu mã điểm huyền canh hi thính,
Thiên môn tả bàng tề quy nhất.”
Lúc đó, thu viên hiển hóa không chỉ Nam Bắc nhị
tông.
混元古冊在中央
Hỗn nguyên cổ sách tại Trung Ương
“Cổ sách” này chính là cái điểm linh tánh của mỗi
người, là do từ trên Trời giáng xuống đi vào bên trong
Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Huyền Quan Khiếu. Chỗ xa xưa
nhất chính là chỗ Trung Ương Mậu Kỷ Thổ của chúng ta,
cũng chính là Huyền Quan Khiếu của chúng ta, cho nên
chúng sanh giai hữu Phật tánh, cũng đều do một mẹ sinh ra,
nhưng sau đó do bị môi trường hậu thiên làm cho mê muội,
dẫn đến tham luyến cảnh sắc thế gian mà tạo nghiệp không
彌勒救苦真經
 24 
thể phản hồi bản nguyên (nguồn gốc ban đầu) cho nên mới
thành chúng sanh.
老母降下通天竅
Lão Mẫu giáng hạ Thông Thiên Chú
Lão Mẫu giáng hạ thông thiên khiếu là vì con ngưởi
giáng sinh nơi thế gian này đã hơn 60.000 năm rồi, những
ác nghiệp đã tạo tích lũy lại chất cao như núi, cho nên mãi
mãi vẫn chỉ là chúng sanh mà thôi, không thể thành Phật
được. Hiện nay khoa học càng phát triển, nhưng trái lại,
đạo đức của con người ngày càng đọa lạc, nhân tâm bất cổ,
tai kiếp liên miên, dẫn đến ngày tận thế sắp đến. Lão Mẫu
trên Trời không nỡ để thiện ác cùng chết chung, nên đích
thân hạ chỉ giáng hạ một đường kim tuyến, trực chỉ kiến
tánh, kiến tánh thành Phật, cho nên Huyền Quan còn gọi là
Thông Thiên Khiếu, nguyên nhân được nhất điểm thì ai
cũng có thể quy căn nhận Mẫu, thoát ly khổ hải, không cần
phải tiếp tục quay trở lại thế giới này để làm chúng sanh.
無影山前對合同
Vô ảnh sơn tiền đối Hợp Đồng
“Vô ảnh sơn” chính là nói về cái Linh Sơn Tháp của
chúng ta, chính là “song lâm thụ”. Song lâm thụ là dưới hai
gốc cây Sa-La nơi mà lúc trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
nhập Niết Bàn. “Tử trúc lâm” chính là đạo trường của
Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng chính là nói đến nơi cư ngụ
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 25 
của Phật tánh chúng ta. Tuy là tiếp thụ trực chỉ kiến tánh,
nhưng chúng ta vẫn phải chăm chỉ tu luyện. Vậy thì chúng
ta phải thân chứng và thực chứng như thế nào? Khi khấu
đầu thì hợp đồng của chúng ta phải đối xứng với Huyền
Quan Khiếu.
嬰兒要想歸家去
Anh nhi yếu tưởng quy gia khứ
Anh Nhi chính là cách gọi yêu thương trìu mến của
Lão Mẫu từ bi trên Trời dành cho chúng ta. Chúng ta đều
do cùng một mẹ sinh ra, cho nên chúng ta đều là con cái
của Trời, gọi là cửu lục hoàng thai nhi nữ. Lão Mẫu từ bi
nói với chúng ta rằng, đây là cơ hội trong hơn 60000 năm
mới có một lần, nếu muốn quay về quê hương Lý Thiên thì
phải đi nhận lại người mẹ, nghĩa là phải nhanh chóng cầu
tam bảo.
持念當來彌勒經
Trì niệm đương lai Di Lặc Kinh
Trời có tam bảo: Nhật, Nguyệt, Tinh, Đất có tam bảo:
thủy, hỏa, phong, người có tam bảo: tinh, khí, thần, đạo có
tam bảo: Quan, quyết, ấn. Đoạn trước đã đắc được hai bảo,
còn thiếu một bảo chính là Di Lặc Chân Kinh, chân kinh
không tụng trên giấy, nên gọi là Vô tự chân kinh, Quan
Thánh Đế Quân viết:
“Phùng tỏa khai khai,
彌勒救苦真經
 26 
Chân Nhân hiện xuất lai,
Chân kinh lao lao ký,
Hài tử bao tại hoài”.
Vậy là tam bảo đã đầy đủ, có thể tránh kiếp, quy căn
nhận Mẫu, chú ý “trì niệm” bảo trì trong tâm, không phải là
niệm ra ngoài miệng, chân kinh ghi nhớ trong lòng, mặc
niệm là được rồi, thời thời khắc khắc không được quên.
用心持念佛來救
Dụng tâm trì niệm Phật lai cứu
Chỉ cần sau khi đắc đạo mình thành tâm bảo thủ, thật
tâm tu luyện, dụng tâm mặc niệm chân kinh, trong quá
trình tu đạo nếu gặp phải hoạn nạn lớn nhỏ, Di Lặc Tổ Sư
sẽ phái Tiên Phật đến hộ cứu, chuyện lớn hóa thành nhỏ,
chuyện nhỏ hóa thành không. Có rất nhiều những ấn chứng
về phùng hung hóa cách, sau này sẽ từ từ phát sinh trên
người của chúng ta.
朵朵金蓮去超生
Đoá đoá kim liên khứ siêu sinh
- “Kim Liên”: Pháp thân thanh tịnh – Như Lai diện
mục – Phật tánh kim cang không hư hoại, tựa như hoa sen
nở trên mặt nước, thoát khỏi bùn nhơ không ô nhiễm.
- “Siêu sanh”: Trở về căn bản cội nguồn – thoát khỏi
khổ đau, có được niềm vui – siêu sinh liễu tử.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 27 
Nếu dụng tâm trì niệm, khiến thân khẩu ý bảo trì trạng
thái thanh tĩnh, thì tự tánh hoa sen phóng ánh sáng rực rỡ,
tròn đầy sáng rực, mọi trần duyên đều không ô nhiễm tâm,
khổ và vui không khuấy động tự tánh, đương nhiên là nhảy
ra ngoài tam giới, không bị trói buộc bởi hậu thiên ngũ
hành, tứ sinh lục đạo, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.
識得西來白陽子
Thức đắc Tây lai Bạch Dương tử
Sau khi chúng ta biết được Di Lặc Cứu Khổ Chân
Kinh thì chúng ta rất muốn quay về Trời, mỗi người chúng
ta đều tu rất tốt và sau khi biết được tam bảo và tu luyện thì
chúng ta đều là Phật, có thể qua được cái ải sinh tử, thì đóa
đóa kim liên khứ siêu sinh. Kim liên chính là những
nguyên thai Phật tử chúng ta.
Làm người phải biết thời cuộc, nên gọi là tam dương
khai tấu, Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương. Ngày
nay liệu có phải là Bạch Dương Kỳ, chúng ta tham khảo
lịch sử đương lại thì rõ. Thanh Dương Kỳ cô dâu mặc áo
cưới màu xanh, tất cả bài trí đều là màu xanh, màu xanh là
màu cát tường. Hồng Dương Kỳ cô dâu mặc áo cưới màu
hồng, trong phòng ngủ hay phòng khách đều bố trí màu đỏ,
màu hồng là màu cát tường. Ngày nay cô dâu mặc áo cưới
màu trắng, điều này rất rõ ràng là Bạch Dương Kỳ rồi, cho
nên chúng ta phải nhận biết Bạch Dương Kỳ và thời kỳ này
Di Lặc Tổ Sư quản chưởng thiên bàn, Sư Tôn Sư Mẫu
彌勒救苦真經
 28 
chưởng đạo bàn và là Bạch Dương nhị tổ, cho nên chúng ta
phải tu luyện thật tốt dưới thời Bạch Dương, Đại Đạo giáng
thế là ứng thời ứng vận, cho nên tu đạo phải nhận biết thiên
thời.
鄉兒點鐵化成金
Hương nhi điểm thiết hoá thành kim
Dựa vào công pháp lên Trời và xuống đất, biết được
mình từ trên Trời xuống và có thể từ mặt đất mà lên Trời,
biết được công phu tam bảo, cho nên bây giờ chúng ta
đang trong sự chuyển đổi giữa hữu hình và vô hình. Hữu
hình chính là phần cơ thể của chúng ta, vô hình chính là
tâm niệm của chúng ta. Sau khi biết được những đạo lý này
rồi thì tâm của chúng ta chuyển niệm, như vậy thì mỗi
người sẽ từ chỗ giống như sắt mà chuyển biến thành vàng,
thật sự là có thể biến sắt thành vàng.
Lão Mẫu dùng lời âm thanh từ bi yêu thương để gọi
những người con chúng ta đây tỉnh giấc, không nên tiếp tục
buông thả mình, tuy hiện nay trong lúc tu đạo vẫn là người,
nhưng sau khi thông qua đắc được nhất chỉ điểm thì giống
như sắt điểm một cái thì biến thành vàng, trở thành thể kim
cang bất hoại.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 29 
每日志心常持念
Mỗi nhật chí tâm thường trì niệm
Sau khi đắc đạo thì phải lập chí ở đạo, mỗi ngày thành
tâm, không lúc nào rời khỏi đạo tâm và tam bảo, như quân
tử Nhan Hồi đắc được nhất điểm thì luôn ghi lòng tạc dạ,
giữ gìn cẩn thận để không mất đi.
三災八難不來侵
Tam tai bát nạn bất lai xâm
Tam tai là thủy, hỏa, phong kiếp, Bát nạn là hạn hán,
lụt lội, nạn đói, bệnh ôn dịch, châu chấu, mãnh thú tinh
quái, ma quỷ…Nếu mỗi ngày chí tâm thường trì niệm thì
sẽ tránh được tam tai bát kiếp và tam tai bát kiếp tự nhiên
không đến gần mình để xâm phạm, có tam bảo, có tu thì
được bình an vô sự.
要想成佛勤禮拜
Yếu tưởng thành Phật cần lễ bái
Tu tam bảo phải ngộ lý tận tính (ngộ được chân lý, tận
cái Phật tánh, thiên lý lương tâm của mình, thời thời khắc
khắc không được rời khỏi cái thiên lý lương tâm. Ngoài
việc có thể tiêu tai giải nguy, mỗi ngày không rời khỏi Phật
đường tự tánh, bỏ ác theo thiện, sám hối thay đổi trở thành
người mới, phát xuất tâm từ bi độ hóa chúng sanh, khi còn
tại thế thì giống y như Phật mà tu hạnh Bồ Tát, như vậy thì
thành Phật không có khó khăn.
彌勒救苦真經
 30 
常持聰明智慧心
Thường trì thông minh trí tuệ tâm
Phải thường xuyên giữ gìn thiên lý lương tâm, đối với
bên ngoài thi phải tai nghe, mắt quan sát rõ ràng thế gian
đang mỗi ngày biến hóa thay đổi và thiên ma vạn giáo đều
đã ra đời, đối nội phải đề xuất diệu trí tuệ mà bản tính vốn
có để phán đoán sự việc đúng sai, chánh tà mới có thể
tránh bước vào con đường sai trái mà nếu lỡ bước vào rồi
thì ôm nỗi ân hận nghìn thu, có hối hận cũng không kịp.
休聽邪人胡說話
Hưu thính tà nhân hồ thuyết thoại
Cẩm nang từ Mẫu có nhắc chúng ta rằng: đến năm
nào đó khi đại cục biến đổi một cái, Tổ Sư giả sẽ xuất hiện,
đến lúc đó phải biết rõ ràng, cắn răng chịu đựng, bất kể
pháp thuật của người đó thế nào, chúng ta không nên tham
không nên vọng tưởng, một chút cũng không dao động, chỉ
cần tôn Sư trọng đạo, nhận lý quy chân, trận đại khảo này
là làm loạn đạo bàn, cũng là khảo nghiệm trí tuệ của mọi
người. Cho nên mọi chuyện phải suy nghĩ cẩn thận và phân
biệt rõ ràng, sau đó chân thành mà làm, không hành động
tùy tiện thiếu suy nghĩ, không tin nghe những lời yêu ngôn
phỉ báng, như vậy thì bình an vô sự.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 31 
牢拴意馬念無生
Lao thuyên ý mã niệm Vô Sinh
Tâm viên ý mã nghĩa là tâm của chúng ta rất loạn, rất
phiền não, đó đều là do cái tâm viên ý mã của chúng ta tác
oai tác quái, chúng ta phải làm cho tâm lắng tĩnh xuống,
phải buộc chặt cái tâm viên ý mã này mới có thể tịnh tâm
tu đạo, chính là cái công phu mà sách Đại Học nói: “Tĩnh
định an lự đắc”, nghĩa là tâm phải tịnh trước rồi mới có
định lực, định rồi thì mới an. Một khi cái tâm vượn đã định
thì tự nhiên trí tuệ có thể nảy sinh, nhất tâm nhất ý giữ gìn
đạo tâm, cùng với Lão Mẫu trên Trời tâm liền tâm, tức
nhân tâm hợp với thiên tâm (lòng người phải hợp với lòng
Trời), đấy gọi là “nhân năng thường thanh tịnh, thiên địa
tất giai quy”.
老母降下真天咒
Lão Mẫu giáng hạ Chân Thiên Chú
Lão Mẫu đại từ đại bi vì độ 96 Hoàng thai nhi về cố
hương nên vào thời tam kỳ mạt kiếp này hạ xuống một
đường kim tuyến Đại Đạo và truyền cho vô tự chân kinh,
truyền cho chân nhân của mỗi người (chú), tâm kinh gọi là
Xá Lợi tử. Kinh Kim Cang viết 1250 người (chữ “tánh”),
Đạo Đức Kinh viết là “Cốc Thần”, Đại Học viết là “Mân
Man Hoàng Điểu”. Tên gọi của tam giáo tuy không giống
nhưng đều là chân nhân của cùng một chỗ đắc được (thần
chú), gọi là đắc đạo nhưng thật ra không đắc gì hết.
彌勒救苦真經
 32 
用心持念有神通
Dụng tâm trì niệm hữu thần thông
Chân Nhân của chúng ta được một điểm ở chỗ này, lại
đắc được Ngũ tự chân ngôn (vô tự chân kinh), phải thành
tâm thật ý giữ gìn trong tâm không lúc nào rời. Chúng ta
phải thành tâm kính ý mà trì niệm cái tam bảo này thì mới
có thần thông.
Kinh Kim Cang viết: như thị trú, như thị giáng phục
kỳ tâm. Không những có thể giáng phục cái tâm vọng niệm,
nếu khi gặp hoạn nạn, thì chư thiên Tiên Phật sẽ tự động
đến giải cứu thoát ly khỏi tai kiếp.
滿天星斗都下世
Mãn Thiên tinh đẩu đô hạ thế
Vô tự chân kinh là do Lão Mẫu trên Trời giáng xuống
chân ngôn khẩu lệnh, có ai dám không nghe theo. Khi đại
kiếp đến, mọi người tụng niệm một cái sẽ kinh thiên động
địa. Toàn bộ Chư thiên Tiên Phật tinh quân đều giáng
xuống Đông Thổ trần thế, cứu độ thế nhân thoát kiếp.
五方列仙下天宮
Ngũ phương liệt Tiên hạ Thiên cung
Không chỉ có mãn thiên tinh đẩu, ngay đến liệt vị
Thần tiên Đông Tây Nam Bắc Trung Ương đều cùng hạ
thiên cung, đến Đông Thổ trần thế để trợ đạo cứu kiếp, đấy
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 33 
gọi là trên Trời không lưu giữ một vị Phật nào, tất cả đều
được tổng động viên xuống trần thế.
各方城隍來對號
Các phương Thành Hoàng lai đối hiệu
Thành Hoàng là một chức Thần của Minh Ty địa phủ,
mỗi nơi đều có, giống như sổ hộ tịch ở nhân gian được
thiết lập ở các phường, quận, làng. Thế nhưng con người
sau khi chết linh hồn phải đến Minh Phủ Thành Hoàng để
báo có mặt, vì vậy ơn trên từ mẫn cho chúng ta tu trước đắc
sau, nếu giống như trước kia phải tiên tu hậu đắc thì khi đại
kiếp đến trước mắt, làm gì còn kịp mà tu nữa. Thế nhưng
có câu: Tu đạo ngày xưa, biết khó nhưng hành dễ, tu đạo
ngày nay, biết dễ nhưng hành khó. Lý do là vì thời cổ xưa
cuộc sống đơn giản nên tu đạo dễ dàng, nhưng lúc bấy giờ
thì đạo lại ẩn cho nên đắc đạo khó. Ngày nay Đại Đạo phổ
truyền, đắc đạo tuy dễ nhưng do thế giới muôn màu, cuộc
sống lãng phí, phải kiên trí mà tu, trước sau như một quả là
rất khó. Cho nên biết và làm phải đi đôi với nhau. Con
người ban đầu là từ Lý Thiên giáng xuống mà sinh ra trên
đời, nên mới nói là có Phật tánh, Hoàng thai nhi. Xưa và
nay cũng như một, đắc đạo rồi thì có thể siêu sanh, phản
hồi Lý Thiên mà phục mệnh. Ngày nay chúng ta đắc trước
cho nên phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu, từ sổ dưới Địa
Phủ di dời đến chỗ của Tam Quan Đại Đế, sau này khi
quy không, đến chỗ Tam Quan Đại Đế báo đến là được,
彌勒救苦真經
 34 
cho nên tại chỗ đắc đạo viết biểu văn trình tấu Tam Quan
Đại Đế, gọi là Thiên Bản ghi Danh, Địa Phủ rút tên, đối
hiệu xóa tịch. Tuy là chuyển dời hộ khẩu trước nhưng vẫn
phải thành tâm thật ý, trước sau như một mà tu, gọi là
thành tâm tu đạo trước sau như một thì thành đạo có dư,
không nên giữa đường mà thối chí đạo tâm, khi bị gạt bỏ
khỏi hộ khẩu thì có hối hận cũng không kịp.
報事靈童察的清
Báo sự Linh Đồng sát đích thanh
Tuy Thiên bảng ghi danh, Địa phủ rút tên, nhưng
Minh Sư đã có nhắc nhở trước rằng: “Ngu phu thành đắc
hoàn hương đạo, sinh lai tử khứ kiến đương tiền.” Vẫn phải
xem hành vi tu tập của cá nhân mỗi người, đấy gọi là: Đạo
do Thầy truyền nhưng tu là do bản thân mỗi người. Tu thật
hay tu giả, nhất cử nhất động tuy có thể che mắt được bạn
đồng tu nhưng không thoát khỏi sự giám sát của Pháp Luật
Chủ và Báo sự linh đồng, họ đều đại công vô tư, tra xét rất
rõ ràng, chuyển tấu lên Thiên Tào, lúc đó nếu là tu hành
giả thì không xong rồi. Tăng Tử viết: “Thập mục sở kiến,
thập thu sở chỉ, kỳ nghiêm hô.”
三官慈悲大帝主
Tam Quan từ bi Đại Đế chủ
Tam Quan Đại Đế là 3 vị vua Minh Quân hửu đạo
thời cổ đại gồm: vua Nghiêu, Thuần, Vũ, có công với đời,
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 35 
Thượng Đế chia làm tam quan, Ngày 15 tháng giêng
thượng nguyên: vua Nghiêu, Nhất phầm tứ phúc Thiên
Quan; Tử Vi Đại Đế.
Ngày 15 tháng 7 Trung Nguyên, vua Thuấn – Nhị
phầm xá tội Địa Đế, Thanh Hư Đại Đế.
Hạ nguyên 15 tháng 10, vua Vũ, Tam Khẩu giải ách
Thủy Quan, Động Âm Đại Đế. Họ đều đại công vô tư,
thưởng phạt phân minh rõ ràng, quản lý sổ ghi chép công
và tội, thiện và ác. Tam Quan Đại Đế rất từ bi, khi biểu văn
đến, bất kể là người đó đang tu hay chưa tu, nhất luật đều
đăng ký ghi tên vào sổ.
赦罪三曹救眾生
Xá tội Tam Tào cứu chúng sinh
Kỳ này đại kiếp ập đến, Lão Mẫu trên Trời vì cứu
chúng sanh, đặc khoan đại xá cho người tu đạo, nếu có thể
thành tâm bảo thủ, thật tâm sám hối, sửa sai đổi mới, Trời
có đức hiếu sinh, không giết người hối lỗi, ơn trên tất sẽ xá
tùng cho tội lỗi trước đây, không nỡ để 96 nguyên linh
Phật tử đọa lạc. Cho nên tu đạo có 3 phần thành tâm thì
Trời sẽ có 7 phần cảm ứng, 7 phần thành tâm thì có thể
được điểm tròn, thật là cơ hội khó gặp.
彌勒救苦真經
 36 
救苦天尊來救世
Cứu khổ Thiên Tôn lai cứu thế
Đạo và kiếp cùng giáng, cũng là thế giới Phật và Ma,
cũng là thời kỳ thanh toán hạ nguyên giáp tử, do đó trong
lúc tu đạo khó tránh khỏi gặp phải chuyện không thuận lợi,
gọi là khảo nghiệm. Thế nhưng tu đạo chịu khảo chứ
không chịu tai kiếp, Kim Cang Kinh lục thập phân: Nếu
làm người kém cỏi tầm thường là do tội nghiệp kiếp trước
của người, đáng ra phải đọa vào ác đạo, nay người đã chịu
kém cỏi tầm thường nên tội nghiệp trước đây tức được xóa
giảm. cho nên khảo nghiệm là cơ hội để tiêu oán giải
nghiệp, ơn trên Lão Mẫu từ bi phái cứu khổ thiên tôn hạ
phàm đến cứu thế nhân.
親點文部揭諦神
Thân điểm văn bộ yết địa Thần
Cứu Khổ Thiên Tôn đích thân chỉ định và chỉ huy
Văn Bộ chư Thần Hộ pháp soái lãnh hạ phàm đáp cứu thế
nhân, đồng lòng dốc sức trợ đạo, cùng nhau làm việc đại sự
thâu viên, kì vọng chúng sanh đều thấu tỏ tự tánh hồi phục
tâm ban sơ, thấy bổn lai Chân Như của mình.
Yết Địa: Thiên nhân đã được điểm khiếu.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 37 
八大金剛來護法
Bát Đại Kim Cang lai hộ pháp
Bát Đại Kim Cang: Đông Phương trì quốc Thiên
Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Nam
Phương Dương Trường Thiên Vương, Bắc Phương Đa Vấn
thiên Vương, và Lôi Bộ, Phong Bộ, Hổ Bộ, Long Bộ, tổng
cộng là Bát Đại Thiên Vương cùng đến để hộ pháp trợ đạo.
Cho nên Minh Sư (Điểm Truyền Sư là Thầy thay mặt đại
diện) thỉnh Bát Đại Kim Cương một cái tức thì họ hạ phàm
hộ pháp. Do đó, sự quý báu của Thiên đạo là ở chỗ Thiên
Mệnh, nghìn Thánh vạn Phật đều cùng đến trợ giúp, nếu
chỉ dựa vào sức người thì khó mà phổ độ, năng lực con
người khó mà thu viên. Người có thể hồng triển đạo, người
và Trời hợp nhất thì đại sự mới có thể hoàn thành. Thế
nhưng mệnh chánh thì người tu hành cũng phải chân tu
mới có thể quy căn phục mệnh.
四位菩薩救眾生
Tứ vị Bồ Tát cứu chúng sinh
Tứ Đại Bồ Tát gồm: Quan Âm Bồ Tát, Nguyệt Tuệ
Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, bốn vị Đại Bồ
Tát, đại từ bi hạ phàm cứu độ chúng sanh. Quan Âm Bồ
Tát thệ nguyện lớn nhất, Chúng sanh chưa độ hết thề
không quy về bổn vị. Cho nên nhà nào cũng cung phụng
Quan Thế Âm Bồ Tát, thường niệm “Đại Từ Đại Bi Cứu
Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”.
彌勒救苦真經
 38 
緊領三十六員將
Khẩn lãnh Tam thập lục viên tướng
Ba mươi sáu Viên Tướng là sao Thiên Cương, khẩn
trương theo Chư Thiên Tiên Phật Bồ Tát để hộ pháp.
Một ngày 24 giờ, tinh khí thần và lục căn không phát
tán ra ngoài, không bị lục trần gây ô nhiễm, trở về Trung
Thổ Tự Tánh (Trung Ương Mậu Kỉ Thổ).
Cứu Khổ Thiên Tôn dẫn theo 36 viên Mãnh Tướng hạ
phàm hiệp trợ cứu độ chúng sanh.
五百靈官緊隨跟
Ngũ bách Linh quan khẩn tuỳ cân
Không chỉ dẫn dắt theo Văn Bộ Chư Thần, Bát Đại
Kim Cang, Tứ vị Bồ Tát, 36 viên Mãnh Tướng, còn có 500
Tiên Quan cũng đi theo nghe lệnh sai khiến. Có thể nói là
tổng động viên tất cả Thần Tiên trên Trời.
Ngũ quan là mắt, tai, mũi, miệng, tâm trên thân người,
đều không lìa tự tánh, nghe theo sự chỉ huy của tự tánh,
khiến lời nói và việc làm hợp với đạo, hợp với Trời. Nếu
con người có thể loại trừ vật dục, đem ngũ ma là tiền tài,
sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ham thích ngủ nghỉ, hóa
thành 500 thiên thần linh quan của tự thân, tất có thể hàng
phục yêu ma – thân tâm an lành, đây chính là “Ngũ bách
Linh Quan khẩn tùy cân”.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 39 
扶助彌勒成大道
Phù trợ Di Lặc thành Đại Đạo
Việc tổng động viên Thần tiên như thế thì rõ ràng là
đại kiếp nạn lần này là đại hạo kiếp từ trước đến nay chưa
bao giờ có, trước đây Thanh Dương Kỳ là thủy kiếp, Hồng
Dương Kỳ là hỏa kiếp, cũng đều chỉ là một bộ phận mà
thôi, thế nhưng thời kỳ Bạch Dương này thì đến cà thủy,
hỏa, phong đều tề phát, gọi là Diên Khang phong kiếp, sự
lợi hại của chiến tranh hạt nhân có thể thấy mà biết được.
Cho nên, Chư Thiên Thần Tiên Phật cũng đều hạ phàm cứu
tai cứu kiếp và phò trợ Tổ Sư Quản chưởng Thiên Bàn kỳ
này là Di Lặc Tổ Sư hoàn thành đại sự này một cách thành
công.
保佑鄉兒得安寧
Bảo hữu hương nhi đắc an ninh
Chư Thần không những hỗ trợ Đức Di Lặc thành Đại
Đạo, còn cần hộ trì người tu đạo làm việc đạo chân thật.
Trong nạn tai thời mạt kiếp, bình an vượt qua kiếp nạn, tất
nhiên sẽ có cơ hội hành công lập đức hoàn thành lời
nguyện, thân mang tội song biết kết thúc tội lỗi nghiệp
chướng, một mặt tu đạo mặt khác chuộc tội, và hỗ trợ cho
những người chân thành làm việc đạo, thăng hoa đạo vụ,
nhân tài đông đảo, độ càng nhiều người có duyên lên bờ.
Chư Thần không những hỗ trợ đức Di Lặc thành Đạo
彌勒救苦真經
 40 
Đạo, còn khiến tự tánh Di Lặc trên thân mỗi người có thể
thu viên trở về nguồn cội, và làm cho cái đức tỏa sáng
trong thiên hạ - ta đã giác ngộ cũng giúp cho người khác
giác ngộ, khiến Nguyên thai Phật tử người người đều có
thể rõ điều thiện hồi phục bản tánh con người lúc ban sơ.
Lão Mẫu trên Trời phái nhiều Tiên Phật như vậy để
bảo vệ 96 Nguyên nhân tu đạo trong thời kỳ đại kiếp này
có thể bình an vô sự, tu thật tốt không bị quấy nhiễu, có thể
hành công lập đức về cố hương nhận Mẫu.
北方真武為將帥
Bắc phương chân võ vi tướng soái
Kỳ này đạo và kiếp cùng giáng, là thế giới của Phật và
Ma, nên phái Tiên Phật bảo vệ chúng sanh tu đạo còn chưa
đủ, vì vẫn còn có tà ma làm nhiễu loạn đạo, cho nên còn
phái Bắc Phương Chân Võ Phật làm tổng tư lệnh, dẫn dắt
thiên binh thiên tướng thu phục ác ma, trấn áp tà ma, cứu
độ chúng sanh.
青臉紅髮顯神通
Thanh liễm hồng phát hiển thần thông
Tướng mạo uy nghi, trong tâm hàm dưỡng nhân đức,
có thần thông quảng đại của đức Huyền Thiên Chân Võ
Đại Đế, bắt và hàng phục yêu quái, trừ tà xua tan sự chết
chóc, yêu ma trông thấy liền run sợ, đủ để đảm nhận trọng
trách hộ pháp trong thời mạt hậu.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 41 
Tướng Quân tại ba cửa ải chín cửa khẩu là cơ quan
“hàng phục điều ác – khảo sát công tội của người tu đạo tại
thế” mặt sắt vô tư khảo hạch công tội của người tu hành tại
thế sau khi qua đời. Nếu không tu luyện chân thật – tạo
muôn vàn điều ác, khi thông qua ba cửa ải chín cửa khẩu,
tất chịu sự trừng phạt.
“Bắc Phương Chân võ” Phật vì chấn áp tà ma mà hiện
ra vẻ uy nghi mặt xanh tóc đỏ, biến hóa vô lường, thần
thông quảng đại, tà ma ác quỷ nhìn thấy cũng phải khiếp
đảm.
扯起皂旗遮日月
Xả khởi tạo kỳ già nhật nguyệt
Tạo kỳ là cờ đen, Phương Bắc vốn thuộc màu đen.
Phất cao ngọn cờ đen che khuất bầu Trời biến thành mặt
trăng và mặt Trời đều không sáng, thành thế giới đen tối để
chế phục quần ma, một mặt pháo lửa đạn bay cát bụi mịt
Trời, thủy hỏa kiếp đều giáng, đấy chính là khang phong
kiếp của Bạch Dương Kỳ, tức là chiến tranh hạt nhân, tạo
thành tam kỳ mạt kiếp xưa nay chưa từng có, cũng chính là
thế giới đại chiến lần thứ 3. Lưu bá Ôn nói: Phi giả phi
điểu, tiềm giả phi ngư, chiến bất tại binh, tạo hóa du hí.
Chiến tranh lần này dùng đến vũ khí hạt nhân đạn bay và
ngư lôi, ít có ai dùng lực, số lượng người chết và bị thương
nhiều không thể tưởng tượng, giống như sự tàn khốc tiêu
diệt người và súc sanh một cách vô nhân đạo.
彌勒救苦真經
 42 
頭頂森羅七寶星
Đầu đỉnh sâm la thất bửu tinh
Trang điểm vũ trang của Chân Võ Phật gồm có vương
miện đội trên đầu, rất trang nghiêm, nghiêm chỉnh còn có
Bắc Đẩu thất tinh linh quang chiếu sáng hộ pháp.
Huyền Thiên Chân Võ Đại Đế đầu đội mũ nhung,
không những chỉnh tề nghiêm khắc, còn có 7 ngôi sao Bắc
Đẩu chiếu sáng.
Trên đầu mỗi người có Thất Bảo Tinh, vua của muôn
vì tinh tú, đấy là tự tánh trong sáng của chúng ta, ánh sáng
tự tánh như như bất động, thanh tịnh, không sinh không
diệt. Như 7 ngôi sao Bắc Đẩu vĩnh viễn giữ vị trí cố định
trong các vì sao, từ xưa đến nay chưa hề di động. Thế nên
là sự chỉ dẫn tối cao cho muôn vì tinh tú, và chiếu sáng trên
thân chúng ta như vô số ngôi sao tám vạn bốn nghìn phiền
não, vô minh chúng sanh, hướng dẫn chúng ta đi trên con
đường đạo tươi sáng – đạt căn bản trở về nguồn cội.
Nếu Tinh Khí Thần có thể đạt đến “Tam hoa tụ đỉnh”,
tự nhiên chân dương sẽ thăng lên, như ánh sáng hiển hách
uy linh của 7 ngôi sao Bắc Đẩu, hiển lộ tánh chân thật, hồi
phục bản lai diện mục không ô nhiễm.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 43 
威鎮北方為帥首
Oai trấn Bắc phương vi soái thủ
Huyền Thiên Chân Võ Đại Đế thần thông quảng đại,
uy linh hiển hách, đủ để trấn áp tướng soái của bầy ma quỷ
ở phương Bắc.
Tự tánh giống như sao Bắc Cực không di động, đoan
chánh tọa lạc tại Trung ương Huyền Quan khiếu, là then
chốt trong sự vận hành tạo hóa của nhân sinh. Chủ nhân
đích thực của tinh thần – tư tưởng – hành vi. Khi tự tánh
làm chủ, chính là sao Bắc Đẩu trên thân người chiếu sáng
rực rỡ, có thể trấn áp điều phục thất tình lục dục, khiến đi
đứng nằm ngồi trong sinh hoạt, đều quy về tự tánh thống
soái.
Sự trang điểm muôn vẻ uy nghi nghiêm chỉnh và uy
linh thần thông quảng đại đủ để trấn áp vạn phương quần
ma.
速請諸惡掛甲兵
Tốc thỉnh chư ác quải giáp binh
Sự nghiêm túc uy nghi như vậy có thể quét trừ sạch
tất cả ác ma yêu quái, những kẻ ác thì bị đạn nguyên tử tiêu
diệt, sau khi quét sạch toàn bộ thì không động đến vũ khí
nữa, súng dao đều trở về kho, tai kiếp sẽ yên ắng trở lại,
hồi phục thế giới đại đồng những tháng ngày vua Nghiêu
vua Thuấn, Quốc Thái Dân An.
彌勒救苦真經
 44 
搭救原人鄉兒女
Đáp cứu nguyên nhân hương nhi nữ
Tam kì mạt kiếp, đại kiếp bao trùm lên Thần Quỷ
Người, nếu không nghe Chân Đạo, sẽ khó tránh mạ kiếp.
Bởi thế Bề Trên giáng đạo, chính vì muốn cứu thiện thâu
ác. Tà ma bên ngoài – nghiệp chướng và vọng niệm trong
nội tâm đều hàng phục, tự có đủ trí tuệ và nguyện lực, có
thể độ hóa và giải cứu Nguyên thai Phật tử, khiến họ đều
có thể cầu đạo, ăn chay trường, tu đạo làm việc đạo, độ
mình và độ người.
Sau khi Chân Võ Phật uy chấn Bắc Phương dẹp yên
quần ma chư ác thì có thể đáp cứu 96 nguyên nhân Hoàng
thai nhi nữ bình yên vô sự.
火光落地化為塵
Hoả quang lạc địa hoá vi trần
Cuộc chiến tranh hạt nhân lần này cực kỳ lợi hại, uy
lực của hỏa quang rất mạnh, một khi xuống đất, vạn vật
đều hóa thành tro bụi, nhưng một mặt có chư thiên Tiên
Phật tranh thủ đáp cứu những người hiền lành tu đạo, vào
lúc này chính là lúc thiện ác phân ban.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 45 
四海龍王來助道
Tứ hải Long Vương lai trợ đạo
Long thần ở bốn biển, đều đến cõi nhân gian dốc sức
trợ đạo, gồm vạn Tiên Bồ Tát ở khắp thiên hạ, chư Thiên
Tiên Phật, Thiên Thần, Thần đất, Thần biển, Thần nước,
Thần mưa, chẳng phải người, chẳng phải trời… Thần Linh
có hình có tướng, đều đến trợ đạo, là nhân duyên thù thắng
Đại Đạo ứng vận.
Chiến tranh lần này không chỉ ở trên Trời và lục địa
mà còn dùng đến ngư lôi để hủy diệt chiến hạm, cho nên
Tứ Hải Long Vương cũng trợ đạo đáp cứu những Nguyên
nhân ở trên thuyền.
各駕祥雲去騰空
Các giá tường vân khứ đằng không
Bởi Thiên thời khẩn cấp, chư Thiên Tiên Phật chẳng
dám làm lỡ đại sự, nên ra sức trợ đạo, hộ đạo trong mọi lúc
mọi nơi, tất cần nhanh chóng cưỡi mây lành trên không mà
đến. Bất luận hiển hóa, tiếp dẫn, giải kiếp nạn, hộ đạo, từ bi
chỉ thị, đều có thể ứng theo cơ duyên, ứng với con người
và sự việc, để độ hóa chúng sinh.
Tứ Hải Long Vương cũng đằng vân giá vũ cùng đến
hộ đạo, tham gia vào việc cấp cứu Nguyên Nhân.

彌勒救苦真經
 46 
十方天兵護佛駕
Thập phương Thiên binh hộ Phật giá
Những vị Chư thiên Thần Tiên Phật Bồ Tát đã nói
trên và Tứ Hải Long Vương tất cả đều hạ phàm cứu kiếp
trợ đạo, đến cả mười vạn thiên binh thiên tướng đều cùng
giáng xuống hiệp trợ chư Phật cứu tai kiếp, giúp Di Lặc Tổ
Sư bàn việc thu viên đại sự lần này, cứu độ Nguyên nhân,
bảo hộ Phật giá, mỗi vị đều tận hết trách nhiệm của mình,
quả là một đại kiếp số chưa từng có, phải tổng huy động cả
chư thiên Tiên Phật, thiên binh thiên tướng nên mới gọi là
ngày tận thế.
保佑彌勒去成功
Bảo hữu Di Lặc khứ thành công
Lần này có thể động viên như vậy chính là phò trợ Tổ
Sư Di Lặc quản chưởng thiên bàn bàn việc thu viên đại sự
Mạt hậu nhất trước, giúp đỡ hoàn thành trách nhiệm, bảo
vệ Nguyên nhân Phật Tử đồng đăng cực lạc thanh tịnh cố
hương và đoàn viên.
紅陽了道歸家去
Hồng Dương liễu đạo quy gia khứ
Hồng Dương Kỳ là Thích Ca Mâu Ni Phật quản
chưởng thiên bàn, đã kết thúc vào thời Trung Hoa Dân
Quốc, hoàn thành nhiệm vụ phổ độ và kỳ hạn đã mãn, trở
về thiên cung phục kỳ bản vị, cho nên những gia đình bình
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 47 
thường không có cung phụng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
là như vậy. Chùa chiền là do kế thừa Thần Tú mà đến.
Chúng ta là do kế thừa Lục Tổ Huệ Năng mà đến, đến thời
Sư Tôn Sư Mẫu tổng cộng là 18 đời Tổ Sư.
轉到三陽彌勒尊
Chuyển đáo tam dương Di Lặc Tôn
Tục gọi là Tam Dương khai thái, thời kỳ thứ nhất là
Thanh Dương Kỳ, bắt đầu từ Phục Hy Thị trở đi cho đến
Thương Thái thì ngưng。 Thởi kỳ thứ 2 Hồng Dương Kỳ,
từ đời nhà Thương, đầu thời kỳ nhà Chu cho đến thời
Trung Hoa Dân Quốc thì ngưng, Phật Thích Ca Mâu Ni
ứng vận quản chưởng thiên bàn. Thời kỳ thứ 3 là Bạch
Dương Kỳ, Di Lặc Tổ Sư ứng vận quản chưởng Thiên Bàn,
từ lúc Trung Hoa Dân Quốc kết thúc cho đến 10800 năm.
Cho nên đại chiến thế giới lần thứ 3 gọi là ngày tận thế, là
ngày diệt ác chứ không phải là ngày thế giới diệt vong, cho
đến Thân Hội thu người còn 10800 năm, chỉ là trong thời
kỳ thanh toán này liệu có đức hạnh để qua được đại kiếp
này hay không mà thôi.
無皇敕令記下生
Vô Hoàng sắc lệnh ký hạ sinh
Lần này Tiên Phật hạ phàm đáp cứu chúng sanh, cũng
là đáo trang hạ phàm chuyển thế làm người thay Trời hồng
triển Đại Đạo, phổ độ chúng sanh, kêu gọi thức tỉnh những
彌勒救苦真經
 48 
chúng sanh mê muội, minh ám song hành. Minh thỉ như
Bạch Dương Tổ Sư Lộ Trung Nhất do Di Lặc Phật hóa
thân, Bạch Dương Nhị Tổ Thiên Nhiên Cổ Phật (Sư Tôn)
do Tế Công Hoạt Phật hóa thân, Trung Hoa Thánh Mẫu
(Sư Mẫu) do Nguyệt Tuệ Bồ Tát hóa thân, còn những vị
Tiền Nhân khác thì đếm không xuể. Ám là chỉ Chư Thiên
Thần Tiên Phật mà mà đoạn trước đã nói đến đều âm thầm
tham gia vào việc đáp cứu Nguyên nhân. Tất cả đều do Lão
Mẫu ở Vô Cực Lý Thiên hạ giáng sắc lệnh, lệnh cho Chư
Phật trợ đạo và gửi lời truyền xuống cho Chúng linh Phật
tử ở nơi phàm trần, sớm ngày ngộ đạo, dẫn dắt những
chúng sanh mê muội đi vào giác ngộ, sớm ngày phản hồi
Lý Thiên.
收伏南閻歸正宗
Thu phục Nam Diêm quy chánh tông
Trong cái năm tam kỳ mạt kiếp, thiên môn vạn giáo
đều tề phát, tại cõi Nam Diêm Đông Thổ nhiễu loạn đạo
bàn chánh tông, do đó Lão Mẫu ở Vô Cực Lý Thiên không
thể không hạ sắc lệnh thu phục thiên môn vạn giáo, tả đạo
bàng môn, thống nhất quy về chánh tông, một đường kim
tuyến Đại Đạo.
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 49 
來往造下真言咒
Lai vãng tạo hạ chân ngôn chú
Người thì hạ phàm, người thì về Trời, chính là Tiên
Phật hạ phàm giáng thế làm người để hồng triển Đại Đạo,
hoặc Chúng sanh về Trời cũng đều phải thông qua Bất nhị
pháp môn do Lão Mẫu sáng tạo, do Minh Sư khẩu truyền
tâm ấn, chân ngôn khẩu quyết, để Nguyên Linh Phật Tử về
Trời.
傳下當來大藏經
Truyền hạ đương lai đại tạng kinh
Đại Tạng Kinh là Vô tự chân kinh, là chân ngôn chú
của Lão Mẫu truyền xuống cho chúng ta, chỉ có điều là che
ẩn chữ đi, không được phép viết xuống, dùng vào việc cứu
độ Nguyên linh Phật Tử sau này. Chân kinh không nằm
trên giấy để mà tụng, do vậy mà tìm kinh trên giấy phí
công phu. Nếu trên giấy mà bàn về kinh thì không thể hội
được chân lý diệu nghĩa.
嬰兒姹女常持念
Anh nhi xá nữ thường trì niệm
Nguyên Phật tử cần gìn lòng Chí Thánh, không ngừng
trì niệm lời chú Ngũ tự chân ngôn và không lìa tự tánh Đại
tạng kinh, ý giữ Huyền quan khiếu, một ngày suốt 24 giờ
đều không rời, tuyệt không được lười biếng.
彌勒救苦真經
 50 
Muốn Tính và Mệnh hợp làm một, Tinh Khí Thần
ngưng kết, khiến tự tánh trở về cội nguồn phục mệnh,
muôn kiếp không hư hoại, hồi phục bổn lai diện mục,
chứng Vô Sanh, trở về Vô Cực, thì cần bắt tay từ Minh Sư
một điểm, một ngày 24 giờ thường không rời, mượn thân
giả, tu linh tánh chân thật, không biếng lười, một phút liền
thực hành một phút.
Anh nhi là chỉ càn đạo, xá nữ là chỉ khôn đạo. Đại
tạng kinh mà Lão Mẫu truyền cho thì phải ghi nhớ trong
lòng, không phút nào rời, ghi nhớ chắc chắn trong lòng thì
có thể phùng hung hóa cách.
邪神不敢來近身
Tà thần bất cảm lai cận thân
Nếu thường trì niệm chân kinh, tất cả tà thần đều
không dám đến gần mình để xâm phạm, tự nhiên đều tránh
xa. Mặt khác, trong lòng thường ghi nhớ như in thì tất cả
những vọng tưởng tà niệm đều tự nhiên bị tiêu diệt. Kinh
Kim Cang viết: Như thị chú, như thị giáng phục kỳ tâm.
Tâm phàm giáng phục thì tâm tánh sẽ thanh tịnh, ngộ được
chân lý không có gì là khó.
持念一遍神通大
Trì niệm nhất biến thần thông đại
Chỉ cần trì niệm một lần Ngũ tự chân kinh, hằng giữ
tâm chí thành và không lìa tự tánh đại tạng kinh, khiến
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 51 
trong tự tánh tam bảo hợp làm một, tánh mệnh trở về
nguồn cội, phát huy tiềm lực vô hạn của tự tánh, như sự
diệu dụng quảng đại của các vị Thần.
Nếu một ngày trì niệm qua một lần thì sẽ khiến cho
tinh thần vui vẻ, thần thông quảng đại, có thể nảy sinh diệu
trí tuệ mà ứng biến với vạn sự.
持念兩遍得超生
Trì niệm lưỡng biến đắc siêu sinh
Trì niệm ngũ tự chân kinh liên tục, và thực tiễn ứng
dụng nghĩa kinh trong đại tạng kinh, Tự Tánh làm chủ
trong nhà, làm việc gì cũng chiếu theo thiên lý lương tâm,
có thể khiến ta minh tâm kiến tánh, nhận lý tu đạo, tự nhiên
sẽ không gieo trồng hạt giống luân hồi, cuối cùng khi mạng
chung thì có thể siêu sanh liễu tử.
持念三遍神鬼怕
Trì niệm tam biến thần quỷ phạ
Nếu một ngày trì niệm 3 lần thì tà thần ác quỷ đều sợ
hãi mà tránh xa không dám đến gần mình.
Nếu thời khắc nào cũng không rời, và tinh tấn chuyên
cần tu tâm dưỡng tánh thì sẽ khởi động lương tâm trí tuệ
của tự thân, khiến Tinh Khí Thần hợp làm một, ngập tràn
hạo nhiên chánh khí. Lúc này trong ngoài kiên cố, tự tánh
tròn sáng, tất cả tình dục vọng tưởng bởi trí tuệ giác ngộ
彌勒救苦真經
 52 
chiếu soi mà tĩnh lặng không không, tà thần ác quỷ sợ hãi
mà tránh xa, thiện thần thường theo bên mình.
魍魎邪魔化為塵
Võng lượng tà ma hoá vi trần
Võng lượng là chỉ sơn yêu thủy quái. Người tu đạo
thường trì niệm chân kinh thì đến cả sơn yêu thủy quái đều
biến thành tro bụi, tiêu diệt không còn tung tích.
Lời chú Chân Kinh đọc lần thứ 3, và không ngừng
hành công lập đức, không những thần thông quảng đại,
thoát khỏi luân hồi siêu sinh liễu tử, ngay cả tà thần yêu ma,
yêu quái ở sông núi, nhân quả nghiệp chướng đều sợ hãi,
lập tức hóa thành tro bụi.
Chỉ cần chân thành trì chú Chân Kinh, và niệm niệm
không lìa tự tánh, lấy lòng chân thật, tâm của đứa bé sơ
sinh, cùng tương ứng hợp với Trời, bảo trì thân tâm thanh
tịnh, và làm việc mang lại lợi ích cho chúng sinh. Lòng
tham vọng tưởng khởi lên thấy biết sai trái, tâm ma, thập ác
bát tà, vĩnh viễn đều bị tiêu diệt, không thể khởi lên nữa.
修持劫內尋路徑
Tu trì kiếp nội tầm lộ kính
Đại kiếp kỳ này là mấu chốt thăng giáng, chuyện đại
sự liên quan đến sự sống và cái chết, cho nên trước khi đại
kiếp được giáng phải cầu Minh Sư chỉ điểm khai thị đường
Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải
 53 
con đường đi cho mình, phải tu, tôn Sư trọng đạo mà tu
thật tốt, hành công lập đức, chư ác mạc tác, chúng thiện
phụng hành, tìm kiếm Đại Đạo quang minh có thể tránh
kiếp và siêu sanh liễu tử.
念起真言歸佛令
Niệm khởi chân ngôn quy Phật lệnh
Nếu đã đắc được chân truyền thì phải cấp tốc mà
mãnh tiến, mặc trì chân kinh, tuân thủ Phật quy lễ tiết, tôn
Sư trọng đạo, tu đạo tâm không đổi trước sau như một,
khiến cho có thể phục hồi Phật tánh vốn có, lúc lâm chung
có thể triều kiến Vô sinh Lão Mẫu, vĩnh sanh nơi tịnh thổ,
không phải đầu thai trở lại trong biển khổ.
南無天元太保阿彌陀佛
Nam Mô Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật
十叩首
Thập khấu thủ
Nam ở tiên thiên thì là can vị, Vô là vô cực, là nguồn
gốc của đạo, cũng là nguồn gốc của thiên địa vạn vật sinh
mệnh trong vũ trụ. Có âm dương mới có thể sinh vạn vật,
cho nên vạn vật từ vô sinh mà sinh ra những chất thể hữu
hình, cuối cùng rồi cũng sẽ từ hữu hình mà trở về vô hình.
Nam ở hậu thiên thì là Ly vị, Ly thuộc hỏa là mặt trời, ánh
mặt trời phổ chiếu thiên hạ vạn vật, không chỗ nào không
彌勒救苦真經
 54 
chiếu đến. Cho nên nếu trên trời không có ánh sáng thì
không có ngày phân điểm; đất nếu không có ánh sáng thì
vạn vật không thể sinh trưởng. Đây chính là diệu lý nghiên
cứu Phật pháp, vô vi bất nhập. Cho nên, Nam Mô là vị chí
tôn chí quý. Thiên Nguyên là phục thủy (khôi phục lại
Thiên địa nhất nguyên) ban đầu, Nhất nguyên là 129600
năm. Một hội là 10800 năm, do đó Bạch Dương số vẫn còn
10800 năm. Thái Bảo là tước vị Tiên Thiên, tương đương
với tước vị Hậu thiên quan danh tam công. Thái Nguyên
Thái Bảo chưởng quy, y tam bảo Phật, Pháp, Tăng, Phật
quang phổ chiếu khắp tam thiên thế giới. Phàm tu đạo thiện
nam tín nữ, tuân theo quy y tam bảo mà tu thì có thể thành
tiên, thành Thánh
1. Người quy y Phật (Giác tính). Bổn tánh của con
người vốn dĩ là Phật tánh, khôi phục ngược lại bộ mặt
vốn có của con người, trừ bỏ thất tình lục dục và tham
sân si...
2. Người quy y pháp (Chánh tâm). Cái lễ tâm vô
thiện vô ác, một ngày phản tỉnh lại tâm mình 3 lần, tức
có thể hồi quang phản chiếu, quy về bổn tâm.
3. Người quy y tăng (Tịnh thân). Thanh tịnh trai
giới, giới trừ Sát, Đạo, Dâm, Vọng, Tửu (rượu), quy
phục lại thân Bồ Đề chánh đẳng chánh giác.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hoạt ngục hiện hình ký
Hoạt ngục hiện hình kýHoạt ngục hiện hình ký
Hoạt ngục hiện hình kýHoàng Lý Quốc
 
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạoSau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạoHoàng Lý Quốc
 
Thiên nhiên cổ phật đinh ninh tâm ngữ
Thiên nhiên cổ phật đinh ninh tâm ngữThiên nhiên cổ phật đinh ninh tâm ngữ
Thiên nhiên cổ phật đinh ninh tâm ngữHoàng Lý Quốc
 
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANHAN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANHPhát Nhất Tuệ Viên
 
Hoàng mẫu huấn tử thập giới
Hoàng mẫu huấn tử thập giớiHoàng mẫu huấn tử thập giới
Hoàng mẫu huấn tử thập giớiHoàng Lý Quốc
 
Hoang mau huan tu thap gioi
Hoang mau huan tu thap gioiHoang mau huan tu thap gioi
Hoang mau huan tu thap gioiSonHo22
 
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經Hoàng Lý Quốc
 
Nguồn suối trong tâm tánh tập 1
Nguồn suối trong tâm tánh  tập 1Nguồn suối trong tâm tánh  tập 1
Nguồn suối trong tâm tánh tập 1Hoàng Lý Quốc
 
Kinh tối thắng phật đảnh tịnh trừ nghiệp chướng thần chú
Kinh tối thắng phật đảnh tịnh trừ nghiệp chướng thần chúKinh tối thắng phật đảnh tịnh trừ nghiệp chướng thần chú
Kinh tối thắng phật đảnh tịnh trừ nghiệp chướng thần chúChiến Thắng Bản Thân
 
Bảng Đạo Thống Tiên Thiên Đại Đạo
Bảng Đạo Thống Tiên Thiên Đại ĐạoBảng Đạo Thống Tiên Thiên Đại Đạo
Bảng Đạo Thống Tiên Thiên Đại ĐạoPhát Nhất Tuệ Viên
 
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)Hoàng Lý Quốc
 
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ VươngCá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ VươngPhát Nhất Tuệ Viên
 

Was ist angesagt? (20)

Hoạt ngục hiện hình ký
Hoạt ngục hiện hình kýHoạt ngục hiện hình ký
Hoạt ngục hiện hình ký
 
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạoSau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
 
Thiên nhiên cổ phật đinh ninh tâm ngữ
Thiên nhiên cổ phật đinh ninh tâm ngữThiên nhiên cổ phật đinh ninh tâm ngữ
Thiên nhiên cổ phật đinh ninh tâm ngữ
 
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANHAN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
 
Đại Đạo Tam Bảo
Đại Đạo Tam BảoĐại Đạo Tam Bảo
Đại Đạo Tam Bảo
 
Kinh điển trì tụng
Kinh điển trì tụngKinh điển trì tụng
Kinh điển trì tụng
 
Su Ton Quy Cua Dao
Su Ton Quy Cua DaoSu Ton Quy Cua Dao
Su Ton Quy Cua Dao
 
Giới Thiệu Tiên Thiên Đại Đạo
Giới Thiệu Tiên Thiên Đại ĐạoGiới Thiệu Tiên Thiên Đại Đạo
Giới Thiệu Tiên Thiên Đại Đạo
 
Hoàng mẫu huấn tử thập giới
Hoàng mẫu huấn tử thập giớiHoàng mẫu huấn tử thập giới
Hoàng mẫu huấn tử thập giới
 
Tu đạo tu tâm thiên
Tu đạo tu tâm thiênTu đạo tu tâm thiên
Tu đạo tu tâm thiên
 
Hoang mau huan tu thap gioi
Hoang mau huan tu thap gioiHoang mau huan tu thap gioi
Hoang mau huan tu thap gioi
 
Kinh Di Lặc
Kinh Di LặcKinh Di Lặc
Kinh Di Lặc
 
5 điều tu luyện của sinh mạng
5 điều tu luyện của sinh mạng5 điều tu luyện của sinh mạng
5 điều tu luyện của sinh mạng
 
15 Điều Phật Quy
15 Điều Phật Quy15 Điều Phật Quy
15 Điều Phật Quy
 
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
 
Nguồn suối trong tâm tánh tập 1
Nguồn suối trong tâm tánh  tập 1Nguồn suối trong tâm tánh  tập 1
Nguồn suối trong tâm tánh tập 1
 
Kinh tối thắng phật đảnh tịnh trừ nghiệp chướng thần chú
Kinh tối thắng phật đảnh tịnh trừ nghiệp chướng thần chúKinh tối thắng phật đảnh tịnh trừ nghiệp chướng thần chú
Kinh tối thắng phật đảnh tịnh trừ nghiệp chướng thần chú
 
Bảng Đạo Thống Tiên Thiên Đại Đạo
Bảng Đạo Thống Tiên Thiên Đại ĐạoBảng Đạo Thống Tiên Thiên Đại Đạo
Bảng Đạo Thống Tiên Thiên Đại Đạo
 
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
 
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ VươngCá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
 

Andere mochten auch

Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngLợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngHoàng Lý Quốc
 
15 điều phật quy của tế công hoạt phật
15 điều phật quy của tế công hoạt phật15 điều phật quy của tế công hoạt phật
15 điều phật quy của tế công hoạt phậtHoàng Lý Quốc
 
Cuu Am Chan Kinh
Cuu Am Chan KinhCuu Am Chan Kinh
Cuu Am Chan Kinhthuanan2000
 
Thuoc nam voi cac benh hiem ngheo
Thuoc nam voi cac benh hiem ngheoThuoc nam voi cac benh hiem ngheo
Thuoc nam voi cac benh hiem ngheoDangnguyetanh1941
 
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnhLiễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnhVàng Cao Thanh
 
33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm
33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm
33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế ÂmVàng Cao Thanh
 
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinhQuan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinhHoàng Lý Quốc
 
Phuong Phap Nghien Cuu Kinh Doanh
Phuong Phap Nghien Cuu Kinh DoanhPhuong Phap Nghien Cuu Kinh Doanh
Phuong Phap Nghien Cuu Kinh DoanhCong™ Huynh Thanh
 

Andere mochten auch (11)

Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngLợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
 
15 điều phật quy của tế công hoạt phật
15 điều phật quy của tế công hoạt phật15 điều phật quy của tế công hoạt phật
15 điều phật quy của tế công hoạt phật
 
Cuu Am Chan Kinh
Cuu Am Chan KinhCuu Am Chan Kinh
Cuu Am Chan Kinh
 
đạO nghĩa căn bản
đạO nghĩa căn bảnđạO nghĩa căn bản
đạO nghĩa căn bản
 
Thuoc nam voi cac benh hiem ngheo
Thuoc nam voi cac benh hiem ngheoThuoc nam voi cac benh hiem ngheo
Thuoc nam voi cac benh hiem ngheo
 
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnhLiễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
 
An duc cua cha me
An duc cua cha meAn duc cua cha me
An duc cua cha me
 
33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm
33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm
33 Ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm
 
Tìm hiểu về đạo
Tìm hiểu về đạoTìm hiểu về đạo
Tìm hiểu về đạo
 
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinhQuan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
 
Phuong Phap Nghien Cuu Kinh Doanh
Phuong Phap Nghien Cuu Kinh DoanhPhuong Phap Nghien Cuu Kinh Doanh
Phuong Phap Nghien Cuu Kinh Doanh
 

Ähnlich wie Di lặc cứu khổ chân kinh chú giải

Daovienminhthanhkinh 180515071505
Daovienminhthanhkinh 180515071505Daovienminhthanhkinh 180515071505
Daovienminhthanhkinh 180515071505LcHiuH
 
Đào Viên Minh Thánh Kinh - Kinh Tụng Và Sự Ứng Nghiệm
Đào Viên Minh Thánh Kinh - Kinh Tụng Và Sự Ứng NghiệmĐào Viên Minh Thánh Kinh - Kinh Tụng Và Sự Ứng Nghiệm
Đào Viên Minh Thánh Kinh - Kinh Tụng Và Sự Ứng NghiệmPhát Nhất Tuệ Viên
 
Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh - (Nguồn: Cư Sĩ Huyền Thanh)
Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh - (Nguồn: Cư Sĩ Huyền Thanh)Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh - (Nguồn: Cư Sĩ Huyền Thanh)
Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh - (Nguồn: Cư Sĩ Huyền Thanh)Little Daisy
 
17 9-20 chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh giảng kí-quyển thượng
17 9-20 chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh giảng kí-quyển thượng17 9-20 chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh giảng kí-quyển thượng
17 9-20 chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh giảng kí-quyển thượngLong NguyenThe
 
Kinh kim cang giảng giải
Kinh kim cang giảng giảiKinh kim cang giảng giải
Kinh kim cang giảng giảinataliej4
 
Thay doi dieu ky
Thay doi dieu kyThay doi dieu ky
Thay doi dieu kyco_doc_nhan
 
Maitreya Kinh Di Lặc Bồ Tát - Cư Sĩ Huyền Thanh
Maitreya Kinh Di Lặc Bồ Tát - Cư Sĩ Huyền ThanhMaitreya Kinh Di Lặc Bồ Tát - Cư Sĩ Huyền Thanh
Maitreya Kinh Di Lặc Bồ Tát - Cư Sĩ Huyền ThanhLittle Daisy
 
Tam baovanchuong doantrungcon
Tam baovanchuong doantrungconTam baovanchuong doantrungcon
Tam baovanchuong doantrungconĐỗ Bình
 
Tubitammuoithuysam ngodatquocsu
Tubitammuoithuysam ngodatquocsuTubitammuoithuysam ngodatquocsu
Tubitammuoithuysam ngodatquocsuHung Duong
 
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám
Từ Bi Tam Muội Thủy SámTừ Bi Tam Muội Thủy Sám
Từ Bi Tam Muội Thủy SámPhật Ngôn
 
Kinh Kim Cang Giảng.pdf
Kinh Kim Cang Giảng.pdfKinh Kim Cang Giảng.pdf
Kinh Kim Cang Giảng.pdfHanaTiti
 
Cao tang-di-truyen-hanh-hue-bien-soan
Cao tang-di-truyen-hanh-hue-bien-soanCao tang-di-truyen-hanh-hue-bien-soan
Cao tang-di-truyen-hanh-hue-bien-soanHung Duong
 
Địa Tạng Bồ tátThánh Đức - Hỏi đáp
Địa Tạng Bồ tátThánh Đức - Hỏi đápĐịa Tạng Bồ tátThánh Đức - Hỏi đáp
Địa Tạng Bồ tátThánh Đức - Hỏi đápNhân Quả Luân Hồi
 
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng Trần Nhân TôngNghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng Trần Nhân TôngW J
 
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật HoàngNghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật HoàngW J
 

Ähnlich wie Di lặc cứu khổ chân kinh chú giải (20)

Daovienminhthanhkinh 180515071505
Daovienminhthanhkinh 180515071505Daovienminhthanhkinh 180515071505
Daovienminhthanhkinh 180515071505
 
Đào Viên Minh Thánh Kinh - Kinh Tụng Và Sự Ứng Nghiệm
Đào Viên Minh Thánh Kinh - Kinh Tụng Và Sự Ứng NghiệmĐào Viên Minh Thánh Kinh - Kinh Tụng Và Sự Ứng Nghiệm
Đào Viên Minh Thánh Kinh - Kinh Tụng Và Sự Ứng Nghiệm
 
Quan the-am-bo-tat-phap-kinh
Quan the-am-bo-tat-phap-kinhQuan the-am-bo-tat-phap-kinh
Quan the-am-bo-tat-phap-kinh
 
Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh - (Nguồn: Cư Sĩ Huyền Thanh)
Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh - (Nguồn: Cư Sĩ Huyền Thanh)Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh - (Nguồn: Cư Sĩ Huyền Thanh)
Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh - (Nguồn: Cư Sĩ Huyền Thanh)
 
17 9-20 chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh giảng kí-quyển thượng
17 9-20 chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh giảng kí-quyển thượng17 9-20 chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh giảng kí-quyển thượng
17 9-20 chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh giảng kí-quyển thượng
 
di lặc.docx
di lặc.docxdi lặc.docx
di lặc.docx
 
Hue menhkinh
Hue menhkinhHue menhkinh
Hue menhkinh
 
Kinh kim cang giảng giải
Kinh kim cang giảng giảiKinh kim cang giảng giải
Kinh kim cang giảng giải
 
Thay doi dieu ky
Thay doi dieu kyThay doi dieu ky
Thay doi dieu ky
 
Thay doi dieu ky
Thay doi dieu kyThay doi dieu ky
Thay doi dieu ky
 
Maitreya Kinh Di Lặc Bồ Tát - Cư Sĩ Huyền Thanh
Maitreya Kinh Di Lặc Bồ Tát - Cư Sĩ Huyền ThanhMaitreya Kinh Di Lặc Bồ Tát - Cư Sĩ Huyền Thanh
Maitreya Kinh Di Lặc Bồ Tát - Cư Sĩ Huyền Thanh
 
Tam baovanchuong doantrungcon
Tam baovanchuong doantrungconTam baovanchuong doantrungcon
Tam baovanchuong doantrungcon
 
Tubitammuoithuysam ngodatquocsu
Tubitammuoithuysam ngodatquocsuTubitammuoithuysam ngodatquocsu
Tubitammuoithuysam ngodatquocsu
 
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám
Từ Bi Tam Muội Thủy SámTừ Bi Tam Muội Thủy Sám
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám
 
Tam baovanchuong doantrungcon
Tam baovanchuong doantrungconTam baovanchuong doantrungcon
Tam baovanchuong doantrungcon
 
Kinh Kim Cang Giảng.pdf
Kinh Kim Cang Giảng.pdfKinh Kim Cang Giảng.pdf
Kinh Kim Cang Giảng.pdf
 
Cao tang-di-truyen-hanh-hue-bien-soan
Cao tang-di-truyen-hanh-hue-bien-soanCao tang-di-truyen-hanh-hue-bien-soan
Cao tang-di-truyen-hanh-hue-bien-soan
 
Địa Tạng Bồ tátThánh Đức - Hỏi đáp
Địa Tạng Bồ tátThánh Đức - Hỏi đápĐịa Tạng Bồ tátThánh Đức - Hỏi đáp
Địa Tạng Bồ tátThánh Đức - Hỏi đáp
 
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng Trần Nhân TôngNghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng Trần Nhân Tông
 
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật HoàngNghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng
Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng
 

Mehr von Hoàng Lý Quốc

Tin đến từ lý thiên tình thương của thầy tế công
Tin đến từ lý thiên  tình thương của thầy tế côngTin đến từ lý thiên  tình thương của thầy tế công
Tin đến từ lý thiên tình thương của thầy tế côngHoàng Lý Quốc
 
Tiếng lòng của khí thiên thần
Tiếng lòng của khí thiên thầnTiếng lòng của khí thiên thần
Tiếng lòng của khí thiên thầnHoàng Lý Quốc
 
Thiên đức lão nhân từ huấn (thiên ngục)
Thiên đức lão nhân từ huấn (thiên ngục)Thiên đức lão nhân từ huấn (thiên ngục)
Thiên đức lão nhân từ huấn (thiên ngục)Hoàng Lý Quốc
 
Thái thượng thanh tĩnh kinh
Thái thượng thanh tĩnh kinhThái thượng thanh tĩnh kinh
Thái thượng thanh tĩnh kinhHoàng Lý Quốc
 
Thái thượng cảm ứng thiên
Thái thượng cảm ứng thiênThái thượng cảm ứng thiên
Thái thượng cảm ứng thiênHoàng Lý Quốc
 
Súc đạo luân hồi kí cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
Súc đạo luân hồi kí  cảnh tỉnh đệ tử bạch dươngSúc đạo luân hồi kí  cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
Súc đạo luân hồi kí cảnh tỉnh đệ tử bạch dươngHoàng Lý Quốc
 
Sự đặc thù của long thiên biểu
Sự đặc thù của long thiên biểuSự đặc thù của long thiên biểu
Sự đặc thù của long thiên biểuHoàng Lý Quốc
 
Quần tiên gia ngôn lục
Quần tiên gia ngôn lụcQuần tiên gia ngôn lục
Quần tiên gia ngôn lụcHoàng Lý Quốc
 
Quan thánh đế quân thánh huấn mùng 10 tháng 02 năm 1968
Quan thánh đế quân thánh huấn mùng 10 tháng 02 năm 1968Quan thánh đế quân thánh huấn mùng 10 tháng 02 năm 1968
Quan thánh đế quân thánh huấn mùng 10 tháng 02 năm 1968Hoàng Lý Quốc
 
Quá trình cầu đạo của hiên viên hoàng đế
Quá trình cầu đạo của hiên viên hoàng đếQuá trình cầu đạo của hiên viên hoàng đế
Quá trình cầu đạo của hiên viên hoàng đếHoàng Lý Quốc
 
Nhân quả thời đại khoa học
Nhân quả thời đại khoa họcNhân quả thời đại khoa học
Nhân quả thời đại khoa họcHoàng Lý Quốc
 
Nhân quả oan nợ hiển hóa thực lục
Nhân quả oan nợ hiển hóa thực lụcNhân quả oan nợ hiển hóa thực lục
Nhân quả oan nợ hiển hóa thực lụcHoàng Lý Quốc
 
Nguồn suối trong tâm tánh tập 2
Nguồn suối trong tâm tánh  tập 2Nguồn suối trong tâm tánh  tập 2
Nguồn suối trong tâm tánh tập 2Hoàng Lý Quốc
 
Ngũ giới hoạt phật sư tôn từ huấn
Ngũ giới  hoạt phật sư tôn từ huấnNgũ giới  hoạt phật sư tôn từ huấn
Ngũ giới hoạt phật sư tôn từ huấnHoàng Lý Quốc
 

Mehr von Hoàng Lý Quốc (20)

天佛院遊記
天佛院遊記天佛院遊記
天佛院遊記
 
Trung dung 中庸
Trung dung  中庸Trung dung  中庸
Trung dung 中庸
 
Tin đến từ lý thiên tình thương của thầy tế công
Tin đến từ lý thiên  tình thương của thầy tế côngTin đến từ lý thiên  tình thương của thầy tế công
Tin đến từ lý thiên tình thương của thầy tế công
 
Tiếng lòng của khí thiên thần
Tiếng lòng của khí thiên thầnTiếng lòng của khí thiên thần
Tiếng lòng của khí thiên thần
 
Thiên đức lão nhân từ huấn (thiên ngục)
Thiên đức lão nhân từ huấn (thiên ngục)Thiên đức lão nhân từ huấn (thiên ngục)
Thiên đức lão nhân từ huấn (thiên ngục)
 
Thiên đàng du kí
Thiên đàng du kíThiên đàng du kí
Thiên đàng du kí
 
Thái thượng thanh tĩnh kinh
Thái thượng thanh tĩnh kinhThái thượng thanh tĩnh kinh
Thái thượng thanh tĩnh kinh
 
Thái thượng cảm ứng thiên
Thái thượng cảm ứng thiênThái thượng cảm ứng thiên
Thái thượng cảm ứng thiên
 
Súc đạo luân hồi kí cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
Súc đạo luân hồi kí  cảnh tỉnh đệ tử bạch dươngSúc đạo luân hồi kí  cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
Súc đạo luân hồi kí cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
 
Sự đặc thù của long thiên biểu
Sự đặc thù của long thiên biểuSự đặc thù của long thiên biểu
Sự đặc thù của long thiên biểu
 
Quang minh trí tuệ
Quang minh trí tuệQuang minh trí tuệ
Quang minh trí tuệ
 
Quần tiên gia ngôn lục
Quần tiên gia ngôn lụcQuần tiên gia ngôn lục
Quần tiên gia ngôn lục
 
Quan thánh đế quân thánh huấn mùng 10 tháng 02 năm 1968
Quan thánh đế quân thánh huấn mùng 10 tháng 02 năm 1968Quan thánh đế quân thánh huấn mùng 10 tháng 02 năm 1968
Quan thánh đế quân thánh huấn mùng 10 tháng 02 năm 1968
 
Quá trình cầu đạo của hiên viên hoàng đế
Quá trình cầu đạo của hiên viên hoàng đếQuá trình cầu đạo của hiên viên hoàng đế
Quá trình cầu đạo của hiên viên hoàng đế
 
Nhặt tuệ tập 2
Nhặt tuệ  tập 2Nhặt tuệ  tập 2
Nhặt tuệ tập 2
 
Nhân quả thời đại khoa học
Nhân quả thời đại khoa họcNhân quả thời đại khoa học
Nhân quả thời đại khoa học
 
Nhân quả oan nợ hiển hóa thực lục
Nhân quả oan nợ hiển hóa thực lụcNhân quả oan nợ hiển hóa thực lục
Nhân quả oan nợ hiển hóa thực lục
 
Nhân gian du ký
Nhân gian du kýNhân gian du ký
Nhân gian du ký
 
Nguồn suối trong tâm tánh tập 2
Nguồn suối trong tâm tánh  tập 2Nguồn suối trong tâm tánh  tập 2
Nguồn suối trong tâm tánh tập 2
 
Ngũ giới hoạt phật sư tôn từ huấn
Ngũ giới  hoạt phật sư tôn từ huấnNgũ giới  hoạt phật sư tôn từ huấn
Ngũ giới hoạt phật sư tôn từ huấn
 

Kürzlich hochgeladen

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxhoangvubaongoc112011
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfHngNguyn271079
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfSuperJudy1
 

Kürzlich hochgeladen (17)

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
 

Di lặc cứu khổ chân kinh chú giải

 • 1.
 • 3. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  3  Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh Phật thuyết Di Lặc Cứu Khổ Kinh Di Lặc hạ thế bất phi khinh Lãnh bửu Tề Lỗ Linh-Sơn địa Niêm hoa ấn chứng khảo tam thừa Lạc tại trung nguyên Tam Tinh địa Đại chứng Tứ Xuyên Vương-Đào-Tâm Thiên Chân thu viên quải Thánh hiệu Đẳng đãi thời chí điểm Thần binh Vân lôi chấn khai Mậu-Kỷ thổ Thiên hạ Thần quỷ bất an ninh Thân tại nhân Thiên Trung Hoa Mẫu Cửu liên Thánh giáo quy thượng thừa Thiên hoa Lão-Mẫu thùy ngọc tuyến Thu viên hiển hóa tại cổ Đông Nam Bắc lưỡng cực liên tông tự Hỗn nguyên cổ sách tại Trung ương Lão-Mẫu giáng hạ Thông-Thiên-Khiếu Vô ảnh sơn tiền đối Hợp-Đồng Anh nhi yếu tưởng quy gia khứ Trì niệm đương lai Di Lặc Kinh Dụng tâm trì niệm Phật lai cứu Đóa đóa kim liên khứ siêu sinh Thức đắc Tây lai Bạch Dương tử Hương nhi điểm thiết hóa thành kim
 • 4. 彌勒救苦真經  4  Mỗi nhật chí tâm thường trì niệm Tam tai bát nạn bất lai xâm Yếu tưởng thành Phật cần lễ bái Thường trì thông minh trí tuệ tâm Hưu thính tà nhân hồ thuyết thoại Lao thuyên ý mã niệm Vô-Sinh Lão-Mẫu giáng hạ Chân-Thiên-Chú Dụng tâm trì niệm hữu thần thông Mãn Thiên Tinh Đẩu đô hạ thế Ngũ phương liệt Tiên hạ Thiên cung Các phương Thành Hoàng lai đối hiệu Báo Sự Linh Đồng sát đích thanh Tam-Quan từ bi Đại-Đế chủ Xá tội tam-tào cứu chúng sinh Cứu Khổ Thiên-Tôn lai cứu thế Thân điểm văn bộ yết địa Thần Bát-Đại Kim-Cang lai hộ pháp Tứ vị Bồ Tát cứu chúng sinh Khẩn lãnh tam thập lục viên tướng Ngũ bách Linh Quan khẩn tùy cân Phù trợ Di Lặc thành Đại Đạo Bảo hữu hương nhi đắc an ninh Bắc phương Chân Võ vi tướng soái Thanh liễm hồng phát hiển thần thông Xả khởi tạo kỳ già nhật nguyệt Đầu đỉnh sâm la Thất Bửu Tinh
 • 5. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  5  Oai trấn Bắc phương vi soái thủ Tốc thỉnh chư ác quải giáp binh Đáp cứu nguyên nhân hương nhi nữ Hỏa quang lạc địa hóa vi trần Tứ hải Long Vương lai trợ đạo Các giá tường vân khứ đằng không Thập phương Thiên binh hộ Phật giá Bảo hữu Di Lặc khứ thành công Hồng-Dương liễu Đạo quy gia khứ Chuyển đáo Tam Dương Di-Lặc Tôn Vô-Hoàng sắc lệnh ký hạ sinh Thu phục Nam Diêm quy chánh tông Lai vãng tạo hạ Chân-Ngôn-Chú Truyền hạ đương lai đại tạng kinh Anh-nhi xá-nữ thường trì niệm Tà thần bất cảm lai cận thân Trì niệm nhất biến thần thông đại Trì niệm lưỡng biến đắc siêu sinh Trì niệm tam biến thần quỷ phạ Võng lượng tà ma hóa vi trần Tu trì kiếp nội tầm lộ kính Niệm khởi Chân Ngôn quy Phật lệnh Nam mô Thiên-Nguyên Thái-Bảo A Di Đà Phật
 • 6. 彌勒救苦真經  6  彌勒救苦真經 Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh Lúc bấy giờ, Kinh này vẫn chưa lưu truyền xuống, cũng là vì thời kỳ chưa tới. Mãi đến lúc Kim Công Tổ Sư vào năm Dân Quốc thứ 15, ngày 3 tháng 3 hiển hoá mượn khiếu thổ lộ ra. Kim Công Tổ Sư chính là Tổ Sư đời thứ 17, tức Bạch Dương Tổ Sư, Minh Sư Lộ Trung Nhất, người tỉnh Sơn Đông, huyện Tế Ninh, sinh vào năm thứ 29 Thanh Đạo Quang, tức là trước năm 63 (năm 1849) Tuế Thứ Tị Dậu ngày 24 tháng 4 đản sinh vào giờ ngọ, là hoá thân của Di Lặc Cổ Phật, Thánh hiệu “Nho đồng Kim Công”, chúng ta gọi ngài là “Kim Công Tổ Sư”, đạo hiệu “Nam Mô Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật”. Dân Quốc năm thứ 14 ngày 2 tháng 2 ngài thành đạo, Dân Quốc năm thứ 15 ngày 3 tháng 2, ngài mượn khiếu của Dương Xuân Linh ở Sơn Tây đến Sơn Đông hiển hoá 100 ngày. Trong vòng 100 ngày này không ăn gì hết, miệng nói “Kim Công Diệu Điển” và “Di Lặc chân kinh”, đấy là “Kim Kê sơ xướng (Gà vàng gáy lần đầu), quyển “Di Lặc Chân Kinh” mới xuất hiện trên đời. Năm Dân Quốc thứ 18 lại mượn khiếu của Đỗ Ngọc Côn ở Hà Nam, hiển hoá 1 tháng trời, đấy là “Kim Kê nhị xướng”. Còn khi “Kim Kê tam xướng”, Lão Tổ Sư sẽ đích thân đến bình thu vạn giáo, tức là vạn pháp quy nhất, thiên hạ sẽ thái bình.
 • 7. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  7  佛說彌勒救苦經 Phật thuyết Di Lặc Cứu Khổ Kinh Thời điểm Di Lặc Tổ Sư giáng sinh lần đầu tiên là 2500 năm về trước, xuất thân ở nước Ba La nại thuộc miền Bắc Ấn Độ. Cha của ngài là thừa tướng của nước Ba La Nại, Di Lặc là Sao Bắc Vương Chân Võ hạ phàm chuyển thế, cũng chính là giáo chủ của Vạn giáo quản trưởng thiên bàn trong tương lai. Quốc Sư của nước Ba La Nại (Pháp Sư Bà La môn giáo) biết xem thiên văn, biết được sự việc này nên sinh lòng ghen ghét đố kị, ngụy tấu với Quốc Vương rằng: Trong số Những đứa trẻ sinh ra ở Nước ta hôm nay vào 3 canh giờ Tý Sửu Dần sẽ có một đứa là do sao Ác Ma đến đầu thai, sau này lớn lên sẽ tranh giành giang sơn với Quốc Vương, nên cần phải diệt trừ. Quốc Vương tin nghe lời nói của Quốc Sư, ngay lập tức hạ một đạo Thánh chỉ cho các Phủ Châu Huyện của cả nước phải giết chết tất cả những đứa trẻ sinh vào 3 giờ tý Sửu Dần của ngày hôm nay. Thế nhưng Thừa Tướng phu nhân cũng hạ sinh Di Lặc vào thời gian này cho nên sau khi nghe bẩm báo thì Thừa tướng và phu nhân đều rất lo lắng không yên. Phu nhân ngay lập tức kêu em trai mình đưa Di Lặc trốn ra nước ngoài, nhanh chóng nhắc Thừa Tướng hạ lệnh phái 16 vị Võ Tướng hộ pháp cả đêm xuất Quan ải đem trốn ra nước ngoài nuôi nấng. Đến khi 7 tuổi, dì của Di Lặc dẫn ngài và 16 vị tùy Tướng đi theo cùng đến tham bái đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thọ ký xong, chỉ duy nhất ngài Di Lặc là không
 • 8. 彌勒救苦真經  8  tính vào hàng đệ tử, bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng ngài Di Lặc chính là vị Tổ Sư 3000 năm sau sẽ hạ thế chưởng Thiên Bàn và thâu viên. Lúc bấy giờ, Phật Thích Ca bắt đầu giảng thuật lại 3000 năm sau Di lặc sẽ hạ thế cứu khổ cứu nạn, phổ độ 96 nguyên nhân Phật tử. Tất cả mọi người vào thời điểm đó phải tái hạ thế chuyển sanh làm người để được ngài thọ ký mới có thể thật sự thoát khỏi phàm trần, miễn khỏi lưu lạc trong bể khổ sinh tử luân hồi lần nữa. Cái này rất quan trọng bởi vì sau 3000 năm nếu không chuyển thế hạ phàm để được Di Lặc Phật thọ ký thì chúng ta sẽ không có cách nào thoát ly sinh tử luân hồi. Cho nên đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói lúc bấy giờ để giải thích rõ vào thời Tam Kỳ Mạt Kiếp Di Lặc Tổ Sư sẽ quản chưởng Thiên bàn, tiếp nhận một đường Kim Tuyến Đại Đạo truyền trong thời Tam Kỳ Mạt Kiếp. Đấy gọi là bàn việc Mạt Hậu Nhất Trước Thâu viên đại sự, phụng thừa lệnh của Lão Mẫu mà đại khai phổ độ, bắt đầu từ trung Quốc phổ truyền các nước trên toàn cầu. Đoạn này là một đoạn mà 2500 năm về trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đến, điều đó cũng chứng minh rằng 2500 năm về sau, Phật Di Lặc vào thời Tam Kỳ Mạt Kiếp sẽ đến nhân gian, trên Trời thì quản chưởng Thiên bàn, nơi trần gian thì bàn chuyện Thâu Viên Đại sự, cho nên mới gọi là Phật nói. Cho nên bộ kinh này là bộ kinh do Phật nói, không phải lả người bình thường tùy tiện viết ra. Ở trên là kinh do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói
 • 9. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  9  đến 2500 năm về trước. Tiếp theo là Quyển Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh lại có một bối cảnh nhân duyên khác. Đông Phương Tổ Sư đời thứ 17 là Kim Công Tổ Sư, tôn hiệu là Nam Mô thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật, cũng có nghĩa rằng Đức Phật Di Lặc đã đến nhân gian rồi, cũng có nghĩa là thời điểm mà 2500 năm về trước Đức Phật thích Ca Mâu Ni từng nói đến nay đã tới rồi. Đông Phương Tổ Sư đời thứ 17 là Kim Công Tổ Sư chính là do đức Phật Di Lặc hóa thân chuyển thế vào sau công nguyên năm 1849, năm Tuế Thứ Kỷ Dậu tuổi gà, nên mới có câu nói là Kim Kê Tam Xướng. Kim Kê Nhất Xướng năm 1926 sau công nguyên: ngày 2 tháng 2 năm 1925, Lộ Tổ Sư quy không, đến ngày 3 tháng 3 năm 1926 tức là 1 năm sau, Lộ Tổ mượn khiếu của cô Dương Xuân Linh ở Tỉnh Sơn Tây đến Sơn Đông Tế Ninh hiển hóa, tổng cộng 100 ngày không ăn không uống, miệng nói Kim Công Diệu Điển và quyển Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh này để truyền lại cho thế gian. Cho nên quyển Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh này không nằm trong bộ Đại tạng Kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói. Cho nên trong Kinh Điển không thể tìm thấy bộ kinh nay. Nhưng lúc nãy chúng ta có đề cập đến 2500 năm trước đây đức Phật Thích Ca từng nói đến. Đồng thời, trong 100 ngày đó, hai tay của cô Dương Xuân Linh cầm 2 cây bút lông cùng một lúc viết nên 2 câu đối bằng chữ Triện. Cách viết thế này: 2 tay cầm 2 cây bút lông rời xa mặt giấy, mực rớt
 • 10. 彌勒救苦真經  10  từ trên cao xuống, sau đó thì thành 2 câu đối: Phong xúy Trúc Diệp long vũ trảo Vũ đả hà hoa phụng điểm đầu. Dương Xuân Linh 100 ngày sau thì được Kim Công Tổ Sư đưa về Trời. Đây gọi là kim Kê nhất xướng (gà vàng gáy lần thứ 1) Trải qua 3 năm sau, thì kim kê nhị xướng: Năm 1930 sau côn nguyên, Tổ Sư lại mượn khiếu của một người ở Hà Nam tên là Đỗ Ngọc Khôn từ Hà Nam chạy đến Sơn Đông. Lúc bấy giờ không có máy bay hay xe để ngồi, ở Sơn Đông ngài lại độ hóa và thành toàn đạo thân, sau đó người này lại biệt tăm biệt tích, không một ai biết là đã đi đâu. Như vậy, ở Trung Quốc Đại Lục lúc bấy giờ do có rất nhiều hiển hóa nên đã có rất nhiều người cầu Tam Bảo. Sau này Kim Kê tam xướng là phải đợi đến lúc Đại Đạo minh hiển, mọi người đều có đạo, Thế giới đại đồng thì những người tu đạo mà có công đức sẽ vừa được hưởng hồng phúc vừa được hưởng thanh phúc (thành Thánh Hiền Tiên Phật), lúc đó sẽ không còn địa ngục nữa, Sau khi ở nhân gian thì lại quay về Thiên Đàng. Cho nên chúng ta rất có Phật duyên mới gặp được Phật xuất thế, nghĩa là chúng ta đã theo kịp thời đại mà Phật Di Lặc đến thế gian để độ hóa chúng sanh. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào bài kinh.
 • 11. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  11  彌勒下世不非輕 Di Lặc hạ thế bất phi khinh Vào thời Bạch Dương kỳ Di Lặc giáng thế, nghĩa là thời Tam Kỳ Mạt kiếp, vào thời này tại sao Di Lặc phải hạ thế? vì tai kiếp của chúng ta ngày càng nhiều và nghiêm trọng, cho nên Phật từ bi muốn chúng ta nhanh chóng bình an về nhà, cho nên đây là một chuyện rất trọng đại chứ không phải là chuyện bình thường. Lúc chúng ta cầu tam bảo có lẽ chúng ta vẫn chưa chú ý đến, cái đoạn lúc mà Điểm Truyền Sư bàn đạo có phó chúc: “Mạt hậu nhất trước tích vị ngôn, Minh nhân tại thử tố nhất phiên. Ngu phu thức đắc hoàn hương đạo, sanh lai tử khứ kiến đương tiền”. Nghĩa là: Trước đây chưa bao giờ nói đến chuyện đại sự sau này. Minh nhân chính là Sư Tôn và Sư Mẫu của chúng ta khi thỉnh đàn có đến nói rõ cho chúng ta: Tuy chúng ta đều là những người bình thường, nhưng nếu chúng ta có cầu qua tam bảo thì biết được phải đi con đường như thế nào để có thể về Trời. Chúng ta đã có cầu qua tam bảo đều biết được bảo thứ nhất chính là chỗ sống chết tức thì. Cho nên nếu những ai chưa cầu tam bảo thì dù chúng ta có nói với họ, họ cũng chẳng hiểu. Trong Kinh Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh đều nói về việc chúng ta làm thế nào để về Trời, chúng ta phải cầu Tam Bảo. Trong đó đều có thiên cơ. 
 • 12. 彌勒救苦真經  12  領寶齊魯靈山地 Lãnh bửu Tề Lỗ Linh Sơn Địa Lãnh có nghĩa là Minh Sư thọ lãnh lệnh của Lão Mẫu, truyền thụ khẩu truyền tâm ấn, Tam Bảo (Quan, Quyết, ấn), xuất thân ở Tề Lỗ, tức là Sơn Đông hiện nay, là Thánh địa mà từ xưa có nhiều Thánh Nhân xuất hiện nhất, cho nên Tổ Sư lãnh thiên mệnh truyền thọ mệnh cũng đều xuất thân ở Sơn Đông (nhiều nhất), như Tổ Sư đời thứ 17, Lộ Tổ chính là xuất thân ở Sơn Đông huyện Tế Ninh. Tổ Sư đời thứ 18, Sư Tôn của chúng ta cũng xuất thân ở Sơn Đông huyện Tế Ninh. Sư Mẫu cũng xuất thân ở tỉnh Sơn Đông. Thế nhưng những người thọ mệnh thì ở Linh sơn địa của mỗi người. “Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu Nhân nhân hữu cá linh sơn tháp Hảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu” Cái này lúc chúng ta cầu tam bảo đã biết rồi. Linh sơn địa chính là Huyền Quan Khiếu của mỗi người. Thông qua Minh Sư nhất chỉ điểm mở ra chỉ cần tu thật tốt ở núi Linh Sơn (chính là bổn tâm), tu tâm luyện tính, hành công lập đức, khi tuổi thọ đã hết, linh tánh tự nhiên sẽ đi ra từ cửa chính, miễn được phải chịu nỗi khổ luân hồi, có thể quy căn phục mệnh. Đây là bài thơ ám chỉ của Quan Thế Âm Bồ Tát dùng để nói với tất cả những người tu hành, ý nói rằng tất cả mỗi người chúng ta đều có một núi Linh Sơn và không nhất thiết phải đi đến nơi xa xôi để cầu. Nhưng nếu
 • 13. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  13  mình chưa cầu qua tam bảo thì mình cũng không có cách nào biết được làm thế nào để tu ở dưới tháp Linh Sơn. Điều này cũng có nghĩa rằng Quan Thế Âm Bồ Tát trước đây cũng từng có cầu tam bảo do sư phụ truyền cho, nhưng do đây là thiên cơ bất khả lộ nên Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không dám tiết lộ, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi rất muốn cho mọi người biết nên mới viết lưu lại bài thơ này, chỉ là xém một chút chút, nhưng tuy xém một chút chút mà không có Minh Sư nhất chỉ điểm thì cũng không có cách nào. Hiện nay là thời kỳ phổ độ nên chúng ta có thể lấy ra nghiên cứu. 拈花印證考三乘 Niêm hoa ấn chứng khảo tam thừa Tam thừa bao gồm Thượng thừa, trung thừa và hạ thừa. Câu này nghĩa là thời xa xưa muốn đắc được Đại Đạo bảo quý đâu phải dễ dàng như vậy, phải thông qua tu tập từ Tiểu thừa lên đến Trung Thừa rồi đến đại thừa mới ngộ ra được huyền cơ, biết được nơi cư ngụ của linh tánh mới được Minh Sư thọ ký cho, đấy gọi là “Thượng đẳng tu hành ngộ giác tính, trung đẳng tu hành chấp văn tự, Hạ đẳng tu hành trọng hiển hóa, Mạc chấp hình tượng quy tự nhiên”. Nghĩa là đạo pháp tự nhiên. Cho nên lúc bấy giờ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thụ là đơn truyền độc thụ. Trước tiên phải dùng phương pháp thăm dò, dùng pháp niêm hoa vi tiếu, tuyển chọn vật truyền thụ.
 • 14. 彌勒救苦真經  14  Đây là chỉ lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng đạo ở núi Linh Khứu Sơn. Lúc bấy giờ có rất nhiều đệ tử đang nghe kinh trong lần mở pháp hội thứ 16, có hơn 3000 đệ tử và đức Phật cầm một đóa hoa mỉm cười. Cả hơn 3000 đệ tử đều không hiểu được ý của ngài, sau đó đại đệ tử là ngài Ma Ha Ca Diếp hiểu được ý bèn mỉm cười, cho nên đức Phật Thích Ca bèn truyền chánh pháp và y bát cho đại đệ tử Tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Trong lúc truyền tam bảo, đức Thế Tôn nói: “Ngô Hữu chánh pháp nhãn tàng, Niết Bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, kim phó chúc Ma Ha Ca Diếp...” Chánh pháp ở đây chính là tam bảo. Chúng ta đều biết bảo thứ nhất là Huyền Quan Khiếu. Trong giáo gọi là giáo ngoại biệt truyền, trước đây giảng kinh thuyết pháp rất nhiều, nói rất nhiều các giáo pháp nhưng bên trong đó đều không có cách nào nói đến diệu pháp này. Do đó, xưa kia phải tu trước rồi ngộ ra được chỗ thiền cơ sau đó mới đắc chân truyền. Hôm nay, chúng ta đắc trước tu sau, nhẹ nhàng hơn nhiều rồI nên mới nói: “Đạp phá thiết hài vô mịch sứ Đắc lai toàn bất phí công phu”。 Đi mòn nát cả đôi giày thép cũng không có cách nào tìm thấy Đắc được rồi nhưng hoàn toàn không phí tí công phu Tuy rằng chúng ta dễ dàng mà đắc được nhưng chúng
 • 15. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  15  ta phải đi từng bước vững chắc, chăm chỉ tu luyện chứ không biếng lười, trước sau không ngừng, sau này nhất định có thể ấn chứng, từ công quả ít nhiều, trải qua khảo nghiệm thành công mà được liệt vào quả vị tam thừa cửu phẩm liên đài. Cho nên muốn có quả vị là chúng ta phải bắt đầu tu từ bây giờ. Tương lai liên phẩm của mình cao to như thế nào là phải xem mình kiếp này làm như thế nào 落在中原三星地 Lạc tại Trung Nguyên tam tinh địa Niêm hoa ấn chứng sự chân truyền quý báu như vậy rơi vào chỗ nào? Rơi vào nơi Tam Tinh Địa. Tam Tinh Địa là ở Trung Ương Mậu Kỷ Thổ chính giữa thân người (Trung Nguyên), nơi Phương Thốn Bảo Điền, còn gọi là Linh Sơn Địa, Huyền Quan Khiếu, cũng chính là “ba người đồng hành tất sẽ có người là Thầy của chúng ta”, chính là chỗ mà ta phải hạ công phu tu luyện, chính là chỗ mà ta có thể tương thông với Trời. Chỗ mà Trời tương thông với chúng ta chính là chỗ mà chúng ta bắt đầu có tinh, khí, thần. Từ “Phương Thốn Bảo Địa” này hướng lên trên thì là Trời, hướng về cơ thể của chúng ta đi xuống thì là tinh, khí, thần. Trong kinh Kim Cang có nói: “Như thị chú, như thị giáng phục kỳ tâm, vô sở trú nhi sinh kỳ tâm.” Tất cả đều là quy ở Tam Tinh Địa. Thanh Tịnh Kinh viết: “Tuy danh đắc đạo, thật vô sở đắc.”
 • 16. 彌勒救苦真經  16  大證四川王桃心 Đại chứng Tứ Xuyên Vương Đào Tâm Nhân đắc nhất vi đại, từ chỗ này có thể chứng Phật chứng Thánh, Kinh Kim Cang chỉ thị “Xá Vệ Thành” chính là giữa mắt, tai, mũi, miệng, khiếu chính giữa của thất khổng bát khiếu. Do đó tu đạo phải đóng bốn cánh cửa sổ này lại. Bên ngoài thân người có 3 con sông: tham, sân, si ; bên trong gồm có: tinh, khí, thần, cho nên tu đạo phải phản bổn quy nguyên. Không nên chảy vào con sông dục vọng. Con sông này chính là để chúng ta Quay đầu là bờ thì mới tìm được cái tính Vương của chúng ta.. Vương là lấy tính Vương làm trọng. Tính vương như cái lõi (ruột) của quả đào và là hạt giống. Ruột quả đào nếu bị hư hoại thì không thể mọc rễ nảy mầm, không thể nào lớn lên và kết ra quả (cho nên tu đạo phải tìm kiếm thiên tâm, bản tâm). Lương tâm của con người cũng như lõi (nhân) của quả đào vậy. Mạnh Tử nói: người không có trắc ẩn tri tâm thì không phải là người, không là người tức là tứ sanh. Cho nên đấy là để ấn chứng cho chúng ta làm thế nào để tìm được tính vương của mình, làm thế nào để quay đầu là bờ và phải tu như thế nào.
 • 17. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  17  天真收圓掛聖號 Thiên Chân thu viên quải Thánh hiệu Vào thời kỳ ứng vận này, hai vị Phật Thiên Chân chính là nói về Sư Tôn, Sư Mẫu của chúng ta, tức là Thiên Nhiên Cổ Phật và Tố Chân Cổ Phật, lãnh thiên mệnh phổ độ 96 nguyên Phật tử, hiệp trợ Di Lặc Tổ Sư thâu viên. Khi chúng ta đến cầu Tam Bảo đều phải đến chỗ của Sư Tôn Sư Mẫu để quải Thánh Hiệu (quải Thánh hiệu là đăng ký, đăng ký tên trên thiên đường và rút bỏ tên dưới địa phủ), đó là một thủ tục cầu Tam Bảo của Trời, phải có Thiên Mệnh Minh Sư đăng ký cho. Sau khi đăng ký xong mới được vào cầu Tam Bảo. Đăng ký xong thì lại phải chờ đến lúc điểm thần binh. Bởi vì đăng ký xong thì phải bắt đầu thỉnh đàn mời Lão Mẫu, Chư Thiên Tiên Phật và tất cả Thần Thánh đều đến Phật đường, cho nên gọi là điểm Thần binh. 等待時至點神兵 Đẳng đãi thời chí điểm Thần binh Đợi đến khi mạt kiếp đến thì Đại Đạo cũng giáng thế, cho nên Đại Đạo phi thời bất giáng. Đến thời điểm này cũng chính là thế giới Phật và Ma, vì đang vào thời kỳ thanh toán Hạ Nguyên Giáp Tử, đồng thời Tam tào phổ độ, có thể nói trên quả địa cầu này đều rất loạn, tất cả đều muốn đến cầu đạo, có khí thiên Thần đến tìm người có
 • 18. 彌勒救苦真經  18  duyên để siêu bạt, Tổ Tiên của mỗi người cũng tranh thủ muốn được con cháu mình siêu bạt, chủ nợ cũng tranh thủ tìm đến đòi nợ, cho nên truyền đạo phải rất nghiêm túc thận trọng. Phải có Thiên Mệnh Minh Sư (Điểm truyền sư thay thế cho Thầy), dựa vào thiên mệnh để thỉnh đàn, thay Lão Mẫu tuyên chỉ, thỉnh chư thiên Thần Thánh đến đàn, nhị thập bát tú hộ pháp đàn, mới có thể bắt đầu bàn đạo, điểm truyền tánh lý tâm pháp, truyền thụ tam bảo. 雲雷震開戊己土 Vân lôi chấn khai Mậu Kỉ Thổ Lúc đó, sau khi thỉnh đàn xong, Tiên Phật đến đầy đủ để hộ pháp đàn, thì Thầy của chúng ta bắt đầu truyền cho bảo thứ nhất. Vân tức là nước, Lôi tức là hỏa, lúc chúng ta vẫn chưa ra khỏi bào thai thì vẫn là càn khôn chính vị. Sau khi trong bào thai đầy 10 tháng và sinh ra ngoài thì cái điểm Tiên Thiên Khí này sẽ từ Huyền Quan Khiếu mà nhập vào trong cơ thể, từ đó trở đi thì điểm Huyền Quan Khiếu của chúng ta bị đóng lại, không có cách nào từ cánh cửa này để quay về Trời. cho nên nếu không do Minh Sư điểm khai mở ra thì là cánh cửa không có cửa. Chỗ Huyền Quan Khiếu xem ra thì như là không có cửa nhưng thật ra là có một khiếu thông thiên, cho nên chấn khai Trung Ương Mậu Kỷ Thổ chính là ý: cái vô phùng Khóa của Minh Sư mở ra Huyền Quan khiếu chính là đã mở ra món bảo vô giá. Nên gọi là: Huyền Quan Khiếu là Bồng Lai đảo,
 • 19. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  19  đả khai tựu thị vô giá bảo. Quan Thánh Đế Quân nói: “Vô phùng tỏa khai khai, chân nhân hiện xuất lai, chân kinh lao lao ký, hài tử bao tại hoài.” 天下神鬼不安寧 Thiên hạ Thần quỷ bất an ninh Cái tam bảo quý giá như vậy, có thể siêu sanh liễu tử, cho nên kinh động quỷ thần trong thiên hạ, khiến họ cũng phải gấp rút tìm kiếm người có duyên với mình trước đây để siêu bạt giùm. Đương nhiên nếu con cái của mình đang tu đạo thì siêu bạt dễ dàng, nếu không vẫn phải đi tìm người có duyên, cho nên khi còn thân người thì phải nhanh chóng mà cầu Tam Bảo, thành tâm mà tu luyện, vì Tổ Tiên của mình cũng đang chờ đợi không yên, kỳ vọng đều đặt lên người của con cháu, vì Đại Đạo phi người bất truyền (gặp không đúng người thì không truyền). Thần và quỷ vẫn còn nằm trong lục đạo luân hồi, chưa được siêu sanh liễu tử, cho nên họ đều rất khẩn trương bất an. Cho nên, nhất tử cầu đạo, cửu huyền thất tổ đồng chiêm quang. Nhất tử thành đạo, cửu huyền thất tổ đồng siêu sanh. Trước thời mạt kiếp nếu không đắc được đạo, đến khi thời điểm tới rồi thì mọi thứ coi như xong, khó trách Thần quỷ cũng bất an mà đứng ngồi không yên. 
 • 20. 彌勒救苦真經  20  親在人天中華母 Thân tại nhân thiên trung hoa Mẫu Thân nghĩa là thân cận. Sau khi thông qua đắc đạo, khi Tý Hợi tương bao (hợp đồng chữ Hài), mới phát giác tưởng nhớ đến Lão Mẫu trên Trời, cũng mới biết được trên Trời còn có một người Mẹ sinh ra linh tánh của chúng ta, cho nên người thân nhất vẫn là người mẹ trên Trời của chúng ta. Nhân chính là lõi của trái đào (tánh của người), Trung Dung viết “Thiên mệnh chi vị tính”. Điểm linh tánh này là từ trên Trời giáng xuống thế gian, trước đây chúng ta đều ngộ nhận là do địa phủ chuyển sinh, cho nên người đời mới nói: Dương gian chết một người thì Địa Phủ thêm một con quỷ, lại nói người chết là qua đời. Hôm nay Đại Đạo giáng ở Trung Hoa Dân Quốc, cho nên Sư Mẫu của chúng ta mới xưng là Trung Hoa Thánh Mẫu, chúng ta phải theo đường kim tuyến của Sư Tôn Sư Mẫu mà tu thật tốt. 九蓮聖教歸上乘 Cửu liên Thánh giáo quy thượng thừa Câu này là chứng minh tam bảo mà chúng ta cầu hôm nay có thể chứng Thánh giáo Cửu Phẩm Liên đài sau này, cũng là quy về pháp môn tối thượng thừa (cao nhất). Thánh giáo nghĩa là tánh lý tâm pháp, khẩu truyền tâm ứng, theo Kinh Long Hoa chứng minh:
 • 21. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  21  “Thiên Chân thu viên bất phi khinh, Thập Tự thác cửu liên kinh, Cửu tự nhai tiền bả hiền điệu, Cửu liên khai ư bái Vô Sinh.” Cửu phẩm liên đài muốn nở hoa thì nhất định phải tìm được Vô Sinh Lão Mẫu, chính là gốc rễ, nếu không có gốc rễ thì không thể khai hoa. Nếu hoa sen không có gốc rễ thì không có cách nào nở hoa. Sư Tôn Sư Mẫu bàn thu viên Tam Tào phổ độ xưa nay chưa từng lơ là khinh xuất, Thập Tự Giá được nhất điểm thì có thể chứng cửu phẩm liên đài 天花老母垂玉線 Thiên hoa Lão Mẫu thuỳ ngọc tuyến Thiên có nghĩa là Lý Thiên, Hoa có nghĩa là hoa sen, 96 nguyên linh giống như từng đóa từng đóa hoa sen vậy. Lão Mẫu từ bi muốn cứu độ 96 Nguyên Linh, cho nên mới giáng một sợi Kim Tuyến Đại Đạo, cũng chính là Di Lặc cứu khổ Chân Kinh và Tam Bảo. 收圓顯化在古東 Thu viên hiển hoá tại Cổ Đông Tam kỳ ứng vận của thời kỳ này, tam tào phổ độ, cũng chính là kỳ cuối cùng nhất Mạt hậu nhất trước, hiện nay ngày thu viên sắp đến, cũng chính là lúc đạo và kiếp đồng giáng, Đại Đạo giáng xuống nước cổ Đông Thổ (Đông Phương Cổ Đại – Đài Loan), ở chỗ Trung Hoa
 • 22. 彌勒救苦真經  22  Thánh Địa Sơn Đông. Vào lúc đó cũng như hiện nay đều có rất nhiều loại hiển hóa đang hiển thần thông để cứu kiếp, độ 96 nguyên nhân về Trời. Ở Đài Loan đều có rất nhiều Tiên Phật đến giúp đỡ, và hiện nay cũng có rất nhiều Tiên Phật đến giúp đỡ, giúp cho mọi người đều có thể cầu được Tam Bảo 南北兩極連宗緒 Nam Bắc lưỡng cực liên tông tự Cái “chánh pháp nhãn tàng, bất nhị pháp môn” của Phật giáo là do Đạt Ma Tổ Sư truyền từ Ấn Độ đến Trung Quốc, cho đến sau Tổ Sư Ngũ Tổ Hoằng nhẫn thì chia làm Tông phái 2 nhà Nam Bắc. Phương Nam do Lục Tổ Huệ Năng truyền cho đốn pháp, tánh lý tâm pháp khẩu truyền tâm ấn, nghĩa là đắc đạo trước rồi mới tu đạo sau, chính là tu Di Lặc “Nhân gian tịnh thổ”, từ hậu thiên quay về tiên thiên, pháp môn tu tại gia từ nhân đạo mà đạt đến Thiên Đạo. Phương Bắc do Thần Tú truyền cho tiệm pháp, tiên tu hậu đắc, tu Di Đà “Tây Phương Tịnh Thổ”, chủ yếu là niệm kinh vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Hai pháp môn: Đốn pháp và tiệm pháp bây giờ phải liên kết lại với nhau. Đạt Ma Tổ Sư có bài thơ làm chứng: “Đạt Ma tây lai nhất tự vô,
 • 23. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  23  Toàn bằng tâm ý dụng công phu, Nhược tùng chỉ thượng tầm Phật pháp, Bút can trám cạn Động Đình hồ.” Lại viết: “Ngô bản lai từ thổ, truyền pháp độ mê tân, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành”. (Ta đến từ nơi này, truyền pháp độ chúng sinh mê muội, Thời đại này bất kỳ Nam Tông hay Bắc Tông hay ngũ giáo trước đây đều phải quy về một. Kết quả là vạn pháp đều phải quy nhất. ) Thiên cơ văn của Di Lặc Tổ Sư viết: “Tẩu mã điểm huyền canh hi thính, Thiên môn tả bàng tề quy nhất.” Lúc đó, thu viên hiển hóa không chỉ Nam Bắc nhị tông. 混元古冊在中央 Hỗn nguyên cổ sách tại Trung Ương “Cổ sách” này chính là cái điểm linh tánh của mỗi người, là do từ trên Trời giáng xuống đi vào bên trong Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Huyền Quan Khiếu. Chỗ xa xưa nhất chính là chỗ Trung Ương Mậu Kỷ Thổ của chúng ta, cũng chính là Huyền Quan Khiếu của chúng ta, cho nên chúng sanh giai hữu Phật tánh, cũng đều do một mẹ sinh ra, nhưng sau đó do bị môi trường hậu thiên làm cho mê muội, dẫn đến tham luyến cảnh sắc thế gian mà tạo nghiệp không
 • 24. 彌勒救苦真經  24  thể phản hồi bản nguyên (nguồn gốc ban đầu) cho nên mới thành chúng sanh. 老母降下通天竅 Lão Mẫu giáng hạ Thông Thiên Chú Lão Mẫu giáng hạ thông thiên khiếu là vì con ngưởi giáng sinh nơi thế gian này đã hơn 60.000 năm rồi, những ác nghiệp đã tạo tích lũy lại chất cao như núi, cho nên mãi mãi vẫn chỉ là chúng sanh mà thôi, không thể thành Phật được. Hiện nay khoa học càng phát triển, nhưng trái lại, đạo đức của con người ngày càng đọa lạc, nhân tâm bất cổ, tai kiếp liên miên, dẫn đến ngày tận thế sắp đến. Lão Mẫu trên Trời không nỡ để thiện ác cùng chết chung, nên đích thân hạ chỉ giáng hạ một đường kim tuyến, trực chỉ kiến tánh, kiến tánh thành Phật, cho nên Huyền Quan còn gọi là Thông Thiên Khiếu, nguyên nhân được nhất điểm thì ai cũng có thể quy căn nhận Mẫu, thoát ly khổ hải, không cần phải tiếp tục quay trở lại thế giới này để làm chúng sanh. 無影山前對合同 Vô ảnh sơn tiền đối Hợp Đồng “Vô ảnh sơn” chính là nói về cái Linh Sơn Tháp của chúng ta, chính là “song lâm thụ”. Song lâm thụ là dưới hai gốc cây Sa-La nơi mà lúc trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. “Tử trúc lâm” chính là đạo trường của Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng chính là nói đến nơi cư ngụ
 • 25. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  25  của Phật tánh chúng ta. Tuy là tiếp thụ trực chỉ kiến tánh, nhưng chúng ta vẫn phải chăm chỉ tu luyện. Vậy thì chúng ta phải thân chứng và thực chứng như thế nào? Khi khấu đầu thì hợp đồng của chúng ta phải đối xứng với Huyền Quan Khiếu. 嬰兒要想歸家去 Anh nhi yếu tưởng quy gia khứ Anh Nhi chính là cách gọi yêu thương trìu mến của Lão Mẫu từ bi trên Trời dành cho chúng ta. Chúng ta đều do cùng một mẹ sinh ra, cho nên chúng ta đều là con cái của Trời, gọi là cửu lục hoàng thai nhi nữ. Lão Mẫu từ bi nói với chúng ta rằng, đây là cơ hội trong hơn 60000 năm mới có một lần, nếu muốn quay về quê hương Lý Thiên thì phải đi nhận lại người mẹ, nghĩa là phải nhanh chóng cầu tam bảo. 持念當來彌勒經 Trì niệm đương lai Di Lặc Kinh Trời có tam bảo: Nhật, Nguyệt, Tinh, Đất có tam bảo: thủy, hỏa, phong, người có tam bảo: tinh, khí, thần, đạo có tam bảo: Quan, quyết, ấn. Đoạn trước đã đắc được hai bảo, còn thiếu một bảo chính là Di Lặc Chân Kinh, chân kinh không tụng trên giấy, nên gọi là Vô tự chân kinh, Quan Thánh Đế Quân viết: “Phùng tỏa khai khai,
 • 26. 彌勒救苦真經  26  Chân Nhân hiện xuất lai, Chân kinh lao lao ký, Hài tử bao tại hoài”. Vậy là tam bảo đã đầy đủ, có thể tránh kiếp, quy căn nhận Mẫu, chú ý “trì niệm” bảo trì trong tâm, không phải là niệm ra ngoài miệng, chân kinh ghi nhớ trong lòng, mặc niệm là được rồi, thời thời khắc khắc không được quên. 用心持念佛來救 Dụng tâm trì niệm Phật lai cứu Chỉ cần sau khi đắc đạo mình thành tâm bảo thủ, thật tâm tu luyện, dụng tâm mặc niệm chân kinh, trong quá trình tu đạo nếu gặp phải hoạn nạn lớn nhỏ, Di Lặc Tổ Sư sẽ phái Tiên Phật đến hộ cứu, chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Có rất nhiều những ấn chứng về phùng hung hóa cách, sau này sẽ từ từ phát sinh trên người của chúng ta. 朵朵金蓮去超生 Đoá đoá kim liên khứ siêu sinh - “Kim Liên”: Pháp thân thanh tịnh – Như Lai diện mục – Phật tánh kim cang không hư hoại, tựa như hoa sen nở trên mặt nước, thoát khỏi bùn nhơ không ô nhiễm. - “Siêu sanh”: Trở về căn bản cội nguồn – thoát khỏi khổ đau, có được niềm vui – siêu sinh liễu tử.
 • 27. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  27  Nếu dụng tâm trì niệm, khiến thân khẩu ý bảo trì trạng thái thanh tĩnh, thì tự tánh hoa sen phóng ánh sáng rực rỡ, tròn đầy sáng rực, mọi trần duyên đều không ô nhiễm tâm, khổ và vui không khuấy động tự tánh, đương nhiên là nhảy ra ngoài tam giới, không bị trói buộc bởi hậu thiên ngũ hành, tứ sinh lục đạo, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. 識得西來白陽子 Thức đắc Tây lai Bạch Dương tử Sau khi chúng ta biết được Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh thì chúng ta rất muốn quay về Trời, mỗi người chúng ta đều tu rất tốt và sau khi biết được tam bảo và tu luyện thì chúng ta đều là Phật, có thể qua được cái ải sinh tử, thì đóa đóa kim liên khứ siêu sinh. Kim liên chính là những nguyên thai Phật tử chúng ta. Làm người phải biết thời cuộc, nên gọi là tam dương khai tấu, Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương. Ngày nay liệu có phải là Bạch Dương Kỳ, chúng ta tham khảo lịch sử đương lại thì rõ. Thanh Dương Kỳ cô dâu mặc áo cưới màu xanh, tất cả bài trí đều là màu xanh, màu xanh là màu cát tường. Hồng Dương Kỳ cô dâu mặc áo cưới màu hồng, trong phòng ngủ hay phòng khách đều bố trí màu đỏ, màu hồng là màu cát tường. Ngày nay cô dâu mặc áo cưới màu trắng, điều này rất rõ ràng là Bạch Dương Kỳ rồi, cho nên chúng ta phải nhận biết Bạch Dương Kỳ và thời kỳ này Di Lặc Tổ Sư quản chưởng thiên bàn, Sư Tôn Sư Mẫu
 • 28. 彌勒救苦真經  28  chưởng đạo bàn và là Bạch Dương nhị tổ, cho nên chúng ta phải tu luyện thật tốt dưới thời Bạch Dương, Đại Đạo giáng thế là ứng thời ứng vận, cho nên tu đạo phải nhận biết thiên thời. 鄉兒點鐵化成金 Hương nhi điểm thiết hoá thành kim Dựa vào công pháp lên Trời và xuống đất, biết được mình từ trên Trời xuống và có thể từ mặt đất mà lên Trời, biết được công phu tam bảo, cho nên bây giờ chúng ta đang trong sự chuyển đổi giữa hữu hình và vô hình. Hữu hình chính là phần cơ thể của chúng ta, vô hình chính là tâm niệm của chúng ta. Sau khi biết được những đạo lý này rồi thì tâm của chúng ta chuyển niệm, như vậy thì mỗi người sẽ từ chỗ giống như sắt mà chuyển biến thành vàng, thật sự là có thể biến sắt thành vàng. Lão Mẫu dùng lời âm thanh từ bi yêu thương để gọi những người con chúng ta đây tỉnh giấc, không nên tiếp tục buông thả mình, tuy hiện nay trong lúc tu đạo vẫn là người, nhưng sau khi thông qua đắc được nhất chỉ điểm thì giống như sắt điểm một cái thì biến thành vàng, trở thành thể kim cang bất hoại.
 • 29. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  29  每日志心常持念 Mỗi nhật chí tâm thường trì niệm Sau khi đắc đạo thì phải lập chí ở đạo, mỗi ngày thành tâm, không lúc nào rời khỏi đạo tâm và tam bảo, như quân tử Nhan Hồi đắc được nhất điểm thì luôn ghi lòng tạc dạ, giữ gìn cẩn thận để không mất đi. 三災八難不來侵 Tam tai bát nạn bất lai xâm Tam tai là thủy, hỏa, phong kiếp, Bát nạn là hạn hán, lụt lội, nạn đói, bệnh ôn dịch, châu chấu, mãnh thú tinh quái, ma quỷ…Nếu mỗi ngày chí tâm thường trì niệm thì sẽ tránh được tam tai bát kiếp và tam tai bát kiếp tự nhiên không đến gần mình để xâm phạm, có tam bảo, có tu thì được bình an vô sự. 要想成佛勤禮拜 Yếu tưởng thành Phật cần lễ bái Tu tam bảo phải ngộ lý tận tính (ngộ được chân lý, tận cái Phật tánh, thiên lý lương tâm của mình, thời thời khắc khắc không được rời khỏi cái thiên lý lương tâm. Ngoài việc có thể tiêu tai giải nguy, mỗi ngày không rời khỏi Phật đường tự tánh, bỏ ác theo thiện, sám hối thay đổi trở thành người mới, phát xuất tâm từ bi độ hóa chúng sanh, khi còn tại thế thì giống y như Phật mà tu hạnh Bồ Tát, như vậy thì thành Phật không có khó khăn.
 • 30. 彌勒救苦真經  30  常持聰明智慧心 Thường trì thông minh trí tuệ tâm Phải thường xuyên giữ gìn thiên lý lương tâm, đối với bên ngoài thi phải tai nghe, mắt quan sát rõ ràng thế gian đang mỗi ngày biến hóa thay đổi và thiên ma vạn giáo đều đã ra đời, đối nội phải đề xuất diệu trí tuệ mà bản tính vốn có để phán đoán sự việc đúng sai, chánh tà mới có thể tránh bước vào con đường sai trái mà nếu lỡ bước vào rồi thì ôm nỗi ân hận nghìn thu, có hối hận cũng không kịp. 休聽邪人胡說話 Hưu thính tà nhân hồ thuyết thoại Cẩm nang từ Mẫu có nhắc chúng ta rằng: đến năm nào đó khi đại cục biến đổi một cái, Tổ Sư giả sẽ xuất hiện, đến lúc đó phải biết rõ ràng, cắn răng chịu đựng, bất kể pháp thuật của người đó thế nào, chúng ta không nên tham không nên vọng tưởng, một chút cũng không dao động, chỉ cần tôn Sư trọng đạo, nhận lý quy chân, trận đại khảo này là làm loạn đạo bàn, cũng là khảo nghiệm trí tuệ của mọi người. Cho nên mọi chuyện phải suy nghĩ cẩn thận và phân biệt rõ ràng, sau đó chân thành mà làm, không hành động tùy tiện thiếu suy nghĩ, không tin nghe những lời yêu ngôn phỉ báng, như vậy thì bình an vô sự.
 • 31. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  31  牢拴意馬念無生 Lao thuyên ý mã niệm Vô Sinh Tâm viên ý mã nghĩa là tâm của chúng ta rất loạn, rất phiền não, đó đều là do cái tâm viên ý mã của chúng ta tác oai tác quái, chúng ta phải làm cho tâm lắng tĩnh xuống, phải buộc chặt cái tâm viên ý mã này mới có thể tịnh tâm tu đạo, chính là cái công phu mà sách Đại Học nói: “Tĩnh định an lự đắc”, nghĩa là tâm phải tịnh trước rồi mới có định lực, định rồi thì mới an. Một khi cái tâm vượn đã định thì tự nhiên trí tuệ có thể nảy sinh, nhất tâm nhất ý giữ gìn đạo tâm, cùng với Lão Mẫu trên Trời tâm liền tâm, tức nhân tâm hợp với thiên tâm (lòng người phải hợp với lòng Trời), đấy gọi là “nhân năng thường thanh tịnh, thiên địa tất giai quy”. 老母降下真天咒 Lão Mẫu giáng hạ Chân Thiên Chú Lão Mẫu đại từ đại bi vì độ 96 Hoàng thai nhi về cố hương nên vào thời tam kỳ mạt kiếp này hạ xuống một đường kim tuyến Đại Đạo và truyền cho vô tự chân kinh, truyền cho chân nhân của mỗi người (chú), tâm kinh gọi là Xá Lợi tử. Kinh Kim Cang viết 1250 người (chữ “tánh”), Đạo Đức Kinh viết là “Cốc Thần”, Đại Học viết là “Mân Man Hoàng Điểu”. Tên gọi của tam giáo tuy không giống nhưng đều là chân nhân của cùng một chỗ đắc được (thần chú), gọi là đắc đạo nhưng thật ra không đắc gì hết.
 • 32. 彌勒救苦真經  32  用心持念有神通 Dụng tâm trì niệm hữu thần thông Chân Nhân của chúng ta được một điểm ở chỗ này, lại đắc được Ngũ tự chân ngôn (vô tự chân kinh), phải thành tâm thật ý giữ gìn trong tâm không lúc nào rời. Chúng ta phải thành tâm kính ý mà trì niệm cái tam bảo này thì mới có thần thông. Kinh Kim Cang viết: như thị trú, như thị giáng phục kỳ tâm. Không những có thể giáng phục cái tâm vọng niệm, nếu khi gặp hoạn nạn, thì chư thiên Tiên Phật sẽ tự động đến giải cứu thoát ly khỏi tai kiếp. 滿天星斗都下世 Mãn Thiên tinh đẩu đô hạ thế Vô tự chân kinh là do Lão Mẫu trên Trời giáng xuống chân ngôn khẩu lệnh, có ai dám không nghe theo. Khi đại kiếp đến, mọi người tụng niệm một cái sẽ kinh thiên động địa. Toàn bộ Chư thiên Tiên Phật tinh quân đều giáng xuống Đông Thổ trần thế, cứu độ thế nhân thoát kiếp. 五方列仙下天宮 Ngũ phương liệt Tiên hạ Thiên cung Không chỉ có mãn thiên tinh đẩu, ngay đến liệt vị Thần tiên Đông Tây Nam Bắc Trung Ương đều cùng hạ thiên cung, đến Đông Thổ trần thế để trợ đạo cứu kiếp, đấy
 • 33. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  33  gọi là trên Trời không lưu giữ một vị Phật nào, tất cả đều được tổng động viên xuống trần thế. 各方城隍來對號 Các phương Thành Hoàng lai đối hiệu Thành Hoàng là một chức Thần của Minh Ty địa phủ, mỗi nơi đều có, giống như sổ hộ tịch ở nhân gian được thiết lập ở các phường, quận, làng. Thế nhưng con người sau khi chết linh hồn phải đến Minh Phủ Thành Hoàng để báo có mặt, vì vậy ơn trên từ mẫn cho chúng ta tu trước đắc sau, nếu giống như trước kia phải tiên tu hậu đắc thì khi đại kiếp đến trước mắt, làm gì còn kịp mà tu nữa. Thế nhưng có câu: Tu đạo ngày xưa, biết khó nhưng hành dễ, tu đạo ngày nay, biết dễ nhưng hành khó. Lý do là vì thời cổ xưa cuộc sống đơn giản nên tu đạo dễ dàng, nhưng lúc bấy giờ thì đạo lại ẩn cho nên đắc đạo khó. Ngày nay Đại Đạo phổ truyền, đắc đạo tuy dễ nhưng do thế giới muôn màu, cuộc sống lãng phí, phải kiên trí mà tu, trước sau như một quả là rất khó. Cho nên biết và làm phải đi đôi với nhau. Con người ban đầu là từ Lý Thiên giáng xuống mà sinh ra trên đời, nên mới nói là có Phật tánh, Hoàng thai nhi. Xưa và nay cũng như một, đắc đạo rồi thì có thể siêu sanh, phản hồi Lý Thiên mà phục mệnh. Ngày nay chúng ta đắc trước cho nên phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu, từ sổ dưới Địa Phủ di dời đến chỗ của Tam Quan Đại Đế, sau này khi quy không, đến chỗ Tam Quan Đại Đế báo đến là được,
 • 34. 彌勒救苦真經  34  cho nên tại chỗ đắc đạo viết biểu văn trình tấu Tam Quan Đại Đế, gọi là Thiên Bản ghi Danh, Địa Phủ rút tên, đối hiệu xóa tịch. Tuy là chuyển dời hộ khẩu trước nhưng vẫn phải thành tâm thật ý, trước sau như một mà tu, gọi là thành tâm tu đạo trước sau như một thì thành đạo có dư, không nên giữa đường mà thối chí đạo tâm, khi bị gạt bỏ khỏi hộ khẩu thì có hối hận cũng không kịp. 報事靈童察的清 Báo sự Linh Đồng sát đích thanh Tuy Thiên bảng ghi danh, Địa phủ rút tên, nhưng Minh Sư đã có nhắc nhở trước rằng: “Ngu phu thành đắc hoàn hương đạo, sinh lai tử khứ kiến đương tiền.” Vẫn phải xem hành vi tu tập của cá nhân mỗi người, đấy gọi là: Đạo do Thầy truyền nhưng tu là do bản thân mỗi người. Tu thật hay tu giả, nhất cử nhất động tuy có thể che mắt được bạn đồng tu nhưng không thoát khỏi sự giám sát của Pháp Luật Chủ và Báo sự linh đồng, họ đều đại công vô tư, tra xét rất rõ ràng, chuyển tấu lên Thiên Tào, lúc đó nếu là tu hành giả thì không xong rồi. Tăng Tử viết: “Thập mục sở kiến, thập thu sở chỉ, kỳ nghiêm hô.” 三官慈悲大帝主 Tam Quan từ bi Đại Đế chủ Tam Quan Đại Đế là 3 vị vua Minh Quân hửu đạo thời cổ đại gồm: vua Nghiêu, Thuần, Vũ, có công với đời,
 • 35. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  35  Thượng Đế chia làm tam quan, Ngày 15 tháng giêng thượng nguyên: vua Nghiêu, Nhất phầm tứ phúc Thiên Quan; Tử Vi Đại Đế. Ngày 15 tháng 7 Trung Nguyên, vua Thuấn – Nhị phầm xá tội Địa Đế, Thanh Hư Đại Đế. Hạ nguyên 15 tháng 10, vua Vũ, Tam Khẩu giải ách Thủy Quan, Động Âm Đại Đế. Họ đều đại công vô tư, thưởng phạt phân minh rõ ràng, quản lý sổ ghi chép công và tội, thiện và ác. Tam Quan Đại Đế rất từ bi, khi biểu văn đến, bất kể là người đó đang tu hay chưa tu, nhất luật đều đăng ký ghi tên vào sổ. 赦罪三曹救眾生 Xá tội Tam Tào cứu chúng sinh Kỳ này đại kiếp ập đến, Lão Mẫu trên Trời vì cứu chúng sanh, đặc khoan đại xá cho người tu đạo, nếu có thể thành tâm bảo thủ, thật tâm sám hối, sửa sai đổi mới, Trời có đức hiếu sinh, không giết người hối lỗi, ơn trên tất sẽ xá tùng cho tội lỗi trước đây, không nỡ để 96 nguyên linh Phật tử đọa lạc. Cho nên tu đạo có 3 phần thành tâm thì Trời sẽ có 7 phần cảm ứng, 7 phần thành tâm thì có thể được điểm tròn, thật là cơ hội khó gặp.
 • 36. 彌勒救苦真經  36  救苦天尊來救世 Cứu khổ Thiên Tôn lai cứu thế Đạo và kiếp cùng giáng, cũng là thế giới Phật và Ma, cũng là thời kỳ thanh toán hạ nguyên giáp tử, do đó trong lúc tu đạo khó tránh khỏi gặp phải chuyện không thuận lợi, gọi là khảo nghiệm. Thế nhưng tu đạo chịu khảo chứ không chịu tai kiếp, Kim Cang Kinh lục thập phân: Nếu làm người kém cỏi tầm thường là do tội nghiệp kiếp trước của người, đáng ra phải đọa vào ác đạo, nay người đã chịu kém cỏi tầm thường nên tội nghiệp trước đây tức được xóa giảm. cho nên khảo nghiệm là cơ hội để tiêu oán giải nghiệp, ơn trên Lão Mẫu từ bi phái cứu khổ thiên tôn hạ phàm đến cứu thế nhân. 親點文部揭諦神 Thân điểm văn bộ yết địa Thần Cứu Khổ Thiên Tôn đích thân chỉ định và chỉ huy Văn Bộ chư Thần Hộ pháp soái lãnh hạ phàm đáp cứu thế nhân, đồng lòng dốc sức trợ đạo, cùng nhau làm việc đại sự thâu viên, kì vọng chúng sanh đều thấu tỏ tự tánh hồi phục tâm ban sơ, thấy bổn lai Chân Như của mình. Yết Địa: Thiên nhân đã được điểm khiếu.
 • 37. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  37  八大金剛來護法 Bát Đại Kim Cang lai hộ pháp Bát Đại Kim Cang: Đông Phương trì quốc Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Nam Phương Dương Trường Thiên Vương, Bắc Phương Đa Vấn thiên Vương, và Lôi Bộ, Phong Bộ, Hổ Bộ, Long Bộ, tổng cộng là Bát Đại Thiên Vương cùng đến để hộ pháp trợ đạo. Cho nên Minh Sư (Điểm Truyền Sư là Thầy thay mặt đại diện) thỉnh Bát Đại Kim Cương một cái tức thì họ hạ phàm hộ pháp. Do đó, sự quý báu của Thiên đạo là ở chỗ Thiên Mệnh, nghìn Thánh vạn Phật đều cùng đến trợ giúp, nếu chỉ dựa vào sức người thì khó mà phổ độ, năng lực con người khó mà thu viên. Người có thể hồng triển đạo, người và Trời hợp nhất thì đại sự mới có thể hoàn thành. Thế nhưng mệnh chánh thì người tu hành cũng phải chân tu mới có thể quy căn phục mệnh. 四位菩薩救眾生 Tứ vị Bồ Tát cứu chúng sinh Tứ Đại Bồ Tát gồm: Quan Âm Bồ Tát, Nguyệt Tuệ Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, bốn vị Đại Bồ Tát, đại từ bi hạ phàm cứu độ chúng sanh. Quan Âm Bồ Tát thệ nguyện lớn nhất, Chúng sanh chưa độ hết thề không quy về bổn vị. Cho nên nhà nào cũng cung phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, thường niệm “Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”.
 • 38. 彌勒救苦真經  38  緊領三十六員將 Khẩn lãnh Tam thập lục viên tướng Ba mươi sáu Viên Tướng là sao Thiên Cương, khẩn trương theo Chư Thiên Tiên Phật Bồ Tát để hộ pháp. Một ngày 24 giờ, tinh khí thần và lục căn không phát tán ra ngoài, không bị lục trần gây ô nhiễm, trở về Trung Thổ Tự Tánh (Trung Ương Mậu Kỉ Thổ). Cứu Khổ Thiên Tôn dẫn theo 36 viên Mãnh Tướng hạ phàm hiệp trợ cứu độ chúng sanh. 五百靈官緊隨跟 Ngũ bách Linh quan khẩn tuỳ cân Không chỉ dẫn dắt theo Văn Bộ Chư Thần, Bát Đại Kim Cang, Tứ vị Bồ Tát, 36 viên Mãnh Tướng, còn có 500 Tiên Quan cũng đi theo nghe lệnh sai khiến. Có thể nói là tổng động viên tất cả Thần Tiên trên Trời. Ngũ quan là mắt, tai, mũi, miệng, tâm trên thân người, đều không lìa tự tánh, nghe theo sự chỉ huy của tự tánh, khiến lời nói và việc làm hợp với đạo, hợp với Trời. Nếu con người có thể loại trừ vật dục, đem ngũ ma là tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ham thích ngủ nghỉ, hóa thành 500 thiên thần linh quan của tự thân, tất có thể hàng phục yêu ma – thân tâm an lành, đây chính là “Ngũ bách Linh Quan khẩn tùy cân”.
 • 39. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  39  扶助彌勒成大道 Phù trợ Di Lặc thành Đại Đạo Việc tổng động viên Thần tiên như thế thì rõ ràng là đại kiếp nạn lần này là đại hạo kiếp từ trước đến nay chưa bao giờ có, trước đây Thanh Dương Kỳ là thủy kiếp, Hồng Dương Kỳ là hỏa kiếp, cũng đều chỉ là một bộ phận mà thôi, thế nhưng thời kỳ Bạch Dương này thì đến cà thủy, hỏa, phong đều tề phát, gọi là Diên Khang phong kiếp, sự lợi hại của chiến tranh hạt nhân có thể thấy mà biết được. Cho nên, Chư Thiên Thần Tiên Phật cũng đều hạ phàm cứu tai cứu kiếp và phò trợ Tổ Sư Quản chưởng Thiên Bàn kỳ này là Di Lặc Tổ Sư hoàn thành đại sự này một cách thành công. 保佑鄉兒得安寧 Bảo hữu hương nhi đắc an ninh Chư Thần không những hỗ trợ Đức Di Lặc thành Đại Đạo, còn cần hộ trì người tu đạo làm việc đạo chân thật. Trong nạn tai thời mạt kiếp, bình an vượt qua kiếp nạn, tất nhiên sẽ có cơ hội hành công lập đức hoàn thành lời nguyện, thân mang tội song biết kết thúc tội lỗi nghiệp chướng, một mặt tu đạo mặt khác chuộc tội, và hỗ trợ cho những người chân thành làm việc đạo, thăng hoa đạo vụ, nhân tài đông đảo, độ càng nhiều người có duyên lên bờ. Chư Thần không những hỗ trợ đức Di Lặc thành Đạo
 • 40. 彌勒救苦真經  40  Đạo, còn khiến tự tánh Di Lặc trên thân mỗi người có thể thu viên trở về nguồn cội, và làm cho cái đức tỏa sáng trong thiên hạ - ta đã giác ngộ cũng giúp cho người khác giác ngộ, khiến Nguyên thai Phật tử người người đều có thể rõ điều thiện hồi phục bản tánh con người lúc ban sơ. Lão Mẫu trên Trời phái nhiều Tiên Phật như vậy để bảo vệ 96 Nguyên nhân tu đạo trong thời kỳ đại kiếp này có thể bình an vô sự, tu thật tốt không bị quấy nhiễu, có thể hành công lập đức về cố hương nhận Mẫu. 北方真武為將帥 Bắc phương chân võ vi tướng soái Kỳ này đạo và kiếp cùng giáng, là thế giới của Phật và Ma, nên phái Tiên Phật bảo vệ chúng sanh tu đạo còn chưa đủ, vì vẫn còn có tà ma làm nhiễu loạn đạo, cho nên còn phái Bắc Phương Chân Võ Phật làm tổng tư lệnh, dẫn dắt thiên binh thiên tướng thu phục ác ma, trấn áp tà ma, cứu độ chúng sanh. 青臉紅髮顯神通 Thanh liễm hồng phát hiển thần thông Tướng mạo uy nghi, trong tâm hàm dưỡng nhân đức, có thần thông quảng đại của đức Huyền Thiên Chân Võ Đại Đế, bắt và hàng phục yêu quái, trừ tà xua tan sự chết chóc, yêu ma trông thấy liền run sợ, đủ để đảm nhận trọng trách hộ pháp trong thời mạt hậu.
 • 41. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  41  Tướng Quân tại ba cửa ải chín cửa khẩu là cơ quan “hàng phục điều ác – khảo sát công tội của người tu đạo tại thế” mặt sắt vô tư khảo hạch công tội của người tu hành tại thế sau khi qua đời. Nếu không tu luyện chân thật – tạo muôn vàn điều ác, khi thông qua ba cửa ải chín cửa khẩu, tất chịu sự trừng phạt. “Bắc Phương Chân võ” Phật vì chấn áp tà ma mà hiện ra vẻ uy nghi mặt xanh tóc đỏ, biến hóa vô lường, thần thông quảng đại, tà ma ác quỷ nhìn thấy cũng phải khiếp đảm. 扯起皂旗遮日月 Xả khởi tạo kỳ già nhật nguyệt Tạo kỳ là cờ đen, Phương Bắc vốn thuộc màu đen. Phất cao ngọn cờ đen che khuất bầu Trời biến thành mặt trăng và mặt Trời đều không sáng, thành thế giới đen tối để chế phục quần ma, một mặt pháo lửa đạn bay cát bụi mịt Trời, thủy hỏa kiếp đều giáng, đấy chính là khang phong kiếp của Bạch Dương Kỳ, tức là chiến tranh hạt nhân, tạo thành tam kỳ mạt kiếp xưa nay chưa từng có, cũng chính là thế giới đại chiến lần thứ 3. Lưu bá Ôn nói: Phi giả phi điểu, tiềm giả phi ngư, chiến bất tại binh, tạo hóa du hí. Chiến tranh lần này dùng đến vũ khí hạt nhân đạn bay và ngư lôi, ít có ai dùng lực, số lượng người chết và bị thương nhiều không thể tưởng tượng, giống như sự tàn khốc tiêu diệt người và súc sanh một cách vô nhân đạo.
 • 42. 彌勒救苦真經  42  頭頂森羅七寶星 Đầu đỉnh sâm la thất bửu tinh Trang điểm vũ trang của Chân Võ Phật gồm có vương miện đội trên đầu, rất trang nghiêm, nghiêm chỉnh còn có Bắc Đẩu thất tinh linh quang chiếu sáng hộ pháp. Huyền Thiên Chân Võ Đại Đế đầu đội mũ nhung, không những chỉnh tề nghiêm khắc, còn có 7 ngôi sao Bắc Đẩu chiếu sáng. Trên đầu mỗi người có Thất Bảo Tinh, vua của muôn vì tinh tú, đấy là tự tánh trong sáng của chúng ta, ánh sáng tự tánh như như bất động, thanh tịnh, không sinh không diệt. Như 7 ngôi sao Bắc Đẩu vĩnh viễn giữ vị trí cố định trong các vì sao, từ xưa đến nay chưa hề di động. Thế nên là sự chỉ dẫn tối cao cho muôn vì tinh tú, và chiếu sáng trên thân chúng ta như vô số ngôi sao tám vạn bốn nghìn phiền não, vô minh chúng sanh, hướng dẫn chúng ta đi trên con đường đạo tươi sáng – đạt căn bản trở về nguồn cội. Nếu Tinh Khí Thần có thể đạt đến “Tam hoa tụ đỉnh”, tự nhiên chân dương sẽ thăng lên, như ánh sáng hiển hách uy linh của 7 ngôi sao Bắc Đẩu, hiển lộ tánh chân thật, hồi phục bản lai diện mục không ô nhiễm.
 • 43. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  43  威鎮北方為帥首 Oai trấn Bắc phương vi soái thủ Huyền Thiên Chân Võ Đại Đế thần thông quảng đại, uy linh hiển hách, đủ để trấn áp tướng soái của bầy ma quỷ ở phương Bắc. Tự tánh giống như sao Bắc Cực không di động, đoan chánh tọa lạc tại Trung ương Huyền Quan khiếu, là then chốt trong sự vận hành tạo hóa của nhân sinh. Chủ nhân đích thực của tinh thần – tư tưởng – hành vi. Khi tự tánh làm chủ, chính là sao Bắc Đẩu trên thân người chiếu sáng rực rỡ, có thể trấn áp điều phục thất tình lục dục, khiến đi đứng nằm ngồi trong sinh hoạt, đều quy về tự tánh thống soái. Sự trang điểm muôn vẻ uy nghi nghiêm chỉnh và uy linh thần thông quảng đại đủ để trấn áp vạn phương quần ma. 速請諸惡掛甲兵 Tốc thỉnh chư ác quải giáp binh Sự nghiêm túc uy nghi như vậy có thể quét trừ sạch tất cả ác ma yêu quái, những kẻ ác thì bị đạn nguyên tử tiêu diệt, sau khi quét sạch toàn bộ thì không động đến vũ khí nữa, súng dao đều trở về kho, tai kiếp sẽ yên ắng trở lại, hồi phục thế giới đại đồng những tháng ngày vua Nghiêu vua Thuấn, Quốc Thái Dân An.
 • 44. 彌勒救苦真經  44  搭救原人鄉兒女 Đáp cứu nguyên nhân hương nhi nữ Tam kì mạt kiếp, đại kiếp bao trùm lên Thần Quỷ Người, nếu không nghe Chân Đạo, sẽ khó tránh mạ kiếp. Bởi thế Bề Trên giáng đạo, chính vì muốn cứu thiện thâu ác. Tà ma bên ngoài – nghiệp chướng và vọng niệm trong nội tâm đều hàng phục, tự có đủ trí tuệ và nguyện lực, có thể độ hóa và giải cứu Nguyên thai Phật tử, khiến họ đều có thể cầu đạo, ăn chay trường, tu đạo làm việc đạo, độ mình và độ người. Sau khi Chân Võ Phật uy chấn Bắc Phương dẹp yên quần ma chư ác thì có thể đáp cứu 96 nguyên nhân Hoàng thai nhi nữ bình yên vô sự. 火光落地化為塵 Hoả quang lạc địa hoá vi trần Cuộc chiến tranh hạt nhân lần này cực kỳ lợi hại, uy lực của hỏa quang rất mạnh, một khi xuống đất, vạn vật đều hóa thành tro bụi, nhưng một mặt có chư thiên Tiên Phật tranh thủ đáp cứu những người hiền lành tu đạo, vào lúc này chính là lúc thiện ác phân ban.
 • 45. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  45  四海龍王來助道 Tứ hải Long Vương lai trợ đạo Long thần ở bốn biển, đều đến cõi nhân gian dốc sức trợ đạo, gồm vạn Tiên Bồ Tát ở khắp thiên hạ, chư Thiên Tiên Phật, Thiên Thần, Thần đất, Thần biển, Thần nước, Thần mưa, chẳng phải người, chẳng phải trời… Thần Linh có hình có tướng, đều đến trợ đạo, là nhân duyên thù thắng Đại Đạo ứng vận. Chiến tranh lần này không chỉ ở trên Trời và lục địa mà còn dùng đến ngư lôi để hủy diệt chiến hạm, cho nên Tứ Hải Long Vương cũng trợ đạo đáp cứu những Nguyên nhân ở trên thuyền. 各駕祥雲去騰空 Các giá tường vân khứ đằng không Bởi Thiên thời khẩn cấp, chư Thiên Tiên Phật chẳng dám làm lỡ đại sự, nên ra sức trợ đạo, hộ đạo trong mọi lúc mọi nơi, tất cần nhanh chóng cưỡi mây lành trên không mà đến. Bất luận hiển hóa, tiếp dẫn, giải kiếp nạn, hộ đạo, từ bi chỉ thị, đều có thể ứng theo cơ duyên, ứng với con người và sự việc, để độ hóa chúng sinh. Tứ Hải Long Vương cũng đằng vân giá vũ cùng đến hộ đạo, tham gia vào việc cấp cứu Nguyên Nhân. 
 • 46. 彌勒救苦真經  46  十方天兵護佛駕 Thập phương Thiên binh hộ Phật giá Những vị Chư thiên Thần Tiên Phật Bồ Tát đã nói trên và Tứ Hải Long Vương tất cả đều hạ phàm cứu kiếp trợ đạo, đến cả mười vạn thiên binh thiên tướng đều cùng giáng xuống hiệp trợ chư Phật cứu tai kiếp, giúp Di Lặc Tổ Sư bàn việc thu viên đại sự lần này, cứu độ Nguyên nhân, bảo hộ Phật giá, mỗi vị đều tận hết trách nhiệm của mình, quả là một đại kiếp số chưa từng có, phải tổng huy động cả chư thiên Tiên Phật, thiên binh thiên tướng nên mới gọi là ngày tận thế. 保佑彌勒去成功 Bảo hữu Di Lặc khứ thành công Lần này có thể động viên như vậy chính là phò trợ Tổ Sư Di Lặc quản chưởng thiên bàn bàn việc thu viên đại sự Mạt hậu nhất trước, giúp đỡ hoàn thành trách nhiệm, bảo vệ Nguyên nhân Phật Tử đồng đăng cực lạc thanh tịnh cố hương và đoàn viên. 紅陽了道歸家去 Hồng Dương liễu đạo quy gia khứ Hồng Dương Kỳ là Thích Ca Mâu Ni Phật quản chưởng thiên bàn, đã kết thúc vào thời Trung Hoa Dân Quốc, hoàn thành nhiệm vụ phổ độ và kỳ hạn đã mãn, trở về thiên cung phục kỳ bản vị, cho nên những gia đình bình
 • 47. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  47  thường không có cung phụng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là như vậy. Chùa chiền là do kế thừa Thần Tú mà đến. Chúng ta là do kế thừa Lục Tổ Huệ Năng mà đến, đến thời Sư Tôn Sư Mẫu tổng cộng là 18 đời Tổ Sư. 轉到三陽彌勒尊 Chuyển đáo tam dương Di Lặc Tôn Tục gọi là Tam Dương khai thái, thời kỳ thứ nhất là Thanh Dương Kỳ, bắt đầu từ Phục Hy Thị trở đi cho đến Thương Thái thì ngưng。 Thởi kỳ thứ 2 Hồng Dương Kỳ, từ đời nhà Thương, đầu thời kỳ nhà Chu cho đến thời Trung Hoa Dân Quốc thì ngưng, Phật Thích Ca Mâu Ni ứng vận quản chưởng thiên bàn. Thời kỳ thứ 3 là Bạch Dương Kỳ, Di Lặc Tổ Sư ứng vận quản chưởng Thiên Bàn, từ lúc Trung Hoa Dân Quốc kết thúc cho đến 10800 năm. Cho nên đại chiến thế giới lần thứ 3 gọi là ngày tận thế, là ngày diệt ác chứ không phải là ngày thế giới diệt vong, cho đến Thân Hội thu người còn 10800 năm, chỉ là trong thời kỳ thanh toán này liệu có đức hạnh để qua được đại kiếp này hay không mà thôi. 無皇敕令記下生 Vô Hoàng sắc lệnh ký hạ sinh Lần này Tiên Phật hạ phàm đáp cứu chúng sanh, cũng là đáo trang hạ phàm chuyển thế làm người thay Trời hồng triển Đại Đạo, phổ độ chúng sanh, kêu gọi thức tỉnh những
 • 48. 彌勒救苦真經  48  chúng sanh mê muội, minh ám song hành. Minh thỉ như Bạch Dương Tổ Sư Lộ Trung Nhất do Di Lặc Phật hóa thân, Bạch Dương Nhị Tổ Thiên Nhiên Cổ Phật (Sư Tôn) do Tế Công Hoạt Phật hóa thân, Trung Hoa Thánh Mẫu (Sư Mẫu) do Nguyệt Tuệ Bồ Tát hóa thân, còn những vị Tiền Nhân khác thì đếm không xuể. Ám là chỉ Chư Thiên Thần Tiên Phật mà mà đoạn trước đã nói đến đều âm thầm tham gia vào việc đáp cứu Nguyên nhân. Tất cả đều do Lão Mẫu ở Vô Cực Lý Thiên hạ giáng sắc lệnh, lệnh cho Chư Phật trợ đạo và gửi lời truyền xuống cho Chúng linh Phật tử ở nơi phàm trần, sớm ngày ngộ đạo, dẫn dắt những chúng sanh mê muội đi vào giác ngộ, sớm ngày phản hồi Lý Thiên. 收伏南閻歸正宗 Thu phục Nam Diêm quy chánh tông Trong cái năm tam kỳ mạt kiếp, thiên môn vạn giáo đều tề phát, tại cõi Nam Diêm Đông Thổ nhiễu loạn đạo bàn chánh tông, do đó Lão Mẫu ở Vô Cực Lý Thiên không thể không hạ sắc lệnh thu phục thiên môn vạn giáo, tả đạo bàng môn, thống nhất quy về chánh tông, một đường kim tuyến Đại Đạo.
 • 49. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  49  來往造下真言咒 Lai vãng tạo hạ chân ngôn chú Người thì hạ phàm, người thì về Trời, chính là Tiên Phật hạ phàm giáng thế làm người để hồng triển Đại Đạo, hoặc Chúng sanh về Trời cũng đều phải thông qua Bất nhị pháp môn do Lão Mẫu sáng tạo, do Minh Sư khẩu truyền tâm ấn, chân ngôn khẩu quyết, để Nguyên Linh Phật Tử về Trời. 傳下當來大藏經 Truyền hạ đương lai đại tạng kinh Đại Tạng Kinh là Vô tự chân kinh, là chân ngôn chú của Lão Mẫu truyền xuống cho chúng ta, chỉ có điều là che ẩn chữ đi, không được phép viết xuống, dùng vào việc cứu độ Nguyên linh Phật Tử sau này. Chân kinh không nằm trên giấy để mà tụng, do vậy mà tìm kinh trên giấy phí công phu. Nếu trên giấy mà bàn về kinh thì không thể hội được chân lý diệu nghĩa. 嬰兒姹女常持念 Anh nhi xá nữ thường trì niệm Nguyên Phật tử cần gìn lòng Chí Thánh, không ngừng trì niệm lời chú Ngũ tự chân ngôn và không lìa tự tánh Đại tạng kinh, ý giữ Huyền quan khiếu, một ngày suốt 24 giờ đều không rời, tuyệt không được lười biếng.
 • 50. 彌勒救苦真經  50  Muốn Tính và Mệnh hợp làm một, Tinh Khí Thần ngưng kết, khiến tự tánh trở về cội nguồn phục mệnh, muôn kiếp không hư hoại, hồi phục bổn lai diện mục, chứng Vô Sanh, trở về Vô Cực, thì cần bắt tay từ Minh Sư một điểm, một ngày 24 giờ thường không rời, mượn thân giả, tu linh tánh chân thật, không biếng lười, một phút liền thực hành một phút. Anh nhi là chỉ càn đạo, xá nữ là chỉ khôn đạo. Đại tạng kinh mà Lão Mẫu truyền cho thì phải ghi nhớ trong lòng, không phút nào rời, ghi nhớ chắc chắn trong lòng thì có thể phùng hung hóa cách. 邪神不敢來近身 Tà thần bất cảm lai cận thân Nếu thường trì niệm chân kinh, tất cả tà thần đều không dám đến gần mình để xâm phạm, tự nhiên đều tránh xa. Mặt khác, trong lòng thường ghi nhớ như in thì tất cả những vọng tưởng tà niệm đều tự nhiên bị tiêu diệt. Kinh Kim Cang viết: Như thị chú, như thị giáng phục kỳ tâm. Tâm phàm giáng phục thì tâm tánh sẽ thanh tịnh, ngộ được chân lý không có gì là khó. 持念一遍神通大 Trì niệm nhất biến thần thông đại Chỉ cần trì niệm một lần Ngũ tự chân kinh, hằng giữ tâm chí thành và không lìa tự tánh đại tạng kinh, khiến
 • 51. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  51  trong tự tánh tam bảo hợp làm một, tánh mệnh trở về nguồn cội, phát huy tiềm lực vô hạn của tự tánh, như sự diệu dụng quảng đại của các vị Thần. Nếu một ngày trì niệm qua một lần thì sẽ khiến cho tinh thần vui vẻ, thần thông quảng đại, có thể nảy sinh diệu trí tuệ mà ứng biến với vạn sự. 持念兩遍得超生 Trì niệm lưỡng biến đắc siêu sinh Trì niệm ngũ tự chân kinh liên tục, và thực tiễn ứng dụng nghĩa kinh trong đại tạng kinh, Tự Tánh làm chủ trong nhà, làm việc gì cũng chiếu theo thiên lý lương tâm, có thể khiến ta minh tâm kiến tánh, nhận lý tu đạo, tự nhiên sẽ không gieo trồng hạt giống luân hồi, cuối cùng khi mạng chung thì có thể siêu sanh liễu tử. 持念三遍神鬼怕 Trì niệm tam biến thần quỷ phạ Nếu một ngày trì niệm 3 lần thì tà thần ác quỷ đều sợ hãi mà tránh xa không dám đến gần mình. Nếu thời khắc nào cũng không rời, và tinh tấn chuyên cần tu tâm dưỡng tánh thì sẽ khởi động lương tâm trí tuệ của tự thân, khiến Tinh Khí Thần hợp làm một, ngập tràn hạo nhiên chánh khí. Lúc này trong ngoài kiên cố, tự tánh tròn sáng, tất cả tình dục vọng tưởng bởi trí tuệ giác ngộ
 • 52. 彌勒救苦真經  52  chiếu soi mà tĩnh lặng không không, tà thần ác quỷ sợ hãi mà tránh xa, thiện thần thường theo bên mình. 魍魎邪魔化為塵 Võng lượng tà ma hoá vi trần Võng lượng là chỉ sơn yêu thủy quái. Người tu đạo thường trì niệm chân kinh thì đến cả sơn yêu thủy quái đều biến thành tro bụi, tiêu diệt không còn tung tích. Lời chú Chân Kinh đọc lần thứ 3, và không ngừng hành công lập đức, không những thần thông quảng đại, thoát khỏi luân hồi siêu sinh liễu tử, ngay cả tà thần yêu ma, yêu quái ở sông núi, nhân quả nghiệp chướng đều sợ hãi, lập tức hóa thành tro bụi. Chỉ cần chân thành trì chú Chân Kinh, và niệm niệm không lìa tự tánh, lấy lòng chân thật, tâm của đứa bé sơ sinh, cùng tương ứng hợp với Trời, bảo trì thân tâm thanh tịnh, và làm việc mang lại lợi ích cho chúng sinh. Lòng tham vọng tưởng khởi lên thấy biết sai trái, tâm ma, thập ác bát tà, vĩnh viễn đều bị tiêu diệt, không thể khởi lên nữa. 修持劫內尋路徑 Tu trì kiếp nội tầm lộ kính Đại kiếp kỳ này là mấu chốt thăng giáng, chuyện đại sự liên quan đến sự sống và cái chết, cho nên trước khi đại kiếp được giáng phải cầu Minh Sư chỉ điểm khai thị đường
 • 53. Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh _ Sơ lược Chú Giải  53  con đường đi cho mình, phải tu, tôn Sư trọng đạo mà tu thật tốt, hành công lập đức, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tìm kiếm Đại Đạo quang minh có thể tránh kiếp và siêu sanh liễu tử. 念起真言歸佛令 Niệm khởi chân ngôn quy Phật lệnh Nếu đã đắc được chân truyền thì phải cấp tốc mà mãnh tiến, mặc trì chân kinh, tuân thủ Phật quy lễ tiết, tôn Sư trọng đạo, tu đạo tâm không đổi trước sau như một, khiến cho có thể phục hồi Phật tánh vốn có, lúc lâm chung có thể triều kiến Vô sinh Lão Mẫu, vĩnh sanh nơi tịnh thổ, không phải đầu thai trở lại trong biển khổ. 南無天元太保阿彌陀佛 Nam Mô Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật 十叩首 Thập khấu thủ Nam ở tiên thiên thì là can vị, Vô là vô cực, là nguồn gốc của đạo, cũng là nguồn gốc của thiên địa vạn vật sinh mệnh trong vũ trụ. Có âm dương mới có thể sinh vạn vật, cho nên vạn vật từ vô sinh mà sinh ra những chất thể hữu hình, cuối cùng rồi cũng sẽ từ hữu hình mà trở về vô hình. Nam ở hậu thiên thì là Ly vị, Ly thuộc hỏa là mặt trời, ánh mặt trời phổ chiếu thiên hạ vạn vật, không chỗ nào không
 • 54. 彌勒救苦真經  54  chiếu đến. Cho nên nếu trên trời không có ánh sáng thì không có ngày phân điểm; đất nếu không có ánh sáng thì vạn vật không thể sinh trưởng. Đây chính là diệu lý nghiên cứu Phật pháp, vô vi bất nhập. Cho nên, Nam Mô là vị chí tôn chí quý. Thiên Nguyên là phục thủy (khôi phục lại Thiên địa nhất nguyên) ban đầu, Nhất nguyên là 129600 năm. Một hội là 10800 năm, do đó Bạch Dương số vẫn còn 10800 năm. Thái Bảo là tước vị Tiên Thiên, tương đương với tước vị Hậu thiên quan danh tam công. Thái Nguyên Thái Bảo chưởng quy, y tam bảo Phật, Pháp, Tăng, Phật quang phổ chiếu khắp tam thiên thế giới. Phàm tu đạo thiện nam tín nữ, tuân theo quy y tam bảo mà tu thì có thể thành tiên, thành Thánh 1. Người quy y Phật (Giác tính). Bổn tánh của con người vốn dĩ là Phật tánh, khôi phục ngược lại bộ mặt vốn có của con người, trừ bỏ thất tình lục dục và tham sân si... 2. Người quy y pháp (Chánh tâm). Cái lễ tâm vô thiện vô ác, một ngày phản tỉnh lại tâm mình 3 lần, tức có thể hồi quang phản chiếu, quy về bổn tâm. 3. Người quy y tăng (Tịnh thân). Thanh tịnh trai giới, giới trừ Sát, Đạo, Dâm, Vọng, Tửu (rượu), quy phục lại thân Bồ Đề chánh đẳng chánh giác.