Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

arbetsliv

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

arbetsliv

 1. 1. Vi vill också ha rättvisa och flexibilitet – en rapport om arbetsmarknad och barnomsorg för ensamstående föräldrar av Sveriges Makalösa Föräldrar www.makalosa.org -1-
 2. 2. Vi vill också ha rättvisa och flexibilitet – en rapport om arbetsmarknad och barnomsorg för ensamstående föräldrar av Sveriges Makalösa Föräldrar INNEHÅLL 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Arbetsmarknad 4. Barnomsorg 5. Sammanfattning www.makalosa.org -2-
 3. 3. 1. INLEDNING Sveriges Makalösa föräldrar (SMF) är en organisation för ensamstående föräldrar. Vi arbetar med att bygga nätverk, och att opinionsbilda kring ensamstående föräldrars villkor. SMF organiserar föräldrar som är ensamstående i sitt föräldraskap, till exempel på grund av skilsmässa, ensamadoption, dödsfall eller att man valt att få barn på egen hand. Vår vision är att ensamstående föräldrar med barn ska ses som en familj bland andra familjer. För att nå dit arbetar vi för både attitydförändringar och förbättrade villkor för gruppen ensamstående föräldrar. Sveriges Makalösa Föräldrar vill synliggöra ensamstående föräldrars situation och visa på att våra bekymmer bygger på strukturella problem i samhället. Vi vill lyfta blicken från individnivå och visa att ensamstående föräldrar som grupp har sämre ekonomiska förutsättningar. Genom att gå igenom olika områden som är relevanta för ensamstående föräldrar, kan man se att förändringar inom till exempel bostadspolitik, barnomsorg, föräldraförsäkringen, arbetsmarknadspolitik ofta missgynnar vår grupp. Den här gången tittar vi närmare på arbetsmarknad och barnomsorg. För ensamstående föräldrar är det inte två områden som vi kan titta på var för sig, utan de är beroende av varandra, vilket rapporten visar med all tydlighet. Vi vill också ta kål på några myter: • ensamstående föräldrar arbetar inte mer deltid än sammanboende mammor • ensamstående föräldrar lever inte på bidrag • ensamstående föräldrar vill inte lämna bort sina barn till förskola dag som natt Läs vår rapport och lämna sådana spekulationer bakom dig. www.makalosa.org -3-
 4. 4. 2. BAKGRUND Målet för regeringens familjepolitik är att skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn skall minska inom ramen för välfärden. För ensamstående föräldrar innebär det att deras ekonomiska standard ska jämföras med hushåll utan barn. I praktiken ser det inte alls ut så, och att det finns ett gap där emellan kan man förstå. Frågan är bara hur stort gapet kan vara mellan olika hushåll, framför allt för de hushåll som har barn, utan att det får allt för stora konsekvenser för barnens rätt till en likvärdig uppväxt. De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt: Ensamstående med barn har fått en ökning i ekonomisk standard de senaste fem åren, men inte i samma utsträckning som andra. Om hushåll utan barn har en ekonomisk standard på 100, så uppgår sammanboende med barns standard till 93 % av den. För ensamstående med barn är standarden 68 %, och det är en procent lägre jämfört med 2000. Diagrammet ger en tydlig bild av hur ensamföräldrars ekonomi ser ut jämfört med sammanboende föräldrar och jämfört med hushåll utan barn. www.makalosa.org -4-
 5. 5. 3. ARBETSMARKNAD Sysselsättningen bland ensamstående mödrar har sjunkit, och såväl ensamstående mammor som pappor har sämre betalt än sina kollegor. Arbetsmarknad är ett viktigt område att titta närmare på. Vad kan arbetsgivarna göra för att underlätta, vilka frågor kan facket driva och vilka åtgärder väljer regeringen i en tid när möjligheten till full sysselsättning blir allt viktigare. Vi går igenom det punkt för punkt. Bra villkor i arbetslivet är avgörande för ensamstående föräldrar Det är inte en särskild sorts människor som blir eller är ensamstående föräldrar. Däremot påverkar en separation vardagslivet på många sätt. Ensamstående kvinnor med barn är den grupp som tjänar minst. Mest tjänar sammanboende män med barn. Att vara ensamstående mamma är ingen fördel i löneförhandling, men en gift pappa kan tillgodoräkna sig ganska många extra tusenlappar. En ensamstående mamma tjänar drygt hälften av en sammanboende pappas lön (54,3 procent). En typisk ensamstående förälder är fortfarande en kvinna, även om växelvis boende mellan föräldrarna ökar. I statistiken syns bara den förälder som barnet är skriven hos, och av dem, som kallas boföräldrar, utgör ensamstående mammor drygt 80 procent, motsvarande 256 295 hushåll i Sverige. En tredjedel av alla barn i Sverige har skilda föräldrar. En aktuell fråga i många familjer är hur man kombinerar familjelivet med arbetslivet, och det gäller även ensamstående föräldrar. Idag tycker nästan hälften av alla ensamstående föräldrar att kombinationen är svår. För Sveriges Makalösa Föräldrar är det en viktig fråga och vi presenterar här fyra åtgärder för att ge ensamstående föräldrar en bättre balans mellan arbetslivet och familjen. För det första kan arbetsgivare inkludera ensamstående föräldrar i sitt jämställdhetsarbete, det kommer att gynna fler på arbetsplatsen. Att i möjligaste mån låta föräldrar få inflytande över sitt arbetsschema, utrymme för flextid, möten ska vara på dagtid, och viktiga beslut tas där och inte på informella möten, som ”after work”. Möjlighet att arbeta hemifrån kan vara det som avgör om en ensamstående förälder som ska fixa både hämtning och lämning på dagis, kan gå från deltid till heltid. Friskvård på arbetstid ger friska medarbetare, och är särskilt bra för ensamstående småbarnsföräldrar som har begränsade möjligheter att göra någonting utan barn på fritiden. För det andra är möjligheten till en god inkomst väldigt viktig, eftersom ensamstående föräldrar är också ensamförsörjare. Tyvärr ser vi en minskning av sysselsättningen bland ensamstående föräldrar till 63 procent idag, en minskning från 1990, då andelen i sysselsättning var 79 procent. Även andelen deltidsanställningar bland ensamstående kvinnor har ökat. 40 procent av de ensamstående mammorna arbetar deltid. Ungefär var tionde av de ensamstående papporna arbetar deltid. En tredjedel av de ensamstående föräldrarna skulle vilja gå upp till heltid, men saknar den möjligheten på sin arbetsplats. Sedan krisen på nittiotalet har de flesta grupper fått det bättre, men gapet mellan dem och ensamstående föräldrar bara ökar, och det beror främst på lägre sysselsättning. Här behöver ske en rejäl förändring. Att arbeta för heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet är ett sätt att stärka ensamstående föräldrars ekonomiska situation, om man samtidigt för diskussionen om hur man på ett bra sätt kan kombinera heltidsarbete med att vara förälder. I andel räknat är det fler www.makalosa.org -5-
 6. 6. sammanboende mammor som arbetar deltid jämfört med ensamstående mammor. Många arbetar också ofrivilligt deltid, enligt LO, i yrken som traditionellt bara erbjuder deltidstjänster. Ytterligare en anledning till att många ensamstående föräldrar arbetar deltid är att det saknas barnomsorg på kvällar, nätter och helger. En skärpning av barnomsorgslagstiftningen är Sveriges Makalösa Föräldrars tredje krav. Att ha tillgång till barnomsorg när man arbetar måste vara en rättighet, oavsett när på dygnet eller veckan arbetet utförs. Idag finns flexibel barnomsorg i varannan kommun, och ett sextiotal kommuner erbjuder inte barnomsorg fullt ut trots att det finns en efterfrågan. Våra undersökningar visar att det ofta är ensamstående föräldrar som driver frågan och en heltäckande barnomsorg är avgörande för ensamstående föräldrars möjlighet till full sysselsättning. Avslutningsvis vill vi skicka med en bild av ensamstående föräldrars ekonomiska situation. Särskilt utsatta är ensamstående kvinnor med barn, som också är den största gruppen. En genomsnittslön för en ensamstående mamma är 16 051 kr. Det är 2216 kr lägre per månad än för kvinnor som inte har barn. Även ensamstående föräldrar med heltidsjobb har svårt att klara ekonomin. Drygt hälften av dem som bodde i ensamstående med barn-hushållen uppgav i en undersökning 2003 att de haft svårt att få pengarna att räcka till löpande utgifter varje eller nästan varje månad den senaste 12-månadersperioden. Fyrtio procent av dessa hushåll har också varit tvungna att låna pengar för att betala löpande utgifter. Förra året avslutades regeringens jämställdhetsutredning. Där slog utredaren Gertrud Åström fast att den ekonomiska situationen för ensamstående kvinnor med barn är ett hinder för full jämställdhet i Sverige. I Kanada har man infört ett förvärvsavdrag (grundavdrag) för ensamstående föräldrar. I samtliga nordiska länder utom Sverige får ensamstående föräldrar något slags extra stöd som kompensation. Vi ser att det finns behov av det också i Sverige, och ställer oss därför bakom jämställdhetsutredningens förslag på förvärvsavdrag, som i praktiken är ett sätt att minska marginaleffekterna. Våra granskningar, som vi redogjort för här, visar att ensamstående föräldrar inte bara har ökade kostnader utan också sämre möjligheter till full sysselsättning, barnomsorg och adekvat lön. Det är inte en särskild sorts människor som blir ensamstående. Däremot är det ganska många. Vi kan inte längre blunda för det utan måste tillsammans aktivt skapa lika förutsättningar för människor att försörja sig, oavsett vilken familjeform man lever i. Nya a-kasseregler får konsekvenser för ensamstående En viktig fråga för den nya regeringen är människors möjlighet att arbeta. Större delen av de förändringar som skett nu efter valet har rört arbetsmarknadspolitiken. För Sveriges Makalösa Föräldrar är möjligheten att arbeta och kunna försörja sig på sin lön en viktig fråga, och vi välkomnar också initiativ som minskar marginaleffekterna. För att regeringens politik ska fullt utslag och människor inte ska fastna mellan stolarna, som det populärt heter så krävs att förslagen från de olika departementen är synkade med varandra och att kommunerna är med på tåget och backar upp. Vi redovisar nedan två förslag som riksdagen antagit för att få fler i arbete kan man tänka. Det första förslaget innebär att arbetslösas sökområde utvidgas från dag ett, vilket naturligtvis får www.makalosa.org -6-
 7. 7. konsekvenser för ensamstående med barn. Vi vill påminna om att den allmänna debatten fokuserat mycket på tvåförsörjarfamiljers svårigheter att hinna hämta sina barn på. För en ensamstående förälder finns det bara en person som både hämtar och lämnar, vilket naturligtvis gör barnets dag på förskolan lång, och också kan betyda att förskolan behöver ha öppet längre än vad regeringsrätten kallar normal arbetstid, ungefär 8-17. Att utvidga sitt sökområde och vara beredd på att ta arbete på andra platser än där man bor kan också innebära att man får flytta från sitt sociala nätverk, släkt och vänner, för att arbeta. Möjligheten att få hjälp med barnpassning är då begränsad. Det andra förslaget innebär en sänkt ersättning till dem som får a-kassa. Vilka konsekvenser får ett sådant förslag för barnen i familjen? Vi efterlyser sådana analyser. De som har arbete ska betala mer till a-kassan, vilket lägger ytterligare börda på ekonomiskt utsatta ensamstående föräldrar. Skattesänkningen har påverkat deras ekonomi positivt, men har inte nått upp till de utlovade 1000 kronorna än, och äts dessutom upp av nya avgifter inom kommuner och landstings ansvarsområden. Exempel på sådana avgifter är högre inträden till badhus, besöksavgift till barnakuten, och ingen betalningsfri månad för förskoleavgiften. Sammantaget ser vi inte någon positiv förstärkning i ensamstående föräldrars ekonomi. ”Riksdagen har bestämt att arbetslösa i fortsättningen måste söka jobb också utanför hemkommunen eller jobb som de inte har erfarenhet av eller utbildning för att få pengar från arbetslöshetskassan, a-kassan. I dag behöver de inte göra det de första 100 dagarna som de får a-kassa. Ersättningen till den som är arbetslös sänks. För att få pengar från a-kassan måste man ha jobbat en längre tid än vad man behöver göra i dag. Dessutom ska alla som har jobb betala mer till a-kassan än vad man gör i dag.” Från www.riksdagen.se Hushållsnära tjänster inget för ensamföräldrar Avdraget för hushållsnära tjänster är en av regeringens pusselbitar för att underlätta för barnfamiljerna att kombinera arbetsliv med familjen. Så här skriver DN om det: ”Förslaget, som presenterades på torsdagen, innebär en skattereduktion på 50 procent när en privatperson köper hushållstjänster för det egna hemmet. Skattereduktionen får inte vara högre än 50.000 kronor per beskattningsår och den måste överstiga 1000 kronor. Det hushållsarbete som omfattas föreslås vara hjälp att städa, hjälp med tvätt och strykning av kläder, hjälp med att hämta och lämna barnen på dagis samt vårdhjälp till sjuka äldre personer.” Sveriges Makalösa Föräldrar har hållit ett öga på regeringens arbete med avdrag på hushållsnära tjänster av två skäl. Dels därför att det är en riktad satsning som direkt gynnar vissa mer än andra. När vi föreslår förvärvsavdrag för ensamstående föräldrar, ett förslag som vi lånat från Jämställdhetsutredningen, säger de flesta politiker nej. De vill hellre satsa på generell välfärd, än på riktade insatser till vissa grupper. Skatterabatt på hushållsnära tjänster är ett riktat stöd, som gynnar barnfamiljer med medel och hög inkomst. Kom ihåg det. Förvärvsavdrag är ett riktat stöd till ensamstående föräldrar med låg inkomst. Ensamstående föräldrar är den grupp som haft sämst ekonomisk utveckling de www.makalosa.org -7-
 8. 8. senaste tio åren, som har lägre sysselsättning idag än på nittiotalet och gapet mellan vår ekonomi och sammanboende föräldrars blir allt större. Trots att andra grupper rest sig från krisen, lyckas vi inte riktigt, eftersom alla politiska åtgärder som görs bara bidrar till att öka klyftorna. Behovet av ett riktat stöd har aldrig varit större. Den andra anledningen till att vi håller ett öga på skatterabatten är att vi är rädda att den ska framhållas som ett sätt att förbättra för ensamstående föräldrar. Vi skrev ett välkomnande brev till Göran Hägglund när han tillträdde, där vi uttryckte våra förhoppningar på ett gott samarbete. Göran Hägglund har svarat på vårt brev, och det finns att läsa i jubileumsnumret av vår medlemstidning. I brevet säger han att ekonomiska förutsättningar för att kunna kombinera föräldraskap med arbetsliv är särskilt viktigt för ensamstående föräldrar. Detta ska ske genom en familjepolitisk reform där en skattereduktion på hushållsnära tjänster ingår. En lösning som jag hur man än vänder och vrider på den inte gynnar de allra mest ekonomiskt utsatta makalösa föräldrarna. För de föräldrar som har möjlighet att använda sig av skatteavdraget för hushållsnära tjänster så gissar vi att de i första hand inte väljer vila eller egna aktiviteter, som Göran Hägglund tror sig veta i sitt brev till oss, utan snarare att jobba heltid eller att tillbringa mer tid med sina barn. Önskelista för arbetsmarknad Här är vår önskelista över vilka pusselbitar som behövs för att vårt livspussel ska gå ihop: 1. Inkludera ensamstående föräldrar i jämställdhetsarbetet på arbetsplatser, det kommer att gynna fler på arbetsplatsen. Möten bara på dagtid, friskvård, möjlighet att jobba hemma är några bra förslag som gynnar ensamstående föräldrar. 2. Arbeta för heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet är ett sätt att stärka ensamstående föräldrars ekonomiska situation. Många ensamstående föräldrar arbetar ofrivilligt deltid. 3. Skärp lagstiftningen så att kommunerna måste erbjuda barnomsorg när föräldrarna arbetar, även om det är efter klockan 18 på vardagar. 4. Inför ett förvärvsavdrag efter Jämställdhetsutredningens modell, ett bra sätt att minska marginaleffekterna och stärka ensamstående föräldrar. www.makalosa.org -8-
 9. 9. 4. BARNOMSORG Det är viktigt för alla att kunna försörja sig på sin lön. Det är också viktigt att samhället inte motarbetar detta. Barnomsorg är något som verkligen står i relation till människors möjlighet till arbete. Det infördes för att kvinnor skulle få möjlighet att komma ut i arbetslivet. Det är fortfarande en jämställdhetsfråga, och en frihetsfråga. Ska vissa grupper vara utelämnade till sitt, om de har något, sociala nätverk för att kunna arbeta, medan andra har sin barnomsorg tillhandahållen av samhället? Barnomsorg på obekväm arbetstid behövs Idag finns det människor som tvingas säga upp sig från fasta heltidstjänster för att kommunerna inte har lust att ordna barnomsorg på obekväm arbetstid. Många av dem är ensamstående föräldrar. Sveriges Makalösa Föräldrar är en riksorganisation för ensamstående föräldrar. För oss är rätten till barnomsorg en viktig fråga. Sysselsättningen bland ensamstående föräldrar sjunker och gapet i inkomster mellan ensamstående och sammanboende föräldrar är stort. Det får inte finnas några hinder för oss att komma ut på arbetsmarknaden. Tyvärr får vi ofta rapporter om motsatsen. Jag har två aktuella exempel. En kvinna utan barnomsorg tvingades säga upp sig från sitt arbete och blev avstängd från a-kassan. För att få a-kassa måste man stå till arbetsmarknadens förfogande, och utan barnomsorg på de tider när arbetet utförs, så gör man inte det. Två kvinnor i Svalöv blev uppmanade av lokala tjänstemän att säga upp sig från sina fasta heltidstjänster bara för att kommunen inte klarade av att erbjuda dem barnomsorg. Deras berättelser är inte unika. Vi lever i ett dygnetrunt-samhälle. Kraven på ständig tillgänglighet, effektivitet och service ökar. Det känns otänkbart att gå tillbaka till hur det var förut, när matbutiken var stängd på helgen och sjukvårdsupplysning inte var tillgängligt dygnet runt. Vi får ofta höra att mormor eller kompisar kan passa barnen istället. Och att alla barn faktiskt har två föräldrar som kan pussla för att få ihop det. Med sådana argument kan man argumentera emot all barnomsorg. Det gör inte politikerna, eftersom de förstår värdet av barnomsorg. För oss är det självklart att det inte ska vara relevant när på dygnet barnomsorgen sker. Även ensamstående föräldrar måste kunna arbeta för att försörja sig. Det måste finnas barnomsorg oavsett när på dygnet föräldrarna arbetat. Ansvaret för att erbjuda barnomsorg ligger hos kommunerna. Just nu pågår en översyn av skollagen, som också reglerar barnomsorgen, där det finns utrymme att förtydliga kommunernas ansvar för att tillhandahålla barnomsorg till föräldrar som arbetar, oavsett på dygnet det sker. Vad händer med barnomsorg på obekväm arbetstid? Här ger vi en kort sammanfattning av olika instansers ställningstagande kring barnomsorg på obekväm arbetstid: www.makalosa.org -9-
 10. 10. Skolverkets undersökning 2003 gjorde Skolverket, som också har ansvar för förskolorna, en undersökning av kommunerna och flexibel barnomsorg. Drygt varannan kommun, 150 kommuner, ordnar omsorg till barn som har föräldrar som arbetar på kvällar, nätter eller helger. Den vanligaste formen är nattöppna förskolor, men även familjedaghem och omsorg i hemmet förekommer. I ett sextiotal av alla kommuner finns ett större behov av ”nattis” än vad som kan tillgodoses. Av de 140 kommuner som inte anordnar nattomsorg anger 104 att det inte finns någon efterfrågan. De resterande 36 uppger andra skäl, oftast att kommunen har fattat ett politiskt beslut att inte erbjuda nattomsorg. 3 000 barn, ca 1 700 förskolebarn och ca 1 100 skolbarn hade nattomsorg år 2003. Det totala antalet barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg är ca 730 000 barn. Ungefär tre fjärdedelar av barnen tas emot i en förskola som är öppen dygnet runt. Ofta tar man emot även skolbarn. För sex procent av barnen har man löst omsorgen genom att en person kommer hem till barnet. Resten av barnen är i familjedaghem. Regeringsrätten tycker Många föräldrar som nekats barnomsorg har överklagat sin kommuns beslut. Den sista instansen att överklaga till är Regeringsrätten. Beslut i regeringsrätten blir också prejudicerande, och därför vägledande för hur andra liknande fall ska bedömas. Regeringsrätten har slagit fast att kommunerna är skyldiga att erbjuda barnomsorg på normal arbetstid, vilket de menar är dagtid på vardagar, och därför finns det inte någon skyldighet för kommunerna att erbjuda flexibel barnomsorg längre. Vad säger Barnombudsmannen? I april lämnade Barnombudsmannen över sin årliga rapport till regeringen. I den rapporten tar barnombudsmannen ställning för att skollagen ska ändras så att kommunerna tvingas erbjuda nattis eller barnomsorg i hemmet till de barn vars föräldrar arbetar på kvällar eller nätter. Det behövs ett tydliggörande och det måste vara genom lagstiftning för att markera att de här barnen som har föräldrar som jobbar kvällar och nätter måste kunna få en bra barnomsorg även de, säger Lena Nyberg, barnombudsman. Med barnombudsmannens tydliga ställningstagande om nattis så har också frågan behandlats med ett barnperspektiv, vilket vi välkomnar. Jan Björklund tycker att mormor ska fixa det Jan Björklund är den minister som har ansvar för barnomsorg. Det mesta som har med barnomsorg att göra beslutas i kommunerna. På regeringens nivå ligger den styrande skollagen. Att förtydliga skollagen så att kommunerna måste erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid är att lägga sig i kommunernas ansvar för mycket, hävdar till exempel moderaterna. Beslutet om maxtaxan är ett jämförbart exempel. Det beslutades av riksdagen, men drabbade www.makalosa.org - 10 -
 11. 11. kommunerna som genom maxtaxa fick lägre intäkter från barnomsorgsavgifterna. Aktuellt just nu är vårdnadsbidraget som också berör den kommunala ansvaret. Så här säger ansvarig minister Jan Björklund i en debatt om flexibel barnomsorg: Regeringen avser att behandla frågan om barns omsorg på kvällar, nätter och helger i ett kommande förslag till ny skollag. Min utgångspunkt i detta arbete är att det inte är önskvärt att införa någon generell rätt till kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid. En sådan förändring skulle inskränka det kommunala självstyret. För Jan Björklund är skillnaden stor beroende på när på dygnet arbete utförs. Man skulle kunna argumentera mot all barnomsorg med samma argument som Jan Björklund anför här: För det andra får man pussla, som jag tror interpellanten uttryckte det. Först och främst finns det alltid två föräldrar. Även om man lever frånskilda finns det två föräldrar till ett barn. Och så har man mormor, farmor, farfar, morfar, släktingar och vänner. Man måste pussla ihop. Det finns ingen som gör det därför att vi ser värdet av att människor arbetar. Barnomsorg har varit en viktig del i kvinnors frigörelse, att bli ekonomiskt självständiga. Bristen på barnomsorg på obekväm arbetstid, kopplat till den kunskap vi har om den sjunkande sysselsättningen bland ensamstående föräldrar borde göra oss ännu mer angelägna att föreslår åtgärder. Moderaterna i Strängnäs ändrar sig Det fallet som överklagades till Regeringsrätten gällde barnomsorg i det moderatstyrda Strängnäs. Där har man länge använt samma argument som Jan Björklund, att föräldrarna måste pussla ihop lösningar. Men nu svänger de borgerliga partierna i Strängnäs och överväger att frivilligt erbjuda nattdagis. Moderaten Björn Sandberg som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs menar att barnomsorg på nätter och helger kan vara en förutsättning för att hålla den arbetslinje som den borgerliga alliansen driver. Ett exempel från Svalöv I Svalöv har ett antal föräldrar nekats nattbarnomsorg, som det var frågan om där. De har till och med blivit uppmanade att säga upp sig från sina fasta heltidstjänster. Det väckte stor debatt i Svalöv och slutligen togs ett beslut i fullmäktige att barnomsorg på obekväm arbetstid endast skulle erbjudas till föräldrar med ensam vårdnad och dåligt socialt nätverk. Socialdemokrater och moderater var överens om detta, men oppositionen var hård. Aase Jönsson från kristdemokraterna argumenterade emot, berättar Helsingborgsbladet: Att kräva ensam vårdnad eller att de ska sakna sociala nätverk, det är ju verkligen att peka ut och lämna ut personer på ett oerhört grymt sätt, rasar en minst sagt upprörd Aase Jönsson (kd). Vad säger partierna? Alla partier är tillfrågade via sin info-epostadress. Moderaterna www.makalosa.org - 11 -
 12. 12. Vi ser frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid som en kommunal fråga. Vi har inget förslag på att skärpa lagen i syfte att tvinga kommunerna att tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid. Petter Larsson Miljöpartiet Vi tycker att lagstiftningen måste skärpas så att kommunerna måste erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. Johan Schiff Vänsterpartiet Vänsterpartiet kräver i en motion, som nu behandlas i utbildningsutskottet, att skollagen ändras. Kommunerna ska vara skyldiga att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid om föräldrarna har behov av detta och inte kan ordna det på annat vis. Rosana Dinamarca Folkpartiet Folkpartiet tycker att det är mycket bra med barnomsorg på obekväma tider. Det är positivt att många kommuner erbjuder detta och det är bra för jämställdheten då många kvinnor arbetar på obekväma tider, exempelvis i vården. Vi anser dock att det är en kommunal fråga hur man väljer att arrangera barnomsorgen. Regeringen avser att behandla frågan om barnomsorg på kvällar, nätter och helger i ett kommande förslag till ny skollag. Vår utgångspunkt i detta arbete är att det inte är önskvärt att införa någon generell rätt till kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid. En sådan förändring skulle inskränka det kommunala självstyret. En generell lagstiftning skulle också kunna innebära enorma kostnader. Det är bättre att kommunerna själva får utforma en policy som fungerar där och där man vet att man kan bära de kostnader som blir. Hanna Lager Kristdemokraterna Frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid är komplicerad. Enligt skollagen ska förskoleverksamhet tillhandahållas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Detta kan tolkas som att kommunerna även är skyldiga att erbjuda omsorg under kvällar, nätter och helger för de föräldrar som har sådana arbetstider. Drygt varannan kommun ordnar idag också omsorg på obekväma tider. Regeringsrätten har dock konstaterat i två vägledande domar att kommunerna inte är skyldiga att anpassa barnomsorgen till enskilda föräldrars önskemål på detta sätt. Kristdemokraternas utgångspunkt i familjepolitiken är barnets och familjernas behov. Vi arbetar i regeringen för en barnomsorg som bättre möter familjernas behov och underlättar vardagspusslet för familjerna. Det handlar framför allt om att ge föräldrarna ökade förutsättningar att välja den typ av verksamhet som är lämplig för just deras barn, i deras situation. Regeringen arbetar just nu med införandet av en barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att få ekonomiska förutsättningar att själva hitta lösningar för omsorgen om barnen. Det är ett system som kommer att skapa nya möjligheter för de föräldrar som har behov av en omsorg annan tid än på dagen. Målsättningen måste vara att hitta den bästa lösningen för varje barn och varje familj vilket inte nödvändigtvis är quot;nattisquot;. Samtidigt måste vi naturligtvis även fundera över kommunernas skyldighet i denna fråga www.makalosa.org - 12 -
 13. 13. vilket också nu görs i den pågående översynen av skollagen. Vi vill invänta det förslag som då läggs innan vi slutgiltigt tar ställning till hur kommunens skyldighet ska se ut. Anna-Karin Adolfsson Centerpartiet Vi kommer att införa en barnomsorgspeng under mandatperioden som stimulerar etableringen av alternativ. Makten finns hos föräldrarna att välja utifrån just deras behov. Det kan handla om alternativa driftsformer, t.ex. privat och kooperativ barnomsorg eller barnomsorg på kvällar och helger. Barnomsorgspengen kan också användas för barnomsorg i en annan kommun än hemkommunen. Ökad mångfald i utbudet stimulerar även kommunerna att vässa sin egen verksamhet, till exempel genom att erbjuda bättre kvalitet och tillgänglighet. David Persson Nattisbegreppet Nattis är ett populärt smeknamn för barnomsorg som sker på nätter, kvällar och helger. Det kan vara ett begränsande uttryck eftersom många bara tolkar in övernattning på en nattöppen förskola i det begreppet. För till exempel kulturarbetare med delad arbetsdag är det inte den bästa lösningen, utan de förespråkar barnomsorg i hemmet. Barnomsorg i hemmet kan också vara lämpligt där det är få föräldrar som efterfrågar omsorg på obekväm arbetstid, eller om föräldern bara arbetar på kvällen och inte är borta hela natten. Vi lägger inga värderingar i vilken form som är bäst utan anser att det får anpassas efter de berörda, och det är viktigt att ha den forskning som finns om anknytning mellan barn och föräldrar i minnet. Andra begrepp som vi använder för att beskriva samma sak är flexibel barnomsorg och barnomsorg på obekväm arbetstid. Regeringsrätten har slagit fast att kommunerna är skyldiga att erbjuda barnomsorg på normal arbetstid, vilket de menar är dagtid på vardagar. Vårdnadsbidraget är ett riktat stöd till kärnfamiljen All annan politik utgår ifrån att med mer eller mindre milda tag stimulera människor till att arbeta. Vårdnadsbidraget är en reform i motsatt håll, det blir okej för några att avstå från att arbeta under en tidsperiod. Eftersom vi är en grupp där vårt arbete är det enda sättet att försörja sig är det känsligt om det kommer tendenser i samhället som skuldbelägger föräldrar som inte kan välja att stanna hemma med sina barn, trots att man skulle vilja eller själv tror att barnen skulle må bra av det. Det skapar i sig en stress, som kan jämföras med de känslor som finns idag när trenden är stark att barnen ska hämtas tidigt på förskolan. Så här skriver kristdemokraterna om vårdnadsbidraget på sin hemsida: ”Vårdnadsbidraget är en rättvisereform. Det ger ett litet, men viktigt stöd till de familjer som väljer att själva ta hand om sina små barn eller vill gå ner i arbetstid för att på så sätt få mer tid till barnen. Valfrihet för oss kristdemokrater är flexibilitet för familjen. En verklig valfrihet förutsätter dessutom att det finns ekonomiska möjligheter för ett fritt val.” Från www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/Familj/vardnadsbidragetskainforassnarast.aspx www.makalosa.org - 13 -
 14. 14. För att ge en rättvisande bild av olika familjers verklighet så måste det betonas att vårdnadsbidraget inte är ett alternativ i familjer som består av en försörjare. Ensamstående föräldrar har inte ekonomiska möjligheter att göra ett fritt val, och vårt familjeliv innehåller väldigt lite flexibilitet. Från vårt perspektiv är mer flexibilitet välkommet, och vi har ganska ödmjukt efterlyst en heltäckande barnomsorg, och en god kvalitet på den allmänna förskolan. Vi har också lyft fram förvärvsavdrag som ett förslag för att öka vår ekonomiska flexibilitet och ge låginkomsttagare möjlighet att få en dräglig levnadsstandard. Det finns en grupp barnfamiljer som lever på en väldigt liten inkomst, vilket Rädda barnen redovisar årligen i sina fattigdomsrapporter. De är inte den största väljargruppen, men de har stora behov som kräver politiska åtgärder. Störst risk att hamna i ekonomisk utsatthet löper barn till ensamstående, utrikes födda föräldrar. Vilka är det som är målgrupp för vårdnadsbidraget? Kanske är det familjer som skulle ha råd att vara hemma med barnen ändå, genom att utnyttja föräldraförsäkringens möjligheter att sprida ut dagarna fram till barnet fyller åtta år. Finns det någon forskning som kan visa skillnader i hälsa och prestationer senare i livet, mellan barn som varit hemma under de tre första åren och barn som gått på förskola? Om det är bättre för barn att vara i sin hemmiljö med sina föräldrar, vilka stödjande åtgärder planeras för förskolebarnen? Vi tycker att öppna förskolan är en viktig stödjande verksamhet, och vi tror att den blir ännu viktigare om antalet hemmavarande föräldrar ökar, och man är det under lång tid. Vi ser i vår dagliga verksamhet hur otroligt viktigt det är för föräldrar med ett nätverk som består av andra föräldrar. Kommunen behöver tillhandahålla sådana mötesplatser för att förebygga bekymmer som ger kostnader på längre sikt. Föräldrastöd är en av de bästa, och evidensbaserad, förebyggande metoderna. Vad händer med en familj som separerar under tiden med vårdnadsbidrag, vilket ekonomiskt stöd finns då för den hemmavarande föräldern? Separationer under barnets första år är inte ovanligt, och risken är högre om föräldrarna inte delar på föräldraledigheten. Riskerar den förälder som är hemma med barnet att stå helt utan försörjning om den arbetande föräldern flyttar? Finns det risk att ett högt uttag av vårdnadsbidrag påverkar hur mycket pengar som går till den allmänna förskolan? Eftersom ensamstående föräldrar inte har möjlighet att vara hemma med sina barn, och våra barn istället ofta har långa dagar på förskolan är en god kvalitet väldigt viktig för oss. Vi har sett att finansministern också noterat detta och nämnt det i ett av sina utspel. Vi hoppas att vårdnadsbidraget inte påverkar förskolans budget. En god kvalitet på förskolan är viktigt för oss. Vi har ofta våra barn långa dagar på dagis, eftersom vi är ensamma om att hämta och lämna. För att skapa ökad flexibilitet, och en mer rättvis barnomsorg för vår grupp så föreslår vi istället barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi hoppas att det blir regeringens nästa reform på den kommunala arenan. Önskelista för barnomsorg Vi har två punkter på vår önskelista för barnomsorgen: 1. Behåll en god kvalitet på den allmänna förskolan www.makalosa.org - 14 -
 15. 15. 2. Kommunerna måste erbjuda barnomsorg oavsett när på dygnet föräldern har sin ordinarie arbetstid förlagd. www.makalosa.org - 15 -
 16. 16. 5. SAMMANFATTNING Vi inledde vår rapport med att berätta om vårt arbete för att stärka gruppen ensamföräldrar i Sverige. Målet för svensk familjepolitik är generöst, att utjämna skillnaderna mellan familjer med barn och utan barn. Trots det behövs det påminnelser och ofta konkreta förslag för att hålla den förda politiken på rätt spår. Vår rapport är en sådan påminnelse. Ensamstående föräldrar är en ekonomiskt utsatt grupp. Det visar jämställdhetsutredningen, Välfärdsbokslutet och Rädda barnens fattigdomsrapporter. För vår grupp är det viktigt att vår ekonomiska tillväxt kommer ifatt alla andra grupper i samhället, för att vi inte ska få för stora klyftor och för att våra barn ska få en likvärdig uppväxt. Arbetsgivare har ett ansvar för att människor ska kunna sköta sitt arbete, arbetstiderna måste förläggas så att de går att kombinera med familjeliv och alla, oavsett familjebild, ska ha möjlighet till kompetensutveckling och löneökningarna. Ensamstående föräldrar har också en begränsad tid att förfoga över. Man ska räcka till på jobbet, i hushållsarbetet och för barnen. Trots detta arbetar många föräldrar heltid, och heltidsarbete är en förutsättning för att man ska kunna försörja sig. Det finns dessutom många som inte ens kan försörja sig på sin heltidslön. Ett förvärvsavdrag, som jämställdhetsutredningen föreslår och som finns i Kanada, är ett sätt att stärka gruppen ensamföräldrars ekonomiska situation och ge oss möjlighet att komma i kapp i disponibel inkomst och standard. Marginaleffekterna minskar med förvärvsavdraget. Bristande barnomsorg är en anledning till att föräldrar arbetar deltid. Vi kräver en mer flexibel barnomsorg som föräldrarna ska kunna använda till sina barn när de själva arbetar. Ur ett barnperspektiv är det inte rätt att förälderns sociala nätverk ställer upp varje gång barnomsorg behövs, med olika personer och platser från gång till annan. Barn behöver kontinuitet, oavsett om föräldrarna arbetar dag eller nattetid. En god kvalitet på förskolan är viktigt eftersom barn till ensamstående tillbringar mycket tid på förskolan. Vi har inga möjligheter att ”ta vår Mats ur skolan” om kvaliteten sjunker, eftersom vi då inte kan arbeta för att försörja oss. En väl utbyggd allmän förskola med god kvalitet är en viktig pusselbit för att ensamstående föräldrar ska kunna arbeta – och dessutom göra med förvissning om att barnen har det bra. Med detta hoppas vi ha tagit kål på några myter om ensamstående föräldrars arbetsvilja, ekonomiska situation och varför vi tjatar om att kunna lämna bort på våra barn på natten. Vi vill visa att vi är en familj som andra familjer, som med ganska enkla medel, i mycket högre utsträckning än idag vill kunna försörja oss själva och bidra till samhällslivet. Helene Sigfridsson Generalsekreterare Stockholm 11 juni 2007 www.makalosa.org - 16 -

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.212

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

4

Befehle

Downloads

3

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×