Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Part2

621 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Part2

 1. 1. ‫1141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫השקעות פיננסיות‬ ‫תקציר‬‫האוניברסיטאות מנהלות תיקי נכסי כספיי שבה סכומי ניכרי . מקור של‬‫1‬ ‫הכספי בתיקי הנכסי הוא בתרומות, בעודפי תזרי מפעילות שוטפת וביעודות‬‫שונות. הכספי שמקור בתרומות מנוהלי כקרנות צמיתות )א התור התנה את‬‫התרומה בהשקעת כספיה לצמיתות ובשימוש בפירות ההשקעה בלבד למטרות‬‫שקבע( או כקרנות מתכלות )א התור קבע כי יש להשתמש בכספי התרומה‬‫בהדרגה במהל כמה שני (. האוניברסיטאות משקיעות את הכספי באפיקי‬‫השקעה שוני כדי לשמור על ערכ הריאלי. מדי שנה בשנה משתמשות‬‫האוניברסיטאות בתשואה מההשקעות לצרכי המוגדרי מראש2, לרוב על ידי‬ ‫התורמי , כגו מחקר, מלגות והלוואות לסטודנטי .‬ ‫האוניברסיטה( נכסי‬ ‫בספטמבר 9002 עמדו לרשות אוניברסיטת תל אביב )להל ג‬‫כספיי בסכו של כ 3.2 מיליארד ש"ח, 9.1 מיליארד ש"ח מה נוהלו על ידי ועדת‬‫ועדת‬ ‫ההשקעות של האוניברסיטה, שהיא ועדת משנה של הוועד המנהל )להל‬‫ההשקעות(, ו 4.0 מיליארד ש"ח נוהלו בנפרד3. אג הכספי של האוניברסיטה‬ ‫אחראי להשקעת הנכסי על פי הנחיות ועדת ההשקעות.‬‫בדוח מבקר המדינה 65ב ממאי 6002 פורס פרק בנושא "השקעות פיננסיות‬‫באוניברסיטאות תל אביב, בר איל וב גוריו בנגב" )להל הדוח הקוד (, ובו פורטו‬ ‫ממצאי הנוגעי , בי היתר, לאוניברסיטה.‬ ‫בחודשי מרס אפריל 9002 בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי, שהתאפיי , בי‬‫מימשה האוניברסיטה, את כל‬ ‫היתר, בירידות שערי ניכרות בשוקי ההו בעול‬ ‫האג"ח( הקונצרניות שבסיכו‬ ‫המניות שהיו בהחזקתה ואת איגרות החוב )להל‬ ‫בעקבות החלטה שהייתה מחלוקת בעניינה.‬ ‫פעולות הביקורת‬ ‫בחודשי מאי אוקטובר 0102 עקב משרד מבקר המדינה לסירוגי אחר תיקו‬ ‫הליקויי בכמה נושאי שהועלו בדוח הקוד באוניברסיטת תל אביב )להל‬‫המעקב(. במעקב לא נבדק תיקו הליקויי באוניברסיטאות בר איל וב גוריו .‬ ‫מל"ג(, בוועדה לתכנו‬ ‫פעולות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה )להל‬ ‫ות"ת( ואצל רש ההקדשות במשרד המשפטי )להל‬ ‫ולתקצוב שלה )להל‬‫הרש (. משרד מבקר המדינה בדק ג את תהלי קבלת ההחלטות של האוניברסיטה‬ ‫__________________‬‫נכסי שנצברו לש מימוש התחייבות הרשומה במאז כעתודה )התחייבות לזמ ארו שסכומה ומועדי‬ ‫1‬ ‫פירעונה נאמדי (.‬ ‫אשר לקרנות מתכלות מדי שנה בשנה משתמשות האוניברסיטאות ג בחלקי מהקרנות.‬ ‫2‬‫שבעה תיקי נכסי כספיי מנוהלי על ידי אג הכספי בחשבונות נפרדי מסיבות שונות, כגו ניהול‬ ‫3‬ ‫ע התור וניהול משות ע כמה אוניברסיטאות.‬
 2. 2. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫2141‬‫בעניי מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני שיש בה סיכו ואת הפעולות שננקטו‬ ‫ליישו החלטת הוועד המנהל בעניי זה בתחילת 9002.‬‫משרד מבקר המדינה מדגיש כי הוא לא בח א ההחלטה למכור את תיק המניות‬‫והאג"ח הקונצרני של האוניברסיטה הייתה נכונה, אלא רק את תהלי קבלת‬‫ההחלטות בנושא ואת אופ יישומ . אי לראות בדוח זה משו חוות דעת כלשהי על‬ ‫עצ ההחלטה האמורה. החלטה בעניי זה נתונה לשיקול הדעת של הגורמי הנוגעי‬ ‫בדבר באוניברסיטה, ולכ משרד מבקר המדינה לא מצא מקו לעסוק בכ .‬ ‫עיקרי הממצאי‬ ‫מעקב אחר תיקו ליקויי‬‫החוק(, קובע את‬ ‫1. חוק מבקר המדינה, התשי"ח 8591 ]נוסח משולב[ )להל‬‫החובה של ראש הגו המבוקר )לעניי האוניברסיטה הוועד המנהל( למנות צוות‬‫לתיקו ליקויי בראשות המנכ"ל וכ לדווח למבקר המדינה על ההחלטות שהתקבלו‬‫לש תיקו הליקויי שהעלתה הביקורת, על הדרכי לתיקו הליקויי והמועד‬‫לתיקונ ועל הליקויי שהוחלט לדחות את תיקונ והנימוקי לכ . האוניברסיטה‬ ‫הקימה צוות לתיקו ליקויי רק לאחר פניית משרד מבקר המדינה אליה, כשנתיי‬ ‫וחצי אחרי פרסו הדוח הקוד .‬‫2. א שהאוניברסיטה החלה לגבש טיוטת נוהל לוועדת השקעות כבר בשנת 5002,‬‫במהל הביקורת הקודמת של משרד מבקר המדינה, הנוהל בנושא נכנס לתוק רק‬ ‫ביולי 9002, לאחר הפנייה האמורה של משרד מבקר המדינה לאוניברסיטה בעניי‬ ‫הדיווח על תיקו הליקויי .‬‫3. בשנת 5002 מינה מנכ"ל האוניברסיטה דאז ועדה לקביעת נהלי בנושא‬‫השקעות לאג הכספי , והיא הייתה אמורה להגיש את המלצותיה עד ספטמבר 5002.‬‫עד אוקטובר 0102, מועד סיו הביקורת, לא השלימה האוניברסיטה את גיבוש‬ ‫הנהלי האמורי .‬‫4. נוהל ועדת ההשקעות עסק בצור במניעת מצב של ניגוד ענייני בקרב נציגי‬‫הציבור בוועדה, אול הוא לא עסק כלל במניעת מצב זה בקרב חברי הסגל האקדמי‬ ‫החברי בוועדה, א שג ה עלולי להיות במצב של ניגוד ענייני .‬‫5. חברי ועדת ההשקעות לא נדרשו לגלות את זיקותיה השונות העסקיות,‬ ‫החברתיות, הפוליטיות והאישיות בהצהרה חתומה לפני מינוי לחברי בוועדה.‬ ‫6. האוניברסיטה עדיי מנכה חלק ניכר מתשלומי ההקצבות המקבילות4 )להל‬‫הניכוי הראשוני(, נוס על ניכוי תקורה בשיעור המקובל באוניברסיטה )שיעור‬‫התקורה המנוכה מרוב פירות קרנות המחקר, למשל, הוא %53(. ממסמכי‬‫האוניברסיטה אי לדעת מה הסיבות לביצוע הניכוי הראשוני. ניכוי זה הוא תקורה‬‫במהותו, ומכא שבפועל מנכה האוניברסיטה מההקצבות המקבילות תקורה ששיעורה‬ ‫__________________‬‫כספי שהאוניברסיטאות מקבלות מוות"ת מדי שנה בשנה, על פי סכומי הקרנות הצמיתות שה‬ ‫4‬ ‫מנהלות ומקור בתרומות.‬
 3. 3. ‫3141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫גבוה הרבה יותר משיעור התקורה שהיא מנכה מפירות הקרנות הרגילות. לפיכ‬ ‫מנכה האוניברסיטה מההקצבות המקבילות לקרנות מחקר, למשל, כ %66.‬‫7. האוניברסיטה עדיי לא רשמה כהקדשות את רוב הקרנות הצמיתות המוגדרות‬ ‫כ לפי דרישת התור , ועמדתה בעניי זה מגובה בחוות דעת בנושא שנת יוע‬‫משפטי חיצוני לוועד ראשי האוניברסיטאות בשנת 6002. רישו קרנות אלה‬‫כהקדשות אצל הרש דרוש כדי לאפשר פיקוח ציבורי עליה , למנוע שימוש לרעה‬ ‫בנכסי הקרנות, לתרו לשמירה על ערכ ולהבטיח שינוצלו רק למטרות שסוכמו ע‬‫התורמי . במצב הנוכחי ספק רב א מתקיי הפיקוח הציבורי הדרוש. על פי הדוחות‬‫הכספיי של האוניברסיטה מ 90.9.03 ולפי נתוני נוספי שמסרה, במועד זה היא‬‫ניהלה כ 009,1 קרנות צמיתות ומיועדות שס כספיה כ 7.1 מיליארד ש"ח, א רק‬‫551 מה )כ %8(, שס כספיה כ 341 מיליו ש"ח )כ %8 מס כספיה של כלל‬ ‫הקרנות הצמיתות(, נרשמו כהקדשות.‬‫8. משרד מבקר המדינה קבע בדוח הקוד כי "מאחר שכישלו בניהול ההשקעות‬‫עלול לגרו לחריגה מהתקציב ולמשבר פיננסי, ונוכח חשיבות השמירה על איתנות‬ ‫הפיננסית של האוניברסיטאות, מ הראוי שוות"ת תשקול לקבוע כללי מנחי‬‫לניהול ההשקעות ותכי אות בתיאו ע האוניברסיטאות". רק ביולי 0102 מינתה‬‫ות"ת צוות מטעמה אשר יבח ע האוניברסיטאות את עמדת ואת דר עבודת בנושא‬‫השקעות פיננסיות וימלי לוות"ת על מדיניות בתחו זה. הצוות אמור להציג את‬ ‫ממצאיו לפני מליאת ות"ת עד מרס 1102.‬ ‫ההחלטה על מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני ויישומה‬‫1. בישיבת ועדת ההשקעות שהתקיימה ב 90.1.11 דווח כי "על מנת לצמצ את‬‫חוסר הוודאות ולאפשר להנהלה לשלוט על היק הגירעו החזוי, החליטה ההנהלה‬‫להמלי לוועדת ההשקעות על שינוי מבנה ההשקעות ומעבר להשקעות בטוחות יותר‬ ‫בריבית קבועה וזאת על ידי מימוש האחזקות במניות ובאג"ח קונצרני". הפרוטוקולי‬ ‫של ישיבות הנהלת האוניברסיטה שקדמו לישיבת ועדת ההשקעות האמורה אינ‬‫מתעדי החלטה כזאת של ההנהלה, ולא ברור אפוא כיצד היא התקבלה ומה נאמר‬ ‫בה.‬‫2. בישיבה שקיי הוועד המנהל של האוניברסיטה במרס 9002 הוחלט לממש את‬‫כל המניות ואת האג"ח הקונצרני שיש בו סיכו . אחד מ השיקולי שעליה נסמכה‬‫ההחלטה היה שהאוניברסיטה תיאל לשאת ב"קנס" א יתרת ההשקעות תהיה‬ ‫קטנה מיתרת הקרנות. א על פי כ לא הוסבר בישיבה מה משמעותו של ה"קנס".‬‫3. לפני הישיבה במרס 9002 המציא אג הכספי לחברי הוועד המנהל מסמ ובו‬‫תמצית מדיניות ההשקעות של האוניברסיטה ממאי 7002 עד פברואר 9002 והרכב‬ ‫תיק ההשקעות בניהול ועדת ההשקעות בפברואר 9002. במסמ לא נכללו פרטי‬‫ונתוני חשובי כגו יתרת הקרנות לעומת יתרת ההשקעות )כלומר עד כמה קרובה‬‫האוניברסיטה ל"קו האדו " של ההתחייבויות לתור (, ה"קנס" שאפשר‬ ‫שהאוניברסיטה תצטר לשל , דרכי פעולה שונות ותוצאות חזויות שלה . המסמ ג‬ ‫לא כלל חלופות למימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני ודרכי להשקעת הכספי‬ ‫א תתקבל החלטה לממשו. חברי הוועד המנהל לא ביקשו להמציא לה מסמ‬ ‫מפורט כאמור, ובהיעדרו ספק א יכלו לקבל החלטה מושכלת.‬
 4. 4. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫4141‬‫4. על פי החלטת הוועד המנהל ממרס 9002, ועדת ההשקעות היא שהייתה אמורה‬‫להורות על מימוש המניות והאג"ח הקונצרני שבסיכו . מאחר שוועדת ההשקעות‬‫ביקשה לדחות את ביצוע ההחלטה מימש סמנכ"ל הכספי דאז, באישורה של יושבת‬‫הראש דאז של הוועד המנהל, את כל תיק המניות של האוניברסיטה5. בעקבות‬‫המימוש התפטרו חברי ועדת ההשקעות. יושבת הראש דאז לא עדכנה את חברי הוועד‬‫המנהל בעוד מועד לגבי ההתרחשויות האמורות ולא הביאה לידיעת שחברי ועדת‬‫ההשקעות סירבו לבצע את החלטת הוועד המנהל וביקשו לדחותה עד קיו פגישה‬ ‫בינה ובי יו"ר הוועדה. ממסמכי האוניברסיטה עולה כי בספטמבר 9002 מסר אג‬‫הכספי של האוניברסיטה ליושבת הראש דאז, לבקשתה, הערכה שלפיה ההפסד‬‫של האוניברסיטה ממימוש המניות בלבד עקב החלטת הוועד המנהל ממרס 9002‬ ‫נאמד בכ 07 מיליו ש"ח באוגוסט 90026.‬‫מהחלטת הוועד המנהל ב 90.3.61‬ ‫5. במהל כל התקופה שבה התרחשו הדברי‬‫ועד התפטרות חברי ועדת ההשקעות ב 90.4.32 לא נפגשו יו"ר ועדת ההשקעות דאז‬ ‫ויושבת הראש דאז, כדי לדו בנושא.‬‫6. מנכ"ל האוניברסיטה והנשיא דאז, שהיו ממוני על סמנכ"ל הכספי , לא‬ ‫התערבו בדר שבה הוא ייש את ההחלטה של הוועד המנהל ממרס 9002.‬ ‫סיכו והמלצות‬‫חשיבותה של ביקורת מעקב של משרד מבקר המדינה נובעת מ הצור לוודא‬‫שהגופי המבוקרי אכ תיקנו את הליקויי ושהביקורת הניעה אות לנהוג על פי‬‫החוק ועל פי סדרי מינהל תקיני והביאה לידי שיפור פעולת וחיסכו של כספי‬‫ציבור. על כ ממלי משרד מבקר המדינה לכל המוסדות להשכלה גבוהה כי יבחנו את‬‫הליקויי שפורטו בדוח זה ובדוח קוד בעניי הפיקוח והבקרה על ביצוע ההשקעות,‬‫הסדרת פעילות ההשקעות על כל צדדיה בנהלי מתאימי ורישו הקרנות הצמיתות‬‫שמקור בכספי תרומות וייעוד נקבע על ידי התורמי אצל רש ההקדשות, ככל‬ ‫שהדברי רלוונטיי לה , יפיקו לקחי ויישמו אות .‬‫הממצאי שהועלו בביקורת זו בעניי דר קבלת ההחלטה בדבר מימוש תיק המניות‬ ‫והאג"ח הקונצרני של האוניברסיטה ויישומה בחודשי מרס אפריל 9002 מלמדי‬‫שהיו פגמי וטעויות בהליכי הטיפול בנושא של האוניברסיטה, הוועד המנהל ומי‬‫שעמדה אז בראשו. יש מקו להניח כי אילו מימשה האוניברסיטה את כל ההמלצות‬‫שנכתבו בדוח הקוד של מבקר המדינה, כמה מהליקויי המועלי בדוח זה היו‬ ‫נמנעי .‬ ‫על מוסדות אוניברסיטת תל אביב לנקוט צעדי ליישו ההמלצות ולתיקו הליקויי‬ ‫שפורטו ה בדוח הקוד וה בדוח זה.‬‫לדעת משרד מבקר המדינה, כדי למנוע את הישנות הליקויי שהועלו בדוח ביקורת‬‫זה על האוניברסיטה לבחו ביסודיות את המתכונת הראויה לקבלת החלטות בעניי‬ ‫__________________‬ ‫במאי 9002 שונתה מדיניות החזקת האג"ח הקונצרני של האוניברסיטה. הדוח אינו עוסק בעניי זה.‬ ‫5‬‫הערכה זו התבססה על השווי של המניות האמורות באוגוסט 9002 לעומת שווי המימוש שלה במרס‬ ‫6‬ ‫9002.‬
 5. 5. ‫5141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫מדיניות ההשקעות שלה ואת הסמכויות של ועדת ההשקעות, ואחר כ לקבוע בנוהל‬ ‫מחייב את הכללי בעניי זה ולפעול ליישומו.‬‫מאחר שכישלו של האוניברסיטאות בניהול ההשקעות עלול לגרו לחריגה מהתקציב‬‫שלה ולמשבר פיננסי, ונוכח חשיבות השמירה על איתנות הפיננסית, על המועצה‬ ‫להשכלה גבוהה והוועדה לתכנו ולתקצוב שלה להשלי בדחיפות את בדיקת בעניי‬‫העקרונות המנחי הראויי לניהול השקעות, כפי שהמלי משרד מבקר המדינה‬ ‫בדוח הקוד , וכ את גיבוש עמדת בנושאי האחרי המפורטי בדוח זה רישו‬ ‫קרנות כהקדשות וניכוי עמלות מההקצבות המקבילות.‬ ‫♦‬ ‫מבוא‬‫האוניברסיטאות מנהלות תיקי נכסי כספיי שבה סכומי ניכרי . מקור של הכספי בתיקי‬ ‫הנכסי הוא בתרומות, בעודפי תזרי מפעילות שוטפת וביעודות7 שונות. הכספי שמקור‬‫בתרומות מנוהלי כקרנות צמיתות )א התור התנה את התרומה בהשקעת כספיה לצמיתות‬‫ובשימוש בפירות ההשקעה בלבד למטרות שקבע( או כקרנות מתכלות )א התור קבע כי יש‬ ‫להשתמש בכספי התרומה בהדרגה במהל כמה שני (. האוניברסיטאות משקיעות את הכספי‬‫באפיקי השקעה שוני כדי לשמור על ערכ הריאלי. מדי שנה בשנה משתמשות האוניברסיטאות‬‫בתשואה מההשקעות לצרכי המוגדרי מראש8, לרוב על ידי התורמי , כגו מחקר, מלגות‬ ‫והלוואות לסטודנטי .‬ ‫האוניברסיטה( נכסי כספיי‬ ‫בספטמבר 9002 עמדו לרשות אוניברסיטת תל אביב )להל ג‬‫בסכו של כ 3.2 מיליארד ש"ח, 9.1 מיליארד ש"ח מה נוהלו על ידי ועדת ההשקעות ו 4.0‬‫מיליארד ש"ח נוהלו בנפרד9. אג הכספי של האוניברסיטה אחראי להשקעת הנכסי על פי‬‫הנחיות ועדת ההשקעות )להל הוועדה(, שהיא ועדת משנה של הוועד המנהל של האוניברסיטה.‬‫הוועדה מתכנסת אחת לחודשיי לש בחינה של סקירות חודשיות המפרטות את הרכב תיק‬ ‫ההשקעות, את עיקרי התנועות והשינויי שחלו בתיק, את הנכסי שבניהול מנהלי תיקי חיצוניי‬ ‫שעמ התקשרה האוניברסיטה ואת ביצועיה של מנהלי התיקי הללו. באמצעות חבריה ומומחי‬‫חיצוניי בוחנת הוועדה ג את ההתפתחויות והתחזיות העיקריות בשוקי ההו , בשוק הישראלי‬ ‫ובשוקי המטבע המקומי והמטבע הזר ואת הציפיות לשינויי במדדי הכלכליי העיקריי‬‫הרלוונטיי . בחינה זו מסייעת להכנת תכנית השקעות לטווח קצר ולטווח ארו , ובכלל זה תכנית‬ ‫למנהלי התיקי החיצוניי , שבה מפורטות רמות ההשקעה בתחומי אלו: אפיקי שקליי , אפיקי‬‫צמודי מדד וצמודי מט"ח, השקעות לא סחירות והשקעות אחרות. יו"ר הוועד המנהל ומנהל‬ ‫הכספי מוזמני לישיבות הוועדה כמשקיפי ללא זכות הצבעה.‬ ‫__________________‬‫נכסי שנצברו לש מימוש התחייבות הרשומה במאז כעתודה )התחייבות לזמ ארו שסכומה ומועדי‬ ‫7‬ ‫פירעונה נאמדי (.‬ ‫כאמור, אשר לקרנות מתכלות משתמשות האוניברסיטאות מדי שנה בשנה ג בחלקי מהקרנות.‬ ‫8‬‫שבעה תיקי נכסי כספיי מנוהלי על ידי אג הכספי בחשבונות נפרדי מסיבות שונות, כגו ניהול‬ ‫9‬ ‫ע התור וניהול משות ע כמה אוניברסיטאות.‬
 6. 6. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫6141‬‫באוקטובר 0102 כיהנו בוועדת ההשקעות שמונה חברי : מנכ"ל האוניברסיטה, החבר בוועדה‬‫מתוק תפקידו, ארבעה נציגי ציבור בעלי ידע וניסיו בשוק ההו ובהשקעות ושלושה חברי הסגל‬ ‫האקדמי של האוניברסיטה )בהווה ובעבר( הבקיאי בנושא.‬‫להל נתוני בעניי השקעות האוניברסיטה בשני האקדמיות התשס"ח התשס"ט01 )במיליוני‬ ‫ש"ח(, על פי הדוחות הכספיי של האוניברסיטה:‬ ‫‰˙˘‪Ë"Ò‬‬ ‫‰˙˘‪Á"Ò‬‬ ‫)90.9.03(‬ ‫)80.9.03(‬ ‫‪ÌÈ Ê‡Ó‬‬ ‫נכסי‬ ‫582,2‬ ‫960,2‬ ‫השקעות בפיקדונות, בניירות ער סחירי ובמלוות‬ ‫התחייבויות‬ ‫)357,1(‬ ‫)586,1(‬ ‫קרנות מיועדות צמיתות‬ ‫„‪˙‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ Î‰ ˙ÂÁÂ‬‬ ‫הכנסות )הוצאות( מימו , נטו‬ ‫19‬ ‫98‬ ‫פירות מהשקעות‬ ‫28‬ ‫)561(‬ ‫רווח )הפסד( ממימוש ושינוי של שווי ניירות ער *‬ ‫)001(**‬ ‫9‬ ‫הכנסות )הוצאות( משיערו קרנות ומחקרי *‬‫סווג מחדש. בעת עריכת הדוח הוכללו בכמה סעיפי נושאי אחרי מאלה שהיו בה בדוחות קודמי .‬ ‫*‬ ‫על פי הסברי האוניברסיטה, ההוצאות נבעו מעלייה ריאלית של הדולר לעומת המדד באותה השנה.‬ ‫**‬ ‫להל הרכב תיק ההשקעות בס 582,2 מיליוני ש"ח ב 90.9.03:‬ ‫__________________‬ ‫7002 9002; שנה אקדמית מתחילה ב 1 באוקטובר ומסתיימת ב 03 בספטמבר.‬ ‫01‬
 7. 7. ‫7141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫בחודשי מרס אפריל 9002 בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי11, שהתאפיי , בי היתר,‬‫בירידות שערי ניכרות בשוקי ההו בעול מימשה האוניברסיטה את כל המניות שהיו בהחזקתה‬‫האג"ח( הקונצרניות שבסיכו בעקבות החלטה שהייתה מחלוקת‬ ‫ואת איגרות החוב )להל‬‫בעניינה. על פי הערכת האוניברסיטה מאוגוסט 9002, שווי תיק המניות שהיה בהחזקתה באותו‬‫מועד היה נמו במידה ניכרת משווי התיק שהיה יכול להיות בהחזקתה באוגוסט 9002 אילולי‬ ‫המימוש21.‬‫דוח מבקר המדינה 65ב ממאי 6002 כלל פרק בנושא "השקעות פיננסיות באוניברסיטאות תל אביב,‬‫בר איל וב גוריו בנגב" )להל הדוח הקוד (, ובו פורטו, בי היתר, ממצאי בנושאי האלה:‬‫ועדות ההשקעות, ביצוע ההשקעות, מנהלי התיקי , ניהול קרנות צמיתות כהקדש ציבורי, עמידת‬ ‫האוניברסיטאות האמורות בהתחייבויות כלפי התורמי ומידת קיומ של הנחיות הוועדה לתכנו‬ ‫ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להל ות"ת( בנושא ההשקעות.‬‫בדוח הקוד קבע משרד מבקר המדינה כי על האוניברסיטה, בי היתר, להגביר את הפיקוח והבקרה‬ ‫על ביצוע ההשקעות, להסדיר בנהלי את פעילות ההשקעות על כל צדדיה ולרשו אצל רש‬‫ההקדשות את הקרנות הצמיתות שמקור בכספי תרומות ויועדו למטרה מסוימת על ידי התורמי .‬‫עוד כתב משרד מבקר המדינה בדוח הקוד כי על ות"ת לשקול לקבוע כללי מנחי למוסדות‬ ‫להשכלה גבוהה בנושא ניהול השקעות ופיקוח עליה .‬‫בחודשי מאי אוקטובר 0102 עקב משרד מבקר המדינה לסירוגי אחר תיקו הליקויי בכמה‬ ‫נושאי שהועלו בדוח הקוד באוניברסיטת תל אביב )להל המעקב(. במעקב לא נבדק תיקו‬‫הליקויי באוניברסיטאות בר איל וב גוריו . פעולות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה‬ ‫__________________‬‫בשנת 8002 וברבעו הראשו של שנת 9002 התרחש משבר פיננסי גלובלי חרי . ניצני המשבר נראו‬ ‫11‬‫בסו שנת 7002 בארצות הברית, והוא התפשט ברחבי העול . בישראל הגיע המשבר לשיאו‬ ‫בספטמבר–אוקטובר 8002. ברבעו השני של 9002 נראו סימני התאוששות בעול ובישראל, אול‬‫המשק עדיי היה נתו בתנאי חוסר ודאות. עד סו שנת 9002 נמחקו חלקי ניכרי מההפסדי בשוקי‬ ‫ההו .‬ ‫בעניי נתוני הערכה זו ראו להל בפרק "יישו החלטת הוועד המנהל ממרס 9002", עמ 7341.‬ ‫21‬
 8. 8. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫8141‬‫)להל מל"ג( ובוות"ת ואצל רש ההקדשות במשרד המשפטי . משרד מבקר המדינה בדק ג את‬ ‫תהלי קבלת ההחלטות של האוניברסיטה בעניי מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני שיש בה‬ ‫סיכו ואת הפעולות שננקטו ליישו החלטת הוועד המנהל בעניי זה בתחילת 9002.‬ ‫‪Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ‰ËÏÁ‰‰ ̇ ÔÁ· ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‰˜‪Ôȇ .ÔÓ¢ÈÈ ÔÙ‡ ˙‡Â ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈω˙ ˙‡ ˜¯ ‡Ï‡ ,‰ ÂÎ ‰˙Èȉ È ¯ˆ Â‬‬ ‫‪‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰ .‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÌˆÚ ÏÚ È‰˘ÏÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÌÂ˘Ó ‰Ê Á„· ˙‡¯Ï‬‬ ‫˙‪‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÎÏ ,‰ËÈÒ¯·È ‡· ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈӯ‚‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘Ï ‰ Â‬‬ ‫‪.Íη ˜ÂÒÚÏ ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ ‡Ï‬‬ ‫מעקב אחר תיקו ליקויי‬ ‫צוות לתיקו ליקויי‬ ‫חוק מבקר המדינה, התשי"ח 8591 ]נוסח משולב[ )להל החוק(, קובע את החובה של ראש הגו‬ ‫המבוקר )לעניי האוניברסיטה הוועד המנהל( למנות צוות לתיקו ליקויי בראשות המנכ"ל וכ‬‫לדווח למבקר המדינה על ההחלטות שהתקבלו לש תיקו הליקויי שהעלתה הביקורת, על‬ ‫הדרכי לתיקו הליקויי והמועד לתיקונ ועל הליקויי שהוחלט לדחות את תיקונ והנימוקי‬ ‫לכ .‬‫בדצמבר 8002 פנה משרד מבקר המדינה אל מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב וביקש להמציא לו את‬‫כתב המינוי של הצוות לתיקו ליקויי שמונה בעקבות הדוח הקוד , שפורס כאמור במאי 6002,‬ ‫את פירוט שמות חברי הצוות, את תפקידיה ואת הדיווח של הצוות בנושא.‬‫מתשובת האוניברסיטה ממרס 9002 עולה כי רק בינואר 9002, לאחר פניית משרד מבקר המדינה,‬ ‫מינה יו"ר הוועד המנהל דאז צוות לתיקו הליקויי שפורסמו בדוח הקוד בראשות המנכ"ל )להל‬ ‫הצוות לתיקו ליקויי (. בתשובה נאמר כי הצוות יגיש את מסקנותיו בקרוב.‬‫נמצא שבד בבד ע הקמת הצוות לתיקו ליקויי הטילו יו"ר הוועד המנהל דאז והמנכ"ל על מבקר‬‫האוניברסיטה לבדוק את "הליקויי שצויינו ע"י מבקר המדינה, התייחסות האוניברסיטה בשלביה‬‫השוני ... והצעדי שננקטו ע"י האוניברסיטה לתיקו אות ליקויי הדורשי תיקו " וכ להעלות‬‫הצעות להמש הטיפול. בפברואר 9002 הגיש מבקר האוניברסיטה לצוות את ממצאיו והמלצותיו‬ ‫דוח מבקר האוניברסיטה(. ביוני 9002 ד הצוות לתיקו ליקויי בממצאי‬ ‫בנושא )להל‬‫ובהמלצות והחליט לקבל את מרבית ההמלצות. באותו החודש מסר מנכ"ל האוניברסיטה למשרד‬ ‫מבקר המדינה ריכוז של החלטות הצוות.‬ ‫‪È„Î ‰· ˘È˘ ˙ȘÂÁ ‰·ÂÁ ‡È‰ ÌÈȘÈÏ Ô˜È˙Ï ˙ˆ ˙Ó˜‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪ÌȘ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ .¯˜Â·Ó‰ Û‚‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙‡ ¯Ù˘Ï ·ÈÈËÏ‬‬ ‫ˆ‪„ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ Á„Ϡ,˜ÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÌÈȘÈÏ Ô˜È˙Ï ˙ÂÂ‬‬ ‫‪,‰Èχ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï ˜¯ ˙‡Ê ˙¢ÚÏ ‡Ï ,̄˜‰ Á„‰ ÌÂÒ¯Ù‬‬ ‫‪Âȉ „ÚÂÓ· ÌÈȘÈω Ô˜È˙ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ÈÎ Û‡ ÔÎ˙ÈÈ .Á„‰ ÌÂү٠ȯÁ‡ ȈÁ ÌÈÈ˙ ˘Î‬‬ ‫‪ ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈω ‰Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È˙ ·Î¯‰ Ï˘ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎÈω ˙‡ ÌÈ¯Ù˘Ó‬‬ ‫˘‰˙˜‪ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) 2009 ˙ÏÈÁ˙· ‰ËÈÒ¯·È ‡· ÂÓÈÈ‬‬ ‫‰„¯‪.˜ÂÁ· Ú·˜‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙ÂÁ„ ȇˆÓÓ· ‰ÏÂÙÈˢ È„Î ÌÈ˘Â‬‬
 9. 9. ‫9141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי היא מקבלת את הערתו וכי "תקפיד‬‫להקי צוות לתיקו ליקויי ולתיקונ כמתחייב מהחוק, ולדווח על ההחלטות למבקר המדינה‬ ‫בסמו לפרסו הדו"ח".‬ ‫נוהל ועדת השקעות‬‫בדוח הקוד המלי משרד מבקר המדינה לאוניברסיטה לקבוע נוהל ייחודי לוועדת ההשקעות‬‫ופירט: "בנוהל יש לכלול הגדרה מפורטת של תפקידי הוועדה, כגו תפקידה בקביעת מדיניות‬‫ההשקעות של האוניברסיטה במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת שקבע חבר הנאמני 31, קביעת‬‫סוגי השקעות והאישור הנדרש לכל אחת מה , הגדרת תחומי הסמכות והאחריות של כל אחד מבעלי‬‫התפקידי הרלבנטיי וקביעת סדרי בקרה עליה וסדרי התקשרות ע מנהלי תיקי וע הבנקי .‬ ‫ראוי שהנוהל יכלול כללי בדבר סדרי ניהול הוועדה: תדירות כינוסה, מניי חוקי לישיבותיה, קיו‬ ‫ישיבות באמצעות הטלפו , ורישו פרוטוקול של כל דיו ".‬ ‫‰‪˙ ˘· ¯·Î ˙ÂÚ˜˘‰ ˙„ÚÂÂÏ Ï‰Â ˙ËÂÈË ˘·‚Ï ‰ÏÁ‰ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫5002, ·‪˜¯ Û˜Â˙Ï Ò Î ‡˘Â · ω ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ӄ˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍωÓ‬‬ ‫·‪¯·Óˆ„· ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÈ Ù‰ ¯Á‡Ï ,142009 ÈÏÂÈ‬‬ ‫8002 ·‪.ÌÈȘÈω Ô˜È˙ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÔÈÈ Ú‬‬ ‫‪Ï˘ ÏÈÚȉ ÔȘ˙‰ ‰„˜Ù˙Ï ¯ÂÓ‡‰ ω ‰ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÁΠ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪„ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰˙ÂÏÈÚÙÓ ˙È·¯Ó ˙ÏÚÂ˙ ˙˜Ù‰Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ‬‬ ‫‪.ÔΠȯÁ‡ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ‡Ï ̄˜‰ Á„‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ÍÂÓÒ ‡˘Â · ω ‰ ˘Â·È‚ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ‬‬ ‫‪˜È˙ ˘ÂÓÈÓ Ï˘ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎÈω ˙‡ ÌÈ¯Ù˘Ó Âȉ ÂÓÂÒ¯Ù ω ‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÎ Ì‚ ÔÎ˙ÈÈ‬‬ ‫‰‪¯ÂӇΠÂÓÈȘ˙‰˘ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈω ˙‡Â È ¯ˆ ˜‰ Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‬‬ ‫·˙‪˘Â·È‚˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) 2009 ˙ÏÈÁ‬‬ ‫‰‪ÏÎÎ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÓÏ˘ÂÈ ÌÓÂÒ¯Ù ‰ Ș˙‰Â ˙ÙË¢‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÈ ÂÈÁ‰ ÌÈÏ‬‬ ‫‰‡‪.15¯˘Ù‬‬‫האוניברסיטה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי היא סבורה "שהשלמת‬‫הנוהל בזמ קצר לא הייתה משנה את תוצאות המקרה אליו מתייחסת הביקורת הנוכחית, בעיקר‬‫לנוכח העובדה שהנוהל החדש היה כבר ידוע לכל הנוגעי בדבר, אושר בוועד המנהל בישיבתו‬‫מיו 9002.3.8 ורק המתי לפרסומו]61[... ‰‡‪Á„ Ï˘ ˙È Â¯˜Ú‰ ‰¯Ú‰‰ ˙‡ ˙Ï·˜Ó ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬‫‰·‪ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÓÏ˘ÂÈ ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈω ÌÂÒ¯Ù ˘Â·È‚˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ ˙ ˙¯Â˜È‬‬ ‫˜ˆ¯ ‪) "¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ‬ההדגשה במקור(.‬ ‫__________________‬‫בשני 4002 5002 נעשו בחוקת האוניברסיטה שינויי שהביאו לידי הרחבה ניכרת של סמכויות הוועד‬ ‫31‬‫המנהל וצמצו סמכויות חבר הנאמני , ובפועל חבר הנאמני אינו קובע עוד את מדיניות ההשקעה של‬ ‫האוניברסיטה.‬ ‫אשר לממצאי שהעלה משרד מבקר המדינה בעניי שינויי שבוצעו בנוהל, ראו להל עמ 1441.‬ ‫41‬‫אשר לממצאי נוספי שהעלה משרד מבקר המדינה בעניי עיכוב של פרסו נהלי חיוניי על ידי‬ ‫51‬ ‫האוניברסיטה, ראו להל עמ 0241.‬ ‫בנוהל שאושר נקבע כי תחולתו היא מיו פרסומו.‬ ‫61‬
 10. 10. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫0241‬ ‫‪˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰È‰Â 2009 Ò¯Ó· Û˜Â˙· ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰ ω ‰ ̇ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‰ ‪Û‚‡Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ,ω Ó‰ „Ú‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â‬‬ ‫‰‪Ï˘ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎÈω ˙‡ ¯Ù˘Ó ‰È‰ ¯·„‰Â ,¯˙ÂÈ Ìȯ¯· Âȉ Ì‰È È· ÔÈÏÓ‚‰ ȯ˘˜Â ÌÈÙÒÎ‬‬ ‫‪ÂÓÈȘ˙‰˘ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈω ˙‡Â È ¯ˆ ˜‰ Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ˘ÂÓÈÓ‬‬ ‫·‡‪.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˘„ÂÁ‰ Â˙Â‬‬ ‫נוהלי אג הכספי בנושא ההשקעות‬‫1. בדוח הקוד נקבע כי נוהלי העבודה של אג הכספי של האוניברסיטה והבקרה הפנימית‬‫שלה בעניי ההשקעות לוקי בחסר: "אי בה למשל הגדרות ברורות של תחומי הסמכות‬‫והאחריות של כל אחד מהעוסקי בהשקעות, אופ בחירת מנהלי תיקי , אופ התיעוד הנדרש של‬‫תהלי קבלת החלטות וכ כללי למניעת ניגוד ענייני ". עוד נאמר בדוח הקוד כי מנכ"ל‬‫האוניברסיטה דאז מינה ועדה לקביעת נהלי לביצוע בקרה פנימית באג הכספי , והיא הייתה‬ ‫אמורה להגיש את המלצותיה עד ספטמבר 5002.‬ ‫·‪ÔÎ .ÌȯÂÓ‡‰ ÌÈω ‰Â ˙ˆÏÓ‰‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‰„Ú‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ·˜ÚÓ‬‬ ‫‰‪¯˜·Ó Á„ ȇˆÓÓ· ÔÂÈ„‰Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï ,2009 È ÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‬‬ ‫‰‡‪Èω ÌÈÙÒΉ Û‚‡ ˘·‚È 2009 ËÒ‚‡ „Ú ÈÎ ÌÈȘÈÏ Ô˜È˙Ï ˙ˆ‰ ËÈÏÁ‰ ,‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,2010 ¯·Â˘‡ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ .˙ÂÚ˜˘‰‰ ‡˘Â · ‰„·Ú‬‬ ‫‪‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï ,‰È˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ˘È‚‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰„Ú‰ ‰˙Èȉ ·˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï‬‬ ‫‡˙ ‚‪.˙ÂÚ˜˘‰‰ ‡˘Â · ÌÈÙÒΉ Û‚‡Ï ‰„·ډ Èω ˘Â·È‬‬ ‫‪˙ Ή ˙‡ ÛÒ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‰ ‰‪.‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ÂÚ˜˘‰· ˙‡ÈÎ ÏÙËÈ Û‚‡‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈÙÒΉ Û‚‡ Ï˘ ÌÈÏ‬‬‫בינואר 1102 הודיעה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה כי בחודש זה נכנס לתוק נוהל בעניי‬ ‫עבודת אג הכספי בנושא ההשקעות.‬‫2. בנוהל ועדת ההשקעות, שפורס כאמור ביולי 9002, נקבע, בי היתר, כי "יו"ר הוועדה יוודא‬ ‫מניעת מצב של ניגוד ענייני בי תחו עיסוק של אנשי הציבור לבי חברות בוועדה".‬‫)א( יו"ר ועדת ההשקעות הנכנס71 מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 0102 כי הוא וידא‬ ‫מניעת מצב של ניגוד ענייני בקרב חברי הוועדה באמצעות בדיקת קורות החיי של המועמדי‬‫להתמנות לחברי ועדת ההשקעות וכי הוא העביר את קורות החיי האמורי ג לעיונ של חברי‬ ‫הוועד המנהל, הממנה את חברי הוועדה. יו"ר ועדת ההשקעות הוסי כי ההחלטות של הוועדה ה‬‫כלליות ואינ עוסקות בהשקעות בניירות ער יחידי וכי בישיבות ועדת ההשקעות מודיעי חבריה‬ ‫על חשש לניגוד ענייני כאשר עולה הצור בכ .‬ ‫__________________‬ ‫בדצמבר 9002 אישר הוועד המנהל את מינויו ליו"ר הוועדה.‬ ‫71‬
 11. 11. ‫1241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫‪‰˜ÈÊ ÂÏ ˘È ¯˘‡Î ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Â· ˘È˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú· ¯·Á‬‬ ‫‪.¯Á‡ ÔÈÈ Ú ÏÎ Ï˘· ̇ ‡ÏÓÓ ‡Â‰˘ ¯Á‡ „ȘÙ˙· Ï˘· ̇ ‰„Ú· Ô„ ‰ ÔÈÈ ÚÏ È‰˘ÏÎ‬‬ ‫‪˜Ù˙Ò‰Ï ÌÂ˜Ó Ôȇ ˙ÂÙȘ˘· ͯˆ‰Â ‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á Ï˘· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫·‪ÏÚ .˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ȯ·Á ·¯˜· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ú ÓÏ È„Î ˙¯‡Â˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‬‬ ‫‰‡‪̉È˙˜ÈÊ ˙‡ ÂÏ‚È ‰·˘ ‰¯‰ˆ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ȯ·ÁÓ ˘Â¯„Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‰˘‪ÔΠ‰„Ú· Ìȯ·ÁÏ ÌÈ ÈÓ È ÙÏ - ˙ÂÈ˘È‡‰Â ˙ÂÈËÈÏÂÙ‰ ,˙ÂÈ˙¯·Á‰ ,˙ÂȘÒÚ‰ - ˙ Â‬‬ ‫‪˙ˆÚÂȉ ̉·Â ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈӯ‚‰ Ï΢ È„Î ‰Ï‡ ˙˜ÈÊ· ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ ÁÂÂ„Ï Â·ÈÈÁ˙È‬‬ ‫‰‪˙ÂÏÂÚÙ‰ È·‚Ï ˙ÂÈÁ ‰ ˙˙Ï „ÚÂÓ „ÂÚ· Ô˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÏÎÂÈ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‬‬ ‫‰‪.Ô‰Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó‬‬‫)ב( נוהל ועדת ההשקעות עסק בצור במניעת מצב של ניגוד ענייני בקרב ˆ‪¯Â·Èˆ‰ È‚È‬‬‫בוועדה, אול הוא לא עסק כלל בחברי הסגל האקדמי החברי בוועדה, א שג ה עלולי להיות‬ ‫במצב של ניגוד ענייני .‬ ‫‪Ú ÓÏ ˘È ÈΠ· Ú·˜Ï ω ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪‰Ï‡ Ìȯ·Á Ì‚ ÈΠ¯Â·Èˆ ȂȈ Ì È‡˘ ‰„Ú‰ ȯ·Á ·¯˜· Ì‚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ‬‬ ‫‪.̉È˙˜ÈÊ ÈÂÏÈ‚· ·ÈÂÁÈ‬‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי ממועד זה מועמד לכהונה בוועדת‬‫ההשקעות יידרש להצהיר על ניגוד ענייני מהותי בי עיסוקיו ובי תפקידו בוועדה. כמו כ "יתחייב‬ ‫כל חבר בוועדה, ע מינויו, להודיע על ניגוד ענייני שעשוי להיווצר במהל דיוני הועדה בנושאי‬ ‫קונקרטיי אשר יעלו לדיו . כללי אלה אמורי לחול על כל חברי הועדה, בי א ה באי‬ ‫מהציבור, מהאקדמיה או נושאי תפקידי באוניברסיטה".‬ ‫הקצבות מקבילות‬‫הקצבות מקבילות )המכונות "מצינג"( ה כספי שהאוניברסיטאות מקבלות מוות"ת מדי שנה‬‫בשנה על פי ער הקרנות הצמיתות הזכאיות שה מנהלות )ושהיו ברשות ב 78.9.03, ראו להל (‬‫ומקור בתרומות, כלומר שווי ההקצבות המקבילות הוא שיעור מסוי מער הקרנות הצמיתות‬‫הללו. ההקצבות שימשו לעידוד הקמת קרנות צמיתות, שפירותיה מתווספי על התקציב הרגיל של‬‫האוניברסיטאות. בשנה האקדמית התשמ"ח )7891 8891( החליטה ות"ת להקפיא את‬‫התחייבויותיה בעניי זה מתארי 78.9.03, ולא לשל הקצבות מקבילות בגי תרומות חדשות. על‬‫פי הדוחות הכספיי של האוניברסיטה ל 90.9.03, היא הייתה זכאית באותה שנה להקצבות‬ ‫מקבילות בס 52 מיליו ש"ח מוות"ת.‬‫בדוח הקוד נאמר כי "האוניברסיטאות אינ חייבות להקצות את ההקצבות המקבילות לקרנות‬‫הצמיתות שבגינ התקבלו ההקצבות. אול , לדעת משרד מבקר המדינה, א התחייבה‬‫האוניברסיטה או הבטיחה לתור שההקצבה המקבילה בגי הקר שהקי תתווס לפירות הקר ,‬‫עליה לעמוד בהתחייבותה... 361 מהתורמי ]לאוניברסיטה[ התנו בהסכ עמ כי תשלומי ההקבלה‬‫שהאוניברסיטה מקבלת מוות"ת בגי הקרנות הזכאיות לכ יתווספו לפירות הקר הצמיתה שהוקמה‬ ‫מתרומת . בדוח ביקורת של מבקר ]האוניברסיטה[ שפורס בשנת 0002 צוינו בי היתר הממצאי‬ ‫האלה:‬
 12. 12. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫2241‬ ‫1. ]האוניברסיטה[ קיבלה מוות"ת תשלומי הקבלה ]הקצבות מקבילות[ בשיעור %7 מער‬ ‫הקרנות הצמיתות הזכאיות לתשלומי אלה, אול בדר כלל העבירה לקרנות רק %4 ]להל‬ ‫הניכוי הראשוני[.‬‫2. מתשלומי ההקבלה שהעבירה ]האוניברסיטה[ לקרנות )לאחר ההפחתה האמורה( היא ניכתה‬‫ג תקורה... הביקורת העלתה כי שיטת ההקצאה לא שונתה בעקבות הדוח האמור של מבקר‬‫האוניברסיטה... לדעת משרד מבקר המדינה על ]האוניברסיטה[ לבחו א יש הצדקה כלכלית‬‫לניכויי ולגביית תקורה בשיעורי שנקבעו וא ניכויי אלה עולי בקנה אחד ע מחויבותה על פי‬ ‫ההסכמי ע התורמי להעביר את ההקצבה המקבילה לקרנות הצמיתות".‬‫בדוח מבקר האוניברסיטה נכתב, בי היתר, כי "האוניברסיטה ממשיכה לנכות תקורה מכספי‬‫ההקצבות המקבילות... מוצע כי ייבחנו ההיבטי המשפטיי של הנושא ובמיוחד עמידת‬‫האוניברסיטה בהסכמי ע התורמי בעניי זה". ביוני 9002 כתב מנכ"ל האוניברסיטה למשרד‬ ‫מבקר המדינה כי הצוות לתיקו ליקויי החליט שבעניי גביית תקורה מהתשואה של הכספי‬ ‫ומההקצבות המקבילות תפעל האוניברסיטה על פי ההוראות המחייבות אותה בנושא, אלא א כ‬ ‫יש איסור לנכות תקורה או שיעור תקורה מוסכ .‬ ‫‰‪˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰ ÈÓÂÏ˘˙Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ‰Î Ó ÔÈÈ„Ú ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‰‪Ϸ˜Ӊ ¯ÂÚÈ˘· ‰¯Â˜˙ Ì‰Ó ‰Î Ó ÔΠ(È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰) ˙"˙ÂÂÓ ÌÈÏ·˜˙Ó‬‬ ‫·‡‪‡Â‰ ,Ï˘ÓÏ ,¯˜ÁÓ‰ ˙ ¯˜ ·Â¯ Ï˘ ˙¯ÈÙ‰ ÔÓ ‰Î Ӊ ‰¯Â˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘) ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫%53(. ‪‡Â‰ ‰Ê ÈÂÎÈ .È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙·ÈÒ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï Ôȇ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎÓÒÓÓ‬‬ ‫˙˜‪‰¯Â˜˙ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰Î Ó ÏÚÂÙ·˘ Ô‡ÎÓ ,Â˙‰ӷ ‰¯Â‬‬ ‫˘˘‪,ÍÎ .˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ ¯˜‰ ˙¯ÈÙÓ ‰Î Ó ‡È‰˘ ‰¯Â˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰Â·‚ ‰¯ÂÚÈ‬‬ ‫‪.66%-Î ,¯˜ÁÓ ˙ ¯˜Ï ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ‰Î Ó ‡È‰ ,Ï˘ÓÏ‬‬‫בישיבת ועדת הביקורת של האוניברסיטה שהתקיימה בנובמבר 9002 ציינה היועצת המשפטית של‬‫האוניברסיטה כי "הואיל והאוניברסיטה מנכה תקורה מהפירות למימו פעילותה השוטפת, יש‬ ‫הצדקה לניכוי תקורה מהמצינג ]ההקצבות המקבילות[".‬‫באוקטובר 0102 כתבה היועצת המשפטית של האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה כי "למיטב‬‫ידיעתי, ניכוי תקורה ג מכספי ]ההקצבות המקבילות[ קיי באוניברסיטה, מזה שני רבות,‬‫והפעלתה של החלטה זו נעשתה הרבה בטר מינויי לתפקיד היועצת המשפטית של האוניברסיטה.‬‫יחד ע זאת, דברי בוועדת הביקורת לעניי זה התבססו על העובדה כי כספי ]ההקצבות המקבילות[‬‫ה בבחינת כספי פירות לכל דבר ועניי , שכ סכומ מקביל לכספי הפירות שמקבלת האוניברסיטה‬‫בגינ של הקרנות השונות. כפי שקיימת הצדקה לנכות תקורה מכספי פירות הקרנות השוני , קיימת‬‫אותה הצדקה לנכות תקורה ג מכספי ]ההקצבות המקבילות[ המגדילי למעשה את סכו פירות‬‫הקרנות. אי צור להכביר במילי בהצדקה הקיימת והמותרת שבניכוי תקורה, וזו מקובלת וראויה;‬‫משכ , הרי שההיגיו המשפטי תומ בהחלטה ובהצדקה הקיימת לנכות את התקורה ג מכספי‬ ‫]ההקצבות המקבילות[ שה כאמור כספי פירות נוספי לפירות הקיימי . לא הוצג בפני שו מסמ‬ ‫המונע מהאוניברסיטה לנכות תקורה מכספי ]ההקצבות המקבילות[ ולא ידוע לי על קיומו של מסמ‬ ‫שכזה, ומשכ , לא ראיתי כל מקו לשנות את החלטת האוניברסיטה מימי עברו".‬‫האוניברסיטה כתבה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מנובמבר 0102 כי היא "מתייחסת לכלל‬‫הזכויות הנובעות מכספי התרומות כמקשה אחת באופ שהיא מקצה שיעור אחיד וקבוע של פירות‬ ‫ומצינג ]הקצבות מקבילות[. שיטה זו מאפשרת לאוניברסיטה לגבות את הקרנות ג כאשר לא נית‬‫לחלק פירות )בעקבות הפסדי פיננסיי ( ובכ לאפשר תפקוד סביר של הפעילויות הממומנות‬‫מהפירות ]וההקצבות המקבילות[". עוד ציינה האוניברסיטה בתשובתה כי היא "נוהגת לנכות‬‫תקורה מכספי ]ההקצבות המקבילות[ בהתא לכלליה ובאותו שיעור המנוכה מהפירות בכל‬
 13. 13. ‫3241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫המקרי בה ההסכ ע התור מאפשר זאת... הוצאות התקורה בפועל של אות הפעילויות‬ ‫הממומנות מכספי התרומות גבוהות יותר מהשיעורי המנוכי ".‬‫ות"ת כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102 כי על האוניברסיטה "לבדוק את ההסכמי אשר‬‫נחתמו ע ]התורמי [ ולפעול על פיה " וכי עמדת משרד מבקר המדינה בנושא מקובלת עליה. עוד‬‫ציינה ות"ת בתשובותיה כי צוות שהקימה לבדיקת נושא אחר81 יבח ג את סוגיית ניכוי התקורה‬‫מההקצבות המקבילות על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ויגיש את המלצתו בנושא לדיו במליאת‬ ‫ות"ת.‬ ‫‪‰ÏÂÚ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂȉ Ï˘ Ô‰È˙·¢˙Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫˘‰‪¯‡Â¯·ÙÓ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰ ˙‡Â ̄˜‰ Á„· ‰ˆÏÓ‰‰ ˙‡ ȇ¯Î ÂÓ˘È ‡Ï Ô‬‬ ‫9002 ·‪Ì˘ÈÈÏ „ˆÈÎ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰ ÔÈÈ Ú‬‬ ‫‰‪‰·ÈÈÁ˙‰ ̉·˘ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰‰ 163-Ó „Á‡ ÏÎ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏη ‰Ï‡ ˙ˆÏÓ‬‬ ‫‪˙ÂÎ Ï ˙ȇ˘¯ ‡È‰ ̇ Ú·˜Ï È„Î ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰ ˙‡ ˙ ¯˜‰ ˙¯ÈÙ ÏÚ ÛÈÒ‰Ï‬‬ ‫‪.˯ٷ È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰ ˙‡Â ÏÏη ‰¯Â˜˙ ̉È˙ ¯˜ ÔÈ‚· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó‬‬ ‫‪ÌÈÏ˘‰Ï ˙"˙ ÏÚ .ÂÊ ‰ ÈÁ·Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏΠ̢ÈÈÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ‬‬ ‫·‰˜„‪‰¯Â˜˙ ÈÂÎÈ ÔÈÈ Ú· ‰‰Â·‚ ‰Ï΢‰Ï ˙„ÒÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ Ì‬‬ ‫‪.Ô‰Ï ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ÌÈ Â˘‰ ‰È‚ÂÒÏ‬‬ ‫ניהול קרנות צמיתות כהקדש ציבורי‬‫לפי חוק הנאמנות, התשל"ט 9791 )להל חוק הנאמנות(, נאמנות היא זיקה לנכס המחייבת את‬‫הנאמ להחזיק בנכס או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת. נאמנות נוצרת על פי חוק, על פי‬‫חוזה ע נאמ או על פי כתב הקדש. בחוק הנאמנות נקבע ששר המשפטי ימנה רש הקדשות‬‫)להל ג הרש (. עוד קובע החוק כי "נאמ של נאמנות שמטרתה או אחת ממטרותיה היא קידומו‬‫של עני ציבורי )להל הקדש ציבורי( חייב, תו שלושה חדשי מ היו שהיה לנאמ , להודיע‬‫לרש על קיו ההקדש הציבורי" וכ על פרטי הנוגעי להקדש, כגו שמו ומענו של יוצר ההקדש,‬ ‫מטרת ההקדש ונכסיו.‬ ‫‰‡‪˙„ÚÂÈÓ ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ˙¯ÈÙ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ˙Âȇ˘¯ ˙‡ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫˘‪È„Î ˘Â¯„ Ì˘¯‰ ψ‡ ˘„˜‰Î ‰Ï‡ ˙ ¯˜ ÌÂ˘È¯ .ÔÓˆÚ ˙ ¯˜· ‡Ï ˙ÂÓ¯˙· ԯ˜Ó‬‬ ‫‪ÔÎ¯Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï Ì¯˙Ï ,˙ ¯˜‰ ÈÒÎ · ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ Ú ÓÏ ,Ô‰ÈÏÚ È¯Â·Èˆ Á˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ï‬‬ ‫‪˙·ÂÁ ˙ Ӈ ‰ ˜ÂÁ ڷ˜ ‰Ê Í¯ÂˆÏ .ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÚ ÂÓÎÂÒ˘ ˙¯ËÓÏ ˜¯ ÂÏˆÂ È˘ ÁÈË·‰ÏÂ‬‬ ‫‡‪ÔÈÁ·‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰ ͯ„· ‡ ÌȯÁ‡ ÌÈÒÎ Ó „¯Ù · ˙ Ӈ ‰ ÈÒÎ ˙˜ÊÁ‰ Ô‰· ,˙ Ó‬‬ ‫·‪ÏÚ ‰¯ÈӢ ÂÚ·˜ ˘ ÌÈί„· ÌÈÙÒΉ ˙Ú˜˘‰ ,˘„˜‰‰ ˙¯ËÓ Ï˘ È „Ù˜ ÈÂÏÈÓ ,Ì‰È È‬‬ ‫‪ȇ ˙ ˙‡ ˙ ˘Ï ¯ÂÒȇ Ô‚Π,˙ ¢ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÏ·‚‰ ˜ÂÁ‰ ڷ˜ „ÂÚ .˙ Ӈ ‰ ÈÒÎ‬‬ ‫‰ ‡‪.˙ Ӈ ÈÒÎ ˙¯ÈÎÓ Ï˘ ˙ÂÏ·‚‰Â ˙ Ó‬‬‫1. בדוח הקוד ציי משרד מבקר המדינה כי ‰‪Ï˘ Ô˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‬‬‫‰‡‪ .˘„˜‰Î ˙„ÚÂÈӉ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ˙‡ Ì¢¯Ï Ô˙·ÂÁÓ ˙‡ËÈÒ¯·È Â‬אשר לאוניברסיטת תל‬ ‫אביב צוי בדוח הקוד כי בדוח מבקר המדינה "על הביקורת במוסדות להשכלה גבוהה שפורס‬‫ב 5991 נאמר כי בהתשנ"ד ניהלה ]אוניברסיטת תל אביב[ כ 004,1 קרנות צמיתות שמקור בכספי‬ ‫__________________‬ ‫ראו להל בפרק "הנחיות ות"ת בנושא ההשקעות של האוניברסיטאות".‬ ‫81‬
 14. 14. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫4241‬‫תרומות, מה 97 בלבד היו רשומות אצל הרש . בעקבות הדוח האמור שלח הרש בשנת 6991‬‫]לאוניברסיטה[ בקשה להעביר למשרדו טפסי לרישו כל הקרנות הצמיתות והמיועדות המנוהלות‬‫אצלה ולצר אליה מסמכי יסוד... למרות הזמ הרב שחל ממועד הביקורת האמורה לא רשמה‬‫]האוניברסיטה[ את כל הקרנות הצמיתות והמיועדות שלה כהקדשות: בשנת התשס"ד היו רשומות‬‫אצל הרש רק 931 מבי כ 006,1 קרנות צמיתות ומיועדות... מדיניות ]האוניברסיטה[ היא לא‬‫לרשו כהקדש עזבונות שהתקבלו מחו"ל ותרומות שנתקבלו מתורמי בחייה ; נרשמו כהקדש‬ ‫בעיקר עזבונות שהתקבלו מהאפוטרופוס הכללי".‬‫עוד נאמר בדוח הקוד כי "רש ההקדשות כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 5002, כי כאשר‬‫מדובר בכספי המועברי לאוניברסיטה ומיועדי למטרה מסויימת, בי א באמצעות מנהלי‬‫עיזבו , ובי ע"י תורמי , ‪Ì¢¯Ï ‰ÈÏÚ ,ÔÈÈ Ú· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ Ôȇ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÈÎ ‡È‰  ˙„ÓÚ‬‬‫‰˜„˘‪ .˙Â‬ע זאת, הוסי הרש , כי האוניברסיטה אינה חייבת לרשו כהקדש תרומות בלתי‬ ‫מיועדות ˘‪ ‰˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ‬הפכו לקרנות צמיתות" )ההדגשות אינ במקור(.‬ ‫‰‪·Â¯ ˙‡ ˙¢„˜‰Î ‰Ó˘¯ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰˙ È˘ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‰˜¯ ‪ȯ·Ȉ Á˜ÈÙ ¯˘Ù‡˙Ó ‡Ï ÔÎÏ ,̯Â˙‰ ˙˘È¯„ ÈÙÏ ÍÎ ˙¯„‚ÂÓ‰ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙Â‬‬ ‫‪,‰¯ÒÓ˘ ÌÈÙÒ ÌÈ Â˙ ÈÙÏ 30.9.09-Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒΉ ˙ÂÁ„‰ ÈÙ ÏÚ .Ô‰ÈÏÚ‬‬ ‫·‪„¯‡ÈÏÈÓ 1.7-Î Ô‰ÈÙÒÎ ÍÒ˘ ˙„ÚÂÈÓ ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ 1,900-Î ‰Ï‰È ‡È‰ ‰Ê „ÚÂÓ‬‬ ‫˘"‪Ï˘ Ô‰ÈÙÒÎ ÍÒÓ 8%-Î) Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 143-Î Ô‰ÈÙÒÎ ÍÒ˘ ,(8%-Î) Ô‰Ó 155 ˜¯ ͇ ,Á‬‬ ‫‪‡˘Â · ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚ .˙¢„˜‰Î ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰Ó˘¯ ,(˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ÏÏÎ‬‬ ‫‚‪.2006 ˙ ˘· ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ È˘‡¯ „Ú ϷȘ˘ È ÂˆÈÁ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ‰˙·Â‬‬ ‫2. בדוח מבקר המדינה בנושא "היבטי בניהול נכסי דלא ניידי של האוניברסיטאות", שפורס‬‫במאי 7002, צוי 91 כי "רש ההקדשות מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מינואר 7002 כי...‬ ‫עדיי נותרה מחלוקת ע האוניברסיטאות באשר לחלק מ הקרנות שבניהול , בשאלה הא ה‬‫נחשבות הקדשות, ‪"ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˘ Ìȇ˘Â · ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚Ï ÏÚÂÙ ‡Â‰ ÈÎ ÛÈÒ‰Â‬‬ ‫)ההדגשה אינה במקור(.‬ ‫ביוני 0102 פנה משרד מבקר המדינה לראש רשות התאגידי במשרד המשפטי 02 וביקש לדעת א‬‫הוא השלי את גיבוש מדיניותו בנושא. באוגוסט 0102 העביר משרד מבקר המדינה לראש רשות‬‫התאגידי את חוות הדעת האמורה שקיבל ועד ראשי האוניברסיטאות וביקש כי יבהיר את עמדתו,‬‫בהתחשב באמור בה ויציי "מתי ובהתקיי אלו נסיבות קר צמיתה הינה הקדש ציבורי והוראות‬ ‫חוק הנאמנות, לרבות רישו הקר ברש ההקדשות, יחולו".‬‫במכתביו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 0102 ומספטמבר 0102 כתב ראש רשות התאגידי :‬‫"מדיניות הרש היא כי לא כל קר צמיתה היא הקדש ציבורי, וכל מקרה שמועבר לרש א לאחר‬‫פניית הרש וא ביזמת האוניברסיטה, נבח לגופו, וא נמצא שקיי שטר הקדש ומתקיימי תנאי‬‫חוק הנאמנות, נרשמת הקר כהקדש ציבורי... ·‪̯‚ È„È ÏÚ ˙˘˜·˙Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰˘ ‰¯˜Ó ÏÎ‬‬‫‪Ì˘¯ ˙˜È„·Ï ÌÈ˯ى ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ,‰˙ÈÓˆ Ô¯˜ ÌȘ‰Ï ,ÌÈÙÒÎ ‰Ï ¯È·ÚÓ‰ ,È ÂˆÈÁ‬‬‫‰‰˜„˘‪ ...ȯ·Ȉ ˘„˜‰· ¯·Â„Ó Ì‡‰ ÔÁ·È˘ È„Î ,˙Â‬החובה לרשו הקדש ציבורי מוטלת על‬‫הנאמ , ולא קיימת חובה על רש ההקדשות לפנות לנאמני פוטנציאלי ולדרוש מה להעביר‬‫אינפורמציה כדי לבחו הא ה מחזיקי בהקדשות. יחד ע זאת... רש ההקדשות פעל מול חלק‬ ‫מהאוניברסיטאות לרישו קרנות שה מנהלות כהקדשות, ככל שאכ מדובר כהקדשות. אכ‬‫כתוצאה מכ נרשמו הקדשות רבי על ידי האוניברסיטאות מאז 6002" )ההדגשה אינה במקור(.‬ ‫__________________‬ ‫מבקר המדינה, „‪ ,(2007) ·57 È˙ ˘ ÁÂ‬עמ 168.‬ ‫91‬ ‫בשנת 4002 צורפה יחידת רש ההקדשות למשרד רש העמותות ברשות התאגידי .‬ ‫02‬
 15. 15. ‫5241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫ראש רשות התאגידי ציי כי בעקבות דוחות משרד מבקר המדינה בנושא מ 6002 ועד אוגוסט‬‫0102 רשמה האוניברסיטה העברית 931 הקדשות נוספי , אוניברסיטת תל אביב רשמה 71 הקדשות‬ ‫נוספי ואוניברסיטת ב גוריו בנגב רשמה 4 הקדשות נוספי .‬‫בחוק הנאמנות נקבע12, בי היתר, כי "קיי יסוד סביר לחשש שלגבי הקדש ציבורי לא קוימה‬ ‫הוראה מהוראות חוק זה או מהוראות כתב ההקדש, או שפרטי או מסמכי שנמסרו לרש אינ‬‫מלאי או אינ נכוני , רשאי הרש , מיזמתו או לפי בקשת היוע המשפטי לממשלה, לחקור‬ ‫בענינו של אותו הקדש ציבורי ויהיו לו לעני זה הסמכויות לפי... חוק ועדות חקירה, התשכ"ט‬ ‫8691".‬ ‫‪,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ÈÙÒÎÓ 92%-΢ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫˘˘‪¯Á‡Ó ȯ·Ȉ ˘„˜‰Î ÌÈÓ¢¯ Ì È‡ ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 1.6-Ó Ï„‚ ÏÏÂΉ ÌÈÈÂÂ‬‬ ‫˘‰‡‪‰·ÂÁ‰ ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ‡Ï ÔÎÏ ˙¢„˜‰· ¯·Â„Ó ‡Ï ÈÎ ˙ ÚÂË - ÔÓ‡ ‰ - ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÏÈÚÙ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ̇ Ϙ˘Ï ˙¢„˜‰‰ Ì˘¯ ÏÚ ,ÍÎ ÌÓ˘¯Ï‬‬ ‫‰‪˙ÂÚˆÓ‡· ÂÏ ,˜Â„·Ï Ì˘¯‰ ÏÎÂÈ ÂÊ ‰¯È˜Á· .˙ Ӈ ‰ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÂÏ Â ˙È ˘ ‰¯È˜Á‬‬ ‫‪ȯ·Ȉ ˘„˜‰Î ÂÓ˘¯ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙·¯‰ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ̇ ,Ì‚„Ó‬‬ ‫‪˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ¯‡˘· Ì‚ ‡˘Â ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙¢„˜‰‰ Ì˘¯ ÏÚ .‰Ï‡ÎÎ Ì˘¯È‰Ï ˙·ÈÈÁ‬‬ ‫‪.‰˜È„·‰ ˙‡ˆÂ˙ ÈÙ ÏÚ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÙÒ ÌÈ„Úˆ ˘ Ï ÌÂ˜Ó ˘È ̇ Ϙ˘ÏÂ‬‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי נוכח חוות הדעת המשפטית בנושא‬ ‫שקיבל כאמור ועד ראשי האוניברסיטאות בשנת 6002, היא סבורה שהתנהלותה בעניי "כדי‬‫יסודה, יחד ע זאת, לאור מורכבות הנושא, ההשלכות הכלליות והמשפטיות האפשריות מהחלטה‬ ‫בנושא זה והצור המוב לפיקוח ציבורי נאות נראה לנו שיש ללב סוגיה זאת יחד ע‬ ‫האוניברסיטאות במסגרת ות"ת".‬ ‫ות"ת כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102 כי צוות שהקימה לבדיקת נושא אחר22 יבח ג‬‫את סוגיית רישו הקרנות כהקדש ציבורי על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ויגיש את המלצתו‬ ‫בנושא לדיו במליאת ות"ת.‬‫סגנית ראש רשות התאגידי השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי האוניברסיטה "אינה‬‫נמצאת תחת פיקוח רש העמותות או רש ההקדשות, ולפיכ אי לרש כל אינדיקציה באשר‬‫להיק הקרנות שבאוניברסיטה ובאשר לאופי . יחד ע זאת, לאחר קבלת דו"ח סופי של המבקר,‬‫אי מניעה כי הרש יפנה לאוניברסיטה על בסיס המידע שיהיה בדוח ויבקש הבהרות באשר‬ ‫לאפשרות כי קרנות צמיתות נוספות של האוניברסיטה ה הקדשות ציבוריי ".‬ ‫‪,Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰Â ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙¢¯ ,˙"˙ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪.‰È˙‡ˆÂ˙Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ Úˆȷ ˙‡Â ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ ,‰ÓÂÁ˙· ˙Á‡ ÏÎ‬‬ ‫3. במכתב שהעבירה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 0102 היא הודיעה, בי‬‫היתר, כי "חלק מהקרנות הצמיתות הוקמו, במהל השני , ]על פי[ החלטת האוניברסיטה, ולא מכח‬ ‫התחייבות כלשהי".‬ ‫__________________‬ ‫סעי 03 לחוק.‬ ‫12‬ ‫ראו להל בפרק "הנחיות ות"ת בנושא ההשקעות של האוניברסיטאות".‬ ‫22‬
 16. 16. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫6241‬ ‫‰·‪˙ ¯˜ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ‰˙˘Ú ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒΉ ˙ÂÁ„· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫˘‰˙‪‡È‰Â ‰˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂӘ‰˘ ˙ ¯˜ ÔÈ·Â ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ Â˘Ó˘È Ô‰ ÈÎ ÂÚ·˜ ÌÈÓ¯Â‬‬ ‫¯˘‡‪‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó .ÌÈω Ó‰ ‰È˙„ÒÂÓ ÂÚ·˜˘ ˙¯ËÓÏ Ô˙‡ „ÚÈÈÏ ˙È‬‬ ‫˘‰‡‪Ô‚Π,˙ÂÙÂÁ„ ˙¯ËÓÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰˘ ÌÈÙÒÎ ˙ ¯˜· ‰˜ÈÊÁÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪.˙ ÂگȂ ÈÂÒÈÎ‬‬ ‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי "ההפרדה בי קרנות התורמי‬‫הקיימת בדוחות הכספיי של האוניברסיטה הינה בהתא להנחיות ות"ת לגבי כללי הדיווח הכספי.‬ ‫האוניברסיטה במערכותיה הפנימיות מסוגלת להבחי בי הקרנות שיש לה יעוד ע"פ ההסכמי ע‬ ‫התורמי לבי הקרנות שיועדו ע"פ החלטות ההנהלה".‬ ‫‪˙ ˘Ó ˙"˙ ˙ÂÈÁ ‰ ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ‰˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫3891, ‪ÈÙÒÎ ÁÂÂÈ„Â ˙‡ ·˘Á ÈÏÏÎ ¯·„·" 2009 ¯·Ó·Â · ˙"˙ ‰Ú·˜˘ ˙ÂÈÁ ‰· ÌχÂ‬‬ ‫‪ÔÈ· Ô‰ÈÁÂÂÈ„· „È¯Ù‰Ï ˙„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ,¯˙ȉ ÔÈ· ,Ú·˜ "‰‰Â·‚ ‰Ï΢‰Ï ˙„ÒÂÓ È„È ÏÚ‬‬ ‫˜¯ ‪˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ÂӘ‰˘ ˙ ¯˜ ÔÈ·Â ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ Â˘Ó˘È Ô‰ ÈÎ ÂÚ·˜ ÌÈÓ¯Â˙‰˘ ˙Â‬‬ ‫‰‪ÈÙÏ ÂӘ‰˘ ˙ ¯˜‰ ˙‡ ‚Ȉ‰Ï ˙‡Ê ‰‡¯Â‰ ÌÂȘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .„ÒÂÓ‬‬ ‫‰‪Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙"˙ ÏÚ .(232010 ¯·ÓËÙÒÓ) ÌÈÈÙÒΉ ‰È˙ÂÁ„· „¯Ù · ‰˙ËÏÁ‬‬ ‫‰‡‪˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈÈÙÒΉ Ô‰È˙ÂÁ„· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙¯Á‡‰ ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘Â ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‰ ‪.˙È·¯Ó ˙ÂÙȘ˘ ‚˘Â˙˘ È„Î ‰È˙ÂÈÁ‬‬ ‫הנחיות ות"ת בנושא ההשקעות של האוניברסיטאות‬ ‫על פי החלטת ממשלה מ 7791, תפקידי ות"ת ה , בי היתר, "להיות גו בלתי תלוי, שיעמוד בי‬‫הממשלה והמוסדות הלאומיי מצד אחד למוסדות להשכלה גבוהה מצד שני בכל ענייני ההקצבות‬‫להשכלה גבוהה... לחלק בלעדית בי מוסדות להשכלה גבוהה את התקציבי הרגיל והפיתוח,‬‫הכוללי והמאושרי ... לעשות למע ייעול המוסדות להשכלה גבוהה... להביא לידי חיסכו ;‬ ‫לעקוב אחר ניצול התקציבי כדי למנוע גירעונות או חריגות".‬‫בדוח הקוד הועלה כי ות"ת לא קבעה כללי מנחי לאוניברסיטאות בדבר ניהול ההשקעות‬‫הפיננסיות שלה ודרכי הפיקוח והבקרה עליה . בתגובה כתבה אז ות"ת, בי היתר, ש"מאחר שחוק‬ ‫המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 8591, קובע כי המוסדות להשכלה גבוהה ה תאגידי‬‫עצמאיי הנהני מחופש אקדמי ומינהלי במסגרת תקציב , וחופש זה כולל כל פעולה מדעית,‬‫חינוכית או משקית, מל"ג וות"ת רואות חשיבות רבה בשמירת החופש האמור ונמנעות מלהתערב‬‫בניהול המוסדות להשכלה גבוהה, לרבות בקביעת כללי לניהול השקעותיה ". ות"ת ציינה‬‫בתגובתה כי יש חשש שא "ות"ת תקבע כללי לניהול ההשקעות המוסדות יטילו על ות"ת את‬ ‫האחריות לתוצאות שעלולות לנבוע מה תשואות נמוכות מהרצויות".‬ ‫__________________‬ ‫שנה אקדמית מתחילה כאמור ב 1 באוקטובר ומסתיימת ב 03 בספטמבר.‬ ‫32‬
 17. 17. ‫7241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫‪̯‚Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È · ÔÂÏ˘È΢ ¯Á‡Ó" ÈΠ̄˜‰ Á„· Ú·˜ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪Ï˘ ˙ÈÒ ÈÙ‰ Ô˙ ˙ȇ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·È˘Á ÁΠ ,ÈÒ ÈÙ ¯·˘ÓÏ ·Èˆ˜˙‰Ó ‰‚ȯÁÏ‬‬ ‫‰‡‪˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈÁ Ó ÌÈÏÏÎ Ú·˜Ï Ϙ˘˙ ˙"˙¢ ȇ¯‰ ÔÓ ,[24]˙‡ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪¯Â˘˜‰ Ïη ˙ÂÈÁ ‰ ÏÂÏÎÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ .˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ÌÚ Ì‡È˙· Ì˙‡ ÔÈÎ˙Â‬‬ ‫‪ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÏÏÎ ˙‡¯Â‰Â ‰˙ÂÒ Î˙‰ ˙¯Ȅ˙ ,‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÙ‡ ,‰È„ȘÙ˙ ,˙ÂÚ˜˘‰ ˙„ÚÂÂÏ‬‬ ‫‡‪˙È ÎÂ˙ ˘·‚Ï ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙Âω ‰ ˙‡ ‰Á ˙ ˙"˙¢ ȇ¯ ,¯˙ȉ ÔÈ· .‰Ú˜˘‰‰ ȘÈÙ‬‬ ‫‪˜È˙ ÏÂ‰È Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙ÂÈ È„Ó ÌÂÁ˙· ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Ú‚Â ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È Ï‬‬ ‫‰ ‪."Ô‰Ï˘ ÌÈÒÎ‬‬‫בדצמבר 8002, בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי, פנה משרד מבקר המדינה אל מנכ"ל מל"ג‬‫וות"ת דאז וביקש לדעת מה הצעדי שנקטה ות"ת בעקבות המלצתו האמורה בדוח הקוד .‬‫בפנייתו כתב משרד מבקר המדינה: "א לא נקטת עדיי בצעדי כאמור, נבקשכ להודיענו את‬ ‫הסיבות לכ והא נוכח המשבר הפיננסי העולמי והשלכותיו, בכוונתכ לבצע פעולות כלשה‬ ‫בעניי זה".‬‫בינואר 9002 הודיע מנכ"ל מל"ג וות"ת דאז למשרד מבקר המדינה כי ות"ת בוחנת מחדש את‬‫המלצתו בדוח הקוד לקבוע כללי מנחי לניהול השקעות ואת עמדתה כי אי מקו להתערבותה‬‫בנושא בגלל עקרו החופש המינהלי של המוסדות. ‪„ÚÂÓ‰ Â˙‡ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·Â˘˙‰Ó‬‬ ‫‪.‡˘Â · ̉˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ˙"˙ ‚"ÏÓ Â˘ ‡Ï‬‬ ‫‰‪Ï"Î Ó ·˙Î 2010 ÈÏÂÈ· .·¯ ÔÓÊ ˙Î˘Ó ˙"˙Â Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ‰ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‪ÌÚ ÔÁ·È ¯˘‡ ‰ÓÚËÓ ˙ˆ ˙"˙ ‰˙ ÈÓ ‰Ê ˘„ÂÁ· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙"˙ ‚"ÏÓ‬‬ ‫‰‡‪ÏÚ ˙"˙ÂÂÏ ıÈÏÓÈ ˙ÂÈÒ ÈÙ ˙ÂÚ˜˘‰ ‡˘Â · Ô˙„Â·Ú Í¯„ ˙‡Â Ô˙„ÓÚ ˙‡ ˙‡ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪„Ú ˙"˙ ˙‡ÈÏÓ È ÙÏ ÂȇˆÓÓ ˙‡ ‚Ȉ‰Ï ¯ÂÓ‡ ˙ˆ‰ ÈÎ ÛÈÒ‰ ‡Â‰ .‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ È„Ó‬‬ ‫01.21.13. ·‡‪˙ˆ‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙"˙ ‚"ÏÓ Ï"Î Ó ÚȄ‰ 2010 ¯·Â˘Â‬‬ ‫"˜‪̯˷ ÌÈÙÒ ÌÈ Â˙ Ï·˜Ï [˘˜È·Â] ÂÈ Ù· ‡·Â‰ ¯˘‡ ÌÈ Â˙ ˜„·Â ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ‬‬ ‫‪Â˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ˙ˆ‰ ˘È‚È 31.12.10 „Ú ÈÎ ÔÈȈ ·˘ ‡Â‰ ."˙"˙ ˙‡ÈÏÓÏ ‰ˆÏÓ‰ ˘È‚È‬‬ ‫‪.˙"˙ ˙‡ÈÏÓÏ‬‬‫בדצמבר 0102 הודיעה ות"ת למשרד מבקר המדינה כי הצוות החליט "לאור מורכבות הנושא ולאור‬‫סוגיות נוספות שהועלו, לרבות סוגיות שהועלו על ידי משרד מבקר המדינה, ]כי[ יש צור להעמיק‬‫את הבדיקה ולהיפגש ע כמה חשבי ומנהלי של כמה אוניברסיטאות... ]הצוות ימסור[ דיווח‬ ‫ביניי בישיבת ]מליאת[ ות"ת הקרובה".‬ ‫בישיבה שקיימה מליאת ות"ת באותו חודש דיווחו חברי הצוות "שאי לה ספק שיהיה מקו‬‫שות"ת תיקבע כללי כלשה לעניי ההשקעות הפיננסיות של האוניברסיטאות, ושה יוכלו להציע‬‫מסגרת כללי כזו לאחר שיערכו הפגישות... ולאחר שילמדו את הפרטי הרלבנטיי לעומק ".‬‫לאחר הדיווח ולאחר דיו שהתקיי סוכ כי הצוות יציג בפני מליאת ות"ת בישיבתה במרס 1102‬ ‫את המלצותיו בנושא.‬ ‫__________________‬‫בעניי ממצאי הביקורת לגבי הנזקי הכספיי שנגרמו לאוניברסיטה בהשקעותיה עקב המשבר הפיננסי‬ ‫42‬ ‫העולמי שהתרחש בשני 8002 9002, ראו להל .‬
 18. 18. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫8241‬ ‫‪ÈÒ ÈÙ ¯·˘Ó ˘Á¯˙‰ ,̄˜‰ Á„‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ,2009-2008 ÌÈ ˘· ,ÏÈÚÏ ¯Ó‡ ˘ ÈÙÎ‬‬ ‫˜˘‰ ·˘‪ͯˆ‰ ˙‡ „„ÈÁ ¯·„‰ .χ¯˘È· ˙‡ËÈÒ¯·È ‡· Ì‚ Ú‚Ù ¯˘‡ ,ÌÏÂÚ· ÌȘÂÂ‬‬ ‫˘‪̄˜‰ Á„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰ Ì¢ÈÈ ˙ÓÏ˘‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÂÏÚÙÈ ˙"˙ ‚"ÏÓ‬‬ ‫·„·¯ ·‪˙Ú„Ï .˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈÁ Ó ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜· ͯˆ‰ ˙ ÈÁ‬‬ ‫‪Ô‰ÈÏÚ ,‡˘Â · ˙"˙ ‚"ÏÓ ˙Âω ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙‡¯Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪‰ ÈÁ· ˙‡ˆÂ˙Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ Ì¢ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ Ô˙ ÈÁ· ˙‡ ÛÒ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÏ˘‰Ï‬‬ ‫‪.ÂÊ‬‬ ‫✯‬ ‫·‪˙‡  ˜È˙ Ô· Ìȯ˜Â·Ó‰ ÌÈÙ‚‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙„ÚÂÈÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫‰‪‰‡È·‰Â ÌÈ È˜˙ ω ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‚‰ Ï Ì˙‡ ‰ÚÈ ‰ ˙¯Â˜È·‰˘Â ÌÈȘÈÏ‬‬ ‫‪.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ Ì˙ÏÂÚÙ ¯ÂÙÈ˘ È„ÈÏ‬‬ ‫·‪̄˜‰ Á„· ·˙Î ˘ ˙ˆÏÓ‰‰ ÔÓ ‰ÓΠ̢ÈÈ ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‪ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ¢ ‡Ï ˙"˙ ‚"ÏÓ ,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ · ÂÏÚ‰˘ ÌÈȘÈω Ô˜È˙Â‬‬ ‫‰„¯‪˙"˙ ‚"ÏÓ ,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ¢ÓÈÓ ÂÏȇ ÈÎ ÁÈ ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È .Á„‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈ˘Â‬‬ ‫‡˙ ‪ÈÁΠ‰ Á„· ÌÈÏÚÂÓ‰ ÌÈȘÈÏ‰Ó ‰Ó΢ ¯˘Ù‡ ,̄˜‰ Á„· ·˙Î ˘ ˙ˆÏÓ‰‰ ÏÎ‬‬ ‫‰‪˙‡ Ú·˜Ï ‡˘Â · ̉È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ÌȯÂÓ‡‰ ÌÈӯ‚‰ ÏÚ .ÌÈÚ Ó ÂÈ‬‬ ‫‰‰‪.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁ„· ÏÂÙÈˉ ÔÈÈ Ú· ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈ˘Â¯„‰ Ìȯ„Ò‬‬ ‫ההחלטה על מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני ויישומה‬‫בחוקת האוניברסיטה אי כל התייחסות מפורשת להיבטי השוני של השקעות האוניברסיטה, לא‬‫נקבעו הגורמי המוסמכי לקבל החלטות בענייני אלה, וא קיומה של ועדת השקעות לא הוזכר.‬ ‫הסמכויות וחלוקת התפקידי בנושא נקבעו במרוצת השני באמצעות יישו התפקידי הכלליי‬ ‫שהוטלו בחוקה על המוסדות המנהלי השוני , כלהל :‬‫‰ ‪ : Ï ‰ Ó ‰ „ Ú Â Â‬בי היתר, נקבע בחוקה כי הוא "יהיה אחראי לאיכותה, לתפקודה ולרמתה‬ ‫של האוניברסיטה. סמכויותיו של הוועד המנהל הינ ... ליזו פיתוח מקורות מימו חדשי לצור‬‫הגשמת יעדי האוניברסיטה ולפקח על אופ ניצול המקורות הקיימי ... למנות וועדות משנה ולקבוע‬‫את סמכויותיה והרכב ... לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שבה לא‬ ‫הוקנתה סמכות בחוקה ]זו[ או בתקנוני האוניברסיטה, לגופי ולמוסדות אחרי ".‬‫‰ ‰ ‰ ‪ : ‰ Ï‬בחוקה נקבע כי הנהלת האוניברסיטה )להל ג ההנהלה( "תהא אחראית על‬‫הפעלת נושאי הניהול היומיומיי של האוניברסיטה... היק סמכויות ההנהלה ותוק ההחלטות‬‫שתתקבלנה על ידה ייקבעו על ידי הוועד המנהל". חברי ההנהלה ה : נשיא האוניברסיטה, רקטור‬‫האוניברסיטה, סגני הנשיא, המנכ"ל וסג הרקטור, ובחוקה נקבע כי "הנשיא עומד בראש‬‫האוניברסיטה ומהווה את הסמכות האקדמית והמנהלית העליונה בה" וכי על המנכ"ל "לסייע‬ ‫לנשיא בכל נושאי המנהל והכספי ".‬
 19. 19. ‫9241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫‪ : ˙ Â Ú ˜ ˘ ‰ ‰ ˙ „ Ú Â‬הוועדה היא אחת מוועדות המשנה שמינה הוועד המנהל. הוועד המנהל‬‫ג הגדיר את סמכויותיה ועיג אותה בכתבי המינוי שהוצאו לחבריה52. על פי ספר ועדות הקבע‬‫המינהליות של האוניברסיטה לשני התש"ס התשס"ב )9991 0002 1002 2002(, תפקידה של‬ ‫ועדת ההשקעות הוא: "בחינת תיק ההשקעות של האוניברסיטה, בי מושב חבר הנאמני‬‫למשנהו... גיבוש המלצות להנהלת האוניברסיטה, לגבי אפיקי ההשקעה האופטימליי בהתייחס‬‫למצב שוק ההו באר במטרה לשמור על תשואה מרבית תו שמירה על ער הקרנות‬ ‫האוניברסיטאיות".‬‫יצוי כי א שהדבר לא נאמר במפורש בהגדרת התפקיד של ועדת ההשקעות, במרוצת השני לא‬‫פעלו הנהלת האוניברסיטה ואג הכספי בניגוד להמלצות ועדת ההשקעות, חו ממקרה אחד‬‫שאירע בשנת 7002 )השנה האקדמית התשס"ח( ובו העבירה ההנהלה חלק מכספי ההשקעות )412‬ ‫מיליו ש"ח( לניהול בחו"ל על פי החלטת הוועד המנהל ובניגוד להמלצת ועדת ההשקעות.‬‫משרד מבקר המדינה בדק את תהלי קבלת ההחלטות ופעולות האוניברסיטה בעניי מימוש תיק‬ ‫המניות וחלק מהאג"ח הקונצרני בתחילת שנת 9002. יודגש שוב כי משרד מבקר המדינה לא בח‬‫א ההחלטה האמורה הייתה נכונה, ואי לראות בממצאי המפורטי להל משו חוות דעת כלשהי‬ ‫על עצ ההחלטה.‬ ‫יזמת ההנהלה למימוש מניות‬‫בשנת 8002 וברבעו הראשו של שנת 9002 התרחש כאמור משבר פיננסי גלובלי חרי . ניצני‬‫המשבר נראו בסו שנת 7002 בארצות הברית, והוא התפשט ברחבי העול . בישראל הגיע המשבר‬‫לשיאו בספטמבר אוקטובר 8002. ברבעו השני של 9002, לאחר קבלת ההחלטה של הוועד‬‫המנהל, נראו סימני התאוששות בעול ובישראל, אול המשק עדיי היה נתו בתנאי חוסר ודאות.‬ ‫עד סו שנת 9002 נמחקו חלקי ניכרי מההפסדי בשוקי ההו .‬‫לאוניברסיטה כאמור קרנות צמיתות שרבות מה כרוכות בהתחייבויות לתורמי . האוניברסיטה‬‫נדרשת להשקיע את כספי התורמי ולהשתמש בפירות ההשקעות )ההכנסות מההשקעות( לצרכיה‬‫השוני , לעתי לפי יעדי שקבעו התורמי . בשנת הלימודי התשס"ט )8002 9002( ירדה יתרת‬ ‫ההשקעות של האוניברסיטה והתקרבה ליתרת הקרנות המשוערכת על פי ההתחייבויות לתורמי‬ ‫עקב המשבר בשוק ההו . בשל המשבר ג לא היו לאוניברסיטה הכנסות מהשקעות, שעליה‬ ‫התבססה בתכנו תקציבה )כ 67 מיליו ש"ח(, והדבר תר להיווצרות גירעו תקציבי בשנה זו.‬‫1. בישיבת ועדת ההשקעות שהתקיימה ב 90.1.11 דווח כי "על מנת לצמצ את חוסר הוודאות‬‫ולאפשר להנהלה לשלוט על היק הגירעו החזוי, ‰‪ 26‰Ï‰ ‰‰ ‰ËÈÏÁ‬להמלי לוועדת ההשקעות‬‫על שינוי מבנה ההשקעות ומעבר להשקעות בטוחות יותר בריבית קבועה וזאת על ידי ‪˘ÂÓÈÓ‬‬‫‰‡‪) "È ¯ˆ ˜ Á"‚‡·Â ˙ÂÈ Ó· ˙˜ÊÁ‬ההדגשות אינ במקור(. מפרוטוקול הישיבה אי לדעת מי היה‬ ‫הגור המדווח.‬ ‫‪Ì È‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ˙·È˘ÈÏ ÂÓ„˜˘ ‰Ï‰ ‰‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈϘÂ˯ى ÈÎ ÔȈÈ‬‬ ‫‪.‰· ¯Ó‡ ‰Ó ‰Ï·˜˙‰ ‡È‰ „ˆÈÎ ‡ÂÙ‡ ¯Â¯· ‡Ï ,˙‡ÊÎ ‰ËÏÁ‰ ÌÈ„Ú˙Ó‬‬ ‫__________________‬‫הגדרת התפקיד נכללה בכתבי המינוי של חברי חדשי לוועדת ההשקעות לפני יולי 9002, מועד‬ ‫52‬ ‫פרסומו של נוהל ועדת ההשקעות.‬ ‫בעניי תפקידי ההנהלה והרכבה על פי החוקה ראו לעיל.‬ ‫62‬

×