Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
81,9(56,'$' 7(12/Ï*,$ (48,12,$/
)$8/7$' '( ,(1,$6 (2120,$6
(68(/$ '( 20(5,2 (;7(5,25
7(6,6 '( *5$'2
7,78/2 ³352'8,21 20(5...
,1',( *(1(5$/
,1752'8,Ï1 
$3,78/2 , 
*HQHUDOLGDGHV GH OD 6RD
,QWURGXFFLyQ
/D 6RD VXV 2UtJHQHV
6HPLOOD
3URSLHGDGHV GHO *UDQR GH 6RD
(VSHFLHV R 9DULHGDGHV GH 6RD
DUDFWHUtVWLFDV 1XWULFLRQDOHV GHO *UDQR GH 6RD
'HULYDGRV GHO *UDQR GH 6RD
XOWLYR GH VRD
3ULQFLSDOHV =RQDV GH XOWLYR
(VWDFLRQDOLGDG GH OD 3URGXFFLyQ
RVWRV GH 3URGXFFLyQ GH *UDQR GH 6RD
7RUWD GH 6RD
RPSRVLFLyQ 1XWULFLRQDO GH 7RUWD GH 6RD
$SOLFDFLyQ GH OD 7RUWD GH 6RD
9HQWDMDV GH OD 7RUWD GH 6RD (QHUJL]DGD
)RUPDV GH ([WUDFFLyQ GH OD 7RUWD GH 6RD
3ULQFLSDOHV (PSUHVDV 3URGXFWRUDV GH 7RUWD GH 6RD 
$3,78/2 ,, 
(VWXGLR GH 0HUFDGR
(O (QWRUQR ,QWHUQDFLRQDO GHO 0HUFDGR
0HUFDGR 1DFLRQDO GH 6RD 7RUWD GH 6RD
0HUFDGR RORPELDQR GH 6RD 7RUWD GH 6RD
3UHFLRV GH 6RD
)UDQMD GH 3UHFLRV GH 6RD 7RUWD GH 6RD
RPHUFLR ([WHULRU GH 6RD 7RUWD GH 6RD
0DTXLOD SDUD ,PSRUWDFLyQ GH *UDQR GH 6RD
/H TXH (VWDEOHFH (O 5pJLPHQ GH 0DTXLOD
7UiPLWHV SDUD ,PSRUWDU JUDQR GH 6RD
7UiPLWHV SDUD ([SRUWDU 7RUWD GH 6RD (QHUJL]DGD
7UDWDPLHQWR $UDQFHODULR
RVWRV GH )OHWHV
RPHUFLDOL]DFLyQ 'LVWULEXFLyQ GH 7RUWD GH 6RD
(OHPHQWRV GH RPSHWLWLYLGDG
)LFKD GHO 3URGXFWR
$3,78/2 ,,, 
,QJHQLHUtD GHO 3URHFWR
$VSHFWR 5HODFLRQDGR FRQ HO HQWUR )DEULO
2UJDQLJUDPD GHO HQWUR )DEULO
8ELFDFLyQ /RFDOL]DFLyQ GHO HQWUR )DEULO
,QIUDHVWUXFWXUD )tVLFD GHO HQWUR )DEULO
'LVWULEXFLyQ ItVLFD GHO HQWUR )DEULO
3URFHVR 3URGXFWLYR 7HFQRORJtD XWLOL]DGD HQ HO HQWUR )DEULO
)OXMR GH 3URGXFFLyQ
)OXMR GH 3URGXFFLyQ GHO HQWUR )DEULO 
$3,78/2 ,9 
(YDOXDFLyQ (FRQyPLFD )LQDQFLHUD GHO 3URHFWR
,QYHUVLyQ GHO HQWUR )DEULO
'HWDOOH GH $FWLYRV GHO HQWUR )DEULO
RVWRV GHO HQWUR )DEULO
RVWRV )LMRV
RVWRV 9DULDEOHV
'HWHUPLQDFLyQ GHO 3UHFLR GH 9HQWD DO 3~EOLFR
3UHFLR GH 9HQWD $FWXDO FRQ 3URGXFFLyQ GH 70 0HQVXDOHV
3URHFFLyQ GH 3UHFLR FRQ 3URGXFFLyQ GH 70 0HQVXDOHV
%DODQFH *HQHUDO GHO HQWUR )DEULO
,QGLFDGRUHV )LQDQFLHURV
RVWRV $QXDOHV
$PRUWL]DFLyQ SRU 'HXGD
(VWDGR GH 5HVXOWDGRV
3URHFFLyQ GH RVWRV
)OXMR GH ,QJUHVRV
3URHFFLyQ GH (VWDGRV GH 5HVXOWDGRV
)OXMR GH DMD
9DORU $FWXDO 1HWR 9$1
7DVD ,QWHUQD GH 5HWRUQR 7,5
3HUtRGR GH 5HFXSHUDFLyQ GH ,QYHUVLyQ
5HQWDELOLGDG 6REUH ,QYHUVLyQ 7RWDO 5,7
5HQWDELOLGDG VREUH 9HQWDV 569
ËQGLFH GH $SDODQFDPLHQWR
3XQWR GH (TXLOLEULR
$3,78/2 9 
RQFOXVLRQHV 5HFRPHQGDFLRQHV
RQFOXVLRQHV
5HFRPHQGDFLRQHV 
%LEOLRJUDItD 
$QH[RV
,1',( *(1(5$/ '( 8$'526
8$'52 1R 
(FXDGRU 3REODFLyQ GH 3ODQWDV GH 6RD 
8$'52 1R 
3HUILO GH $PLQRiFLGRV HQ JU GH 6RD 
8$'52...
8$'52 1R 
(FXDGRU LPSRUWDFLRQHV GH 7RUWD GH 6RD $xR  
8$'52 1R 
(FXDGRU ,PSRUWDFLyQ GH 7RUWD GH 6RD $xR 
8$'52 1R 
(FXD...
8$'52 1R 
(FXDGRU ([SRUWDFLyQ GH JUDQR GH 6RD 7RUWD GH 6RD DxRV 
8$'52 1R 
([SRUWDFLRQHV GH RORPELD D (FXDGRU GH *UDQR G...
8$'52 1R 
%DODQFH GHO HQWUR )DEULO 
8$'52 1R 
$PRUWL]DFLyQ SRU 'HXGD 
8$'52 1R 
(VWDGRV GH 5HVXOWDGRV
8$'52 1R 
3URHFFLyQ GH RVWRV 
8$'52 1R 
)OXMR GH ,QJUHVRV 
8$'52 1R 
3URHFFLyQ GH (VWDGRV GH 5HVXOWDGRV 
8$'52 1R 
)OXMR G...
,1752'8,Ï1
(O PXQGR KDEOD GH JOREDOL]DFLyQ QXHVWUR SDtV QR SXHGH HVWDU DO PDUJHQ GH WDO
FRUULHQWH HVWR LPSOLFD RIHUWDU S...
LQGXVWULDOL]DGRUDV ORV EDODQFHDGRUHV FRQVXPLGRU ILQDO
/D LQGXVWULD GH WRUWD GH VRD HQ QXHVWUR SDtV VH KD GHVDUUROODGR VROR HQ HO
PHUFDGR QDFLRQDO GHELGR D OD SURGXFFLyQ HVWDFLR...
RSWLPL]DU HO IXQFLRQDPLHQWR GH HVWRV FHQWURV IDEULOHV ORJUDQGR DGHPiV SURGXFLU PiV 
H[SDQGLU D PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV XQ...
QR SRU VROYHQWHV (VWH SURGXFWR WLHQH XQ
YDORU DJUHJDGR TXH OH GLIHUHQFLD GH ORV GHPiV SRU VX PDRU FRQWHQLGR JUDVR OR TXH O...
FDStWXORV SRVWHULRUHV OD SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD HQ HO (FXDGRU QR HV VXILFLHQWH SRU
OR TXH VH KD SHQVDGR LPSRUWDU HO JU...
FHQWUR IDEULO VX FDSDFLGDG LQVWDODGD GH SURGXFFLyQ (O FXDUWR FDStWXOR HV ³(YDOXDFLyQ
(FRQyPLFD )LQDQFLHUD GHO 3URHFWR´ H...
$3,78/2 ,
*(1(5$/,'$'(6 '( /$ 62$
,1752'8,Ï1
(O (FXDGRU SRU PXFKRV DxRV KD VLGR XQ SDtV TXH KD EDVDGR VX HFRQRPtD HQ OD
H[SRUWDFLyQ GH SURGXFWRV WUDGLFLRQDO...
PDWHULD SULPD HQ OD IRUPXODFLyQ GHO EDODQFHDGR SDUD HO VHFWRU DYtFROD JDQDGHUR 
SRUFLQR HO SURGXFWR WLHQH PDRU YDORU DJUHJ...
6(0,//$
/DPHQWDEOHPHQWH OD GLVSRQLELOLGDG GH VHPLOODV FHUWLILFDGDV HQ (FXDGRU HV PX
EDMD SRU OR TXH VH KD HVWDGR XWLOL]DQG...
,VLGUR $RUD 7DXUD 'DXOH 0LODJUR PDR D GLFLHPEUH
6DQ
DUORV DJRVWR D GLFLHPEUH
%DEDKRR DEULO D GLFLHPEUH
´
3523,('$'(6 '(/ *5$12 '( 62$
(O IUtMRO GH VRD VH KD FDUDFWHUL]DGR SRU VHU OD ROHDJLQRVD TXH PiV VH FXOWLYD HQ
HO PXQGR GHV...
$GHPiV GH OD LPSRUWDQFLD D PHQFLRQDGD GH pO VH REWLHQH OD SULQFLSDO PDWHULD
SULPD HQ OD IDEULFDFLyQ GH EDODQFHDGRV SDUD HO...
(63(,(6 2 9$5,('$'(6 '( 62$
RPR D VH LQGLFy DQWHULRUPHQWH OD VRD HV VHQVLEOH DO IRWRSHUtRGR SRU HVWD
UD]yQ HQ ORV SDtVHV T...
/RV FLFORV SURGXFWLYRV GH ODV YDULHGDGHV GHVDUUROODGDV SRU HO ,1,$3 VRQ
,1,$3  GtDV
,1,$3  GtDV
,1,$3 -83,7(5 GtDV
XDGU...
$5$7(5Ë67,$6 1875,,21$/(6 '(/ *5$12 '( 62$
/D VRD HV XQ DOLPHQWR TXH DFWXDOPHQWH HVWi FREUDQGR PXFKD LPSRUWDQFLD D
TXH HV ...
LQVXSHUDEOH FRPR FDOFLR IyVIRUR KLHUUR 3RU VX DOWR FRQWHQLGR GH SURWHtQD OD FDOLGDG
GH OD PLVPD SRU VX IXHQWH GH DPLQRi...
GH
ORV GLIHUHQWHV DPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV TXH HO FXHUSR KXPDQR QR SXHGH VLQWHWL]DU SRU OR
TXH GHEHPRV UHFXUULU D REWHQHUOR...
WDPELpQ WLHQH XQD SURSRUFLyQ GH
XQRV DPLQRiFLGRV OODPDGRV HVHQFLDOHV /D )$2 OD 218 OH KDQ GDGR OD
FDOLILFDFLyQ GH 3'$$6 ...
XDGUR 1R 
3(5),/ '( $0,12$,'26 (1 *5$026 '( 62$
3(5),/ 325(17$-(
7ULSRIDQR 
/LVLQD 
+LVWLGLQD 
$UJLQLQD 
ÈFLGR DVSiUWLFR ...
)XHQWH ,1,$3
(ODERUDFLyQ $XWRU
XDGUR 1R 
3(5),/ '( 0,1(5$/(6 (1 *5$026 '( 62$
0,1(5$/(6 81,'$'(6
DOFLR PJ
)yVIRUR PJ
+L...
'(5,9$'26 '(/ *5$12 '( 62$
/D VRD HV XQD ROHDJLQRVD PDUDYLOORVDPHQWH JHQHURVD SXHGH VHU XWLOL]DGD
FRQVXPLGD R SUHSDUDGD WD...
HQ XQD YDULHGDG
LQFUHtEOH GH VXESURGXFWRV FRPR OHFKH GH VRD WRIX PLVR VDOVDV GH VRD WRUWD GH VRD
OHFLWLQD GH VRD DFHLWH GH...
%527(6 '( 62$ VRQ JUDQRV SHTXHxRV GHO SRURWR FUXGR VHOHFFLRQDGRV GH
VLPLODU WDPDxR VH HVFRJHQ SDUD OD JHUPLQDFLyQ VH ORV G...
$(,7( '( 62$ HO SRURWR GH VRD ULQGH XQ GH DFHLWH 6L ELHQ HV FLHUWR
TXH HVWD ROHDJLQRVD HV GH UHFLHQWH H[SORWDFLyQ VX DFHL...
628 HV
SURGXFLGR GH OD IHUPHQWDFLyQ GH VRD WULJR WRVWDGR DJXD VDO HV XQ FRQGLPHQWR
IXQGDPHQWDO HQ OD FRFLQD MDSRQHVD D TX...
$51( '( 62$ SURGXFWR SURYHQLHQWH GH OD KDULQD GH VRD SUHFRFLGD HV
PX FRQVXPLGD SRU SHUVRQDV YHJHWDULDQDV D TXH WLHQH VDERU...
8/7,92 '( 62$
8QD GH ODV YHQWDMDV IXQGDPHQWDOHV GH OD VRD HV TXH QR HV XQ FXOWLYR PX
H[LJHQWH EDVWD FRQ TXH OD KXPHGDG VHD...
(O ,1,$3 UHFRPLHQGD TXH OD VLHPEUD GH VHPLOOD GH VRD VH OD KDJD GXUDQWH OD
pSRFD OOXYLRVD GXUDQWH ORV SULPHURV PHVHV GH HV...
VL VH OR KDFH HQ pSRFD VHFD
VHUi QHFHVDULR KDFHUOR LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GH OD FRVHFKD GH DUUR] R PDt] GXUR SDUD
DSURYHFK...
35,1,3$/(6 =21$6 '( 8/7,92
(Q QXHVWUR SDtV OD VRD VH SURGXFH HQ OD FRVWD HFXDWRULDQD XQ SHTXHxR
SRUFHQWDMH HQ OD VLHUUD (...
XDGUR 1R 
(8$'25 ',675,%8,Ï1 $1721$/ '( 62$
5HJLyQ 6RD
3URYLQFLD 6XSHUILFLH 3URGXFFLyQ
5HJLyQ RVWD 
(VPHUDOGDV 
0DQDEt ...
=RQD %DMD 0RQWDOYR %DEDKRR %DED 9LQFHV )HEUHV RUGHUR
XDGUR 1R 
(8$'25 621'(2 '( 352'8,Ï1 26(+$ 6(*Ò1 8%,$,Ï1
*(2*5È),$
3...
(67$,21$/,'$' '( /$ 352'8,Ï1
/D FRVHFKD GH OD VRD HQ HO (FXDGRU HV GHO PHV GH 2FWXEUH D 'LFLHPEUH WLHPSR
HQ HO FXDO ODV H[...
26726 '( 352'8,Ï1 '( *5$12 '( 62$

³6H HVWLPD TXH HO FRVWR GH SURGXFFLyQ GH .J GH VRD HQ JUDQR HV GH 86
 PLHQWUDV TXH HO S...
0$48,1$5,$ (48,32 
 $5$'2 75$725 +25$  
 520( 3/2: 75$725 +25$  
 6,(0%5$ 6(0%5$'2 +(7$5($  
 $3/,$,Ï1 3(67,,'$6 $*8,/...
,168026 
 6(0,//$ /$6,),$'$ .,/2  
 '(6,1)(7$17( '(
68(/2 .,/2  
 '(6,1)(7$17( 6(0,//$ .,/2
 $%2126 
)(57,/,=$17(6
 6$2 ...
0$12 '( 2%5$ 
 )(57,/,=$,21 0$18$/ -251$/  
 '(6+,(5%$ 0$18$/ -251$/  
 $3/,$,Ï1 3(67,,'$ 0$18$/ -251$/  
 26(+$ 0$18$/...
RUSHL PDR 4XLWR (FXDGRU
7257$ '( 62$
/D WRUWD GH VRD HV HO UHVXOWDGR GH VRPHWHU DO JUDQR D WUDQVIRUPDFLyQ D OD WRUWD
GH VRD WDPELpQ VH OD OODPD SD...
20326,,Ï1 1875,,21$/ '( /$ 7257$ '( 62$
XDQGR HO SURFHVR GH H[WUDFFLyQ GH OD WRUWD GH VRD VH OR KDFH PHFiQLFDPHQWH OD
VRD ...
XDGUR 1R 
20326,,Ï1 1875,,21$/ '( 7257$ '( 62$ (1(5*,=$'$
20321(17(6 81,'$'(6
0DWHULD 6HFD 
3URWHtQDV 
.LOR FDORUtDV HQ PH...
$3/,$,Ï1 '( /$ 7257$ '( 62$
/D WRUWD GH VRD HV PX GHPDQGDGD SDUD OD IRUPXODFLyQ GH EDODQFHDGRV R
FRPLGD SDUD DQLPDOHV D TX...
9(17$-$6 '( /$ 7257$ '( 62$ (1(5*,=$'$
(O SURFHVR GH REWHQFLyQ GH VRD HQHUJL]DGD HV PHFiQLFD HV GHFLU QDWXUDO VLQ OD
LQWHU...
HVWH SURFHVR HQ VL HV
HO TXH EULQGD ODV YHUGDGHUDV YHQWDMDV GH OD VRD HQHUJL]DGD TXH VH UHVXPHQ DVt
2,21

 'XUD PHQRV GH VHJXQGRV

 5HGXFH IDFWRUHV DQWLQXWULFLRQDOHV GH OD VRD D QLYHOHV VHJXURV SDUD OD SURGXFFLyQ

 0HMRUD ...
XQD SURSRUFLyQ GH JUDVD GH   HV SRU ODV
ERQGDGHV GHO SURFHVR GH H[WUDFFLyQ TXH OD VRD HQHUJL]DGD WLHQH DOWD FDQWLGDG GH...
RQVLVWHQWH HO PLVPR SURGXFWR HQ FDGD HODERUDFLyQ

 ([FHOHQWH 7H[WXUD GD XQD PHMRU PH]FOD HYLWDQGR OD IRUPDFLyQ GH SROYRV

...
OXHJR HO KH[DQR VH ODYD VH EODQTXHD GHVRGRUL]D GHO DFHLWH OD SDVWD
ODYDQGR DVt ORV DQWLR[LGDQWHV QDWXUDOHV YLWDPLQDV VX...
XDGUR 1R 
203$5$7,92 (175( 62$6 325 62/9(17(6 62$ (1(5*,=$'$
62/9(17(

62/9(17(

62$
,17(*5$/
62$
(1(5*,=$'$
0$7 6($  
...
)250$6 '( (;75$,Ï1 '( 7257$ '( 62$
/D WRUWD GH VRD HV HO UHVXOWDQWH GH XQ SURFHVR GH H[WUDFFLyQ D SDUWLU GHO JUDQR GH
VRD ...
D
(;75$,Ï1 0(È1,$ HV XQ SURFHVR PHFiQLFR HQ HO FXDO QR LQWHUYLHQH
QLQJ~Q WLSR GH TXtPLFR REWHQLpQGRVH GH SDVWD R WRUWD GH V...
(;75$,Ï1 325 62/9(17(6 VH XWLOL]D KH[DQR GH ORV FXDOHV VH REWLHQH
 GH SDVWD R WRUWD GH VRD GH DFHLWH GH KXPHGDG HQ HVWH ...
35,1,3$/(6 (035(6$6 352'8725$6 '( 7257$ '( 62$
$ FRQWLQXDFLyQ GHWDOOR ODV SULQFLSDOHV HPSUHVDV SURGXFWRUDV R H[WUDFWRUDV G...
,1'8675,$6 $/(6 FDSDFLGDG GH H[WUDFFLyQ SRU VROYHQWHV GH WRUWD GH VRD 
WRQHODGDV PpWULFDV GH JUDQR PHQVXDO GDQGR FRPR UHVX...
$3,78/2 ,,
(678',2 '( 0(5$'2
 (/ (172512 ,17(51$,21$/ '(/ 0(5$'2
/RV SURFHVRV GH DSHUWXUD OLEHUDFLyQ GH PHUFDGRV FRQVWLWX...
/RV (VWDGRV 8QLGRV GH 1RUWHDPpULFD HQFDEH]DQ OD SURGXFFLyQ H[SRUWDFLyQ
PXQGLDO GH VRD VXV H[SRUWDFLRQHV VH HVWLPDQ HQ 70...
%ROLYLD SRU
HVWDU JUDYDGR FRQ DUDQFHO FHUR HVWiQ WRPDQGR WDPELpQ SURWDJRQLVPR GH PDQHUD TXH
ORV SULQFLSDOHV SURYHHGRUHV SD...
(V QHFHVDULR PHQFLRQDU TXH %ROLYLD WLHQH YHQWDMDV FRPSHWLWLYDV FRPSDUDWLYDV
HQ OD SURGXFFLyQ GH VRD TXH VH UHVXPHQ HQ VXH...
1XHVWUR YHFLQR GHO QRUWH RORPELD WDPELpQ HV XQ JUDQ FRQVXPLGRU SURGXFWRU
GH VRD WRUWD GH VRD VLHQGR XQ PHUFDGR LQWHUHVDQ...
0(5$'2 1$,21$/ '( 62$ 7257$ '( 62$

³6H HVWLPD TXH HQ QXHVWUR SDtV OD SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD SDUD HO DxR 
VHUi GH KH...
XDGUR 1R 
(8$'25 ',675,%8,Ï1 20(5,$/,=$,Ï1 '( *5$12 '( 62$
$f2 
2035$'25(6 $17,'$' 70
6(725 ,1'8675,$/ (;75$725
,1'8675,$...
6HJ~Q HO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD *DQDGHUtD ORV SHUPLVRV GH LPSRUWDFLyQ
DXWRUL]DGRV SDUD OD LQGXVWULD GH H[WUDFFLyQ KDVW...
0(5$'2 2/20%,$12 '( 62$ 7257$ '( 62$
(O PHUFDGR RORPELDQR SUHVHQWD XQ QLFKR GH PHUFDGR PX LQWHUHVDQWH GH WRUWD
GH VRD D T...
XDGUR 1R 
26726 '( *5$12 3$5$ 2/20%,$
'(7$//(
9$/25
'(6'(
(8$'25
9$/25
'(6'(
%2/,9,$
9DORU JUDQR OLPSLR VHFR (FXDGRU 6 
9...
GH VRD HQHUJL]DGD HO DFHLWH FUXGR GH VRD UHVXOWDQWH GH OD H[WUDFFLyQ $ FRQWLQXDFLyQ
VH SUHVHQWD XQ HVWXGLR GH PHUFDGR GH ...
XDGUR 1R 
2/20%,$ (035(6$6 352'8725$6 '( $/,0(1726
%$/$1($'26
(035(6$6
$/,0(172
%$/$1($'2
721 $f2
216802 7257$ '(
62$ 721...
'H HVWDV HPSUHVDV DYtFRODV ODV ~QLFDV TXH WLHQHQ VXV LQVWDODFLRQHV HQ HO 9DOOH
GHO DXFD HV 3LPSROOR ODV GHPiV WLHQHQ VHGH ...
'H ODV HPSUHVDV TXH VH KD SRGLGR LQYHVWLJDU FRQRFHQ GH OD FDOLGDG GHO DFHLWH
FUXGR GH VRD ODV HPSUHVDV FRQ TXLHQHV VH SXH...
35(,26 '( 7257$ '( 62$
(O SUHFLR GHO JUDQR GH VRD GH OD WRUWD GH VRD D QLYHO LQWHUQR HVWi UHODFLRQDGR
FRQ HO FRVWR GH LPS...
RFDVLRQHV 6H FRQVLGHUD TXH XQD GLIHUHQFLD GH SUHFLRV GHO HQWUH HO SUHFLR GRPpVWLFR
 HO FRVWR GH LPSRUWDFLyQ HV UD]RQDEOH ...
7257$ '( 62$
86' 70
HQHUR 
)HEUHUR 
0DU]R 
$EULO 
0DR 
0DR 
-XQLR 
-XOLR 
3520(',2
JUDQR GH VRD )2% JROIR ((88
WRUWD GH VRD )2% JROIR ((88
)XHQWH (VWLPDFLyQ D SDUWLU GH FRWL]DFLyQ GH OD EROVD GH KLFDJR
%27
(ODERUDFLyQ $XWRU
XDGUR 1R 
35(,26 3/$17$ ,1'8675,$/ $f2 
0(6(6
*5$12 '( 62$
86' 70
(QHUR 
)HEUHUR 
3URPHGLR 
)XHQWH 3URHFWR 6LFD 0DJ
(ODER...
7257$ '( 62$
86' 70
HQHUR 
)HEUHUR 
PDU]R 
$EULO 
0DR 
0DR 
-XQLR 
-XOLR 
3520(',2
JUDQR GH VRD JROIR ((88
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Torta de soya

308 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Torta de soya

 1. 1. 81,9(56,'$' 7(12/Ï*,$ (48,12,$/ )$8/7$' '( ,(1,$6 (2120,$6 (68(/$ '( 20(5,2 (;7(5,25 7(6,6 '( *5$'2 7,78/2 ³352'8,21 20(5,$/,=$,Ï1 '( 7257$ '( 62$ $/ 0(5$'2 2/20%,$12 %$-2 (/ 5e*,0(1 '( 0$48,/$´ $8725 +5,67,$1 '$1,(/ $67,//2 /8=85,$*$ 7,78/2 $ 2%7(1(5 ,1*(1,(52 (1 20(5,2 (;7(5,25 ( ,17(*5$,21 ',5(725 '( 7(6,6 (2120,67$ 0$18(/ 3257,//$ 48,72 (8$'25
 2. 2. ,1',( *(1(5$/ ,1752'8,Ï1 $3,78/2 , *HQHUDOLGDGHV GH OD 6RD
 3. 3. ,QWURGXFFLyQ
 4. 4. /D 6RD VXV 2UtJHQHV
 5. 5. 6HPLOOD
 6. 6. 3URSLHGDGHV GHO *UDQR GH 6RD
 7. 7. (VSHFLHV R 9DULHGDGHV GH 6RD
 8. 8. DUDFWHUtVWLFDV 1XWULFLRQDOHV GHO *UDQR GH 6RD
 9. 9. 'HULYDGRV GHO *UDQR GH 6RD
 10. 10. XOWLYR GH VRD
 11. 11. 3ULQFLSDOHV =RQDV GH XOWLYR
 12. 12. (VWDFLRQDOLGDG GH OD 3URGXFFLyQ
 13. 13. RVWRV GH 3URGXFFLyQ GH *UDQR GH 6RD
 14. 14. 7RUWD GH 6RD
 15. 15. RPSRVLFLyQ 1XWULFLRQDO GH 7RUWD GH 6RD
 16. 16. $SOLFDFLyQ GH OD 7RUWD GH 6RD
 17. 17. 9HQWDMDV GH OD 7RUWD GH 6RD (QHUJL]DGD
 18. 18. )RUPDV GH ([WUDFFLyQ GH OD 7RUWD GH 6RD
 19. 19. 3ULQFLSDOHV (PSUHVDV 3URGXFWRUDV GH 7RUWD GH 6RD $3,78/2 ,, (VWXGLR GH 0HUFDGR
 20. 20. (O (QWRUQR ,QWHUQDFLRQDO GHO 0HUFDGR
 21. 21. 0HUFDGR 1DFLRQDO GH 6RD 7RUWD GH 6RD
 22. 22. 0HUFDGR RORPELDQR GH 6RD 7RUWD GH 6RD
 23. 23. 3UHFLRV GH 6RD
 24. 24. )UDQMD GH 3UHFLRV GH 6RD 7RUWD GH 6RD
 25. 25. RPHUFLR ([WHULRU GH 6RD 7RUWD GH 6RD
 26. 26. 0DTXLOD SDUD ,PSRUWDFLyQ GH *UDQR GH 6RD
 27. 27. /H TXH (VWDEOHFH (O 5pJLPHQ GH 0DTXLOD
 28. 28. 7UiPLWHV SDUD ,PSRUWDU JUDQR GH 6RD
 29. 29. 7UiPLWHV SDUD ([SRUWDU 7RUWD GH 6RD (QHUJL]DGD
 30. 30. 7UDWDPLHQWR $UDQFHODULR
 31. 31. RVWRV GH )OHWHV
 32. 32. RPHUFLDOL]DFLyQ 'LVWULEXFLyQ GH 7RUWD GH 6RD
 33. 33. (OHPHQWRV GH RPSHWLWLYLGDG
 34. 34. )LFKD GHO 3URGXFWR
 35. 35. $3,78/2 ,,, ,QJHQLHUtD GHO 3URHFWR
 36. 36. $VSHFWR 5HODFLRQDGR FRQ HO HQWUR )DEULO
 37. 37. 2UJDQLJUDPD GHO HQWUR )DEULO
 38. 38. 8ELFDFLyQ /RFDOL]DFLyQ GHO HQWUR )DEULO
 39. 39. ,QIUDHVWUXFWXUD )tVLFD GHO HQWUR )DEULO
 40. 40. 'LVWULEXFLyQ ItVLFD GHO HQWUR )DEULO
 41. 41. 3URFHVR 3URGXFWLYR 7HFQRORJtD XWLOL]DGD HQ HO HQWUR )DEULO
 42. 42. )OXMR GH 3URGXFFLyQ
 43. 43. )OXMR GH 3URGXFFLyQ GHO HQWUR )DEULO $3,78/2 ,9 (YDOXDFLyQ (FRQyPLFD )LQDQFLHUD GHO 3URHFWR
 44. 44. ,QYHUVLyQ GHO HQWUR )DEULO
 45. 45. 'HWDOOH GH $FWLYRV GHO HQWUR )DEULO
 46. 46. RVWRV GHO HQWUR )DEULO
 47. 47. RVWRV )LMRV
 48. 48. RVWRV 9DULDEOHV
 49. 49. 'HWHUPLQDFLyQ GHO 3UHFLR GH 9HQWD DO 3~EOLFR
 50. 50. 3UHFLR GH 9HQWD $FWXDO FRQ 3URGXFFLyQ GH 70 0HQVXDOHV
 51. 51. 3URHFFLyQ GH 3UHFLR FRQ 3URGXFFLyQ GH 70 0HQVXDOHV
 52. 52. %DODQFH *HQHUDO GHO HQWUR )DEULO
 53. 53. ,QGLFDGRUHV )LQDQFLHURV
 54. 54. RVWRV $QXDOHV
 55. 55. $PRUWL]DFLyQ SRU 'HXGD
 56. 56. (VWDGR GH 5HVXOWDGRV
 57. 57. 3URHFFLyQ GH RVWRV
 58. 58. )OXMR GH ,QJUHVRV
 59. 59. 3URHFFLyQ GH (VWDGRV GH 5HVXOWDGRV
 60. 60. )OXMR GH DMD
 61. 61. 9DORU $FWXDO 1HWR 9$1
 62. 62. 7DVD ,QWHUQD GH 5HWRUQR 7,5
 63. 63. 3HUtRGR GH 5HFXSHUDFLyQ GH ,QYHUVLyQ
 64. 64. 5HQWDELOLGDG 6REUH ,QYHUVLyQ 7RWDO 5,7
 65. 65. 5HQWDELOLGDG VREUH 9HQWDV 569
 66. 66. ËQGLFH GH $SDODQFDPLHQWR
 67. 67. 3XQWR GH (TXLOLEULR
 68. 68. $3,78/2 9 RQFOXVLRQHV 5HFRPHQGDFLRQHV
 69. 69. RQFOXVLRQHV
 70. 70. 5HFRPHQGDFLRQHV %LEOLRJUDItD $QH[RV
 71. 71. ,1',( *(1(5$/ '( 8$'526 8$'52 1R (FXDGRU 3REODFLyQ GH 3ODQWDV GH 6RD 8$'52 1R 3HUILO GH $PLQRiFLGRV HQ JU GH 6RD 8$'52 1R 3HUILO GH 9LWDPLQDV HQ JU GH 6RD 8$'52 1R 3HUILO GH 0LQHUDOHV HQ JU GH 6RD 8$'52 1R (FXDGRU 'LVWULEXFLyQ DQWRQDO GH 6RD 8$'52 1R (FXDGRU 6RQGHR GH 3URGXFFLyQ GH RVHFKD VHJ~Q 8ELFDFLyQ *HRJUiILFD 8$'52 1R (FXDGRU (VWDFLRQDOLGDG GH OD 3URGXFFLyQ 8$'52 1R (FXDGRU RVWRV GH 3URGXFFLyQ SDUD +HFWiUHD GH *UDQR GH 6RD 8$'52 1R RPSRVLFLyQ 1XWULFLRQDO GH 7RUWD GH 6RD (QHUJL]DGD 8$'52 1R RPSDUDWLYR HQWUH 6RDV SRU 6ROYHQWHV 6RD (QHUJL]DGD 8$'52 1R (FXDGRU 'LVWULEXFLyQ RPHUFLDOL]DFLyQ GH *UDQR GH 6RD $xR 8$'52 1R (FXDGRU 3HUPLVRV GH ,PSRUWDFLyQ 2WRUJDGRV SDUD HO $xR 8$'52 1R RVWRV GH *UDQR SDUD RORPELD 8$'52 1R RORPELD (PSUHVDV 3URGXFWLYDV GH $OLPHQWR %DODQFHDGR GH RORPELD 8$'52 1R RORPELD 3ULQFLSDOHV (PSUHVDV $YtFRODV 3URGXFWRUDV GH VX 3URSLR $OLPHQWR %DODQFHDGR HQ RORPELD 8$'52 1R RORPELD 3ULQFLSDOHV (PSUHVDV $YtFRODV 3URGXFWRUDV GH VX 3URSLR $OLPHQWR %DODQFHDGR HQ HO 9DOOH 8$'52 1R 3UHFLRV )2% ,QWHUQDFLRQDO $xR 8$'52 1R 3UHFLR 3ODQWD ,QGXVWULDO $xR 8$'52 1R 3UHFLR 3URGXFWRUHV $xR 8$'52 1R 3UHFLR ,) ,QWHUQDFLRQDOHV 8$'52 1R 'HWHUPLQDFLyQ GHO $UDQFHO 3DUD OD 6HJXQGD 4XLQFHQD GH -XOLR 8$'52 1R RPSDUDFLyQ GH 3UHFLRV HQWUH 6RD ([WUDtGD SRU 6ROYHQWHV 7RUWD GH 6RD (QHUJL]DGD VHJXQGD TXLQFHQD GH MXOLR
 72. 72. 8$'52 1R (FXDGRU LPSRUWDFLRQHV GH 7RUWD GH 6RD $xR 8$'52 1R (FXDGRU ,PSRUWDFLyQ GH 7RUWD GH 6RD $xR 8$'52 1R (FXDGRU ,PSRUWDFLyQ GH 6RD HQ *UDQR DxR 8$'52 1R (FXDGRU ,PSRUWDFLyQ GH *UDQR GH 6RD 7RUWD GH 6RD DxRV 8$'52 1R RVWR GH ,PSRUWDFLyQ HQ %DVH DO 6$)3 SULPHUD TXLQFHQD GH MXQLR GH
 73. 73. 8$'52 1R (FXDGRU ([SRUWDFLyQ GH JUDQR GH 6RD 7RUWD GH 6RD DxRV 8$'52 1R ([SRUWDFLRQHV GH RORPELD D (FXDGRU GH *UDQR GH 6RD 7RUWD GH 6RD GH (QHUR D 0DR 8$'52 1R (FXDGRU ([SRUWDFLyQ 7RWDO $JURLQGXVWULDO GH *UDQR GH 6RD 7RUWD GH 6RD GH (QHUR D 0DR 8$'52 1R ,PSRUWDFLRQHV RORPELDQDV GHVGH (FXDGRU GH *UDQR GH 6RD 7RUWD GH 6RD SHUtRGR GH (QHUR D $EULO 8$'52 1R ,PSRUWDFLRQHV 7RWDOHV $JURLQGXVWULDOHV GH *UDQR 7RUWD GH 6RD 3HUtRGR GH (QHUR D $EULO 8$'52 1R HQWUR )DEULO ,QYHUVLyQ 7RWDO 8$'52 1R HQWUR )DEULO 'HWDOOH GH $FWLYRV )LMRV ([LVWHQWHV 8$'52 1R RVWRV )LMRV 0HQVXDOHV GHO FHQWUR IDEULO 8$'52 1R RVWRV 9DULDEOHV FRQ GH 3URGXFFLyQ 0HQVXDO 8$'52 1R RVWRV 9DULDEOHV FRQ GH 3URGXFFLyQ 0HQVXDO 8$'52 1R iOFXOR GH SUHFLRV SRU 7RQHODGD 0pWULFD GH 7RUWD GH 6RD FRQ 3URGXFFLyQ GH 70 PHQVXDOHV 8$'52 1R 3URHFFLyQ GH 3UHFLR FRQ XQD 3URGXFFLyQ GH 70 PHQVXDOHV FRQ 0DWHULD 3ULPD LPSRUWDGD EDMR HO 5pJLPHQ GH 0DTXLOD 8$'52 1R RPSDUDFLyQ GH 3UHFLRV HQWUH 7RUWD GH 6RD ([WUDtGD SRU 6ROYHQWHV 7RUWD GH 6RD (QHUJL]DGD 9DORU $JUHJDGR 2EWHQLGR
 74. 74. 8$'52 1R %DODQFH GHO HQWUR )DEULO 8$'52 1R $PRUWL]DFLyQ SRU 'HXGD 8$'52 1R (VWDGRV GH 5HVXOWDGRV
 75. 75. 8$'52 1R 3URHFFLyQ GH RVWRV 8$'52 1R )OXMR GH ,QJUHVRV 8$'52 1R 3URHFFLyQ GH (VWDGRV GH 5HVXOWDGRV 8$'52 1R )OXMR GH DMD 8$'52 1R 9DORU $FWXDO 1HWR 8$'52 1R 3HUtRGR GH 5HFXSHUDFLyQ GH DSLWDO 8$'52 1R 3XQWR GH (TXLOLEULR
 76. 76. ,1752'8,Ï1 (O PXQGR KDEOD GH JOREDOL]DFLyQ QXHVWUR SDtV QR SXHGH HVWDU DO PDUJHQ GH WDO FRUULHQWH HVWR LPSOLFD RIHUWDU SURGXFWRV GH PDRU FDOLGDG D SUHFLRV FRPSHWLWLYRV SDUD ORJUDUOR HV PHQHVWHU FUHDU DOWHUQDWLYDV DWUDFWLYDV SDUD ORV PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV /D QHFHVLGDG GH LQWURGXFLU SURGXFWRV QDFLRQDOHV HQ PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV PH KD KHFKR SHQVDU HQ OD UHDOL]DFLyQ GH HVWH SURHFWR HO FXDO D PiV GH SHUPLWLU OD H[SDQVLyQ GH XQ PHUFDGR SRWHQFLDO HQ GRQGH OD GHPDQGD QR HV DEDVWHFLGD SRU OD RIHUWD VH FRQYLHUWH HQ XQD DFWLYLGDG UHQWDEOH SUyVSHUD /D SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH WRUWD GH VRD HV XQD DFWLYLGDG TXH DEDUFD D XQD FDGHQD HQ OD FXDO LQWHUYLHQHQ ORV SURGXFWRUHV GH VRD DJULFXOWRUHV
 77. 77. LQGXVWULDOL]DGRUDV ORV EDODQFHDGRUHV FRQVXPLGRU ILQDO
 78. 78. /D LQGXVWULD GH WRUWD GH VRD HQ QXHVWUR SDtV VH KD GHVDUUROODGR VROR HQ HO PHUFDGR QDFLRQDO GHELGR D OD SURGXFFLyQ HVWDFLRQDULD TXH WLHQH HVWH SURGXFWR GH 6HSWLHPEUH D (QHUR OLPLWDQGR D ORV FHQWURV IDEULOHV R LQGXVWULDOL]DGRUDV D SURGXFLU WDQ VROR HQ HVH FLFOR SRU OR TXH HVWDV IiEULFDV RSHUDQ VRODPHQWH VHLV PHVHV DO DxR WHQLHQGR TXH EXVFDU DOWHUQDWLYDV HQ RWURV SURGXFWRV QR WDQ UHQWDEOHV SDUD DOFDQ]DU D FXEULU FRVWRV ILQDQFLHURV (Q IXQFLyQ GH OR DQRWDGR HO GHVDUUROOR DSOLFDFLyQ GHO SUHVHQWH WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLyQ WHQGUi FRPR REMHWLYR HO WUDWDU GH FRQWULEXLU FRQ HO FUHFLPLHQWR GH OD SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH OD WRUWD GH VRD FRPR XQD EDVH SDUD SRGHU
 79. 79. RSWLPL]DU HO IXQFLRQDPLHQWR GH HVWRV FHQWURV IDEULOHV ORJUDQGR DGHPiV SURGXFLU PiV H[SDQGLU D PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV XQ SURGXFWR GH FDOLGDG (Q HO (FXDGRU H[LVWHQ YDULDV SODQWDV H[WUDFWRUDV GH JUDQR GH VRD ODV PLVPDV TXH SRU VX FDSDFLGDG HVWiQ HQ HVWH RUGHQ ,QGXVWULDV $OHV *UDVDV 8QLFRO DVWRU (FXDWRULDQD (FXLWDO 6 'iQHF /D )DEULO HWF 3DUD HO GHVDUUROOR GH HVWH SURHFWR VH WUDEDMDUi HQ EDVH D ORV GDWRV UHFRJLGRV GH XQD FRPSDxtD TXH H[WUDH WRUWD GH VRD HQ IRUPD PHFiQLFD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD
 80. 80. QR SRU VROYHQWHV (VWH SURGXFWR WLHQH XQ YDORU DJUHJDGR TXH OH GLIHUHQFLD GH ORV GHPiV SRU VX PDRU FRQWHQLGR JUDVR OR TXH OH GD HO DWUDFWLYR HQ PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV 6H KD WRPDGR FRPR EDVH GH HVWH SURHFWR DO PHUFDGR FRORPELDQR SRU UHIHUHQFLD GH FRVWRV SRU GHPDQGD GH HVWH WLSR GH SURGXFWR SRU HO LQWHUpV GH FRPSDxtDV FRORPELDQDV TXH D HVWiQ XWLOL]DQGR SURGXFWRV VLPLODUHV (O REMHWLYR GH HVWD LQYHVWLJDFLyQ HV ORJUDU LQWURGXFLU OD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD TXH SURGXFH HVWD FRPSDxtD DO PHUFDGR RORPELDQR GH HVWD PDQHUD LQFUHPHQWDU OD FDSDFLGDG LQVWDODGD GHO FHQWUR IDEULO GHPRVWUDQGR WDPELpQ TXH DO LQFUHPHQWDU OD FDSDFLGDG LQVWDODGD VH ORJUDUi PDRU SURGXFFLyQ FRQ PHQRU FRVWR RSHUDWLYR SRU OR WDQWR PDRU XWLOLGDG $O PRPHQWR HO FHQWUR IDEULO VH HQFXHQWUD RSHUDQGR DO GH VX FDSDFLGDG HV GHFLU DO PRPHQWR VH SURFHVDQ XQ WRWDO GH 70 GH JUDQR GH VRD SURGXFLHQGR 70 GH WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD (O REMHWLYR LQPHGLDWR HV SURFHVDU 70 GH JUDQR GH VRD SURGXFLHQGR 70 GH WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD RPR VH LQGLFDUi HQ ORV
 81. 81. FDStWXORV SRVWHULRUHV OD SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD HQ HO (FXDGRU QR HV VXILFLHQWH SRU OR TXH VH KD SHQVDGR LPSRUWDU HO JUDQR GH VRD GH ORV (VWDGR 8QLGRV EDMR XQ UpJLPHQ HVSHFLDO GH DGXDQD FRPR OR HV OD 0DTXLOD 6H KD HVFRJLGR LPSRUWDU HO JUDQR GH ORV (VWDGRV 8QLGRV SRU HVWDU FRQVLGHUDGR HQWUH ORV PHMRUHV GHO PXQGR PiV EDUDWRV VH KD WRPDGR HO PHUFDGR FRORPELDQR SDUD OD H[SRUWDFLyQ SRU OD FHUFDQtD OR PiV LPSRUWDQWH SRU OD GHPDQGD TXH WLHQH HVWH WLSR GH SURGXFWR HQ HVH PHUFDGR SXHV VX LQGXVWULD HVWi PX GHWHQLGD SRU ORV SUREOHPDV LQWHUQRV TXH YLYH HVH SDtV (V LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH HO HQWUR )DEULO QR KD LQFUHPHQWDGR VX SURGXFFLyQ SRU OD IDOWD GH JUDQR GH VRD D TXH DO LPSRUWDU OD QDFLRQDOL]DFLyQ LQFUHPHQWD HO FRVWR SURGXFWLYR (V LPSRUWDQWH HO GHVDUUROOR GH HVWH SURHFWR SDUD HO HQWUR )DEULO D TXH OD LQYHUVLyQ HQ WHFQRORJtD HV PX JUDQGH OD SURGXFFLyQ TXH DO PRPHQWR WLHQH QR MXVWLILFD ORV FRVWRV GH OD PLVPD (VWD WHFQRORJtD KD ORJUDGR XELFDU HVWD SODQWD SURFHVDGRUD HQWUH ODV PiV PRGHUQDV GH /DWLQRDPpULFD GHWDOOH TXH HV VXPDPHQWH LPSRUWDQWH H[SORWDU (VWD WHVLV HVWi HVWUXFWXUDGD HQ FLQFR FDStWXORV HO SULPHUR ³*HQHUDOLGDGHV GH OD 6RD´ HQ GRQGH VH DQDOL]DQ GDWRV GH SURGXFFLyQ GH JUDQR ]RQDV GH FXOWLYR HQ HO (FXDGRU VH GHPXHVWUD WDPELpQ ODV ERQGDGHV HQHUJpWLFDV QXWULFLRQDOHV GH HVWH SURGXFWR HVWH FDStWXOR WUDWD HQ FLHUWD PDQHUD GH LQFHQWLYDU OD SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD HQ HO (FXDGRU (O VHJXQGR FDStWXOR HV ³(VWXGLR GH 0HUFDGR´ VH DQDOL]DQ GDWRV GHO PHUFDGR QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO DVt FRPR OD RIHUWD GHPDQGD GHO JUDQR GH WRUWD GH VRD (O WHUFHU FDStWXOR HV OD ³,QJHQLHUtD GHO 3URHFWR´ HQ HVWH FDStWXOR VH WUDWD VREUH HO
 82. 82. FHQWUR IDEULO VX FDSDFLGDG LQVWDODGD GH SURGXFFLyQ (O FXDUWR FDStWXOR HV ³(YDOXDFLyQ (FRQyPLFD )LQDQFLHUD GHO 3URHFWR´ HQ GRQGH VH WUDWD GH OD SRVLEOH UHQWDELOLGDG GHO SURHFWR VH DQDOL]DQ ORV tQGLFHV ILQDQFLHURV GHPRVWUDQGR TXH HO SURHFWR HV IDFWLEOH TXH HO FHQWUR )DEULO OR SXHGH SRQHU HQ SUiFWLFD (O ~OWLPR FDStWXOR FRQWLHQH ³RQFOXVLRQHV 5HFRPHQGDFLRQHV´ HQ GRQGH VH GDUiQ FLHUWDV SDXWDV SDUD ORJUDU ORV REMHWLYRV SURSXHVWRV
 83. 83. $3,78/2 , *(1(5$/,'$'(6 '( /$ 62$
 84. 84. ,1752'8,Ï1 (O (FXDGRU SRU PXFKRV DxRV KD VLGR XQ SDtV TXH KD EDVDGR VX HFRQRPtD HQ OD H[SRUWDFLyQ GH SURGXFWRV WUDGLFLRQDOHV FRPR EDQDQR SHWUyOHR FDPDUyQ FDFDR FDIp HWF OR TXH VLJQLILFD XQD HFRQRPtD PRQR SURGXFWRUD OLPLWDGD PX GHSHQGLHQWH GH ORV FDPELRV HQ HO PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO 7RPHPRV HQ FXHQWD TXH QXHVWUR SDtV HVWi LQPHUVR HQ HO SURFHVR GH JOREDOL]DFLyQ GH DSHUWXUD GH PHUFDGRV OR TXH REOLJD D FUHDU R GHVDUUROODU QXHYDV DOWHUQDWLYDV HQ OR TXH VH UHILHUH D SURGXFWRV QXHYRV QR WUDGLFLRQDOHV (O ORJUDU FUHDU XQD EDVH SDUD IXWXURV SURHFWRV TXH SXHGDQ H[SORWDU OD FDSDFLGDG SURGXFWLYD HFXDWRULDQD DVt FRPR OD FDSDFLGDG GH QXHVWUR UHFXUVR KXPDQR VH FRQVWLWXHQ HQ HO SLODU IXQGDPHQWDO GH XQ FUHFLPLHQWR VRVWHQLGR /D 7RUWD GH VRD VH KD FRQYHUWLGR HQ XQ SURGXFWR GH PXFKD GHPDQGD SRFD RIHUWD HQ PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV VREUH WRGR HQ HO iUHD $QGLQD DSWDU XQ QLFKR GHO PHUFDGR HV HO UHWR D ORJUDU FRQ HO SUHVHQWH SURHFWR GH HVWD PDQHUD SURHFWDUVH D PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ EDVH D FDOLGDG SURIHVLRQDOLVPR 7RPDQGR HQ FXHQWD TXH OD WRUWD GH VRD TXH VH YD D RIHUWDU HV OD HQHUJL]DGD TXH WLHQH PDRU FRQWHQLGR JUDVR RWURV QXWULHQWHV TXH VRQ EHQHILFLRVRV VREUH WRGR FRPR
 85. 85. PDWHULD SULPD HQ OD IRUPXODFLyQ GHO EDODQFHDGR SDUD HO VHFWRU DYtFROD JDQDGHUR SRUFLQR HO SURGXFWR WLHQH PDRU YDORU DJUHJDGR HQ UHODFLyQ D XQD WRUWD GH VRD SURFHVDGD SRU PHGLR GH VROYHQWHV TXH HV JHQHUDOPHQWH RIHUWDGD HQ HO PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO /$ 62$ 68 25Ë*(1(6 3ODQWD ROHDJLQRVD SDSLORQiFHD SURFHGHQWH GH $VLD DSUR[LPDGDPHQWH KDFH DxRV D VH XWLOL]DED SDUD OD DOLPHQWDFLyQ GH ORV SXHEORV (O QRPEUH ERWiQLFR GH OD VRD HV */,1( 0$; HV XQ FXOWLYR DQXDO FXD SODQWD DOFDQ]D JHQHUDOPHQWH XQD DOWXUD GH FP /D VHPLOOD GH VRD VH SURGXFH HQ YDLQDV GH D FP GH ORQJLWXG FDGD YDLQD FRQWLHQH GH D JUDQRV GH VRD /D VRD VH GHVDUUROOD ySWLPDPHQWH HQ UHJLRQHV FiOLGDV WURSLFDOHV (O IUtMRO GH VRD VH DGDSWD D XQD JUDQ YDULHGDG GH ODWLWXGHV TXH YDQ GHVGH D JUDGRV ORV PDRUHV UHQGLPLHQWRV HQ OD FRVHFKD VH REWLHQHQ D PHQRV GH PHWURV GH DOWXUD OD VHPLOOD YDULD HQ IRUPD GHVGH HVIpULFD KDVWD OLJHUDPHQWH RYDODGD HQWUH ORV FRORUHV PiV FRPXQHV HVWiQ HO DPDULOOR QHJUR YDULDV WRQDOLGDGHV GH FDIp /D SODQWD HV PX VHQVLEOH D OD OX] OD VRD VH SXHGH FRVHFKDU HQ GLIHUHQWHV HWDSDV R FLFORV DJUtFRODV SXHGH IRUPDU SDUWH GH OD URWDFLyQ GH FXOWLYRV /D SODQWD VH FRVHFKD D ORV GtDV GH KDEHU VLGR VHPEUDGD
 86. 86. 6(0,//$ /DPHQWDEOHPHQWH OD GLVSRQLELOLGDG GH VHPLOODV FHUWLILFDGDV HQ (FXDGRU HV PX EDMD SRU OR TXH VH KD HVWDGR XWLOL]DQGR HQ XQ ODV VHPLOODV OODPDGDV UHFLFODGDV ODV PLVPDV TXH SURYLHQHQ GH RWURV FLFORV SHUR PHMRUDGDV SRU HVWD UD]yQ HO UHVXOWDGR HV OD EDMD SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD HQ HVWRV ~OWLPRV SHUtRGRV ³6HJ~Q XQ HVWXGLR UHDOL]DGR VREUH ODV ]RQDV pSRFDV GH VLHPEUD SDUD OD SURGXFFLyQ GH VHPLOOD GH VRD VH FRQFOXH TXH OD ]RQD GH 3RUWRYLHMR HV OD PiV DGHFXDGD SDUD HO HIHFWR SRU VXV FRQGLFLRQHV GH KXPHGDG UHODWLYD SUHFLSLWDFLyQ WHPSHUDWXUD WDPELpQ VRQ DSWDV ODV ]RQDV GH DOFHWD 5RFDIXHUWH SDUD VLHPEUD HQWUH DEULO GLFLHPEUH
 87. 87. ,VLGUR $RUD 7DXUD 'DXOH 0LODJUR PDR D GLFLHPEUH
 88. 88. 6DQ DUORV DJRVWR D GLFLHPEUH
 89. 89. %DEDKRR DEULO D GLFLHPEUH
 90. 90. ´
 91. 91. 3523,('$'(6 '(/ *5$12 '( 62$ (O IUtMRO GH VRD VH KD FDUDFWHUL]DGR SRU VHU OD ROHDJLQRVD TXH PiV VH FXOWLYD HQ HO PXQGR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD VXSHUILFLH GHVWLQDGD DO FXOWLYR DVt FRPR HO YROXPHQ GH SURGXFFLyQ REWHQLGD SRU HVWD UD]yQ ORV JUDQGHV SURGXFWRUHV GHVWLQDQ JUDQ FDQWLGDG GH UHFXUVRV SDUD VX SURGXFFLyQ /RV SULQFLSDOHV SURGXFWRUHV GH VRD HQ RUGHQ VRQ (VWDGRV 8QLGRV %UDVLO KLQD $UJHQWLQD ,'(17,),$,Ï1 '( 0(5$'26 7(12/2*Ë$ 3$5$ 352'8726 $*5Ë2/$6 75$',,21$/(6 '( (;3257$,Ï1 62$ RQYHQLR 0$* ,,$ 6XESURJUDPD GH RRSHUDFLyQ 7pFQLFD 3UpVWDPRV %,'0$* 2( RUSHL PDR 4XLWR (FXDGRU
 92. 92. $GHPiV GH OD LPSRUWDQFLD D PHQFLRQDGD GH pO VH REWLHQH OD SULQFLSDO PDWHULD SULPD HQ OD IDEULFDFLyQ GH EDODQFHDGRV SDUD HO VHFWRU DYtFROD FDPDURQHUR SLVFtFROD SRUFLQR FRPLGD SDUD SHUURV JDQDGR FRQHMRV FXHV FDEDOORV WDPELpQ VH XWLOL]D SDUD FRQVXPR KXPDQR WDOHV FRPR SDSLOODV KDULQD SDUD ILGHRV JDOOHWDV SDQ OHFKH FDUQH HWF HVWR VH GHEH D TXH OD VRD QRV SURSRUFLRQD XQD SURWHtQD YHJHWDO TXH DOFDQ]D KDVWD XQ XQ SHUILO GH DPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV SDUD HO FRPSOHPHQWR DOLPHQWLFLR (O FRQVXPR GH ORV FXDWUR SDtVHV PHQFLRQDGRV DEDUFD HO GH OD SURGXFFLyQ WRWDO PXQGLDO WDQWR GH OD 7RUWD GH VRD FRPR GHO DFHLWH YHJHWDO 1XHVWUR SDtV KD LQFXUVLRQDGR GHVGH KDFH DOJXQRV DxRV HQ OD SURGXFFLyQ GH VRD OD H[WUDFFLyQ GH VXV GHULYDGRV FRQ PX EXHQRV UHVXOWDGRV /D VRD HV OD ROHDJLQRVD GH PDRU LPSRUWDQFLD HQ HO PXQGR VX YDORU HFRQyPLFR UDGLFD HQ OD FDOLGDG GH VX DFHLWH VX WRUWD R SDVWD TXH DO VHU LQGXVWULDOL]DGRV GDQ YDORU DJUHJDGR D RWURV SURGXFWRV /D WRUWD GH VRD HV FRQVLGHUDGD FRPR OD PiV QXWULWLYD GHQWUR GH ODV SURWHtQDV GH RULJHQ YHJHWDO DO DOFDQ]DU SRUFHQWDMHV GH SURWHtQDV TXH YDQ GHO KDVWD GHSHQGLHQGR GHO SURFHVR GH H[WUDFFLyQ
 93. 93. (63(,(6 2 9$5,('$'(6 '( 62$ RPR D VH LQGLFy DQWHULRUPHQWH OD VRD HV VHQVLEOH DO IRWRSHUtRGR SRU HVWD UD]yQ HQ ORV SDtVHV TXH WLHQH ODV FXDWUR HVWDFLRQHV FRQ GtDV PiV ODUJRV HQ YHUDQR VH REWLHQHQ PDRUHV UHQGLPLHQWRV (Q QXHVWUR SDtV VH GLVSRQH GH SRFDV YDULHGDGHV GHVDUUROODGDV HVSHFtILFDPHQWH SDUD HVWD ODWLWXG SRU HO ,1,$3 VH XWLOL]DQ WDPELpQ YDULHGDGHV LPSRUWDGDV (O ,1,$3 KD GHVDUUROODGR ODV YDULHGDGHV -Ò3,7(5
 94. 94. /RV FLFORV SURGXFWLYRV GH ODV YDULHGDGHV GHVDUUROODGDV SRU HO ,1,$3 VRQ ,1,$3 GtDV ,1,$3 GtDV ,1,$3 -83,7(5 GtDV XDGUR 1R (8$'25 32%/$,Ï1 '( 3/$17$6 '( 62$ 32%/$,Ï1 6(*Ò1 9$5,('$'(6 9$5,('$'(6 32%/$,21 SODQWDV KHFWiUHD 6(0,//$6 3RU PHWUR OLQHDO 3/$178/$6 (0(5*,'$6 $17,'$' 6(0,//$ NLORJUDPR KHFWiUHD ,1,$3 3HUtRGR OOXYLRVR ,1,$3 3HUtRGR VHFR D D ,1,$3 -83,7(5 3HUtRGR VHFR D D )XHQWH ,1,$3 (ODERUDFLyQ $XWRU
 95. 95. $5$7(5Ë67,$6 1875,,21$/(6 '(/ *5$12 '( 62$ /D VRD HV XQ DOLPHQWR TXH DFWXDOPHQWH HVWi FREUDQGR PXFKD LPSRUWDQFLD D TXH HV FRQVLGHUDGD FRPR XQD GH ODV SULQFLSDOHV IXHQWHV GH SURWHtQD YHJHWDO TXH DO VHU FRPELQDGD FRQ RWURV FHUHDOHV SRWHQFLDOL]D HO YDORU QXWULWLYR GH ORV DOLPHQWRV /D VRD FRQWLHQH PiV SURWHtQDV TXH OD FDUQH HO SHVFDGR WUHV YHFHV PiV TXH HO KXHYR VXV VHPLOODV WLHQHQ DOWR FRQWHQLGR GH ILEUD XQ EDMR tQGLFH FDOyULFR QR FRQWLHQH FROHVWHURO SUiFWLFDPHQWH WDPSRFR JUDVDV VDWXUDGDV OD OHFLWLQD SUHVHQWH HV XQ IRVIROtSLGR YLWDO SDUD ODV PHPEUDQDV FHOXODUHV HO FHUHEUR OD SLHO HO FDEHOOR HO FRUD]yQ HO VLVWHPD QHUYLRVR (Q FXDQWR D VXV FDUDFWHUtVWLFDV QXWULFLRQDOHV OD VRD SRVHH XQ DOWR FRQWHQLGR GH SURWHtQD DOFDQ]DQGR XQ GH OtSLGRV FDUERKLGUDWRV DJXD FHQL]DV HO JUDQR GH VRD HV ULFR HQ SURWHtQDV JUDVDV XQD IXHQWH GH PLQHUDOHV
 96. 96. LQVXSHUDEOH FRPR FDOFLR IyVIRUR KLHUUR 3RU VX DOWR FRQWHQLGR GH SURWHtQD OD FDOLGDG GH OD PLVPD SRU VX IXHQWH GH DPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV FRQ H[FHSFLyQ GH ORV D]XIUDGRV OD VRD HV H[FHOHQWH SDUD PHMRUDU HO YDORU QXWULWLYR GH SUHSDUDFLRQHV HQ FRPELQDFLyQ FRQ JUDQRV FHUHDOHV FXR FRQWHQLGR SURWHtQLFR HV EDMR 6H SXHGH REWHQHU XQD JUDQ YDULHGDG GH SURGXFWRV GH VRD ORV FXDOHV GHVHPSHxDQ XQ SDSHO LPSRUWDQWH HQ OD IRUPXODFLyQ GH QXHYRV DOLPHQWRV EHELGDV GH EDMR FRVWR QXWULWLYRV FRPR VRQ ORV EDODQFHDGRV SDUD DQLPDOHV /D VRD WDPELpQ VH HVWi DXWRUL]DQGR SDUD OD SUHSDUDFLyQ GH DOLPHQWRV SDUD FRQVXPR KXPDQR DOLPHQWRV R IyUPXODV LQIDQWLOHV FRPLGDV KLSRDOpUJLFDV /D SURWHtQD GH OD VRD FRQWLHQH GH D GHSHQGLHQGR GH OD VHPLOOD
 97. 97. GH ORV GLIHUHQWHV DPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV TXH HO FXHUSR KXPDQR QR SXHGH VLQWHWL]DU SRU OR TXH GHEHPRV UHFXUULU D REWHQHUORV GH DOLPHQWRV
 98. 98. WDPELpQ WLHQH XQD SURSRUFLyQ GH XQRV DPLQRiFLGRV OODPDGRV HVHQFLDOHV /D )$2 OD 218 OH KDQ GDGR OD FDOLILFDFLyQ GH 3'$$6 YDORU Pi[LPR TXH SXHGH DOFDQ]DU XQ DOLPHQWR SURWHtQLFR SRU VX FRQWHQLGR GH DPLQRiFLGRV QHFHVDULRV SDUD HO FUHFLPLHQWR
 99. 99. XDGUR 1R 3(5),/ '( $0,12$,'26 (1 *5$026 '( 62$ 3(5),/ 325(17$-( 7ULSRIDQR /LVLQD +LVWLGLQD $UJLQLQD ÈFLGR DVSiUWLFR 7UHRQLQD 6HULQD ÈFLGR JOXWiPLFR 3UROLQD *OLFLQD $ODQLQD 9DOLQD 0HWLRQLQD ,VROHXFLQD /HXFLQD 7LURFLQD )HQLODPLQD )XHQWH ,1,$3 (ODERUDFLyQ $XWRU /D VRD WDPELpQ HV ULFD HQ YLWDPLQDV HVSHFLDOPHQWH GHO FRPSOHMR % YLWDPLQD % % % WDPELpQ SRVHH QRWDEOHV GHQRPLQDGRV YLWDPLQRLGHV ORSRWUySLFRV ~WLOHV SDUD OD HPXOVLyQ GH ODV JUDVDV IRUPDFLyQ GH PHPEUDQD FHOXODU SDUD XQ EXHQ QLYHO GHO FROHVWHURO HQ OD VDQJUH RQWLHQH WDPELpQ YLWDPLQDV OLSRVROXEOHV FRPR OD YLWDPLQD $ ( . XDGUR 1R 3(5),/ '( 9,7$0,1$6 (1 *5$026 '( 62$ 9,7$0,1$ 81,'$'(6 9LWDPLQD $ XL 9LWDPLQD ' XL 9LWDPLQD ( XL 9LWDPLQD % PJ 9LWDPLQD % PJ 9LWDPLQD 33 PJ 9LWDPLQD % PJ 9LWDPLQD PJ ÈFLGR IyOLFR PJ
 100. 100. )XHQWH ,1,$3 (ODERUDFLyQ $XWRU XDGUR 1R 3(5),/ '( 0,1(5$/(6 (1 *5$026 '( 62$ 0,1(5$/(6 81,'$'(6 DOFLR PJ )yVIRUR PJ +LHUUR PJ RGR PJ )XHQWH ,1,$3 (ODERUDFLyQ $XWRU $GHPiV OD VRD SRVHH XQ LQWHUHVDQWH FRQWHQLGR GH LVRIODYRQDV HVWXGLDGDV DFWXDOPHQWH SRU VXV SURSLHGDGHV DQWLFDQFHUtJHQDV VXV IXQFLRQHV DQWLR[LGDQWHV XQ URO HQ OD PHMRUtD GH OD PLQHUDOL]DFLyQ yVHD WDPELpQ FRQWLHQH VDSRQLQDV
 101. 101. '(5,9$'26 '(/ *5$12 '( 62$ /D VRD HV XQD ROHDJLQRVD PDUDYLOORVDPHQWH JHQHURVD SXHGH VHU XWLOL]DGD FRQVXPLGD R SUHSDUDGD WDQWR FRPR SRURWR JHUPLQDGD EURWHV
 102. 102. HQ XQD YDULHGDG LQFUHtEOH GH VXESURGXFWRV FRPR OHFKH GH VRD WRIX PLVR VDOVDV GH VRD WRUWD GH VRD OHFLWLQD GH VRD DFHLWH GH VRD FRQILWHUtD HWF /(+( '( 62$ VH REWLHQH GHVSXpV GH KDFHU KHUYLU JUDQRV GH VRD PROLGRV FRQ DJXD (V GH SUHSDUDFLyQ FDVHUD DQWHV GH XVDUOD HV QHFHVDULR KHUYLUOD SDUD KDFHUOD PiV GLJHVWLYD R WRPDUOD HQ IRUPD GH RJXUW
 103. 103. %527(6 '( 62$ VRQ JUDQRV SHTXHxRV GHO SRURWR FUXGR VHOHFFLRQDGRV GH VLPLODU WDPDxR VH HVFRJHQ SDUD OD JHUPLQDFLyQ VH ORV GHMD UHPRMDU GXUDQWH XQDV KRUDV VH XWLOL]D XQ OLWUR PHGLR GH DJXD SDUD PHGLR NLOR GH SRURWRV VH FRORFD ORV SRURWRV HQ XQ UHFLSLHQWH WDSDGR FRQ XQD VHUYLOOHWD OLPSLD K~PHGD VH FRORFD HQ XQ OXJDU REVFXUR VL VH GHVHD XQD JHUPLQDFLyQ EODQFD VH GHEH KXPHGHFHU ELHQ YHFHV SRU XQ GtD FRQ DJXD FRORUDGD HO SRURWR JHUPLQD UiSLGDPHQWH D ORV R GtDV VH WHQGUi EURWHV SDUD XWLOL]DU HQ HQVDODGDV FUXGDV R FRFLGDV VL QR VH XWLOL]D LQPHGLDWDPHQWH VH GHEH UHIULJHUDU 48(62 '( 62$ 6H SURGXFH D SDUWLU GH OD OHFKH GH VRD VH XWLOL]D HQ OD HODERUDFLyQ GH FLHUWDV FRPLGDV OD OHFKH GH VRD HV XQD HODERUDFLyQ DFXRVD GHO SRURWR WLHQH HO DVSHFWR GH OHFKH GH YDFD HO TXHVR VH SUHSDUD PHGLDQWH OD FRDJXODFLyQ GH OD OHFKH GH VRD OD TXH VH SRQH D DJULDU SUHYLDPHQWH OXHJR VH VRPHWH D FRFFLyQ VH FXHOD SXHGH XVDUVH XQD VROXFLyQ GH FORUXUR GH PDJQHVLR R GH iFLGR FtWULFR TXH VH DJUHJD D OD OHFKH HQGXO]DGD SDUD SRQHUOD PHGLDQWH FRODGRU /D SDVWD VH SRQH HQ PROGHV VH JXDUGD VXPHUJLGD HQ DJXD IUtD VDODGD +$5,1$ 2 7257$ '( 62$ HV XQR GH ORV VXESURGXFWRV HQ OD LQGXVWULDOL]DFLyQ GHO JUDQR GH VRD VH OD REWLHQH SRU PHGLR GH SODQWDV H[WUDFWRUDV HV EDVH HQ OD SUHSDUDFLyQ GH DOJXQRV DOLPHQWRV EDODQFHDGRV SRU VX DOWR FRQWHQLGR SURWHtQLFR (VWH SURGXFWR HVWi FRQVLGHUDGR HQWUH ORV OtGHUHV HQ HO PHUFDGR GH ODV FRWL]DFLRQHV HV SRU HVWD FDXVD TXH FDGD YH] HV PiV DPSOLR HQ HO VHFWRU DJURSHFXDULR TXH GHVWLQD VXV WLHUUDV HQ OD pSRFD GH VLHPEUD FRVHFKD JUXHVD DO FXOWLYR GH VRD 'H FDGD JUDQR GH VRD VH REWLHQH GH SDVWD FRQ WRGDV VXV SURSLHGDGHV QXWULFLRQDOHV HVWH HV HO SURGXFWR PiV XWLOL]DGR GH OD VRD GH DFHLWH
 104. 104. $(,7( '( 62$ HO SRURWR GH VRD ULQGH XQ GH DFHLWH 6L ELHQ HV FLHUWR TXH HVWD ROHDJLQRVD HV GH UHFLHQWH H[SORWDFLyQ VX DFHLWH D RFXSD HO VHJXQGR OXJDU HQ HO FRQMXQWR GH ORV DFHLWHV YHJHWDOHV +D TXH WRPDU HQ FXHQWD TXH HV XQ DFHLWH GH FROHVWHURO OR TXH OH KDFH VHU SUHIHULGR 6H REWLHQH SRU PHGLR GH ODV PLVPDV SODQWDV H[WUDFWRUDV GH OD WRUWD GH VRD 'H OD IHUPHQWDFLyQ PH]FOD GH VRD FRQ DOJXQRV RWURV JUDQRV FHUHDOHV VH REWLHQH DOLPHQWRV FRPR HO 0,62 TXH HV OD XQLyQ GH VRD FRQ FHEDGD R DUUR] VDO HVWH HV XQ FRPSRQHQWH GH OD GLHWD MDSRQHVD TXH VH OR XVD SUiFWLFDPHQWH D GLDULR
 105. 105. 628 HV SURGXFLGR GH OD IHUPHQWDFLyQ GH VRD WULJR WRVWDGR DJXD VDO HV XQ FRQGLPHQWR IXQGDPHQWDO HQ OD FRFLQD MDSRQHVD D TXH SRWHQFLDOL]D HO YDORU QXWULWLYR GH FXDOTXLHU DOLPHQWR
 106. 106. $51( '( 62$ SURGXFWR SURYHQLHQWH GH OD KDULQD GH VRD SUHFRFLGD HV PX FRQVXPLGD SRU SHUVRQDV YHJHWDULDQDV D TXH WLHQH VDERU DJUDGDEOH HV PX QXWULWLYD
 107. 107. 8/7,92 '( 62$ 8QD GH ODV YHQWDMDV IXQGDPHQWDOHV GH OD VRD HV TXH QR HV XQ FXOWLYR PX H[LJHQWH EDVWD FRQ TXH OD KXPHGDG VHD VXILFLHQWH (O FXOWLYR SRGUi GHVDUUROODUVH VLQ SUREOHPDV D TXH VX WROHUDELOLGDG D OD PDRUtD GH SODJDV OD FRQYLHUWH HQ XQD SODQWD GH IiFLO FRQWURO OD ~QLFD SODJD TXH SRGUtDPRV GHFLU HV GH FXLGDGR HQ HVWH FXOWLYR HV HO DWDTXH GH OD ³0RVFD %ODQFD´ VREUH WRGR HQ ODV ]RQDV GH DOWR ULHVJR (VWH FXOWLYR TXH FRPR D VH LQGLFy HV XQ FXOWLYR WURSLFDO LQWHUPHGLR VH OR SXHGH DVRFLDU FRQ DUUR] R PDt] GXUR VH GHEH UHFDOFDU TXH OD VRD WLHQH XQD JUDQ ILMDFLyQ GH QLWUyJHQR HQ HO VXHOR
 108. 108. (O ,1,$3 UHFRPLHQGD TXH OD VLHPEUD GH VHPLOOD GH VRD VH OD KDJD GXUDQWH OD pSRFD OOXYLRVD GXUDQWH ORV SULPHURV PHVHV GH HVWD pSRFD
 109. 109. VL VH OR KDFH HQ pSRFD VHFD VHUi QHFHVDULR KDFHUOR LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GH OD FRVHFKD GH DUUR] R PDt] GXUR SDUD DSURYHFKDU OD KXPHGDG XWLOL]DQGR VHPLOODV FHUWLILFDGDV SDUD REWHQHU PDRU FDQWLGDG GH SODQWDVKD SUHYLR D OD VLHPEUD VH GHEH LQRFXODU D OD VHPLOOD FRQ 1,75$*,1 X RWUD IXHQWH GH EDFWHULDV HQ OD SURSRUFLyQ GH JU GH LQRFXODQWH SRU FDQWLGDG GH VHPLOOD QHFHVDULD SDUD VHPEUDU XQD KHFWiUHD DGHPiV XQD VROXFLyQ D]XFDUDGD DO 6HJ~Q GDWRV HVWDGtVWLFRV GHO ,1,$3 VH GHPXHVWUD TXH D LQLFLRV GH ORV DxRV QRYHQWD ORV UHQGLPLHQWRV GH VRD IOXFWXDEDQ HQWUH 70KD KDVWD 70KD HVWR SDUD ORV SURGXFWRUHV PiV WHFQLILFDGRV PLHQWUDV WDQWR D ILQDOHV GH HVWD GpFDGD VH QRWD FODUDPHQWH XQ GHFUHFLPLHQWR SRU ORV DEDWHV GH OD QDWXUDOH]D OR TXH QRV GD FRPR UHVXOWDGR HO EDMR QLYHO WHFQROyJLFR TXH VH KD HVWDGR XWLOL]DQGR HQ HVWH WLSR GH FXOWLYRV
 110. 110. 35,1,3$/(6 =21$6 '( 8/7,92 (Q QXHVWUR SDtV OD VRD VH SURGXFH HQ OD FRVWD HFXDWRULDQD XQ SHTXHxR SRUFHQWDMH HQ OD VLHUUD (V PX LPSRUWDQWH WRPDU HQ FXHQWD ODV iUHDV GH FXOWLYR OD XELFDFLyQ GH ODV H[WUDFWRUDV SRU UD]RQHV GH WUDQVSRUWH (Q HO VLJXLHQWH FXDGUR VH VHxDODQ ODV iUHDV GH FXOWLYR FRQ VXV UHVSHFWLYRV SRUFHQWDMHV
 111. 111. XDGUR 1R (8$'25 ',675,%8,Ï1 $1721$/ '( 62$ 5HJLyQ 6RD 3URYLQFLD 6XSHUILFLH 3URGXFFLyQ 5HJLyQ RVWD (VPHUDOGDV 0DQDEt *XDDV /RV 5tRV (O 2UR 5HJLyQ 6LHUUD DUFKL ,PEDEXUD 3LFKLQFKD RWRSD[L 7XQJXUDKXD KLPERUD]R %ROtYDU DxDU $]XD /RMD 5HJLyQ $PD]yQLFD 6XFXPEtRV 1DSR 3DVWD]D 0RURQD 6DQWLDJR =DPRUD KLQFKLSH )XHQWH 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD 3URHFWR 6,$ (ODERUDFLyQ $XWRU (O GH OD SURGXFFLyQ SURYLHQH GH OD VLHPEUD GH YHUDQR HQ PXFKRV FDVRV VH DSURYHFKD GH OD KXPHGDG GH OD UHFLHQWH FRVHFKD GH DUUR] PDt] GXUR TXH VH OD VLHPEUD HQ LQYLHUQR /RV VXHORV SDUD OD SURGXFFLyQ GH VRD GHEHQ VHU GHVGH IUDQFR DUHQRVRV KDVWD DUFLOORVRV /DV SULQFLSDOHV ]RQDV EHQHILFLDGDV FRQ HVWH FXOWLYR VRQ =RQD $OWD 4XHYHGR 9DOHQFLD %XHQD )H =RQD 0HGLD 6DQ DUORV 0RFDFKH =DSRWDO 9HQWDQDV
 112. 112. =RQD %DMD 0RQWDOYR %DEDKRR %DED 9LQFHV )HEUHV RUGHUR XDGUR 1R (8$'25 621'(2 '( 352'8,Ï1 26(+$ 6(*Ò1 8%,$,Ï1 *(2*5È),$ 3529,1,$ 683(5),,( $ 26(+$5 352'8,21 70 6HSW 2FW 1RY 'LF 7RWDO KD 6HSW 2FW 1RY 'LF 7RWDO WP /26 5,26 4XHYHGR6WR 'RPLQJR 4XHYHGR9HUJHO 4XHYHGR9DOHQFLD 4XHYHGR(O (PSDOPH (O (PSDOPH0RFDFKH 6DQ DUORV 9HQWDQDV 8UGDQHWD %DED 6-XDQ 9LQFHV 3XHEORYLHMR %DEDKRR )HEUHV RUGHUR 0RQWDOYR 7RWDO )XHQWH ,QYHVWLJDFLyQ GLUHFWD FRRUGLQDGD SRU HO SURHFWR 6,$ ± 0$* FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GHO RQVHMR RQVXOWLYR 0$*636,6 SURHFWR 6,$ (ODERUDFLyQ $XWRU (V QHFHVDULR LQGLFDU TXH KD LQGLFLRV GH QXHYDV VLHPEUDV GH VRD HQ OD SURYLQFLD GH (VPHUDOGDV TXH D HVWiQ HPSH]DQGR D SURGXFLU (Q HVWXGLRV VH KD GHPRVWUDGR TXH HO VXHOR GH HVWD SURYLQFLD HV PX DSWR SDUD OD SURGXFFLyQ GH VRD GH OD PLVPD PDQHUD VH GHEH DQRWDU TXH H[LVWHQ ]RQDV HQ ODV FXDOHV VH SXHGH SURGXFLU HVWD ROHDJLQRVD SHUR ODPHQWDEOHPHQWH QR VH OR KDFH /D SURYLQFLD GH /RV 5tRV HV OD TXH PiV DSRUWD HQ SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD H[LVWHQ VHPEUDGDV DO KHFWiUHDV GH JUDQR GH VRD OR TXH SURGXFH 7RQHODGDV 0pWULFDV GH JUDQR OR TXH VLJQLILFD 70 SRU KHFWiUHD OR TXH UHSUHVHQWDQ TXLQWDOHV SRU KHFWiUHD
 113. 113. (67$,21$/,'$' '( /$ 352'8,Ï1 /D FRVHFKD GH OD VRD HQ HO (FXDGRU HV GHO PHV GH 2FWXEUH D 'LFLHPEUH WLHPSR HQ HO FXDO ODV H[WUDFWRUDV SURFHVDQ HO JUDQR HQ DOJXQRV FDVRV DFRSLDQ SDUD SRGHU WUDEDMDU KDVWD HO PHV GH IHEUHUR R PDU]R GHSHQGLHQGR GH OD FDSDFLGDG ILQDQFLHUD (VWR RFDVLRQD TXH DOJXQDV GH ODV LQGXVWULDV FLHUUHQ GXUDQWH HO WLHPSR GH QR SURGXFFLyQ 3DUD HYLWDU HO FLHUUH HV QHFHVDULR LPSRUWDU JUDQR GH RWURV SDtVHV FXD SURGXFFLyQ UHQGLPLHQWRV VRQ PDRUHV OR TXH OHV SHUPLWH H[SRUWDU FRPR HV HO FDVR GH (VWDGRV 8QLGRV $UJHQWLQD %ROLYLD HWF $ FRQWLQXDFLyQ SUHVHQWR XQ FXDGUR GH SRUFHQWDMHV HQ GRQGH VH GHPXHVWUD HO FLFOR GH OD SURGXFFLyQ GH VRD HQ HO (FXDGRU XDGUR 1R (8$'25 (67$,21$/,'$' '( /$ 352'8,Ï1 0(6 352'8,21 62$ (QHUR )HEUHUR 0DU]R $EULO 0DR -XQLR -XOLR $JRVWR 6HSWLHPEUH 2FWXEUH 1RYLHPEUH 'LFLHPEUH 727$/ )XHQWH 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD (ODERUDFLyQ $XWRU
 114. 114. 26726 '( 352'8,Ï1 '( *5$12 '( 62$ ³6H HVWLPD TXH HO FRVWR GH SURGXFFLyQ GH .J GH VRD HQ JUDQR HV GH 86 PLHQWUDV TXH HO SUHFLR GH YHQWD HV GH 86 (Q FXDQWR DO UHQGLPLHQWR VH HVWLPD XQ SRWHQFLDO GH KDVWD 70KD HQ ODV ]RQDV GH 0RQWDOYR )HEUHV RUGHUR 9LQFHV TXH HQ SURPHGLR VLJXH VLHQGR EDMR´ (Q HO VLJXLHQWH FXDGUR VH H[SOLFD D GHWDOOH ORV YDORUHV GH SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD HQ XQD KHFWiUHD GH WHUUHQR XDGUR 1R (8$'25 2672 '( 352'8,Ï1 3$5$ 81$ +(7È5($ '( *5$12 '( 62$ 21(372 /$6( 81,'$' '( 0(','$ $17,'$' 35(,2 81,7$5,2 86' 9$/25 727$/ 86' $
 115. 115. 0$48,1$5,$ (48,32 $5$'2 75$725 +25$ 520( 3/2: 75$725 +25$ 6,(0%5$ 6(0%5$'2 +(7$5($ $3/,$,Ï1 3(67,,'$6 $*8,/21 75,//$ 0($1,$ 6$2 %
 116. 116. ,168026 6(0,//$ /$6,),$'$ .,/2 '(6,1)(7$17( '( 68(/2 .,/2 '(6,1)(7$17( 6(0,//$ .,/2 $%2126 )(57,/,=$17(6 6$2 68/3+20$* 6$2 3(67,,'$6 +(5%,,'$6 /,752 ,16(7,,'$6 /,752
 117. 117. 0$12 '( 2%5$ )(57,/,=$,21 0$18$/ -251$/ '(6+,(5%$ 0$18$/ -251$/ $3/,$,Ï1 3(67,,'$ 0$18$/ -251$/ 26(+$ 0$18$/ -251$/ 2672 727$/ )XHQWH $352,2 ± 0$* (ODERUDFLyQ $XWRU ,'(17,),$,Ï1 '( 0(5$'26 7(12/2*Ë$ 3$5$ 352'8726 $*5Ë2/$6 12 75$',,21$/(6 '( (;3257$,Ï1 62$ RQYHQLR 0$* ,,$ VXESURJUDPD GH RRSHUDFLyQ 7pFQLFD 3UpVWDPRV %,' 0$* 2 2(
 118. 118. RUSHL PDR 4XLWR (FXDGRU
 119. 119. 7257$ '( 62$ /D WRUWD GH VRD HV HO UHVXOWDGR GH VRPHWHU DO JUDQR D WUDQVIRUPDFLyQ D OD WRUWD GH VRD WDPELpQ VH OD OODPD SDVWD R KDULQD GH VRD 3DUD REWHQHU KDULQD R SDVWD GH VRD H[LVWHQ GRV IRUPDV PHFiQLFD R QDWXUDO SRU VROYHQWHV R TXtPLFD DO VRPHWHU DO JUDQR D WUDQVIRUPDFLyQ PHFiQLFD VH REWLHQH PiV WRUWD R KDULQD GH VRD TXH DFHLWH /D KDULQD GH VRD HV HO SULQFLSDO FRPSRQHQWH HQ OD IRUPXODFLyQ GH EDODQFHDGRV HVSHFLDOPHQWH HQ HO VHFWRU DYtFROD JDQDGHUR FDPDURQHUR SRUFLQR FDEDOODU SLVFtFROD HWF 3RU VHU OD ROHDJLQRVD GH PDRU FRQWHQLGR SURWHtQLFR XQ SHUILO GH DPLQRiFLGRV TXH SHUPLWH QXWULFLRQDOPHQWH FXPSOLU FRQ ORV UHTXHULPLHQWRV HQ XQD GLHWD DQLPDO OyJLFDPHQWH REWHQLHQGR H[FHOHQWHV UHVXOWDGRV HQ HO GHVDUUROOR GH VXV DQLPDOHV
 120. 120. 20326,,Ï1 1875,,21$/ '( /$ 7257$ '( 62$ XDQGR HO SURFHVR GH H[WUDFFLyQ GH OD WRUWD GH VRD VH OR KDFH PHFiQLFDPHQWH OD VRD FRQVHUYD VXV SURSLHGDGHV QXWULFLRQDOHV UHIOHMiQGRVH HQ XQ PHMRU SHUILO GH DPLQRiFLGRV GHELGR D TXH HQ OD H[WUDFFLyQ VROR VH REWLHQH XQ GH DFHLWH OD GLIHUHQFLD HV GHFLU HO TXHGD HQ OD WRUWD GH VRD OR TXH OH GD VX YDORU DJUHJDGR FRQYLUWLpQGRVH DVt HQ XQD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD 6HJ~Q HVWXGLRV GH OD XQLYHUVLGDG GH ,OOLQRLV HO PHUFDGR QRUWHDPHULFDQR HVWDUtD GLVSXHVWR D SDJDU 86 PiV SRU XQD WRUWD GH VRD H[WUDtGD PHFiQLFDPHQWH D TXH VX FRPSRVLFLyQ QXWULFLRQDO SRWHQFLDOL]DUtD HO YDORU QXWULWLYR GH ORV EDODQFHDGRV
 121. 121. XDGUR 1R 20326,,Ï1 1875,,21$/ '( 7257$ '( 62$ (1(5*,=$'$ 20321(17(6 81,'$'(6 0DWHULD 6HFD 3URWHtQDV .LOR FDORUtDV HQ PHWDEROLVPR GH DYHV .LOR FDORUtDV HQ PHWDEROLVPR GH FHUGRV (QHUJtD QHWD 0FDO.J *UDVD )LEUD DOFLR )yVIRUR GLVSRQLEOH 0HWLRQLQD /LVLQD 7ULSWRIDQR )XHQWH 3URHFWR 6,$ (ODERUDFLyQ $XWRU
 122. 122. $3/,$,Ï1 '( /$ 7257$ '( 62$ /D WRUWD GH VRD HV PX GHPDQGDGD SDUD OD IRUPXODFLyQ GH EDODQFHDGRV R FRPLGD SDUD DQLPDOHV D TXH VX XVR FRPSURPHWH SRU OR PHQRV HQ XQ GHSHQGLHQGR GHO EDODQFHDGR IXQGDPHQWDOPHQWH HV XWLOL]DGR SRU HO VHFWRU DYtFROD YDFXQR SRUFLQR HWF WDPELpQ OR XWLOL]DQ SDUD OD IRUPXODFLyQ GH DOLPHQWRV SDUD FDEDOORV FDPDUyQ GH SLVFLQD DOLPHQWR SDUD SHUURV
 123. 123. 9(17$-$6 '( /$ 7257$ '( 62$ (1(5*,=$'$ (O SURFHVR GH REWHQFLyQ GH VRD HQHUJL]DGD HV PHFiQLFD HV GHFLU QDWXUDO VLQ OD LQWHUYHQFLyQ GH DJHQWHV H[WHUQRV TXtPLFRV R VROYHQWHV FRPR HV HO FDVR GHO KH[DQR (Q HO SURFHVR GH H[WUDFFLyQ GH VRD HQHUJL]DGD KD XQD IDVH GH FRFFLyQ EDMR FRQGLFLRQHV GH SUHVLyQ KXPHGDG DOWDV WHPSHUDWXUDV JUDGRV FHQWtJUDGRV
 124. 124. HVWH SURFHVR HQ VL HV HO TXH EULQGD ODV YHUGDGHUDV YHQWDMDV GH OD VRD HQHUJL]DGD TXH VH UHVXPHQ DVt
 125. 125. 2,21 'XUD PHQRV GH VHJXQGRV 5HGXFH IDFWRUHV DQWLQXWULFLRQDOHV GH OD VRD D QLYHOHV VHJXURV SDUD OD SURGXFFLyQ 0HMRUD OD GLJHVWLELOLGDG GH SURWHtQD JUDVD ILEUD '(6+,'5$7$,Ï1 5HGXFH OD KXPHGDG D SURPHGLR GH HQ LQJUHGLHQWHV PX K~PHGRV 5HGXFH OD KXPHGDG HQ XQ FXDQGR ORV LQJUHGLHQWHV WLHQHQ XQD KXPHGDG GH R PHQRV (67(5,/,=$,Ï1 'HVWUXH WRGRV ORV PLFURRUJDQLVPRV QR GHVHDGRV FRPR EDFWHULDV KRQJRV OHYDGXUDV YLUXV %DMD VLJQLILFDWLYDPHQWH ORV QLYHOHV GH PLFURWR[LQDV (;3$16,Ï1 6H SURGXFH OD JHODWLQL]DFLyQ GH DOPLGRQHV 6H URPSHQ FpOXODV FXHUSRV DFHLWRVRV (O SURGXFWR WRPD VX IRUPD FXHUSR /XHJR GH OD FRFFLyQ OD VRD SDVD D XQ (;3(//(5 TXH HV XQ SURFHVR GRQGH VH H[WUDH SDUWH GHO DFHLWH GH XQ GH JUDVD TXH FRQWLHQH HO JUDQR GH VRD 3HUPDQHFH HQ OD VRD H[SHOOHU HQHUJL]DGD
 126. 126. XQD SURSRUFLyQ GH JUDVD GH HV SRU ODV ERQGDGHV GHO SURFHVR GH H[WUDFFLyQ TXH OD VRD HQHUJL]DGD WLHQH DOWD FDQWLGDG GH SURWHtQD HQWUH HO DO DGHPiV GH XQ LQWHUHVDQWH SRUFHQWDMH GH JUDVD GH XQ OR TXH VLJQLILFD DOWD HQHUJtD PHWDEROL]DEOH TXH RIUHFH 0HMRU GLJHVWLELOLGDG FRPSDUDGD FRQ OD VRD H[WUDtGD SRU VROYHQWHV 0X 3DOHDWDEOH PHMRU FRQVXPR GH PDWHULD VHFD
 127. 127. RQVLVWHQWH HO PLVPR SURGXFWR HQ FDGD HODERUDFLyQ ([FHOHQWH 7H[WXUD GD XQD PHMRU PH]FOD HYLWDQGR OD IRUPDFLyQ GH SROYRV 1DWXUDO VLQ TXtPLFRV R SURFHVRV H[WUDxRV $KRUUD WLHPSR GLQHUR D TXH UHGXFH VLJQLILFDWLYDPHQWH HO XVR GHO DFHLWH GH SDOPD TXH DFWXDOPHQWH OOHJD D ORV SURGXFWRUHV D PX DOWRV FRVWRV TXH UHVXOWD PROHVWRVR VX PDQHMR FXRV FDPELRV GH WHPSHUDWXUDV IDYRUHFHQ OD R[LGDFLyQ GH ODV JUDVDV VH UHIOHMD HQ EDMDV GH OD SURGXFFLyQ 5LFD HQ DQWLR[LGDQWHV QDWXUDOHV FRPR HV OD YLWDPLQD ( OHFLWLQD 0HMRU HVWHULOL]DFLyQ VLQ DJHQWHV FRQWDPLQDQWHV FRPR VRQ ORV LQKLELGRUHV GH 7ULSVLQD 7RGR OR DQWHULRU VH FRQYLHUWH HQ HO YHUGDGHUR YDORU DJUHJDGR GH OD VRD HQHUJL]DGD WRGR JUDFLDV DO SURFHVR GH H[WUDFFLyQ HQ EDVH D HVWH WLSR GH VRD VH KD GHVDUUROODGR HO SURHFWR D TXH HV FRPSHWLWLYD HQ PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV 8Q WHPD TXH HV VXPDPHQWH LPSRUWDQWH GH PHQFLRQDU HV TXH HQ OD H[WUDFFLyQ GHO DFHLWH GH VRD SRU VROYHQWH VH XWLOL]D KH[DQR TXH H[WUDH SUiFWLFDPHQWH WRGR HO DFHLWH GHO JUDQR
 128. 128. OXHJR HO KH[DQR VH ODYD VH EODQTXHD GHVRGRUL]D GHO DFHLWH OD SDVWD ODYDQGR DVt ORV DQWLR[LGDQWHV QDWXUDOHV YLWDPLQDV VXVWDQFLDOHV TXH PXFKDV YHFHV ORV YROYHPRV D FRPSUDU FRPR DGLWLYRV GH OD GLHWD VLHPSUH YDQ D TXHGDU UHVLGXRV WUD]DV GH KH[DQR HQ OD SDVWD TXH VRQ SHUMXGLFLDOHV SDUD ORV DQLPDOHV
 129. 129. XDGUR 1R 203$5$7,92 (175( 62$6 325 62/9(17(6 62$ (1(5*,=$'$ 62/9(17( 62/9(17( 62$ ,17(*5$/ 62$ (1(5*,=$'$ 0$7 6($ 3527 (1 0(7$%2/,602 '( $9(6 NFDO .J (1 0(7$%2/,602 '( (5'26 .FDO NJ (1 1(7$ / 0FDO .J *5$6$ ),%5$ D 3 ',6321,%/( 0(7,21 /,6,1$ 75,372) )XHQWH (VWXGLR GH OD FRPSDxtD (8,7$/ 6$ (ODERUDFLyQ $XWRU (Q XQ HVWXGLR UHDOL]DGR SRU 6WLOOERUQ HQ VH FRPSDUy ODV GLIHUHQWHV WpFQLFDV GH VRDV SURFHVDGDV HQ HO FRPSRUWDPLHQWR GH SROORV EURLOHU UHSRUWy PHMRUHV SHVRV FRQYHUVLyQ DOLPHQWLFLD HQ GLHWDV HODERUDGDV FRQ VRD HQHUJL]DGD VHJXLGDV GH GLHWDV FRQ VRD H[WUDtGD SRU VROYHQWHV ILQDOPHQWH SRU VRD WRVWDGD 'H OD PLVPD PDQHUD HQ XQ HVWXGLR UHDOL]DGR SRU ORV $JUyQRPRV :DOGURXS +DQ]HQ HQ UHSRUWDURQ TXH DYHV SRQHGRUDV DOLPHQWDGDV FRQ GLHWDV GH VRD HQHUJL]DGD WLHQHQ PiV DOWD SURGXFFLyQ GH KXHYRV PHMRU FRQYHUVLyQ DOLPHQWDUtD TXH FRQ RWURV WLSRV GH WRUWD GH VRD
 130. 130. )250$6 '( (;75$,Ï1 '( 7257$ '( 62$ /D WRUWD GH VRD HV HO UHVXOWDQWH GH XQ SURFHVR GH H[WUDFFLyQ D SDUWLU GHO JUDQR GH VRD SDUD REWHQHU HVWH WDQ DQVLDGR SURGXFWR VH OR SXHGH KDFHU GH GRV GLIHUHQWHV PDQHUDV
 131. 131. D
 132. 132. (;75$,Ï1 0(È1,$ HV XQ SURFHVR PHFiQLFR HQ HO FXDO QR LQWHUYLHQH QLQJ~Q WLSR GH TXtPLFR REWHQLpQGRVH GH SDVWD R WRUWD GH VRD GH DFHLWH GH KXPHGDG D HVWH VLVWHPD VH OR OODPD WDPELpQ UHILQDFLyQ R H[WUDFFLyQ QDWXUDO E
 133. 133. (;75$,Ï1 325 62/9(17(6 VH XWLOL]D KH[DQR GH ORV FXDOHV VH REWLHQH GH SDVWD R WRUWD GH VRD GH DFHLWH GH KXPHGDG HQ HVWH WLSR GH H[WUDFFLyQ VH XWLOL]D TXtPLFRV TXH SRU VX SURFHVR VH HYDSRUDQ SHUR TXH VLQ HPEDUJR TXHGDQ WUD]DV GH KH[DQR TXH VRQ WROHUDEOHV 3DUD HVWH WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLyQ QRV EDVDUHPRV HQ OD WRUWD GH VRD H[WUDtGD PHFiQLFDPHQWH TXH HQ DGHODQWH OD OODPDUHPRV WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD D TXH SRU VX IRUPD GH H[WUDFFLyQ WLHQH PiV FRQWHQLGR JUDVR R HQHUJpWLFR HV GHFLU WLHQH XQ DSRUWH SURWHtQLFR HQWUH HO DO DSRUWH HQHUJpWLFR GH NLORFDORUtDV R HQHUJtD PHWDEROL]DEOH SRU NLORJUDPR H[WUDtGR QDWXUDO VLQ XWLOL]DFLyQ GH TXtPLFRV OR TXH OD FRQYLHUWH HQ PiV DWUDFWLYD SDUD VX XWLOL]DFLyQ D TXH VL WRPDPRV HQ FXHQWD HO DFHLWH UHVXOWDQWH GHO SURFHVR HQ DPEDV IRUPDV HV SDUD FRQVXPR KXPDQR OD WRUWD GH VRD HV HQ OD PDRUtD GH ORV FDVRV SDUD SUHSDUDFLyQ GH EDODQFHDGRV SDUD DQLPDOHV (O SRUFHQWDMH GH XWLOL]DFLyQ SDUD OD IRUPXODFLyQ GH EDODQFHDGRV FRQ WRUWD GH VRD HV PtQLPR GHO DO GH OD IyUPXOD JHQHUDO QXWULFLRQDO TXH YDUtD GHSHQGLHQGR GHO EDODQFHDGR SDUD FDGD DQLPDO
 134. 134. 35,1,3$/(6 (035(6$6 352'8725$6 '( 7257$ '( 62$ $ FRQWLQXDFLyQ GHWDOOR ODV SULQFLSDOHV HPSUHVDV SURGXFWRUDV R H[WUDFWRUDV GH WRUWD GH VRD
 135. 135. ,1'8675,$6 $/(6 FDSDFLGDG GH H[WUDFFLyQ SRU VROYHQWHV GH WRUWD GH VRD WRQHODGDV PpWULFDV GH JUDQR PHQVXDO GDQGR FRPR UHVXOWDGR XQ GH SDVWD GH VRD WRQHODGDV PpWULFDV GH DFHLWH WRQHODGDV PpWULFDV GH DFHLWH 81,2/ FDSDFLGDG GH H[WUDFFLyQ SRU VROYHQWHV 70 JUDQR PHQVXDO 70 GH SDVWD GH DFHLWH GH VRD $6725 FDSDFLGDG H[WUDFFLyQ SRU VROYHQWHV 70 GH JUDQR PHQVXDO 70 SDVWD GH VRD 70 GH DFHLWH (8,7$/ 6$ FDSDFLGDG GH H[WUDFFLyQ PHFiQLFD GH WRUWD GH VRD GH 70 GH JUDQR GH SDVWD GH VRD GH DFHLWH HV GHFLU 70 GH DFHLWH
 136. 136. $3,78/2 ,, (678',2 '( 0(5$'2 (/ (172512 ,17(51$,21$/ '(/ 0(5$'2 /RV SURFHVRV GH DSHUWXUD OLEHUDFLyQ GH PHUFDGRV FRQVWLWXHQ HO QXHYR HVTXHPD HQ HO HQWRUQR GHO PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO HVWR KD HYLGHQFLDGR D~Q PiV ODV GHELOLGDGHV GH OD SURGXFFLyQ GH VRD HQ HO (FXDGRU SRU VX EDMRV UHQGLPLHQWRV HQ UHODFLyQ D KHFWiUHDSURGXFFLyQFXOWLYR DO DOWR FRVWR HQ OD H[WUDFFLyQ GH DFHLWH SDVWD GH VRD SRU SDUWH GH OD H[WUDFWRUDV HQ UHODFLyQ D ORV FRVWRV LQWHUQDFLRQDOHV HVWR VXPDGR HO DWDTXH GH OD PRVFD EODQFD GHO IHQyPHQR GHO 1LxR 3RU RWUR ODGR WRPDQGR HQ FXHQWD OD DSHUWXUD GH ODV LPSRUWDFLRQHV OD DOWD GHSHQGHQFLD GH OD WRUWD GH VRD HV LPSRUWDQWH OD LQIRUPDFLyQ VREUH OD HYROXFLyQ GHO PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO GH OD ROHDJLQRVD VXV GHULYDGRV (V FRQRFLGR TXH HO PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO GH ODV ROHDJLQRVDV HV PX GLVWRUVLRQDGR SRU OD FDQWLGDG GH VXEVLGLRV GH ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV HVSHFLDOPHQWH HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV OD OyJLFD UHVSXHVWD SRU SDUWH GH ORV SDtVHV HQ GHVDUUROOR HVWD SUiFWLFD KDFH TXH ORV SUHFLRV LQWHUQDFLRQDOHV WDPELpQ HVWpQ GLVWRUVLRQDGRV $ SDUWLU GHO DxR OD SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH VRD WRUWD GH VRD VH KD LQFUHPHQWDGR QRWDEOHPHQWH SRU OD GHPDQGD PRWLYDGD HQ HO FUHFLPLHQWR GH OD SURGXFFLyQ GH DFHLWHV FDUQHV DYHV KXHYRV
 137. 137. /RV (VWDGRV 8QLGRV GH 1RUWHDPpULFD HQFDEH]DQ OD SURGXFFLyQ H[SRUWDFLyQ PXQGLDO GH VRD VXV H[SRUWDFLRQHV VH HVWLPDQ HQ 70 HQ HO DxR KD VLGR KLVWyULFDPHQWH QXHVWUR SULQFLSDO SURYHHGRU VLQ HPEDUJR HQ ORV ~OWLPRV DxRV $UJHQWLQD SDtV TXH KD WHQLGR XQ DOFDQFH GH 70 H[SRUWDGDV HQ HO DxR
 138. 138. %ROLYLD SRU HVWDU JUDYDGR FRQ DUDQFHO FHUR HVWiQ WRPDQGR WDPELpQ SURWDJRQLVPR GH PDQHUD TXH ORV SULQFLSDOHV SURYHHGRUHV SDUD (FXDGRU VRQ (VWDGRV 8QLGRV FRQ HO %ROLYLD FRQ HO $UJHQWLQD FRQ HO RPR VH SXHGH REVHUYDU OD SDUWLFLSDFLyQ GHO 0(52685 HO $/$ EORTXHV HQ ORV TXH HVWDPRV QHJRFLDQGR FRQ $UJHQWLQD %ROLYLD VRQ FDGD YH] PiV LPSRUWDQWHV FRPR H[SRUWDGRUHV HQ QXHVWUR FRPHUFLR H[WHULRU 1R VH SXHGH ROYLGDU TXH GHQWUR GHO 0(52685 %UDVLO WDPELpQ HV XQR GH ORV SULQFLSDOHV SURGXFWRUHV H[SRUWDGRUHV PXQGLDOHV GH VRD WRUWD GH VRD (Q HO DxR OD SURGXFFLyQ PXQGLDO GH VRD KD VXELGR DSUR[LPDGDPHQWH D PLOORQHV PiV GH WRQHODGDV PpWULFDV $O WpUPLQR GHO DxR OD SURGXFFLyQ PXQGLDO GH VRD IXH GH PLOORQHV GH 7RQHODGDV 0pWULFDV HQ GRQGH OD SURGXFFLyQ GH (VWDGRV 8QLGRV DOFDQ]D XQ UHFRUG GH PLOORQHV GH 7RQHODGDV 0pWULFDV VLHQGR HO SULQFLSDO SURGXFWRU H[SRUWDGRU GH VRD D QLYHO PXQGLDO HQ VHJXQGR OXJDU HVWi %UDVLO FRQ XQD SURGXFFLyQ GH PLOORQHV GH WRQHODGDV PpWULFDV HO WHUFHU SXHVWR HV RFXSDGR SRU $UJHQWLQD FRQ XQD SURGXFFLyQ GH PLOORQHV GH WRQHODGDV PpWULFDV FRPR FXDUWR PHMRU SURGXFWRU H[SRUWDGRU GH VRD HVWi KLQD FRQ XQD SURGXFFLyQ GH PLOORQHV GH WRQHODGDV PpWULFDV
 139. 139. (V QHFHVDULR PHQFLRQDU TXH %ROLYLD WLHQH YHQWDMDV FRPSHWLWLYDV FRPSDUDWLYDV HQ OD SURGXFFLyQ GH VRD TXH VH UHVXPHQ HQ VXHORV PX IpUWLOHV TXH HVWiQ GHPRVWUDQGR PHQRUHV FRVWRV GH SURGXFFLyQ SRU PHQRU XVR GH LQVXPRV PHMRUHV UHQGLPLHQWRV DGHPiV ODV LPSRUWDFLRQHV FRQ HVH RULJHQ QR SDJDQ DUDQFHO SRU HVWDU GHQWUR GH OD RPXQLGDG $QGLQD OR TXH VHUtD XQ HVWLPXOR SDUD ODV LPSRUWDFLRQHV $ HVWDV YHQWDMDV OR TXH KD TXH WRPDU HQ FXHQWD HV OD GLILFXOWDG ORJtVWLFD TXH SUHVHQWD HO WUDQVSRUWH GHVGH HVWH SDtV D TXH ODV H[SRUWDFLRQHV WLHQHQ TXH VDOLU SRU 3DUDJXD R SRU $UJHQWLQD OR TXH LQFUHPHQWD QRWDEOHPHQWH HO FRVWR GH WUDQVSRUWH XQ PDRU JUDGR GH LQFHUWLGXPEUH VREUH HO DUULER GH OD PHUFDGHUtD (Q WpUPLQRV SURGXFWLYRV OD VRD QDFLRQDO WLHQH UHQGLPLHQWRV TXH IOXFW~DQ HQWUH 70KD $ QLYHO PXQGLDO ORV UHQGLPLHQWRV VRQ GH 70KD HQ (VWDGRV 8QLGRV GH 1RUWHDPpULFD VRQ GH 70KD ORV GH %ROLYLD $UJHQWLQD VRQ VXSHULRUHV DO 70KD (VWR TXLHUH GHFLU TXH ORV UHQGLPLHQWRV GH (FXDGRU VRQ XQ PHQRU D ORV GH OD PHGLD LQWHUQDFLRQDO D ORV GH QXHVWURV SULQFLSDOHV FRPSHWLGRUHV HQ HO IXWXUR (VWH HV XQ YHUGDGHUR UHWR SDUD OD LQYHVWLJDFLyQ OD WUDQVIHUHQFLD GH WHFQRORJtD 9HQH]XHOD FRQVWLWXH HO SULQFLSDO LPSRUWDGRU GH KDULQD GH VRD HQ HO 3DFWR $QGLQR HVWH SDtV VH DEDVWHFH SRU PHGLR GH 3HU~ (FXDGRU WDPELpQ HV LPSRUWDGRU SHUR GH JUDQR GH VRD SDUD WUDQVIRUPDUOR HQ KDULQD R WRUWD GH VRD SRU HVWD UD]yQ HV TXH VH SRGUtD SHQVDU HQ QXHVWUR SDtV FRPR XQ DEDVWHFHGRU GH WRUWD GH VRD GH OD UHJLyQ
 140. 140. 1XHVWUR YHFLQR GHO QRUWH RORPELD WDPELpQ HV XQ JUDQ FRQVXPLGRU SURGXFWRU GH VRD WRUWD GH VRD VLHQGR XQ PHUFDGR LQWHUHVDQWH SDUD (FXDGRU D TXH OD SURGXFFLyQ FRORPELDQD QR DEDVWHFH VX PHUFDGR LQWHUQR OR TXH VH FRQYLHUWH HQ RSRUWXQLGDG
 141. 141. 0(5$'2 1$,21$/ '( 62$ 7257$ '( 62$ ³6H HVWLPD TXH HQ QXHVWUR SDtV OD SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD SDUD HO DxR VHUi GH KHFWiUHDV FRQ XQD SURGXFFLyQ GH WRQHODGDV PpWULFDV GH JUDQR HV GHFLU WRQHODGDV PpWULFDV SRU KHFWiUHD D XQ FRVWR HVWLPDGR GH 86' OD WRQHODGD PpWULFD HVWR VHJ~Q GDWRV GH SURHFFLRQHV GHO 6,$ SDUD HO DxR 7UDGLFLRQDOPHQWH HQ HO (FXDGRU VH KDQ SURGXFLGR 70 GH VRD HQ JUDQR GXUDQWH OD FRVHFKD GH YHUDQR HO DxR SDVDGR HO 6,$ HVWLPy XQD SURGXFFLyQ GH DSUR[LPDGDPHQWH 70 OD PLVPD TXH VH UHSDUWLy HQ OD FRPSUD GH OD VLJXLHQWH PDQHUD´ (8$'25 352'8,Ï1 '( 7257$ '( 62$ 352(72 6,$ ±0$* (FXDGRU ZZZVLFDJRYHF
 142. 142. XDGUR 1R (8$'25 ',675,%8,Ï1 20(5,$/,=$,Ï1 '( *5$12 '( 62$ $f2 2035$'25(6 $17,'$' 70 6(725 ,1'8675,$/ (;75$725 ,1'8675,$6 $/(6 (8,7$/ *5$6$6 81,2/ $6725 (8$725,$1$ 02/$8$ 727$/ 6(725 (;75$725 6(725 $9,2/$ 3521$$ 02/,126 +$03,21 $9,+2/ 9$5,26 3(48(f26 727$/ 6(725 $9,2/$ 6(725 ,1'8675,$/ $)e 62/8%/( 8/75$0$5(6 (;3257$,21 $ 2/20%,$ 727$/ '( 2035$ )XHQWH 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD 3URHFWR 6,$ (ODERUDFLyQ $XWRU RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ HO FXDGUR DQWHULRU HO VHFWRU H[WUDFWRU GH DFHLWH WRUWD GH VRD VROR SXGR FRPSUDU 70 GH JUDQR OR TXH SHUPLWLy ODQ]DU DO PHUFDGR 70 GH WRUWD 70 GH DFHLWH FUXGR (O FRQVXPR GH WRUWD GH VRD HQ HO (FXDGRU HV GH DSUR[LPDGDPHQWH 70 SRU DxR HO VHFWRU GH PDRU FRQVXPR HQ HO SDtV HV HO GH IDEULFDFLyQ GH DOLPHQWRV EDODQFHDGRV SDUD HO VHFWRU DYtFROD FRQ 70 SRU DxR RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ HO FXDGUR DQWHULRU HO VHFWRU LQGXVWULDO VROR SXGR FXEULU GRV PHVHV GH VX QHFHVLGDG GH WRUWD GH VRD TXH HO VHFWRU DYtFROD WDPELpQ VH DEDVWHFH GH JUDQR GH VRD SRU HO ODSVR GH XQ PHV OR TXH REOLJD D TXH HO UHVWR GHO DxR VH LPSRUWH
 143. 143. 6HJ~Q HO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD *DQDGHUtD ORV SHUPLVRV GH LPSRUWDFLyQ DXWRUL]DGRV SDUD OD LQGXVWULD GH H[WUDFFLyQ KDVWD HO GH PDR GH IXHURQ ORV VLJXLHQWHV XDGUR 1R (8$'25 3(50,626 '( ,03257$,Ï1 '( *5$12 '( 62$ $8725,=$'26 (1 (/ $f2 (035(6$ *5(0,2 92/80(1 (1 70 325(17$-( 3521$$ $)$%$ 21$9($1+$/=(5 *5$6$6 81,2/ 02/,126 +$03,21 (8,7$/ 27526 727$/ )XHQWH 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD 6XEVHFUHWDULD GH 3ROtWLFDV 3HUPLVRV RWRUJDGRV KDVWD HO GH PDR GHO (ODERUDFLyQ $XWRU RPR VH SXHGH DSUHFLDU GH ORV GDWRV GH RIHUWD GH JUDQR GH VRD GHPDQGD GH WRUWD GH VRD HO (FXDGRU QR VH DXWRDEDVWHFH GH HVWH LQVXPR HV QHFHVDULR LPSRUWDU SDUD FXEULU VXV QHFHVLGDGHV DEH UHFDOFDU TXH GHO WRWDO GH LPSRUWDFLRQHV TXH HO (FXDGRU UHDOL]D GH JUDQR GH VRD SDUD SURFHVDU 70 VH GHVWLQDQ SDUD OD H[SRUWDFLyQ D RORPELD FRPR SURGXFWR WHUPLQDGR HQ WRUWD GH VRD R DFHLWH GH VRD D TXH RORPELD VLJXH VLHQGR XQ PHUFDGR DSHWHFLEOH SDUD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH HVWH SURGXFWR (O FRQVXPR QDFLRQDO GH 7RUWD GH VRD HV GH 70 SRU DxR GH ODV FXDOHV VH LPSRUWDQ 70 DSUR[LPDGDPHQWH HO SURHFWR FXEULUi 70 SRU DxR HV GHFLU (O (FXDGRU LPSRUWD DQXDOPHQWH 70 GH DFHLWH FUXGR GH VRD HO SURHFWR FXEULUi 70 HV GHFLU HO GHO WRWDO
 144. 144. 0(5$'2 2/20%,$12 '( 62$ 7257$ '( 62$ (O PHUFDGR RORPELDQR SUHVHQWD XQ QLFKR GH PHUFDGR PX LQWHUHVDQWH GH WRUWD GH VRD D TXH OD SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD QR DEDVWHFH OD GHPDQGD SRU SDUWH GH ODV H[WUDFWRUDV QDFLRQDOHV REOLJiQGRVH D LPSRUWDU JUDQR 6H VXPD D HVWR TXH ORV FDPSHVLQRV VRHURV FDGD YH] PiV DEDQGRQDQ VXV WLHUUDV R GHMDQ GH SURGXFLU SRU ORV SUREOHPDV LQWHUQRV TXH YLYH HVH SDtV 3RU HVWD UD]yQ HO GpILFLW GH VRD HQ JUDQR PiV D~Q GH WRUWD GH VRD HV PXFKR PiV JUDQGH TXH HQ QXHVWUR SDtV GpILFLW TXH VH SXHGH DSURYHFKDU FRQ OD H[SRUWDFLyQ GH WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD (O PHUFDGR FRORPELDQR HV PX FRQRFHGRU GH OD FDOLGDG GH OD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD HFXDWRULDQD GH VX SUHFLR DFFHVLEOH 6HJ~Q ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH KD UHDOL]DGR OD FRPSDxtD D RORPELD OH LQWHUHVD DGTXLULU GH (FXDGRU HO SURGXFWR SRU VX FDOLGDG SUHFLR +D TXH LQGLFDU TXH VH HVWXGLD OD SRVLELOLGDG GH QR SHUPLWLU OD H[SRUWDFLyQ KDFLD RORPELD GH JUDQR GH VRD PHGLDQWH HO PHFDQLVPR GH LQFUHPHQWR GH SUHFLRV VHJ~Q HO VLJXLHQWH UD]RQDPLHQWR
 145. 145. XDGUR 1R 26726 '( *5$12 3$5$ 2/20%,$ '(7$//( 9$/25 '(6'( (8$'25 9$/25 '(6'( %2/,9,$ 9DORU JUDQR OLPSLR VHFR (FXDGRU 6 9DORU JUDQR LPSRUWDGR GH %ROLYLD KDVWD DOL 6 9DORU GH WUDQVSRUWH (FXDGRU KDVWD ,SLDOHV 6 9DORU GH WUDQVSRUWH GHVGH DOL KDVWD ,SLDOHV 6 9DORU GH QDFLRQDOL]DFLyQ 6 6 9DORU GH HQVDFDGR 6 6 727$/ 35(,2 6 6 )XHQWH ,QYHVWLJDFLyQ 'LUHFWD (ODERUDFLyQ $XWRU RPR VH SXHGH DQDOL]DU HO FRPSUDGRU GH JUDQR GH RORPELD SRU HO JUDQR HFXDWRULDQR SDJDUtD 86 HQ SURPHGLR VL OD LPSRUWDFLyQ VH OR KDUtD KDVWD DOL 3RU OR JHQHUDO OD LPSRUWDFLyQ VH OD UHDOL]D KDVWD ,SLDOHV D TXH HQ HO YDOOH VH HQFXHQWUD OD PDRU SDUWH GH LQGXVWULDV TXH UHTXLHUHQ GH JUDQR SRU OR TXH HO SUHFLR VH UHGXFLUtD D HQ SURPHGLR $ GLIHUHQFLD GHO JUDQR LPSRUWDGR GHVGH %ROLYLD HO FRPSUDGRU FRORPELDQR SDJDUtD 86 KDVWD DOL VL OD QHFHVLGDG GH FRPSUD HV HQ ,SLDOHV HO FRVWR VH LQFUHPHQWDUtD D 86 ODUDPHQWH VH SXHGH YHU OD GLIHUHQFLD GH SUHFLRV GH GDUVH HVWD SURKLELFLyQ GH H[SRUWDFLyQ VHUtD ~QLFDPHQWH GHO JUDQR SRU OR TXH VH DEULUtD XQD RSRUWXQLGDG PiV SDUD FRPHUFLDOL]DU ORV SURGXFWRV H[WUDtGRV R WHUPLQDGRV GHO JUDQR FRPR HV OD WRUWD GH VRD R HO DFHLWH GH VRD TXH OyJLFDPHQWH HVWDUtD GHQWUR GH OD IUDQMD GH SUHFLRV SDUD QHJRFLDU GLFKR HQ RWUDV SDODEUDV VHUtDQ FRPSHWLWLYRV HQ FDOLGDG SUHFLR ³/D (PSUHVD H[WUDFWRUD GH VRD HQHUJL]DGD KD YHQLGR LQYHVWLJDQGR OD RSFLyQ GH H[SRUWDU DO PHUFDGR RORPELDQR HQFRQWUDQGR TXH H[LVWHQ H[FHOHQWHV RSFLRQHV SDUD HVWDEOHFHU XQD OtQHD SHUPDQHQWH GH YHQWD GH ORV SURGXFWRV IDEULFDGRV FRPR VRQ OD 7RUWD (678',2 '( 0(5$'2 5HDOL]DGR SRU OD (PSUHVD (8,7$/ 6$ HQ HO PHV GH MXQLR GH
 146. 146. GH VRD HQHUJL]DGD HO DFHLWH FUXGR GH VRD UHVXOWDQWH GH OD H[WUDFFLyQ $ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ HVWXGLR GH PHUFDGR GH RORPELD UHDOL]DGR HQ HO PHV GH MXQLR GHO DxR (Q RORPELD VH FRQVXPHQ DQXDOPHQWH 70 GH WRUWD GH VRD GH ODV FXDOHV HO VH LPSRUWD GHELGR D OD HVFDVD SURGXFFLyQ QDFLRQDO /RV SULQFLSDOHV FRQVXPLGRUHV VRQ ODV HPSUHVDV TXH VH GHGLFDQ D OD IDEULFDFLyQ GH DOLPHQWRV EDODQFHDGRV ODV JUDQMDV JUDQGHV GH FULDQ]D GH DQLPDOHV TXH IDEULFDQ VX SURSLR DOLPHQWR ILQDOPHQWH ODV SHTXHxDV JUDQMDV DYtFRODV R SRUFLQDV (O HVWXGLR GH FDPSR VH GLULJLy D ODV HPSUHVDV VH GLR HVSHFLDO DWHQFLyQ D ODV TXH HVWiQ XELFDGDV DO VXU GHO SDtV HVSHFLDOPHQWH HO GHSDUWDPHQWR GHO 9DOOH TXH SRU VX VLWXDFLyQ JHRJUiILFD VH FRQVWLWXLUtD HQ HO PHUFDGR QDWXUDO GH ORV SURGXFWRV (O HVWXGLR LQFOXy HO FRQWDFWR FRQ FDGD XQD GH ODV HPSUHVDV SDUD VDEHU VX FRQVXPR DQXDO XQD SRVLEOH SURHFFLyQ GH YHQWDV DEH UHFDOFDU TXH ODV HPSUHVDV TXH D FRQWLQXDFLyQ VH GHWDOODQ FRQRFHQ GH OD FDOLGDG GH OD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD GHPXHVWUDQ VX LQWHUpV HQ UHDOL]DU OD DGTXLVLFLyQ GHO SURGXFWR´
 147. 147. XDGUR 1R 2/20%,$ (035(6$6 352'8725$6 '( $/,0(1726 %$/$1($'26 (035(6$6 $/,0(172 %$/$1($'2 721 $f2 216802 7257$ '( 62$ 721 $f2 ) 62//$ ,7$/2/ 385,1$ ,3$ $21'(6$ 5$=$ 27526 727$/ )XHQWH RQVXOWDV HQ HPSUHVDV (ODERUDFLyQ (FXLWDO 6$ (Q HO 9DOOH GHO DXFD HVWiQ ODV IiEULFDV RQWHJUDO )LQFD RQFHQWUDGRV 6ROOD ,WDOFRO 3XULQD LSD XDGUR 1R 2/20%,$ 35,1,3$/(6 (035(6$6 $9Ë2/$6 352'8725$6 '( 68 3523,2 $/,0(172 %$/$1($'2 (035(6$ $/,0(172 %$/$1($'2 721 $f2 216802 7257$ '( 62$ 721 $f2 032//2 683(532//2 ,18%$'25$ 25,(17( ',675,%8,'25$ $9Ë2/$ 3,032//2 ,18%$'25$ 6$17$1'(5 )5,.2 ,18%$2/ 32//2 $1',12 3,//2 ),(67$ 727$/ )XHQWH ,QYHVWLJDFLyQ GLUHFWD FRQ ODV HPSUHVDV (ODERUDFLyQ (FXLWDO 6$
 148. 148. 'H HVWDV HPSUHVDV DYtFRODV ODV ~QLFDV TXH WLHQHQ VXV LQVWDODFLRQHV HQ HO 9DOOH GHO DXFD HV 3LPSROOR ODV GHPiV WLHQHQ VHGH HQ %XFDUDPDQJD %RJRWi 0HGHOOtQ 3LPSROOR WLHQH OD SODQWD SURGXFWRUD GH DOLPHQWR HQ %XJD XDGUR 1R 2/20%,$ 35,1,3$/(6 (035(6$6 $9Ë2/$6 352'8725$6 '( 68 3523,2 $/,0(172 %$/$1($'2 (1 (/ 9$//( (035(6$ $/,0(172 %$/$1($'2 721 $f2 216802 7257$ '( 62$ 721 $f2 $9,2/$ 1È32/(6 *5$1-$ 6$17$ $1,7$ *5$1-$ 6$17$ 5,7$ $9,2/$ *8$'$/$*$5$ $9,2/$ /26 /,021(6 3521$9,2/$ 352+8(92 $9,2/$ 6,(55$ *20(= $9,2/$ /$ $8525$ $9,2/$ 78/Ò$ $922/$ (/ 3$/0$5 0(5$+8(92 727$/ )XHQWH ,QYHVWLJDFLyQ GLUHFWD FRQ ODV HPSUHVDV (ODERUDFLyQ (FXLWDO 6$ +D DOJXQRV DYLFXOWRUHV TXH QR HVWiQ HQ HVWDV OLVWDV TXH FRPSUDQ HQWUH WRQHODGDV DO PHV RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ ORV FXDGURV DQWHULRUHV HO FRQVXPR GH WRUWD GH VRD HV PX LPSRUWDQWH HQ RORPELD OD ]RQD GHO 9DOOH GHO DXFD SDUWLFLSD FRQ HO GHO WRWDO 'HEHPRV WHQHU PX SUHVHQWH TXH RORPELD HV XQ SDtV TXH LPSRUWD 70 GH DFHLWH FUXGR GH VRD SRU DxR OR TXH VLJQLILFD TXH WDPELpQ VH SXHGH ORJUDU OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GHO DFHLWH UHVXOWDQWH GH OD H[WUDFFLyQ GH OD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD
 149. 149. 'H ODV HPSUHVDV TXH VH KD SRGLGR LQYHVWLJDU FRQRFHQ GH OD FDOLGDG GHO DFHLWH FUXGR GH VRD ODV HPSUHVDV FRQ TXLHQHV VH SXHGH LQLFLDU XQD SRVLWLYD DOLDQ]D GH FRPHUFLDOL]DFLyQ SDUD HVWH SURGXFWR VRQ 7($0 *5$62 //25('$ *5$6$6 9$5(/$ 3RU WRGR OR DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR VH FRQVLGHUD TXH HO PHUFDGR GH H[SRUWDFLyQ D RORPELD HV PX ILUPH YHQWDMRVR SDUD OD HPSUHVD H[WUDFWRUD GH WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD 3RVWHULRUPHQWH VH SRGUtD SHQVDU HQ OD H[SRUWDFLyQ GH WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD DO 3HU~ EDMR ODV PLVPDV FLUFXQVWDQFLDV TXH FRQ HO PHUFDGR FRORPELDQR LPSRUWDFLyQ GH JUDQR UHH[SRUWDFLyQ GH WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD EDMR XQ UpJLPHQ HVSHFLDO DGXDQHUR FRPR HV OD 0DTXLOD D TXH HO PHUFDGR SHUXDQR WDPELpQ RIUHFH PiUJHQHV GH XWLOLGDGHV (O FRQVXPR QDFLRQDO WRWDO GH WRUWD GH VRD HQ RORPELD HV GH 70 SRU DxR GH ODV FXDOHV VH LPSRUWDQ 70 HO SURHFWR FXEULUi 70 SRU DxR HV GHFLU RORPELD LPSRUWD DQXDOPHQWH 70 GH DFHLWH FUXGR GH VRD HO SURHFWR FXEULUi 70 HV GHFLU HO GHO WRWDO
 150. 150. 35(,26 '( 7257$ '( 62$ (O SUHFLR GHO JUDQR GH VRD GH OD WRUWD GH VRD D QLYHO LQWHUQR HVWi UHODFLRQDGR FRQ HO FRVWR GH LPSRUWDFLyQ PiV ORV DUDQFHOHV WRWDOHV GHO VLVWHPD DQGLQR GH IUDQMDV GH SUHFLRV (O DUDQFHO DG YDORUHP SDUD OD VRD HV GH TXH VXPDGR DO 'HUHFKR (VSHFLILFR 9DULDEOH RWRUJD XQD SURWHFFLyQ GH DOUHGHGRU GHO SDUD HO JUDQR SDUD OD WRUWD SRU VHU SURGXFWR YLQFXODGR FRQ XQ SLVR XQ WHFKR 86 86 SRU WRQHODGD PpWULFD SDUD HO DxR HVWR SDUD (FXDGRU (O SUHFLR )2% *ROIR SURHFWDGR SRU HO )$35, KDVWD HO DxR HV GH 86 70 VLHQGR ORV (VWDGRV 8QLGRV HO PHUFDGR UHJXODGRU GH ORV SUHFLRV LQWHUQDFLRQDOHV GH OD VRD OyJLFDPHQWH HV GH HVSHUDUVH TXH ORV SUHFLRV GH OD UHJLyQ VH DMXVWHQ DO PLVPR (Q HO FDVR GH %ROLYLD HO SUHFLR HV PiV EDMR SRUTXH H[LVWH DUDQFHO FHUR (O SUHFLR GH OD VRD D QLYHO LQWHUQDFLRQDO VH LQFUHPHQWy HQ HO DxR HQ XQ HO SUHFLR GRPpVWLFR GH OD VRD HV XQD FRQMXQFLyQ HQWUH ORV SUHFLRV GH YHQWD GHO DFHLWH OD WRUWD GH VRD GH DFXHUGR D OD RIHUWD OD GHPDQGD ORFDO D HVWR VH OH VXPD HO PDUJHQ GH JDQDQFLD GH ODV HPSUHVDV PHQRV ORV FRVWRV GH SURFHVDPLHQWR DOPDFHQDPLHQWR GHO JUDQR (VWH FRPSOLFDGR SURFHVR GH IRUPDFLyQ LPSLGH TXH H[LVWD XQ UHIOHMR GLUHFWR GH ORV FRVWRV GH LPSRUWDFLyQ GHVGH PHUFDGRV PiV JUDQGHV TXH GH WRGDV IRUPDV Vt LQIOXHQ HQ OD WHQGHQFLD GH ORV SUHFLRV GRPpVWLFRV (V PX LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH SDUD TXH OD FRPSUD GH PDWHULD SULPD VHD DWUDFWLYD HO SUHFLR GRPpVWLFR GHEH VHU PHQRU DO FRVWR GH LPSRUWDFLyQ FXDQGR HVWR QR VXFHGH VH HVWLPXODQ ODV LPSRUWDFLRQHV VLWXDFLyQ TXH VH KD YHQLGR GDQGR HQ DOJXQDV
 151. 151. RFDVLRQHV 6H FRQVLGHUD TXH XQD GLIHUHQFLD GH SUHFLRV GHO HQWUH HO SUHFLR GRPpVWLFR HO FRVWR GH LPSRUWDFLyQ HV UD]RQDEOH SHUR FRQ GLIHUHQFLDV GH PiV GH QRV GHPXHVWUD TXH H[LVWH GLVWRUVLRQHV HQ HO PHUFDGR (Q HO IXWXUR PHGLDWR PLHQWUDV H[LVWD OD IUDQMD GH SUHFLRV VH HVWLPD TXH ORV SUHFLRV GRPpVWLFRV IOXFW~HQ HQWUH 86 70 HV GHFLU 86 ORV .J RVpD TXLQWDO 6H HVWLPD TXH HO SUHFLR GH XQ TXLQWDO HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV GH 1RUWHDPpULFD YDUtDQ HQWUH ORV D KDVWD 86 HV VXPDPHQWH LPSRUWDQWH WHQHU HQ FXHQWD HVWH GDWR D TXH (VWDGRV 8QLGRV HV HO SULQFLSDO SURGXFWRU H[SRUWDGRU GH VRD OR TXH QRV REOLJD FRPR SURGXFWRUHV D OD LQYHVWLJDFLyQ WUDQVIHUHQFLD GH WHFQRORJtD DGHPiV HV XQ GDWR LPSRUWDQWH D TXH QXHVWUR GpILFLW GH SURGXFFLyQ OR FXEULPRV MXVWDPHQWH FRQ OD LPSRUWDFLyQ GHVGH ORV (VWDGRV 8QLGRV SDUD TXH HO SURHFWR HVWH GHQWUR GH ORV SDUiPHWURV GH XWLOLGDG HV QHFHVDULR DGTXLULU JUDQR EDUDWR SDUD TXH ORV FRVWRV GH SURGXFFLyQ QR DOWHUHQ HO SUHFLR GH OD WRUWD GH VRD XDGUR 1R 35(,26 )2% ,17(51$,21$/(6 $f2 0(6(6 *5$12 '( 62$ 86' 70
 152. 152. 7257$ '( 62$ 86' 70
 153. 153. HQHUR )HEUHUR 0DU]R $EULO 0DR 0DR -XQLR -XOLR 3520(',2
 154. 154. JUDQR GH VRD )2% JROIR ((88
 155. 155. WRUWD GH VRD )2% JROIR ((88 )XHQWH (VWLPDFLyQ D SDUWLU GH FRWL]DFLyQ GH OD EROVD GH KLFDJR %27 (ODERUDFLyQ $XWRU
 156. 156. XDGUR 1R 35(,26 3/$17$ ,1'8675,$/ $f2 0(6(6 *5$12 '( 62$ 86' 70 (QHUR )HEUHUR 3URPHGLR )XHQWH 3URHFWR 6LFD 0DJ (ODERUDFLyQ $XWRU XDGUR 1R 35(,26 352'8725(6 $f2 0(6(6 *5$12 '( 62$ 86' 70 (QHUR )HEUHUR 3URPHGLR )XHQWH 3URHFWR 6LFD 0DJ (ODERUDFLyQ $XWRU XDGUR 1R 35(,26 ,) ,17(51$,21$/(6 $f2 0(6(6 *5$12 '( 62$ 86' 70
 157. 157. 7257$ '( 62$ 86' 70
 158. 158. HQHUR )HEUHUR PDU]R $EULO 0DR 0DR -XQLR -XOLR 3520(',2
 159. 159. JUDQR GH VRD JROIR ((88
 160. 160. WRUWD GH VRD JROIR ((88 )XHQWH (VWLPDFLyQ D SDUWLU GH OD FRWL]DFLyQ HQ OD EROVD GH KLFDJR %27 (ODERUDFLyQ $XWRU
 161. 161. )5$1-$ '( 35(,26 '( 62$ 7257$ '( 62$ 'HELGR D ODV JUDQGHV GLVWRUVLRQHV TXH SUHVHQWD HO PHUFDGR ORV SUHFLRV LQWHUQDFLRQDOHV GHO JUDQR GH VRD WRUWD GH VRD IXH QHFHVDULR HVWDEOHFHU XQD IUDQMD GH SUHFLRV SDUD HVWDELOL]DU ORV FRVWRV GH LPSRUWDFLyQ TXH HQ OD DFWXDOLGDG WLHQH FDUiFWHU DQGLQR DO LJXDO TXH HO DUDQFHO H[WHUQR FRP~Q TXH HQ HO FDVR GH OD VRD HV GHO (VWD )UDQMD WLHQH XQ SLVR DKRUD GH 86 70 XQ WHFKR GH 86 70 FXDQGR HO SUHFLR LQWHUQDFLRQDO TXLQFHQDO HVWi SRU GHEDMR GHO SLVR VH FREUD DSDUWH GHO DUDQFHO XQ GHUHFKR DGLFLRQDO TXH HOHYH HO FRVWR GH LPSRUWDFLyQ DO PHQRV DO QLYHO GHO SLVR OR TXH SURWHJH D ORV FRQVXPLGRUHV LQGXVWULDOHV OD SREODFLyQ GH DO]DV GHVFRQWURODGDV HQ HO SUHFLR LQWHUQDFLRQDO 6L HO SUHFLR LQWHUQDFLRQDO VXSHUD HO WHFKR HO PHFDQLVPR GH IUDQMD RWRUJD UHEDMDV DUDQFHODULDV D ORV LPSRUWDGRUHV SDUD DFHUFDU HO FRVWR GH LPSRUWDFLyQ D QLYHO GH WHFKR FRQ HOOR VH SURWHJH D ORV FRQVXPLGRUHV LQGXVWULDOHV D OD SREODFLyQ GH DO]DV GHVFRQWURODGDV HQ HO SUHFLR LQWHUQDFLRQDO XDQGR HO SUHFLR UHIHUHQFLDO LQWHUQDFLRQDO TXH VH OR FDOFXOD TXLQFHQDOPHQWH VH HQFXHQWUD HQWUH HO SLVR HO WHFKR HQWRQFHV VyOR VH FREUD HO DUDQFHO DG YDORUHQ GH D ODV LPSRUWDFLRQHV (Q FRQFOXVLyQ ORV HVWXGLRV TXH VH HVWiQ UHDOL]DQGR VREUH OD HOLPLQDFLyQ JUDGXDO HQ DUDQFHOHV OR ~QLFR TXH YDQ D FRQVHJXLU HV GDU XQ PtQLPR GH SURWHFFLyQ XQ PDUJHQ GH WLHPSR SDUD TXH HQ HO SDtV VH SLHQVH HQ WpFQLFDV GH IRPHQWR GH OD SURGXFFLyQ GH
 162. 162. VRD D TXH VH HVWi KDEODQGR GH XQ SOD]R GH DxRV QR PDRU GH DxRV WLHPSR HQ HO FXDO HO SDtV GHEHUi WHQHU UHQGLPLHQWRV LJXDOHV R VHPHMDQWHV D ORV GH ORV PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV R FHUFD GH OD PHGLD LQWHUQDFLRQDO 3RU VXSXHVWR HVWR LQYROXFUD DO QLYHO WHFQROyJLFR D OD LQYHVWLJDFLyQ D OD PRGHUQL]DFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ ILQDQFLDPLHQWR ³3DUD OD UHDOL]DFLyQ GH FXDOTXLHU SURHFWR R HVWLPDFLRQHV GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HV QHFHVDULR WRPDU HQ FXHQWD OD IUDQMD GH SUHFLRV H[LVWHQWH SLVR 86 70 WHFKR 86 70
 163. 163. XDGUR 1R '(7(50,1$,Ï1 '(/ $5$1(/ 3$5$ /$ 6(*81'$ 48,1(1$ '( -8/,2 86' 70 6XESDUWLGD $QGLQD 3URGXFWR 62$ (1 *5$12 3UHFLR 3LVR ,) 3UHFLR 7HFKR ,) 3UHFLR 5HIHUHQFLD $UDQFHO $' YDORUHQ VREUH ,) UHIHUHQFLDO 'HUHFKR YDULDEOH DGLFLRQDO ,) UHIHUHQFLDO 7RWDO *UDYDPHQ DUDQFHODULR $UDQFHO H[WHUQR FRP~Q 7HFKR FRQVROLGDGR 20
 164. 164. )XHQWH 6HFUHWDUtD *HQHUDO GH OD RPXQLGDG $QGLQD (ODERUDFLyQ $XWRU 3UHFLR SLVR WHFKR YLJHQWH SDUD HO SHUtRGR DEULO GH DO GH PDU]R GH GH DFXHUGR D ODV UHVROXFLRQHV GH GH GLFLHPEUH GH GH PDU]R 6,67(0$ '( )5$1-$6 '( 35(,26 0(52685 6(*81'$ 48,1(1$ '( -8/,2 3URHFWR 6,$ 0$* (FXDGRU ZZZVLFDJRYHF
 165. 165. 3UHFLR SLVR TXLQFHQDO UHIHUHQFLDO TXH HVWD YLJHQWH HQ OD VHJXQGD TXLQFHQD GH MXOLR GH
 166. 166. $ SDUWLU GHO GH HQHUR GH HQWUD D UHJLU ORV WHFKRV DUDQFHODULRV SDUD SURGXFWRV DJURSHFXDULRV TXH LQFOXHQ OD UHGXFFLyQ DFRUGDGD SRU HO (FXDGRU DQWH OD 20 TXH FRQVWDQ HQ OD VXE FROXPQD GH OD FROXPQD WLSR GH GHUHFKR
 167. 167. GH OD OLVWD GH FRPSURPLVRV GHO (FXDGRU 1 ;;;OOO SDUWH PHUFDQFtD DUDQFHO GH OD 1DFLyQ PiV IDYRUHFLGD VHFFLyQ $ SURGXFWRV DJURSHFXDULRV SXEOLFDGR HQ HO UHJLVWUR 2ILFLDO GHO GH MXQLR ´ 0LHQWUDV WDQWR HO SUHFLR ,) UHIHUHQFLDO SDUD OD 7RUWD GH VRD HV GH 86 OD IUDQMD GH SUHFLRV SDUD OD 7RUWD GH VRD HV OD PLVPD TXH OD GHO JUDQR GH VRD D TXH VH FRQVLGHUD D OD WRUWD GH VRD FRPR XQ SURGXFWR YLQFXODGR R VXESURGXFWR GHO JUDQR GH VRD (V IXQGDPHQWDO WHQHU PX SUHVHQWH OD IUDQMD GH SUHFLRV PiV D~Q HO SUHFLR UHIHUHQFLDO D TXH GH DKt VH SRGUi GHWHUPLQDU VL HO SURGXFWR HVWi GHQWUR GH ORV SDUiPHWURV FRPSHWLWLYRV HQ OR TXH VH UHILHUH D SUHFLR GH QR VHU DVt VH GHEHUi KDFHU ODV LQYHVWLJDFLRQHV WRPDU ORV FRUUHFWLYRV SDUD ORJUDU OD UHGXFFLyQ GHO SUHFLR GHO SURGXFWR WRPDQGR HQ FXHQWD TXH SDUD RIHUWDU XQ SURGXFWR HQ PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV HO SUHFLR OD FDOLGDG VRQ GHFLVLYRV DO PRPHQWR GH FHUUDU HO QHJRFLR (O SUHFLR HQ XQD QHJRFLDFLyQ WLHQH XQ SDSHO IXQGDPHQWDO SHUR QR VLHPSUH HO PHQRU SUHFLR VLJQLILFD DKRUUR R PHMRU FDOLGDG VL QR PiV ELHQ HQ PXFKRV GH ORV FDVRV HO SUHFLR EDMR HV VLQyQLPR GH GHVSHUGLFLR FRVWRV QR UHFXSHUDEOHV VLQ HPEDUJR HV QHFHVDULR PDQWHQHUVH GHQWUR GH XQ PDUJHQ HO FXDO VHD DWUDFWLYR DO FOLHQWH VLHPSUH FXDQGR H[LVWD HO YDORU DJUHJDGR GHO SURGXFWR
 168. 168. XDGUR 1R 203$5$,Ï1 '( 35(,26 (175( 7257$ '( 62$ (;75$Ë'$ 325 62/9(17( 7257$ '( 62$ (1(5*,=$'$ 6(*81'$ 48,1(1$ '( -8/,2 '(/ (;75$,21 325 62/9(17( (;75$,21 0$18$/ 2 62$ (1(5*,=$'$ 5(1',0,(172 (;75$,21 3$67$ $(,7( 5(1',0,(172 (;75$,21 3$67$ $(,7( 35(,2 44 *5$12 2672 352(62 727$/ 35(,2 *5$12352(62 35(,2 $(,7( 5(1',0,(172 727$/ 35(,2 *5$12352(62$(,7( 5(1',0,(172 3$67$ 2672 6$2 727$/ (16$$'2 )XHQWH ,QYHVWLJDFLyQ GLUHFWD FRQ OD DXGD GH IXQFLRQDULRV GH (FXLWDO 6 (ODERUDFLyQ $XWRU (Q HO FXDGUR DQWHULRU VH UHIOHMD HO YDORU DJUHJDGR TXH VH SXHGH RIUHFHU DO FOLHQWH VHJ~Q OD GHWHUPLQDFLyQ GH SUHFLRV ORV GDWRV UHIHULGRV HQ HVWH FXDGUR VRQ WRPDQGR HQ FXHQWD OD FRPSUD GH PDWHULD SULPD LPSRUWDGD 86 HO TXLQWDO
 169. 169. FRQ FRVWRV GH SURGXFFLyQ TXH LQFXUUH HO FHQWUR IDEULO DO PRPHQWR (Q HO PHUFDGR PXQGLDO HO SUHFLR GH OD WRUWD GH VRD VH GHILQH HQ IXQFLyQ GHO FRQWHQLGR GH SURWHtQD TXH VH SXHGH GLJHULU GH OD HQHUJtD PHWDEROL]DQWH TXH VH REWLHQH 3RU OR WDQWR XQ DQiOLVLV GH SUHFLRV FRPSDUDWLYRV LQGLFD OR VLJXLHQWH
 170. 170. 9DORU GH OD WRUWD FRPHUFLDO 9DORU GH FDGD SRUFHQWXDO GH SURWHtQD GLJHULEOH 9DORU GH OD 7RUWD HQHUJL]DGD FRQ GH SURWHtQD (V GHFLU TXH OD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD GHEH FRVWDU HQ HO PHUFDGR XQ PiV TXH OD WRUWD FRPHUFLDO 3RU RWUD SDUWH KD TXH WRPDU HQ FXHQWD TXH HO FRQWHQLGR JUDVR GH OD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD HV VXSHULRU DO FRQ UHVSHFWR D OD WRUWD GH VRD FRPHUFLDO HVWR VLJQLILFD TXH VH GHEHUtD DJUHJDU HQ HQ SHVR GH DFHLWH URMR GH SDOPD SURGXFH HO SDtV
 171. 171. D XQD WRUWD GH VRD FRPHUFLDO SDUD LJXDODU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD VRD HQHUJL]DGD HVWR VLJQLILFD TXH 9DORU GH XQD WRQHODGD NJ
 172. 172. GH DFHLWH URMR GH SDOPD SXHVWR HQ OD SODQWDFLyQ 86 HQ XQD WRQHODGD GH WRUWD GH VRD FRPHUFLDO VH GHEHQ DJUHJDU .J GH DFHLWH HV GHFLU 86 6L WRPDPRV HO SUHFLR SURPHGLR PHQVXDO GH OD WRUWD GH VRD SDUD HO DxR HQ HO PHUFDGR QDFLRQDO HVWR HV 86 SRGHPRV FDOFXODU TXH HO DFHLWH TXH VH GHEH DJUHJDU 86
 173. 173. UHSUHVHQWD HO GHO YDORU GH OD WRUWD GH VRD (QWRQFHV VH SXHGH FRQFOXLU TXH OD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD GHEH FRQVWDU HQ HO PHUFDGR DOUHGHGRU GH
 174. 174. PiV TXH OD WRUWD FRPHUFLDO LPSRUWDGD
 175. 175. 20(5,2 (;7(5,25 '( /$ 62$ 7257$ '( 62$ (O (FXDGRU VL KD WHQLGR H[SHULHQFLDV HQ RPHUFLR ([WHULRU GH JUDQR GH VRD WRUWD GH VRD (O FRPHUFLR TXH QRUPDOPHQWH VH OR UHDOL]D HV OD LPSRUWDFLyQ GH JUDQR R GH OD WRUWD R SDVWD GH VRD SDUD FXEULU HO PHUFDGR QDFLRQDO GHQWUR GH OD %DODQ]D RPHUFLDO pVWD VLHPSUH KD VLGR GHILFLWDULD SDUD HO (FXDGRU HVWR QRV LQHFWD OD QHFHVLGDG GH UHDOL]DU OD LQYHVWLJDFLyQ HO FDPELR LQPHGLDWR GH HVWD VLWXDFLyQ /RV GDWRV TXH D FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ VRQ ODV H[SRUWDFLRQHV H LPSRUWDFLRQHV GH VRD WRUWD GH VRD UHDOL]DGDV HQ ORV ~OWLPRV PHVHV DxRV
 176. 176. XDGUR 1R (8$'25 ,03257$,21(6 '( 7257$ '( 62$ $f2 ± 0HV 9$/25(6 3DtV GH 2ULJHQ 70
 177. 177. 9ROXPHQ 70 9DORU )2% PLO 86
 178. 178. 9DORU ,) PLO 86
 179. 179. ((88 %ROLYLD 2WURV (QH )HE 0DU $EU 0D -XQ -XO $JR 6HS 2FW 1RY 'LF 7RWDO (QH )HE 0DU $EU 0D -XQ -XO $JR 6HS 2FW 1RY 'LF 7RWDO )XHQWH %DQFR HQWUDO GHO (FXDGRU 3URHFWR 6,$ 0$* (FXDGRU (ODERUDFLyQ $XWRU
 180. 180. XDGUR 1R (8$'25 ,03257$,21(6 '( 7257$ '( 62$ $f2 0HV 9ROXPHQ 9DORU )2% 9DORU ,) 3DtV GH 2ULJHQ 70
 181. 181. 70
 182. 182. PLO 86
 183. 183. PLO 86
 184. 184. ((88 RORPELD 2WURV (QH )HE 0DU $EU 0D -XQ -XO $JR 6HS 2FW 1RY 'LF 7RWDO )XHQWH %DQFR HQWUDO GHO (FXDGRU 3URHFWR 6,$B0$* (ODERUDFLyQ $XWRU XDGUR 1R (8$'25 ,03257$,21(6 '( 62$ (1 *5$12 $f2 0HV 9ROXPHQ 9DORU )2% 9DORU ,) 3DtV GH 2ULJHQ 70
 185. 185. 70
 186. 186. PLO 86
 187. 187. PLO 86
 188. 188. ((88 %ROLYLD 2WURV (QH )HE 0DU $EU 0D -XQ -XO $JR 6HS 2FW 1RY 'LF 7RWDO $xR 1RWD (O DxR QR VH UHDOL]y QLQJXQD LPSRUWDFLyQ GH JUDQR GH VRD )XHQWH %DQFR HQWUDO GHO (FXDGRU 3URHFWR 6,$0$* ± (FXDGRU (ODERUDFLyQ $XWRU
 189. 189. XDGUR 1R (8$'25 ,03257$,21(6 '( *5$12 '( 62$ 7257$ '( 62$ $f26 $f2 352'872 25'(1 325 352'872
 190. 190. 9$/25 ,) 86' 3$57,,3$,21
 191. 191. 9$/25 )2% 86' 9$/25 70 7257$ '( 62$ *5$12 '( 62$ $f2 77$ '( 62$ *5$12 '( 62$ 2UGHQ GH LPSRUWDQFLD SRU YDORU ,) 3DUWLFLSDFLyQ UHVSHFWR DO WRWDO DJURLQGXVWULDO )XHQWH %DQFR HQWUDO GHO (FXDGRU (ODERUDFLyQ $XWRU 0LHQWUDV WDQWR ORV FRVWRV GH XQD LPSRUWDFLyQ WDQWR GH VRD FRPR GH WRUWD GH VRD VRQ XDGUR 1R (8$'25 2672 '( ,03257$,Ï1 (1 %$6( $/ 6$)3 35,0(5$ 48,1(1$ '( -81,2
 192. 192. RQFHSWRV 6RD HQ *UDQR 7RUWD 6RD 86 70 86 70 ,) 5HIHUHQFLDO 'HVFDUJD0DQLSXOHR 7DUMD3RUWHR 0HUPDV7DVDV )LQDQFLDPLHQWR $GYDORUHP 'HUHFKR 9DULDEOH $GLFLRQDO RHILFLHQWH 7RWDO 86'TT )XHQWH %DQFR HQWUDO GHO (FXDGRU 3URHFWR 6,$ 0$* (FXDGRU (ODERUDFLyQ $XWRU
 193. 193. $XQTXH QRUPDOPHQWH ODV LPSRUWDFLRQHV KDQ VLGR PDRUHV D ODV H[SRUWDFLRQHV HQ HO (FXDGRU Vt KHPRV WHQLGR H[SHULHQFLDV GH H[SRUWDFLRQHV WDQWR GH JUDQR GH VRD FRPR GH WRUWD GH VRD XDGUR 1R (8$'25 (;3257$,Ï1 '( *5$12 '( 62$ 7257$ '( 62$ $f26 $f2 352'872 25',1$/
 194. 194. 9$/25 )2% 86' 3$57,,3$,21
 195. 195. 9$/25 70 62$ (1 *5$12 7257$ '( 62$ $f2 62$ (1 *5$12 7257$ '( 62$ 2UGHQ GH LPSRUWDQFLD GH DFXHUGR DO YDORU )2% 3DUWLFLSDFLyQ FRQ UHVSHFWR DO WRWDO DJURLQGXVWULDO )XHQWH %DQFR HQWUDO GHO (FXDGRU 6HUYLFLR GH ,QIRUPDFLyQ $JURSHFXDULR GHO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD GHO (FXDGRU (ODERUDFLyQ $XWRU 0LHQWUDV WDQWR (O %DQFR HQWUDO GHO (FXDGRU GHWHUPLQy TXH HO WRWDO GH H[SRUWDFLRQHV GHO DxR GH JUDQR GH VRD IXH GH 86 )2% OD SDUWLFLSDFLyQ GHO PHUFDGR IXH GH GHO WRWDO GH OD DJURLQGXVWULD HO YDORU WRWDO HQ 7RQHODGDV 0pWULFDV IXH GH FRQ XQD SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV H[SRUWDFLRQHV WRWDOHV GHO ÒOWLPDPHQWH HO RPHUFLR ([WHULRU FRQ RORPELD VH KD LQFUHPHQWDGR FXDQGR ORV SUHFLRV LQWHUQDFLRQDOHV GH JUDQR VRQ DOWRV H[LVWH SURGXFFLyQ QDFLRQDO VH JHQHUDQ H[SRUWDFLRQHV D RORPELD HQ GRQGH OD SODQWDV H[WUDFWRUDV FRORPELDQDV TXH WLHQHQ FDSDFLGDG SDUD SURFHVDUOR SURGXFHQ WRUWD TXH HQ SDUWH HV UHH[SRUWDGD DO (FXDGRU 6H HVWLPD TXH OD H[SRUWDFLyQ GH JUDQR HV GH KDVWD HO GH OD FRVHFKD QDFLRQDO FLIUD TXH SXHGH DXPHQWDU GHSHQGLHQGR GHO SUHFLR
 196. 196. RPR D VH DQRWy DQWHULRUPHQWH 70 GH JUDQR GH VRD VRQ XWLOL]DGDV SDUD OD H[SRUWDFLyQ D RORPELD ODV PLVPDV TXH VHJ~Q DQiOLVLV VH ODV SRGUtD XWLOL]DU HQ OD LQGXVWULD QDFLRQDO QR SHUPLWLU TXH VH H[SRUWHQ FRPR JUDQR SHUR VL FRPR WRUWD GH VRD DFHLWH GH VRD HVWR EDViQGRVH DO D DQRWDGR VLVWHPD GH SUHFLRV (Q FLHUWDV RFDVLRQHV VH KD YLVWR TXH SRU OD EDMD SURGXFFLyQ GH JUDQR OD HVFDVD LPSRUWDFLyQ HO SUHFLR GH OD WRUWD GH VRD VH KD HOHYDGR PiV TXH HO SUHFLR GH YHQWD HQ RORPELD OR TXH SURYRFDED OD UHGXFFLyQ GH H[SRUWDFLRQHV D RORPELD YHQWDMRVDPHQWH HVWD VLWXDFLyQ KD WHQGLGR D GHVDSDUHFHU QRUPDOL]DUVH D TXH VH KD VXSOLGR OD IDOWD GH SURGXFFLyQ GH JUDQR GH VRD PHGLDQWH OD LPSRUWDFLyQ (O REMHWLYR GH HVWH SURHFWR HV UHDOL]DU WRGR HO SURFHVR SRU PHGLR GHO FHQWUR IDEULO HV GHFLU UHDOL]DU OD LPSRUWDFLyQ GH JUDQR GHVGH ORV (VWDGRV 8QLGRV SULQFLSDO SURGXFWRU H[SRUWDGRU PXQGLDO
 197. 197. D EXHQ SUHFLR SURFHVDUOR R H[WUDHU XQD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD SURFHVR GH H[WUDFFLyQ PHFiQLFD TXH WLHQH XQ YDORU DJUHJDGR SRU VX FRQWHQLGR HQHUJpWLFR
 198. 198. UHH[SRUWDUOR D RORPELD EDMR HO UpJLPHQ GH PDTXLOD (Q GHILQLWLYD OR TXH VH WUDWD GH ORJUDU HV FRPSUDU JUDQR D EXHQ SUHFLR SURFHVDUOR GiQGROH HO YDORU DJUHJDGR YHQGHU XQ SURGXFWR GH FDOLGDG D EXHQ SUHFLR 'H HVWH SURFHVR WDPELpQ UHVXOWD OD REWHQFLyQ GH DFHLWH GH VRD TXH SRU VX FDOLGDG GH YLUJHQ HV PX FRWL]DGR HQ HO PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO OR TXH GDUtD FRPR UHVXOWDGR HO LQJUHVR DO FHQWUR IDEULO GH GLYLVDV SRU OD YHQWD GH HVWH SURGXFWR D XQ EXHQ SUHFLR
 199. 199. (O DFHLWH FUXGR GH VRD REWHQLGR HQ HO SURFHVR GH H[WUDFFLyQ PHFiQLFD HV GH VXSHULRU FDOLGDG TXH HO DFHLWH LPSRUWDGR REWHQLGR SRU H[WUDFFLyQ FRQ VROYHQWHV GHELGR D TXH HO VROYHQWH PDOWUDWD GXUDPHQWH D OD FDOLGDG GHO DFHLWH /DV H[SRUWDFLRQHV H LPSRUWDFLRQHV KDFLD GHVGH RORPELD VH UHDOL]DQ QRUPDOPHQWH SRU LQWHUPHGLDULRV TXH DGTXLHUHQ HO SURGXFWR D ORV DFRSLDGRUHV QDFLRQDOHV R GLUHFWDPHQWH DO DJULFXOWRU OR TXH LQFUHPHQWD HO SUHFLR GHO SURGXFWR SDUD HYLWDU HVWR PXFKDV YHFHV ORV EDODQFHDGRUHV UHDOL]DEDQ ODV LPSRUWDFLRQHV /DV SRVLELOLGDGHV GH DPSOLDU ODV H[SRUWDFLRQHV D RORPELD VROR GHSHQGHQ GH OD FDOLGDG EXHQ SUHFLR FRQ TXH VH RIHUWH HO SURGXFWR VLWXDFLyQ TXH VL SRGHPRV EULQGDU D TXH QR SRGHPRV ROYLGDU TXH WHQHPRV FRPSHWLGRUHV JUDQGHV FRPR HV HO FDVR GH (VWDGRV 8QLGRV $UJHQWLQD %UDVLO HQWUH RWURV $ RQWLQXDFLyQ VH GHWDOODQ OD H[SRUWDFLRQHV H LPSRUWDFLRQHV FRORPELDQDV GH JUDQR GH VRD WRUWD GH VRD 8$'52 1R (;3257$,21(6 '( 2/20%,$ $ (8$'25 '( *5$12 '( 62$ 7257$ '( 62$ 3(5Ë2'2 '( (1(52 $ 0$2 352'872 0,/(6 86' 3$57,,3$,Ï1 (1 0(5$'2 $xRV JUDQR GH VRD 7RUWD GH VRD )XHQWH 0LQLVWHULR GH RPHUFLR ([WHULRU GH RORPELD ZZZPLQFRPH[JRYFR (ODERUDGR $XWRU
 200. 200. 8$'52 1R (;3257$,Ï1 727$/ $*52,1'8675,$/ '( *5$12 '( 62$ 7257$ '( 62$ 3(5Ë2'2 '( (1(52 $ 0$2 352'872 0,/(6 86' 3$57,,3$,21 (1 0(5$'2 $xRV 6RD JUDQR 7RUWD GH VRD )XHQWH 0LQLVWHULR GH RPHUFLR ([WHULRU GH RORPELD ZZZPLQFRPH[JRYFR (ODERUDGR $XWRU 8$'52 12 ,03257$,21(6 2/20%,$1$6 '(6'( (8$'25 '( *5$12 '( 62$ 7257$ '( 62$ 3(5Ë2'2 '( (1(52 $ $%5,/ 352'872 0,/(6 86' 3$57,,3$,Ï1 (1 0(5$'2 DxRV JUDQR GH VRD WRUWD GH VRD )XHQWH 0LQLVWHULR GH RPHUFLR ([WHULRU GH RORPELD ZZZPLQFRPH[JRYFR (ODERUDGR $XWRU
 201. 201. 8$'52 1R ,03257$,21(6 727$/(6 $*52,1'8675,$/(6 '( *5$12 7257$ '( 62$ 3(5,2'2 (1(52 $ $%5,/ 352'872 0,/(6 86' 3$57,,3$,21 (1 0(5$'2 DxRV JUDQR GH VRD WRUWD GH VRD )XHQWH 0LQLVWHULR GH RPHUFLR ([WHULRU GH RORPELD ZZZPLQFRPH[JRYFR (ODERUDGR $XWRU 'HO FXDGUR DQWHULRU VH SXHGH GHWHUPLQDQ TXH HO PHUFDGR FRORPELDQR SDUD HVWH SURGXFWR WLHQH JUDQGHV H[SHFWDWLYDV GH FUHFLPLHQWR 3DUD LPSRUWDU JUDQR GH VRD VH SXHGH KDFHU XQD LPSRUWDFLyQ D FRQVXPR R DFRJHUVH DO UpJLPHQ HVSHFLDO GH PDTXLOD SDUD HO FDVR GHO SURHFWR VH OR UHDOL]DUi FRQ HO UpJLPHQ HVSHFLDO GH PDTXLOD SDUD EDMDU FRVWRV PLHQWUDV TXH OD H[SRUWDFLyQ Vt VH OD KDUi D FRQVXPR /D UHQWDELOLGDG R IDFWLELOLGDG GH HVWH SURHFWR VHUi GHWHUPLQDGR SRU HO YDORU DJUHJDGR TXH OD H[WUDFFLyQ PHFiQLFD GH WRUWD GH VRD EULQGD DO FRPSUDGRU WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD PDRU YDORU SURWHtQLFR DOWR FRQWHQLGR GH DPLQRiFLGRV
 202. 202. HO DFHLWH YLUJHQ QR UHILQDGR SURGXFWR GH OD H[WUDFFLyQ DGHPiV GHO SUHFLR FRPSHWLWLYR D QLYHOHV LQWHUQDFLRQDOHV 5HVXPLHQGR OD PRGDOLGDG TXH OD HPSUHVD WRPDUi SDUD OD H[SRUWDFLyQ D RORPELD VHUi OD GH REWHQHU JUDQR D WUDYpV GH OD LPSRUWDFLyQ EDMR HO UpJLPHQ GH
 203. 203. 0DTXLOD UHH[SRUWDUOR DO PHUFDGR FRORPELDQR (Q HO (FXDGRU H[LVWHQ HPSUHVDV TXH HVWiQ WUDEDMDQGR GHQWUR GH pVWH RWURV UHJtPHQHV GH DGXDQD REWHQLHQGR H[FHOHQWHV UHVXOWDGRV 3DUD DFRJHUVH DO UpJLPHQ GH PDTXLOD HV QHFHVDULR REWHQHU HO SHUPLVR TXH HV HPLWLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH RPHUFLR ([WHULRU SDUD HYLWDU SUREOHPDV PXOWDV GHQWUR GH HVWH UpJLPHQ ODV PDWHULDV SULPDV LPSRUWDGDV QR SDJDQ DUDQFHOHV VL VRQ UHH[SRUWDGDV HVWH HV REMHWR GHO SURHFWR /D YHQWDMD GH QR FDQFHODU DUDQFHOHV VXPDGD D OD FHUFDQtD GHO PHUFDGR FRORPELDQR SURSRUFLRQD D ORV SURGXFWRV REWHQLGRV XQD YHQWDMD FRPSHWLWLYD PX LPSRUWDQWH H LQVXSHUDEOH 2WUD RSFLyQ EXHQD VHUtD WDPELpQ HO ORJUDU XQD DOLDQ]D HVWUDWpJLFD FRQ HO SURYHHGRU H[WUDQMHUR R HPSUHVD LQWHUQDFLRQDO GH VRD OD FXDO HQWUHJXH JUDQR VX SDJR VHD HQ WRUWD GH VRD HVWD DOWHUQDWLYD HVWi VLHQGR XWLOL]DGD SRU DOJXQDV HPSUHVDV HFXDWRULDQDV OyJLFDPHQWH QR HV HO FDVR GLUHFWR GH HVWH SURHFWR SHUR SRGUtD VHU XQD IRUPD GH DGTXLULU JUDQR EDUDWR VL HO FDVR DVt OR UHTXHULUtD (V LPSRUWDQWH UHFDOFDU TXH HO SURYHHGRU HV QHWDPHQWH SURGXFWRU GH JUDQR GH VRD QR HV H[WUDFWRU GH WRUWD QL DFHLWH GH VRD QR WLHQH QLQJ~Q LQWHUpV HQ FRQYHUWLUVH R DPSOLDUVH FRPR LQGXVWULD H[WUDFWRUD GH DTXt QDFH OD LGHD R OD EDVH GH FUHDU R GH DFRJHUVH DO UpJLPHQ GH PDTXLOD 3DUD FUHDU XQ YtQFXOR PiV IXHUWH HQWUH ODV SDUWHV HQ HVWH FDVR HQWUH HO SURGXFWRU GHO JUDQR OD HPSUHVD H[WUDFWRUD HV QHFHVDULR TXH HQ OD SURPRFLyQ GHO SURGXFWR HO FOLHQWH HVWH FRQVFLHQWH TXH OD FDOLGDG GHO SURGXFWR DGTXLULGR VH GHEH D OD FDOLGDG GHO JUDQR VX H[FHOHQWH SURFHVR GH H[WUDFFLyQ
 204. 204. (V QHFHVDULR WDPELpQ WHQHU PX SUHVHQWH OR UHIHUHQWH DO WUDQVSRUWH WDQWR HQ OD LPSRUWDFLyQ TXH VHUi PDUtWLPD DO JUDQHO FRPR HQ OD H[SRUWDFLyQ TXH VHUi WHUUHVWUH HQVDFDGR D TXH ORV UHWUDVRV HQ OD OOHJDGD GH OD PDWHULD SULPD FRPR WDPELpQ OD OOHJDGD GHO SURGXFWR WHUPLQDGR SXHGH RFDVLRQDU DWUDVRV SURGXFWLYRV SRU HQGH SpUGLGDV HFRQyPLFDV GH DKt OD QHFHVLGDG GH FRQWUDWDU XQD HPSUHVD VHUtD GH DOWR UHFRQRFLPLHQWR LQWHUQDFLRQDO (O SURYHHGRU GH OD PDWHULD SULPD HV XQD FRPSDxtD UHFRQRFLGD HQ HO PHGLR WDPELpQ UHVSRQVDEOH GH ORV HQYtRV FRQ SXQWXDOLGDG GH OD FDOLGDG GHO JUDQR D DGTXLULUVH SDUD FHUUDU HO WUDWR FRQ HVWD HPSUHVD VH KL]R XQ HVWXGLR LQWHQVLYR SUXHEDV GH ODV FXDOHV WRGDV DUURMDURQ UHVXOWDGRV PiV DOWRV GH OR TXH VH FUHtD REWHQHU /RV IDFWRUHV GH PHUFDGR TXH MXVWLILFDUtDQ HO WUDEDMR GH H[SRUWDFLyQ HV OD EXHQD H[SHULHQFLD GH OD HPSUHVD HQ OD SURGXFFLyQ GH WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD SURGXFWR TXH KD DOFDQ]DGR YHQWDMDV FRPSHWLWLYDV D QLYHOHV LQWHUQDFLRQDOHV HVWR KDFH SHQVDU REMHWLYDPHQWH HQ HO FRPHUFLR H[WHULRU GH OD FRPSDxtD /D RSFLyQ GH OD HPSUHVD HQ LQFXUVLRQDU HQ HO PHUFDGR FRORPELDQR HV WRWDO GHELGR D OD HQRUPH YHQWDMD FRPSHWLWLYD TXH SHUPLWH HO UpJLPHQ GH PDTXLOD /D H[SHULHQFLD GH DOJXQDV HPSUHVDV TXH D KDQ LQFXUVLRQDGR HQ HVWH UpJLPHQ KD VLGR H[LWRVD
 205. 205. 0$48,/$ (1 /$ ,03257$,21 '( *5$12 '( 62$ (V QHFHVDULR H[SOLFDU XQ SRFR D TXp VH UHILHUH OD PDTXLOD R OD HPSUHVD PDTXLODGRUD HO SRU TXp HV OD PHMRU RSFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR GH HVWH SURHFWR ³/D PDTXLOD QDFH FRPR XQD DFWLYLGDG SURGXFWLYD FRPSDUWLGD SRU GRV SDtVHV VH MXVWLILFD FRPR XQD H[WHQVLyQ GH OD GLYLVLyQ GHO WUDEDMR (VWH WLSR GH SURGXFFLyQ SRU OR JHQHUDO WLHQH PHQRUHV FRVWRV D TXH VH DSURYHFKDQ ODV YHQWDMDV FRPSDUDWLYDV GH FDGD SDtV´ $SOLFDQGR HVWH FRQFHSWR DO SURHFWR SRGHPRV GDUQRV FXHQWD FODUDPHQWH HO SRU TXp GH XWLOL]DU HVWH UpJLPHQ SDUD OD LPSRUWDFLyQ GH OD PDWHULD SULPD HV GHFLU OD HPSUHVD SURGXFWRUD GH JUDQR GH VRD HV QHWDPHQWH SURGXFWRUD QR H[WUDFWRUD /D HPSUHVD HFXDWRULDQD HV QHWDPHQWH H[WUDFWRUD QR SURGXFWRUD ODV YHQWDMDV GH FDGD XQD VRQ TXH OD HPSUHVD SURGXFWRUD SURGXFH XQ JUDQR GH VRD H[FHOHQWH SRUTXH HV HVSHFLDOL]DGD HQ HVR OD HPSUHVD H[WUDFWRUD REWLHQH XQD WRUWD GH VRD HQHUJL]DGD ~QLFD GH H[FHOHQWH FDOLGDG SRUTXH WLHQH OD FDSDFLGDG GH KDFHUOR D HVWD XQLyQ GH FDUDFWHUtVWLFDV VXPDGD OD YHQWDMD GH OD H[RQHUDFLyQ GH LPSXHVWRV HO SURHFWR VH YXHOYH UHQWDEOH 6HJ~Q 1XHVWUD /HJLVODFLyQ ³GHILQH SRU RSHUDFLyQ GH PDTXLOD HO SURFHVR LQGXVWULDO R GH VHUYLFLR GHVWLQDGD D OD HODERUDFLyQ SHUIHFFLRQDPLHQWR WUDQVIRUPDFLyQ R UHSDUDFLyQ GH ELHQHV GH SURFHGHQFLD H[WUDQMHUD LPSRUWDGRV EDMR XQ UpJLPHQ GH DGPLVLyQ $3/,$,Ï1 '( /$ /(*,6/$,21 $'8$1(5$ (1 (/ 20(5,2 (;7(5,25 (8$725,$12 5pJLPHQ GH 0DTXLOD $VSHFWRV *HQHUDOHV SiJLQD $3/,$,Ï1 '( /$ /(*,6/$,Ï1 $'8(1(5$ (1 (/ 20(5,2 (;7(5,25 (8$725,$12 5pJLPHQ GH 0DTXLOD $VSHFWRV *HQHUDOHV SiJLQD
 206. 206. WHPSRUDO HVSHFLDO SUHYLVWR HQ OD /H GH 5pJLPHQ 0DTXLOD 1 HO UHJODPHQWR GH /D OH GH 0DTXLOD SDUD VX H[SRUWDFLyQ SRVWHULRU FRQ OD LQFRUSRUDFLyQ GH FRPSRQHQWHV QDFLRQDOHV VL IXHUD HO FDVR /D 0DTXLOD HV HO UpJLPHQ VXVSHQVLYR GHO SDJR GH LPSXHVWRV TXH SHUPLWH HO LQJUHVR GH PHUFDQFtDV SRU XQ SOD]R GHWHUPLQDGR SDUD OXHJR GH XQ SURFHVR GH WUDQVIRUPDFLyQ VHU UHH[SRUWDGDV´ /D LQGXVWULD R HPSUHVD TXH GHVHH DFRJHUVH DO UpJLPHQ GH PDTXLOD GHEH HQ SULPHU OXJDU VROLFLWDU DO 0LQLVWHULR GH RPHUFLR ([WHULRU ,QGXVWULDOL]DFLyQ 3HVFD RPSHWLWLYLGDG OD FDOLILFDFLyQ FRPR PDTXLODGRUD VL OD HPSUHVD UH~QH WRGDV ODV FRQGLFLRQHV DO FDER GH GtDV HO 0,,3 HPLWH OD FHUWLILFDFLyQ /RV UHTXLVLWRV SDUD REWHQHU OD FDOLILFDFLyQ GH PDTXLOD TXH HVWiQ FRQWHPSODGRV GHQWUR GH OD /H GH 0DTXLOD VRQ • ,GHQWLILFDFLyQ GHO VROLFLWDQWH VL IXHUH GHO FDVR GH ORV SURSLHWDULRV R UHSUHVHQWDQWH OHJDOHV GH OD SHUVRQD MXUtGLFD FRQVRUFLR R XQLGDG HFRQyPLFD • 'RPLFLOLR • 1~PHURV SDWURQDO 58 FXDQGR IXHUH GHO FDVR • XDOTXLHU RWUR GDWR HVSHFtILFR TXH HO 0,,3 VROLFLWH FRQVLGHUH QHFHVDULR $ OD VROLFLWXG VH GHEH DFRPSDxDU ORV GRFXPHQWRV TXH DFUHGLWHQ OD H[LVWHQFLD OHJDO GH OD FRPSDxtD FRPR HV OD RQVWLWXFLyQ GH OD FRPSDxtD GHELGDPHQWH DXWRUL]DGD SRU OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH RPSDxtDV HV QHFHVDULR WDPELpQ DGMXQWDU XQD FRSLD GHO FRQWUDWR ILUPDGR HQWUH HO LQYHUVLRQLVWD H[WUDQMHUR OD HPSUHVD TXH YD D UHDOL]DU OD PDTXLOD /XHJR GH TXH OD HPSUHVD HVWp GHELGDPHQWH DXWRUL]DGD SDUD UHDOL]DU PDTXLOD DQWHV GH LQLFLDU ODV RSHUDFLRQHV FRQ HVWH UpJLPHQ VH GHEH REWHQHU HO FHUWLILFDGR TXH OH DFUHGLWH FRPR WDO SDUD HVWR VH GHEH UHXQLU FRQ ORV VLJXLHQWHV UHTXLVLWRV
 207. 207. • 1XPHUR GH UHJLVWUR GH PDTXLODGRUD • 'HVFULSFLyQ GH ORV SURFHVRV X RSHUDFLRQHV D UHDOL]DUVH • 'HVFULSFLyQ GH FDQWLGDG YDORU SDUWLGD DUDQFHODULD GH ORV ELHQHV TXH VH SURSRQH LQWHUQDU EDMR HVWH UpJLPHQ • 'HVFULSFLyQ GH FDQWLGDG YDORU GH ORV ELHQHV HFXDWRULDQRV TXH VH YDQ D XWLOL]DU HQ HVWH SURFHVR • (VSHFLILFDFLyQ GH ORV ELHQHV D VHU SURGXFLGRV R VHUYLFLRV D SUHVWDUVH FRQ OD H[SUHVLyQ GH OD FDQWLGDG SDUD FDGD WLSR • 6HxDODPLHQWR SUHFLVR GHVFULSFLyQ GHO R GH ORV OXJDUHV D ORV TXH VH GHVWLQDUtDQ ORV ELHQHV • 3RUFHQWDMHV HVWLPDGRV HQ PHUPDV GHVSHUGLFLR • 3URJUDPD GH PDQR GH REUD D VHU XWLOL]DGD HO Q~PHUR PtQLPR GH WUDEDMDGRUHV • 'LVWULWRV GH DGXDQDV SRU ORV FXDOHV VH SUHWHQGHQ UHDOL]DU ODV LPSRUWDFLRQHV UHH[SRUWDFLRQHV • 3OD]R GH GXUDFLyQ GHO SURJUDPD • ORV GHPiV GDWRV TXH SRGUtD VROLFLWDU HO 0,,3 8QD YH] DSUREDGR HO FHUWLILFDGR VH GHEHUi HQYLDU XQD FRSLD FHUWLILFDGD GHO $FXHUGR 0LQLVWHULDO D WRGDV OD *HUHQFLDV 'LVWULWDOHV SRU ODV FXDOHV LQJUHVDUiQ VDOGUiQ ODV PHUFDGHUtDV VRPHWLGDV D HVWH UpJLPHQ /D YLJHQFLD GH OD JDUDQWtD HV LJXDO DO WLHPSR GH SHUPDQHQFLD GH OD PHUFDGHUtD GH QHFHVLWDU XQD DPSOLDFLyQ HVWD VHUi GH GtDV (Q FDVR GH SURUURJDV GH SOD]R GH OD YLJHQFLD GH OD DXWRUL]DFLyQ GH XQ SURJUDPD GH PDTXLOD OD JDUDQWtD GHEH UHQRYDUVH LQPHGLDWDPHQWH SRU HO SOD]R GLVSXHVWR HQ OD
 208. 208. SURUURJD PiV GtDV DGLFLRQDOHV GH LJXDO PDQHUD HO PRQWR GH OD JDUDQWtD GHEH VHU DFWXDOL]DGD HQ IXQFLyQ GH ORV WULEXWRV YLJHQWHV DO PRPHQWR GH OD UHQRYDFLyQ 3DUD HO HPEDUTXH GH ODV PHUFDQFtDV VXMHWDV D HVWH UpJLPHQ QR VH UHTXLHUH DXWRUL]DFLyQ GH OD DGXDQD 6H GHEH WRPDU PX HQ FXHQWD TXH GH H[LVWLU GHVSHUGLFLRV HVWRV SXHGHQ VHU UHH[SRUWDGRV GHVWUXLGRV R QDFLRQDOL]DGRV HQ HO SULPHU FDVR VH DFWXDUi FRQ OD PLVPD QRUPDWLYD GH OD PDTXLOD HQ HO VHJXQGR FDVR VH GHEH SHGLU OD SUHVHQFLD GH XQ GHOHJDGR GH ODV *HUHQFLDV 'LVWULWDOHV SDUD SURFHGHU D VX GHVWUXFFLyQ HQ HO WHUFHU FDVR VH SDJDUi ORV LPSXHVWRV FDOFXODGRV VREUH HO SRVLEOH YDORU GH YHQWD GH ORV GHVSHUGLFLRV HQ HO SDtV (O 0LQLVWHULR GH )LQDQ]DV GHWHUPLQDUi HO YDORU DJUHJDGR FRQ HO FXDO IXHURQ WUDWDGRV ORV SURGXFWRV SDUD HIHFWR GH FREUR GH LPSXHVWRV /D UHH[SRUWDFLyQ GH ORV ELHQHV VXMHWRV D HVWH UpJLPHQ VH UHDOL]DUi DQWHV GH TXH KDD FXOPLQDGR HO SOD]R GH SHUPDQHQFLD DXWRUL]DGR GH FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ OD /H 2UJiQLFD GH $GXDQDV /D SUHVHQWDFLyQ GHO )RUPXODULR ÒQLFR GH ([SRUWDFLyQ DSUREDGR IDFXOWD DO JHUHQWH GH GLVWULWR D DXWRUL]DU HO HPEDUTXH LQPHGLDWR GH ORV SURGXFWRV WHUPLQDGRV SRVWHULRUPHQWH VH UHDOL]DUi HO WUDPLWH GH GHVFDUJR VH FDQFHODUi OD JDUDQWtD SUHVHQWDGD HQ OD $GPLQLVWUDFLyQ GHO 'LVWULWR $GXDQHUR SRU HO FXDO LQJUHVy (O UpJLPHQ GH OD PDTXLOD HVWi DPSDUDGR HQ OD /H 2UJiQLFD GH $GXDQDV HQ HO DUWtFXOR HQ HO 5HJODPHQWR GH OD /H 2UJiQLFD GH $GXDQDV HQ HO DUWtFXOR ORV PLVPRV TXH GLFHQ WH[WXDOPHQWH OR VLJXLHQWH
 209. 209. ³ $UW /2$ 5pJLPHQ GH 0DTXLOD /D PDTXLOD HV HO UpJLPHQ VXVSHQVLYR GHO SDJR GH LPSXHVWRV TXH SHUPLWH HO LQJUHVR GH PHUFDQFtDV SRU XQ SOD]R GHWHUPLQDGR SDUD OXHJR GH XQ SURFHVR GH WUDQVIRUPDFLyQ VHU UHH[SRUWDGDV (O LQJUHVR GH ODV PHUFDQFtDV UHH[SRUWDFLyQ GH ORV SURGXFWRV WHUPLQDGRV DVt FRPR HO WUDWDPLHQWR GH ORV GHVSHUGLFLRV HV FRPSHWHQFLD GHO *HUHQWH 'LVWULWDO´ ³$UW 5/2$ 5pJLPHQ GH 0DTXLOD $GHPiV GH ODV QRUPDV DGXDQHUDV HO UpJLPHQ GH PDTXLOD HVWDUi D OR GLVSXHVWR HQ OD OH GH PDTXLOD VX UHJODPHQWR 3DUD HO LQJUHVR GH PHUFDQFtDV DPSDUDGDV HQ HO UpJLPHQ GH PDTXLOD QR VH UHTXLHUH GH DXWRUL]DFLyQ SUHYLD GH OD DXWRULGDG DGXDQHUD SDUD VX HPEDUTXH GHELpQGRVH SUHVHQWDU SDUD OD LQWURGXFFLyQ GH ORV ELHQHV DO SDtV FRSLD FHUWLILFDGD GH OD UHVROXFLyQ GHO SURJUDPD GH PDTXLOD HO GRFXPHQWR ~QLFR GH LPSRUWDFLyQ '8, DFRPSDxDGRV GH RULJLQDO GHO FRQRFLPLHQWR GH HPEDUTXH JXtD DpUHD R FDUWD GH SRUWH QRWD GH GHVSDFKR GH ORV ELHQHV DXWRUL]DGRV TXH VHUiQ LPSRUWDGRV SRU OD PDTXLODGRUD JDUDQWtD GHO GHO YDORU GH ORV GHUHFKRV DUDQFHODULRV /D UHH[SRUWDFLyQ GH SURGXFWRV WHUPLQDGRV VH UHDOL]DUi FRQ OD SUHVHQWDFLyQ GHO IRUPXODULR ÒQLFR GH ([SRUWDFLyQ D OD *HUHQFLD GHO 'LVWULWR UHVSHFWLYR FRQ HO YLVWR EXHQR GHO %DQFR HQWUDO R VXV EDQFRV FRUUHVSRQVDOHV /RV ELHQHV SRGUiQ UHH[SRUWDUVH SRU XQ GLVWULWR GLVWLQWR DO GH LQJUHVR GH ODV PDWHULDV SULPDV /( 25*È1,$ '( $'8$1$6 5HJLVWUR 2ILFLDO Q~PHUR GHO GH MXOLR GH DUWtFXOR SiJLQD 5(*/$0(172 /( 25*È1,$ '( $'8$1$6 5HJLVWUR 2ILFLDO Q~PHUR GHO GH VHSWLHPEUH GH DUWtFXOR SiJLQD
 210. 210. (Q HVWH ~OWLPR FDVR OD PDTXLODGRUD SUHVHQWDUi D OD *HUHQFLD 'LVWULWDO SRU HO FXDO VH LQWURGXMHURQ ORV ELHQHV DO SDtV HO MXVWLILFDWLYR FRUUHVSRQGLHQWH SDUD OD FDQFHODFLyQ GH OD JDUDQWtD UHQGLGD´ /D PDTXLOD HVWi UHJLGD SRU VX SURSLD OH TXH D FRQWLQXDFLyQ VH WUDQVFULEH
 211. 211. /( 48( (67$%/(( (/ 5e*,0(1 '( 0$48,/$ ³$UW 5pJLPHQ GH $GPLVLyQ 7HPSRUDO 3DUD ILQHV DGXDQHURV ORV ELHQHV FXD H[SRUWDFLyQ KDD VLGR DXWRUL]DGD D OD PDTXLODGRUD HVWDUiQ VXMHWRV D XQ UpJLPHQ GH $GPLVLyQ WHPSRUDO (VSHFLDO HQ ORV WpUPLQRV FRQWHPSODGRV HQ HO SUHVHQWH FDStWXOR EDMR HO FXDO VH VXVSHQGHUi OD REOLJDFLyQ GH SDJDU ORV LPSXHVWRV GHUHFKRV FRUUHVSRQVDOHV SDUD OD LQWHUQDFLyQ GH ORV ELHQHV KDVWD VX UHH[SRUWDFLyQ GHILQLWLYD $UW ,GHQWLILFDFLyQ SOHQD GH ORV ELHQHV GH PDTXLODGRUDV /RV ELHQHV FXD LPSRUWDFLyQ KXELHUH VLGR DXWRUL]DGD DO DPSDUR GHO UpJLPHQ GH $GPLVLyQ 7HPSRUDO (VSHFLDO GHEHUiQ VHU SOHQDPHQWH LGHQWLILFDEOHV SRU OR TXH OD PDTXLODGRUD HVSHFLILFDUi VXV FDUDFWHUtVWLFDV VHULH PDUFD VHOORV R VLPLODUHV HQ OD GHFODUDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D ILQ GH TXH SXHGDQ VHU UHFRQRFLGRV GHWHUPLQDGRV DO PRPHQWR GH VX UHH[SRUWDFLyQ $UW 'HFODUDFLyQ $GXDQHUD SDUD LQWURGXFFLyQ DO SDtV GH ORV ELHQHV DXWRUL]DGRV /D PDTXLODGRUD SUHVHQWDUi OD FRUUHVSRQGLHQWH GHFODUDFLyQ DGXDQHUD D OD FXDO GHEHUi DGMXQWDU ORV VLJXLHQWHV GRFXPHQWRV D
 212. 212. RSLD FHUWLILFDGD GH OD UHVROXFLyQ GHO SURJUDPD GH PDTXLOD GH TXH VH WUDWH E
 213. 213. 2ULJLQDOHV GHO RQRFLPLHQWR GH HPEDUTXH JXtD DpUHD R FDUWD GH SRUWH VHJ~Q HO FDVR FRQ HO UHVSHFWLYR YLVWR EXHQR GH OD FRPSDxtD WUDQVSRUWDGRUD /( 25*È1,$ '( $'8$1$6 /H TXH HVWDEOHFH HO UpJLPHQ GH 0DTXLOD DFWXDOL]DFLyQ D QRYLHPEUH GH SiJLQDV
 214. 214. F
 215. 215. 1RWD GH GHVSDFKR GH ORV ELHQHV DXWRUL]DGRV TXH VHUiQ LPSRUWDGRV SRU OD PDTXLODGRUD UHPLWLGRV SRU HO FRQWUDWDQWH GHO H[WHULRU HQ OD FXDO VH GHEHUi GHWDOODU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV ELHQHV VX FDOLGDG SHVR YDORU $UW $IRUR (O DIRUR GH ORV ELHQHV LPSRUWDGRV EDMR HO 5pJLPHQ GH $GPLVLyQ 7HPSRUDO (VSHFLDO VH UHDOL]DUi HQ OD IRUPD SUHYLVWD HQ OD /H 2UJiQLFD GH $GXDQDV $UW 3OD]R GH 3HUPDQHQFLD GH ORV %LHQHV (O SOD]R GH SHUPDQHQFLD HQ HO SDtV GH ORV ELHQHV LQWURGXFLGRV DO DPSDUR GHO 5pJLPHQ GH $GPLVLyQ 7HPSRUDO (VSHFLDO VHUi HO HVWDEOHFLGR HQ OD FRUUHVSRQGLHQWH DXWRUL]DFLyQ SRGUi VHU DPSOLDGR HQ FDVR GH QHFHVLGDG $UW *DUDQWtD /DV PDTXLODGRUDV GHEHUiQ UHQGLU JDUDQWtD HVSHFLILFD VXILFLHQWH SRU XQ PRQWR HTXLYDOHQWH DO FLHQWR SRU FLHQWR
 216. 216. GH ORV WULEXWRV H[LJLEOHV YLJHQWHV DO PRPHQWR GH OD DFHSWDFLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH GHFODUDFLyQ GH LPSRUWDFLyQ (O SOD]R GH YDOLGH] GH OD JDUDQWtD VHUi GH WUHLQWD GtDV DGLFLRQDOHV DO FRQFHGLGR SDUD OD SHUPDQHQFLD GH ORV ELHQHV LQWURGXFLGRV HQ HO SDtV DO DPSDUR GHO 5pJLPHQ GH $GPLVLyQ 7HPSRUDO (VSHFLDO 6L IXHUH SURUURJDGR HO SOD]R GH YLJHQFLD GH OD DXWRUL]DFLyQ GH XQ SURJUDPD GH PDTXLOD OD JDUDQWtD TXH VH KXELHUH RWRUJDGR GHEHUi UHQRYDUVH LQPHGLDWDPHQWH SRU HO SOD]R HQ OD SURUURJD PiV WUHLQWD GtDV DGLFLRQDOHV (Q HVWH FDVR HO YDORU GH OD JDUDQWtD GHEHUi VHU DFWXDOL]DGR HQ IXQFLyQ GH ORV WULEXWRV YLJHQWHV DO PRPHQWR GH OD UHQRYDFLyQ $ SHWLFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH RPHUFLR ([WHULRU ,QGXVWULDOL]DFLyQ 3HVFD HO 0LQLVWHULR GH )LQDQ]DV UpGLWR 3~EOLFR GLVSRQGUi D OD $GPLQLVWUDFLyQ GH $GXDQDV UHVSHFWLYD TXH SURFHGD D HMHFXWDU OD FRUUHVSRQGLHQWH JDUDQWtD VL ORV ELHQHV DGPLWLGRV WHPSRUDOPHQWH DO DPSDUR GHO 5pJLPHQ GH $GPLVLyQ 7HPSRUDO (VSHFLDO QR KXELHUHQ VLGR UHH[SRUWDGRV R QDFLRQDOL]DGRV DQWHV GHO SOD]R GH SHUPDQHQFLD DXWRUL]DGR SRU ORV PLVPRV VLQ SHUMXLFLR GH RWUDV DFFLRQHV H LPSRVLFLRQHV D TXH KXELHUH OXJDU

×