Funcions sintàctiques

H
SUBJECTE, PREDICAT, ATRIBUT, CD, CI, CRV, CPREDICATIU,CCM,
CCT, CCLL, CC...
EL SUBJECTE
• Expressa qui o què fa l’acció del verb o bé de qui o què parla el verb.
• Es distingeix dels altres complements per la CONCORDANÇA en persona
i nombre amb el verb.
Exemple: Ella va comprar tres llibres.
Tu mengem un gelat.
• SUBJECTE EL·LÍPTIC: Sovint el subjecte no apareix a l’oració encara
que existeixi.
Exemple: Vas marxar sense dir-me res.
SUBJECTES AMAGATS
• Llencen bombes els avions indiscriminadament.
• A Barcelona arriben turistes de tot el món.
• S’han trobat residus tòxics a les canonades. (passiva reflexa)
• S’han dictat les normes de convivència. (passiva reflexa)
• Ha estat enderrocada la casa de la platja. (passiva perifràstica)
• Calen molts esforços per aconseguir-ho.
ORACIONS IMPERSONALS
• VERBS METEOROLÒGICS: ploure, nevar, pedregar, fer mal temps, etc.
Exemples:
-Plou a bots i barrals.
-Avui fa molt bon temps.
• ORACIONS AMB SE.
Exemples:
-En aquest restaurant es menja abundantment.
-Es diu que aviat es convocaran eleccions al Parlament.
ORACIONS IMPERSONALS
• VERBS DE COMUNICACIÓ.
Exemples:
- Diuen que hi haurà noves retalladles.
- Truquen a la porta.
• ORACIONS AMB HOM, UN/UNA.
Exemple: - En aquell temps hom estudiava de valent.
- Una no treballa per amor a l’art.
• VERB HAVER-HI.
Exemples:
- Hi havia un jardí molt gran.
- Hi havia tres persones només.
PREDICAT
• Si el verb és COPULATIU: PREDICAT NOMINAL (PN)
TINDRÀ SEMPRE EL COMPLEMENT ATRIBUTIU O ATRIBUT (ATR.)
Exemples:
- La Mireia és divertida.
- Aquesta taula sembla de teca.
• Si el verb és PREDICATIU: PREDICAT VERBAL (PV)
PODRÀ TENIR VARIS COMPLEMENTS VERBALS: COMPLEMENT PREDICATIU,
COMPLEMENT DIRECTE, COMPLEMENT INDIRECTE, COMPLEMENT DE RÈGIM
VERBAL, COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS…, COMPLEMENT AGENT
(ORACIÓ PASSIVA).
EL COMPLEMENT DIRECTE
(CD)
• És el complement del verb que té categoria nominal (SN) i que sovint és exigit pel verb.
• Es pot confondre amb el SUBJECTE; cal fer la prova de la concordança o passar
l’oració a passiva; el CD de l’oració activa passa a ser el SUBJECTE de l’oració
passiva. Es pot confondre també amb el CI. Cal fer la substitució pronominal; el CI
sempre es substitueix per LI en 3ª persona del singular i el CD per EL o LA .
Exemples:
- Demà regalaré roses als meus amics.
- Ens han explicat una llegenda d’aquesta muntanya.
- La Maria estima molt la seva amiga Joana. (L’estima molt i no pas Li estima molt.)
- Escolta bé la teva mare.
- Els fills preocupen les mares.
EXCEPCIONS DE CD AMB
PREPOSICIÓ
El CD no va precedit de CAP PREPOSICIÓ excepte en els següents
casos:
• Pronoms personals tònics. Ex. T’ha vist a tu.
• Pronoms indefinits com TOTHOM, NINGÚ… Ex. He vist a tothom.
• Si podem confondre el CD amb el SUBJECTE.
Exemple:
- Qui ha convençut la Gemma d’aquesta decisió? (quin és el subjecte i
quin el CD???)
- A qui ha convençut la Gemma d’aquesta decisió?
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL
DEL CDCD ESTRUCTURES PRONOMS FEBLES EXEMPLES
1ª pers sing. i
pl.
EM, ENS
2ª pers sing. i
pl.
ET, US
3ª pers sing. i
pl.
ES
Determinat -Art. Definit+N
-Demostratiu+N
-Art.Def.+Possessiu+N
EL, LA, ELS, LES Compro el pa: el
compro
Indeterminat -Art. Indefinit+N
-Quantificador+N
EN
(+V+Quantificador)
Compro pa: en
compro
Neutre -Proposició Subordinada
-Pronoms: això, allò.
HO Vull que estudieu:
ho vull
EL COMPLEMENT INDIRECTE (CI)
• És el complement del verb que té estructura de SPrep i està introduït sempre per
les preposicions a o per a . Indica meta, benefactiu, possessiu o experimentador.
Exemples:
-meta: He donat roba a la Mariona.
-Benefactiu: En Guiu ha dibuixat una caseta al seu avi/ per al seu avi.
-Possessiu: Li admiro el caràcter, a la Blanca
-Experimentador: A en Pep, li passen moltes coses.
-Es pot confondre amb el CD. Cal fer la substitució pronominal; el CI sempre es
substitueix per LI en 3ª persona del singular.
Exemple: El mestre escolta l’alumne. El mestre l’escolta. Per tant: l’alumne és CD.
La mare cuina al fill. La mare li cuina. Per tant: al fill és CI.
CI AMB VERBS PSICOLÒGICS
• Aquests CI sovint els confonem pels Subjectes!
• Van amb verbs psicològics com: AGRADAR, IMPORTAR, PREOCUPAR,
INTERESSAR…
Exemples:
-Al pintor li preocupen les taques de la paret.
-A mi m’agrada molt el color blau.
-A aquests alumnes els interessen els còmics.
-La naturalesa atrau molt als nens de vuit anys.
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CI
CI PRONOM EXEMPLE
CI 1ª pers.
sing.
EM Em truca.
CI 2ª pers.
sing.
ET Et dóna les gràcies.
CI 3ª pers.
Sing.
LI (combinat amb un Pron. el,
la, els o les: HI)
Dóna la goma a la Marta:
Dóna-li la goma o Li dóna la
goma.
CI 1ª pers. pl. ENS Explicaran la proposta a
nosaltres: Ens explicaran la
proposta.
CI 2ª pers. pl. US Preguntarem la contrasenya a
vosaltres: Us preguntarem la
contrasenya.
CI 3ª pers. pl. ELS Explica-ho a elles: Explica’ls-
ho.
COMBINACIÓ PRONOMINAL: CI+CD (excepte
si Li+el,la,els,les: CD+(CI=HI)
EXEMPLES
LI + EN LI’N (LI N’) Compraré flors a la mare: Li’n compraré.
LI + HO LI HO Diré allò al Marc: Li ho diré.
ELS + EN ELS EN (ELS
N’)
Donarem aigua als participants: Els en donarem.
ELS + HO ELS HO Explicaré què fem als amics: Els ho explicaré
ELS + EL ELS EL Oferiré el meu cotxe a les veïnes. Els l’oferiré.
ELS + LA ELS LA Faré la pregunta als alumnes. Els la faré.
ELS + ELS ELS ELS Donaré els exàmens als alumnes: Els els donaré.
ELS + LES ELS LES Donaré les claus als veïns: Els les donaré.
EL + HI L’HI Tornaré el llibre al meu veí: L’hi tornaré.
LA + HI LA HI Compraré la casa al propietari: La hi compraré.
ELS + HI ELS HI Demanaré els diners al meu pare: els hi demanaré
EL COMPLEMENT DE RÈGIM
• El CR és un complement del verb que té estructura de SPrep i sempre és exigit pel
verb. S’assembla molt al CD.
• El distingim del CD perquè el CR va introduït SEMPRE per alguna PREPOSICIÓ.
Exemples:
-Es resignen al mal resultat.
-Participa en una obra de teatre.
-Informen dels últims esdeveniments.
-Col·labora sempre amb aquesta empresa.
LLISTAT DE VERBS QUE REGEIXEN
CR
Contribuir a, aspirar a, correspondre a, equivaldre a,
renunciar a, constar de, gaudir de, disposar de, creure en,
pensar en, consistir en, comptar amb, dubtar de/sobre,
discrepar de/en, assistir a, rendir-se a, transformar-se en,
convertir-se en, basar-se en, fixar-se en, relacionar-se amb,
enfrontar-se amb etc.
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CR
CR PRONOM EXEMPL
E
CR introduït per la preposició
DE
EN Disposa
de la
nostra
ajuda:
Disposa’n
CR introduït per qualsevol altra
preposició
HI Pensem
en la
salut:
pensem-
hi
ELS COMPLEMENTS
CIRCUMSTANCIALS
• Els CC són complements que aporten una informació sobre les circumstàncies que
contextualitzen l’acció del verb: CCTemps, CCLloc, CCManera, CCCompanyia,
CCInstrument… Aquests complements no són necessaris perquè l’oració tingui
sentit; la informació que aporten és prescindible.
• L’estructura dels CC pot correspondre a un Sprep, un SAdv o un SN (són sempre
de temps).
Exemples:
-Ha comprat les sabates en aquesta botiga. (Sprep:CCLl)
-Ens veurem aquesta tarda. (SN: CCT)
-Aguanta el nadó delicadament. (SAdv: CCM)
-Estic prenent el te amb les meves amigues. (SPrep:CCC)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DELS CC
CC PRONO
M
EXEMPLE
CC introduït per la preposició DE EN Vénen del restaurant: En
vénen
CC introduït per qualsevol altra
preposició
HI Soparem a casa meva: Hi
soparem
EL COMPLEMENT PREDICATIU
• El CPred és un complement del verb alhora que també complementa el subjecte o
bé el CD, amb els quals ha de concordar en nombre i gènere.
• El CPred es troba en forma d’Adjectiu normalment, però també pot tenir estructura
de SPrep o de vegades de SN.
Exemples:
-La dona va mirar nerviosa els seus fills. (Adj:CPred de Subjecte)
-Nomenaran alcalde en Pep. (N:Cpred de CD)
-En Joan porta les sabates brutes. (Adj:CD)
-S’assembla força al CCM perquè ens indica la manera sobre l’acció del verb, però
es distingeix del CCM perquè el Pred no només complementa el verb sinó que també
complementa el subjecte o el CD. A més, el Pred és habitalment un Adj, i el CCM és
un Adv.
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL
PREDICATIU
CPREDICATIU PRONOM EXEMPLE
CPred HI Porta les butxaques plenes: Les hi porta.
Camina tranquil·la: Hi camina.
CPred amb els verbs:
Sentir-se, fer-se, trobar-se,
tornar-se, nomenar, elegir.
EN S’ha tornat boig: Se n’ ha tornat.
M’he sentit enganyada: Me n’he sentit.
L’ATRIBUT
• L’Atribut és exclusivament complement dels verbs copulatius (ser, estar, semblar).
• S’assembla al CPred perquè sol ser un Adj o un N, però es distingeix d’aquest
prequè sempre complementa verbs copulatius i el CPred complementa verbs
predicatius.
Exemples:
-La Maria és simpàtica. (Adj:Atr)
-En Jordi està molt cansat.(SAdj:Atr)
-La Mariona sembla una bona noia. (SN:Atr)
-Aquell cotxe és del meu veí. (SPrep:Atr)
-La casa està molt lluny. (SAdv:Atr)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DE
L’ATRIBUT
ATRIBUT PRONOM EXEMPLE
Atr HO Era bonic: Ho era
Atr determinat (introduït per
un Det Art Def, Det Dem)
EL, LA, ELS,
LES
Era el treballador: L’era
Semblava aquest home: El semblava
1 von 22

Recomendados

Complements verbals von
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
60.2K views26 Folien
Pronominalització del Complement Directe von
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directelluchvalencia
5.7K views7 Folien
Substitució pronominal von
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominaltorrascat
69.8K views9 Folien
Oracions compostes von
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostesManelic
57.1K views11 Folien
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada von
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadalluchvalencia
26.3K views9 Folien
Substitució pronominal cd ci von
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciselegna curso
83.5K views17 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Les categories gramaticals catala von
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaSusanna Soler Sabanés
54.8K views11 Folien
oració subordinada adverbial von
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialElena Gimenez
51.2K views6 Folien
Complement predicatiu von
Complement predicatiuComplement predicatiu
Complement predicatiuDolors Taulats
16.5K views9 Folien
Complement de règim verbal von
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbalDolors Taulats
29.9K views18 Folien
El verb von
El verbEl verb
El verbSílvia Montals
22.6K views14 Folien
Sintaxi: Solucions als exercicis von
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicislurdessaavedra
97.7K views16 Folien

Was ist angesagt?(20)

oració subordinada adverbial von Elena Gimenez
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbial
Elena Gimenez51.2K views
Complement de règim verbal von Dolors Taulats
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbal
Dolors Taulats29.9K views
Sintaxi: Solucions als exercicis von lurdessaavedra
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicis
lurdessaavedra97.7K views
Tema 2. Morfologia verbal von Sílvia Montals
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
Sílvia Montals26.1K views
Funcions i substitució pronominal von enric14
Funcions i substitució pronominal Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal
enric1428.2K views
Activitats complements verbals von Anna Rovira
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbals
Anna Rovira231.6K views
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.) von gemmaencamp
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
gemmaencamp38.4K views
Oracions Subordinades Adjectives von aalmodis
Oracions Subordinades AdjectivesOracions Subordinades Adjectives
Oracions Subordinades Adjectives
aalmodis62.5K views
Les oracions subordinades substantives von Fàtima
Les oracions subordinades substantivesLes oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantives
Fàtima75.6K views
Classes d’oracions coordinades von Mariona Smile
Classes d’oracions coordinadesClasses d’oracions coordinades
Classes d’oracions coordinades
Mariona Smile37K views

Destacado

Foncions sintàctiques 2n ESO von
Foncions sintàctiques 2n ESOFoncions sintàctiques 2n ESO
Foncions sintàctiques 2n ESOSílvia Montals
11.7K views10 Folien
Proves d’accés a la universitat 11-12 von
Proves d’accés a la universitat 11-12Proves d’accés a la universitat 11-12
Proves d’accés a la universitat 11-12Mary H.M.
633 views19 Folien
Llengua llatina von
Llengua llatinaLlengua llatina
Llengua llatinahelenabn
781 views17 Folien
Les estructures sintàctiques von
Les estructures sintàctiquesLes estructures sintàctiques
Les estructures sintàctiqueshelenabn
1.4K views6 Folien
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiques von
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiquesUnitat 2.3. Les funcions sintàctiques
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiquesMercePallarols
2.9K views15 Folien
Els Pronoms von
Els PronomsEls Pronoms
Els PronomsHelena Bosch
6.9K views5 Folien

Destacado(14)

Foncions sintàctiques 2n ESO von Sílvia Montals
Foncions sintàctiques 2n ESOFoncions sintàctiques 2n ESO
Foncions sintàctiques 2n ESO
Sílvia Montals11.7K views
Proves d’accés a la universitat 11-12 von Mary H.M.
Proves d’accés a la universitat 11-12Proves d’accés a la universitat 11-12
Proves d’accés a la universitat 11-12
Mary H.M.633 views
Llengua llatina von helenabn
Llengua llatinaLlengua llatina
Llengua llatina
helenabn781 views
Les estructures sintàctiques von helenabn
Les estructures sintàctiquesLes estructures sintàctiques
Les estructures sintàctiques
helenabn1.4K views
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiques von MercePallarols
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiquesUnitat 2.3. Les funcions sintàctiques
Unitat 2.3. Les funcions sintàctiques
MercePallarols2.9K views
Proposta de ppt_8 von aalc_uoc
Proposta de ppt_8Proposta de ppt_8
Proposta de ppt_8
aalc_uoc850 views
Oració simple von dmunoz23
Oració simpleOració simple
Oració simple
dmunoz2334.6K views
L'estructura de l'oració: els sintagmes von ngt1776
L'estructura de l'oració: els sintagmesL'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmes
ngt177625.8K views
Categories gramaticals o lèxiques von montse.ciberta
Categories gramaticals o lèxiquesCategories gramaticals o lèxiques
Categories gramaticals o lèxiques
montse.ciberta80.9K views
Oració simple i complements verbals von kwart
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbals
kwart67K views
Els determinants i els pronoms von Sílvia Montals
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
Sílvia Montals56.4K views

Similar a Funcions sintàctiques

L'oració composta von
L'oració compostaL'oració composta
L'oració compostacarme
24.6K views25 Folien
El complement directe von
El complement directeEl complement directe
El complement directejuanjurado98
6K views11 Folien
Oracio Composta Revisat2 von
Oracio Composta Revisat2Oracio Composta Revisat2
Oracio Composta Revisat2galdevert
1.9K views33 Folien
Pronoms febles cd von
Pronoms febles cdPronoms febles cd
Pronoms febles cdLectures Pablo
1.2K views5 Folien
4t eso tema 1 von
4t eso tema 14t eso tema 1
4t eso tema 1Dani Mas Barcos
2.3K views20 Folien
Els pronoms febles von
Els pronoms feblesEls pronoms febles
Els pronoms feblesBreil Xavier
2.3K views16 Folien

Similar a Funcions sintàctiques(20)

L'oració composta von carme
L'oració compostaL'oració composta
L'oració composta
carme 24.6K views
Oracio Composta Revisat2 von galdevert
Oracio Composta Revisat2Oracio Composta Revisat2
Oracio Composta Revisat2
galdevert1.9K views
Oració simple cd ci crv von mlope657
Oració simple cd ci crvOració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crv
mlope657604 views
Sintaxi 3rs (3) von Berta Allo
Sintaxi 3rs (3)Sintaxi 3rs (3)
Sintaxi 3rs (3)
Berta Allo1.3K views
Oració simple cd ci crv von mlope657
Oració simple cd ci crvOració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crv
mlope6573.4K views
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals von annaasiscar
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsQuantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
annaasiscar10.6K views
Pronoms febles cd von PauTB2
Pronoms febles cdPronoms febles cd
Pronoms febles cd
PauTB21.6K views
Les oracions simples i les oracions compostes von Fàtima
Les oracions simples i les oracions compostesLes oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostes
Fàtima29.7K views
Les Oracions Substantives von Helena Bosch
Les Oracions SubstantivesLes Oracions Substantives
Les Oracions Substantives
Helena Bosch6.9K views
SVfuncions von pamargant
SVfuncionsSVfuncions
SVfuncions
pamargant15.6K views

Funcions sintàctiques

 • 1. SUBJECTE, PREDICAT, ATRIBUT, CD, CI, CRV, CPREDICATIU,CCM, CCT, CCLL, CC...
 • 2. EL SUBJECTE • Expressa qui o què fa l’acció del verb o bé de qui o què parla el verb. • Es distingeix dels altres complements per la CONCORDANÇA en persona i nombre amb el verb. Exemple: Ella va comprar tres llibres. Tu mengem un gelat. • SUBJECTE EL·LÍPTIC: Sovint el subjecte no apareix a l’oració encara que existeixi. Exemple: Vas marxar sense dir-me res.
 • 3. SUBJECTES AMAGATS • Llencen bombes els avions indiscriminadament. • A Barcelona arriben turistes de tot el món. • S’han trobat residus tòxics a les canonades. (passiva reflexa) • S’han dictat les normes de convivència. (passiva reflexa) • Ha estat enderrocada la casa de la platja. (passiva perifràstica) • Calen molts esforços per aconseguir-ho.
 • 4. ORACIONS IMPERSONALS • VERBS METEOROLÒGICS: ploure, nevar, pedregar, fer mal temps, etc. Exemples: -Plou a bots i barrals. -Avui fa molt bon temps. • ORACIONS AMB SE. Exemples: -En aquest restaurant es menja abundantment. -Es diu que aviat es convocaran eleccions al Parlament.
 • 5. ORACIONS IMPERSONALS • VERBS DE COMUNICACIÓ. Exemples: - Diuen que hi haurà noves retalladles. - Truquen a la porta. • ORACIONS AMB HOM, UN/UNA. Exemple: - En aquell temps hom estudiava de valent. - Una no treballa per amor a l’art. • VERB HAVER-HI. Exemples: - Hi havia un jardí molt gran. - Hi havia tres persones només.
 • 6. PREDICAT • Si el verb és COPULATIU: PREDICAT NOMINAL (PN) TINDRÀ SEMPRE EL COMPLEMENT ATRIBUTIU O ATRIBUT (ATR.) Exemples: - La Mireia és divertida. - Aquesta taula sembla de teca. • Si el verb és PREDICATIU: PREDICAT VERBAL (PV) PODRÀ TENIR VARIS COMPLEMENTS VERBALS: COMPLEMENT PREDICATIU, COMPLEMENT DIRECTE, COMPLEMENT INDIRECTE, COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL, COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS…, COMPLEMENT AGENT (ORACIÓ PASSIVA).
 • 7. EL COMPLEMENT DIRECTE (CD) • És el complement del verb que té categoria nominal (SN) i que sovint és exigit pel verb. • Es pot confondre amb el SUBJECTE; cal fer la prova de la concordança o passar l’oració a passiva; el CD de l’oració activa passa a ser el SUBJECTE de l’oració passiva. Es pot confondre també amb el CI. Cal fer la substitució pronominal; el CI sempre es substitueix per LI en 3ª persona del singular i el CD per EL o LA . Exemples: - Demà regalaré roses als meus amics. - Ens han explicat una llegenda d’aquesta muntanya. - La Maria estima molt la seva amiga Joana. (L’estima molt i no pas Li estima molt.) - Escolta bé la teva mare. - Els fills preocupen les mares.
 • 8. EXCEPCIONS DE CD AMB PREPOSICIÓ El CD no va precedit de CAP PREPOSICIÓ excepte en els següents casos: • Pronoms personals tònics. Ex. T’ha vist a tu. • Pronoms indefinits com TOTHOM, NINGÚ… Ex. He vist a tothom. • Si podem confondre el CD amb el SUBJECTE. Exemple: - Qui ha convençut la Gemma d’aquesta decisió? (quin és el subjecte i quin el CD???) - A qui ha convençut la Gemma d’aquesta decisió?
 • 9. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CDCD ESTRUCTURES PRONOMS FEBLES EXEMPLES 1ª pers sing. i pl. EM, ENS 2ª pers sing. i pl. ET, US 3ª pers sing. i pl. ES Determinat -Art. Definit+N -Demostratiu+N -Art.Def.+Possessiu+N EL, LA, ELS, LES Compro el pa: el compro Indeterminat -Art. Indefinit+N -Quantificador+N EN (+V+Quantificador) Compro pa: en compro Neutre -Proposició Subordinada -Pronoms: això, allò. HO Vull que estudieu: ho vull
 • 10. EL COMPLEMENT INDIRECTE (CI) • És el complement del verb que té estructura de SPrep i està introduït sempre per les preposicions a o per a . Indica meta, benefactiu, possessiu o experimentador. Exemples: -meta: He donat roba a la Mariona. -Benefactiu: En Guiu ha dibuixat una caseta al seu avi/ per al seu avi. -Possessiu: Li admiro el caràcter, a la Blanca -Experimentador: A en Pep, li passen moltes coses. -Es pot confondre amb el CD. Cal fer la substitució pronominal; el CI sempre es substitueix per LI en 3ª persona del singular. Exemple: El mestre escolta l’alumne. El mestre l’escolta. Per tant: l’alumne és CD. La mare cuina al fill. La mare li cuina. Per tant: al fill és CI.
 • 11. CI AMB VERBS PSICOLÒGICS • Aquests CI sovint els confonem pels Subjectes! • Van amb verbs psicològics com: AGRADAR, IMPORTAR, PREOCUPAR, INTERESSAR… Exemples: -Al pintor li preocupen les taques de la paret. -A mi m’agrada molt el color blau. -A aquests alumnes els interessen els còmics. -La naturalesa atrau molt als nens de vuit anys.
 • 12. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CI CI PRONOM EXEMPLE CI 1ª pers. sing. EM Em truca. CI 2ª pers. sing. ET Et dóna les gràcies. CI 3ª pers. Sing. LI (combinat amb un Pron. el, la, els o les: HI) Dóna la goma a la Marta: Dóna-li la goma o Li dóna la goma. CI 1ª pers. pl. ENS Explicaran la proposta a nosaltres: Ens explicaran la proposta. CI 2ª pers. pl. US Preguntarem la contrasenya a vosaltres: Us preguntarem la contrasenya. CI 3ª pers. pl. ELS Explica-ho a elles: Explica’ls- ho.
 • 13. COMBINACIÓ PRONOMINAL: CI+CD (excepte si Li+el,la,els,les: CD+(CI=HI) EXEMPLES LI + EN LI’N (LI N’) Compraré flors a la mare: Li’n compraré. LI + HO LI HO Diré allò al Marc: Li ho diré. ELS + EN ELS EN (ELS N’) Donarem aigua als participants: Els en donarem. ELS + HO ELS HO Explicaré què fem als amics: Els ho explicaré ELS + EL ELS EL Oferiré el meu cotxe a les veïnes. Els l’oferiré. ELS + LA ELS LA Faré la pregunta als alumnes. Els la faré. ELS + ELS ELS ELS Donaré els exàmens als alumnes: Els els donaré. ELS + LES ELS LES Donaré les claus als veïns: Els les donaré. EL + HI L’HI Tornaré el llibre al meu veí: L’hi tornaré. LA + HI LA HI Compraré la casa al propietari: La hi compraré. ELS + HI ELS HI Demanaré els diners al meu pare: els hi demanaré
 • 14. EL COMPLEMENT DE RÈGIM • El CR és un complement del verb que té estructura de SPrep i sempre és exigit pel verb. S’assembla molt al CD. • El distingim del CD perquè el CR va introduït SEMPRE per alguna PREPOSICIÓ. Exemples: -Es resignen al mal resultat. -Participa en una obra de teatre. -Informen dels últims esdeveniments. -Col·labora sempre amb aquesta empresa.
 • 15. LLISTAT DE VERBS QUE REGEIXEN CR Contribuir a, aspirar a, correspondre a, equivaldre a, renunciar a, constar de, gaudir de, disposar de, creure en, pensar en, consistir en, comptar amb, dubtar de/sobre, discrepar de/en, assistir a, rendir-se a, transformar-se en, convertir-se en, basar-se en, fixar-se en, relacionar-se amb, enfrontar-se amb etc.
 • 16. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CR CR PRONOM EXEMPL E CR introduït per la preposició DE EN Disposa de la nostra ajuda: Disposa’n CR introduït per qualsevol altra preposició HI Pensem en la salut: pensem- hi
 • 17. ELS COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS • Els CC són complements que aporten una informació sobre les circumstàncies que contextualitzen l’acció del verb: CCTemps, CCLloc, CCManera, CCCompanyia, CCInstrument… Aquests complements no són necessaris perquè l’oració tingui sentit; la informació que aporten és prescindible. • L’estructura dels CC pot correspondre a un Sprep, un SAdv o un SN (són sempre de temps). Exemples: -Ha comprat les sabates en aquesta botiga. (Sprep:CCLl) -Ens veurem aquesta tarda. (SN: CCT) -Aguanta el nadó delicadament. (SAdv: CCM) -Estic prenent el te amb les meves amigues. (SPrep:CCC)
 • 18. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DELS CC CC PRONO M EXEMPLE CC introduït per la preposició DE EN Vénen del restaurant: En vénen CC introduït per qualsevol altra preposició HI Soparem a casa meva: Hi soparem
 • 19. EL COMPLEMENT PREDICATIU • El CPred és un complement del verb alhora que també complementa el subjecte o bé el CD, amb els quals ha de concordar en nombre i gènere. • El CPred es troba en forma d’Adjectiu normalment, però també pot tenir estructura de SPrep o de vegades de SN. Exemples: -La dona va mirar nerviosa els seus fills. (Adj:CPred de Subjecte) -Nomenaran alcalde en Pep. (N:Cpred de CD) -En Joan porta les sabates brutes. (Adj:CD) -S’assembla força al CCM perquè ens indica la manera sobre l’acció del verb, però es distingeix del CCM perquè el Pred no només complementa el verb sinó que també complementa el subjecte o el CD. A més, el Pred és habitalment un Adj, i el CCM és un Adv.
 • 20. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL PREDICATIU CPREDICATIU PRONOM EXEMPLE CPred HI Porta les butxaques plenes: Les hi porta. Camina tranquil·la: Hi camina. CPred amb els verbs: Sentir-se, fer-se, trobar-se, tornar-se, nomenar, elegir. EN S’ha tornat boig: Se n’ ha tornat. M’he sentit enganyada: Me n’he sentit.
 • 21. L’ATRIBUT • L’Atribut és exclusivament complement dels verbs copulatius (ser, estar, semblar). • S’assembla al CPred perquè sol ser un Adj o un N, però es distingeix d’aquest prequè sempre complementa verbs copulatius i el CPred complementa verbs predicatius. Exemples: -La Maria és simpàtica. (Adj:Atr) -En Jordi està molt cansat.(SAdj:Atr) -La Mariona sembla una bona noia. (SN:Atr) -Aquell cotxe és del meu veí. (SPrep:Atr) -La casa està molt lluny. (SAdv:Atr)
 • 22. SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DE L’ATRIBUT ATRIBUT PRONOM EXEMPLE Atr HO Era bonic: Ho era Atr determinat (introduït per un Det Art Def, Det Dem) EL, LA, ELS, LES Era el treballador: L’era Semblava aquest home: El semblava