Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Oppsummering av Norsk Klimastiftelse & KS' #klimafrokost 1/9

387 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kommunestyrene - er de nøkkelaktører for store klimakutt? 1. september arrangerte Norsk Klimastiftelse og KS klimafrokost. Miljødirektoratets Ellen Hambro innledet, og ble etterfulgt av innlegg fra Øystein Sundelin, Oslo Høyre; Rasmus Hansson, MDG; Marit Arnstad, Senterpartiet; Abdullah Alsabeehg, Oslo Arbeiderparti; Ola Elvestuen, Venstre; Erik Lunde, Oslo KRF og Heikki Holmås, SV.

NB! Dette er et personlig sammendrag fra klimafrokosten, og sitater er verken direkte gjengitt eller dekkende for panel-deltakernes bidrag. Se fullstendig opptak på bloggen Energi og Klima: http://bit.ly/1NYTcgI

Foiler om kutt i utslippssektorer er hentet fra Miljødirektoratet/Miljøstatus.no. Se utslippstall per sektor her: http://www.miljostatus.no/Tema/Klima/Klimanorge/Tiltak-og-virkemidler/Norge-som-lavutslippssamfunn/

Veröffentlicht in: Umweltschutz
 • ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Oppsummering av Norsk Klimastiftelse & KS' #klimafrokost 1/9

 1. 1. Tid til en klimakaffe om hva kommunene kan gjøre for klima? med Miljødirektoratets og politikernes meninger om kommunenes klimabidrag fra #klimafrokost med Norsk Klimastiftelse & KS 5 min
 2. 2. KOMMUNESTYRENE - nøkkelaktører for store klimakutt? Klimafrokost med Norsk Klimastiftelse & KS Dette er et personlig sammendrag fra klimafrokosten, og sitater er verken direkte gjengitt eller dekkende for panel- deltakernes bidrag. Se fullstendig opptak på energiogklima.no
 3. 3. 2°CForskerne i FNs klimapanel viser til at en økning på to grader er grensen for hva naturen kan tåle før klimaendringene blir alvorlige og ukontrollerbare.
 4. 4. ”Kommunestyrene og fylkestingene som velges nå er nøkkelaktører i omstillingen til lavutslippssamfunnet” Helge Eide KS
 5. 5. ”Representantene som velges er de siste lokale og regionale folkevalgte som kan påvirke at vi når klimamålene for 2020” Helge Eide KS
 6. 6. ”FORSKERNE ER 95 % SIKRE PÅ AT KLIMAENDRINGENE ER MENNESKESKAPTE. Det er så sikre forskere kan bli. Ellen Hambro Miljødirektoratet:
 7. 7. Det positive med at klimaendringene er menneskeskapte, er at mennesker kan gjøre noe med det.
 8. 8. Det positive med at klimaendringene er menneskeskapte, er at mennesker kan gjøre noe med det. Men det haster.
 9. 9. skjer alle utslipp i kommunene og må kuttes i kommunene. Utenom petroleumsindustrien
 10. 10. ! 10,5! ! 1! TONN CO2 PER INNBYGGER (2012) TONN CO2 PER INNBYGGER I 2050 Skal vi ha en sjanse til å ikke overskride togradersmålet, må vi gå fra
 11. 11. Da må utslipp fra alle sektorer kuttes kraftig.
 12. 12. 10,5 tonn per innbygger Kilde: Miljødirektoratet 2015/Miljøstatus.no 1 tonn per innbygger 2012 2050
 13. 13. 10,5 tonn per innbygger Kilde: Miljødirektoratet 2015/Miljøstatus.no 1 tonn per innbygger 2012 2050 Sektorer der kommunene har størst muligheter og innflytelse til å påvirke utslippene:
 14. 14. For å nå utslippsmålene har kommunen og fylkeskommunen en vesentlig rolle som blant annet: ! PLANLEGGER ! ! TJENESTEYTER ! ! EIENDOMSBESITTER ! ! VEIEIER ! ! HOLDNINGSSKAPER !
 15. 15. AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING er det aller viktigste kommunene gjør for å redusere klimautslippene
 16. 16. Vi må ikke bygge oss inn i infrastruktur som gjør oss mer avhengige av å kjøre mye med bil… ! BOLIGER ! ! ARBEIDSPLASSER ! ! BARNEHAGE !
 17. 17. … men bygge kompakt og samlokalisere. ! BOLIGER ! ! ARBEIDSPLASSER ! ! BARNEHAGE !
 18. 18. Kommunen kan også fungere som:
 19. 19. Kirsten Giftekniv og skape arenaer der folk kan møtes og komme fram til løsninger
 20. 20. Holdningsskaper med for eksempel holdningskampanjer i skolen
 21. 21. markedsmakten som ligger i kommunenes milliardinnkjøp. Setter kommunen miljøkrav i egne bygg, bilpark og andre løsninger, kan det påvirke markedet” Og utnytte den   Ellen Hambro Miljødirektoratet
 22. 22. Klimaidéer og -løfter innen fra paneldebatten under #klimafrokost med Norsk Klimastiftelse & KS 6områder
 23. 23. ! AREALPLANLEGGING ! 1
 24. 24. ”Byer og tettsteder må slutte å legge kjøpesentre utenfor bykjerner og tettsteder” Rasmus Hansson MDG
 25. 25. ” Vi trenger urbanisering i de små byene og hindre at de strekker seg ut. Vi må bygge høyere og tettere” Marit Arnstad SP
 26. 26. ”Bjørvika-utbyggingen er det kanskje viktigste klimatiltaket Oslo har gjort de siste årene” Erik Lunde Oslo KRF
 27. 27. ! TRANSPORT ! 2
 28. 28. ”Kollektivsatsning gir trippel kindereggeffekt: Mindre støy, bedre luft, vi beveger oss mer” Ellen Hambro Miljødirektoratet
 29. 29. ”Vi lover at hele kollektivfeltet skal være fossilfritt innen 2020” Øystein Sundelin Oslo H
 30. 30. ”Vi vil prioritere ny T-banetunnel i Oslo. Da kan t-banens kapasitet tredobles” Abdullah Alsabeehg Oslo AP
 31. 31. ”Bussene står for 75 % av kollektivtransporten i Norge. Så det viktigste du gjør for å redusere utslipp fra transportsektoren i Norge er ikke å bygge jernbane, men å gjøre alle busser utslippsfrie” Marit Arnstad SP
 32. 32. ”Vi må sørge for at det ikke lenger kan selges biler som bruker fossilt drivstoff i Norge” Rasmus Hansson MDG
 33. 33. ”La oss knuse myten om at el-ferger er dyrt. Med lang nok horisont er de billigere enn dieselferger” Heikki Holmås SV
 34. 34. ! BYGG ! 3
 35. 35. ”Kommunene må bli flinkere til å bruke sin enorme innkjøpsmakt. Å sette miljøkrav i anbudsrunden er verken dyrt eller tidkrevende” Ellen Hambro Miljødirektoratet
 36. 36. ”Det å bygge eksempelvis sykehjem i pluss-standard kan fristille midler til eldreomsorg. God klimapolitikk lønner seg” Øystein Sundelin H
 37. 37. Vi må ikke bare tenke nytt – det viktigste er kanskje å optimalisere gamle bygninger. Kulturminnevernloven er et vesentlig klimatiltak. Ola Elvestuen V
 38. 38. ”Monterer vi solcellepaneler på 1/3 av takene i Oslo-skolen kan det gi nok strøm til 10 000 el-biler” Abdullah Alsabeehg Oslo AP
 39. 39. ! UTNYTTE INNBYGGERNES ENGASJEMENT ! 4
 40. 40. ”Vi må ikke se bare problemer, men de enorme mulighetene klimajobben gir oss” Erik Lunde Oslo KRF
 41. 41. ”Kommunene må bli flinkere til å støtte oppunder innbyggernes engasjement og utnytte potensialet i at folk kan bidra til de endringene de selv vil ha” Heikki Holmås SV
 42. 42. ”Vi må gjøre det lettere og tryggere å sykle ved å satse på flere og bedre sykkelveier” Abdullah Alsabeehg Oslo AP
 43. 43. ”Vi må skape begeistring for klimakampen, men passe på at det ikke blir for sært. Bikube på taket er ikke for alle” Erik Lunde Oslo KRF
 44. 44. ! AVFALLSHÅNDTERING ! 5
 45. 45. ”I Oslo er vi flinke på sortering av papp, metall og gass, men for dårlige på matavfall og plast. Her kan vi bruke litt pisk” Øystein Sundelin H
 46. 46. ”Vi kan gi virkemidler til avfallshåndtering gjennom et avgiftssystem” Ola Elvestuen V
 47. 47. AVFALL FRA Øystein Sundelin H JORDBRUK & FORBRUKERE bioenergi til KOLLEKTIVTRANSPORT bør omdannes til
 48. 48. ! KOMMUNENE KAN LEDE AN ! 6
 49. 49. ”Staten er en sinke i å utnytte engasjementet i kommunene, og må gi gulrøtter” Heikki Holmås SV
 50. 50. ”Oslo må gå foran og vise at nullutslippssamfunnet er mulig” Erik Lunde Oslo KRF
 51. 51. ”Planene må opp av skuffen. Klimaloven bør fungere som ramme i kommunenes arbeid med klimatiltak” Rasmus Hansson MDG
 52. 52. ”En fallgruve er å tenke at jobben er gjort når rapportene er ferdigstilte. Vi trenger tiltak” Marit Arnstad SP
 53. 53. ”Den beste måten å få med seg staten på, er å vise fram at man har en suksess. Her kan kommunenes tiltak gi ringvirkninger” Ola Elvestuen V
 54. 54. ”Vi vil bruke 1 milliard ekstra på klima i kommunene. Delvis for å betale for ting når konsekvensene av klimaendringene skader bygg og infrastruktur, men først og fremst for klimatiltak og klimakompetanse i kommunene” Rasmus Hansson MDG
 55. 55. Rasmus Hansson MDG Ellen Hambro Miljødirektoratet Øystein Sundelin Oslo H Marit Arnstad SP Heikki Holmås SV Ola Elvestuen V Erik Lunde Oslo KRF Abdullah Alsabeehg Oslo AP Se de fullstendige bidragene fra klimafrokosten på energiogklima.no
 56. 56. Presentasjon av Hedvig Tønnesen @hedvigton

×