Ayurka

H
ХУУЛЬ ЗҮЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ
    ЧАДВАРЫГ ШАЛГАХ ТЕСТОлон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн
    хамгийн нэр хүндтэй шалгалт
Та олон улсын хуульч мөн үү?
  Өөрөөсөө асуу даа...
Та англи хэл дээр
  боловсруулагдсан
  100 САЯ долларын
  ХХАГэрээнд нэмэлт
өөрчлөлт оруулж чадах уу?
TOLES суурь шалгалт
Хэрэв та хууль зүйн англи хэлний чадвар
 эзэмшихээр шийдсэн бол эндээс эхэл.

  Жинхэнэ мэргэжилтэн байшингаа
  элсэн дээр хэзээ ч барьдаггүй.
ТОЛЕС Суурь шалгалт нь цуврал шатны нэгдүгээр түвшин бөгөөд
 хууль зүйн суурь ойлголтууд, үгийн сангийн мэдлэгийг шалгах
 зорилготой.

 · Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа: 90 минут
 · Шалгах хэлний чадвар: Унших болон бичих чадвар
 · Гол шалгах зүйл: Хам сэдэв дэх үгийн сангийн мэдлэг
 · Англи хэлний ерөнхий мэдлэгийн түвшин: Анхан- Гүнзгий


ТОЛЕС суурь шалгалтыг англи хэлний ямар ч түвшингийн
 мэдлэгтэй хүн өгч болох бөгөөд тааруу мэдлэгтэй хүмүүсийн
 хувьд хууль зүйн англи хэлний бэлтгэл сургалтанд суралцсаны
 дараа уг шалгалтыг өгвөл илүү үр дүнтэй. Англи хэлний угтвар
 үг, үйл үгийн цаг, идэвхитэй/ идэвхигүй хэвийн хэлбэр зэрэг
 тухайн үг хэллэгийг дангаар нь бус, жинхэнэ хам сэдвийн
 хүрээнд зөв хэрэглэж чадаж байгаа эсэхийг бодитойгоор
 шалгадаг.


2010 онд шалгалт авах өдөр 11 дүгээр сарын 25
Суурь шалгалтын
     агуулгын хамрах хүрээ:
Гэрээний эрхзүй
Хөдөлмөрийн эрхзүй
Бизнесийн эрхзүй
Европын Холбооны Эрхзүй
Банк, санхүүгийн эрхзүй
Оюуны өмчийн эрхзүй
Гэм хорын эрхзүй
Үл хөдлөх хөрөнгийн эрхзүй
Англи болон Америкийн эрхзүйн тогтолцоог Монголын эрхзүйн
тогтолцоотой харьцуулахад шаардлагатай үг хэллэг
Амаар болон бичгээр хийсэн гэрээг ойлгоход шаардлагатай үг хэллэг
Эрх зүйн харилцаанд хэрэглэх угтвар үгийн зөв хэрэглээ
Монгол хүн англи хэлээр ярихад гаргадаг нийтлэг алдааг олж тогтоох
чадвар
Хууль зүйн англи хэлний унших чадвар
Энгийн өгүүлбэрийн бүтцийн зөв хэрэглээ гэх мэт
Та Лондонгийн хуулийн
 фирмтэй гэм хор, хохирол
арилгах баталгааны талаар
хэлэлцээр англи хэл дээр
   хийж чадах уу?
ТОЛЕС ахисан шат:
 Та хууль зүйн англи хэлний сайн үгийн баялагтай
боловч, тэр үг хэллэгээ зөв хэрэглэж чадаж байна уу?
  Гэрээ боловсруулахдаа хэр вэ? Харин имэйл?
          Албан захидал?

Нягт нямбай байдал нь хуулийн фирмийн хувьд төгс
     төгөлдөр гэсэнтэй утга дүйцнэ.
ТОЛЕС Ахисан шалгалт нь цуврал шатны хоёрдугаар түвшин бөгөөд хууль зүйн суурь
 ойлголт, үгийн сангийн мэдлэгийг шалгах зорилготой.
  · Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа: Шалгалтын 1-р хэсэг 90 минут,
                       2-р хэсэг 30 минут
  · Шалгах хэлний чадвар: Унших, бичих чадвар, мөн сонсох чадвар
  · Гол шалгах зүйл: Хууль зүйн үгийн сангийн мэдлэгийн зөв, оновчтой хэрэглээ,
           хуулийн хэлний найруулга
  · Англи хэлний ерөнхий мэдлэгийн түвшин: Дундаас доош- Гүнзгий


ТОЛЕС Ахисан шат нь хууль зүйн үгийн сангийн мэдлэгээ /ТОЛЕС суурь/ хир оновчтой,
 зөв хэрэглэж байгааг шалгах зорилготой.
  Шалгалтын 1- р хэсэг. Байнга хамт хэрэглэгддэг холбоо үгийн зөв хэрэглээг
  голлон оруулдаг. Мөн угтвар үгийг зөв ашигласан эсэхийг тогтоодог. Албан
  захидлын хэл найруулга, онцлогийн талаарх мэдлэг болон захидлын эх бэлдэх
  чадварыг шалгадаг.
  Шалгалтын 2-р хэсэг. Бодит амьдрал дээр хуулийн техник, үг хэллэгийг хэр сайн
  сонсож, ойлгож байгааг шалгах зорилготой


ТОЛЕС ахисан шатны шалгалтыг ТОЛЕС суурь шатны шалгалтыг амжилттай өгсөн
 болон хууль зүйн англи хэлний мэдлэгээ сайжруулахын зэрэгцээ англи хэлний
 ерөнхий мэдлэгээ дээшлүүлж байгаа нийт хуульч, хуулийн ангийн оюутнууд өгөх
 боломжтой. Ахисан шатны шалгалтанд англи хэлний үйл үгийн төрөл бүрийн
 цаг,хэв, байдал, хэлзүйн дүрмийн мэдлэгийг багтаадаг.


  2010 онд шалгалт авах өдөр 11 дүгээр сарын 25
Та том үл хөдлөх худалдан
   авахаар шийдсэн
  үйлчлүүлэгчдээ тухайн
хөрөнгийн талаар олж мэдсэн
  зүйлээ англиар товчхон
  танилцуулж чадах уу?
ТОЛЕС гүнзгий шат:
    Хууль зүйн англи хэлний мэдлэг алтан стандарт.

Хууль зүйн англи хэлний чадварыг сорих бодит шалгуур болдог

 Та энэ шалгалтыг сайн өгснөөр шилдэг хуулийн фирмийн
        үнэт хөрөнгө нь болох болно.

     Та тэднийг хэн бэ гэдгийг мэднэ шүү дээ.
TOLES гүнзгий шатны шалгалт нь цуврал шатны гуравдугаар
 буюу дээд түвшин бөгөөд олон улсын хуулийн фирмийн
 тавьдаг гол шалгуур болох хууль зүйн үг хэллэгийн зөв
 хэрэглээг шалгахын сацуу хуульч хүний өдөр тутмын ажилд
 шаардлагатай захидал бичих, нарийн төвөгтэй хуулийн
 материалуудыг ойлгох, тайлбарлах болон тухайн хуульчийг
 бичиг баримтын боловсруулалт хийхэд хир сайн дадсаныг
 шалгах зорилготой.

 · Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг
 · Шалгах хэлний чадвар: Унших болон бичих чадвар
 · Гол шалгах зүйл: Хууль зүйн хэлний мэдлэг,
          чадварын оновчтой хэрэглээ
 · Англи хэлний ерөнхий мэдлэгийн түвшин:
          Ахисан дундаас- Гүнзгий

ТОЛЕС Гүнзгий шатны шалгалтыг ТОЛЕС-ийн албан ёсны
 шалгалтын төвд бүтэн жилийн турш авдаг бөгөөд шалгалт
 өгөхөөс 4 долоо хоногийн өмнө бүртгүүлэх ёстой.
Та Дэлхийн банкны
Гүйцэтгэх захиралд
 англи хэл дээр
 албан захидал
 бичиж чадах уу?
ТОЛЕС шалгалтыг хэн боловсруулдаг вэ?
  TOLES шалгалтыг хуулийн салбарын мэргэжилтнүүд,
  хуулийн фирм, хууль зүйн хүрээлэнгүүдтэй сайтар
зөвлөлдөж, мөн англи хэлний заах аргын мэргэжилтнүүдтэй
хамтран ажилласны үр дүнд боловсруулсан бөгөөд хуулийн
 мэргэжилд тавигдах орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн
     байнга шинэчлэгдсэн өөрчлөгдөж байдаг.

    Бид юу шалгахаа онолын эрдэмтдээс бус
    Лондон орж, жинхэнэ хуульчдаас асуудаг.
Та 3 өөр эрх зүйн тогтолцоотой
  улсын хуульчид оролцсон
  хуралд англи хэл дээр
  илтгэл тавьж чадах уу?
Эдгээр байгууллагуудад ажилладаг хуульчид аль
   хэдийнэ ТОЛЕС шалгалтаа өгчихсөн:


 The Law Society of England and Wales
 Linklaters Oppenhoff and Radler
 Allen & Overy LLP
 Baker and McKenzie
 Clifford Chance Punder
 PricewaterhouseCoopers
 KPMG
 Sony Ericson
Daimler Chrysler
Price Waterhouse Cooper
Clifford Chance Pьnder
Baker and McKenzie
British American Tobacco
Kuwait Petroleum Corporation
The European Central Bank
European Central Court
Siemens
United Law Associates…
Өөрөөр хэлбэл...
Таны хууль зүйн англи хэл
   дэлхийн хамгийн
нэр хүндтэй хууль фирмд
  ажиллах хэмжээнд
  хангалттай сайн уу?
Дэлгэрэнгүй мэдээллийгhttp://www.toles.co.uk/
www.doctorganaa.com
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
1 von 21

Más contenido relacionado

Destacado(20)

How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC4.1K views
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.1K views
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.3K views
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K views
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K views
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Kayla Martin-Gant1.1K views

Ayurka

 • 1. ХУУЛЬ ЗҮЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЧАДВАРЫГ ШАЛГАХ ТЕСТ Олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамгийн нэр хүндтэй шалгалт
 • 2. Та олон улсын хуульч мөн үү? Өөрөөсөө асуу даа...
 • 3. Та англи хэл дээр боловсруулагдсан 100 САЯ долларын ХХАГэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж чадах уу?
 • 4. TOLES суурь шалгалт Хэрэв та хууль зүйн англи хэлний чадвар эзэмшихээр шийдсэн бол эндээс эхэл. Жинхэнэ мэргэжилтэн байшингаа элсэн дээр хэзээ ч барьдаггүй.
 • 5. ТОЛЕС Суурь шалгалт нь цуврал шатны нэгдүгээр түвшин бөгөөд хууль зүйн суурь ойлголтууд, үгийн сангийн мэдлэгийг шалгах зорилготой. · Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа: 90 минут · Шалгах хэлний чадвар: Унших болон бичих чадвар · Гол шалгах зүйл: Хам сэдэв дэх үгийн сангийн мэдлэг · Англи хэлний ерөнхий мэдлэгийн түвшин: Анхан- Гүнзгий ТОЛЕС суурь шалгалтыг англи хэлний ямар ч түвшингийн мэдлэгтэй хүн өгч болох бөгөөд тааруу мэдлэгтэй хүмүүсийн хувьд хууль зүйн англи хэлний бэлтгэл сургалтанд суралцсаны дараа уг шалгалтыг өгвөл илүү үр дүнтэй. Англи хэлний угтвар үг, үйл үгийн цаг, идэвхитэй/ идэвхигүй хэвийн хэлбэр зэрэг тухайн үг хэллэгийг дангаар нь бус, жинхэнэ хам сэдвийн хүрээнд зөв хэрэглэж чадаж байгаа эсэхийг бодитойгоор шалгадаг. 2010 онд шалгалт авах өдөр 11 дүгээр сарын 25
 • 6. Суурь шалгалтын агуулгын хамрах хүрээ: Гэрээний эрхзүй Хөдөлмөрийн эрхзүй Бизнесийн эрхзүй Европын Холбооны Эрхзүй Банк, санхүүгийн эрхзүй Оюуны өмчийн эрхзүй Гэм хорын эрхзүй Үл хөдлөх хөрөнгийн эрхзүй Англи болон Америкийн эрхзүйн тогтолцоог Монголын эрхзүйн тогтолцоотой харьцуулахад шаардлагатай үг хэллэг Амаар болон бичгээр хийсэн гэрээг ойлгоход шаардлагатай үг хэллэг Эрх зүйн харилцаанд хэрэглэх угтвар үгийн зөв хэрэглээ Монгол хүн англи хэлээр ярихад гаргадаг нийтлэг алдааг олж тогтоох чадвар Хууль зүйн англи хэлний унших чадвар Энгийн өгүүлбэрийн бүтцийн зөв хэрэглээ гэх мэт
 • 7. Та Лондонгийн хуулийн фирмтэй гэм хор, хохирол арилгах баталгааны талаар хэлэлцээр англи хэл дээр хийж чадах уу?
 • 8. ТОЛЕС ахисан шат: Та хууль зүйн англи хэлний сайн үгийн баялагтай боловч, тэр үг хэллэгээ зөв хэрэглэж чадаж байна уу? Гэрээ боловсруулахдаа хэр вэ? Харин имэйл? Албан захидал? Нягт нямбай байдал нь хуулийн фирмийн хувьд төгс төгөлдөр гэсэнтэй утга дүйцнэ.
 • 9. ТОЛЕС Ахисан шалгалт нь цуврал шатны хоёрдугаар түвшин бөгөөд хууль зүйн суурь ойлголт, үгийн сангийн мэдлэгийг шалгах зорилготой. · Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа: Шалгалтын 1-р хэсэг 90 минут, 2-р хэсэг 30 минут · Шалгах хэлний чадвар: Унших, бичих чадвар, мөн сонсох чадвар · Гол шалгах зүйл: Хууль зүйн үгийн сангийн мэдлэгийн зөв, оновчтой хэрэглээ, хуулийн хэлний найруулга · Англи хэлний ерөнхий мэдлэгийн түвшин: Дундаас доош- Гүнзгий ТОЛЕС Ахисан шат нь хууль зүйн үгийн сангийн мэдлэгээ /ТОЛЕС суурь/ хир оновчтой, зөв хэрэглэж байгааг шалгах зорилготой. Шалгалтын 1- р хэсэг. Байнга хамт хэрэглэгддэг холбоо үгийн зөв хэрэглээг голлон оруулдаг. Мөн угтвар үгийг зөв ашигласан эсэхийг тогтоодог. Албан захидлын хэл найруулга, онцлогийн талаарх мэдлэг болон захидлын эх бэлдэх чадварыг шалгадаг. Шалгалтын 2-р хэсэг. Бодит амьдрал дээр хуулийн техник, үг хэллэгийг хэр сайн сонсож, ойлгож байгааг шалгах зорилготой ТОЛЕС ахисан шатны шалгалтыг ТОЛЕС суурь шатны шалгалтыг амжилттай өгсөн болон хууль зүйн англи хэлний мэдлэгээ сайжруулахын зэрэгцээ англи хэлний ерөнхий мэдлэгээ дээшлүүлж байгаа нийт хуульч, хуулийн ангийн оюутнууд өгөх боломжтой. Ахисан шатны шалгалтанд англи хэлний үйл үгийн төрөл бүрийн цаг,хэв, байдал, хэлзүйн дүрмийн мэдлэгийг багтаадаг. 2010 онд шалгалт авах өдөр 11 дүгээр сарын 25
 • 10. Та том үл хөдлөх худалдан авахаар шийдсэн үйлчлүүлэгчдээ тухайн хөрөнгийн талаар олж мэдсэн зүйлээ англиар товчхон танилцуулж чадах уу?
 • 11. ТОЛЕС гүнзгий шат: Хууль зүйн англи хэлний мэдлэг алтан стандарт. Хууль зүйн англи хэлний чадварыг сорих бодит шалгуур болдог Та энэ шалгалтыг сайн өгснөөр шилдэг хуулийн фирмийн үнэт хөрөнгө нь болох болно. Та тэднийг хэн бэ гэдгийг мэднэ шүү дээ.
 • 12. TOLES гүнзгий шатны шалгалт нь цуврал шатны гуравдугаар буюу дээд түвшин бөгөөд олон улсын хуулийн фирмийн тавьдаг гол шалгуур болох хууль зүйн үг хэллэгийн зөв хэрэглээг шалгахын сацуу хуульч хүний өдөр тутмын ажилд шаардлагатай захидал бичих, нарийн төвөгтэй хуулийн материалуудыг ойлгох, тайлбарлах болон тухайн хуульчийг бичиг баримтын боловсруулалт хийхэд хир сайн дадсаныг шалгах зорилготой. · Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг · Шалгах хэлний чадвар: Унших болон бичих чадвар · Гол шалгах зүйл: Хууль зүйн хэлний мэдлэг, чадварын оновчтой хэрэглээ · Англи хэлний ерөнхий мэдлэгийн түвшин: Ахисан дундаас- Гүнзгий ТОЛЕС Гүнзгий шатны шалгалтыг ТОЛЕС-ийн албан ёсны шалгалтын төвд бүтэн жилийн турш авдаг бөгөөд шалгалт өгөхөөс 4 долоо хоногийн өмнө бүртгүүлэх ёстой.
 • 13. Та Дэлхийн банкны Гүйцэтгэх захиралд англи хэл дээр албан захидал бичиж чадах уу?
 • 14. ТОЛЕС шалгалтыг хэн боловсруулдаг вэ? TOLES шалгалтыг хуулийн салбарын мэргэжилтнүүд, хуулийн фирм, хууль зүйн хүрээлэнгүүдтэй сайтар зөвлөлдөж, мөн англи хэлний заах аргын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажилласны үр дүнд боловсруулсан бөгөөд хуулийн мэргэжилд тавигдах орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн байнга шинэчлэгдсэн өөрчлөгдөж байдаг. Бид юу шалгахаа онолын эрдэмтдээс бус Лондон орж, жинхэнэ хуульчдаас асуудаг.
 • 15. Та 3 өөр эрх зүйн тогтолцоотой улсын хуульчид оролцсон хуралд англи хэл дээр илтгэл тавьж чадах уу?
 • 16. Эдгээр байгууллагуудад ажилладаг хуульчид аль хэдийнэ ТОЛЕС шалгалтаа өгчихсөн: The Law Society of England and Wales Linklaters Oppenhoff and Radler Allen & Overy LLP Baker and McKenzie Clifford Chance Punder PricewaterhouseCoopers KPMG Sony Ericson
 • 17. Daimler Chrysler Price Waterhouse Cooper Clifford Chance Pьnder Baker and McKenzie British American Tobacco Kuwait Petroleum Corporation The European Central Bank European Central Court Siemens United Law Associates…
 • 19. Таны хууль зүйн англи хэл дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй хууль фирмд ажиллах хэмжээнд хангалттай сайн уу?