SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 56
Downloaden Sie, um offline zu lesen
‹∆ÚÈÁ≈Ó’√Á«’√∂ Ó’√ÁÒ¬∆«‹¿∞‰≈‘À¢...Ò≈‚Ï≈«¬È(ÏÂ≈ÈÚ∆’Ú∆)
20
⁄øÁ∂ ¡Â∂ ⁄È≈ÚªÌ∂‹‰Ò¬∆ÍÂ≈:
ÏÒÏ∆ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò
IHAECAG@BH
Óπæ÷√ßÍ≈Á’
√ßÍ≈Á’∆ÏØ ‚
‘∂Ó≈‹√‡ÀÈØ
IHGFIECEFA
≈Ó√ÚÈÒæ÷∂Ú≈Ò∆
IE@A@@FFBF
‹√ÚßÂÓØ‘≈Ò∆
IHEEEC@GBA
Í≈ÒÏ≈◊Íπ
IDAGCACGCH
balbirlongowal1966@gmail.com
Óπæ÷√ßÍ≈Á’
Óπæ÷ÍzÏßË’
√π÷«ÚßÁÏ≈◊Íπ (IDAGDBGECH)
«ÚÁ∂Ù∆ÍzÂ∆«ÈË
¡ÚÂ≈«◊æÒ,’ÀÈ∂‚≈
¡º¤«√øÿ÷ÒÚ∆
(+DD-GDH-FCE-AAHE)
Ó≈.Ì‹È«√ßÿ’ÀÈ∂‚≈
ÏÒÁ∂Ú«‘Í≈,‡ª‡Ø
√Ò≈È≈:A@@πͬ∂
«ÚÁ∂Ù:BEÔ±.¡À√.‚≈Ò
√Ú’:‘ÍÃ∆“»Ï∆”
IFSC : PUNB0004400
ÒØÛ«¬√◊µÒÁ∆È‘∆∫«’√≈‚∂ «Úµ⁄
«ÚÙÚ≈√’ÈÁ∆⁄≈‘‘ØÚ∂,√◊Ø∫
‹≈ȉÁ∆⁄≈‘‘؉∆⁄≈‘∆Á∆‘ÀÕ
«‹‘Û∆«’«ÏÒ’∞Ò¿∞Ò‡◊µÒ‘ÀÕ
≈«‹øÁÌÁΩÛ«ÍÃø‡,ÍÃ’≈Ù’¡Â∂ Ó≈Ò’
¯Ø∫Â’Ù∆Ò√π√≈«¬‡∆Í≥‹≈Ï(«‹.)È∂ ¡æÍ»
¡≈‡ÍÃÀµ√Ù≈‘’؇(‹ÒøË)ÂØ∫¤ÍÚ≈’∂ Óπæ÷
Á¯ÂÂ’Ù∆Ò√π√≈«¬‡∆Í≥‹≈Ï(«‹.)
ÏÈ≈Ò≈Í≥‹≈ÏÂØ∫‹≈∆’∆Â≈Õ
‘Ú≈Á∂ ∞÷ÏÁÒ‰”Â∂
ÏÛ≈ȵ⁄∂,ÏÛ≈‡µÍ∂
«‹È∑ªÁ∂ √≈«Ó¡≈È∂ ‚ØÒ⁄∞µ’∂ √È
¿∞È∑ª¡ÀÒ≈È’«ÁµÂ≈
«’∞µ÷‘∞‰ÙªÂ‘Ø ◊¬∂ ‘È
«’‘∞‰Â»Î≈ÈÁ≈ÁÓ‡∞µ‡⁄∞µ’≈‘À
«‹Ú∂∫«’‹≈‰Á∂ È≈‘؉
¡ÀÒ≈ȪÁ≈»Î≈Ȫ”Â∂ ’ج∆¡√È‘∆∫‘∞øÁ≈
«‹Ú∂∫«’‹≈‰Á∂ È≈‘؉
»Î≈ȪÁ∆Ú‹∑≈∞µ÷È‘∆∫‘∞øÁ∂
√◊Ø∫¿∞‘‘∞µ‡‘∞øÁ≈‘À
«‹‘Û≈ËÂ∆Á≈Ó∞÷Û≈ØÒ«ÁøÁ≈‘À
«‹Ú∂∫«’‹≈‰Á∂ È≈‘؉
¿∞‘‘∞øÓ√Ï‘∞Â◊«‘≈√∆
«‹µÊØ∫»Î≈È‹ø«Ó¡≈√∆
√∞‰Ø,˙ÌÓÁ∂ Í∞µÂØ
‘Ú≈È∂ «ÁÙ≈ÏÁÒ∆‘À
‘Ú≈ÏøÁ‘Ø È‘∆∫√’Á∆
‹ÁØ∫µ’ËÂÁ≈Ó∞÷Û≈
‡«‘’◊∞Ò‹≈È‘∆∫‘∞øÁ≈
Â∞‘≈‚∂ √≈«Ó¡≈È∂ ¡µ‹Ú∆«‚µ◊∂
ÌÒ’Ú∆«‚µ◊∂
‘Ú≈¬∂√∂ «ÁÙ≈”Â∂ Î∂ Ú◊‰∆‘À
»Î≈ȪÈ∂ ’Á∆Ú∆Ó≈ÂÈ‘∆∫÷≈Ë∆
»Î≈ȪÈ∂ ’Á∂ Ó≈ÂÈ‘∆∫÷≈Ë∆
«˜øÁ◊∆
‹Ø ’∞fiÈ‘∆∫‘∞øÁ∆Ú∆
≈«ÁÈÒ‘» Í∆‰Á∂
√ӵʑÀÕ
ÓΩÂ
‹Ø Ï‘∞Â’∞fi‘∞øÁ∆‘ج∆Ú∆
⁄Ø ªÚª◊fi͇Á∆‘À
Â∂ ϵ√’∞fiÈ‘∆∫’√’Á∆
«√Ú≈¬∂ «¬µ’Â∆Ò≈ÂØÛ√’‰ÂØ∫Õ
...χÀ∫‚√Ò
I√ÂøÏ
(’«ÚÂ≈«ÁÚ√”Â∂)
«¬Ï» Î≈ÂÓ≈Â∞ ’∆Á∂ AHÚ’∆Òª(Progressive Lawyer Association) Á∂ √Ó»‘
«Úµ⁄Ø∫«¬µ’√∆,«‹‘Û∂ ÓÈ∞µ÷∆¡«Ë’≈ªÁ∆ÒÛ≈¬∆ÒÛ«Á¡ªËµ’∂Ù≈‘∆,¡Ω ª,
◊∆Ϫ¡Â∂ ÒÂ≈«Û¡ª¿∞µÍ‘∞øÁ∂ ¡«Â¡≈⁄≈ª«ıÒ≈¯¡≈Ú≈˜Ï∞ÒøÁ’Á∂ √ÈÕ
«‹È∑ª˘Â∞ ’∆‘’»ÓÂÈ∂ Ó≈⁄B@AG«Úµ⁄’∞ «ÁÙÀÚØÒ»ÙÈ∆¯ø‡Á∂ ÓÀ∫ϑ؉
Á≈«¬Ò˜≈ÓÒ≈’∂¡µÂÚ≈Á∆◊Á≈È«ÁµÂ≈Õ
B‹ÈÚ∆B@B@ÂØ∫¡≈͉∂ √≈Ê∆¡ª√Ó∂«¬Ï» C@@‘Ø ‹∂Ò∑ª«Úµ⁄ÏøÁ
’Ú∆¡ª,◊≈«¬’ª,¡«Ë¡≈Í’ª,«Ú«Á¡≈Ê∆¡ª,«⁄øÂ’ª√Ó∂ÂÌ∞µ÷‘ÛÂ≈Ò”Â∂ √∆Õ
BCH«ÁȪÁ∆ÒøÏ∆Ì∞µ÷‘ÛÂ≈ÒÂØ∫Ï≈¡ÁÂ∞ ’∆Á∆ÒÛ≈’» Ú∆ª◊‰≈«¬√Â≈ÈÏ∞Ò
Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò«Úµ⁄⁄ø◊∂/Ï≈Ï∆Ú≈Ò∂ √Ó≈‹Á∆¿∞√≈∆Ò¬∆‹»fi«Á¡ª¡≈͉∆‹≈È’∞ Ï≈È’◊¬∆ÕÍ» ≈Â∞ ’∆
¡Â∂Á∞È∆¡ªÌÁ∂«¬È√≈ÎÍ√øÁÒØ’¿∞Á≈√‘ÈÕÂ∞ ’∆Á∂ÒØ’ªÈ∂¿∞√Á∆∞÷√Â∆Á∂ڒ¿∞√Á∆Á∂‘˘Î∞µÒªÈ≈Ò
ÒµÁ’∂ ¿∞√Á∆’Ï”Â∂ ¿∞√Á≈Ú’≈ÒÂÚ≈Ò≈’≈Ò≈’؇µ÷«ÁµÂ≈Õ«¬Ï» Á∂ √∞ÍÈ∂ ¡≈’≈Ù«‹øÈ∂ «ÚÙ≈Ò√ÈÕ«‹È∑ª
«Úµ⁄ÒØ’≈¬∆Á∂ÌÒ∂Á≈ø◊«Ï÷«¡≈‘Ø«¬¡≈√∆Õ
Ô» Í∆¡ÈÒ≈«¬¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ,ÚÒ‚Ò≈«¬¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ¡Â∂ Á∞È∆¡ªÌÁ∂ «¬È√≈ÎÍ√øÁÒØ’ªÈ∂
ÓÈ∞µ÷∆¡«Ë’≈ªÁ∂ «¬‘Ȫ«‘ÂÀÙ∆¡ªÁ∆¡≈Ú≈˜Ï∞ÒøÁ’∆Â∆√∆Õ«¬Ï» È∂ Ï∂«¬È√≈Î∆«÷Ò≈ÎÒøÏ∆Ì∞µ÷‘ÛÂ≈Ò
µ÷’∂¡≈͉∂¡≈ÁÙªÈ≈ÒÚÎ≈«ÈÌ≈¬∆Â∂ÍÏÂØ∫Ì≈∆ÓΩÂÁ≈√Â≈⁄∞«‰¡≈Õ
«¬Ï»Î≈ÂÓ≈‘∞‰‘µ’√µ⁄Ò¬∆‹»fi‰Á≈ÍÃÂ∆’‘ÀÕ¿∞√Á∆’∞ Ï≈È∆¡‹≈¬∆∫È‘∆∫‹≈¬∂◊∆Õ
√ø◊≈Ó∆¡Ò«ÚÁ≈:«¬Ï» ¯≈ÂÓ≈
Ù‘∆ÁÌ◊«√øÿÂ∂ Â’Ù∆ÒÒ«‘Á∂ Ó‘»Ó’ΩÓ∆È≈«¬’‚≈.È∂∫ÁÁ≈ÌØÒ’Á∆Ô≈Á«Úµ⁄
√ÂøÏÁ∂ ¡≈÷∆‘ÎÂ∂ Â’Ù∆ÒÂ≈Á≈⁄≈ȉÒÀ ’∂ ÒØ’Áª”Â∂ Á√Â’Á∂‰∆‘ÀÕ“Â’Ù∆Ò”ÓÀ◊˜∆ÈÂ∂ E
Â’Ù∆ÒÍ∞√Â’ªÁ≈√Àµ‡(’∆ÓÂB@@∞ͬ∂)Í≈·’ªÂµ’Í∞µ‹Á≈’È≈‘ÀÕÍ∞√Â’ªÁ≈√Àµ‡È∂ÛÒ∆«¬’≈¬∆,˜ØÈ
¡≈◊»¡ªÂ∂ √»Ï≈¬∆¡≈◊»¡ª’ØÒ¿∞ÍÒÏˑج∂◊≈Õ«◊¡≈È»Í∆«¬‘⁄≈ȉ‘∆¡«◊¡≈ÈÂ≈Â∂ ¡øË«ÚÙÚ≈ÙªÁ∂
‘È∂ ∂˘Ó≈ÂÁ∂‰Á∂√ӵʑÀÕ
È≈«¬’ªÁ∆Ô≈Á”⁄Úø‚∆¬∂ ⁄≈ȉ
Ò≈«¬ÎÓÀ∫Ï«ÙÍ:ÓπÛÙπ » ‘ج∆Ò≈¬∆ÎÓÀÏ«ÙÍ«Úº⁄√ÌȪ’Ù∆ÒÍ≈·’ª/√È∂‘∆¡ªÁ∂ √«‘ÔØ◊Á∆ÒØÛ˛Õ
«Ú√Ê≈‹≈‰’≈∆Í≥È≈AD”Â∂ ÍÛ∑ØÕ
‹ÒøËÁ∆AE√≈Ҫϑ≈ÁÒÛ’∆’∞√Ó¿∞√Á≈ÓØÏ≈¬∆Ò÷Ø‘’∂ ÁΩÛ‘∂
Ò∞‡∂«¡ªÁ≈Ó∞’≈ÏÒ≈’’∂ «‘øÓÂÂ∂ ÁÒ∂ ∆Á∆«Ó√≈Òω∆‘ÀÕ¡≈͉∂ ÂØ∫¿∞Ó⁄
Úµ‚∂/Â’Û∂ Ò∞‡∂ ∂ Á≈Ó∞’≈ÏÒ≈’∆Â≈,Á≈ÂÁ≈Ú≈Ú∆Ø«’¡≈Õ¿∞√È∂ ‹÷Ó∆◊∞µ‡
È≈Ò‘∆«¬µ’Ò∞‡∂ ∂ ˘ÁπÏØ⁄«Ò¡≈Õ’∞√ÓÚµÒØ∫’∆Â∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ Á∆Ú≈«¬ÒÚ∆«‚˙
’∞Û∆¡ªÒ¬∆ÍÃ∂ È≈ω‘∆‘ÀÕÍ∞«Ò√¡Î√ωÈ≈ÒØ⁄Á∆,Í≥‹≈ÏÁ∆«¬‘Ë∆’∞√Ó
√Ò≈Ó,√ÈÓ≈ÈÁ∆‘µ’Á≈‘ÀÕ
Á≈Á¬∂ «˜øÁ◊∆:
To ............................................................
..................................................................
..................................................................
¡ø’:E«‹ÒÁÈø.BA «‹.Èø.PUNPUN/2000/05393
⁄≈ȉںҋªÁ≈≈‘...
√ø√≈Íë√µËÒ∂÷’¡≈͉∂ «Ú⁄Ò∆‘⁄ø«◊¡≈¬∆Á≈«√‘≈Í∞√Â’ª
˘«ÁøÁ≈‘ÀÕÍ∞√Â’√≈Ê,«◊¡≈È,√∞‘‹Â∂ √∞ÍÈÍÃÚ≈‹Á≈Ìø‚≈‘ÀÕ
«¬‘≈‘Á√≈Ú≈‘À Â∂ «˜øÁ◊∆Á∂ Ó≈‰Á≈‘≈√ÒÕ«¬√∂ Ò¬∆◊Ø ’∆
Í∞√Â’ª˘ÓÈ∞µ÷Á∆¡ª√ÌÂØ∫⁄ø◊∆¡ªÁØ√¡≈÷Á≈‘ÀÕ
«¬‘√Ω Î∆√Á∆√≈÷’∂ Ò≈ÍêÂÁ∆«‹Ò∑≈Ò≈«¬Ï∂ ∆Á∆«¬Ó≈Â
‘ÀÕ‘Ø Èª≈‹ªÒ¬∆√Ï’Â∂ ÍÃ∂ È≈√ÃØÂÕ
«‹µÊ∂ Í∞√Â’ªÁ≈√ø◊Ó≈«‰¡≈‹ªÁ≈‘À,¿∞µÊ∂ «˜øÁ◊∆Á≈¡È»·≈ø◊
‘ÀÕ’Ò≈È≈Ò«˜øÁ◊∆˘«Ï‘Âω≈¿π‰Á≈≈‘Í∞√Â’√≈Ê«Úº⁄Ø∫
‘∆«È’ÒÁ≈‘ÀÕ
.
.
.
⁄∂ÂøÈÒØ’ªÁ∂ «Íø‚‹∆Á≈Á∆«¬‘Ò≈«¬Ï∂ ∆÷∞ÁÏØÒÁ∆‘ÀÕ
«‹√«Úµ⁄«˜øÁ◊∆Á≈,ÏÁÒ≈˙Á≈Â∂ √»‘∂ √∞Í«È¡ªÁ≈
√øÁ∂Ù‘ÀÕ
¡≈͉∂ ÚµÒÏ∞Ò≈¿∞∫Á∆«¬Ó≈Â,Ù‘∆Á¬∂ ¡≈˜ÓÂ∂ ◊Ø ’∆
Á∂ «ÚÙÚÍz«√µËÈ≈ÚÒ“Óª”Á≈ÍzÂ∆’ÓÈÁ∂ ÚÒÚ«Ò¡ª
鱧 ‡∞ßÏÁ≈‘ÀÕÍ∞√Â’ªÁ∂ ÓØÂ∆¡≈∫Ú◊∂ ÙÏÁªÈ≈Ò√ßÚ≈Á
⁄≈¿∞∫Á∂ ÓÈÓ√’ʵ’Á∂,‘≈Á∂ È‘∆∫ √◊Ø∫ “¡√Ò∆
«¬È√≈ȔωÓß«˜ÒÁ∂ Áª”Â∂ «‹µÂÁ≈Í⁄Ó
Ò«‘≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕÍ∞√Â’ª«Úµ⁄«˜ßÁ◊∆ÓΩÒÁ∆‘À,‘Ω√Ò∂ Â∂
Ï∞ÒßÁ«¬≈«Á¡≈∫È≈Ò√¯”Â∂ Â∞ Á∆‘ÀÕ
.
.
«˜øÁ◊∆Â∂ √Ó≈‹˘√∞÷≈Ú∂∫∞÷ÂØ ÈÒ¬∆¡≈˙,
«¬√⁄≈ȉÁ∂ ≈‘Â∞ ∆¬∂Õ
≈‘Á√∂ ∂

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Έγχυση Βάρος Έκδοση
Έγχυση Βάρος Έκδοση Έγχυση Βάρος Έκδοση
Έγχυση Βάρος Έκδοση warykeeper603
 
Αρχαία κωμωδία,Ειρήνη Λόη
Αρχαία κωμωδία,Ειρήνη ΛόηΑρχαία κωμωδία,Ειρήνη Λόη
Αρχαία κωμωδία,Ειρήνη ΛόηIliana Kouvatsou
 
En la fuente, primera parte
En la fuente, primera parteEn la fuente, primera parte
En la fuente, primera parteAna Ovando
 
Η Αρχαία Θεατρική Παράσταση, Μαρία Τσακμάκη
Η Αρχαία Θεατρική Παράσταση, Μαρία ΤσακμάκηΗ Αρχαία Θεατρική Παράσταση, Μαρία Τσακμάκη
Η Αρχαία Θεατρική Παράσταση, Μαρία ΤσακμάκηIliana Kouvatsou
 
Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie MakerWindows Live Movie Maker
Windows Live Movie Makerfotis mposmos
 
O xronos den perimenei kanenan
O xronos den perimenei kanenanO xronos den perimenei kanenan
O xronos den perimenei kanenanprosinnerzweb
 
Lemonia anna koubaroy-1083257_stamatia_xenou_1090195
Lemonia anna koubaroy-1083257_stamatia_xenou_1090195Lemonia anna koubaroy-1083257_stamatia_xenou_1090195
Lemonia anna koubaroy-1083257_stamatia_xenou_1090195ssusera7370e
 
Lemonia anna koubaroy_1083257_stamatia_xenou_1090195
Lemonia anna koubaroy_1083257_stamatia_xenou_1090195Lemonia anna koubaroy_1083257_stamatia_xenou_1090195
Lemonia anna koubaroy_1083257_stamatia_xenou_1090195LemoniaAnnaKoubarou
 
Protaseis gia yposthriktiko yliko 2
Protaseis gia yposthriktiko yliko 2Protaseis gia yposthriktiko yliko 2
Protaseis gia yposthriktiko yliko 2ssuser04ff74
 
4o pekes programma synedrioy
4o pekes programma synedrioy4o pekes programma synedrioy
4o pekes programma synedrioyssuser04ff74
 
Ο Shaun Τ Rockin' Σώμα DVD Προπόνηση
Ο Shaun Τ Rockin' Σώμα DVD Προπόνηση Ο Shaun Τ Rockin' Σώμα DVD Προπόνηση
Ο Shaun Τ Rockin' Σώμα DVD Προπόνηση hollowleader7491
 
λαρισα προγραμμα 17 6-15
λαρισα προγραμμα  17 6-15λαρισα προγραμμα  17 6-15
λαρισα προγραμμα 17 6-15dakekavalas
 
Chrysanthi takoumaki 1083425_efimia_grimani_1083316
Chrysanthi takoumaki 1083425_efimia_grimani_1083316Chrysanthi takoumaki 1083425_efimia_grimani_1083316
Chrysanthi takoumaki 1083425_efimia_grimani_1083316ChrysanthiTakoumaki
 
Anaskopisi Eisigiseon Hmerida Fysi
Anaskopisi Eisigiseon Hmerida FysiAnaskopisi Eisigiseon Hmerida Fysi
Anaskopisi Eisigiseon Hmerida Fysiaigaiopelagitis
 
Η τιμή της αγάπης
Η τιμή της αγάπηςΗ τιμή της αγάπης
Η τιμή της αγάπηςsyrkamidou
 
Dimopoulou nansy 1083390
Dimopoulou nansy 1083390Dimopoulou nansy 1083390
Dimopoulou nansy 1083390NansyDimopoyloy
 

Was ist angesagt? (20)

Un suceso
Un sucesoUn suceso
Un suceso
 
Έγχυση Βάρος Έκδοση
Έγχυση Βάρος Έκδοση Έγχυση Βάρος Έκδοση
Έγχυση Βάρος Έκδοση
 
Αρχαία κωμωδία,Ειρήνη Λόη
Αρχαία κωμωδία,Ειρήνη ΛόηΑρχαία κωμωδία,Ειρήνη Λόη
Αρχαία κωμωδία,Ειρήνη Λόη
 
En la fuente, primera parte
En la fuente, primera parteEn la fuente, primera parte
En la fuente, primera parte
 
Η Αρχαία Θεατρική Παράσταση, Μαρία Τσακμάκη
Η Αρχαία Θεατρική Παράσταση, Μαρία ΤσακμάκηΗ Αρχαία Θεατρική Παράσταση, Μαρία Τσακμάκη
Η Αρχαία Θεατρική Παράσταση, Μαρία Τσακμάκη
 
Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie MakerWindows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker
 
O xronos den perimenei kanenan
O xronos den perimenei kanenanO xronos den perimenei kanenan
O xronos den perimenei kanenan
 
Γεώργιος Ιακωβιδης Poutoka
Γεώργιος Ιακωβιδης PoutokaΓεώργιος Ιακωβιδης Poutoka
Γεώργιος Ιακωβιδης Poutoka
 
European code day
European code dayEuropean code day
European code day
 
Lemonia anna koubaroy-1083257_stamatia_xenou_1090195
Lemonia anna koubaroy-1083257_stamatia_xenou_1090195Lemonia anna koubaroy-1083257_stamatia_xenou_1090195
Lemonia anna koubaroy-1083257_stamatia_xenou_1090195
 
Lemonia anna koubaroy_1083257_stamatia_xenou_1090195
Lemonia anna koubaroy_1083257_stamatia_xenou_1090195Lemonia anna koubaroy_1083257_stamatia_xenou_1090195
Lemonia anna koubaroy_1083257_stamatia_xenou_1090195
 
Protaseis gia yposthriktiko yliko 2
Protaseis gia yposthriktiko yliko 2Protaseis gia yposthriktiko yliko 2
Protaseis gia yposthriktiko yliko 2
 
4o pekes programma synedrioy
4o pekes programma synedrioy4o pekes programma synedrioy
4o pekes programma synedrioy
 
Ο Shaun Τ Rockin' Σώμα DVD Προπόνηση
Ο Shaun Τ Rockin' Σώμα DVD Προπόνηση Ο Shaun Τ Rockin' Σώμα DVD Προπόνηση
Ο Shaun Τ Rockin' Σώμα DVD Προπόνηση
 
λαρισα προγραμμα 17 6-15
λαρισα προγραμμα  17 6-15λαρισα προγραμμα  17 6-15
λαρισα προγραμμα 17 6-15
 
Chrysanthi takoumaki 1083425_efimia_grimani_1083316
Chrysanthi takoumaki 1083425_efimia_grimani_1083316Chrysanthi takoumaki 1083425_efimia_grimani_1083316
Chrysanthi takoumaki 1083425_efimia_grimani_1083316
 
Anaskopisi Eisigiseon Hmerida Fysi
Anaskopisi Eisigiseon Hmerida FysiAnaskopisi Eisigiseon Hmerida Fysi
Anaskopisi Eisigiseon Hmerida Fysi
 
Η τιμή της αγάπης
Η τιμή της αγάπηςΗ τιμή της αγάπης
Η τιμή της αγάπης
 
Aoratos po
Aoratos poAoratos po
Aoratos po
 
Dimopoulou nansy 1083390
Dimopoulou nansy 1083390Dimopoulou nansy 1083390
Dimopoulou nansy 1083390
 

Mehr von Harchand Bhinder (20)

May-June 22 TARKSHEEL
May-June 22 TARKSHEELMay-June 22 TARKSHEEL
May-June 22 TARKSHEEL
 
May22 hindi
May22 hindiMay22 hindi
May22 hindi
 
Mar-Apr22TARKSHEEL
Mar-Apr22TARKSHEELMar-Apr22TARKSHEEL
Mar-Apr22TARKSHEEL
 
March 22 Hindi
March 22 HindiMarch 22 Hindi
March 22 Hindi
 
Jan-feb 22 TARKSHEEL
Jan-feb 22 TARKSHEELJan-feb 22 TARKSHEEL
Jan-feb 22 TARKSHEEL
 
Jan 22 hindi
Jan 22 hindiJan 22 hindi
Jan 22 hindi
 
Dec 21 hindi
Dec 21 hindiDec 21 hindi
Dec 21 hindi
 
Nov-Dec21TARKSHEEL
Nov-Dec21TARKSHEELNov-Dec21TARKSHEEL
Nov-Dec21TARKSHEEL
 
Sep-Oct 21 TARKSHEEL
Sep-Oct 21 TARKSHEELSep-Oct 21 TARKSHEEL
Sep-Oct 21 TARKSHEEL
 
Oct 21 hindi
Oct 21 hindiOct 21 hindi
Oct 21 hindi
 
July 21 hindi
July 21 hindiJuly 21 hindi
July 21 hindi
 
July Aug 21 TARKSHEEL
July Aug 21 TARKSHEELJuly Aug 21 TARKSHEEL
July Aug 21 TARKSHEEL
 
June 21 hindi
June 21 hindiJune 21 hindi
June 21 hindi
 
May june 21 TARKSHEEL
May june 21 TARKSHEELMay june 21 TARKSHEEL
May june 21 TARKSHEEL
 
TSP17
TSP17TSP17
TSP17
 
Jan Apr 21 hindi
Jan Apr 21 hindiJan Apr 21 hindi
Jan Apr 21 hindi
 
Mar-Apr 21 TARKSHEEL
Mar-Apr 21 TARKSHEELMar-Apr 21 TARKSHEEL
Mar-Apr 21 TARKSHEEL
 
Jan feb 21 TARKSHEEL
Jan feb 21 TARKSHEELJan feb 21 TARKSHEEL
Jan feb 21 TARKSHEEL
 
Dec 20 hindi
Dec 20 hindiDec 20 hindi
Dec 20 hindi
 
Nov Dec 20 TARKSHEEL
Nov Dec 20 TARKSHEELNov Dec 20 TARKSHEEL
Nov Dec 20 TARKSHEEL
 

Sep-Oct 20 TARKSHEEL

 • 2. ⁄øÁ∂ ¡Â∂ ⁄È≈ÚªÌ∂‹‰Ò¬∆ÍÂ≈: ÏÒÏ∆ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò IHAECAG@BH Óπæ÷√ßÍ≈Á’ √ßÍ≈Á’∆ÏØ ‚ ‘∂Ó≈‹√‡ÀÈØ IHGFIECEFA ≈Ó√ÚÈÒæ÷∂Ú≈Ò∆ IE@A@@FFBF ‹√ÚßÂÓØ‘≈Ò∆ IHEEEC@GBA Í≈ÒÏ≈◊Íπ IDAGCACGCH balbirlongowal1966@gmail.com Óπæ÷√ßÍ≈Á’ Óπæ÷ÍzÏßË’ √π÷«ÚßÁÏ≈◊Íπ (IDAGDBGECH) «ÚÁ∂Ù∆ÍzÂ∆«ÈË ¡ÚÂ≈«◊æÒ,’ÀÈ∂‚≈ ¡º¤«√øÿ÷ÒÚ∆ (+DD-GDH-FCE-AAHE) Ó≈.Ì‹È«√ßÿ’ÀÈ∂‚≈ ÏÒÁ∂Ú«‘Í≈,‡ª‡Ø √Ò≈È≈:A@@πͬ∂ «ÚÁ∂Ù:BEÔ±.¡À√.‚≈Ò √Ú’:‘ÍÃ∆“»Ï∆” IFSC : PUNB0004400 ÒØÛ«¬√◊µÒÁ∆È‘∆∫«’√≈‚∂ «Úµ⁄ «ÚÙÚ≈√’ÈÁ∆⁄≈‘‘ØÚ∂,√◊Ø∫ ‹≈ȉÁ∆⁄≈‘‘؉∆⁄≈‘∆Á∆‘ÀÕ «‹‘Û∆«’«ÏÒ’∞Ò¿∞Ò‡◊µÒ‘ÀÕ ≈«‹øÁÌÁΩÛ«ÍÃø‡,ÍÃ’≈Ù’¡Â∂ Ó≈Ò’ ¯Ø∫Â’Ù∆Ò√π√≈«¬‡∆Í≥‹≈Ï(«‹.)È∂ ¡æÍ» ¡≈‡ÍÃÀµ√Ù≈‘’؇(‹ÒøË)ÂØ∫¤ÍÚ≈’∂ Óπæ÷ Á¯ÂÂ’Ù∆Ò√π√≈«¬‡∆Í≥‹≈Ï(«‹.) ÏÈ≈Ò≈Í≥‹≈ÏÂØ∫‹≈∆’∆Â≈Õ ‘Ú≈Á∂ ∞÷ÏÁÒ‰”Â∂ ÏÛ≈ȵ⁄∂,ÏÛ≈‡µÍ∂ «‹È∑ªÁ∂ √≈«Ó¡≈È∂ ‚ØÒ⁄∞µ’∂ √È ¿∞È∑ª¡ÀÒ≈È’«ÁµÂ≈ «’∞µ÷‘∞‰ÙªÂ‘Ø ◊¬∂ ‘È «’‘∞‰Â»Î≈ÈÁ≈ÁÓ‡∞µ‡⁄∞µ’≈‘À «‹Ú∂∫«’‹≈‰Á∂ È≈‘؉ ¡ÀÒ≈ȪÁ≈»Î≈Ȫ”Â∂ ’ج∆¡√È‘∆∫‘∞øÁ≈ «‹Ú∂∫«’‹≈‰Á∂ È≈‘؉ »Î≈ȪÁ∆Ú‹∑≈∞µ÷È‘∆∫‘∞øÁ∂ √◊Ø∫¿∞‘‘∞µ‡‘∞øÁ≈‘À «‹‘Û≈ËÂ∆Á≈Ó∞÷Û≈ØÒ«ÁøÁ≈‘À «‹Ú∂∫«’‹≈‰Á∂ È≈‘؉ ¿∞‘‘∞øÓ√Ï‘∞Â◊«‘≈√∆ «‹µÊØ∫»Î≈È‹ø«Ó¡≈√∆ √∞‰Ø,˙ÌÓÁ∂ Í∞µÂØ ‘Ú≈È∂ «ÁÙ≈ÏÁÒ∆‘À ‘Ú≈ÏøÁ‘Ø È‘∆∫√’Á∆ ‹ÁØ∫µ’ËÂÁ≈Ó∞÷Û≈ ‡«‘’◊∞Ò‹≈È‘∆∫‘∞øÁ≈ Â∞‘≈‚∂ √≈«Ó¡≈È∂ ¡µ‹Ú∆«‚µ◊∂ ÌÒ’Ú∆«‚µ◊∂ ‘Ú≈¬∂√∂ «ÁÙ≈”Â∂ Î∂ Ú◊‰∆‘À »Î≈ȪÈ∂ ’Á∆Ú∆Ó≈ÂÈ‘∆∫÷≈Ë∆ »Î≈ȪÈ∂ ’Á∂ Ó≈ÂÈ‘∆∫÷≈Ë∆ «˜øÁ◊∆ ‹Ø ’∞fiÈ‘∆∫‘∞øÁ∆Ú∆ ≈«ÁÈÒ‘» Í∆‰Á∂ √ӵʑÀÕ ÓΩ ‹Ø Ï‘∞Â’∞fi‘∞øÁ∆‘ج∆Ú∆ ⁄Ø ªÚª◊fi͇Á∆‘À Â∂ ϵ√’∞fiÈ‘∆∫’√’Á∆ «√Ú≈¬∂ «¬µ’Â∆Ò≈ÂØÛ√’‰ÂØ∫Õ ...χÀ∫‚√Ò I√ÂøÏ (’«ÚÂ≈«ÁÚ√”Â∂)
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55. «¬Ï» Î≈ÂÓ≈Â∞ ’∆Á∂ AHÚ’∆Òª(Progressive Lawyer Association) Á∂ √Ó»‘ «Úµ⁄Ø∫«¬µ’√∆,«‹‘Û∂ ÓÈ∞µ÷∆¡«Ë’≈ªÁ∆ÒÛ≈¬∆ÒÛ«Á¡ªËµ’∂Ù≈‘∆,¡Ω ª, ◊∆Ϫ¡Â∂ ÒÂ≈«Û¡ª¿∞µÍ‘∞øÁ∂ ¡«Â¡≈⁄≈ª«ıÒ≈¯¡≈Ú≈˜Ï∞ÒøÁ’Á∂ √ÈÕ «‹È∑ª˘Â∞ ’∆‘’»ÓÂÈ∂ Ó≈⁄B@AG«Úµ⁄’∞ «ÁÙÀÚØÒ»ÙÈ∆¯ø‡Á∂ ÓÀ∫ϑ؉ Á≈«¬Ò˜≈ÓÒ≈’∂¡µÂÚ≈Á∆◊Á≈È«ÁµÂ≈Õ B‹ÈÚ∆B@B@ÂØ∫¡≈͉∂ √≈Ê∆¡ª√Ó∂«¬Ï» C@@‘Ø ‹∂Ò∑ª«Úµ⁄ÏøÁ ’Ú∆¡ª,◊≈«¬’ª,¡«Ë¡≈Í’ª,«Ú«Á¡≈Ê∆¡ª,«⁄øÂ’ª√Ó∂ÂÌ∞µ÷‘ÛÂ≈Ò”Â∂ √∆Õ BCH«ÁȪÁ∆ÒøÏ∆Ì∞µ÷‘ÛÂ≈ÒÂØ∫Ï≈¡ÁÂ∞ ’∆Á∆ÒÛ≈’» Ú∆ª◊‰≈«¬√Â≈ÈÏ∞Ò Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò«Úµ⁄⁄ø◊∂/Ï≈Ï∆Ú≈Ò∂ √Ó≈‹Á∆¿∞√≈∆Ò¬∆‹»fi«Á¡ª¡≈͉∆‹≈È’∞ Ï≈È’◊¬∆ÕÍ» ≈Â∞ ’∆ ¡Â∂Á∞È∆¡ªÌÁ∂«¬È√≈ÎÍ√øÁÒØ’¿∞Á≈√‘ÈÕÂ∞ ’∆Á∂ÒØ’ªÈ∂¿∞√Á∆∞÷√Â∆Á∂ڒ¿∞√Á∆Á∂‘˘Î∞µÒªÈ≈Ò ÒµÁ’∂ ¿∞√Á∆’Ï”Â∂ ¿∞√Á≈Ú’≈ÒÂÚ≈Ò≈’≈Ò≈’؇µ÷«ÁµÂ≈Õ«¬Ï» Á∂ √∞ÍÈ∂ ¡≈’≈Ù«‹øÈ∂ «ÚÙ≈Ò√ÈÕ«‹È∑ª «Úµ⁄ÒØ’≈¬∆Á∂ÌÒ∂Á≈ø◊«Ï÷«¡≈‘Ø«¬¡≈√∆Õ Ô» Í∆¡ÈÒ≈«¬¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ,ÚÒ‚Ò≈«¬¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ¡Â∂ Á∞È∆¡ªÌÁ∂ «¬È√≈ÎÍ√øÁÒØ’ªÈ∂ ÓÈ∞µ÷∆¡«Ë’≈ªÁ∂ «¬‘Ȫ«‘ÂÀÙ∆¡ªÁ∆¡≈Ú≈˜Ï∞ÒøÁ’∆Â∆√∆Õ«¬Ï» È∂ Ï∂«¬È√≈Î∆«÷Ò≈ÎÒøÏ∆Ì∞µ÷‘ÛÂ≈Ò µ÷’∂¡≈͉∂¡≈ÁÙªÈ≈ÒÚÎ≈«ÈÌ≈¬∆Â∂ÍÏÂØ∫Ì≈∆ÓΩÂÁ≈√Â≈⁄∞«‰¡≈Õ «¬Ï»Î≈ÂÓ≈‘∞‰‘µ’√µ⁄Ò¬∆‹»fi‰Á≈ÍÃÂ∆’‘ÀÕ¿∞√Á∆’∞ Ï≈È∆¡‹≈¬∆∫È‘∆∫‹≈¬∂◊∆Õ √ø◊≈Ó∆¡Ò«ÚÁ≈:«¬Ï» ¯≈ÂÓ≈ Ù‘∆ÁÌ◊«√øÿÂ∂ Â’Ù∆ÒÒ«‘Á∂ Ó‘»Ó’ΩÓ∆È≈«¬’‚≈.È∂∫ÁÁ≈ÌØÒ’Á∆Ô≈Á«Úµ⁄ √ÂøÏÁ∂ ¡≈÷∆‘ÎÂ∂ Â’Ù∆ÒÂ≈Á≈⁄≈ȉÒÀ ’∂ ÒØ’Áª”Â∂ Á√Â’Á∂‰∆‘ÀÕ“Â’Ù∆Ò”ÓÀ◊˜∆ÈÂ∂ E Â’Ù∆ÒÍ∞√Â’ªÁ≈√Àµ‡(’∆ÓÂB@@∞ͬ∂)Í≈·’ªÂµ’Í∞µ‹Á≈’È≈‘ÀÕÍ∞√Â’ªÁ≈√Àµ‡È∂ÛÒ∆«¬’≈¬∆,˜ØÈ ¡≈◊»¡ªÂ∂ √»Ï≈¬∆¡≈◊»¡ª’ØÒ¿∞ÍÒÏˑج∂◊≈Õ«◊¡≈È»Í∆«¬‘⁄≈ȉ‘∆¡«◊¡≈ÈÂ≈Â∂ ¡øË«ÚÙÚ≈ÙªÁ∂ ‘È∂ ∂˘Ó≈ÂÁ∂‰Á∂√ӵʑÀÕ È≈«¬’ªÁ∆Ô≈Á”⁄Úø‚∆¬∂ ⁄≈ȉ Ò≈«¬ÎÓÀ∫Ï«ÙÍ:ÓπÛÙπ » ‘ج∆Ò≈¬∆ÎÓÀÏ«ÙÍ«Úº⁄√ÌȪ’Ù∆ÒÍ≈·’ª/√È∂‘∆¡ªÁ∂ √«‘ÔØ◊Á∆ÒØÛ˛Õ «Ú√Ê≈‹≈‰’≈∆Í≥È≈AD”Â∂ ÍÛ∑ØÕ ‹ÒøËÁ∆AE√≈Ҫϑ≈ÁÒÛ’∆’∞√Ó¿∞√Á≈ÓØÏ≈¬∆Ò÷Ø‘’∂ ÁΩÛ‘∂ Ò∞‡∂«¡ªÁ≈Ó∞’≈ÏÒ≈’’∂ «‘øÓÂÂ∂ ÁÒ∂ ∆Á∆«Ó√≈Òω∆‘ÀÕ¡≈͉∂ ÂØ∫¿∞Ó⁄ Úµ‚∂/Â’Û∂ Ò∞‡∂ ∂ Á≈Ó∞’≈ÏÒ≈’∆Â≈,Á≈ÂÁ≈Ú≈Ú∆Ø«’¡≈Õ¿∞√È∂ ‹÷Ó∆◊∞µ‡ È≈Ò‘∆«¬µ’Ò∞‡∂ ∂ ˘ÁπÏØ⁄«Ò¡≈Õ’∞√ÓÚµÒØ∫’∆Â∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ Á∆Ú≈«¬ÒÚ∆«‚˙ ’∞Û∆¡ªÒ¬∆ÍÃ∂ È≈ω‘∆‘ÀÕÍ∞«Ò√¡Î√ωÈ≈ÒØ⁄Á∆,Í≥‹≈ÏÁ∆«¬‘Ë∆’∞√Ó √Ò≈Ó,√ÈÓ≈ÈÁ∆‘µ’Á≈‘ÀÕ Á≈Á¬∂ «˜øÁ◊∆:
 • 56. To ............................................................ .................................................................. .................................................................. ¡ø’:E«‹ÒÁÈø.BA «‹.Èø.PUNPUN/2000/05393 ⁄≈ȉںҋªÁ≈≈‘... √ø√≈Íë√µËÒ∂÷’¡≈͉∂ «Ú⁄Ò∆‘⁄ø«◊¡≈¬∆Á≈«√‘≈Í∞√Â’ª ˘«ÁøÁ≈‘ÀÕÍ∞√Â’√≈Ê,«◊¡≈È,√∞‘‹Â∂ √∞ÍÈÍÃÚ≈‹Á≈Ìø‚≈‘ÀÕ «¬‘≈‘Á√≈Ú≈‘À Â∂ «˜øÁ◊∆Á∂ Ó≈‰Á≈‘≈√ÒÕ«¬√∂ Ò¬∆◊Ø ’∆ Í∞√Â’ª˘ÓÈ∞µ÷Á∆¡ª√ÌÂØ∫⁄ø◊∆¡ªÁØ√¡≈÷Á≈‘ÀÕ «¬‘√Ω Î∆√Á∆√≈÷’∂ Ò≈ÍêÂÁ∆«‹Ò∑≈Ò≈«¬Ï∂ ∆Á∆«¬Ó≈ ‘ÀÕ‘Ø Èª≈‹ªÒ¬∆√Ï’Â∂ ÍÃ∂ È≈√ÃØÂÕ «‹µÊ∂ Í∞√Â’ªÁ≈√ø◊Ó≈«‰¡≈‹ªÁ≈‘À,¿∞µÊ∂ «˜øÁ◊∆Á≈¡È»·≈ø◊ ‘ÀÕ’Ò≈È≈Ò«˜øÁ◊∆˘«Ï‘Âω≈¿π‰Á≈≈‘Í∞√Â’√≈Ê«Úº⁄Ø∫ ‘∆«È’ÒÁ≈‘ÀÕ . . . ⁄∂ÂøÈÒØ’ªÁ∂ «Íø‚‹∆Á≈Á∆«¬‘Ò≈«¬Ï∂ ∆÷∞ÁÏØÒÁ∆‘ÀÕ «‹√«Úµ⁄«˜øÁ◊∆Á≈,ÏÁÒ≈˙Á≈Â∂ √»‘∂ √∞Í«È¡ªÁ≈ √øÁ∂Ù‘ÀÕ ¡≈͉∂ ÚµÒÏ∞Ò≈¿∞∫Á∆«¬Ó≈Â,Ù‘∆Á¬∂ ¡≈˜ÓÂ∂ ◊Ø ’∆ Á∂ «ÚÙÚÍz«√µËÈ≈ÚÒ“Óª”Á≈ÍzÂ∆’ÓÈÁ∂ ÚÒÚ«Ò¡ª 鱧 ‡∞ßÏÁ≈‘ÀÕÍ∞√Â’ªÁ∂ ÓØÂ∆¡≈∫Ú◊∂ ÙÏÁªÈ≈Ò√ßÚ≈Á ⁄≈¿∞∫Á∂ ÓÈÓ√’ʵ’Á∂,‘≈Á∂ È‘∆∫ √◊Ø∫ “¡√Ò∆ «¬È√≈ȔωÓß«˜ÒÁ∂ Áª”Â∂ «‹µÂÁ≈Í⁄Ó Ò«‘≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕÍ∞√Â’ª«Úµ⁄«˜ßÁ◊∆ÓΩÒÁ∆‘À,‘Ω√Ò∂ Â∂ Ï∞ÒßÁ«¬≈«Á¡≈∫È≈Ò√¯”Â∂ Â∞ Á∆‘ÀÕ . . «˜øÁ◊∆Â∂ √Ó≈‹˘√∞÷≈Ú∂∫∞÷ÂØ ÈÒ¬∆¡≈˙, «¬√⁄≈ȉÁ∂ ≈‘Â∞ ∆¬∂Õ ≈‘Á√∂ ∂