Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
1
‫محمدمهدی‬
‫اکبرنژاد‬
‫اکبرنژاد‬ ‫سمیه‬
‫خلیلی‬ ‫علیرضا‬‫زارعی‬ ‫حامد‬ ‫باقری‬ ‫نیما‬
2
‫گروه‬ ‫اعضای‬
)In Situ Stresses(
1393/03/1 3
‫فهرست‬
‫مقدمه‬
‫جک‬‫تخت‬
‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬ ‫و‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬‫موجود‬
‫های‬ ‫روش‬‫گیر...
‫مقدمه‬
5
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫تنشها‬ ‫چرا‬
‫است‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫سنگ‬ ‫مکانیک‬ ‫اصول‬ ‫برای‬ ‫بنیادی‬ ‫مفهوم‬ ‫تنش‬.
‫...
‫در‬‫باش‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫برشی‬ ‫و‬ ‫عمودی‬ ‫نیروی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫فرضی‬ ‫یا‬ ‫واقعی‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬‫د‬.‫این‬...
‫است‬ ‫دومورد‬ ‫برجا‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫انگیزه‬:
‫است‬ ‫مرزی‬ ‫شرایط‬ ‫نیازمند‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫تحل...
‫نیروی‬ ‫به‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫جای‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫تنش‬‫ثقل‬,‫و‬ ‫ساختاری‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫ژئواستاتیک‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫واب...
‫شد‬ ‫سبب‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫پیچیدگی‬,‫مجزا‬ ‫نقطه‬ ‫دردو‬ ‫یکسان‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫که‬
‫نب...
‫ثقلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬:
‫تنش‬ ‫زمین‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سنگ‬ ‫بودن‬ ‫محصور‬ ‫بواسطه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫فوقانی‬ ‫طبقاتی‬ ‫وزن‬ ‫ا...
‫محلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬:
‫در‬ ‫تنش‬ ‫تمرکز‬ ‫مانند‬ ‫همجوار‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫یا‬ ‫طبقات‬ ‫جنس‬ ‫در‬ ‫ناهمگونی‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫...
BB‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬,‫فوق‬ ‫های‬ ‫نیرو‬ ‫مستقیم‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫چتر‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫خورده‬ ‫چین‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫د...
‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫های‬ ‫تنش‬:
‫نظیر‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫یا‬ ‫طبقات‬ ‫تشکیل‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تنش...
‫ها‬ ‫زایده‬:
‫طبقات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫تنش‬ ‫خوردگی‬ ‫هم‬ ‫بر‬ ‫باعث‬ ‫زمین‬ ‫اصلی‬ ‫طبقات‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫زایده‬ ‫و...
Flat Jack
16
Flat jack
‫فلت‬‫جک‬‫یکی‬‫از‬‫اولین‬‫روش‬‫های‬‫اندازگیری‬‫برجای‬‫تنش‬‫در‬‫سنگ‬‫است‬.‫فلسفه‬‫ی‬‫این‬‫آزمایش‬‫ایجاد‬‫اغ‬‫تشاش...
‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫مراحل‬‫روش‬‫فلت‬‫جک‬‫به‬‫این‬‫صورت‬‫است‬‫که‬‫اول‬‫دو‬‫نقطه‬‫به‬‫فاصله‬‫ی‬di
‫روی‬‫سنگ‬‫انتخاب‬‫و‬‫دو‬‫عدد‬‫...
‫جک‬‫وارد‬‫شکاف‬‫میشود‬‫وتزریق‬‫دوغاب‬‫سیمان‬‫به‬‫داخل‬‫شکاف‬‫شروع‬‫میشود‬‫که‬
‫درزهای‬‫بین‬‫شکاف‬‫و‬‫فلت‬‫جک‬‫پر‬‫شود‬‫تا...
‫زمانی‬‫که‬‫ما‬‫شکاف‬‫ایجاد‬‫کردیم‬‫و‬‫تنش‬‫فشاری‬‫وارد‬‫کردیم‬‫نقاط‬A‫و‬B‫ما‬‫به‬‫سمت‬‫شکاف‬‫حرکت‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫اینجا‬
‫ف...
Wj=‫جک‬ ‫فشار‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬
=‫جک‬ ‫طول‬ ‫نصف‬ C0
=‫جک‬ ‫مرکز‬ ‫تا‬ ‫اندازگیری‬ ‫نقطه‬ ‫فاصله‬ y
P=‫جک‬ ‫فشار‬...
W0=W1+W2
W1=‫محدود‬ ‫عرض‬ ‫با‬ ‫شیار‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬
W2=‫محوره‬ ‫دو‬ ‫تنش‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫شیار‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫جایی‬ ‫...
‫شیب‬ ‫با‬ ‫تونل‬ ‫دیوار‬ ‫یک‬ ‫امتداد‬ ‫از‬ ‫جک‬ ‫فلت‬ ‫تست‬ ‫سه‬7‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫درجه‬
‫گیری‬ ‫اندازه‬250‫در...
Flat jack
24
‫مزایا‬‫و‬‫معایب‬:
-‫در‬‫اندازه‬‫گیری‬‫تنش‬‫نرمال‬‫پین‬‫ها‬‫فرض‬‫میشود‬‫که‬‫رابطه‬‫ی‬‫تغییر‬‫شکل‬‫در‬‫باربرداری‬(‫حفاری‬)‫...
-‫این‬‫نتیجه‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫تنش‬‫های‬‫پسماند‬‫بین‬‫مسیر‬‫باربرداری‬‫و‬‫بارگذاری‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫اید‬‫که‬‫ب‬‫اعث...
Hydraulic Testing on Pre-existing Fractures & Hydraulic fracturing
‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬‫و‬‫مو‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬...
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تنش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫روش‬ ‫دو‬.‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬(Hydraulic
fracturing)...
)Hydraulic fracturing ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬(
‫منبس‬ ‫های‬ ‫پوش‬ ‫در‬ ‫توسط‬ ‫گمانه‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫شامل‬ ‫هیدرولیک...
‫ق‬ ‫سوراخ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ماکزیمم‬ ‫افقی‬ ‫تنش‬ ‫موقعیت‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫گمانه‬ ‫دیواره‬ ‫روی‬ ‫شکست‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫شکست‬ ‫موقعی...
2‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫کمیت‬‫ر‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫فشاری‬ ‫ودیگری‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫سیال‬ ‫فشار‬ ‫یکی‬ ،‫نگه‬ ‫...
‫فشارانسداد‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فرض‬ ‫برجا‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫محاسبه‬ ‫در‬shut-in pressure (Ps)‫حداقل‬ ‫افقی‬ ‫تنش‬ ‫برابر‬
‫باشد‬ ‫م...
‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نکات‬:
‫س‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫نواحی‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫پایدار‬ ‫گمانه‬ ‫آنکه‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫ندارد‬ ‫م...
‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬‫موج‬‫ود‬
(Hydraulic Testing on Pre-existing Fractures)
‫روش‬HTPF‫از‬ ‫ا...
‫نکات‬‫به‬ ‫مربوط‬‫موجود‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬:
‫سنگ‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫نواحی‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫پاید...
‫مثال‬:
‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫گرانیت‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫تسلیم‬ ‫در‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫آزمایش‬ ‫یک‬ ‫نتایج‬.
‫کششی‬ ‫مقاوم...
‫مثال‬:
‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫گرانیت‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫تسلیم‬ ‫در‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫آزمایش‬ ‫یک‬ ‫نتایج‬.
‫کششی‬ ‫مقاوم...
)Overcoring ‫های‬ ‫روش‬‫مغزه‬ ‫بیش‬‫گیری‬(
38
‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬Borre probe
39
Borre probe‫شود‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫همراه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫لوگر‬ ‫توسط‬.
‫گیری‬ ‫مغ...
‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫روش‬:
‫است‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫شامل‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫روش‬.
‫داد‬ ‫انجام‬...
4-‫شوند‬ ‫می‬ ‫راهنما‬ ‫گمانه‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫سنج‬ ‫کرنش‬ ‫گیجهای‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫میله‬ ‫نوک‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬.‫می‬ ‫مرحله‬ ‫این...
𝜀 𝜃 =
1
𝐸
[ 𝜎𝑥 + 𝜎 𝑦 𝐾1 − 2 1 − 𝜇2
𝜎𝑥 − 𝜎 𝑦 cos 2𝜃 + 2𝜏 𝑥𝑦 sin 2𝜃 𝐾2 − 𝜇𝜎𝑧 𝐾4]
𝜀 𝑧 =
1
𝐸
[𝜎𝑧 − 𝜇 𝜎𝑥 + 𝜎 𝑦 ] ‫هستند‬ ‫ثابت‬...
‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬USBM
‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬probe‫شد‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫گمانه‬ ‫در‬6‫با‬ ‫ق...
‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬USBM
45
‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫مخروطی‬ ‫کرنش‬ ‫محفظه‬ ‫توسط‬(Conical Strain Cell)
‫کف‬ ‫مخروط‬ ‫یا‬ ‫نیمکره‬ ‫به‬ ‫...
‫سنگ‬ ‫تنش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬‫کرنش‬ ‫محفظه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دریل‬ ‫گمانه‬ ‫یک‬ ‫اول‬ ‫ای‬ ‫نیمکره‬ ‫ی...
‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬Doorstopper
‫محفظه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬Doorstopper‫گمانه‬ ‫صاف‬ ‫صفحه‬ ‫کف‬ ‫به‬
‫...
‫اوایل‬ ‫در‬1932،leeman‫تکنیک‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬Doorstopper
‫سد‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫سنگی‬ ‫تونل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫تععین‬ ‫بر...
‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫محفظه‬ ‫یک‬Doorstopper‫سنجش‬ ‫سیستم‬ ‫که‬Doorstopper
‫عمیق‬(deep doorstopper gauge system)‫تازگی‬ ‫به‬ ‫شود...
DDGS
51
‫بزرگی‬ ‫به‬ ‫گمانه‬ ‫های‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫کاندا‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬518‫متر‬(943‫عمق‬ ‫متر‬
‫از‬‫سطح‬)‫که‬ ‫شد‬...
Core Discing
Fig. 5 Discing between 1,920 and 1,931.2 m depth. The core is
oriented with depth increasing from top to bott...
Core Discing
‫د‬ ‫تنش‬ ‫مشاهده‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫طبیعی‬ ‫بارگذاری‬ ‫پیش‬‫ر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫سنگ‬.‫نت‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬...
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تفسیر‬ ‫برای‬:
1-‫سنگ‬ ‫کششی‬ ‫مقاومت‬
2-‫سنگ‬ ‫پواسون‬ ‫نسبت‬
3-UC...
‫شکننده‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫مشاهدات‬Core Discing
‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫گمانه‬ ‫یا‬ ‫نمونه‬ ‫کل‬ ‫طول‬ ‫در‬...
‫ج‬ ‫از‬ ‫خوبی‬ ‫نشانه‬ ‫ها‬ ‫دیسک‬ ‫تقارن‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬‫هت‬
‫های‬ ‫تنش‬ ‫ای‬ ‫زاویه‬ ‫انحراف‬ ‫گی...
‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ، ‫شدگی‬ ‫دیسک‬ ‫در‬ ‫تقارن‬ ‫عدم‬
‫وج‬ ‫برشی‬ ‫تنش‬ ‫یک‬ ‫گمانه‬ ‫محور‬ ‫طول‬ ‫در...
‫نتیجه‬:
‫روش‬‫های‬‫متعددی‬‫جهت‬‫تعیین‬‫مقدار‬‫تنش‬‫برجا‬‫در‬‫تود‬‫ه‬
‫سنگ‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.‫روش‬‫جک‬‫تخت‬...
‫منابع‬:
In situ stress Marek Cała – Katedra Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki
In Situ Stresses &
Stress Measurement...
تنش های برجا
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

تنش های برجا

4.981 Aufrufe

Veröffentlicht am

شکست هیدرولیکی-جک تخت- بیش مغزه گیری

Veröffentlicht in: Ingenieurwesen
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • سلام اگه میشه فایل پاور پوینت شکست هیدرولیکی جک تخت بیش مغزه گیری رو بفرستین چون فایل پی دی اف در بعضی سلاید ها شکل جلو متنه
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

تنش های برجا

 1. 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ 1
 2. 2. ‫محمدمهدی‬ ‫اکبرنژاد‬ ‫اکبرنژاد‬ ‫سمیه‬ ‫خلیلی‬ ‫علیرضا‬‫زارعی‬ ‫حامد‬ ‫باقری‬ ‫نیما‬ 2 ‫گروه‬ ‫اعضای‬
 3. 3. )In Situ Stresses( 1393/03/1 3
 4. 4. ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬ ‫جک‬‫تخت‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬ ‫و‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬‫موجود‬ ‫های‬ ‫روش‬‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬(Overcoring) Core Discing ‫نتیجه‬ ‫منابع‬ 4 4 16 27 39 44 60 61
 5. 5. ‫مقدمه‬ 5
 6. 6. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫تنشها‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫سنگ‬ ‫مکانیک‬ ‫اصول‬ ‫برای‬ ‫بنیادی‬ ‫مفهوم‬ ‫تنش‬. ‫سه‬‫وجود‬ ‫سنک‬ ‫مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تنش‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫دلیل‬‫دارد‬: **‫حالت‬‫ب‬ ‫هم‬ ‫مستقیم‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫هستیم‬ ‫آن‬ ‫درک‬ ‫نیازمند‬ ‫ما‬ ‫داردو‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫موجودی‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫تنش‬‫ه‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫تنش‬ ‫حالت‬ ‫صورت‬. **‫درخالل‬‫سنگ‬ ‫کاوش‬,‫حالت‬(‫وضعیت‬)‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫ای‬ ‫برجسته‬ ‫بصورت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تنش‬.‫خ‬ ‫به‬ ‫این‬‫آن‬ ‫اطر‬ ‫که‬ ‫است‬(‫تنش‬)‫مجد‬ ‫باید‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫است‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫برخی‬ ‫بردارنده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سنگ‬ ‫در‬‫دا‬ ‫شود‬ ‫توزیع‬. **‫تنش‬‫وآشنانیست‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫خیلی‬:‫ب‬ ‫خود‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫وما‬ ‫است‬ ‫تانسوری‬ ‫کمیت‬ ‫یک‬‫تانسورها‬ ‫ا‬ ‫شویم‬ ‫نمی‬ ‫روبرو‬. 6
 7. 7. ‫در‬‫باش‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫برشی‬ ‫و‬ ‫عمودی‬ ‫نیروی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫فرضی‬ ‫یا‬ ‫واقعی‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬‫د‬.‫این‬ ‫است‬ ‫سطح‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫وبرشی‬ ‫عمودی‬ ‫تنشی‬ ‫اجزای‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫تانسورتنش‬ ‫نیروها‬. ‫حال‬ ‫کنددر‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫برشی‬ ‫نیروی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جامد‬ ‫جسم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫باید‬‫یک‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫گاز‬ ‫یا‬ ‫مایع‬.‫جهات‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫مساوی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فشاری‬ ‫حاوی‬ ‫گاز‬ ‫یا‬ ‫مایع‬ ‫یک‬ ‫عددی‬ ‫کمیت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫عمل‬ ‫مادی‬ ‫بصورت‬(‫اسکالر‬)‫است‬. 7
 8. 8. ‫است‬ ‫دومورد‬ ‫برجا‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫انگیزه‬: ‫است‬ ‫مرزی‬ ‫شرایط‬ ‫نیازمند‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬.‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫مرزی‬ ‫شرایط‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫در‬ ‫حفاری‬‫برجاست‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫زمینی‬ ‫زیر‬ ‫های‬. ‫دانش‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬(‫آگاهی‬)‫اساسی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫از‬(‫یعن‬ ‫اصلی‬ ‫عمده‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫امتداد‬ ‫یعی‬‫ی‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫شکست‬ ‫احتمال‬ ‫بیشترین‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫سنگ‬ ‫که‬ ‫امتدادی‬)... 8
 9. 9. ‫نیروی‬ ‫به‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫جای‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫تنش‬‫ثقل‬,‫و‬ ‫ساختاری‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫ژئواستاتیک‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫وابسته‬ ‫زمین‬ ‫مرفولوژی‬.‫ت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬‫وده‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫منطقه‬ ‫روبار‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫وزن‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫نخورده‬ ‫دست‬ ‫های‬ ‫سنگ‬.‫ها‬ ‫تنش‬ ‫این‬‫به‬ ‫سازه‬ ‫یک‬ ‫حفر‬ ‫هنگام‬,‫ش‬ ‫هایی‬ ‫تنش‬ ‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫زیرزمینی‬ ‫ای‬ ‫حفره‬ ‫یا‬‫ده‬ ‫جداره‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫شکستگی‬ ‫و‬ ‫تخریب‬ ‫نهایت‬ ‫ودر‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫تجاوز‬ ‫سنگ‬ ‫مقاومت‬ ‫از‬ ‫که‬‫و‬ ‫صو‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ناپایداری‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫حفاری‬ ‫مرز‬‫رت‬ ‫تدریجی‬ ‫همگرایی‬,‫طاق‬ ‫ریزش‬,‫مواردی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بروز‬ ‫ها‬ ‫دیواره‬ ‫شدن‬ ‫ورقه‬ ‫ورقه‬ ‫شود‬ ‫سنگ‬ ‫ناگهانی‬ ‫شکست‬ ‫و‬ ‫انفجار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خاص‬. 9
 10. 10. ‫شد‬ ‫سبب‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫پیچیدگی‬,‫مجزا‬ ‫نقطه‬ ‫دردو‬ ‫یکسان‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نباشند‬ ‫برابر‬ ‫باهم‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫مقادیر‬.‫زمین‬ ‫در‬ ‫برجا‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫مقدار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫تاثیر‬ ‫شامل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گذارد‬ ‫می‬: .1‫ثقلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ .2‫محلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ .3‫تکتونیکی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ .4‫باقیمانده‬ ‫های‬ ‫تنش‬ .5‫زمین‬ ‫های‬ ‫بلندی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ .6‫زایده‬‫ها‬‫ها‬ ‫پیوستگی‬ ‫نا‬ ‫های‬ ‫شکستگی‬ ‫اثر‬ 10
 11. 11. ‫ثقلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬: ‫تنش‬ ‫زمین‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سنگ‬ ‫بودن‬ ‫محصور‬ ‫بواسطه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫فوقانی‬ ‫طبقاتی‬ ‫وزن‬ ‫اثر‬ ‫در‬‫های‬ ‫یابند‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫ثقلی‬ ‫فشار‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫جانبی‬.‫عمق‬ ‫در‬ ‫سنگی‬ ‫توده‬ ‫چنانچه‬Z,‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫رابطه‬ ‫با‬ ‫تنش‬ ‫وضعیت‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫االستیک‬ ‫رفتار‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫برابر‬ ‫جانبی‬ ‫های‬‫بیان‬ ‫زیر‬ ‫شود‬ ‫می‬: γ:‫فوقانی‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫مخصوص‬ ‫وزن‬ δv:‫قائم‬ ‫ثقلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬σv = ϒ.Z V:‫سنگ‬ ‫پواسون‬ ‫ضریب‬ σH:‫ثقلی‬ ‫افقی‬ ‫تنش‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫نسبت‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬(K)‫از‬ ‫عبارتست‬: 11
 12. 12. ‫محلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬: ‫در‬ ‫تنش‬ ‫تمرکز‬ ‫مانند‬ ‫همجوار‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫یا‬ ‫طبقات‬ ‫جنس‬ ‫در‬ ‫ناهمگونی‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫این‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫سنگی‬ ‫ماسه‬ ‫های‬ ‫عدسی‬. ‫تکتونیکی‬ ‫های‬ ‫تنش‬: ‫ب‬ ‫گل‬ ‫و‬ ‫کوهزایی‬ ‫نظیز‬ ‫ساختی‬ ‫زمین‬ ‫و‬ ‫تکتونیکی‬ ‫نیروهای‬ ‫تاثیر‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫این‬‫می‬ ‫وجود‬ ‫ه‬ ‫زمین‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫تاثیر‬ ‫بواسطه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫همگن‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ‫قائم‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫آیند‬ ‫گردد‬ ‫زیاد‬ ‫نوسانات‬ ‫دارای‬ ‫محدود‬ ‫فاصله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شناسی‬.‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬1-2‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫می‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫خورده‬ ‫چین‬ ‫طبقات‬ ‫یکسری‬ ‫که‬ ‫موازی‬ ‫افقی‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫قائم‬ ‫تنش‬ ‫وضع‬ ‫و‬ ‫شود‬‫کند‬, ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫یکسانتغییر‬ ‫صورت‬ ‫به‬.‫خط‬ ‫طول‬ ‫در‬AA‫به‬ ‫ناودیس‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫واقعی‬ ‫قائم‬ ‫تنش‬60‫درصد‬ ‫مقدار‬ ‫بیشتراز‬Z,ϒ.‫رسد‬ ‫می‬ ‫صفر‬ ‫به‬ ‫طاقدیس‬ ‫زیر‬ ‫درست‬ ‫نقطه‬ ‫و‬.‫خط‬ ‫امتداد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ 12
 13. 13. BB‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬,‫فوق‬ ‫های‬ ‫نیرو‬ ‫مستقیم‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫چتر‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫خورده‬ ‫چین‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬‫انی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫تحتانی‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫به‬. 13
 14. 14. ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫های‬ ‫تنش‬: ‫نظیر‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫یا‬ ‫طبقات‬ ‫تشکیل‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫این‬ ‫کریستالیزاسیون‬.‫دگرگونی‬,‫گذاری‬ ‫رسوب‬,‫وجود‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫آب‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫تحکیم‬ ‫آید‬ ‫می‬.‫دارای‬ ‫که‬ ‫سنگ‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫کریستال‬ ‫بین‬ ‫مرز‬ ‫در‬ ‫حاصل‬ ‫تنش‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫یکدیگر‬ ‫مشابه‬ ‫آنها‬ ‫شدن‬ ‫سرد‬ ‫و‬ ‫بایشد‬ ‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫فیزیکی‬ ‫خواص‬‫می‬ ‫نوع‬ ‫ین‬ ‫باشد‬. ‫زمین‬ ‫های‬ ‫بلندی‬ ‫و‬ ‫پستی‬: ‫صاف‬ ‫نا‬ ‫زمین‬ ‫مورد‬ ‫در‬,‫تنش‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫ثقلی‬ ‫تنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫معین‬ ‫عمق‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنش‬ ‫مقدار‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زمین‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اضافی‬ ‫بارهای‬ ‫از‬ ‫ناشی‬.‫سطحی‬ ‫اضافی‬ ‫بارهای‬ ‫از‬ ‫تخمینی‬‫می‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫سطحی‬ ‫بار‬ ‫پروفیل‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫تواند‬1-3‫گیرد‬ ‫انجام‬. 14
 15. 15. ‫ها‬ ‫زایده‬: ‫طبقات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫تنش‬ ‫خوردگی‬ ‫هم‬ ‫بر‬ ‫باعث‬ ‫زمین‬ ‫اصلی‬ ‫طبقات‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫زایده‬ ‫وجود‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬.‫باشند‬ ‫سیل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دایک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ماگما‬ ‫نفوذ‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫زواید‬ ‫این‬.‫ب‬‫به‬ ‫سته‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫قائم‬ ‫و‬ ‫افقی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫زواید‬ ‫این‬ ‫مکانیکی‬ ‫خواص‬‫بیشتر‬ ‫شوند‬ ‫اولیه‬ ‫تنش‬ ‫از‬. ‫ها‬ ‫ناپیوستگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شکستگی‬ ‫اثر‬: ‫شود‬ ‫می‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫مجدد‬ ‫تنش‬ ‫توزیع‬ ‫نوعی‬ ‫باعث‬ ‫تودهسنگ‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ‫پدیده‬.‫امتد‬ ‫و‬ ‫جهت‬‫اد‬ ‫س‬ ‫بر‬ ‫وارده‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گسل‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درزه‬ ‫دسته‬‫نگ‬ ‫باشد‬ ‫منطقه‬ ‫های‬. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫برجا‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫معمول‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫روش‬: 1-Flat Jack2-‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬3-Overcoring 15
 16. 16. Flat Jack 16
 17. 17. Flat jack ‫فلت‬‫جک‬‫یکی‬‫از‬‫اولین‬‫روش‬‫های‬‫اندازگیری‬‫برجای‬‫تنش‬‫در‬‫سنگ‬‫است‬.‫فلسفه‬‫ی‬‫این‬‫آزمایش‬‫ایجاد‬‫اغ‬‫تشاش‬ ‫در‬‫سنگ‬‫و‬‫اندازه‬‫گیری‬‫و‬‫تحلیل‬‫پاسخ‬‫متناظر‬‫با‬‫اغتشاش‬‫ایجاد‬‫شده‬‫به‬‫شکل‬‫کرنش‬,‫جابه‬‫جایی‬‫و‬‫یا‬‫ثبت‬‫فشار‬ ‫هیدرولیک‬‫است‬. ‫فلت‬‫جک‬‫شامل‬‫دو‬‫صفحه‬‫ی‬‫فلزی‬‫به‬‫روی‬‫هم‬‫که‬‫دور‬‫تا‬‫دور‬‫محیط‬‫آن‬‫جوش‬‫داده‬‫شده‬‫و‬‫دارای‬‫لوله‬‫ی‬‫تغذیه‬ ‫کننده‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫به‬‫فلت‬‫جک‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫با‬‫فشار‬,‫اب‬‫یا‬‫روغن‬‫به‬‫داخل‬‫این‬‫صفحه‬‫ها‬‫وارد‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫از‬ ‫اجزای‬‫دیگر‬‫فلت‬‫جک‬‫میتوان‬‫به‬‫لوله‬‫ی‬‫تخلیه‬‫و‬‫گیج‬‫فشار‬‫و‬‫پمپ‬‫هیدرولیکی‬‫اشاره‬‫کرد‬. 17
 18. 18. ‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫مراحل‬‫روش‬‫فلت‬‫جک‬‫به‬‫این‬‫صورت‬‫است‬‫که‬‫اول‬‫دو‬‫نقطه‬‫به‬‫فاصله‬‫ی‬di ‫روی‬‫سنگ‬‫انتخاب‬‫و‬‫دو‬‫عدد‬‫پین‬‫به‬‫داخل‬‫سنگ‬‫وارد‬‫میکنم‬(A , B)‫و‬‫بین‬‫این‬‫نقاط‬‫یه‬ ‫سری‬‫گیج‬‫کشش‬‫سنج‬‫جایگذاری‬‫میشود‬‫البته‬‫این‬‫سیستم‬‫ممکن‬‫است‬‫هر‬‫طو‬‫ری‬‫پیاده‬ ‫شود‬(‫معموال‬‫به‬‫این‬‫طور‬‫هست‬‫که‬‫یه‬‫سیم‬‫تحت‬‫کشش‬‫بین‬‫این‬‫دو‬‫نقطه‬‫میگذارند‬‫و‬...) ‫در‬‫ادامه‬‫داخل‬‫سنگ‬‫حفاری‬‫شود‬‫تا‬‫شکافی‬‫ایجاد‬‫و‬‫پهنای‬‫این‬‫شکاف‬‫باید‬‫عریض‬‫و‬‫پهن‬ ‫باشد‬‫تا‬‫تنش‬‫های‬‫موثر‬‫در‬‫سرتاسر‬‫نقاط‬A‫و‬B‫به‬‫راحتی‬‫نمایش‬‫داده‬‫شود‬‫که‬‫این‬ ‫موضوع‬‫با‬‫عریض‬‫کردن‬‫شکاف‬‫تا‬‫حد‬‫سه‬‫برابر‬‫فاصله‬‫شکاف‬‫تا‬‫نقطه‬‫صورت‬‫می‬‫گ‬‫یرد‬. Flat jack 18
 19. 19. ‫جک‬‫وارد‬‫شکاف‬‫میشود‬‫وتزریق‬‫دوغاب‬‫سیمان‬‫به‬‫داخل‬‫شکاف‬‫شروع‬‫میشود‬‫که‬ ‫درزهای‬‫بین‬‫شکاف‬‫و‬‫فلت‬‫جک‬‫پر‬‫شود‬‫تا‬‫ارتباط‬‫بین‬‫جک‬‫و‬‫شکاف‬‫کامال‬‫تام‬‫ین‬‫شود‬. Flat jack 19
 20. 20. ‫زمانی‬‫که‬‫ما‬‫شکاف‬‫ایجاد‬‫کردیم‬‫و‬‫تنش‬‫فشاری‬‫وارد‬‫کردیم‬‫نقاط‬A‫و‬B‫ما‬‫به‬‫سمت‬‫شکاف‬‫حرکت‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫اینجا‬ ‫فلت‬‫جک‬‫با‬‫وارد‬‫کردن‬‫فشار‬‫از‬‫طریق‬‫آب‬‫یا‬‫روغن‬‫فاصله‬‫ی‬‫نقاط‬‫رو‬‫به‬‫همون‬‫حالتی‬‫که‬‫قبل‬‫از‬‫برش‬‫و‬‫یا‬‫شک‬‫افی‬‫که‬ ‫ایجاد‬‫کردیم‬‫میرساند‬‫و‬‫توی‬‫این‬‫حالت‬‫فرض‬‫میشود‬‫که‬‫فشاری‬‫که‬‫فلت‬‫جک‬‫وارد‬‫میکند‬‫برابر‬‫با‬‫میانگی‬‫ن‬‫تنش‬‫نرمال‬ ‫سرتاسر‬‫شکاف‬‫است‬‫و‬‫برابر‬‫با‬‫همون‬‫تنش‬‫قبل‬‫از‬‫حفاری‬‫است‬. Flat jack 20
 21. 21. Wj=‫جک‬ ‫فشار‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ =‫جک‬ ‫طول‬ ‫نصف‬ C0 =‫جک‬ ‫مرکز‬ ‫تا‬ ‫اندازگیری‬ ‫نقطه‬ ‫فاصله‬ y P=‫جک‬ ‫فشار‬ W0=‫حفاری‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شیار‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ S=‫جک‬ ‫بر‬ ‫عمود‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ‫تنش‬ Flat jack 21
 22. 22. W0=W1+W2 W1=‫محدود‬ ‫عرض‬ ‫با‬ ‫شیار‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ W2=‫محوره‬ ‫دو‬ ‫تنش‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫شیار‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ y0=‫شیار‬ ‫عرض‬ ‫نصف‬ Q=‫جک‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ‫تنش‬ ‫بدس‬ ‫را‬ ‫برجا‬ ‫تنش‬ ‫مقدار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫فوق‬ ‫روابط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مکان‬ ‫تغییر‬ ‫داشتن‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫با‬‫آورد‬ ‫ت‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫همسانگرد‬ ‫و‬ ‫همگن‬ ‫االستیک‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫برای‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫فرمول‬ ‫البته‬. Flat jack 22
 23. 23. ‫شیب‬ ‫با‬ ‫تونل‬ ‫دیوار‬ ‫یک‬ ‫امتداد‬ ‫از‬ ‫جک‬ ‫فلت‬ ‫تست‬ ‫سه‬7‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫درجه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬250‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شکاف‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زمین‬ ‫سطح‬ ‫زیر‬ ‫متر‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫های‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫برش‬ ‫تونل‬ ‫دیوار‬A=7.56 Mpa‫و‬ B=6.72MPa‫و‬C=7.50MPa‫ها‬ ‫آن‬ ‫جهات‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫تنش‬ ‫ی‬ ‫محاسبه‬: Flat jack 23
 24. 24. Flat jack 24
 25. 25. ‫مزایا‬‫و‬‫معایب‬: -‫در‬‫اندازه‬‫گیری‬‫تنش‬‫نرمال‬‫پین‬‫ها‬‫فرض‬‫میشود‬‫که‬‫رابطه‬‫ی‬‫تغییر‬‫شکل‬‫در‬‫باربرداری‬(‫حفاری‬)‫و‬ ‫بارگذاری‬(‫فشار‬‫فلت‬‫جک‬)‫برابر‬‫است‬‫البته‬‫این‬‫تغییر‬‫شکل‬‫سنگ‬‫در‬‫محدوده‬‫ی‬‫پین‬‫ها‬‫باید‬‫ا‬‫الستیک‬ ‫باشد‬. -‫تمرکز‬‫تنش‬‫در‬‫دور‬‫حفاری‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آید‬‫که‬‫این‬‫تنش‬‫اضافی‬‫گاهی‬‫اوقات‬‫منجر‬‫به‬‫توسعه‬‫ی‬‫ت‬‫غییر‬ ‫شکل‬‫غیر‬‫االستیک‬‫و‬‫باعث‬‫خراب‬‫شدن‬‫آزمایش‬‫می‬‫شود‬ -‫مشکل‬‫عمده‬‫این‬‫روش‬‫این‬‫هست‬‫که‬‫جهت‬‫تعیین‬‫تانسور‬‫تنش‬‫باید‬‫حداقل‬6‫تا‬‫ازمون‬‫در‬‫جهت‬‫های‬ ‫مختلف‬‫انجام‬‫شود‬‫که‬‫حالت‬‫ایده‬‫آل‬9‫ازمایش‬‫است‬‫که‬‫در‬‫دیواره‬‫و‬‫سقف‬‫و‬‫سینه‬‫کار‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬ Flat jack 25
 26. 26. -‫این‬‫نتیجه‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫تنش‬‫های‬‫پسماند‬‫بین‬‫مسیر‬‫باربرداری‬‫و‬‫بارگذاری‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫اید‬‫که‬‫ب‬‫اعث‬ ‫میشود‬‫فشار‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫برگشت‬‫پین‬‫ها‬‫به‬‫فاصله‬‫ی‬‫اصلی‬‫خود‬‫از‬‫تنش‬‫به‬‫وجود‬‫آمده‬‫از‬‫برشی‬‫از‬‫شک‬‫اف‬‫مختلف‬ ‫باشد‬. -‫با‬‫این‬‫اوصاف‬‫فشار‬‫فلت‬‫جک‬‫ممکن‬‫است‬‫تنش‬‫های‬‫برجا‬‫رو‬‫نشان‬‫ندهد‬‫و‬‫این‬‫یه‬‫ضعف‬‫توی‬‫تعیین‬‫تنش‬‫برای‬ ‫روش‬‫های‬‫حفاری‬‫های‬‫عمیق‬‫در‬‫گمانه‬‫است‬. -‫یکی‬‫از‬‫مزایای‬‫این‬‫روش‬‫با‬‫این‬‫صورت‬‫است‬‫که‬‫اجازه‬‫میدهد‬‫به‬‫راحتی‬‫از‬‫کرنش‬‫سنج‬‫استفاده‬‫شود‬‫و‬‫نیازی‬‫به‬‫ابزار‬ ‫خاصی‬‫که‬‫در‬‫گمانه‬‫های‬‫کوچک‬‫استفاده‬‫میشود‬‫ندارد‬. Flat jack 26
 27. 27. Hydraulic Testing on Pre-existing Fractures & Hydraulic fracturing ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬‫و‬‫مو‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬‫جود‬ HTPF & HF 27
 28. 28. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تنش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫روش‬ ‫دو‬.‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬(Hydraulic fracturing)‫موجود‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬ ‫و‬(Hydraulic Testing on Pre- existing Fractures)‫هستند‬. ‫در‬ ‫فعال‬ ‫روش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هیدرولیک‬ ‫از‬‫سنگ‬ ‫تحریک‬‫است‬ ‫تنش‬ ‫میدان‬ ‫تعین‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گمانه‬ ‫یک‬ ‫اطراف‬‫می‬ ‫فاده‬ ‫شود‬. ‫مثل‬ ‫هستند‬ ‫یکسانی‬ ‫تجهیزات‬ ‫دارای‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫این‬: ‫شونده‬ ‫منبسط‬ ‫های‬ ‫پکر‬(Straddlepackers) ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫های‬ ‫پکر‬(impression packers) ‫باال‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫پمپ‬(high-pressure pumps) Hydraulic Testing on Pre-existing Fractures & Hydraulic Fracturing ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬‫و‬‫مو‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬‫جود‬ HTPF & HF 28
 29. 29. )Hydraulic fracturing ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬( ‫منبس‬ ‫های‬ ‫پوش‬ ‫در‬ ‫توسط‬ ‫گمانه‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫شامل‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫روش‬‫ط‬ ‫شونده‬(Straddlepackers)‫ش‬ ‫ایجاد‬ ‫شکستگی‬ ‫گمانه‬ ‫دیواره‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬‫ود‬ ‫باشد‬ ‫می‬. ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫سکشن‬ ‫یک‬1‫شده‬ ‫مهروموم‬ ‫شونده‬ ‫منبسط‬ ‫های‬ ‫پکر‬ ‫توسط‬ ‫گمانه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫متر‬ ‫است‬.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫معمولی‬ ‫سیال‬ ‫با‬ ‫کم‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫سکشن‬ ‫این‬ ‫و‬. ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫تولید‬ ‫کششی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫گمانه‬ ‫دیواره‬ ‫در‬ ‫فشار‬ ‫این‬‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫و‬ ‫کششی‬ ‫شکست‬ ‫گمانه‬ ‫دیواره‬. ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شکست‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گمانه‬ ‫محور‬ ‫موازی‬ ‫معموال‬ ‫شکست‬ ‫صفحه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫گمانه‬ ‫پیرامون‬ ‫روی‬ ‫مقابل‬ ‫های‬ ‫قطر‬ ‫امتداد‬. ‫فشار‬ ‫منحنی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫آزمایش‬ ‫طی‬ ‫در‬_‫شود‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬. 29
 30. 30. ‫ق‬ ‫سوراخ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ماکزیمم‬ ‫افقی‬ ‫تنش‬ ‫موقعیت‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫گمانه‬ ‫دیواره‬ ‫روی‬ ‫شکست‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫شکست‬ ‫موقعیت‬‫که‬ ‫ائم‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫است‬ ‫گمانه‬ ‫در‬ ‫موازی‬ ‫اصلی‬ ‫تنش‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫فرض‬. ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫های‬ ‫پکر‬ ‫بوسیله‬ ‫ممکنه‬ ‫شکست‬ ‫وضعیت‬(impression packer)‫پرگار‬ ‫یا‬(compass)‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫های‬ ‫روش‬(geophysical methods) ‫میکرواسکنرها‬ ‫شکل‬ ‫مانند‬(micro-scanner)‫ای‬ ‫گمانه‬ ‫درون‬ ‫های‬ ‫دوربین‬ ‫یا‬(borehole televiewer)‫تعیین‬ ‫شود‬. ‫تود‬ ‫برجای‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫میدان‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫متداول‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫روش‬‫ه‬ ‫بزرگ‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫مقدار‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمین‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫سنگ‬‫و‬ ‫تر‬ ‫شود‬ ‫تعیین‬ ‫گمانه‬ ‫امتداد‬ ‫بر‬ ‫عمود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫کوچکتر‬. )Hydraulic fracturing ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬( 30
 31. 31. 2‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫کمیت‬‫ر‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫فشاری‬ ‫ودیگری‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫سیال‬ ‫فشار‬ ‫یکی‬ ،‫نگه‬ ‫باز‬ ‫ا‬ ‫هستند‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دارد‬ ‫می‬. ‫به‬ ‫دارند‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫این‬: ‫شکست‬ ‫فشار‬breakdown pressure (Pc’ or PB)critical or‫و‬ ‫انسداد‬ ‫فشار‬shut-in pressure (Ps) )Hydraulic fracturing ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬( 31
 32. 32. ‫فشارانسداد‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فرض‬ ‫برجا‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫محاسبه‬ ‫در‬shut-in pressure (Ps)‫حداقل‬ ‫افقی‬ ‫تنش‬ ‫برابر‬ ‫باشد‬ ‫می‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫شکست‬ ‫فشار‬ ‫از‬ ‫حداکثر‬ ‫افقی‬ ‫تنش‬. ‫س‬ ‫جای‬ ‫بر‬ ‫کششی‬ ‫مقاومت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫حداقل‬ ‫اصلی‬ ‫تنش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شکست‬ ‫فشار‬ ، ‫محاسبه‬ ‫این‬ ‫در‬‫نگ‬‫غالب‬ ‫است‬. ‫شامل‬ ‫معادالت‬ ‫از‬ ‫ماکزیمم‬ ‫افقی‬ ‫تنش‬:‫میدان‬ ‫فشار‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ‫معیار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬. Relationships σh = Ps σH = 3σh–Pc’-Po+ σt σt = Pc’-Pr )Hydraulic fracturing ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬( σH = 3σh–Pr-Po 32
 33. 33. ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نکات‬: ‫س‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫نواحی‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫پایدار‬ ‫گمانه‬ ‫آنکه‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫ندارد‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫عمیق‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫در‬‫نگ‬ ‫کند‬ ‫عبور‬ ‫شکننده‬ ‫و‬ ‫االستیک‬. ‫چ‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫شکست‬ ‫حالت‬ ‫آن‬ ‫فرضیات‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫گمانه‬ ‫دیواره‬ ‫روی‬ ‫شکست‬ ‫تصویر‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫تنش‬ ‫های‬ ‫جهت‬‫ادامه‬ ‫اه‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫دارد‬. ‫تنش‬ ‫میدان‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫کارآمد‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫هیدرولیک‬ ‫شکست‬2D‫مراحل‬ ‫ابتدای‬ ‫برای‬ ‫ومناسب‬ ‫افقی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫زیرزمینی‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫مزیت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫کارایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬. ‫ندارد‬ ‫دریل‬ ‫فرآیند‬ ‫بر‬ ‫مهمی‬ ‫اثر‬ ‫همچنین‬ ‫روش‬ ‫این‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارد‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫بزرگ‬ ‫تجهیزات‬ ‫دارای‬ ‫معموال‬ ‫هیدرولیک‬ ‫شکست‬. ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫عمودی‬ ‫های‬ ‫حفره‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫تئوری‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫از‬ ‫بعالوه‬.‫این‬ ‫بنابراین‬‫روش‬ ‫قائم‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫قائم‬ ‫های‬ ‫گمانه‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬(vertical or sub-vetical)‫هستند‬. ‫س‬ ‫توده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فرضیات‬ ‫گمانه‬ ‫محور‬ ‫عمودی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫ماکزیمم‬ ‫اصلی‬ ‫تنش‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬‫نگ‬ ‫است‬ ‫وایزوتروپ‬ ‫همگن‬ ، ‫خطی‬ ‫االستیک‬. ‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫بار‬ ‫سر‬ ‫عمق‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫عمودی‬ ‫تنش‬. )Hydraulic fracturing ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬( 33
 34. 34. ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬‫موج‬‫ود‬ (Hydraulic Testing on Pre-existing Fractures) ‫روش‬HTPF‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬: ‫بین‬ ‫در‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫معلوم‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫شکست‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫دوباره‬2‫ایزوله‬ ‫پکر‬ ‫تا‬(‫جدا‬)‫باشد‬ ‫شده‬. ‫اس‬ ‫شکست‬ ‫سراسر‬ ‫نرمال‬ ‫تنش‬ ‫دقیق‬ ‫توازن‬ ‫که‬ ‫جریان‬ ‫فشار‬ ، ‫کم‬ ‫جریان‬ ‫تزریق‬ ‫نسبت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫اندازه‬ ‫ت‬ ‫میشود‬ ‫گیری‬. ‫آزمایش‬ ‫گردد‬ ‫واقع‬ ‫سالم‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ‫مقطع‬ ‫چنانچه‬HF‫دار‬ ‫درزه‬ ‫های‬ ‫ترک‬ ‫حاوی‬ ‫آزمایش‬ ‫مقطع‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫آزمایش‬ ،‫باشد‬ ‫طبیعی‬HTPF‫میشود‬ ‫نامیده‬. 34
 35. 35. ‫نکات‬‫به‬ ‫مربوط‬‫موجود‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬: ‫سنگ‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫نواحی‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫پایدار‬ ‫گمانه‬ ‫آنکه‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫ندارد‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫عمیق‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫در‬‫االستیک‬ ‫کند‬ ‫عبور‬ ‫شکننده‬ ‫و‬. ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫در‬ ‫ضعیف‬ ‫صفحات‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫وشکست‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ایزوله‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫فرض‬‫وجود‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫نیستند‬ ‫ها‬ ‫وانحراف‬ ‫ها‬ ‫جهت‬ ‫محدوده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ردیف‬ ‫دارد‬. ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایشات‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫مکانیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫شکست‬. ‫است‬ ‫الزم‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫تکی‬ ‫شکست‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫بررسی‬ ‫این‬ ‫در‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گمانه‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫روش‬ ‫این‬. ‫ندارد‬ ‫نیاز‬ ‫مصالح‬ ‫خصوصیات‬ ‫تعیین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منفذی‬ ‫فشار‬ ‫تاثیرات‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫روش‬ ‫این‬. ‫فرضیات‬:‫هستند‬ ‫دور‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫آزمایش‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫حجم‬ ‫ودارای‬ ‫همگن‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬. ‫مانند‬ ‫وتجهیزات‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫گیر‬ ‫وقت‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫روش‬ ‫این‬Down-hole‫دقیق‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫آزمایش‬ ‫شکست‬. ‫ن‬ ‫تکمیل‬ ‫آزمایش‬ ‫میدان‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫به‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫اشکال‬‫هیچ‬ ‫شود‬ ‫بدس‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫ای‬ ‫اولیه‬ ‫نتایج‬‫ت‬‫آوریم‬. ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شکست‬ ‫روی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫آزمایش‬‫موج‬‫ود‬ (Hydraulic Testing on Pre-existing Fractures) 35
 36. 36. ‫مثال‬: ‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫گرانیت‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫تسلیم‬ ‫در‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫آزمایش‬ ‫یک‬ ‫نتایج‬. ‫کششی‬ ‫مقاومت‬mpa10.‫مقدار‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬𝜎3𝜎1، 𝜎2‫و‬‫در‬ ‫فشار‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫عمودیست‬ ‫اصلی‬ ‫تنش‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫فشار‬ ‫محاسبه‬(.‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Po=0‫محاسبه‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬) ‫پاسخ‬: ‫کند‬ ‫رفتار‬ ‫االستیک‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬. ‫شود‬ ‫محاسبه‬ ‫زیر‬ ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حداقل‬ ‫افقی‬ ‫تنش‬: σh = Ps σh = 8 MPa Relationships σh = Ps σH = 3σh–Pc’-Po+ σt σt = Pc’-Pr σH = 3σh–Pr-Po 36
 37. 37. ‫مثال‬: ‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫گرانیت‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫تسلیم‬ ‫در‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫آزمایش‬ ‫یک‬ ‫نتایج‬. ‫کششی‬ ‫مقاومت‬mpa10.‫مقدار‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬𝜎3𝜎1، 𝜎2‫و‬‫در‬ ‫فشار‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫عمودیست‬ ‫اصلی‬ ‫تنش‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫فشار‬ ‫محاسبه‬(.‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Po=0‫محاسبه‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬) ‫پاسخ‬: ‫کند‬ ‫رفتار‬ ‫االستیک‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬. ‫شود‬ ‫محاسبه‬ ‫زیر‬ ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حداکثر‬ ‫افقی‬ ‫تنش‬: σH = 3σh–Pc’-Po+ σt σH = 3(8 MPa) – 14 MPa + 10 MPa σH = 20 MPa ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫قائم‬ ‫سربار‬ ‫از‬ ‫قائم‬ ‫تنش‬(.‫گرانیت‬ ‫واحد‬ ‫وزن‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬27 kN/m3) σV = 500 m * 0.0027 MN/m3 σV = 13.5 MPa σ1 = σH = 20 MPa σ2 = σv = 13.5 MPa σ3 = σh = 8 MPa 37
 38. 38. )Overcoring ‫های‬ ‫روش‬‫مغزه‬ ‫بیش‬‫گیری‬( 38
 39. 39. ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬Borre probe 39
 40. 40. Borre probe‫شود‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫همراه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫لوگر‬ ‫توسط‬. ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬Borre probe 40
 41. 41. ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫روش‬: ‫است‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫شامل‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫روش‬. ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫مرحله‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫آزمایش‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫پیشنهادی‬ ‫پروسه‬ ‫این‬. 1-‫قطر‬ ‫با‬ ‫اصلی‬ ‫گمانه‬ ‫حفر‬76‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫عمق‬ ‫تا‬ ‫میلیمتر‬-‫بایس‬ ‫می‬ ‫چال‬ ‫ته‬ ‫سایش‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫که‬ ‫ت‬ ‫گردد‬ ‫ساییده‬ ‫و‬ ‫صاف‬. 2-‫قطر‬ ‫با‬ ‫پیشین‬ ‫گمانه‬ ‫ته‬ ‫در‬ ‫گمانه‬ ‫یک‬ ‫حفر‬36‫مغزه‬ ‫ارزیابی‬ ‫مطالعات‬ ‫برای‬ ‫مغزه‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫میلیمتر‬-‫شست‬‫ن‬ ‫حفاری‬ ‫های‬ ‫خرده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گمانه‬ 3-‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫گیجهای‬ ‫برای‬ ‫چسب‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫گمانه‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬–‫ا‬ ‫داخل‬ ‫را‬ ‫میله‬‫بزار‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫گمانه‬ ‫درون‬ ‫نصب‬. ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬Borre probe 41
 42. 42. 4-‫شوند‬ ‫می‬ ‫راهنما‬ ‫گمانه‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫سنج‬ ‫کرنش‬ ‫گیجهای‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫میله‬ ‫نوک‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬.‫می‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫با‬ ‫له‬ ‫نصب‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫ضامن‬ ‫کردن‬ ‫آزاد‬‫آزاد‬‫م‬ ‫راستای‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ثابت‬ ‫نیز‬ ‫کمپاس‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬‫یله‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫نصب‬.‫چسبید‬ ‫راهنما‬ ‫گمانه‬ ‫دیواره‬ ‫به‬ ‫مخروطی‬ ‫نوک‬ ‫فشار‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫گیجها‬‫اند‬ ‫ه‬ 5-‫سطح‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آوردن‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫ابزار‬ ‫ساختن‬ ‫خارج‬.‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫سر‬ ‫میله‬ ‫هنگام‬ ‫این‬ ‫در‬. 6-‫شود‬ ‫محکم‬ ‫کامال‬ ‫داد‬ ‫اجازه‬ ‫باید‬ ‫چسب‬ ‫به‬(‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫این‬.)‫میل‬ ‫بازیابی‬ ‫سپس‬‫ثبت‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫داده‬ ‫کننده‬ ‫جمع‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کرنشها‬.‫و‬ ‫شکسته‬ ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫ساختن‬ ‫کامل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫مغزه‬‫مغزه‬ ‫باید‬ ‫رساند‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫شکسته‬. ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬Borre probe 42
 43. 43. 𝜀 𝜃 = 1 𝐸 [ 𝜎𝑥 + 𝜎 𝑦 𝐾1 − 2 1 − 𝜇2 𝜎𝑥 − 𝜎 𝑦 cos 2𝜃 + 2𝜏 𝑥𝑦 sin 2𝜃 𝐾2 − 𝜇𝜎𝑧 𝐾4] 𝜀 𝑧 = 1 𝐸 [𝜎𝑧 − 𝜇 𝜎𝑥 + 𝜎 𝑦 ] ‫هستند‬ ‫ثابت‬ ‫ضرایب‬ 𝐾1 ‫و‬ 𝐾2 ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬Borre probe 43
 44. 44. ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬USBM ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬probe‫شد‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫گمانه‬ ‫در‬6‫با‬ ‫قطری‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫گمانه‬ ‫دیواره‬ ‫در‬ ‫فشار‬ ‫دکمه‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫سنج‬ ‫کرنش‬. ‫میرسد‬ ‫صفر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫توخالی‬ ‫استوانه‬ ‫در‬ ‫تنش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬. ‫ی‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫سنج‬ ‫کرنش‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کرنش‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫دکمه‬ ‫حرکت‬ ، ‫سوراخ‬ ‫قطر‬ ‫تغییرات‬ ‫همچنین‬‫ابند‬. 44
 45. 45. ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬USBM 45
 46. 46. ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫مخروطی‬ ‫کرنش‬ ‫محفظه‬ ‫توسط‬(Conical Strain Cell) ‫کف‬ ‫مخروط‬ ‫یا‬ ‫نیمکره‬ ‫به‬ ‫مخروطی‬ ‫کرنش‬ ‫محفظه‬ ‫یا‬ ‫نیمکره‬‫گمانه‬ ‫چسبد‬ ‫می‬. ‫ندارد‬ ‫نیاز‬ ‫راهنما‬ ‫حفره‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫هم‬ ‫روش‬ ‫این‬. ‫ان‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫ابزار‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫تهای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫ها‬ ‫سنج‬ ‫کرنش‬ ‫گمانه‬. ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫تغییرات‬ ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫طی‬ ‫در‬/‫ثب‬ ‫کرنش‬‫می‬ ‫ت‬ ‫شود‬. 46
 47. 47. ‫سنگ‬ ‫تنش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬‫کرنش‬ ‫محفظه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دریل‬ ‫گمانه‬ ‫یک‬ ‫اول‬ ‫ای‬ ‫نیمکره‬ ‫یا‬ ‫مخروطی‬. ‫مت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫نیمکره‬ ‫یا‬ ‫مخروطی‬ ‫به‬ ‫گمانه‬ ‫سطح‬ ‫کف‬‫ه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫مخصوص‬ ‫حفاری‬ ‫چسب‬ ‫می‬ ‫گمانه‬ ‫کف‬ ‫در‬ ‫سنگ‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫کرنش‬ ‫محفظه‬ ‫سپس‬‫د‬ ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫مخروطی‬ ‫کرنش‬ ‫محفظه‬ ‫توسط‬(Conical Strain Cell) 47
 48. 48. ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬Doorstopper ‫محفظه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬Doorstopper‫گمانه‬ ‫صاف‬ ‫صفحه‬ ‫کف‬ ‫به‬ ‫چسبد‬ ‫می‬. ‫ان‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫ابزار‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫تهای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫ها‬ ‫سنج‬ ‫کرنش‬ ‫گمانه‬. ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫تغییرات‬ ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫طی‬ ‫در‬/‫ثب‬ ‫کرنش‬‫می‬ ‫ت‬ ‫شود‬. 48
 49. 49. ‫اوایل‬ ‫در‬1932،leeman‫تکنیک‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬Doorstopper ‫سد‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫سنگی‬ ‫تونل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫تععین‬ ‫برای‬Hover‫در‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬1935‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روسیه‬ ‫در‬. ‫سوراخ‬ ‫وبه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫هل‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫فشرده‬ ‫هوای‬ ‫توسط‬ ‫محفظه‬ ‫چسبد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫دریل‬.‫گ‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫وبعد‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫سنج‬ ‫کرنش‬‫یری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫محفظه‬. ‫ندارد‬ ‫نیاز‬ ‫راهنما‬ ‫حفره‬ ‫به‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫بنابراین‬. ‫گیری‬ ‫مغزه‬ ‫بیش‬ ‫روش‬(Overcoring)‫توسط‬Doorstopper 49
 50. 50. ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫محفظه‬ ‫یک‬Doorstopper‫سنجش‬ ‫سیستم‬ ‫که‬Doorstopper ‫عمیق‬(deep doorstopper gauge system)‫تازگی‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫هم‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬. DDGS‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬overcoring‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫عمق‬ ‫در‬1000‫گمانه‬ ‫در‬ ‫متر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫زیر‬ ‫قائم‬ ‫های‬. ‫نصب‬ ‫مراحل‬DDGS 1-‫سیم‬ ‫کابل‬ ‫توسط‬ ‫ابزارها‬ ، ‫کف‬ ‫کردن‬ ‫وتمیز‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫در‬ ‫ی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫سوراخ‬ ‫پایین‬. 2-‫که‬ ‫هنگامی‬DDGS، ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫موقعیت‬ ، ‫است‬ ‫کف‬ ‫در‬ ‫م‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫چسبیده‬ ‫کرنش‬ ‫های‬ ‫سنسور‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫موقعیت‬‫ی‬ ‫شود‬. 3-‫های‬ ‫گیج‬IAM(Intelligent Acquisition Module)‫و‬ Doorstopper‫شوند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫نصب‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬. 4-‫شود‬ ‫می‬ ‫برگردانده‬ ‫سیم‬ ‫خط‬ ‫باسیستم‬ ‫نصب‬ ‫مونتاژ‬. 5-‫د‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫کرنش‬ ‫تغییرات‬ ،‫حفار‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫نمایشگر‬ ‫شروع‬ ‫با‬‫کف‬ ‫ر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬. 6-‫ش‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫مغزه‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫حفاری‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫و‬ ‫ود‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫یانگ‬ ‫مدول‬ ‫ارزیابی‬ ‫با‬ ‫دومحوری‬ ‫فشار‬ ‫آزمایش‬. DDGS 50
 51. 51. DDGS 51
 52. 52. ‫بزرگی‬ ‫به‬ ‫گمانه‬ ‫های‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫کاندا‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬518‫متر‬(943‫عمق‬ ‫متر‬ ‫از‬‫سطح‬)‫که‬ ‫شد‬ ‫انجام‬‫مح‬ ‫سه‬ ‫کرنش‬ ‫محفظه‬ ‫و‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫شکست‬ ‫آزمایش‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫وری‬ ‫از‬ ‫عمیقتر‬ ‫های‬ ‫عمق‬ ‫در‬360‫نبودند‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫باال‬ ‫تنش‬ ‫وضعیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫متر‬. ‫مزیت‬Doorstopper‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مخروطی‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫های‬ ‫طول‬overcoring‫ندارند‬.‫حدود‬ ‫در‬ ‫تنها‬5‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫سانتیمتر‬ ‫راهنما‬ ‫سوراخ‬(‫حداقل‬30‫سانتیمتر‬) Doorstopper‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کمتری‬ ‫تایم‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫محوری‬ ‫سه‬ ‫محفظه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬2‫تا‬3 ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫آزمایش‬. ‫گم‬ ‫کف‬ ‫آمادگی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مخروطی‬ ‫یا‬ ‫نیمکره‬ ‫محفظه‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫به‬ ‫انه‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫کره‬ ‫یا‬ ‫مخروطی‬ ‫شکل‬. ‫است‬ ‫کم‬ ‫موفقیت‬ ‫دارای‬ ‫آب‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫گمانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫معایب‬ ‫دیگر‬. ‫معایب‬ ‫از‬Doorstopper‫صفحه‬ ‫در‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫کند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫که‬ ‫گمانه‬ ‫به‬ ‫عمودی‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سوراخ‬ ‫کف‬ ‫دادن‬ ‫صیقل‬ ‫نیازمند‬ ‫گمانه‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫بعالوه‬. ‫مزایا‬‫معایب‬ ‫و‬ 52
 53. 53. Core Discing Fig. 5 Discing between 1,920 and 1,931.2 m depth. The core is oriented with depth increasing from top to bottom and from left to right 53
 54. 54. Core Discing ‫د‬ ‫تنش‬ ‫مشاهده‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫سنگ‬ ‫توده‬ ‫طبیعی‬ ‫بارگذاری‬ ‫پیش‬‫ر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سنگ‬.‫نت‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫گمانه‬ ‫حفر‬ ‫فرآیند‬‫ایج‬ ‫تیغ‬ ‫و‬ ‫سنگ‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫تنش‬ ‫تمرکز‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ها‬ ‫مغزه‬‫مته‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گیر‬ ‫مغزه‬.‫ب‬ ‫حلقوی‬ ‫های‬ ‫،شیار‬ ‫نمونه‬ ‫گرفتن‬ ‫فرم‬ ‫با‬‫اعث‬ ‫ط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باالی‬ ‫القایی‬ ‫های‬ ‫وتنش‬ ‫شده‬ ‫برجا‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫توزیع‬ ‫باز‬‫ول‬ ‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫نمونه‬.‫مغزه‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫این‬(‫ه‬ ‫کرنش‬‫ای‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫ترک‬ ‫و‬ ، ‫برگشت‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬)‫شود‬ ‫می‬.‫های‬ ‫تنش‬ ‫اگر‬ ‫موجب‬ ‫باشد‬ ‫ترد‬ ‫وسنگ‬ ‫باشد‬ ‫بزرگ‬ ‫برجا‬corediscing‫می‬ ‫شود‬.‫شکل‬ ‫به‬ ‫نمونه‬poker chips‫شود‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫ضخامت‬ ‫با‬ ‫های‬.‫با‬ ‫ضخامت‬ ، ‫تنش‬ ‫شدت‬ ‫افزایش‬poker chips‫می‬ ‫کاهش‬ ‫هم‬ ‫یابد‬.‫حالت‬ ‫شدیدترین‬ ‫در‬disc‫که‬ ‫کرد‬ ‫نازک‬ ‫آنقدر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫باشند‬ ‫ای‬ ‫قه‬ ‫ور‬ ‫شیرینی‬ ‫به‬ ‫شبیه‬. ‫س‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫تنش‬ ‫با‬ ‫نواحی‬ ‫بر‬ ‫گواهی‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫دیسک‬ ‫مشاهده‬‫نگ‬ ‫باشد‬ ‫می‬. 54
 55. 55. ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تفسیر‬ ‫برای‬: 1-‫سنگ‬ ‫کششی‬ ‫مقاومت‬ 2-‫سنگ‬ ‫پواسون‬ ‫نسبت‬ 3-UCS‫سنگ‬)‫سنگ‬ ‫محوری‬ ‫تک‬ ‫فشاری‬ ‫مقاومت‬) 4-‫ها‬ ‫دیسک‬ ‫متوسط‬ ‫فاصله‬ 5-‫شکست‬ ‫شکل‬(‫مورفولوژی‬) 6-‫نمونه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫شکست‬ ‫میزان‬ ‫نمون‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫های‬ ‫تفسیر‬ ‫ودرستی‬ ‫اطمینان‬‫گیری‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫نرمال‬overcoring‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫مشخص‬ ‫عمق‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫ای‬. ‫عمل‬ ‫در‬Core Discing‫تنش‬ ‫ارزیابی‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫سنگ‬.‫که‬ ‫هنگامی‬Core Discing‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫بیش‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تنش‬ ‫تمرکز‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫توان‬ ‫می‬‫از‬ ‫تر‬ ‫است‬ ‫سنگ‬ ‫مقاومت‬.‫حفاری‬ ‫مرحله‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫چنین‬ ‫ک‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬‫مک‬ ‫کند‬ ‫می‬. Core Discing 55
 56. 56. ‫شکننده‬ ‫های‬ ‫سنگ‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫مشاهدات‬Core Discing ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫گمانه‬ ‫یا‬ ‫نمونه‬ ‫کل‬ ‫طول‬ ‫در‬.‫دیس‬ ‫ضخامت‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫ک‬ ‫است‬ ‫باالتر‬ ‫تنش‬ ‫سطح‬ ‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬.‫تشکیل‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬‫دیسک‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تنش‬ ‫بزرگی‬ ‫و‬ ‫سنگ‬ ‫مشخصات‬ ‫به‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫گمانه‬ ‫محور‬.‫مانن‬ ‫حفاری‬ ‫وتکنیک‬ ‫نوع‬ ‫همچنین‬‫د‬ ‫بگذارند‬ ‫تاثیر‬ ‫ها‬ ‫دیسک‬ ‫ظهور‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حفاری‬ ‫ضربه‬.‫ب‬‫این‬ ‫نابر‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫بگوییم‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫اشتباه‬Core Discing ‫است‬ ‫موفق‬ ‫برجا‬ ‫تنش‬ ‫میزان‬ ‫محاسبه‬ ‫در‬. ‫اگر‬Disc‫شکل‬ ‫مانند‬ ‫باشند‬ ‫متقارن‬ ‫مغزه‬ ‫محور‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫موقعیت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ ‫شده‬ ‫حفاری‬ ‫که‬ ‫سوراخی‬ ‫،احتماال‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫اصلی‬ ‫های‬. Disc‫م‬ ‫محور‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متقارن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫شدگی‬‫غزه‬ Core Discing 56
 57. 57. ‫ج‬ ‫از‬ ‫خوبی‬ ‫نشانه‬ ‫ها‬ ‫دیسک‬ ‫تقارن‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬‫هت‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫ای‬ ‫زاویه‬ ‫انحراف‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ، ‫هستند‬ ‫برجا‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫دیس‬ ‫تقارن‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گمانه‬ ‫محور‬ ‫با‬ ‫اصلی‬‫ها‬ ‫ک‬ ‫کرد‬ ‫تعیین‬.، ‫نمونه‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫عمود‬ ‫مساوی‬ ‫نا‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫برای‬ ‫مواج‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫خود‬ ‫مقدار‬ ‫بیشترین‬ ‫به‬ ‫مغزه‬ ‫محیط‬‫ی‬ ‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫شکل‬ ‫مانند‬.‫قسم‬ ‫بین‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫رسم‬ ‫جهت‬‫اوج‬ ‫ت‬ ‫ده‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫تنش‬ ‫کوچکترین‬ ‫جهت‬ ، ‫دیسک‬ ‫صفحه‬‫د‬. Core Disc‫دیسک‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫نرمال‬ ‫نامساوی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬ Core Discing 57
 58. 58. ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ، ‫شدگی‬ ‫دیسک‬ ‫در‬ ‫تقارن‬ ‫عدم‬ ‫وج‬ ‫برشی‬ ‫تنش‬ ‫یک‬ ‫گمانه‬ ‫محور‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شده‬‫ود‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫گمانه‬ ‫محور‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫دارد‬. ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫محور‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ، ‫متقارن‬ ‫غیر‬ ‫شدگی‬ ‫دیسک‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫جهت‬. Core Discing 58
 59. 59. ‫نتیجه‬: ‫روش‬‫های‬‫متعددی‬‫جهت‬‫تعیین‬‫مقدار‬‫تنش‬‫برجا‬‫در‬‫تود‬‫ه‬ ‫سنگ‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.‫روش‬‫جک‬‫تخت‬، ‫بیش‬‫مغزه‬‫گیری‬‫و‬‫شکست‬‫هیدرولیکی‬‫از‬‫جمله‬‫روش‬‫های‬ ‫معمول‬‫می‬‫باشند‬.‫این‬‫روش‬‫ها‬‫گران‬‫و‬‫زمان‬‫بر‬‫بوده‬‫و‬‫هر‬ ‫یک‬‫از‬‫این‬‫روش‬‫ها‬‫دقت‬‫مخصوص‬‫به‬‫خود‬‫را‬‫دارد‬. ‫مقدار‬‫تنش‬‫مورد‬‫اندازه‬‫گیری‬‫در‬‫انتخاب‬‫روش‬‫مناسب‬‫از‬ ‫اهمیت‬‫خاصی‬‫برخوردار‬‫است‬. ‫در‬‫مجموع‬‫تمام‬‫این‬‫روش‬‫های‬‫اندازه‬‫گیری‬‫تنش‬‫برجا‬ ‫شامل‬‫شکستن‬‫سنگ‬‫می‬‫باشد‬.‫واکنش‬‫وپاسخ‬‫متق‬‫ابل‬‫در‬ ‫برابر‬‫این‬‫شکست‬‫به‬‫صورت‬‫کرنش‬،‫تغییر‬‫مکان‬‫و‬‫یا‬‫فشار‬ ‫هیدرولیکی‬‫اندازه‬‫گیری‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫باتوجه‬‫به‬‫فرضی‬‫ات‬ ‫متفاوت‬‫در‬‫مورد‬‫رفتار‬‫سنگ‬‫مورد‬‫تحلیل‬‫و‬‫بررسی‬‫قر‬‫ار‬‫می‬ ‫گیرد‬. 59
 60. 60. ‫منابع‬: In situ stress Marek Cała – Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki In Situ Stresses & Stress Measurement Dr. Erik Eberhardt Insitu Stress Measurements U.Siva Sankar Sr. Under Manager Project Planning Singareni Collieries Company Ltd Stress measurements in deep boreholes using the Borre (SSPB) probe J. Sj .oberg*, H. Klasson SwedPower AB, Lule ( a, Sweden Accepted10 July 2003 Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker & Partner GmbHStress-relief Methods In situ rock stress determinations in deep boreholes at the Underground Research Laboratory P.M. Thompson, N.A. Chandler

×