Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Tregu dhe Llojet e Tij Punim Seminarik
P Ë R M B A J T J A  Hyrje  Tregu  Funksionet e tregut  Ekuilibri i tregut  Struktura e tregut  Monopoli dhe Oligo...
H  y  r  j  e Zhvillimi  dhe dinamika  e ekonomisë globale si dhe konkurenca e madhe në tregun ndërkombëtar, e bën t...
H  y  r  j  e M ë herët për të bërë një shitblerje ka qenë e nevos h me të takohet shitësi dhe blerësi në një vend të ...
T R E G U  <ul><li>Shumë dijetar dhe ekonomist kanë dhënë teori të ndryshme reth tregut. </li></ul><ul><li>Në teori treg...
T R E G U <ul><li>D allojmë dy kuptime të tr e gut:  </li></ul><ul><ul><li>Kuptimi i ngushtë i tregut – kuptojmë vendin k...
F U N S I O N E T E T R E G U T  Funksionet e tregut <ul><li>N darjes së </li></ul><ul><li>faktorëve të prodhimit </li...
Ekuilibri i Tregut <ul><li>Në momentin kur paraqitet oferta dhe kërkesa në treg, paraqitete edhe nevoja për çmimin e produ...
EKUILIBRI I TREGUT OFERTA DHE KËRKESA E TREGUT 40 20 800  B 20 40 400  Ç 10 50 200  D 30 30 500  C 50 10 1200  A SASI...
EKUILIBRI I TREGUT  E D S S D Teprica Mungesa Çmimi i tregut  Pika e ekuilibrit  10 20 30 40 50 1400 1200 1000 800 500 ...
STRUKTURA E TREGUT <ul><li>Konkurenca e plotë </li></ul><ul><ul><li>Tregu i lirë </li></ul></ul><ul><li>Konkurenca jo e  ...
KONKURENCA E PLOT Ë Konkurenca e plotë Tregu i lirë 3 Produktet janë të ngjashme për nga kualiteti 4 Hyrja dhe dalja e fir...
KONKURENCA E JO E PLOT Ë Monopoli Tregun e përbën vetëm një firmë Tipi i prodhimit ë sht ë unik (nuk ka z ë vend ë sim ...
KONKURENCA E JO E PLOT Ë TREGUN E P Ë RB Ë JN Ë DISA FIRMA T Ë M Ë DHA HYRJA E FIRMAVE T Ë REJA N Ë TREG Ë SHT Ë E V...
Literatura e shfrytëzuar : <ul><li>Hyrje në ekonomi - Nasir Selimi </li></ul><ul><li>2. Marketingu - Nexhmi Rexha, Prishti...
Ju Faleminderit !
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tregu Dhe Llojet E Tij

52.891 Aufrufe

Veröffentlicht am

My frst Presentation

Veröffentlicht in: Business
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ They helped me for writing my quality research paper.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/qtkumnx } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/qtkumnx } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/qtkumnx } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/qtkumnx } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/qtkumnx } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/qtkumnx } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • ku shkarkohet kjo amon
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • @kristinagjini1 kto i kam punime personale edhe i kam nxjerr si moster sa per tu orjentuar studentet...
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • ku mund ta shkarkoj
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Tregu Dhe Llojet E Tij

 1. 1. Tregu dhe Llojet e Tij Punim Seminarik
 2. 2. P Ë R M B A J T J A Hyrje Tregu Funksionet e tregut Ekuilibri i tregut Struktura e tregut Monopoli dhe Oligopoli
 3. 3. H y r j e Zhvillimi dhe dinamika e ekonomisë globale si dhe konkurenca e madhe në tregun ndërkombëtar, e bën të nevojshme diskutimin e temave ekonomike, studimin e tregjeve dhe zhvillimin e tyre Me kalimin e kohës ky lloj i këmbimit filloi ti tregojë mangësit e veta dhe u paraqit nevoja për një mjet univerzal që do ta luante rolin e ndërmjetsuesit. Në fillim këtë rol e morën disa mallra si eshtrat e kafshëve, kripa, stoli të ndryshme, që në fund pësoi ndryshimi rënjësor, të paraqitet paraja si mjet ndërmjetësimi. Që në kohët e lashta njeriu kishte nevoje për një numër më të madh të malrave. Nga kjo lindi edhe ideja që tepricën e prodhimeve të tij ai ta këmbejë me prodhime të prodhuesve tjerë. Kjo formë e këmbimit në fillim bëhej mall për mall dhe paraqet formën më të thjeshtë të këmbimit - tramba.
 4. 4. H y r j e M ë herët për të bërë një shitblerje ka qenë e nevos h me të takohet shitësi dhe blerësi në një vend të caktuar, sot me zhvillimin e teknologjisë, shitblerja e mallrave është bërë e mundshe edhe nëpërmjet telefonit, internetit, faksit apo mjeteve tjera tekniko-teknologjike. N ë vitet e fundit konkurenca ekonomike globale është në ritje dhe për këtë shkak paraqitet nevoja për të hulumtuar çdo ndryshim të tregut dhe të sigurohen informata të rëndësishme për të përballuar ndryshimet në konkurencë dhe të përballojë veprimin e ndërmarjeve konkuruese. Në këtë punim seminarik do të shtjellohet tema reth tregjeve, ndikimin e tyre në ekonomine e vendit, si dhe llojet e tregjeve sipas intervenimit.
 5. 5. T R E G U <ul><li>Shumë dijetar dhe ekonomist kanë dhënë teori të ndryshme reth tregut. </li></ul><ul><li>Në teori tregu paraqet hapësirën ku takohet blerësi dhe shitësi, dhe bëhet këmbimi i mallit me para ose mall me mall. </li></ul><ul><ul><ul><li>Njeriu apo familja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ndërmarrja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qeveria </li></ul></ul></ul><ul><li>Tregun mund ta definojmë si vendi ku takohet dhe bëjnë transaksione shitësi dhe blerësi, ku ofrohen produkte dhe shërbime për shitje, dhe në të cilën ndërohet pronari. </li></ul><ul><li>Në treg, transaksionet mund të bëhen në mënyra të ndyrshme, mall-para, ose mall-mall, ose para-para që quhet këmbim valutash. </li></ul>
 6. 6. T R E G U <ul><li>D allojmë dy kuptime të tr e gut: </li></ul><ul><ul><li>Kuptimi i ngushtë i tregut – kuptojmë vendin ku ballafaqohet oferta dhe kërkesa, përkatësisht prodhuesi dhe konsumatori </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuptimi i gjerë i tregut – kuptojmë raportin e caktuar të ofertës agregate dhe të kërkesës agregate të llojeve të ndryshme të mallrave në kohë të caktuar në kushte të konkurencës së lirë, ku shkëmbimi i mallrave bëhet me ndërmjetësimin e parasë. </li></ul></ul><ul><li>Pasi thamë se tregu lidh kontaktin në mes ofertës dhe kërkesës, ofron prodhimet dhe shërbimet për konsumatorët. </li></ul><ul><li>Gjithashtu tregu luan rol të rëndësishëm në ekonominë e një vendi dhe standardin e jetës. </li></ul>
 7. 7. F U N S I O N E T E T R E G U T Funksionet e tregut <ul><li>N darjes së </li></ul><ul><li>faktorëve të prodhimit </li></ul>M e anë të këtij funksioni tregu mundëson që firmat dhe subjektet tjera të mundet të furnizohen me fuqi puntore, me kapital, me lëndë të parë, etj. <ul><li>I nformaiv </li></ul>T regu është informuesi më i mirë për prodhuesin, aty ai mer informata se çka të prodhojë, sa të prodhojë, me çfarë cilsie të prodhojë <ul><li>S elektiv </li></ul><ul><li>Prodhuesin e aftë dhe prodhuesit jo të aftë. </li></ul><ul><li>Degët rentabile nga degët ekonomike jorentabile </li></ul><ul><li>I A rbitrit </li></ul>Vetëm tregu cakton çmimin e të mirave materiale. Kjo bëhet në mënyrë automatike në bazë të veprimit të ligjit të tregut.
 8. 8. Ekuilibri i Tregut <ul><li>Në momentin kur paraqitet oferta dhe kërkesa në treg, paraqitete edhe nevoja për çmimin e produktit . </li></ul><ul><li>Përcaktimi i çmimit në treg formohet në bazë të mundësive të ndërmarrjes që ajo del në treg me një çmim që do tu konvenoj edhe konsumatorëve. Kështu në treg përpilohet një çmim në një pikë ku përputhet oferta dhe kërkesa, dhe në literaturat ekonomike haset si ekuilibri i tregut. </li></ul><ul><li>Pika e ekuilibrit në treg paraqet gjendjen ku si blerësit ashtu edhe shitësit nuk kanë arsye të ndryshojnë sjelljen e tyre. Sasia e ofruar është e barabartë me sasinë e kërkuar – tregu është në ekuilibër. </li></ul><ul><li>Ekuilibri i tregut realizohet atëherë kur lakorja e ofertës pret lakoren e kërkesës dhe në këtë vend formohet pika e ekuilibrit, të cilën e shënojmë me shkronjën E. </li></ul>
 9. 9. EKUILIBRI I TREGUT OFERTA DHE KËRKESA E TREGUT 40 20 800 B 20 40 400 Ç 10 50 200 D 30 30 500 C 50 10 1200 A SASIA E OFRUAR SASIA E KËRKUAR ÇMIMET E MUNDSHME MUNDËSITË
 10. 10. EKUILIBRI I TREGUT E D S S D Teprica Mungesa Çmimi i tregut Pika e ekuilibrit 10 20 30 40 50 1400 1200 1000 800 500 400 300 200 100 S A S I J A Ç M I M I
 11. 11. STRUKTURA E TREGUT <ul><li>Konkurenca e plotë </li></ul><ul><ul><li>Tregu i lirë </li></ul></ul><ul><li>Konkurenca jo e plotë </li></ul><ul><li>Monopoli </li></ul><ul><li>Oligopoli </li></ul>Struktura e tregut
 12. 12. KONKURENCA E PLOT Ë Konkurenca e plotë Tregu i lirë 3 Produktet janë të ngjashme për nga kualiteti 4 Hyrja dhe dalja e firmave është e lirë <ul><li>Tregu p ë rb ë het prej nj ë numri t ë madh ë t ë firmave (shit ë sve) </li></ul>1 <ul><li>Asnj ë firm ë nuk mundet individualisht t ë ndikon n ë caktimin e çmimi t </li></ul>2
 13. 13. KONKURENCA E JO E PLOT Ë Monopoli Tregun e përbën vetëm një firmë Tipi i prodhimit ë sht ë unik (nuk ka z ë vend ë sim e as alternativ ë ) Vetë firma e cakton çmimin Hyrja e firm ë s s ë re n ë treg ë sht ë e v ë shtir ë
 14. 14. KONKURENCA E JO E PLOT Ë TREGUN E P Ë RB Ë JN Ë DISA FIRMA T Ë M Ë DHA HYRJA E FIRMAVE T Ë REJA N Ë TREG Ë SHT Ë E V Ë SHTIR Ë PRODUKTI Ë SHT Ë I STANDARDIZUAR OSE I NDRYSH Ë M KA KONTROL T Ë Ç MIMEVE POR Ç MIME T JAN Ë T Ë ND Ë RVARURA O L I G O P O L I
 15. 15. Literatura e shfrytëzuar : <ul><li>Hyrje në ekonomi - Nasir Selimi </li></ul><ul><li>2. Marketingu - Nexhmi Rexha, Prishtinë 1981 </li></ul><ul><li>3. Hyrje në ekonomi - Ahmed Mançellari, Sulo </li></ul><ul><li>Hadri, Dhori Kule, Stefan Çirici, Tiranë 2000 </li></ul><ul><li>4. Makroekonomia aplikative - Musa Limani </li></ul><ul><li>5. http://www.mbreti3gut.com/ </li></ul>
 16. 16. Ju Faleminderit !

×