Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Els gèneres teatrals

 1. Els gèneres teatralsEls gèneres teatrals EL TEATREEL TEATRE
 2. ÉS LA FORMAÉS LA FORMA D'EXPRESSIÓ LITERÀRIAD'EXPRESSIÓ LITERÀRIA QUE ESTÀ CONCEBUDAQUE ESTÀ CONCEBUDA PER SERPER SER REPRESENTADAREPRESENTADA EL TEATREEL TEATRE
 3. 6 ELEMENTS6 ELEMENTS BÀSICSBÀSICS TEXTTEXT AUTOR/AAUTOR/A DIRECTOR/ADIRECTOR/A ACTORS/ACTRIUSACTORS/ACTRIUS ESCENARIESCENARI PÚBLICPÚBLIC
 4. EL TEATREEL TEATRE ELTEXT:ELTEXT: On hi ha escritsOn hi ha escrits elsels DIÀLEGSDIÀLEGS ii lesles ACCIONSACCIONS delsdels personatgespersonatges
 5. ELTEXTELTEXT LesLes ACOTACIONSACOTACIONS són unessón unes notes explicatives de com ha denotes explicatives de com ha de ser l'escenari, com han d'anarser l'escenari, com han d'anar vestits els actors, com estanvestits els actors, com estan d'estat d'ànim,etc.d'estat d'ànim,etc. S'escriuen en lletraS'escriuen en lletra CURSIVACURSIVA
 6. EL TEATREEL TEATRE L’AUTOR/AL’AUTOR/A ÉS LAÉS LA PERSONAPERSONA QUEQUE ESCRIUESCRIU L'L'OBRAOBRA DEDE TEATRETEATRE
 7. EL TEATREEL TEATRE ElEl DIRECTOR/ADIRECTOR/A QUIQUI S'ENCARREGS'ENCARREG A DEA DE POSARPOSAR EN ESCENAEN ESCENA L'OBRAL'OBRA
 8. EL TEATREEL TEATRE ElsEls ACTORS/ACTORS/ ACTRIUS:ACTRIUS: SÓN ELS QUISÓN ELS QUI REPRESENTEREPRESENTE NN II INTERPRETENINTERPRETEN ELSELS PERSONATGEPERSONATGE SS
 9. EL TEATREEL TEATRE LL’’ ESCENARESCENAR II
 10. EL TEATREEL TEATREElEl PÚBLICPÚBLIC::
 11. Estructura obraEstructura obra teatral:teatral: ACTE:ACTE: PARTS ENPARTS EN QUÈ ESTÀQUÈ ESTÀ DIVIDIDADIVIDIDA UNA OBRAUNA OBRA ESCENA:ESCENA: PARTS ENPARTS EN QUÈ ESQUÈ ES DIVIDEIXDIVIDEIX UN ACTEUN ACTE BAIXADA DEL TELÓ Plantejament-nus-desenllaç SORTIDA/ENTRADA PERSONATGES
 12. Gèneres o subgèneresGèneres o subgèneres dramàtics:dramàtics: 33 GÈNERES TEATRALS:GÈNERES TEATRALS: LALA TRAGÈDIATRAGÈDIA LALA COMÈDIACOMÈDIA ELEL DRAMADRAMA
 13. TRAGÈDIATRAGÈDIA Obra dramàtica deObra dramàtica de to elevatto elevat.. PersonatgesPersonatges mitològics, herois,mitològics, herois, déus, reis…déus, reis… El conflicte més important ésEl conflicte més important és la lluitala lluita de l’HOME contra el DESTÍde l’HOME contra el DESTÍ ,, generalmentgeneralment fatal i mortalfatal i mortal.. L’acció provoca un estat deL’acció provoca un estat de CATARSISCATARSIS en el protagonista i elen el protagonista i el públic.públic.
 14. La tragèdia ésLa tragèdia és un gènereun gènere clàssic nascut aclàssic nascut a Grècia.Grècia. Els seusEls seus personatges ,personatges , pertanyents apertanyents a lesles divinitatsdivinitats oo la noblesa, hanla noblesa, han de lluitar contrade lluitar contra unun destídestí inevitable.inevitable. ElEl final és semprefinal és sempre tràgictràgic i eli el llenguatge ésllenguatge és
 15. A la GrèciaGrècia del S. V aC es feien representacions en honor a BACUSBACUS, déu del vi. Aquestes representacions
 16. TragèdiaTragèdia L’espai on es feienL’espai on es feien aquestes obresaquestes obres s’anomenas’anomena THEATRONTHEATRON (lloc per a contemplar) i(lloc per a contemplar) i durant uns dies eldurant uns dies el públic observavapúblic observava l’espectacle.l’espectacle.
 17. La tragèdiaLa tragèdia A poc a poc s’introdueix el diàleg.A poc a poc s’introdueix el diàleg. Canvia el caràcter religiós.Canvia el caràcter religiós. Sorgeixen els primers autors:Sorgeixen els primers autors: Èsquil, Sòfocles, EurípidesÈsquil, Sòfocles, Eurípides …… Neix el gènere dramàtic.Neix el gènere dramàtic.
 18. La comèdiaLa comèdia Obra amb unObra amb un to humorístic /satíricto humorístic /satíric .. Personatges humans, que manifestenPersonatges humans, que manifesten la vida quotidiana.la vida quotidiana. Diàlegs d’humor, però amb una visióDiàlegs d’humor, però amb una visió crítica de l’acció.crítica de l’acció. Tendeix a mostrar el protagonistaTendeix a mostrar el protagonista coma vencedor.coma vencedor. Final just i feliçFinal just i feliç . Sol tenir intenció. Sol tenir intenció moralitzant.moralitzant.
 19. La comèdia també neix a la Grècia clàssica
 20. El DramaEl Drama To melancòlic, perquè tractaTo melancòlic, perquè tracta de manera seriosa la vida.de manera seriosa la vida. Els personatges podenEls personatges poden dominar el destí i vèncer-lo.dominar el destí i vèncer-lo. Els personatges són humans.Els personatges són humans. El final pot ser fatal o no.El final pot ser fatal o no. És un gènere MIXT.És un gènere MIXT.
 21. L’obra dramàtica és un textL’obra dramàtica és un text escrit per unescrit per un DRAMATURG.DRAMATURG. Pel que fa al teatre català calPel que fa al teatre català cal destacar:destacar: Àngel Guimerà i J.Àngel Guimerà i J. M. de Segarra.M. de Segarra.
Anzeige