SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ÊuO½uONBë UNKšœ√ w²Ã« »U¼—ù« qzUÝË
    wMOD KHë Ÿ«dBë w …dÄ ‰Ë√
Áb{ XKLF²Ý« Ícë ·dDë        ÊUJ*«      ‰ULF²Ý« ‰Ë√ a¹—Uð             WKOÝuë
                                ±π≥≥ ©uOÃu¹® “u9   UN H½ WOÃU'« sÄ ¡UCŽ_ wÝUOÝ ‰UO²ž«
             œuN¹  VOÐ√ qð
                              ±π≥∑ ©”—UÄ® —«–« ±∑               w¼UI*« w qÐUMÁ
       »dŽ ÊuOMOD K     U U¹
                          ‰uK¹√ ≤∂≠©fD ž√® »¬ ≤∞                 ö U(« vKŽ qÐUMÁ
       »dŽ ÊuOMOD K
                                                      ‚«uÝ_« w qÐUMÁ
       »dŽ ÊuOMOD K     UHOŠ             ±π≥∑ ©d³L²³Ý®
                               ±π≥∏ ©uOÃu¹® “u9 ∂            UNÐU— lÄ sHÝ n ½
             œuN¹   UHOŠ
                                           WOÄuJ(«Ë WO½b*« dz«Ëbë vKŽ qÐUMÁ ¡UIÃ≈
»dŽ ÊuOMOD K Ë œuN¹Ë ÊuO½UD¹dÐ  VOÐ√ qð    ±π¥∞ ©d³L u½® w½U¦Ã« s¹dAð ≤µ
                             ±π¥¥ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ±≤       ©5D K ×Uš® wÝUOÝ ‰UO²ž«
           ÊuO½UD¹dÐ  …d¼UIë
                         ±π¥¥ ©d³L u½® w½U¦Ã« s¹dAð ∂          5¹dJ Fë sÄ szU¼— cš√
           ÊuO½UD¹dÐ  VOÐ√ qð
                                                        ‚œUM n ½
»dŽ ÊuOMOD K Ë œuN¹Ë ÊuO½UD¹dÐ   ”bIë         ±π¥∂ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ±∏
                               ±π¥∂ ©uOÃu¹® “u9 ≤≤          „uM³Ã« vKŽ `K Ä uDÝ
»dŽ ÊuOMOD K Ë œuN¹Ë ÊuO½UD¹dÐ  VOÐ√ qð
                                          ©5D K ×Uš® WO³Mł√  «—UHÝ n ½
           ÊuO½UD¹dÐ   UÄË—        ±π¥∂ ©d³L²³Ý® ‰uK¹√ ±≥
                          ±π¥∂ ©dÐu²Â√® ‰Ë_« s¹dAð ±             ·UFÝù« …—UOÝ rGÃ
           ÊuO½UD¹dÐ  UHJð ÕU²Ð
                          ±π¥∂ ©dÐu²Â√® ‰Ë_« s¹dAð ≥±          ÎUMKŽ ◊UO ÃUÐ szU¼— »d{
           ÊuO½UD¹dÐ  VOÐ√ qð
                                                   5O½b*« sÄ szU¼— cš√
           ÊuO½UD¹dÐ   ”bIë      ±π¥∂ ©d³L ¹œ® ‰Ë_« Êu½U ≤π
                           ±π¥∑ ©d¹UM¹® w½U¦Ã« Êu½U ≤∑               „uM³Ã« n ½
»dŽ ÊuOMOD K Ë œuN¹Ë ÊuO½UD¹dÐ   UHOŠ
                             ±π¥∑ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ≤∏       ©5D K ×Uš® WÄuGKÄ qzUÝ—
           ÊuO½UD¹dÐ   ÊbMÃ
           ÊuO½UD¹dÐ VOÐ√ qð WIDMÄ        ±π¥∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ                 szU¼dë q²Á
                             ±π¥∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ±≤         UN½UJ Ð W¹ËdÁ  uOÐ n ½
       »dŽ ÊuOMOD K    bH WIDMÄ
                          ±π¥∑ ©d³L ¹œ® ‰Ë_« Êu½U ±π       dð—u*« qÐUMIÐ WO½bÄ ¡UOŠ√ »d{
       »dŽ ÊuOMOD K     UHOŠ
                                              UN½UJÝ lÄ WOMJÝ  U¹UMÐ n ½
       »dŽ ÊuOMOD K     UHOŠ         ±π¥∏ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ≤∞
                               ±π¥∏ ©”—UÄ® —«–¬ ≥ qOŠdë vKŽ 5O½b*« qL( …bLF²Ä WO H½ »dŠ
       »dŽ ÊuOMOD K    ¡U×½√ lOLł
                        ±π¥∏ ©u¹UÄ® —U¹¬ ≠ ©d¹«d³ ® ◊U³ý        …bLF²Ä ‰UHÞ√Ë ¡U ½ W×ÐcÄ
       »dŽ ÊuOMOD K    5D K                          ≠±≠
Êb*« VN½
         »dŽ ÊuOMOD K      5ÝU¹ d¹œ         ±π¥∏ ©q¹dÐ≈® ÊU O½ π
                           ©u¹UÄ® —U¹¬ ±≥ ≠©q¹dÐ≈® ÊU O½ ≤µ          ©5D K ×Uš® ÂuGKÄ »U²Â
             ÊuO½UD¹dÐ     U U¹
                                          ±π¥∏
         »dŽ ÊuOMOD K      «d²K$«                      d³Ž ÈdIë vKŽ …UAÄ  «—Už w 5O½bLKà wŽULł q²Á

                                   ±π¥∏ ©u¹UÄ® —U¹¬ ≥
         »dŽ ÊuOMOD K      ôUł XOÐ                                          œËb(«

         »dŽ ÊuOMOD K      …ež ŸUDÁ      ±πµ≤ ©d¹UM¹® w½U¦Ã« Êu½U ±±     5¾łöë  ULO Ä vKŽ qÐUMIÃUÐ Âu−¼
                                ±πµ≥ ©fD ž√® »¬ ≤∏
Ë√ UO½UD¹dÐË …bײ*«  U¹ôuë U²OKBMÁ    WO³Á                             œËb(« d³Ž ΫbLŽ ”—«b*« n ½
                             ±πµ≥ ©dÐu²Â√® ‰Ë_« s¹dAð ±µ
             ULN(UBÄ     dBÄ                        ×Uš® WOÐdFë œö³Ã« w WOÐdGë `ÃUB*« n ½
                                          ±πµ¥
         ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ    rÝUÁ dH                                       ©5D K
         »dŽ ÊuOMOD K       …ež      ±πµ∂ ©dÐu²Â√® ‰Ë_« s¹dAð ≤π     ‰u−²Ã« lMÄ ‰öš 5MÞ«uLKà wŽULł q²Á
                            ±πµ∂ ©d³L u½® w½U¦Ã« s¹dAð ≥
            ÊU*√ ÊuO½bÄ    UO½U*«                          ‰ö²Šô« X% 5O½bLKà wŽULł q²Á
                                          ±π∂≥
         »dŽ ÊuOMOD K      ”bIë                          UNÐU— lÄ W Uš »U—  «dzUÞ n ½
       ©Íb¹uÝ® …bײ*« 3_«     ”bIë          ±π∂∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ∂        UOHA² *« b{ rÃUÐUMë ‰ULF²Ý«
         ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ   qOK)« Ø dÁ«       ±π¥∏ ©d³L²³Ý® ‰uK¹√ ±∑            …bײ*« 3_« wHþuÄ ‰UO²ž«
                            ±π¥∏ ©d³L u½® w½U¦Ã« s¹dAð µ
         »dŽ ÊuOMOD K      qOz«dÝ«                               ÈdIë wMÞ«u* wŽULł œdÞ
                                       ±π¥∏ cMÄ
           ÊuOÁdý œuN¹   WOÐdFë œö³Ã«                    5³zUGÃ«Ë 5Š“UMë  UJK²L* WOŽULł …—œUBÄ
                                       ±π¥∏ cMÄ    W¹œuNOë  UOÃU'« 5Ð dðu²Ã lMDBÄ œU−¹≈
         ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ    qOK'« ØÊUMŽ                     ©5D K ×Uš® UNO rOIð w²Ã«  UFL²:«Ë
                    ©qOz«dÝ≈®        ±π¥π ©d¹«d³ ® ◊U³ý ¥             UNKÄUJÐ 5MÞ«uÄ ÈdÁ Âb¼
         ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ    qOK'«ØÊUMŽ
                    ©qOz«dÝ≈®        ±π¥π ©d¹«d³ ® ◊U³ý ¥           œö³Ã« sÄ 5MÞ«u* wŽULł œdÞ
         ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ WIDM*« ≠ UłuFë
                   Õö ë WŽËeM*«      ±πµ∞ ©d³L²³Ý® ‰uK¹√ ≤      vKŽË W¹ËbÐ qzU³Á vKŽ  UýUýdë ‚öÞ≈
             Êu¹dBÄ     ¡UMOÝ                           œö³Ã« sÄ ÎUOŽULł r¼œdÞË ¨UN½UFDÁ
                               ±π∂∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ±∞≠∂
         »dŽ ÊuOMOD K     WOÐdGë WHCë                       5¹dJ Fë »d(« ÈdÝ√ b{ WOAŠuë
                                ±π∂∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ±¥
         »dŽ ÊuOMOD K     WOÐdGë WHCë                       5¾łöë ëu √ vKŽ —UMë ‚öÞ≈Ë nBÁ
         »dŽ ÊuOMOD K      Êœ—_« Íœ«Ë      ±π∂∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ cMÄ                5OK×Ä …œUÁ œdÞ
                                ±π∂∏ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ±µ
     »dŽ ÊuO½œ—√Ë ÊuOMOD K    WHCë® jK ë                            5¾łöë  ULO< Íuł nBÁ
                   WHCë® WÐdIŽ       ±π∂∏ ©fD ž√® »¬ ¥              rÃUÐUMë qÐUMIÐ Êb*« »d{                             ≠≤≠
»dŽ ÊuOMOD K   ©WOÐdGë
              ËdOÐ           ±π∑≤ ©q¹dÐ≈® ÊU O½ ≤∏ w³¹œQð ¡«dłS W¹ËULO œ«u0 WOŽ«—eë qO U;« ·öð«
     »dŽ ÊuOMOD K   ¡UMOÝ
     »dŽ ÊuOMOD K                  ±π∑≤ ©uOÃu¹® “u9 ∏     W U)«  «—UO ë rGà WI¹dDÐ ‰UO²žô«
                                        5¼u³A*« ¡UÐdÁ√ sÄ ‰UHÞ√Ë ¡U Më “U−²Š«
                                              ‰UI²Žô«  «dJ FÄ w szU¼dÂ
                                ∫©±®…dÄb*« WOMOD KHë ÈdIë
¡UCIë       W¹dIë rÝ«        rÁdë     ¡UCIë          W¹dIë rÝ«          rÁdë
 Ω                WŽd     ≠±∑ ”bIÃ«Ë r( XOÐ                      Ÿuý«    ≠±
                       ≠±∏
 Ω               ·UD               Ω                fO*« Â√ XOÐ      ≠≤
                       ≠±π                                   ≠≥
 Ω                 UÐu            Ω                   ‰uŁ XOÐ
 Ω               ·uðdŽ    ≠≤∞                                   ≠¥
                                Ω                   UMý XOÐ
                       ≠≤±
 Ω               5K Ž              Ω                dO ×Ä XOÐ       ≠µ
                       ≠≤≤                                   ≠∂
 Ω                 —uIŽ            Ω                  UÐuI½ XOÐ
 Ω                  —öŽ  ≠≤≥                                    ≠∑
                                Ω                     …—u'«
 Ω             ™”«uLŽ      ≠≤¥        Ω                 —uLFë WÐdš     ≠∏
                       ≠≤µ
 Ω            5ÐuŠ 5Ž               Ω                  “uKë WÐdš     ≠π
                       ≠≤∂                                   ≠±∞
 Ω               —U 5Ž             Ω                   »u¹√ d¹œ
 Ω               UO½uÃUÁ   ≠≤∑                                   ≠±±
                                Ω                  aOAë d¹œ
                       ≠≤∏
 Ω                 u³Ië           Ω                 ©±®ËdLŽ d¹œ     ≠±≤
                       ≠≤π                          5ÝU¹ d¹œ ≠±≥
 Ω             qD Ië               Ω
 Ω                 WK    ≠≥∞        Ω                —ULŽ uÐ√ ”√—     ≠±¥
                       ≠≥±
 Ω                  U²HÃ           Ω                    f¹—UÝ     ≠±µ
 Ω                 W(U*«  ≠≥≤                                   ≠±∂
                                Ω                   XO³KÝ                       ≠≥≠
¿
           ≠∂∞
     UOKO dÐ
Ω                Ω         qOzuL w³Më ≠≥≥
           ≠∂±
    ‰ULł XOÐ
Ω                Ω           ©≤®·UD½ ≠≥¥
           ≠∂≤
    eOł XOÐ
Ω                Ω           ©≥®W'uë ≠≥µ
                             ¿¿
           ≠∂≥
   5ÝuÝ XOÐ
Ω                Ω               uÃU¹ ≠≥∂
           ≠∂¥
   »UDŽ XOÐ
Ω                Ω        …dÐUMÝË ÃdÐ Â√ ≠≥∑
           ≠∂µ
     —U XOÐ
Ω                Ω           UOÝuÁdÐ ≠≥∏
           ≠∂∂
     ôU³½ XOÐ
Ω                Ω          s¹d³ł XOÐ ≠≥π
           ≠∂∑
    ™UÐu½ XOÐ
Ω                Ω          nO²½ XOÐ    ≠¥∞
           ≠∂∏
    5ŽUÄ« dOÐ
Ω                Ω          w UBë qð    ≠¥±
           ≠∂π
    rÃUÝ dOÐ
Ω                Ω            W1«Ëbë   ≠¥≤
           ≠∑∞
      WMO²Ã«
Ω                Ω           ÊUÐbë d¹œ ≠¥≥
           ≠∑±
      ‘«dł
Ω                Ω           ”U ½ d¹œ    ≠¥¥
           ≠∑≤
       UOKł
Ω                Ω             UMŽ—   ≠¥µ
           ≠∑≥
      ËuLł
Ω                Ω             U¹d“   ≠¥∂
           ≠∑¥
     W¦¹b(«
Ω                Ω             s¹d“   ≠¥∑
           ≠∑µ
  tKë rÝ« WÐdš
Ω                Ω               U²¹“  ≠¥∏
           ≠∑∂
   Íd¹u³Ã« WÐdš
Ω                Ω             —u−Ž    ≠¥π
           ≠∑∑
  W¹dONEë WÐdš
Ω                Ω            W³O³Ië   ≠µ∞
           ≠∑∏
      …bKš
Ω                Ω             U½b    ≠µ±
           ≠∑π
      WLO)«
Ω                Ω          W¹—uLŽ WÐdš   ≠µ≤
           ≠∏∞
      ‰UO½«œ
Ω             bKÃ«Ë WKÄdë
           ≠∏±
     ÊUЫ d¹œ
Ω                Ω           Wýuý uÐ√ ≠µ≥
           ≠∏≤
   WÄöÝ uÐ√ d¹œ
Ω                Ω     åW¹dÞu ëò qCHë uÐ√    ≠µ¥
           ≠∏≥
    n¹dÞ d¹œ
Ω                Ω             W³½œ«   ≠µµ
           ≠∏¥
   s O×Ä d¹œ
Ω                Ω            W K Â√   ≠µ∂
           ≠∏µ
     «uNë d¹œ
Ω                Ω             Ãd³Ã«   ≠µ∑
           ≠∏∂
   ©d¹œ®  U «—
Ω                Ω            Z¹d³Ã«   ≠µ∏
           ≠∏∑
      WÁu½—“
Ω                Ω            W¹d³Ã«   ≠µπ


           ≠¥≠
wK³Á qOKł« ≠±±µ            b−Ý   ≠∏∏
Ω               Ω
       ”bŽ —UOÐ ≠±±∂            WKHÝ  ≠∏π
Ω               Ω
       słœ XOÐ ≠±±∑            WL×ý   ≠π∞
Ω               Ω
       WA¹dł ≠±±∏             U²Ký  ≠π±
Ω               Ω
    wÁdý 5ÝULł ≠±±π         »«d)« bM d   ≠π≤
Ω               Ω
     wÐdž 5ÝULł ≠±≤∞         —ULFë bM d   ≠π≥
Ω               Ω
         Âd(« ≠±≤±           ÊËbO   ≠π¥
Ω               Ω
        W¹dO)« ≠±≤≤           …dODë  ≠πµ
Ω               Ω
         WO²½— ≠±≤≥           dÁUŽ  ≠π∂
Ω               Ω
       W¹—UH ë ≠±≤¥          ‰u−M−Ž   ≠π∑
Ω               Ω
        WOÁUÝ ≠±≤µ            WÐUMŽ  ≠π∏
Ω               Ω
        WLKÝ ≠±≤∂           »U³Ië  ≠ππ
Ω               Ω
     f½uÄ aOAë ≠±≤∑           W³O³Ië ≠±∞∞
Ω               Ω
        W½Ë—U  ≠±≤∏           …“«eÁ ≠±∞±
Ω               Ω
       WOÝU³Fë ≠±≤π            tÃuÁ ≠±∞≤
Ω               Ω
        WšËd  ≠±≥∞         fMł dH ≠±∞≥
Ω               Ω
       W½UŽ dH ≠±≥±          W OMJë ≠±∞¥
Ω               Ω
   åqOL ò W¹œuF *« ≠±≥≤          ÊËdDKë ≠±∞µ
Ω               Ω
     åd*«ò W¹œuL×Ä ≠±≥≥     åUÐUÐò ‚œUBë ‰b−Ä ≠±∞∂
Ω               Ω
        `K¹u*« ≠±≥¥           ÊeO<« ≠±∞∑
Ω               Ω
        ULNÃË ≠±≥µ           WŽd¹e*« ≠±∞∏
Ω               Ω
         —Ë“U¹ ≠±≥∂           fKGÄ ≠±∞π
Ω               Ω
                       …—uBM*« ≠±±∞
5Mł              Ω
       V¼cë qð ≠±≥∑         5ÐË— w³Më ≠±±±
Ω               Ω
        5Ž—“ ≠±≥∏           w½UFMë ≠±±≤
Ω               Ω
      w M*« 5Ž ≠±≥π          5MŠ Íœ«Ë ≠±±≥
Ω               Ω
        Êu−Kë ≠±¥∞
Ω               U U¹
     ©WÐdš® WŽœU−Ä ≠±¥±        wÃULý qOKł« ≠±±¥
Ω               Ω


            ≠µ≠
¡UCO³Ã« —«bë ≠±∂π           Ëb−Ä ≠±¥≤
Ω             Ω
  WŠËdë WOëœ ≠±∑∞            —«e*« ≠±¥≥
Ω             Ω
    WO½U×¹dë ≠±∑±           ”—u½ ≠±¥¥
Ω             Ω
    dÄ«u ë ≠±∑≤
Ω            UHOŠ
   W½U¹bM ë ≠±∑≥          Wýuý uÐ√ ≠±¥µ
Ω             Ω
     UOHý ≠±∑¥            Âeł« ≠±¥∂
Ω             Ω
     W½uAë ≠±∑µ           ×bë Â√ ≠±¥∑
Ω             Ω
  p¹dÐ aOAë ≠±∑∂          ·u bë Â√ ≠±¥∏
Ω             Ω
         ≠±∑∑
    s¹—U³              UM¹eë Â√ ≠±¥π
Ω             Ω
    bM dBë ≠±∑∏          ·uAë Â√ ≠±µ∞
Ω             Ω
   W UBHBë ≠±∑π            oKFë Â√ ≠±µ±
Ω             Ω
    ÍdOLCë ≠±∏∞       å.U¼bK ò bLFë Â√ ≠±µ≤
Ω             Ω
     ÊuF³Þ ≠±∏±         åWÐdšò Ãd³Ã« ≠±µ≥
Ω             Ω
    …—uDMÞ ≠±∏≤            WJ¹dÐ ≠±µ¥
Ω             Ω
     …dODë ≠±∏≥         …b¹b'« WJ¹dÐ ≠±µµ
Ω             Ω
   qÄdë »dŽ ≠±∏¥           ULOD³Ã« ≠±µ∂
Ω             Ω
    s¹œ«uFë ≠±∏µ           W½Ëö³Ã« ≠±µ∑
Ω             Ω
   ÷uŠ 5Ž ≠±∏∂           aOAë bKÐ ≠±µ∏
Ω             Ω
    ‰«ež 5Ž ≠±∏∑           r( XOÐ ≠±µπ
Ω             Ω
  U²×²Ã« WO³Gë ≠±∏∏          WNð«u²Ã« ≠±∂∞
Ω             Ω
  UÁuHë WO³Gë ≠±∏π           l³ł ≠±∂±
Ω             Ω
   WBŠ WÐdš ≠±π∞            …—UFł ≠±∂≤
Ω             Ω
     …“U³LÁ ≠±π±            «bOł ≠±∂≥
Ω             Ω
      d³MÁ ≠±π≤           ÊËb¹bŠ ≠±∂¥
Ω             Ω
  ÊuÄUÁË …dOÁ ≠±π≥            …eO³š ≠±∂µ
Ω             Ω
    W¹—U OÁ ≠±π¥         ÊuÄ«bë WÐdš ≠±∂∂
Ω             Ω
      …—U³Â ≠±πµ        fÂd ë WÐdš ≠±∂∑
Ω             Ω
    …d¹U Jë ≠±π∂      å.œ«uFëò bà WÐdš ≠±∂∏
Ω             Ω


         ≠∂≠
©≤®d¹Ëbë ÊUš ≠≤≤¥             Âô dH ≠±π∑
Ω                Ω
        ’UBš ≠≤≤µ              s¹dHJë ≠±π∏
Ω                Ω
      bOÃuë ÂUOš ≠≤≤∂             ‰b:« ≠±ππ
Ω                Ω
      WOAЫ—bë ≠≤≤∑       å“uMFë »dŽò Õ«d*« ≠≤∞∞
Ω                Ω
         UM œ ≠≤≤∏              —«e*« ≠≤∞±
Ω                Ω
         Wðôœ ≠≤≤π             …—UM*« ≠≤∞≤
Ω                Ω
         …—«Ëœ ≠≤≥∞             v M*« ≠≤∞≥
Ω                Ω
      wÝUIë d¹œ ≠≤≥±         å»dŽò …—uBM*« ≠≤∞¥
Ω                Ω
        ÂuA¹œ ≠≤≥≤             WOGMGMë ≠≤∞µ
Ω                Ω
     dLŠ_« ”«dë ≠≤≥≥              «dIMë ≠≤∞∂
Ω                Ω
  ©»dŽ® VO¼ WÄU²Ý— ≠≤≥¥             …—UŽ Íœ«Ë ≠≤∞∑
Ω                Ω
    ©≥®©»dŽ® bOГ ≠≤≥µ            WO¼Uýuë ≠≤∞∏
Ω                Ω
  UÁuHÃ«Ë U²×²Ã« ‚Ëcë ≠≤≥∂            Wýu¼ ≠≤∞π
Ω                Ω
        W¹Ë«eë ≠≤≥∑             —ułU¹ ≠≤±∞
Ω                Ω
    ©oKŠ“® W¹dG½eë ≠≤≥∏
Ω                bH
        Êö³Ý ≠≤≥π             `LIë qЬ ≠≤±±
Ω                Ω
        l FÝ ≠≤¥∞       ©WMÃULAë »dŽ® WM¹“ uÐ√ ≠≤±≤
Ω                Ω
   ©¥®©WÐdš® ÊUL ë ≠≤¥±          ©»dŽ® …—UIÐ ≠≤±≥
Ω                Ω
       wŽuL ë ≠≤¥≤             W¹e¹u³Ã« ≠≤±¥
Ω                Ω
       W¹d³M ë ≠≤¥≥              U¹dOÐ ≠≤±µ
Ω                Ω
    ©»dŽ® bŽ«uÝ ≠≤¥¥              ÊuL OÐ ≠≤±∂
Ω                Ω
    ©»dŽ® œUO ë ≠≤¥µ              ©±®qOKð ≠≤±∑
Ω                Ω
        WÂuAë ≠≤¥∂             t½uŽUł ≠≤±∏
Ω                Ω
        W½uAë ≠≤¥∑             ôuŠUł ≠≤±π
Ω                Ω
       WO(UBë ≠≤¥∏           nÝu¹ Vł ≠≤≤∞
Ω                Ω
            ≠≤¥π
       ·UBH                 WOMO (« ≠≤≤±
Ω                Ω
            ≠≤µ∞
        W×K              ©»dŽ® ÂUL(« ≠≤≤≤
Ω                Ω
            ≠≤µ±
        ö¹u              ©»dŽ® ÊËbL(« ≠≤≤≥
Ω                Ω


             ≠∑≠
jO)« dGÄ ≠≤∏∞                 ≠≤µ≤
                     ©»dŽ® …œUO
 Ω              Ω
       …d ²H*« ≠≤∏±     U²×²Ã«Ë UÁuHë W¹d¼UEë ≠≤µ≥
 Ω              Ω
        WŠöÄ ≠≤∏≤              UÐuÞ ≠≤µ¥
 Ω              Ω
       WOAM*« ≠≤∏≥            U³DOÞ ≠≤µµ
 Ω              Ω
       …—uBM*« ≠≤∏¥           WOÝU³Fë ≠≤µ∂
 Ω              Ω
    WÃu(« …—uBMÄ ≠≤∏µ        ©»dŽ®  «e¹eŽ ≠≤µ∑
 Ω              Ω
       wÝ«u*« ≠≤∏∂             ULKŽ ≠≤µ∏
 Ω              Ω
       WLŽUMë ≠≤∏∑           WO½ULKFë ≠≤µπ
 Ω              Ω
      lýu¹ w³Më ≠≤∏∏            WÁuLŽ ≠≤∂∞
 Ω              Ω
       «dOLMë ≠≤∏π          Êu²¹eë 5Ž ≠≤∂±
 Ω              Ω
        5½u¼   ≤π∞            WЫdž ≠≤∂≤
 Ω              Ω
    5Š«uDë Íœ«Ë ≠≤π±                ≠≤∂≥
                          …—U
 Ω              Ω
        ’UÁË ≠≤π≤                 ≠≤∂¥
                        WO{«d
 Ω              Ω
        t¹e¹Ë ≠≤π≥                ≠≤∂µ
                         rŽd
 Ω              Ω
        «œd¹ ≠≤π¥             ”bÁ ≠≤∂∂
 Ω              Ω
                         U²¹bÁ ≠≤∂∑
U¹d³Þ             Ω
         U¹dÐ ≠≤πµ           W¹d¹bIë ≠≤∂∏
 Ω              Ω
      W¹Ë«uë qð ≠≤π∂           WODOÁ ≠≤∂π
 Ω              Ω
        UŁbŠ ≠≤π∑             WŽU³Â ≠≤∑∞
 Ω              Ω
       5DŠ ≠≤π∏        ©»dŽ® WÄUMGë œ«d ≠≤∑±
 Ω              Ω
        WL(« ≠≥ππ         ©»dŽ® ‘uFÂ ≠≤∑≤
 Ω              Ω
      WOM*« ÊUš ≠≥∞∞           rŽdÐ dHÂ ≠≤∑≥
 Ω              Ω
    ©»dŽ® W³½«d)« ≠≥∞±            …“«eà ≠≤∑¥
 Ω              Ω
       WOÄUNÃœ ≠≥∞≤            WOJÃU*« ≠≤∑µ
 Ω              Ω
       W½Ë—UÝ ≠≥∞≥            “ËU:« ≠≤∑∂
 Ω              Ω
       W½ułdÝ ≠≥∞¥        ©»dŽ®  «bL×Ä ≠≤∑∑
 Ω              Ω
        aLÝ ≠≥∞µ             qŠ«bÄ ≠≤∑∏
 Ω              Ω
        «dLÝ ≠≥∞∂             ”ËdÄ ≠≤∑π
 Ω              Ω


            ≠∏≠
UÄe WO dý√ ≠≥≥¥            WOJL ë ≠≥∞∑
Ω                  Ω
       ©≥®W½uÐU Â√ ≠≥≥µ            ÍdOLÝ ≠≥∞∏
Ω                  Ω
      ©»dŽ® …d−Ž Â√ ≠≥≥∂            …d−Aë ≠≥∞π
Ω                  Ω
     ©…dO³Ã« Íœ«Ë® —UJÐ ≠≥≥∑          WGÐUDë ≠≥±∞
Ω                  Ω
          …dO³Ã« ≠≥≥∏           W¹bO³Fë ≠≥±±
Ω                  Ω
        „uAë qð ≠≥≥π              rÃuŽ ≠≥±≤
Ω                  Ω
       ©»dŽ® WMOFð ≠≥¥∞         Wýuý uÐ√ d¹už ≠≥±≥
Ω                  Ω
   ©…dO³Ã« Íœ«Ë® W³ÃUF¦Ã« ≠≥¥±       ©»dŽ® g¹bJë ≠≥±¥
Ω                  Ω
          ‰u³ł ≠≥¥≤           X³Ý dH ≠≥±µ
Ω                  Ω
  ©wÞ«u³Ã«® ©»dŽ® WLOJŠ ≠≥¥≥             WOÐuà ≠≥±∂
Ω                  Ω
     ©¥®©»dŽ® œuL(« ≠≥¥¥             ‰b−Ä ≠≥±∑
Ω                  Ω
         W¹bOL(« ≠≥¥µ          ©»dŽ® ë—b*« ≠≥±∏
Ω                  Ω
    ©»dŽ® —UJÐ WE «u(« ≠≥¥∂             —cFÄ ≠≥±π
Ω                  Ω
  ©»dŽ® ÍdLFë WE «u(« ≠≥¥∂         ©»dŽ® WÁ—UA*« ≠≥≤∞
Ω                  Ω
      ©»dŽ® d¹eMš ≠≥¥∑          ©»dŽ® …—UM*« ≠≥≤±
Ω                  Ω
            W½œ ≠≥¥π           …—uBMÄ ≠≥≤≤
Ω                  Ω
     ©…uðUA³Ã«® W¹Ë«eë ≠≥µ∞        ©»dŽ® wÝ«u*« ≠≥≤≥
Ω                  Ω
           WFГ ≠≥µ±        ©»dŽ®  U×K¹uÄ ≠≥≤¥
Ω                  Ω
       ©»dŽ® Ÿ«—eë ≠≥µ≤          s¹bë d U½ ≠≥≤µ
Ω                  Ω
     ©»dŽ® WMšU ë ≠≥µ≥              VOI½ ≠≥≤∂
Ω                  Ω
        W¹dÄU ë ≠≥µ¥             s¹d/ ≠≥≤∑
Ω                  Ω
          s¹dOÝ ≠≥µµ          ©»dŽ® VO¼Ë ≠≥≤∏
Ω                  Ω
          WDý ≠≥µ∂              ‚uÁU¹ ≠≥≤π
Ω                  Ω
     ©»dŽ®  U1uAë ≠≥µ∑
Ω                  ÊU OÐ
      ©»dŽ® UHBë ≠≥µ∏        ©»dŽ® WOýUŠ uÐ√ ≠≥≥∞
Ω                  Ω
      ©»dŽ® dIBë ≠≥µπ          œ«bŠ WO dý√ ≠≥≥±
Ω                  Ω
        ©µ®WÁUDë ≠≥∂∞         o¹dÄ“ WO dý√ ≠≥≥≤
Ω                  Ω
          …dODë ≠≥∂±       ÍœUNë b³Ž WO dý√ ≠≥≥≥
Ω                  Ω


               ≠π≠
UHŽ XOÐ ≠≥∏∏          ©»dŽ® WC¹dFë ≠≥∂≤
Ω                Ω
      fÄd²Ã« qð ≠≥∏π          ©»dŽ® W¹Ë«eGë ≠≥∂≥
Ω                Ω
       dO ł ≠≥π∞           ©»dŽ® —uðUHë ≠≥∂¥
Ω                Ω
       W¹bKł ≠≥π±              W½Ë—U  ≠≥∂µ
Ω                Ω
        …—u'« ≠≥π≤              WOÄuÁ ≠≥∂∂
Ω                Ω
         fKł ≠≥π≥              …dHÂ ≠≥∂∑
Ω                Ω
         W³'« ≠≥π¥           «uNë VÂu ≠≥∂∏
Ω                Ω
          W²Š ≠≥πµ            h d*« ≠≥∂π
Ω                Ω
        UIOKŠ ≠≥π∂         ©»dŽ® ‰e'« qO Ä ≠≥∑∞
Ω                Ω
       WÄULŠ ≠≥π∑          ©»dŽ® WOAM*« ≠≥∑±
Ω                Ω
       ’UBš ≠≥π∏                vK³¹ ≠≥∑≤
Ω                Ω
         …dÄœ ≠¥ππ
Ω               …d UMë
      bOMÝd¹œ ≠¥∞∞              —Ëb½« ≠≥∑≥
Ω                Ω
    ©WÐdš® dOðdJÝ ≠¥∞±
Ω                Ω        W¹—uH  ≠≥∑¥
       r LÝ ≠¥∞≤               ‰bO:« ≠≥∑µ
Ω                Ω
  WOÁdAë dO «u ë ≠¥∞≥             ‰uKFÄ ≠≥∑∂
Ω                Ω
  WOÃULAë dO «u ë ≠¥∞¥
Ω                …ež
   WOÐdGë dO «u ë ≠¥∞µ             œËbÝ« ≠≥∑∑
Ω                Ω
            ≠¥∞∂
       qOL                  …dÐdÐ ≠≥∑∏
Ω                Ω
       ”b³Ž ≠¥∞∑               WÁdÐ ≠≥∑π
Ω                Ω
     Ê«b¹uÝ ‚«dŽ ≠¥∞∏              dÐdÐ ≠≥∏∞
Ω                Ω
     WOAM*« ‚«dŽ ≠¥∞π             XOAÐ ≠≥∏±
Ω                Ω
      WłuÃUHë ≠¥±∞              5KFÐ ≠≥∏≤
Ω                Ω
      WMOD Á ≠¥±±           wÁdAë w½UDÐ ≠≥∏≥
Ω                Ω
        …dDÁ ≠¥±≤           wÐdGë w½UDÐ ≠≥∏¥
Ω                Ω
         UOðd ≠¥±≥           ULOð XOÐ ≠≥∏µ
Ω                Ω
          u ≠¥±¥
       W                 Ułdł XOÐ ≠≥∏∂
Ω                Ω
         W³Âu ≠¥±µ          ”«—œ XOÐ ≠≥∏∑
Ω                Ω


            ≠ ±∞ ≠
WOÃULAë Àœ«u(« Íœ«Ë ≠¥¥≥            WÁd;« ≠¥±∂
Ω                  Ω
                       …dOGBë WOL *« ≠¥±∑
UJŽ                 Ω
           dÁ« ≠¥¥¥          …dO³Jë WOL *« ≠¥±∏
Ω                  Ω
       ©»dŽ®  dÁ« ≠¥¥µ              —UG*« ≠¥±π
Ω                  Ω
         ÃdHë Â√ ≠¥¥∂              b$ ≠¥≤∞
Ω                  Ω
          …Ëd³Ã« ≠¥¥∑             UOKF½ ≠¥≤±
Ω                  Ω
          WB³Ã« ≠¥¥∏              UOÐd¼ ≠¥≤≤
Ω                  Ω
    ©»dŽ® WB³Ã« WÐdš ≠¥¥π              Ãu¼ ≠¥≤≥
Ω                  Ω
         ©≤®q²Ã« ≠¥µ∞             —uÝU¹ ≠¥≤¥
Ω                  Ω
          U OÐdð ≠¥µ±              vM³¹ ≠¥≤µ
Ω                  Ω
          Uðu½Uš ≠¥µ≤
Ω                 ÂdJÃuÞ
        ©≥®WLOL(« ≠¥µ≥             bÃUš Â√ ≠¥≤∂
Ω                  Ω
         ÊuÄ«bë ≠¥µ¥             WLK'« ≠¥≤∑
Ω                  Ω
       ©»dŽ® qÄdë ≠¥µµ         W¹“Už WÂdÐ WÐdš ≠¥≤∏
Ω                  Ω
         f¹Ëdë ≠¥µ∂          bOà XOÐ WÐdš ≠¥≤π
Ω                  Ω
          V¹eë ≠¥µ∑           …d¹e'« WÐdš ≠¥≥∞
Ω                  Ω
         UðUL×Ý ≠¥µ∏           …bÐUÐeë WÐdš ≠¥≥±
Ω                  Ω
        W¹dOL ë ≠¥µπ          …bÐUÐeë WÐdš ≠¥≥≤
Ω                  Ω
       œËË«œ aOAë ≠¥∂∞          WHÃeë WÐdš ≠¥≥≥
Ω                  Ω
      ©»dŽ® W½«uBë ≠¥∂±          —U ³Þ WÐdš ≠¥≥¥
Ω                  Ω
          UILŽ ≠¥∂≤          WOAM*« WÐdš ≠¥≥µ
Ω                  Ω
        WO ÐUGë ≠¥∂≥          —u dH WÐUž ≠¥≥∂
Ω                  Ω
         ÍdÐUJë ≠¥∂¥
Ω                  Ω        UO ¹œd  ≠¥≥∑
         ÊUMŽ dHÂ ≠¥∂µ             ÊuÁUÁ ≠¥≥∏
Ω                  Ω
          UJ¹u ≠¥∂∂            UÐUÝ dH ≠¥≥π
Ω                  Ω
          —UFÄ ≠¥∂∑           ‘u³Ž dH ≠¥¥∞
Ω                  Ω
         WOAM*« ≠¥∂∏           W½U³Ië Íœ«Ë ≠¥¥±
Ω                  Ω
         …—uBM*« ≠¥∂π       WOÐuM'« Àœ«u(« Íœ«Ë ≠¥¥≤
Ω                  Ω


              ≠ ±± ≠
Ω             dNMë ≠¥∑≤   Ω              «uM*« ≠¥∑∞
                        Ω          V¹eë  «uMÄ ≠¥∑±

                              Ʊπ∂∑ ÂUŽ ‰ö²Š« bFÐ XÄb¼ ¿
         ÆWOKOz«dÝù« jz«d)« vKŽ rÝ« ÊËbÐ sJÃË Êü« v²Š rzUÁË œułuÄ wM¹œ dŁ√ ≠±
                   ÆÊü« v²Š ÍdŁ√ lÁuÄ wIÐË XÄb¼ WOMJ ë  uO³Ã« ≠≤
                 ÆWOKOz«dÝù« jz«d)« vKŽ UNà dŁ√ ô sJà …œułuÄ W¹dIë ≠≥
                                Ʊπ∂∑ ÂUFë bFÐ XÄb¼ ¿¿

U??NMÄ U??N½UJÝ d??=−Ô¼ w²Ã«Ë W??LzU??Á Xë“ ô w²Ã« W??OMOD ?K‡ ‡Hë Êb?‡ ‡*«
                               Æ©≤®±π¥∏ ÂUŽ
          b¹b'« rÝô«           wK _« rÝô«

           lHOý dOO¾Ð            l³ ë d¾Ð
            ÊPý XOÐ             ÊU OÐ
             UHOŠ              UHOŠ
           W½uLý  U¹d             WBK)«
            «d¹œU¼             …dOC)«
             WKÄ—              WKÄdë
            œUH ð              bH
            U¹d³Þ              U¹d³Þ
             uJŽ               UJŽ
            rOKý—Ë√            …b¹b'« ”bIë
             bà              bKë
            ÊuKJý«             ‰b:«
             u U¹              U U¹                   ≠ ±≤ ≠
XÄb¼ w²Ã« WOMOD KHë ÈdIë ¡ULÝ√
 ©≥®
  UN½UJÄ WOKOz«dÝ≈  UMÞu² Ä XLOÁ√Ë
                   WÄUÁ« WMÝ
     UEŠö*«                 WMÞu² *« rÝ«   ¡UCIë  W¹dIë rÝ« rÁdë
                   WMÞu² *«
                         WOýUMOÄ WOLKð       qCHë uÐ√  ≠±
                                 WKÄdë
                                             ≠≤
                    ±π¥π    ‰«d¼ ÂdO           Âeł«
                                  UHOŠ
                                        qOKł«  ≠≥
XLOÁ√ UOKO ðd¼ WM¹bÄ sÄ wŠ Ê_«      ≠      uKOKł     U U¹
                                             ≠¥
 vKŽ b²Ä« ÍœUNë b³Ž WO dý√ vKŽ     ±π¥∏     uŠuKý          WO dý_«
                                 ÊU OÐ
                                             ≠µ
     b²Ä« 5K ŽË Ÿuý« w²¹dÁ     ±π¥π    ‰ËƒU²ý«           Ÿuý«
                                 ”bIë
                                      ·u bë Â√  ≠∂
      ·u bë Â√ vKŽ XFÝuðË    ±π≥π      UOëœ    UHOŠ
                                             ≠∑
                    ±π¥∏    UЬ ≠ w½uì        bLFë Â√
                                  UHOŠ
                                             ≠∏
                    ±π¥π     wÄUŽ sÐ         ÃdHë Â√
                                  UJŽ
                                         …dÐdÐ  ≠π
                    ±π¥π     rOFIHÄ    …ež
                                        W¹d³Ã« ≠±∞
                    ±π¥π     U¹—«eŽ   WKÄdë
                                        XOAÐ ≠±±
                    ±πµ¥    X¹dO Ž     …ež
                                        WB³Ã« ≠±≤
                    ±πµ∞     wÄuKý    UJŽ
                                       ”bŽ —UOÐ ≠±≥
                    ±π≥¥     ÂUŽ w½Uł    U U¹
                                      s¹d³ł XOÐ ≠±¥
    ”bŽ —UOÐ vÃ≈  b²Ä« ±π¥∏ bFÐ   ±π¥π   s¹d uł XOÐ   qOK)«
                                       słœ XOÐ ≠±µ
                    ±π¥∏    ÊUłœ XOÐ    U U¹
                                      dO ×Ä XOÐ ≠±∂
                    ±πµ∞    dO¾Ä XOÐ   ”bIë
                                       UÐuI½ XOÐ ≠±∑
                    ±π¥π    U uI½ XOÐ   ”bIë
                                        U OÐdð ≠±∏
                    ±π¥π     «dOÄuý    UJŽ
                                        ôuŠUł ≠±π
                    ±π¥∏      ÕU²H¹   bH
                                        W½uŽUł ≠≤∞
                    ±∏∏¥     UMO³ýË—   bH
                                        …—u'« ≠≤±
                            «—Ë√
  W½uŽUł vÃ≈ ±π¥∏ ÂUŽ bFÐ  b²Ä«    ±πµ∞           ”bIë                       ≠ ±≥ ≠
«bOł
                              UHOŠ
                      ÍUA¹  UÄ—
                  ±π≤µ                        ≠≤≤
                                        WO'«
                              …ež
                        UOł
«bOł vKŽ ±π¥∏ bFÐ XFÝuðË  b²Ä«   ±π¥π                        ≠≤≥
                                        Âd(«
                              U U¹
                       UOÃeðd¼
                  ±π≤¥                        ≠≤¥
                                     WB³Ã« WÐdš
                              UJŽ
                       XO ²Ð
     Âd(« vÃ≈ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä«  ±π¥π                        ≠≤µ
                                      UHÓ WÐdš
                              UHOŠ
                      rO¹UŠ  UFHł
                  ±π≥≤                        ≠≤∂
                                     WOAM*« WÐdš
                              UHOŠ
                      rO¹UŠ  UFHł
  vKŽ ±π¥∏ bFÐ XFÝuðË  b²Ä«    ±π≥≤                        ≠≤∑
                                     d¹dI WÐdš
                              …ež
                       ÂË—«œ wMÐ
       WOAM*«Ë WHÓ w²Ðdš   ±π¥π                        ≠≤∏
                                        …bKš
                              WKÄdë
                      bOH¹œ —ULAÄ
                  ±π¥∏                        ≠≤π
                                        ‰UO½«œ
                              WKÄdë
                       qO¾½«œ —UHÂ
                  ±π¥π                        ≠≥∞
                                         UM œ
                              bH
                        UM œ
                  ±π≥π                        ≠≥±
                                         Wðôœ
                              bH
                        Êu²Ã«œ
  WOÐdFë UM œ vÃ≈ ¥∏ bFÐ  b²Ä«  ±πµ∞                        ≠≥≤
                                        …dÄœ ≠≥≥
                              …ež
                        e¹d¹«
                  ±π¥π
                                     wÝUIë d¹œ ≠≥¥
                              bH
                        ‘uJë
                  ±π¥π
                                      5ÝU¹ d¹œ
                              ”bIë
                      ‰ËƒUý —UH wŠ
                   ≠                         ≠≥µ
                                       ÂuA¹œ
                              bH
                       ÊuA¹œ
   WOÐdGë ”bIë WM¹bÄ w wŠ   ±πµ≥                        ≠≥∂
                                        W1«Ëœ«
                              qOK)«
                       UO ðUÄ«
                  ±πµµ                        ≠≥∑
                                    dLŠ_« ”«dë
                              bH
                      …dÄ«“ sÐ .dOÂ
                  ±π¥π                        ≠≥∏
                                        tO²½—
                              U U¹
                        a u½
                  ±π¥π                        ≠≥π
                                        Ÿ«—eë
                              ÊU OÐ
                      wH ð …dOÞ
                  ±π≥∑                        ≠¥∞
                                        U¹d“
                              qOK)«
                        U¹—Uš“
     Ÿ«—eë vÃ≈ ¥∏ bFÐ  b²Ä«  ±πµ∞                        ≠¥±
                                       WOÁUÝ
                              U U¹
                       «œuN¹—Ë√
                  ±πµ∞                        ≠¥≤
                                        WLKÝ
                              U U¹
                      ÂuÃUý —UHÂ wŠ
                   ≠                         ≠¥≥
                                  WOÁdAë dO «u ë
                              …ež
                      «dOÐUý “UÂdÄ
    Êü« VOÐ√ qð WM¹bÄ w wŠ   ±π¥∏                        ≠¥¥
                                   WOÐdGë dO «u ë
                              …ež
                      «dOÐUý “UÂdÄ
                  ±π¥∏                        ≠¥µ
                                        W(U
                              bH
                        Ê˃—U¹
                  ±π¥π                        ≠¥∂
                                    »«d)« bM d
                              WKÄdë
                      U½uO ð f½
                  ±∏∏≥                        ≠¥∑
                                      ·UBH
                              ©bH ®
                       W u HÝ                   ≠¥∏
   bM dBë vKŽ ¥∏ bFÐ  b²Ä«   ±π¥π
                                       …—uDMÞ
                              UHOŠ
                        —Ëœ
                  ±π¥π                        ≠¥π


                      ≠ ±¥ ≠
…dODë  ≠µ∞
                 ±π¥π  «œuN¹  «dOÞ  WKÄdë
                                         ≠µ±
                             UHOŠ   UHOŠ …dOÞ
                 ±π¥π  qÄd  «dOÞ
                                     dÁUŽ  ≠µ≤
                 ±πµ∞   ÊUMŠu¹ WMł  WKÄdë
                                 WOAM*« ‚«dŽ  ≠µ≥
                 ±πµ¥    Uł  U¹dÁ   …ež
                                         ≠µ¥
                             ”bIë    ·uðdŽ
                 ±πµ∞    ÂU×½
                                   5K Ž    ≠µµ
                 ±π¥π   ‰ËƒU²ý«   ”bIë
                                     ULKŽ  ≠µ∂
                       ULKŽ    bH
 Ÿuý«Ë 5K Ž w²¹dÁ vKŽ  b²Ä«    ±π¥π
                                   —U 5Ž   ≠µ∑
                 ±π¥π   ÂdO 5Ž   ”bIë
                                         ≠µ∏
                             ”bIë     UO½uÃUÁ
                 ±πµ±  ÊuO ð  dO OHÄ
                                   W³O³Ië  ≠µπ
                     ‰ËdOHOł—UH   WKÄdë
WO½uÃUÁ vÃ≈ q Ë WMÞu² *«  b²Ä«
                                    …dDÁ   ≠∂∞
                 ±∏∏¥    …d¹bł    …ež
                                   W½UŽ dHÂ  ≠∂±
                      .«dH¹ wHO½  WKÄdë
    …dDÁ vKŽ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä«  ±πµ≥
                                    Âô dHÂ  ≠∂≤
                 ±π¥π    rO½uÐU¼   UHOŠ
                                    UJ¹u   ≠∂≥
                 ±π¥π   oLOF¼ XOÐ   UJŽ
                                         ≠∂¥
                             bH       …“«eÃ
                 ±π¥∞   qOK¼ XOÐ
                                   Êu−Kë   ≠∂µ
                       Ëb$    5Mł
    …“«eà vKŽ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä«  ±π¥π
                                         ≠∂∂
                             ”bIë     WKŠU*«
                  ≠     UŠUMÄ wŠ
                                     Õ«d*«  ≠∂∑
                     Á«bŽ  UFHł   UHOŠ
   WOÐdGë ”bIë WM¹bÄ w wŠ  ±π∞≥
                                    f³KÄ   ≠∂∏
                      UHJð ÕU²Ð   U U¹
    Õ«d*« vKŽ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä«  ±∏∑∏
                                         ≠∂π
                             bH      ÊËdOÄ
   f³KÄ vKŽ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä«   ±π¥π    ÊËdOÄ
                                         ≠∑∞
                             …ež      UOÐd¼
                 ±πµ∞    UOÄdÂ
                                    5½u¼   ≠∑±
                 ±πµ±    uOKł—UÄ   n
                                  5MŠ Íœ«Ë   ≠∑≤
                 ±∏∏≥   U½uO ð s ½  WKÄdë
                                         ≠∑≥
                             UHOŠ    …—UŽ Íœ«Ë
  5MŠ Íœ«Ë vÃ≈ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä«  ±π¥π    ÍUÁdÐ
                                     —Ë“U¹  ≠∑¥
                 ±π¥∏    —Ë“¬    U U¹
                                         ≠∑µ
                             …ež       UM³¹
                 ±π¥π    UMH¹
                 ≠ ±µ ≠
gīuNë
—ULF²?Ýô«Ë WOMOD KHë ÈdIKà wŽUL'« d?OÄb²Ã« 5D K ∫vHDBÄ bOÃË ÆœË `ÃU? œ«u'« b³Ž ≠±
   ÆWOzU/ù«  UÝ«—bKà ”bIë eÂdÄ ¨ÊbMKÐ ±π∏≤ ≠ ±∏∏≤ ÂUŽ WzUÄ ‰öš w½uONBë w½UDO²Ýô«
                                     ÆoÐU ë lłd*« ≠≤
                                     ÆoÐU ë lłd*« ≠≥
                    ≠ ±∂ ≠

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Target2 and the Rollover of Portugal's Public Debt Feb 1, 2014 by Jose Guilhe...
Target2 and the Rollover of Portugal's Public Debt Feb 1, 2014 by Jose Guilhe...Target2 and the Rollover of Portugal's Public Debt Feb 1, 2014 by Jose Guilhe...
Target2 and the Rollover of Portugal's Public Debt Feb 1, 2014 by Jose Guilhe...José Guilherme Ataíde
 
Getting Started with the BMS
Getting Started with the BMS Getting Started with the BMS
Getting Started with the BMS utepbms
 
09/ Мобільна громадська журналістика
09/ Мобільна громадська журналістика09/ Мобільна громадська журналістика
09/ Мобільна громадська журналістикаAnton Shynkaruk
 
lead9 always on! uad 2013
lead9 always on! uad 2013lead9 always on! uad 2013
lead9 always on! uad 2013Elena Peday
 
VIVA MÉXICO - UNIVERSO GASTRONÔMICO 17
VIVA MÉXICO - UNIVERSO GASTRONÔMICO 17VIVA MÉXICO - UNIVERSO GASTRONÔMICO 17
VIVA MÉXICO - UNIVERSO GASTRONÔMICO 17Sergio Molinari
 
A brief history of google
A brief history of googleA brief history of google
A brief history of googleHervé Lebret
 

Andere mochten auch (9)

Info all
Info allInfo all
Info all
 
Target2 and the Rollover of Portugal's Public Debt Feb 1, 2014 by Jose Guilhe...
Target2 and the Rollover of Portugal's Public Debt Feb 1, 2014 by Jose Guilhe...Target2 and the Rollover of Portugal's Public Debt Feb 1, 2014 by Jose Guilhe...
Target2 and the Rollover of Portugal's Public Debt Feb 1, 2014 by Jose Guilhe...
 
Getting Started with the BMS
Getting Started with the BMS Getting Started with the BMS
Getting Started with the BMS
 
09/ Мобільна громадська журналістика
09/ Мобільна громадська журналістика09/ Мобільна громадська журналістика
09/ Мобільна громадська журналістика
 
lead9 always on! uad 2013
lead9 always on! uad 2013lead9 always on! uad 2013
lead9 always on! uad 2013
 
архитектура дом Xxi века
архитектура дом Xxi векаархитектура дом Xxi века
архитектура дом Xxi века
 
Uul
UulUul
Uul
 
VIVA MÉXICO - UNIVERSO GASTRONÔMICO 17
VIVA MÉXICO - UNIVERSO GASTRONÔMICO 17VIVA MÉXICO - UNIVERSO GASTRONÔMICO 17
VIVA MÉXICO - UNIVERSO GASTRONÔMICO 17
 
A brief history of google
A brief history of googleA brief history of google
A brief history of google
 

Ähnlich wie 5

John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdff8ioseidkdkm
 
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf9fikskemmddm
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdff8ioseidkdkm
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfkdiskddmm
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf9fikskemmddm
 
Xin Ghi On
Xin Ghi OnXin Ghi On
Xin Ghi Onphn8401
 
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdff8ioseidkdkm
 
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf9fikskemmddm
 
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfkdiskddmm
 
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)fjskekfkemm
 
แรงจูงใจ bodyfat ส่วนเกิน ในของคุณ ลดน้ำหนักของคุณ แนะนำ
 แรงจูงใจ  bodyfat ส่วนเกิน  ในของคุณ ลดน้ำหนักของคุณ แนะนำ แรงจูงใจ  bodyfat ส่วนเกิน  ในของคุณ ลดน้ำหนักของคุณ แนะนำ
แรงจูงใจ bodyfat ส่วนเกิน ในของคุณ ลดน้ำหนักของคุณ แนะนำ mundanepraise4531
 
Το λαβωμένο νερό
Το λαβωμένο νερόΤο λαβωμένο νερό
Το λαβωμένο νερόVastardi Mari
 
Το λαβωμένο νερό.pdf
Το λαβωμένο νερό.pdfΤο λαβωμένο νερό.pdf
Το λαβωμένο νερό.pdfImperialfade
 
Cada Dia Al Mati
Cada Dia Al MatiCada Dia Al Mati
Cada Dia Al Matimontcubi
 
最新实用五金手册(710页)
最新实用五金手册(710页)最新实用五金手册(710页)
最新实用五金手册(710页)totaleather2009
 

Ähnlich wie 5 (19)

John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
Xin Ghi On
Xin Ghi OnXin Ghi On
Xin Ghi On
 
Microsoft Power Point Die Hiketiden3
Microsoft Power Point  Die Hiketiden3Microsoft Power Point  Die Hiketiden3
Microsoft Power Point Die Hiketiden3
 
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP2254 Cane Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
 
แรงจูงใจ bodyfat ส่วนเกิน ในของคุณ ลดน้ำหนักของคุณ แนะนำ
 แรงจูงใจ  bodyfat ส่วนเกิน  ในของคุณ ลดน้ำหนักของคุณ แนะนำ แรงจูงใจ  bodyfat ส่วนเกิน  ในของคุณ ลดน้ำหนักของคุณ แนะนำ
แรงจูงใจ bodyfat ส่วนเกิน ในของคุณ ลดน้ำหนักของคุณ แนะนำ
 
الجهاز الهضمى
الجهاز الهضمىالجهاز الهضمى
الجهاز الهضمى
 
الحيوان العام الغدد الصماء
الحيوان العام الغدد الصماءالحيوان العام الغدد الصماء
الحيوان العام الغدد الصماء
 
Το λαβωμένο νερό
Το λαβωμένο νερόΤο λαβωμένο νερό
Το λαβωμένο νερό
 
Το λαβωμένο νερό.pdf
Το λαβωμένο νερό.pdfΤο λαβωμένο νερό.pdf
Το λαβωμένο νερό.pdf
 
Cada Dia Al Mati
Cada Dia Al MatiCada Dia Al Mati
Cada Dia Al Mati
 
5
55
5
 
最新实用五金手册(710页)
最新实用五金手册(710页)最新实用五金手册(710页)
最新实用五金手册(710页)
 

Mehr von guest87d612

مائة طريقة لنصرة الرسول
مائة طريقة لنصرة الرسولمائة طريقة لنصرة الرسول
مائة طريقة لنصرة الرسولguest87d612
 
دلائل النبوة
دلائل النبوةدلائل النبوة
دلائل النبوةguest87d612
 
الجماعات اليهودية
الجماعات اليهوديةالجماعات اليهودية
الجماعات اليهوديةguest87d612
 
مقومات الدولة اليهودية
مقومات الدولة اليهوديةمقومات الدولة اليهودية
مقومات الدولة اليهوديةguest87d612
 
مذابح اليهود
مذابح اليهودمذابح اليهود
مذابح اليهودguest87d612
 
مبادئ صهيونية
مبادئ صهيونيةمبادئ صهيونية
مبادئ صهيونيةguest87d612
 
قالوا عن اليهود
قالوا عن اليهودقالوا عن اليهود
قالوا عن اليهودguest87d612
 
فتاوى علماء المسلمين
فتاوى علماء المسلمينفتاوى علماء المسلمين
فتاوى علماء المسلمينguest87d612
 
عمليات الاغتيال الصهيوني
عمليات الاغتيال الصهيونيعمليات الاغتيال الصهيوني
عمليات الاغتيال الصهيونيguest87d612
 
شخصيات يهودية
شخصيات يهوديةشخصيات يهودية
شخصيات يهوديةguest87d612
 
تاريخ اليهود
تاريخ اليهودتاريخ اليهود
تاريخ اليهودguest87d612
 
بروتوكولات حكماء صهيون
بروتوكولات حكماء صهيونبروتوكولات حكماء صهيون
بروتوكولات حكماء صهيونguest87d612
 
أمن إسرائيل
أمن إسرائيلأمن إسرائيل
أمن إسرائيلguest87d612
 
اليهود وغير اليهود
اليهود وغير اليهوداليهود وغير اليهود
اليهود وغير اليهودguest87d612
 
اليهود والإسلام
اليهود والإسلاماليهود والإسلام
اليهود والإسلامguest87d612
 
الله عند اليهود
الله عند اليهودالله عند اليهود
الله عند اليهودguest87d612
 
السيرة الذاتية لليهود
السيرة الذاتية لليهودالسيرة الذاتية لليهود
السيرة الذاتية لليهودguest87d612
 
الحاخامات
الحاخاماتالحاخامات
الحاخاماتguest87d612
 

Mehr von guest87d612 (20)

مائة طريقة لنصرة الرسول
مائة طريقة لنصرة الرسولمائة طريقة لنصرة الرسول
مائة طريقة لنصرة الرسول
 
دلائل النبوة
دلائل النبوةدلائل النبوة
دلائل النبوة
 
Wthh
WthhWthh
Wthh
 
الجماعات اليهودية
الجماعات اليهوديةالجماعات اليهودية
الجماعات اليهودية
 
مقومات الدولة اليهودية
مقومات الدولة اليهوديةمقومات الدولة اليهودية
مقومات الدولة اليهودية
 
مذابح اليهود
مذابح اليهودمذابح اليهود
مذابح اليهود
 
مبادئ صهيونية
مبادئ صهيونيةمبادئ صهيونية
مبادئ صهيونية
 
قالوا عن اليهود
قالوا عن اليهودقالوا عن اليهود
قالوا عن اليهود
 
فتاوى علماء المسلمين
فتاوى علماء المسلمينفتاوى علماء المسلمين
فتاوى علماء المسلمين
 
عمليات الاغتيال الصهيوني
عمليات الاغتيال الصهيونيعمليات الاغتيال الصهيوني
عمليات الاغتيال الصهيوني
 
شخصيات يهودية
شخصيات يهوديةشخصيات يهودية
شخصيات يهودية
 
تاريخ اليهود
تاريخ اليهودتاريخ اليهود
تاريخ اليهود
 
بروتوكولات حكماء صهيون
بروتوكولات حكماء صهيونبروتوكولات حكماء صهيون
بروتوكولات حكماء صهيون
 
أمن إسرائيل
أمن إسرائيلأمن إسرائيل
أمن إسرائيل
 
اليهود وغير اليهود
اليهود وغير اليهوداليهود وغير اليهود
اليهود وغير اليهود
 
اليهود والإسلام
اليهود والإسلاماليهود والإسلام
اليهود والإسلام
 
المراجع
المراجعالمراجع
المراجع
 
الله عند اليهود
الله عند اليهودالله عند اليهود
الله عند اليهود
 
السيرة الذاتية لليهود
السيرة الذاتية لليهودالسيرة الذاتية لليهود
السيرة الذاتية لليهود
 
الحاخامات
الحاخاماتالحاخامات
الحاخامات
 

5

 • 1. ÊuO½uONBë UNKšœ√ w²Ã« »U¼—ù« qzUÝË wMOD KHë Ÿ«dBë w …dÄ ‰Ë√ Áb{ XKLF²Ý« Ícë ·dDë ÊUJ*« ‰ULF²Ý« ‰Ë√ a¹—Uð WKOÝuë ±π≥≥ ©uOÃu¹® “u9 UN H½ WOÃU'« sÄ ¡UCŽ_ wÝUOÝ ‰UO²ž« œuN¹ VOÐ√ qð ±π≥∑ ©”—UÄ® —«–« ±∑ w¼UI*« w qÐUMÁ »dŽ ÊuOMOD K U U¹ ‰uK¹√ ≤∂≠©fD ž√® »¬ ≤∞  ö U(« vKŽ qÐUMÁ »dŽ ÊuOMOD K ‚«uÝ_« w qÐUMÁ »dŽ ÊuOMOD K UHOŠ ±π≥∑ ©d³L²³Ý® ±π≥∏ ©uOÃu¹® “u9 ∂ UNÐU— lÄ sHÝ n ½ œuN¹ UHOŠ WOÄuJ(«Ë WO½b*« dz«Ëbë vKŽ qÐUMÁ ¡UIÃ≈ »dŽ ÊuOMOD K Ë œuN¹Ë ÊuO½UD¹dÐ VOÐ√ qð ±π¥∞ ©d³L u½® w½U¦Ã« s¹dAð ≤µ ±π¥¥ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ±≤ ©5D K ×Uš® wÝUOÝ ‰UO²ž« ÊuO½UD¹dÐ …d¼UIë ±π¥¥ ©d³L u½® w½U¦Ã« s¹dAð ∂ 5¹dJ Fë sÄ szU¼— cš√ ÊuO½UD¹dÐ VOÐ√ qð ‚œUM n ½ »dŽ ÊuOMOD K Ë œuN¹Ë ÊuO½UD¹dÐ ”bIë ±π¥∂ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ±∏ ±π¥∂ ©uOÃu¹® “u9 ≤≤ „uM³Ã« vKŽ `K Ä uDÝ »dŽ ÊuOMOD K Ë œuN¹Ë ÊuO½UD¹dÐ VOÐ√ qð ©5D K ×Uš® WO³Mł√  «—UHÝ n ½ ÊuO½UD¹dÐ UÄË— ±π¥∂ ©d³L²³Ý® ‰uK¹√ ±≥ ±π¥∂ ©dÐu²Â√® ‰Ë_« s¹dAð ± ·UFÝù« …—UOÝ rGà ÊuO½UD¹dÐ UHJð ÕU²Ð ±π¥∂ ©dÐu²Â√® ‰Ë_« s¹dAð ≥± ÎUMKŽ ◊UO ÃUÐ szU¼— »d{ ÊuO½UD¹dÐ VOÐ√ qð 5O½b*« sÄ szU¼— cš√ ÊuO½UD¹dÐ ”bIë ±π¥∂ ©d³L ¹œ® ‰Ë_« Êu½U ≤π ±π¥∑ ©d¹UM¹® w½U¦Ã« Êu½U ≤∑ „uM³Ã« n ½ »dŽ ÊuOMOD K Ë œuN¹Ë ÊuO½UD¹dÐ UHOŠ ±π¥∑ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ≤∏ ©5D K ×Uš® WÄuGKÄ qzUÝ— ÊuO½UD¹dÐ ÊbMà ÊuO½UD¹dÐ VOÐ√ qð WIDMÄ ±π¥∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ szU¼dë q²Á ±π¥∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ±≤ UN½UJ Ð W¹ËdÁ  uOÐ n ½ »dŽ ÊuOMOD K bH WIDMÄ ±π¥∑ ©d³L ¹œ® ‰Ë_« Êu½U ±π dð—u*« qÐUMIÐ WO½bÄ ¡UOŠ√ »d{ »dŽ ÊuOMOD K UHOŠ UN½UJÝ lÄ WOMJÝ  U¹UMÐ n ½ »dŽ ÊuOMOD K UHOŠ ±π¥∏ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ≤∞ ±π¥∏ ©”—UÄ® —«–¬ ≥ qOŠdë vKŽ 5O½b*« qL( …bLF²Ä WO H½ »dŠ »dŽ ÊuOMOD K ¡U×½√ lOLł ±π¥∏ ©u¹UÄ® —U¹¬ ≠ ©d¹«d³ ® ◊U³ý …bLF²Ä ‰UHÞ√Ë ¡U ½ W×ÐcÄ »dŽ ÊuOMOD K 5D K ≠±≠
 • 2. Êb*« VN½ »dŽ ÊuOMOD K 5ÝU¹ d¹œ ±π¥∏ ©q¹dÐ≈® ÊU O½ π ©u¹UÄ® —U¹¬ ±≥ ≠©q¹dÐ≈® ÊU O½ ≤µ ©5D K ×Uš® ÂuGKÄ »U²Â ÊuO½UD¹dÐ U U¹ ±π¥∏ »dŽ ÊuOMOD K «d²K$« d³Ž ÈdIë vKŽ …UAÄ  «—Už w 5O½bLKà wŽULł q²Á ±π¥∏ ©u¹UÄ® —U¹¬ ≥ »dŽ ÊuOMOD K ôUł XOÐ œËb(« »dŽ ÊuOMOD K …ež ŸUDÁ ±πµ≤ ©d¹UM¹® w½U¦Ã« Êu½U ±± 5¾łöë  ULO Ä vKŽ qÐUMIÃUÐ Âu−¼ ±πµ≥ ©fD ž√® »¬ ≤∏ Ë√ UO½UD¹dÐË …bײ*«  U¹ôuë U²OKBMÁ WO³Á œËb(« d³Ž ΫbLŽ ”—«b*« n ½ ±πµ≥ ©dÐu²Â√® ‰Ë_« s¹dAð ±µ ULN(UBÄ dBÄ Ã—Uš® WOÐdFë œö³Ã« w WOÐdGë `ÃUB*« n ½ ±πµ¥ ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ rÝUÁ dH ©5D K »dŽ ÊuOMOD K …ež ±πµ∂ ©dÐu²Â√® ‰Ë_« s¹dAð ≤π ‰u−²Ã« lMÄ ‰öš 5MÞ«uLKà wŽULł q²Á ±πµ∂ ©d³L u½® w½U¦Ã« s¹dAð ≥ ÊU*√ ÊuO½bÄ UO½U*« ‰ö²Šô« X% 5O½bLKà wŽULł q²Á ±π∂≥ »dŽ ÊuOMOD K ”bIë UNÐU— lÄ W Uš »U—  «dzUÞ n ½ ©Íb¹uÝ® …bײ*« 3_« ”bIë ±π∂∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ∂  UOHA² *« b{ rÃUÐUMë ‰ULF²Ý« ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ qOK)« Ø dÁ« ±π¥∏ ©d³L²³Ý® ‰uK¹√ ±∑ …bײ*« 3_« wHþuÄ ‰UO²ž« ±π¥∏ ©d³L u½® w½U¦Ã« s¹dAð µ »dŽ ÊuOMOD K qOz«dÝ« ÈdIë wMÞ«u* wŽULł œdÞ ±π¥∏ cMÄ ÊuOÁdý œuN¹ WOÐdFë œö³Ã« 5³zUGÃ«Ë 5Š“UMë  UJK²L* WOŽULł …—œUBÄ ±π¥∏ cMÄ W¹œuNOë  UOÃU'« 5Ð dðu²Ã lMDBÄ œU−¹≈ ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ qOK'« ØÊUMŽ ©5D K ×Uš® UNO rOIð w²Ã«  UFL²:«Ë ©qOz«dÝ≈® ±π¥π ©d¹«d³ ® ◊U³ý ¥ UNKÄUJÐ 5MÞ«uÄ ÈdÁ Âb¼ ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ qOK'«ØÊUMŽ ©qOz«dÝ≈® ±π¥π ©d¹«d³ ® ◊U³ý ¥ œö³Ã« sÄ 5MÞ«u* wŽULł œdÞ ÊuOKOz«dÝ≈ »dŽ WIDM*« ≠ UłuFë Õö ë WŽËeM*« ±πµ∞ ©d³L²³Ý® ‰uK¹√ ≤ vKŽË W¹ËbÐ qzU³Á vKŽ  UýUýdë ‚öÞ≈ Êu¹dBÄ ¡UMOÝ œö³Ã« sÄ ÎUOŽULł r¼œdÞË ¨UN½UFDÁ ±π∂∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ±∞≠∂ »dŽ ÊuOMOD K WOÐdGë WHCë 5¹dJ Fë »d(« ÈdÝ√ b{ WOAŠuë ±π∂∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ±¥ »dŽ ÊuOMOD K WOÐdGë WHCë 5¾łöë ëu √ vKŽ —UMë ‚öÞ≈Ë nBÁ »dŽ ÊuOMOD K Êœ—_« Íœ«Ë ±π∂∑ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ cMÄ 5OK×Ä …œUÁ œdÞ ±π∂∏ ©d¹«d³ ® ◊U³ý ±µ »dŽ ÊuO½œ—√Ë ÊuOMOD K WHCë® jK ë 5¾łöë  ULO< Íuł nBÁ WHCë® WÐdIŽ ±π∂∏ ©fD ž√® »¬ ¥ rÃUÐUMë qÐUMIÐ Êb*« »d{ ≠≤≠
 • 3. »dŽ ÊuOMOD K ©WOÐdGë  ËdOÐ ±π∑≤ ©q¹dÐ≈® ÊU O½ ≤∏ w³¹œQð ¡«dłS W¹ËULO œ«u0 WOŽ«—eë qO U;« ·öð« »dŽ ÊuOMOD K ¡UMOÝ »dŽ ÊuOMOD K ±π∑≤ ©uOÃu¹® “u9 ∏ W U)«  «—UO ë rGà WI¹dDÐ ‰UO²žô« 5¼u³A*« ¡UÐdÁ√ sÄ ‰UHÞ√Ë ¡U Më “U−²Š« ‰UI²Žô«  «dJ FÄ w szU¼d ∫©±®…dÄb*« WOMOD KHë ÈdIë ¡UCIë W¹dIë rÝ« rÁdë ¡UCIë W¹dIë rÝ« rÁdë Ω WŽd ≠±∑ ”bIÃ«Ë r( XOÐ Ÿuý« ≠± ≠±∏ Ω ·UD Ω fO*« Â√ XOÐ ≠≤ ≠±π ≠≥ Ω UÐu Ω ‰uŁ XOÐ Ω ·uðdŽ ≠≤∞ ≠¥ Ω UMý XOÐ ≠≤± Ω 5K Ž Ω dO ×Ä XOÐ ≠µ ≠≤≤ ≠∂ Ω —uIŽ Ω UÐuI½ XOÐ Ω —öŽ ≠≤≥ ≠∑ Ω …—u'« Ω ™”«uLŽ ≠≤¥ Ω —uLFë WÐdš ≠∏ ≠≤µ Ω 5ÐuŠ 5Ž Ω “uKë WÐdš ≠π ≠≤∂ ≠±∞ Ω —U 5Ž Ω »u¹√ d¹œ Ω UO½uÃUÁ ≠≤∑ ≠±± Ω aOAë d¹œ ≠≤∏ Ω u³Ië Ω ©±®ËdLŽ d¹œ ≠±≤ ≠≤π 5ÝU¹ d¹œ ≠±≥ Ω qD Ië Ω Ω WK  ≠≥∞ Ω —ULŽ uÐ√ ”√— ≠±¥ ≠≥± Ω U²Hà Ω f¹—UÝ ≠±µ Ω W(U*« ≠≥≤ ≠±∂ Ω XO³KÝ ≠≥≠
 • 4. ¿ ≠∂∞ UOKO dÐ Ω Ω qOzuL w³Më ≠≥≥ ≠∂± ‰ULł XOÐ Ω Ω ©≤®·UD½ ≠≥¥ ≠∂≤ eOł XOÐ Ω Ω ©≥®W'uë ≠≥µ ¿¿ ≠∂≥ 5ÝuÝ XOÐ Ω Ω uÃU¹ ≠≥∂ ≠∂¥ »UDŽ XOÐ Ω Ω …dÐUMÝË ÃdÐ Â√ ≠≥∑ ≠∂µ —U XOÐ Ω Ω UOÝuÁdÐ ≠≥∏ ≠∂∂ ôU³½ XOÐ Ω Ω s¹d³ł XOÐ ≠≥π ≠∂∑ ™UÐu½ XOÐ Ω Ω nO²½ XOÐ ≠¥∞ ≠∂∏ 5ŽUÄ« dOÐ Ω Ω w UBë qð ≠¥± ≠∂π rÃUÝ dOÐ Ω Ω W1«Ëbë ≠¥≤ ≠∑∞ WMO²Ã« Ω Ω ÊUÐbë d¹œ ≠¥≥ ≠∑± ‘«dł Ω Ω ”U ½ d¹œ ≠¥¥ ≠∑≤ UOKł Ω Ω UMŽ— ≠¥µ ≠∑≥ ËuLł Ω Ω U¹d“ ≠¥∂ ≠∑¥ W¦¹b(« Ω Ω s¹d“ ≠¥∑ ≠∑µ tKë rÝ« WÐdš Ω Ω U²¹“ ≠¥∏ ≠∑∂ Íd¹u³Ã« WÐdš Ω Ω —u−Ž ≠¥π ≠∑∑ W¹dONEë WÐdš Ω Ω W³O³Ië ≠µ∞ ≠∑∏ …bKš Ω Ω U½b ≠µ± ≠∑π WLO)« Ω Ω W¹—uLŽ WÐdš ≠µ≤ ≠∏∞ ‰UO½«œ Ω bKÃ«Ë WKÄdë ≠∏± ÊUЫ d¹œ Ω Ω Wýuý uÐ√ ≠µ≥ ≠∏≤ WÄöÝ uÐ√ d¹œ Ω Ω åW¹dÞu ëò qCHë uÐ√ ≠µ¥ ≠∏≥ n¹dÞ d¹œ Ω Ω W³½œ« ≠µµ ≠∏¥ s O×Ä d¹œ Ω Ω W K Â√ ≠µ∂ ≠∏µ «uNë d¹œ Ω Ω Ãd³Ã« ≠µ∑ ≠∏∂ ©d¹œ®  U «— Ω Ω Z¹d³Ã« ≠µ∏ ≠∏∑ WÁu½—“ Ω Ω W¹d³Ã« ≠µπ ≠¥≠
 • 5. wK³Á qOKł« ≠±±µ b−Ý ≠∏∏ Ω Ω ”bŽ —UOÐ ≠±±∂ WKHÝ ≠∏π Ω Ω słœ XOÐ ≠±±∑ WL×ý ≠π∞ Ω Ω WA¹dł ≠±±∏ U²Ký ≠π± Ω Ω wÁdý 5ÝULł ≠±±π »«d)« bM d ≠π≤ Ω Ω wÐdž 5ÝULł ≠±≤∞ —ULFë bM d ≠π≥ Ω Ω Âd(« ≠±≤± ÊËbO ≠π¥ Ω Ω W¹dO)« ≠±≤≤ …dODë ≠πµ Ω Ω WO²½— ≠±≤≥ dÁUŽ ≠π∂ Ω Ω W¹—UH ë ≠±≤¥ ‰u−M−Ž ≠π∑ Ω Ω WOÁUÝ ≠±≤µ WÐUMŽ ≠π∏ Ω Ω WLKÝ ≠±≤∂ »U³Ië ≠ππ Ω Ω f½uÄ aOAë ≠±≤∑ W³O³Ië ≠±∞∞ Ω Ω W½Ë—U ≠±≤∏ …“«eÁ ≠±∞± Ω Ω WOÝU³Fë ≠±≤π tÃuÁ ≠±∞≤ Ω Ω WšËd ≠±≥∞ fMł dH ≠±∞≥ Ω Ω W½UŽ dH ≠±≥± W OMJë ≠±∞¥ Ω Ω åqOL ò W¹œuF *« ≠±≥≤ ÊËdDKë ≠±∞µ Ω Ω åd*«ò W¹œuL×Ä ≠±≥≥ åUÐUÐò ‚œUBë ‰b−Ä ≠±∞∂ Ω Ω `K¹u*« ≠±≥¥ ÊeO<« ≠±∞∑ Ω Ω ULNÃË ≠±≥µ WŽd¹e*« ≠±∞∏ Ω Ω —Ë“U¹ ≠±≥∂ fKGÄ ≠±∞π Ω Ω …—uBM*« ≠±±∞ 5Mł Ω V¼cë qð ≠±≥∑ 5ÐË— w³Më ≠±±± Ω Ω 5Ž—“ ≠±≥∏ w½UFMë ≠±±≤ Ω Ω w M*« 5Ž ≠±≥π 5MŠ Íœ«Ë ≠±±≥ Ω Ω Êu−Kë ≠±¥∞ Ω U U¹ ©WÐdš® WŽœU−Ä ≠±¥± wÃULý qOKł« ≠±±¥ Ω Ω ≠µ≠
 • 6. ¡UCO³Ã« —«bë ≠±∂π Ëb−Ä ≠±¥≤ Ω Ω WŠËdë WOëœ ≠±∑∞ —«e*« ≠±¥≥ Ω Ω WO½U×¹dë ≠±∑± ”—u½ ≠±¥¥ Ω Ω dÄ«u ë ≠±∑≤ Ω UHOŠ W½U¹bM ë ≠±∑≥ Wýuý uÐ√ ≠±¥µ Ω Ω UOHý ≠±∑¥ Âeł« ≠±¥∂ Ω Ω W½uAë ≠±∑µ ×bë Â√ ≠±¥∑ Ω Ω p¹dÐ aOAë ≠±∑∂ ·u bë Â√ ≠±¥∏ Ω Ω ≠±∑∑ s¹—U³  UM¹eë Â√ ≠±¥π Ω Ω bM dBë ≠±∑∏ ·uAë Â√ ≠±µ∞ Ω Ω W UBHBë ≠±∑π oKFë Â√ ≠±µ± Ω Ω ÍdOLCë ≠±∏∞ å.U¼bK ò bLFë Â√ ≠±µ≤ Ω Ω ÊuF³Þ ≠±∏± åWÐdšò Ãd³Ã« ≠±µ≥ Ω Ω …—uDMÞ ≠±∏≤ WJ¹dÐ ≠±µ¥ Ω Ω …dODë ≠±∏≥ …b¹b'« WJ¹dÐ ≠±µµ Ω Ω qÄdë »dŽ ≠±∏¥  ULOD³Ã« ≠±µ∂ Ω Ω s¹œ«uFë ≠±∏µ W½Ëö³Ã« ≠±µ∑ Ω Ω ÷uŠ 5Ž ≠±∏∂ aOAë bKÐ ≠±µ∏ Ω Ω ‰«ež 5Ž ≠±∏∑ r( XOÐ ≠±µπ Ω Ω U²×²Ã« WO³Gë ≠±∏∏ WNð«u²Ã« ≠±∂∞ Ω Ω UÁuHë WO³Gë ≠±∏π l³ł ≠±∂± Ω Ω WBŠ WÐdš ≠±π∞ …—UFł ≠±∂≤ Ω Ω …“U³LÁ ≠±π± «bOł ≠±∂≥ Ω Ω d³MÁ ≠±π≤ ÊËb¹bŠ ≠±∂¥ Ω Ω ÊuÄUÁË …dOÁ ≠±π≥ …eO³š ≠±∂µ Ω Ω W¹—U OÁ ≠±π¥ ÊuÄ«bë WÐdš ≠±∂∂ Ω Ω …—U³Â ≠±πµ fÂd ë WÐdš ≠±∂∑ Ω Ω …d¹U Jë ≠±π∂ å.œ«uFëò bà WÐdš ≠±∂∏ Ω Ω ≠∂≠
 • 7. ©≤®d¹Ëbë ÊUš ≠≤≤¥ Âô dH ≠±π∑ Ω Ω ’UBš ≠≤≤µ s¹dHJë ≠±π∏ Ω Ω bOÃuë ÂUOš ≠≤≤∂ ‰b:« ≠±ππ Ω Ω WOAЫ—bë ≠≤≤∑ å“uMFë »dŽò Õ«d*« ≠≤∞∞ Ω Ω UM œ ≠≤≤∏ —«e*« ≠≤∞± Ω Ω Wðôœ ≠≤≤π …—UM*« ≠≤∞≤ Ω Ω …—«Ëœ ≠≤≥∞ v M*« ≠≤∞≥ Ω Ω wÝUIë d¹œ ≠≤≥± å»dŽò …—uBM*« ≠≤∞¥ Ω Ω ÂuA¹œ ≠≤≥≤ WOGMGMë ≠≤∞µ Ω Ω dLŠ_« ”«dë ≠≤≥≥ «dIMë ≠≤∞∂ Ω Ω ©»dŽ® VO¼ WÄU²Ý— ≠≤≥¥ …—UŽ Íœ«Ë ≠≤∞∑ Ω Ω ©≥®©»dŽ® bOГ ≠≤≥µ WO¼Uýuë ≠≤∞∏ Ω Ω UÁuHÃ«Ë U²×²Ã« ‚Ëcë ≠≤≥∂ Wýu¼ ≠≤∞π Ω Ω W¹Ë«eë ≠≤≥∑ —ułU¹ ≠≤±∞ Ω Ω ©oKŠ“® W¹dG½eë ≠≤≥∏ Ω bH Êö³Ý ≠≤≥π `LIë qЬ ≠≤±± Ω Ω l FÝ ≠≤¥∞ ©WMÃULAë »dŽ® WM¹“ uÐ√ ≠≤±≤ Ω Ω ©¥®©WÐdš® ÊUL ë ≠≤¥± ©»dŽ® …—UIÐ ≠≤±≥ Ω Ω wŽuL ë ≠≤¥≤ W¹e¹u³Ã« ≠≤±¥ Ω Ω W¹d³M ë ≠≤¥≥ U¹dOÐ ≠≤±µ Ω Ω ©»dŽ® bŽ«uÝ ≠≤¥¥ ÊuL OÐ ≠≤±∂ Ω Ω ©»dŽ® œUO ë ≠≤¥µ ©±®qOKð ≠≤±∑ Ω Ω WÂuAë ≠≤¥∂ t½uŽUł ≠≤±∏ Ω Ω W½uAë ≠≤¥∑ ôuŠUł ≠≤±π Ω Ω WO(UBë ≠≤¥∏ nÝu¹ Vł ≠≤≤∞ Ω Ω ≠≤¥π ·UBH WOMO (« ≠≤≤± Ω Ω ≠≤µ∞ W×K ©»dŽ® ÂUL(« ≠≤≤≤ Ω Ω ≠≤µ±  ö¹u ©»dŽ® ÊËbL(« ≠≤≤≥ Ω Ω ≠∑≠
 • 8. jO)« dGÄ ≠≤∏∞ ≠≤µ≤ ©»dŽ® …œUO Ω Ω …d ²H*« ≠≤∏± U²×²Ã«Ë UÁuHë W¹d¼UEë ≠≤µ≥ Ω Ω WŠöÄ ≠≤∏≤ UÐuÞ ≠≤µ¥ Ω Ω WOAM*« ≠≤∏≥ U³DOÞ ≠≤µµ Ω Ω …—uBM*« ≠≤∏¥ WOÝU³Fë ≠≤µ∂ Ω Ω WÃu(« …—uBMÄ ≠≤∏µ ©»dŽ®  «e¹eŽ ≠≤µ∑ Ω Ω wÝ«u*« ≠≤∏∂ ULKŽ ≠≤µ∏ Ω Ω WLŽUMë ≠≤∏∑ WO½ULKFë ≠≤µπ Ω Ω lýu¹ w³Më ≠≤∏∏ WÁuLŽ ≠≤∂∞ Ω Ω  «dOLMë ≠≤∏π Êu²¹eë 5Ž ≠≤∂± Ω Ω 5½u¼ ≤π∞ WЫdž ≠≤∂≤ Ω Ω 5Š«uDë Íœ«Ë ≠≤π± ≠≤∂≥ …—U Ω Ω ’UÁË ≠≤π≤ ≠≤∂¥ WO{«d Ω Ω t¹e¹Ë ≠≤π≥ ≠≤∂µ rŽd Ω Ω «œd¹ ≠≤π¥ ”bÁ ≠≤∂∂ Ω Ω U²¹bÁ ≠≤∂∑ U¹d³Þ Ω U¹dÐ ≠≤πµ W¹d¹bIë ≠≤∂∏ Ω Ω W¹Ë«uë qð ≠≤π∂ WODOÁ ≠≤∂π Ω Ω UŁbŠ ≠≤π∑ WŽU³Â ≠≤∑∞ Ω Ω 5DŠ ≠≤π∏ ©»dŽ® WÄUMGë œ«d ≠≤∑± Ω Ω WL(« ≠≥ππ ©»dŽ® ‘uF ≠≤∑≤ Ω Ω WOM*« ÊUš ≠≥∞∞ rŽdÐ dH ≠≤∑≥ Ω Ω ©»dŽ® W³½«d)« ≠≥∞± …“«eà ≠≤∑¥ Ω Ω WOÄUNÃœ ≠≥∞≤ WOJÃU*« ≠≤∑µ Ω Ω W½Ë—UÝ ≠≥∞≥ “ËU:« ≠≤∑∂ Ω Ω W½ułdÝ ≠≥∞¥ ©»dŽ®  «bL×Ä ≠≤∑∑ Ω Ω aLÝ ≠≥∞µ qŠ«bÄ ≠≤∑∏ Ω Ω «dLÝ ≠≥∞∂ ”ËdÄ ≠≤∑π Ω Ω ≠∏≠
 • 9. UÄe WO dý√ ≠≥≥¥ WOJL ë ≠≥∞∑ Ω Ω ©≥®W½uÐU Â√ ≠≥≥µ ÍdOLÝ ≠≥∞∏ Ω Ω ©»dŽ® …d−Ž Â√ ≠≥≥∂ …d−Aë ≠≥∞π Ω Ω ©…dO³Ã« Íœ«Ë® —UJÐ ≠≥≥∑ WGÐUDë ≠≥±∞ Ω Ω …dO³Ã« ≠≥≥∏ W¹bO³Fë ≠≥±± Ω Ω „uAë qð ≠≥≥π rÃuŽ ≠≥±≤ Ω Ω ©»dŽ® WMOFð ≠≥¥∞ Wýuý uÐ√ d¹už ≠≥±≥ Ω Ω ©…dO³Ã« Íœ«Ë® W³ÃUF¦Ã« ≠≥¥± ©»dŽ® g¹bJë ≠≥±¥ Ω Ω ‰u³ł ≠≥¥≤ X³Ý dH ≠≥±µ Ω Ω ©wÞ«u³Ã«® ©»dŽ® WLOJŠ ≠≥¥≥ WOÐuà ≠≥±∂ Ω Ω ©¥®©»dŽ® œuL(« ≠≥¥¥ ‰b−Ä ≠≥±∑ Ω Ω W¹bOL(« ≠≥¥µ ©»dŽ® ë—b*« ≠≥±∏ Ω Ω ©»dŽ® —UJÐ WE «u(« ≠≥¥∂ —cFÄ ≠≥±π Ω Ω ©»dŽ® ÍdLFë WE «u(« ≠≥¥∂ ©»dŽ® WÁ—UA*« ≠≥≤∞ Ω Ω ©»dŽ® d¹eMš ≠≥¥∑ ©»dŽ® …—UM*« ≠≥≤± Ω Ω W½œ ≠≥¥π …—uBMÄ ≠≥≤≤ Ω Ω ©…uðUA³Ã«® W¹Ë«eë ≠≥µ∞ ©»dŽ® wÝ«u*« ≠≥≤≥ Ω Ω WFГ ≠≥µ± ©»dŽ®  U×K¹uÄ ≠≥≤¥ Ω Ω ©»dŽ® Ÿ«—eë ≠≥µ≤ s¹bë d U½ ≠≥≤µ Ω Ω ©»dŽ® WMšU ë ≠≥µ≥ VOI½ ≠≥≤∂ Ω Ω W¹dÄU ë ≠≥µ¥ s¹d/ ≠≥≤∑ Ω Ω s¹dOÝ ≠≥µµ ©»dŽ® VO¼Ë ≠≥≤∏ Ω Ω WDý ≠≥µ∂ ‚uÁU¹ ≠≥≤π Ω Ω ©»dŽ®  U1uAë ≠≥µ∑ Ω ÊU OÐ ©»dŽ® UHBë ≠≥µ∏ ©»dŽ® WOýUŠ uÐ√ ≠≥≥∞ Ω Ω ©»dŽ® dIBë ≠≥µπ œ«bŠ WO dý√ ≠≥≥± Ω Ω ©µ®WÁUDë ≠≥∂∞ o¹dÄ“ WO dý√ ≠≥≥≤ Ω Ω …dODë ≠≥∂± ÍœUNë b³Ž WO dý√ ≠≥≥≥ Ω Ω ≠π≠
 • 10. UHŽ XOÐ ≠≥∏∏ ©»dŽ® WC¹dFë ≠≥∂≤ Ω Ω fÄd²Ã« qð ≠≥∏π ©»dŽ® W¹Ë«eGë ≠≥∂≥ Ω Ω dO ł ≠≥π∞ ©»dŽ® —uðUHë ≠≥∂¥ Ω Ω W¹bKł ≠≥π± W½Ë—U ≠≥∂µ Ω Ω …—u'« ≠≥π≤ WOÄuÁ ≠≥∂∂ Ω Ω fKł ≠≥π≥ …dH ≠≥∂∑ Ω Ω W³'« ≠≥π¥ «uNë VÂu ≠≥∂∏ Ω Ω W²Š ≠≥πµ h d*« ≠≥∂π Ω Ω  UIOKŠ ≠≥π∂ ©»dŽ® ‰e'« qO Ä ≠≥∑∞ Ω Ω WÄULŠ ≠≥π∑ ©»dŽ® WOAM*« ≠≥∑± Ω Ω ’UBš ≠≥π∏ vK³¹ ≠≥∑≤ Ω Ω …dÄœ ≠¥ππ Ω …d UMë bOMÝd¹œ ≠¥∞∞ —Ëb½« ≠≥∑≥ Ω Ω ©WÐdš® dOðdJÝ ≠¥∞± Ω Ω W¹—uH ≠≥∑¥ r LÝ ≠¥∞≤ ‰bO:« ≠≥∑µ Ω Ω WOÁdAë dO «u ë ≠¥∞≥ ‰uKFÄ ≠≥∑∂ Ω Ω WOÃULAë dO «u ë ≠¥∞¥ Ω …ež WOÐdGë dO «u ë ≠¥∞µ œËbÝ« ≠≥∑∑ Ω Ω ≠¥∞∂ qOL …dÐdÐ ≠≥∑∏ Ω Ω ”b³Ž ≠¥∞∑ WÁdÐ ≠≥∑π Ω Ω Ê«b¹uÝ ‚«dŽ ≠¥∞∏ dÐdÐ ≠≥∏∞ Ω Ω WOAM*« ‚«dŽ ≠¥∞π XOAÐ ≠≥∏± Ω Ω WłuÃUHë ≠¥±∞ 5KFÐ ≠≥∏≤ Ω Ω WMOD Á ≠¥±± wÁdAë w½UDÐ ≠≥∏≥ Ω Ω …dDÁ ≠¥±≤ wÐdGë w½UDÐ ≠≥∏¥ Ω Ω UOðd ≠¥±≥ ULOð XOÐ ≠≥∏µ Ω Ω u ≠¥±¥ W Ułdł XOÐ ≠≥∏∂ Ω Ω W³Âu ≠¥±µ ”«—œ XOÐ ≠≥∏∑ Ω Ω ≠ ±∞ ≠
 • 11. WOÃULAë Àœ«u(« Íœ«Ë ≠¥¥≥ WÁd;« ≠¥±∂ Ω Ω …dOGBë WOL *« ≠¥±∑ UJŽ Ω  dÁ« ≠¥¥¥ …dO³Jë WOL *« ≠¥±∏ Ω Ω ©»dŽ®  dÁ« ≠¥¥µ —UG*« ≠¥±π Ω Ω ÃdHë Â√ ≠¥¥∂ b$ ≠¥≤∞ Ω Ω …Ëd³Ã« ≠¥¥∑ UOKF½ ≠¥≤± Ω Ω WB³Ã« ≠¥¥∏ UOÐd¼ ≠¥≤≤ Ω Ω ©»dŽ® WB³Ã« WÐdš ≠¥¥π Ãu¼ ≠¥≤≥ Ω Ω ©≤®q²Ã« ≠¥µ∞ —uÝU¹ ≠¥≤¥ Ω Ω U OÐdð ≠¥µ± vM³¹ ≠¥≤µ Ω Ω Uðu½Uš ≠¥µ≤ Ω ÂdJÃuÞ ©≥®WLOL(« ≠¥µ≥ bÃUš Â√ ≠¥≤∂ Ω Ω ÊuÄ«bë ≠¥µ¥ WLK'« ≠¥≤∑ Ω Ω ©»dŽ® qÄdë ≠¥µµ W¹“Už WÂdÐ WÐdš ≠¥≤∏ Ω Ω f¹Ëdë ≠¥µ∂ bOà XOÐ WÐdš ≠¥≤π Ω Ω V¹eë ≠¥µ∑ …d¹e'« WÐdš ≠¥≥∞ Ω Ω UðUL×Ý ≠¥µ∏ …bÐUÐeë WÐdš ≠¥≥± Ω Ω W¹dOL ë ≠¥µπ …bÐUÐeë WÐdš ≠¥≥≤ Ω Ω œËË«œ aOAë ≠¥∂∞ WHÃeë WÐdš ≠¥≥≥ Ω Ω ©»dŽ® W½«uBë ≠¥∂± —U ³Þ WÐdš ≠¥≥¥ Ω Ω UILŽ ≠¥∂≤ WOAM*« WÐdš ≠¥≥µ Ω Ω WO ÐUGë ≠¥∂≥ —u dH WÐUž ≠¥≥∂ Ω Ω ÍdÐUJë ≠¥∂¥ Ω Ω UO ¹œd ≠¥≥∑ ÊUMŽ dH ≠¥∂µ ÊuÁUÁ ≠¥≥∏ Ω Ω  UJ¹u ≠¥∂∂ UÐUÝ dH ≠¥≥π Ω Ω —UFÄ ≠¥∂∑ ‘u³Ž dH ≠¥¥∞ Ω Ω WOAM*« ≠¥∂∏ W½U³Ië Íœ«Ë ≠¥¥± Ω Ω …—uBM*« ≠¥∂π WOÐuM'« Àœ«u(« Íœ«Ë ≠¥¥≤ Ω Ω ≠ ±± ≠
 • 12. dNMë ≠¥∑≤ Ω  «uM*« ≠¥∑∞ Ω V¹eë  «uMÄ ≠¥∑± Ʊπ∂∑ ÂUŽ ‰ö²Š« bFÐ XÄb¼ ¿ ÆWOKOz«dÝù« jz«d)« vKŽ rÝ« ÊËbÐ sJÃË Êü« v²Š rzUÁË œułuÄ wM¹œ dŁ√ ≠± ÆÊü« v²Š ÍdŁ√ lÁuÄ wIÐË XÄb¼ WOMJ ë  uO³Ã« ≠≤ ÆWOKOz«dÝù« jz«d)« vKŽ UNà dŁ√ ô sJà …œułuÄ W¹dIë ≠≥ Ʊπ∂∑ ÂUFë bFÐ XÄb¼ ¿¿ U??NMÄ U??N½UJÝ d??=−Ô¼ w²Ã«Ë W??LzU??Á Xë“ ô w²Ã« W??OMOD ?K‡ ‡Hë Êb?‡ ‡*« Æ©≤®±π¥∏ ÂUŽ b¹b'« rÝô« wK _« rÝô« lHOý dOO¾Ð l³ ë d¾Ð ÊPý XOÐ ÊU OÐ UHOŠ UHOŠ W½uLý  U¹d WBK)« «d¹œU¼ …dOC)« WKÄ— WKÄdë œUH ð bH U¹d³Þ U¹d³Þ uJŽ UJŽ rOKý—Ë√ …b¹b'« ”bIë bà bKë ÊuKJý« ‰b:« u U¹ U U¹ ≠ ±≤ ≠
 • 13. XÄb¼ w²Ã« WOMOD KHë ÈdIë ¡ULÝ√ ©≥® UN½UJÄ WOKOz«dÝ≈  UMÞu² Ä XLOÁ√Ë WÄUÁ« WMÝ  UEŠö*« WMÞu² *« rÝ« ¡UCIë W¹dIë rÝ« rÁdë WMÞu² *« WOýUMOÄ WOLKð qCHë uÐ√ ≠± WKÄdë ≠≤ ±π¥π ‰«d¼ ÂdO Âeł« UHOŠ qOKł« ≠≥ XLOÁ√ UOKO ðd¼ WM¹bÄ sÄ wŠ Ê_« ≠  uKOKł U U¹ ≠¥ vKŽ b²Ä« ÍœUNë b³Ž WO dý√ vKŽ ±π¥∏  uŠuKý WO dý_« ÊU OÐ ≠µ  b²Ä« 5K ŽË Ÿuý« w²¹dÁ ±π¥π ‰ËƒU²ý« Ÿuý« ”bIë ·u bë Â√ ≠∂ ·u bë Â√ vKŽ XFÝuðË ±π≥π UOëœ UHOŠ ≠∑ ±π¥∏ UЬ ≠ w½uì bLFë Â√ UHOŠ ≠∏ ±π¥π wÄUŽ sÐ ÃdHë Â√ UJŽ …dÐdÐ ≠π ±π¥π rOFIHÄ …ež W¹d³Ã« ≠±∞ ±π¥π U¹—«eŽ WKÄdë XOAÐ ≠±± ±πµ¥ X¹dO Ž …ež WB³Ã« ≠±≤ ±πµ∞ wÄuKý UJŽ ”bŽ —UOÐ ≠±≥ ±π≥¥ ÂUŽ w½Uł U U¹ s¹d³ł XOÐ ≠±¥ ”bŽ —UOÐ vÃ≈  b²Ä« ±π¥∏ bFÐ ±π¥π s¹d uł XOÐ qOK)« słœ XOÐ ≠±µ ±π¥∏ ÊUłœ XOÐ U U¹ dO ×Ä XOÐ ≠±∂ ±πµ∞ dO¾Ä XOÐ ”bIë UÐuI½ XOÐ ≠±∑ ±π¥π U uI½ XOÐ ”bIë U OÐdð ≠±∏ ±π¥π «dOÄuý UJŽ ôuŠUł ≠±π ±π¥∏ ÕU²H¹ bH W½uŽUł ≠≤∞ ±∏∏¥ UMO³ýË— bH …—u'« ≠≤± «—Ë√ W½uŽUł vÃ≈ ±π¥∏ ÂUŽ bFÐ  b²Ä« ±πµ∞ ”bIë ≠ ±≥ ≠
 • 14. «bOł UHOŠ ÍUA¹  UÄ— ±π≤µ ≠≤≤ WO'« …ež UOł «bOł vKŽ ±π¥∏ bFÐ XFÝuðË  b²Ä« ±π¥π ≠≤≥ Âd(« U U¹ UOÃeðd¼ ±π≤¥ ≠≤¥ WB³Ã« WÐdš UJŽ XO ²Ð Âd(« vÃ≈ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä« ±π¥π ≠≤µ UHÓ WÐdš UHOŠ rO¹UŠ  UFHł ±π≥≤ ≠≤∂ WOAM*« WÐdš UHOŠ rO¹UŠ  UFHł vKŽ ±π¥∏ bFÐ XFÝuðË  b²Ä« ±π≥≤ ≠≤∑ d¹dI WÐdš …ež ÂË—«œ wMÐ WOAM*«Ë WHÓ w²Ðdš ±π¥π ≠≤∏ …bKš WKÄdë bOH¹œ —ULAÄ ±π¥∏ ≠≤π ‰UO½«œ WKÄdë qO¾½«œ —UH ±π¥π ≠≥∞ UM œ bH UM œ ±π≥π ≠≥± Wðôœ bH Êu²Ã«œ WOÐdFë UM œ vÃ≈ ¥∏ bFÐ  b²Ä« ±πµ∞ ≠≥≤ …dÄœ ≠≥≥ …ež e¹d¹« ±π¥π wÝUIë d¹œ ≠≥¥ bH ‘uJë ±π¥π 5ÝU¹ d¹œ ”bIë ‰ËƒUý —UH wŠ ≠ ≠≥µ ÂuA¹œ bH ÊuA¹œ WOÐdGë ”bIë WM¹bÄ w wŠ ±πµ≥ ≠≥∂ W1«Ëœ« qOK)« UO ðUÄ« ±πµµ ≠≥∑ dLŠ_« ”«dë bH …dÄ«“ sÐ .dO ±π¥π ≠≥∏ tO²½— U U¹ a u½ ±π¥π ≠≥π Ÿ«—eë ÊU OÐ wH ð …dOÞ ±π≥∑ ≠¥∞ U¹d“ qOK)« U¹—Uš“ Ÿ«—eë vÃ≈ ¥∏ bFÐ  b²Ä« ±πµ∞ ≠¥± WOÁUÝ U U¹ «œuN¹—Ë√ ±πµ∞ ≠¥≤ WLKÝ U U¹ ÂuÃUý —UH wŠ ≠ ≠¥≥ WOÁdAë dO «u ë …ež «dOÐUý “UÂdÄ Êü« VOÐ√ qð WM¹bÄ w wŠ ±π¥∏ ≠¥¥ WOÐdGë dO «u ë …ež «dOÐUý “UÂdÄ ±π¥∏ ≠¥µ W(U bH Ê˃—U¹ ±π¥π ≠¥∂ »«d)« bM d WKÄdë U½uO ð f½ ±∏∏≥ ≠¥∑ ·UBH ©bH ® W u HÝ ≠¥∏ bM dBë vKŽ ¥∏ bFÐ  b²Ä« ±π¥π …—uDMÞ UHOŠ —Ëœ ±π¥π ≠¥π ≠ ±¥ ≠
 • 15. …dODë ≠µ∞ ±π¥π «œuN¹  «dOÞ WKÄdë ≠µ± UHOŠ UHOŠ …dOÞ ±π¥π qÄd  «dOÞ dÁUŽ ≠µ≤ ±πµ∞ ÊUMŠu¹ WMł WKÄdë WOAM*« ‚«dŽ ≠µ≥ ±πµ¥  Uł  U¹dÁ …ež ≠µ¥ ”bIë ·uðdŽ ±πµ∞ ÂU×½ 5K Ž ≠µµ ±π¥π ‰ËƒU²ý« ”bIë ULKŽ ≠µ∂ ULKŽ bH Ÿuý«Ë 5K Ž w²¹dÁ vKŽ  b²Ä« ±π¥π —U 5Ž ≠µ∑ ±π¥π ÂdO 5Ž ”bIë ≠µ∏ ”bIë UO½uÃUÁ ±πµ± ÊuO ð  dO OHÄ W³O³Ië ≠µπ ‰ËdOHOł—UH WKÄdë WO½uÃUÁ vÃ≈ q Ë WMÞu² *«  b²Ä« …dDÁ ≠∂∞ ±∏∏¥ …d¹bł …ež W½UŽ dH ≠∂± .«dH¹ wHO½ WKÄdë …dDÁ vKŽ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä« ±πµ≥ Âô dH ≠∂≤ ±π¥π rO½uÐU¼ UHOŠ  UJ¹u ≠∂≥ ±π¥π oLOF¼ XOÐ UJŽ ≠∂¥ bH …“«eà ±π¥∞ qOK¼ XOÐ Êu−Kë ≠∂µ Ëb$ 5Mł …“«eà vKŽ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä« ±π¥π ≠∂∂ ”bIë WKŠU*« ≠  UŠUMÄ wŠ Õ«d*« ≠∂∑ Á«bŽ  UFHł UHOŠ WOÐdGë ”bIë WM¹bÄ w wŠ ±π∞≥ f³KÄ ≠∂∏ UHJð ÕU²Ð U U¹ Õ«d*« vKŽ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä« ±∏∑∏ ≠∂π bH ÊËdOÄ f³KÄ vKŽ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä« ±π¥π ÊËdOÄ ≠∑∞ …ež UOÐd¼ ±πµ∞ UOÄd 5½u¼ ≠∑± ±πµ±  uOKł—UÄ n 5MŠ Íœ«Ë ≠∑≤ ±∏∏≥ U½uO ð s ½ WKÄdë ≠∑≥ UHOŠ …—UŽ Íœ«Ë 5MŠ Íœ«Ë vÃ≈ ±π¥∏ bFÐ  b²Ä« ±π¥π ÍUÁdÐ —Ë“U¹ ≠∑¥ ±π¥∏ —Ë“¬ U U¹ ≠∑µ …ež UM³¹ ±π¥π UMH¹ ≠ ±µ ≠
 • 16. gÄ«uNë —ULF²?Ýô«Ë WOMOD KHë ÈdIKà wŽUL'« d?OÄb²Ã« 5D K ∫vHDBÄ bOÃË ÆœË `ÃU? œ«u'« b³Ž ≠± ÆWOzU/ù«  UÝ«—bKà ”bIë eÂdÄ ¨ÊbMKÐ ±π∏≤ ≠ ±∏∏≤ ÂUŽ WzUÄ ‰öš w½uONBë w½UDO²Ýô« ÆoÐU ë lłd*« ≠≤ ÆoÐU ë lłd*« ≠≥ ≠ ±∂ ≠