Tuet

lmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi
Käy paikkakuntasi työvoimatoimistossa ilmoittautumassa työttömäksi työnhakijaksi. Muista ottaa
viimeisin työtodistuksesi mukaan. Mikäli olet osittain työkyvyttömyyseläkkeellä, ilmoittaudut
hakemaan osa-aikaista työtä.
Ilmoittauduttuasi työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on velvollisuus ottaa vastaan työkkärin
määräämä koulutus tai työpaikka. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuessasi sinulle tehdään
yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa työnhakusuunnitelma. Työnhakua on pidettävä jatkuvasti
aktiivisena, jotta voit saada tukea. Huom. sinun tulee olla jatkuvasti työvoimatoimiston
tavoitettavissa ollessasi työtön
Etujen saamisen ehdot
Jotta voisit saada työmarkkinatukea, sinulla tulee olla joko ammatillinen koulutus, 23 vuoden ikä tai
työssäoloehdon tulee täyttyä (10 kuukautta töissä yhtäjaksoisesti). Mikäli mikään näistä ehdoista ei
täyty, saat työmarkkinatukea työharjoittelun tai työvoimapoliittisen koulutuksen (esim. AKK:n
kurssit) ajalta.
Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, ei tarvitse enää käydä paikan päällä KELAssa,
vaan postissa lähetetty lomake kelpaa. KELA ja työvoimatoimisto ovat yhteydessä keskenään ja
työvoimatoimisto toimittaa KELAan lausunnon työtilanteestasi.
Ansiosidonnaisella päivärahalla (ansiopäiväraha) turvataan samankaltainen toimeentulo kuin töissä
ollessa on ollut. Tarkoitus siis on tehdä pudotus ansiotuloista yhteiskunnan tukien varaan
mahdollisimman pieneksi. Toisin kuin Kelan maksamissa tukimuodoissa, ansiosidonnaisen
maksamisessa ei oteta huomioon puolison tuloja, mutta silti lapsien määrä otetaan huomioon
korottavana tekijänä.
Ansiosidonnaisen edellytykset
Ansiosidonnaista päivärahaa saadakseen tulee täyttää mm. seuraavat edellytykset.
• Olet kuulunut työttömyyskassaan 10 kuukauden ajan
• Työssäoloehtosi täyttyy (väh. 10kk töissä viim. 28kk aikana)
• Olet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa
• Olet työmarkkinoiden käytettävissä ansiosidonnaisen saamisen ajalta
Ansiopäivärahan suuruus
Ansiosidonnainen koostuu 24,51 euron suuruisesta perusosasta, joka on 24,51 euroa ja palkan
mukaan määräytyvästä loppuosasta. Ansiosidonnainen on ns. regressiivinen, eli mitä pienempää
palkkaa nautit, sitä suuremman (prosentuaalisesti) ansiosidonnaisen päivärahan saat.
Ansiosidonnaisen päivärahan laskemisessa otetaan huomioon palkka ylityökorvauksineen sekä
vuoro- ja sunnuntailisineen. Lomarahoja, bonuksia ja muita kertakorvauksia ansiopäivärahan
laskemisessa ei oteta huomioon.
Suomessa asuvalla 17-64 vuotiaalla työttömällä on oikeus työttömyysturvan peruspäivärahaan,
mikäli hän on ollut viimeisen 10 kuukauden ajan töissä työttömyyttä edeltäneen 2 vuoden aikana.
Useimmiten työttömäksi joutuneelle ylivoimaisesti viisain ratkaisu on ansiosidonnainen päiväraha,
mikäli yllä mainitut ehdot täyttyvät ja on kuulunut 10 kuukauden työssäoloajan aikana
ammattiliittoon tai yksityiseen työttömyyskassaan (ns. Loimaan kassa).
Peruspäivärahan omavastuuaika on 7 päivää ja sitä tulee maksimissaan 500 arkipäivää. Jos tämän
aikana töitä ei löydy, voidaan maksaa työmarkkinatukea. Iäkkäät, pitkään työttömänä olleet voivat
saada enimmäisajan jälkeen ns. “lisäpäiviä” työttömyystukeen.
Päivärahan suuruus
Kokonainen peruspäiväraha on 24,51 euroa päivässä maksimissaan viideltä arkipäivältä viikossa.
Kuten työmarkkinatuessakin, alle 18-vuotiaista lapsista saa lapsikorotusta. Lapsikorotuksen määrä
on yhdestä lapsesta 4,64e, kahdesta lapsesta 6,82e ja useammista lapsista yht. 8,79 euroa päivältä.
Soviteltu päiväraha
Osa-aikaista työtä tekevälle tai lyhennettyä työpäivää, työviikkoa tai lyhyiden työsuhteiden alla
työskentelevälle on mahdollisuus maksaa päiväraha soviteltuna. Sama koskee myös sivutoimista
yrittäjää. Lue lisää sovitellusta päivärahasta.
Vaikkei peruspäiväraha olekaan yleensä viisain ratkaisu työttömäksi joutuneelle, se kuitenkin
pelastaa paljon yhdessä asumistuen ja toimeentulotuen kanssa, mikäli esim. ansiosidonnaista
päivärahaa ei ole mahdollisuus saada.
Toimeentulotuki on tukea, jota myöntää kunnan sosiaalitoimi. Toimeentulotuki on kunnan
viranomaisille ns. viimeinen vaihtoehto henkilön rahalliseen tukemiseen. Toimeentulotuen tavoite
on taata kaikille mahdollisuus inhimilliseen elämään vaadittava tulotaso.
Toimeentulotuen edellytykset
Toimeentulotuki edellyttää, että toimeentulotuen saaja hakee aktiivisesti töitä (ja on
työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana), koulutusta, koulua tai työharjoittelupaikkaa.
Kannattaa huomioida, että toimeentulotuen myöntämisessä huomioidaan myös muu varallisuus;
asunto, auto, säästöt tai muu rahaksi muutettava omaisuus.
Toimeentulotuen määrä
Toimeentulotuen määrää laskettaessa perusosa (ks. jälkempänä) lasketaan yhteen muiden
toimeentulotukeen oikeuttavien menojen kanssa ja näistä vähennetään henkilön tai ruokakunnan
käytössä olevat (netto)tulot ja varallisuus. Tulojen ja menojen erotus on toimeentulotuen määrä.
Toimeentulotuen perusosa
Toimeentulotuen perusosa lasketaan ruokakunnan koon ja muiden, seuraavassa listattujen seikkojen
perusteella.
• Ruokaan ja vaatteisiin kuluva raha
• Pienimuotoiset terveydenhoidosta tulevat kulut (nyrkkisääntö: 3% kokonaisesta perusosasta)
• Henk. koht hygieniasta ja kodin siistimisestä kulut
• Liikkumisen kustannukset (paikallisliikenteessä)
• Sanomalehden lasku
• Puhelinlaskut ja tv-lupamaksu
• Harrastukset yms. virkistäytyminen
…sekä muut jokapäiväiseen elämään kuuluvat menot.
Toimeentulotukea voidaan myös pienentää siinä tapauksessa, että toimeentulotuen saaja kieltäytyy
vastaanottamasta työtä tai hakemaan aktiivisesti koulutusta tai työtä. Ensimmäisellä kerralla
pienennys on 20%, mutta seuraavasta kieltäytymisestä pienennys on jo 40%.
Toimeentulotuki on tarkoitettu vain niille, joiden saamat muut tuet eivät millään riitä
tavanomaisiin, jokapäiväisiin ja välttämättömiin menoihin. Ensisijaisia tukivaihtoehtoja ovat mm.
päiväraha ja asumistuki.
PÄIVÄRAHA
Kela maksaa Suomessa asuvalle työssäoloehdon täyttävälle työttömälle päivärahaa.
Työttömyyskassojen vastuulla oleva ansiosidonnainen sekä Kelan maksama peruspäiväraha
myönnetään suurin piirtein samoilla ehdoilla kuin työttömyyspäiväraha.
Työttömyyspäivärahaan verrattuna ansiopäivärahan saamiseksi tulee olla töissä ja työttömyyskassan
jäsenenä edelliset kymmenen kuukautta työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta.
Työttömyyspäiväraha edellytykset
• 17-64-vuotias
• Työtön työnhakija (ilmoittaudu työkkäriin)
• 65-67-vuotias vakituisesta työsuhteesta työnantajan vuoksi lomautettu
• Työkykyinen ja työkkärin tavoitettavissa oleva, jota ei ole pystytty työllistämään tai
laittamaan koulutukseen
• …tai on väliaikaisesti esim. lakon vuoksi työtön, eikä lakon tarkoitus ole vaikuttaa palkkaan
yöttömyyspäivärahan saajan tulee myös olla jokin seuraavista:
• Kokonaan työtön
• Lomautettu
• Osa-aikatyössä
• Sivutoiminen yrittäjä (huom. päätoiminen yrittäjyys estää työttömyyspäivärahan)
Työttömyyspäivärahaa haetaan joko työttömyyskassasta tai Kelasta työvoimatoimistosta saatavalla
lomakkeella tai verkossa neljän viikon välein. Ensimmäisen lomakkeen voi kuitenkin lähettää jo
kahden viikon kuluttua siitä, kun on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.
TYÖMARKKINATUKI
Työttömyyspäivärahan maksimiaika on 500 päivää. Tämän jälkeen maksetaan työmarkkinatukea
Kelasta, joka on aina n. 25e / päivä. Päiväraha on siis hyvä keino työttömyyden alun
ansionmenetysten paikkaamiseen, mutta pitkäaikaiseksi ratkaisuksi päivärahasta ei ole.
Työmarkkinatuki on KELAn maksama tuki, jota voi saada, mikäli on 17-64 vuotias työttömäksi
työnhakijaksi ilmoittautunut taloudellisen tuen tarvitsija, joka ei ole ollut kymmentä kuukautta 28
työttömyyttä edeltäneen kuukauden aikana.
Työmarkkinatukea maksetaan vain Suomessa asuville työnhakijoille.
Vaikka hakija olisi jo saanut työttömyyspäivärahaa eli peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista 500
päivän maksimiajan, on silti mahdollisuus työmarkkinatukeen.
Ilman ammatillista koulutusta olevalle 17-vuotiaalla hakijalle ei makseta työmarkkinatukea
ilman, että hän osallistuu työvoimapoliittiseen koulutukseen tai työharjoitteluun.
Työmarkkinatukea maksetaan myös seuraavien työllistämistoimenpiteiden ajalta:
• työelämävalmennus
• työkokeilu
• työvoimaviranomaisten järjestämä kuntoutus
• kuntouttava työtoiminta
Ammatillista koulutusta vailla olevalle 18-24 vuotiaalle maksetaan toisinaan
työmarkkinatukea myös silloin, jos hän ei ole kieltäytynyt työvoimatoimiston tarjoamasta työstä
tai koulutuksesta ja on lisäksi hakeutunut ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa tai muuten.
Työmarkkinatukea maksetaan joskus myös yritykselle (työnantajalle), joka tarjoaa työtä
pitkäaikaistyöttömälle.
Työmarkkinatuen määrä
Työmarkkinatuen määrä on nykyisin 24,51 euroa päivässä ja työmarkkinatukea maksetaan viitenä
päivänä viikossa. Työmarkkinatuesta maksetaan veroa. Jos haluat maksaa työmarkkinatuen ajalta
vähemmän veroa, voit käydä ilmoittamassa asiasta verotoimistoon, joka lähettää uuden
veroilmoituksen KELAan sähköisesti, jolloin se tulee välittömästi voimaan.
Työmarkkinatukeen vaikuttavat asiat
Perheellinen saa korotusta työmarkkinatukeen lasten määrän mukaan. Korotuksen määrä on
ensimmäisestä lapsesta 4,64 e / päivä, yhteensä kahdesta lapsesta 6,82 euroa päivältä ja lopuista
lapsista yhteensä 8,79 euroa / päivä.
Tuet
Tuet

Recomendados

Tyottomyysturva 2016 von
Tyottomyysturva 2016Tyottomyysturva 2016
Tyottomyysturva 2016Kela
640 views31 Folien
Esittelyaineisto: Työttömyysturva von
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaEsittelyaineisto: Työttömyysturva
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaKela
512 views34 Folien
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista von
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaViivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaTHL
274 views30 Folien
Vihreä perustulo 7.2.2019 von
Vihreä perustulo 7.2.2019Vihreä perustulo 7.2.2019
Vihreä perustulo 7.2.2019Vihreät
17.5K views26 Folien
Aktiivimallin muutokset 1.4.2019 von
Aktiivimallin muutokset 1.4.2019Aktiivimallin muutokset 1.4.2019
Aktiivimallin muutokset 1.4.2019Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.3K views14 Folien
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku von
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkuTyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkuHarri Hietala
513 views8 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Tyonantajan rekrytointituet von
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituetHarri Hietala
235 views10 Folien
Lisa Forss - tukea työllistämiseen von
Lisa Forss - tukea työllistämiseenLisa Forss - tukea työllistämiseen
Lisa Forss - tukea työllistämiseenSamuli Sukkula
841 views13 Folien
Sitoumuslomake ohje von
Sitoumuslomake ohjeSitoumuslomake ohje
Sitoumuslomake ohjeMaanpuolustuskoulutusyhdistys
531 views11 Folien
Pekka tiainen2442012esitys von
Pekka tiainen2442012esitysPekka tiainen2442012esitys
Pekka tiainen2442012esitysTutuhesa
404 views11 Folien

Similar a Tuet

Polkuja Työelämään von
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja TyöelämäänPeppiTervoHiltula1
111 views18 Folien
Tyonantajan rekrytointituet von
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituetHarri Hietala
267 views10 Folien
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... von
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
78 views29 Folien
Työttömyysturva von
TyöttömyysturvaTyöttömyysturva
TyöttömyysturvaLAL Luonnontieteilijät
1.2K views11 Folien
Aikuisen opiskelijan tuet, korvaukset ja stipendit von
Aikuisen opiskelijan tuet, korvaukset ja stipenditAikuisen opiskelijan tuet, korvaukset ja stipendit
Aikuisen opiskelijan tuet, korvaukset ja stipenditMarkkinointi-instituutti
86 views11 Folien
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut von
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutTHL
280 views14 Folien

Similar a Tuet(20)

Tyonantajan rekrytointituet von Harri Hietala
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
Harri Hietala267 views
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... von Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut von THL
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
THL280 views
Kela, Perustoimeentulotuki von Kela
Kela, PerustoimeentulotukiKela, Perustoimeentulotuki
Kela, Perustoimeentulotuki
Kela352 views
Työnantajan perhevapaakorvaus von Tua Kyrklund
Työnantajan perhevapaakorvausTyönantajan perhevapaakorvaus
Työnantajan perhevapaakorvaus
Tua Kyrklund65 views
Kelan elake etuudet 2016 von Kela
Kelan elake etuudet 2016Kelan elake etuudet 2016
Kelan elake etuudet 2016
Kela1.3K views
Esittelyaineisto: Perustoimeentulotuki von Kela
Esittelyaineisto: PerustoimeentulotukiEsittelyaineisto: Perustoimeentulotuki
Esittelyaineisto: Perustoimeentulotuki
Kela510 views
Eläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestä von Eläketurvakeskus
Eläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestäEläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestä
Eläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestä
Eläketurvakeskus1.1K views
Perustoimeentulotuki opiskelijalle von Kela
Perustoimeentulotuki opiskelijallePerustoimeentulotuki opiskelijalle
Perustoimeentulotuki opiskelijalle
Kela2.1K views
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke von Kela
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeEsittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Kela1.3K views
Kuntouttava tyotoiminta - elinkaarilaskelmia von Harri Hietala
Kuntouttava tyotoiminta - elinkaarilaskelmiaKuntouttava tyotoiminta - elinkaarilaskelmia
Kuntouttava tyotoiminta - elinkaarilaskelmia
Harri Hietala158 views
Kuntouttava tyotoiminta - elinkaarilaskelmia von Harri Hietala
Kuntouttava tyotoiminta - elinkaarilaskelmiaKuntouttava tyotoiminta - elinkaarilaskelmia
Kuntouttava tyotoiminta - elinkaarilaskelmia
Harri Hietala230 views

Más de guest70fecb

Vaikuttaminen von
VaikuttaminenVaikuttaminen
Vaikuttaminenguest70fecb
678 views1 Folie
Vaalitietoa von
VaalitietoaVaalitietoa
Vaalitietoaguest70fecb
297 views2 Folien
Vaalit Tuntisuunnitelma von
Vaalit TuntisuunnitelmaVaalit Tuntisuunnitelma
Vaalit Tuntisuunnitelmaguest70fecb
573 views2 Folien
Yliopistot SyntyväT Tuntisuunnitelma von
Yliopistot SyntyväT TuntisuunnitelmaYliopistot SyntyväT Tuntisuunnitelma
Yliopistot SyntyväT Tuntisuunnitelmaguest70fecb
424 views1 Folie
Yliopisto KäYtä von
Yliopisto KäYtäYliopisto KäYtä
Yliopisto KäYtäguest70fecb
326 views6 Folien
Kansallista Ja KansainväListä Kulttuuria von
Kansallista Ja KansainväListä KulttuuriaKansallista Ja KansainväListä Kulttuuria
Kansallista Ja KansainväListä Kulttuuriaguest70fecb
312 views1 Folie

Más de guest70fecb(20)

Tuet

  • 1. lmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi Käy paikkakuntasi työvoimatoimistossa ilmoittautumassa työttömäksi työnhakijaksi. Muista ottaa viimeisin työtodistuksesi mukaan. Mikäli olet osittain työkyvyttömyyseläkkeellä, ilmoittaudut hakemaan osa-aikaista työtä. Ilmoittauduttuasi työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on velvollisuus ottaa vastaan työkkärin määräämä koulutus tai työpaikka. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuessasi sinulle tehdään yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa työnhakusuunnitelma. Työnhakua on pidettävä jatkuvasti aktiivisena, jotta voit saada tukea. Huom. sinun tulee olla jatkuvasti työvoimatoimiston tavoitettavissa ollessasi työtön Etujen saamisen ehdot Jotta voisit saada työmarkkinatukea, sinulla tulee olla joko ammatillinen koulutus, 23 vuoden ikä tai työssäoloehdon tulee täyttyä (10 kuukautta töissä yhtäjaksoisesti). Mikäli mikään näistä ehdoista ei täyty, saat työmarkkinatukea työharjoittelun tai työvoimapoliittisen koulutuksen (esim. AKK:n kurssit) ajalta. Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, ei tarvitse enää käydä paikan päällä KELAssa, vaan postissa lähetetty lomake kelpaa. KELA ja työvoimatoimisto ovat yhteydessä keskenään ja työvoimatoimisto toimittaa KELAan lausunnon työtilanteestasi. Ansiosidonnaisella päivärahalla (ansiopäiväraha) turvataan samankaltainen toimeentulo kuin töissä ollessa on ollut. Tarkoitus siis on tehdä pudotus ansiotuloista yhteiskunnan tukien varaan mahdollisimman pieneksi. Toisin kuin Kelan maksamissa tukimuodoissa, ansiosidonnaisen maksamisessa ei oteta huomioon puolison tuloja, mutta silti lapsien määrä otetaan huomioon korottavana tekijänä. Ansiosidonnaisen edellytykset Ansiosidonnaista päivärahaa saadakseen tulee täyttää mm. seuraavat edellytykset. • Olet kuulunut työttömyyskassaan 10 kuukauden ajan • Työssäoloehtosi täyttyy (väh. 10kk töissä viim. 28kk aikana) • Olet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa • Olet työmarkkinoiden käytettävissä ansiosidonnaisen saamisen ajalta Ansiopäivärahan suuruus Ansiosidonnainen koostuu 24,51 euron suuruisesta perusosasta, joka on 24,51 euroa ja palkan mukaan määräytyvästä loppuosasta. Ansiosidonnainen on ns. regressiivinen, eli mitä pienempää palkkaa nautit, sitä suuremman (prosentuaalisesti) ansiosidonnaisen päivärahan saat.
  • 2. Ansiosidonnaisen päivärahan laskemisessa otetaan huomioon palkka ylityökorvauksineen sekä vuoro- ja sunnuntailisineen. Lomarahoja, bonuksia ja muita kertakorvauksia ansiopäivärahan laskemisessa ei oteta huomioon. Suomessa asuvalla 17-64 vuotiaalla työttömällä on oikeus työttömyysturvan peruspäivärahaan, mikäli hän on ollut viimeisen 10 kuukauden ajan töissä työttömyyttä edeltäneen 2 vuoden aikana. Useimmiten työttömäksi joutuneelle ylivoimaisesti viisain ratkaisu on ansiosidonnainen päiväraha, mikäli yllä mainitut ehdot täyttyvät ja on kuulunut 10 kuukauden työssäoloajan aikana ammattiliittoon tai yksityiseen työttömyyskassaan (ns. Loimaan kassa). Peruspäivärahan omavastuuaika on 7 päivää ja sitä tulee maksimissaan 500 arkipäivää. Jos tämän aikana töitä ei löydy, voidaan maksaa työmarkkinatukea. Iäkkäät, pitkään työttömänä olleet voivat saada enimmäisajan jälkeen ns. “lisäpäiviä” työttömyystukeen. Päivärahan suuruus Kokonainen peruspäiväraha on 24,51 euroa päivässä maksimissaan viideltä arkipäivältä viikossa. Kuten työmarkkinatuessakin, alle 18-vuotiaista lapsista saa lapsikorotusta. Lapsikorotuksen määrä on yhdestä lapsesta 4,64e, kahdesta lapsesta 6,82e ja useammista lapsista yht. 8,79 euroa päivältä. Soviteltu päiväraha Osa-aikaista työtä tekevälle tai lyhennettyä työpäivää, työviikkoa tai lyhyiden työsuhteiden alla työskentelevälle on mahdollisuus maksaa päiväraha soviteltuna. Sama koskee myös sivutoimista yrittäjää. Lue lisää sovitellusta päivärahasta. Vaikkei peruspäiväraha olekaan yleensä viisain ratkaisu työttömäksi joutuneelle, se kuitenkin pelastaa paljon yhdessä asumistuen ja toimeentulotuen kanssa, mikäli esim. ansiosidonnaista päivärahaa ei ole mahdollisuus saada. Toimeentulotuki on tukea, jota myöntää kunnan sosiaalitoimi. Toimeentulotuki on kunnan viranomaisille ns. viimeinen vaihtoehto henkilön rahalliseen tukemiseen. Toimeentulotuen tavoite on taata kaikille mahdollisuus inhimilliseen elämään vaadittava tulotaso. Toimeentulotuen edellytykset Toimeentulotuki edellyttää, että toimeentulotuen saaja hakee aktiivisesti töitä (ja on työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana), koulutusta, koulua tai työharjoittelupaikkaa. Kannattaa huomioida, että toimeentulotuen myöntämisessä huomioidaan myös muu varallisuus; asunto, auto, säästöt tai muu rahaksi muutettava omaisuus. Toimeentulotuen määrä Toimeentulotuen määrää laskettaessa perusosa (ks. jälkempänä) lasketaan yhteen muiden toimeentulotukeen oikeuttavien menojen kanssa ja näistä vähennetään henkilön tai ruokakunnan käytössä olevat (netto)tulot ja varallisuus. Tulojen ja menojen erotus on toimeentulotuen määrä.
  • 3. Toimeentulotuen perusosa Toimeentulotuen perusosa lasketaan ruokakunnan koon ja muiden, seuraavassa listattujen seikkojen perusteella. • Ruokaan ja vaatteisiin kuluva raha • Pienimuotoiset terveydenhoidosta tulevat kulut (nyrkkisääntö: 3% kokonaisesta perusosasta) • Henk. koht hygieniasta ja kodin siistimisestä kulut • Liikkumisen kustannukset (paikallisliikenteessä) • Sanomalehden lasku • Puhelinlaskut ja tv-lupamaksu • Harrastukset yms. virkistäytyminen …sekä muut jokapäiväiseen elämään kuuluvat menot. Toimeentulotukea voidaan myös pienentää siinä tapauksessa, että toimeentulotuen saaja kieltäytyy vastaanottamasta työtä tai hakemaan aktiivisesti koulutusta tai työtä. Ensimmäisellä kerralla pienennys on 20%, mutta seuraavasta kieltäytymisestä pienennys on jo 40%. Toimeentulotuki on tarkoitettu vain niille, joiden saamat muut tuet eivät millään riitä tavanomaisiin, jokapäiväisiin ja välttämättömiin menoihin. Ensisijaisia tukivaihtoehtoja ovat mm. päiväraha ja asumistuki. PÄIVÄRAHA Kela maksaa Suomessa asuvalle työssäoloehdon täyttävälle työttömälle päivärahaa. Työttömyyskassojen vastuulla oleva ansiosidonnainen sekä Kelan maksama peruspäiväraha myönnetään suurin piirtein samoilla ehdoilla kuin työttömyyspäiväraha. Työttömyyspäivärahaan verrattuna ansiopäivärahan saamiseksi tulee olla töissä ja työttömyyskassan jäsenenä edelliset kymmenen kuukautta työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta. Työttömyyspäiväraha edellytykset • 17-64-vuotias • Työtön työnhakija (ilmoittaudu työkkäriin) • 65-67-vuotias vakituisesta työsuhteesta työnantajan vuoksi lomautettu • Työkykyinen ja työkkärin tavoitettavissa oleva, jota ei ole pystytty työllistämään tai laittamaan koulutukseen • …tai on väliaikaisesti esim. lakon vuoksi työtön, eikä lakon tarkoitus ole vaikuttaa palkkaan yöttömyyspäivärahan saajan tulee myös olla jokin seuraavista: • Kokonaan työtön • Lomautettu • Osa-aikatyössä • Sivutoiminen yrittäjä (huom. päätoiminen yrittäjyys estää työttömyyspäivärahan)
  • 4. Työttömyyspäivärahaa haetaan joko työttömyyskassasta tai Kelasta työvoimatoimistosta saatavalla lomakkeella tai verkossa neljän viikon välein. Ensimmäisen lomakkeen voi kuitenkin lähettää jo kahden viikon kuluttua siitä, kun on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. TYÖMARKKINATUKI Työttömyyspäivärahan maksimiaika on 500 päivää. Tämän jälkeen maksetaan työmarkkinatukea Kelasta, joka on aina n. 25e / päivä. Päiväraha on siis hyvä keino työttömyyden alun ansionmenetysten paikkaamiseen, mutta pitkäaikaiseksi ratkaisuksi päivärahasta ei ole. Työmarkkinatuki on KELAn maksama tuki, jota voi saada, mikäli on 17-64 vuotias työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut taloudellisen tuen tarvitsija, joka ei ole ollut kymmentä kuukautta 28 työttömyyttä edeltäneen kuukauden aikana. Työmarkkinatukea maksetaan vain Suomessa asuville työnhakijoille. Vaikka hakija olisi jo saanut työttömyyspäivärahaa eli peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista 500 päivän maksimiajan, on silti mahdollisuus työmarkkinatukeen. Ilman ammatillista koulutusta olevalle 17-vuotiaalla hakijalle ei makseta työmarkkinatukea ilman, että hän osallistuu työvoimapoliittiseen koulutukseen tai työharjoitteluun. Työmarkkinatukea maksetaan myös seuraavien työllistämistoimenpiteiden ajalta: • työelämävalmennus • työkokeilu • työvoimaviranomaisten järjestämä kuntoutus • kuntouttava työtoiminta Ammatillista koulutusta vailla olevalle 18-24 vuotiaalle maksetaan toisinaan työmarkkinatukea myös silloin, jos hän ei ole kieltäytynyt työvoimatoimiston tarjoamasta työstä tai koulutuksesta ja on lisäksi hakeutunut ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa tai muuten. Työmarkkinatukea maksetaan joskus myös yritykselle (työnantajalle), joka tarjoaa työtä pitkäaikaistyöttömälle. Työmarkkinatuen määrä Työmarkkinatuen määrä on nykyisin 24,51 euroa päivässä ja työmarkkinatukea maksetaan viitenä päivänä viikossa. Työmarkkinatuesta maksetaan veroa. Jos haluat maksaa työmarkkinatuen ajalta vähemmän veroa, voit käydä ilmoittamassa asiasta verotoimistoon, joka lähettää uuden veroilmoituksen KELAan sähköisesti, jolloin se tulee välittömästi voimaan. Työmarkkinatukeen vaikuttavat asiat Perheellinen saa korotusta työmarkkinatukeen lasten määrän mukaan. Korotuksen määrä on ensimmäisestä lapsesta 4,64 e / päivä, yhteensä kahdesta lapsesta 6,82 euroa päivältä ja lopuista lapsista yhteensä 8,79 euroa / päivä.