Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Offer Carbon Footprint 2010t

574 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Business
  • Login to see the comments

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Offer Carbon Footprint 2010t

  1. 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ Определяне на въглероден отпечатък „И Ес Ди – България” ООД София 1000 бул.”Дондуков”38, ет.2 т. (02) 981 70 41, 981 68 59 ф. (02) 980 83 06 е. esdb@esdb.bg www.esdb.bg февруари 20010г. „И Ес Ди – България” ООД 1/6
  2. 2. Какво е Въглероден отпечатък (Carbon Footprint)? "Общото отделяно количество емисии парни газове, в резултат на преки и непреки действия на човек, организация или производствен процес" Carbon Trust, 2007г. Ползи • Неизменна част от Социалната Корпоративна Отговорност на всяка една организация; • Реклама – популяризиране на вашата дейност и ангажираност в областта на климатичните промени; • Мониторинг на вашите дейности, разходи и потребление (не само енергийно); • Отразява отговорността на фирмата към опазването на околна среда и ангажираността й за изграждане на нисковъглеродни общества; • Въглеродният отпечатък наред с програмите за енергийна ефективност, възобновяема енергия и устойчиво развитие ви предоставя основата за разработване на план за управление и рационално използване на енергията и намаляване на потреблението й; • Добавя яснота в общата картина на енергийна консумация и отделяното от вас годишно количество емисии парникови газове; • Подпомага взимането на решения с цел енергоспестяване и намаляване на енергийната зависимост, а следователно и намаляване на вредните емисии; • Основно средство за бъдещи прогнози, благодарение на които можете да прецените кога и как да излезете на пазара на емисии парникови газове; • Основно средство за контрол и управление на екологичното въздействие на изпълняваните от вас проекти по ЕЕ и ВЕИ; • Индивидуален въглероден калкулатор съобразен и разработен конкретно за вас или вашата дейност, продукт, услуга; Методология Определяне на емисиите парникови газове, отделени през целия жизнен цикъл на един продукт, услуга или събитие. Това включва преките и непреки емисии, генерирани следствие на човешка дейност, работата на организация или производствен процес. Въглеродната следа се изразява като емисионен еквивалент СО2 (най-често в килограм или тон за единица услуга, продукт и т.н.). Важно е да се оцени не само енергийната консумация (необходима за дейността) но и начинът по който е произведена енергията (възобновяеми или алтернативни източници на енергия) или е предоставена услугата. Обхват Въглеродния отпечатък може да бъде: • Индивидуален въглероден отпечатък (на човек); • Въглероден отпечатък на фирма (клон на фирма, услуга, проект и др.); • Въглероден отпечатък на събитие (панаир, конференция, рекламна кампания и др.); • Въглероден отпечатък на продукт (хранителен или нехранителен продукт, технически изделия и др.); • Община (общински услуги, сектор на икономиката или живота и т.н.). „И Ес Ди – България” ООД 2/6
  3. 3. Нашето предложение 1. Оценка на въглероден отпечатък Методиката за оценка на въглеродният отпечатък и алгоритъма на работа на предлаганият от нас въглероден калкулатор се основават на приетите и използваните в практиката Европейски стандарти и методики, публикувани от Carbon Trust, BSI, DEFRA, WBCSD, IPCC: PAS2050, BS ISO 14025, BS EN ISO 14044, ISO/TS 14048. Оценка на въглероден отпечатък на вашата фирма ще бъде изготвена по следните параметри: Индивидуален въглероден отпечатък (на служител/и); Оценка на косвения принос на всеки служител към въглеродният отпечатък на фирмата, следствие на всекидневното му пътуване до работното място и обратно. Обхвата на тази задача би могъл да се разшири до оценка на индивидуалният въглероден отпечатък на всеки един от вашите служители основан на анализ на всекидневните му занимания и задължения извън работното място. Въглероден отпечатък на фирмата (клон на фирма, услуга, проект и др.); Оценката се основава на анализ на данни и информация, предоставени от вашата фирма (организация). Предлаганата от нас оценка може да бъде изготвена за три различни обхвата, определени в зависимост от дейността на фирмата ви, структурата и организацията на работа и от специфичните изисквания, които бихте имали: • Преки емисии (следствие експлоатацията на сградата, в която се помещава фирмата, експлоатацията на превозни средства собственост на фирмата, потребление на вода и енергия); • Непреки емисии (следствие дейността на трети страни пряко свързана с дейността на фирмата); • Други непреки емисии (като бизнес пътувания, доставки, отпадък генериран от дейността на фирмата и др.). Въглеродният отпечатък може да бъде изготвен както за цялостната дейност на фирмата (включващо всичките й офиси) така и за отделен офис или клон на фирмата, за конкретна услуга, събитие, проект или дейност на фирмата. консумация на консумация на консумация на генериран електроенергия топлинна енергия от ВЕИ отпадък енергия фирмени бизнес превозни пътувания служители средства консумация на дейности от енергия за трети страни други охлаждане „И Ес Ди – България” ООД 3/6
  4. 4. Доклад Представяне на данните и анализ на резултатите от извършената оценка. Препоръки и план за намаляване на въглеродният отпечатък на фирмата и възможности за офсетинг. Прогнозен анализ. 2. Обучение Обучение на служители на фирмата за работа с предоставеният от нас въглероден калкулатор за ежегодното актуализиране на оцененият вече от нашият екип въглероден отпечатък. 3. Предоставяне на въглероден калкулатор Предоставяне на абонаментен достъп и техническа поддръжка до създаденият ви индивидуален профил в разработеният от нас онлайн въглероден калкулатор за оценка на въглероден отпечатък. Калкулаторът е инсталиран на наш сървър и интернет достъпът до него се осъществява посредством избрани от вас име и парола. При интерес от ваша страна и допълнително договаряне подобен калкулатор може да бъде интегриран на вашият сървър или разработен като десктоп приложение. Методологията и алгоритъмът на работа на калкулатора позволяват данните и информацията да бъдат въвеждани и актуализирани всеки месец или веднъж годишно. Калкулаторът е разработен така, че да покрива основни критерии като: • Минимален набор от достъпни за потребителя входни данни; • Представяне на резултатите в разбираем за потребителя вид; • Абонаментен интернет достъп до потребителската част на онлайн калкулатора след предварителна регистриране (при първо посещение); • Съхранение в база данни, данните за регистрирани потребители; • Съхранение в база данни на въведените от потребителя данни; • Съхраняване в база данни на получените резултати с възможност за генериране на допълнителни статистически анализи; • Използване на константни данни в калкулатора с възможност за редактиране; • Достъп до вече попълнени от данни (за изминал период) и получените резултати; • Достъпен и интуитивен потребителски интерфейс; Изходни данни (резултати): • Месечно отделено количество СО2 за всеки от разделите; • Общо месечно отделено количество СО2; • Прогнозно количество СО2 отделено за една година, на базата на въведените до момента входни данни; • Общо отделено количество СО2 в края на отчитания период; • Офсетинг (например колко дръвчета на месец, респективно на година, трябва да засади потребителя за да компенсира отделеното от неговата дейност количество СО2). „И Ес Ди – България” ООД 4/6
  5. 5. Управление на въглеродните емисии Съотношението между печалбата и разходите за въглеродните емисии е важен индикатор за това как постиженията на бизнес могат да бъдат отделени от отговорностите за изменението на климата. Ефикасното управление на въглеродните емисии представлява много повече от една едностранна стратегия. Това изисква дългосрочен поглед, обръщащ внимание на всички аспекти от културата и процесите на една организация. Ние подкрепяме нашите клиенти чрез постоянно партньорство, помагаме им да реализират възможностите си чрез процеса по управление на въглеродните емисии, от разработването на стратегии до подпомагане при изпълнение на вътрешна промяна на поведението за извеждане на мисленето в организацията на ново ниво. Нашият подход е първо да се разбере как се създават стойности във вашата дейност и след това да се оценят свързаните с въглеродните емисии стратегически, оперативни и проектни рискове по това създаване на стойности. Този процес включва седем стъпки: 1. Оценка на изходните емисии парникови газове (респективно въглероден отпечатък). 2. Анализ на свързаните с въглеродните емисии рискове при създаването на стойности. 3. Разработване на стратегия за управление на въглеродните емисии и оценка на възможностите. 4. Въвеждане на управление на въглеродните емисии и разработване на проекта. • По-ефективно управление на съществуващите активи; • Инвестиране в по-чисти активи или нови проекти; 5. Структуриране на транзакции с въглеродни кредити на пазарите за съответствие и/или доброволните пазари. 6. Управление на активите от въглеродни емисии и преглед на текущите намаления на емисиите. 7. Полезни консултации по политиката и стратегията. „И Ес Ди – България” ООД 5/6
  6. 6. Защо „И Ес Ди – България” „И Ес Ди – България” ООД е регистрирана в България през 1998 г. Основната дейност на фирмата е в областта на устойчивото развитие, възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, въглеродния отпечатък и оценка и управление на емисии парникови газове. Целта ни е да създаваме възможности за устойчиво енергийно развитие и реализиране на проекти в България и ЦИЕ. Дружеството осигурява консултиране на общински и областни администрации, на публични и частни организации, на проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност, с оглед идентифициране, разработване и изпълнение на инвестиционни проекти. Също така дружеството изготвя Въглероден отпечатък (Carbon footprint) на определена дейност, управление, технология, краен продукт или услуга. От 2008 г. И Ес Ди - България е официален представител на британският холдинг Camco Global в България, една от най-големите фирми в областта на околната среда и търговията с въглеродни активи в Централна и Източна Европа, Китай, САЩ, Африка. Наши клиенти са мултинационални компании, малки и средни предприятия, местни и национални власти и международни организации. Като официален представител на Camco ние предлагаме и нови услуги в сферата на управление и развитие на въглеродни активи. Нашата роля обхваща и договаряне на финансовите условия с инвеститорите и контрол и оценка на тези инвестиции в технически и управленски аспект. Нашите услуги комбинират богатите знания и опита на специалистите ни от 17 филиала по света, натрупани в продължение на две десетилетия. Имаме значителен опит в разработването на специализирани методологии и компютърни модели за оценка на емисии парникови газове, преференциални тарифи за насърчаване производството на електроенергия от ВЕИ, методика за устойчиво развитие и намаляване на енергийната зависимост. И Ес Ди - България е първата фирма, която разработи изцяло и започна да прилага в България методиката за енергийно планиране и устойчиво развитие, напълно съобразена с нуждите на българският потребител. И Ес Ди - България е една от малкото консултантски компании, която обединява тези различни перспективи в отговора на актуалните потребности на съвременните организации. Те обхващат разработването на устойчиви стратегии, основани на научни аргументи, които подпомагат постигането на цялостните им бизнес цели. И Ес Ди - България е първата компания, която през 2009 г. подкрепи Европейската инициатива за чисто развитие и зелени общества като започна да предлага изготвянето на въглероден отпечатък и издаването на въглероден етикет на своите клиенти и партньори в България. Ако проявявате интерес към предложението, имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация нашите консултанти са на ваше разположение. „И Ес Ди – България” ООД 6/6

×