Kurzanleitung
              RSE-P II
              .XU]DQOHLWXQJ IU GLH

           ...
,QKDOWVYHU]HLFKQLV                       .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,  5HYLVLRQ    'DWXP     ...
‹ 

7HFKQLVFKH 'RNXPHQWDWLRQ 6$$.(

'DV 8UKHEHUUHFKW DQ GLHVHU 7HFKQLVFKHQ 'UXFNVFKULIW
XQG DQ DOOHQ =HLFKQXQJHQ GLH GHP (...
,QKDOWVYHU]HLFKQLV                                    .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

,QKDOWVYH...
$QVFKOVVH GHV 5HJOHUV 56(3 ,,           2SWLPLHUXQJ GHV 5HJHOYHUKDOWHQV 
   $QVFKOX‰EHLVSLHOH     $QSDV...
!
    6LFKHUKHLW                   .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,


     6LFKHUKHLW

8P DXI %HVRQGHUKHL...
$OOJHPHLQH 6LFKHUKHLWVKLQZHLVH

'LHVH .XU]DQOHLWXQJ VROO 6LH PLW GHQ JUXQGOHJHQGHQ
%HGLHQXQJV XQG (LQVWHOOXQJVP|JOLFKNHLWH...
PX‰ PLW GHQ 0D‰QDKPHQ IU $XI
                             VWHOOXQJ ,QVWDOODWLRQ ,QEHWULHEVHW...
!
   6LFKHUKHLW                   .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

   (OHNWULVFKHU $QVFKOX‰

       •...
]X EH
        JHPl‰HQ 7UDQVSRUW IDFKJHUHFKWH    DFKWHQ
        /DJHUXQJ 0RQWDJH XQG %HGLHQXQJ
    ...
6FKXW]OHLWHUDQVFKOX‰                (QHUJLHDQVFKOX‰

'HU 6FKXW]OHLWHUDQVFKOX‰ HUIROJW EHL GHU 9$ $XV  'HU...
DXI 9$ EH
                                    JUHQ]HQ
              ...
%HGLHQXQJ                       .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,


       %HGLHQXQJ

      $Q]HLJH...
'LH 7DVWHQ XQG GLHQHQ ]XP 9HUlQGHUQ GHU :HUWH LP
'HU 5HJOHU 56(3 ,, ZLUG EHU GLH DQ GHU )URQWVHLWH
           ...
Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚
 -XOL 5HY                                 6HLWH YRQ
%HGLHQXQJ                   .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

     %HWULHEVDUWHQ               ...
5HJOHUSDUDPHWULHUXQJ                  0HQVWUXNWXU

'DV $QSDVVHQ GHV 5HJOHUV DQ GLH 5HJHOVWUHFNH NDQQ  ...
%HGLHQXQJ                .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,


        (EHQH         (EHQH      (EH...
(EHQH                 (EHQH          (EHQH 

*UXQGVWUXNWXU             $QDORJHLQJlQ...
%HGLHQXQJ                            .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

                  ...
HLQJHVWHOOW
         RE GDV EHWUHIIHQGH 0HQ EHU GLH
                             VLH...
7DVWHQ   RGHU  YHUODVVHQ ZXUGH
         RGHU RE GLH (LQJDEH EHU GLH 7DVWH
           EHVWlWLJW ZXUGH...
1DFKGHP GLH *UXQGVWUXNWXU HLQJHVWHOOW ZXUGH N|QQHQ   • 'DV JHZQVFKWH =HLFKHQ ZLUG IU GLH HUVWH
GLH *UXQGSDUDPHWHU DQJ...
%HGLHQXQJ                             .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

    *UXQGVWUXNWXU       ...
(V ZLUG HPSIRKOHQ EHL XPIDQJUHLFKHQ bQGHUXQJHQ GHU   'LH KHFNVXPPH HUP|JOLFKW ]% HLQH hEHUSUIXQJ DXI
.RQILJXUDWLRQ ]XH...
%HGLHQXQJ                  .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,


    %HLVSLHO Ä2EHUH %HJUHQ]XQJ $$
      YHUl...
GHV $QDORJDXVJDQJHV DQJHSD‰W ZHUGHQ
Z     EDU
   [     EDU
    5HJOHU 6HWXS !
    6ROOZHUWH
    3DUDPHWHUVDW] 
    3DUDPHWHUVDW] ...
%HGLHQXQJ                     .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,


    %HLVSLHO Ä=XRUGQXQJ 5 YHUlQ
      ...
DXI $(%86
DQJHSD‰W ZHUGHQ
Z     EDU
     [     EDU
     5HJOHU 6HWXS !
     6ROOZHUWH
      3DUDPHWHUVDW] 
    ...
%HGLHQXQJ                              .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,


    %HLVSLHO Ä5HJHODEVFKDOW...
:HUNVHLQVWHOOXQJ
DEVFKDOWHQ XQG EHL Z  EDU ZLHGHU HLQVFKDOWHQ     / =XRUGQ   :
/ 0D[0LQ 0,1 $/$50
/ ,QYHUW  :HUNVHLQVWHOOXQJ
    !Ãih…
  ‘    !Ãih…
  1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3
  ÃT‚yyr…‡r
  ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã
  ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã!
  ÃB...
%HGLHQXQJ                          .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

                    ...
PLW 3W

   • ',36FKDOWHU 6 2))

   • 5HJOHUDXVJDQJ 3XQNW6FKULWW,QWHUQH 5FN
    PHOGXQJ
'HIDXOWHLQVWHOOXQJ KHUVWHOOHQ 5HJOHU LQLWLDOLVLHUHQ
   ÆÆÆÃih…
   ‘   ÆÆÆÃih…   1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3
   ÃT‚yyr…‡r
   ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã
   ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã!
 ...
%HGLHQXQJ                          .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

$QDORJHLQJDQJ $,
IU 3W HLQVWHOOHQ

          !Ãih…
      ‘   ÆÆÆÃih…      1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3
      ÃT‚yyr…‡...
T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@
   TvthyÃÃÃ
   TvthyÃ
                   T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@  T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@  h…‡r  ...
%HGLHQXQJ                            .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

7HPSHUDWXUEHUHLFK DXI ƒ HLQVWHOOH...
*3 ! $Q]HLJH           *3 ! $Q]HLJH    ZDUWHQ  *3 ! $Q]HLJH
 (QGZHUW            (QGZHUW   ! 0...
%HGLHQXQJ          .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,        *3 ! $Q]HLJH
        (LQK ; ! 0HP

  [   ...
Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚
 -XOL 5HY       6HLWH YRQ
%HGLHQXQJ              .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

6ROOZHUW DXI ƒ HLQVWHOOHQ


   Z     *UG
   [    ...
6ROOZHUWH         ZDUWHQ  5HJOHU 6HWXS !
  : ! 0HP          6ROOZHUWH
               [...
%HGLHQXQJ                      .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

5HJOHUDXVJDQJ 3XQNW6FKULWW,QWHUQH 5FNPHOGXQJ
...
5HJOHU ! $OOJ
    5HJOHUDXVJDQJ 
                   5HJOHU ! $OOJ
                 ...
%HGLHQXQJ                         .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,                    ...
PLW /HLWHU
    0H‰XPIRUPHU

   • ',36FKDOWHU 6 21
'HIDXOWHLQVWHOOXQJ KHUVWHOOHQ 5HJOHU LQLWLDOLVLHUHQ
   ÆÆÆÃih…
   ‘   ÆÆÆÃih…   1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3
   ÃT‚yyr…‡r
   ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã
   ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã!
 ...
%HGLHQXQJ                       .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

$QDORJHLQJDQJ $,
IU 0H‰XPIRUPHU P$ HLQVWHOOHQ

          !Ãih…
      ‘   ÆÆÆÃih…      1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3
  ...
T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@
   TvthyÃÃÃ
   Tvthyà             T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@  T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@  h…‡r  T‡…Ã3Ã6@
   ...
%HGLHQXQJ                         .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

'UXFNEHUHLFK DXI EDU HLQVWHOOHQ

    ...
BQÃ3Ã6“rvtr           BQÃ3Ã6“rvtr     ZDUWHQ  B…ˆqƒh…h€r‡r…
 @qr…‡ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ!       @qr…‡Ã...
%HGLHQXQJ                 .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

6ROOZHUW DXI EDU HLQVWHOOHQ


   Z      EDU
  ...
6ROOZHUWH         ZDUWHQ  5HJOHU 6HWXS !
  :    ! 0HP        6ROOZHUWH

              ...
%HGLHQXQJ                       .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

5HJOHUDXVJDQJ 3XQNW6FKULWW ± ,QWHUQH 5FNPHOG...
Srtyr…Ã3Ã6yyt
    Srtyr…hˆ†thtÃ
    Srtyr…hˆ†thtÃ!        Srtyr…Ã3Ã6yyt
                 ...
0RQWDJH XQG
    ,QEHWULHEQDKPH                       .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,


      0RQWDJH...
• $XI GHU 8QWHUVHLWH GHV 5HJOHUV GHP REHUHQ
   %HIHVWLJXQJVHOHPHQW GLDJRQDO YHUVHW]W GDV
   ]ZHLWH %HIHVWLJXQJVHOHPH...
0RQWDJH XQG
     ,QEHWULHEQDKPH                        .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,

       *UX...
$EELOGXQJ E +DXSWSODWLQH 9HUVLRQ
9RU GHU ,QEHWULHEQDKPH PX‰ EHU GLH LQWHUQHQ ',3     0LWWHOV GHV 6FKDOWHUV 6 ZLUG GHU $QDORJHLQJDQJ $(
6FKDOWHU IHVWJH...
± P$ 6FKQLWWVWHOOH RGHU DQ HLQHU
9 6FKQLWWVWHOOH :LGHUVWDQGVIHUQJHEHU RGHU     • 6 2)) ! :LGHUVWDQGVIHUQJHEHU 3W
3W
EHWULHEHQ ZLUG                     6SDQQXQJ ± 9

'LH HQWVSUHFKHQGHQ ',36FKDOWHU EHILQGHQ VLFK DXI G...
P$ 6FKQLWWVWHOOH
3ODWLQH GHV 5HJOHUV )U ,KUH (LQVWHOOXQJ LVW GDV *HUlW
DXI GHU 5FNVHLWH ]X |IIQHQ XQG GLH +DXSWSODWLQH E...
P$ 6FKQLWWVWHOOH
                                            Urpuv†purÃ9‚...
0RQWDJH XQG
    ,QEHWULHEQDKPH                  .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,    (OHNWULVFKHU $QVFKOX‰...
LVW HLQH ]XVlW]OL
                            FKH 9HUELQGXQJ YRQ HLQHU GHU *HKlX
%HL 9*HUlWHQ ...
$OWHUQDWLY NDQQ PLQGHVWHQV PPð
                            /LW]H YHUZHQGHW ZHUGHQ
18 nov 35 etieS                           2 .veR 2002 iluJ .22  10/8108-4528-1
noitatnemukoD e...
0RQWDJH XQG
     ,QEHWULHEQDKPH                       .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,,


    $QVFKOVVH...
± 9
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Rse P Ii V1.31 Kurzanleitung Deutsch 1 8254 8018 01 Rev. 2

1.389 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Bildung
0 Kommentare
2 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
1.389
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
4
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
24
Kommentare
0
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Rse P Ii V1.31 Kurzanleitung Deutsch 1 8254 8018 01 Rev. 2

 1. 1. Kurzanleitung RSE-P II .XU]DQOHLWXQJ IU GLH 0RQWDJH 56(3 ,, %HGLHQXQJ GHV .RPSDNWUHJOHUV 56(3 ,, Z EDU [ EDU $ $ '!$#' '
 2. 2. ,QKDOWVYHU]HLFKQLV .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 5HYLVLRQ 'DWXP 9HUlQGHUXQJ %HDUEHLWHU (UVWDXVJDEH '|ULQJ 5HYLVLRQ .RQILJXUDWLRQVEHLVSLHOH HUJlQ]W 6FKU|GHU 5HYLVLRQ hEHUDUEHLWXQJ 6FKU|GHU
 3. 3. ‹ 7HFKQLVFKH 'RNXPHQWDWLRQ 6$$.( 'DV 8UKHEHUUHFKW DQ GLHVHU 7HFKQLVFKHQ 'UXFNVFKULIW XQG DQ DOOHQ =HLFKQXQJHQ GLH GHP (PSIlQJHU SHUV|Q OLFK DQYHUWUDXW VLQG YHUEOHLEW ]X MHGHU =HLW EHL GHU )LUPD 6$$.( *PE+ R .* 2KQH VFKULIWOLFKH *HQHKPL JXQJ GUIHQ VLH QLFKW NRSLHUW RGHU YHUYLHOIlOWLJW ZHUGHQ 6$$.( *PE+ R .* 6GZHVWVWUD‰H ' %UHPHQ 7HO ± )D[ ± Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 4. 4. ,QKDOWVYHU]HLFKQLV .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, ,QKDOWVYHU]HLFKQLV 3DUDPHWHUVlW]H XQG *UXQGSDUDPHWHU *UXQGVWUXNWXU 6LFKHUKHLW 6VWHP %HLVSLHO Ä2EHUH %HJUHQ]XQJ $OOJHPHLQH 6LFKHUKHLWVKLQZHLVH $$ YHUlQGHUQ³ %HLVSLHO Ä=XRUGQXQJ 5 YHUlQGHUQ³ (OHNWULVFKHU $QVFKOX‰ %HLVSLHO Ä5HJHODEVFKDOWXQJ GHV %UHQQHUV 6FKXW]OHLWHUDQVFKOX‰ EHL JOHLWHQGHP 6ROOZHUW³ (QHUJLHDQVFKOX‰ .RQILJXUDWLRQVEHLVSLHO Ä7HPSHUDWXUUHJOHU³ .RQILJXUDWLRQVEHLVSLHO Ä'DPSIGUXFNUHJOHU³ %HGLHQXQJ 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH $Q]HLJH XQG %HGLHQHOHPHQWH (LQEDXYRUVFKULIWHQ %HWULHEVDUWHQ *UXQGNRQILJXUDWLRQ 5HJOHUSDUDPHWULHUXQJ ',36FKDOWHUHLQVWHOOXQJ 0HQVWUXNWXU 6ROOZHUWH (OHNWULVFKHU $QVFKOX‰
 5. 5. $QVFKOVVH GHV 5HJOHUV 56(3 ,, 2SWLPLHUXQJ GHV 5HJHOYHUKDOWHQV $QVFKOX‰EHLVSLHOH $QSDVVHQ DQ GDV 6WHOOJHUlW 35HJOHU 5HJOHUHLQVWHOOXQJ 3'5HJOHU 6WUXNWXUVFKDOWHU HLQVWHOOHQ 3O5HJOHU )LOWHUIUHTXHQ] HLQVWHOOHQ 3,'5HJOHU :LUNVLQQDQSDVVXQJ 'UHLSXQNW6FKULWWUHJOHU 5HJHOSDUDPHWHU HLQVWHOOHQ '36 LQWHUQ )LOWHU XQG $QVSUHFKVFKZHOOH HLQVWHOOHQ '36 H[WHUQ 0H‰ZHUWNRUUHNWXU HLQVWHOOHQ /LQHDULVLHUHU HLQVWHOOHQ +LOIH ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHV %HLVSLHO *UHQ]ZHUWHLQVWHOOXQJ (LQVFKZLQJYHUKDOWHQV 6WHOOXQJVUFNIKUXQJ DQSDVVHQ (QWVFKHLGXQJ IU '36 PLW H[WHUQHU 6WHOOXQJVPHOGXQJ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 6. 6. ! 6LFKHUKHLW .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 6LFKHUKHLW 8P DXI %HVRQGHUKHLWHQ RGHU *HIDKUHQ KLQ]XZHLVHQ 'LHVHV )HOG ZLUG EHQXW]W ZHQQ XQJH ZHUGHQ LP 7H[W IROJHQGH 6PEROH EHQXW]W QDXHV %HIROJHQ RGHU 1LFKWEHIROJHQ YRQ %HGLHQXQJVDQZHLVXQJHQ $U EHLWVDQZHLVXQJHQ YRUJHVFKULHEHQHQ $UEHLWVDEOlXIHQ XQG GHUJO ]XU %H VFKlGLJXQJ GHV *HUlWHV IKUHQ 'LHVHV )HOG ZLUG EHQXW]W ZHQQ XQJH NDQQ QDXHV %HIROJHQ RGHU 1LFKWEHIROJHQ YRQ %HGLHQXQJVDQZHLVXQJHQ $U EHLWVDQZHLVXQJHQ YRUJHVFKULHEHQHQ $UEHLWVDEOlXIHQ XQG GHUJO ]X 9HUOHW ]XQJHQ RGHU W|GOLFKHQ 8QIlOOHQ IKUHQ NDQQ 'LHVHV 6PERO ZLUG YHUZHQGHW XP DXI %HVRQGHUKHLWHQ DXIPHUNVDP ]X PDFKHQ
 7. 7. $OOJHPHLQH 6LFKHUKHLWVKLQZHLVH 'LHVH .XU]DQOHLWXQJ VROO 6LH PLW GHQ JUXQGOHJHQGHQ %HGLHQXQJV XQG (LQVWHOOXQJVP|JOLFKNHLWHQ GHV 5HJOHUV YHUWUDXW PDFKHQ 6LH HUVHW]W QLFKW GDV 7HFKQLVFKH +DQGEXFK ]XP 5HJOHU 56(3 ,, 6$$.( 6DFKQXP • 'DV MHZHLOV ]XVWlQGLJH 3HUVRQDO PHU
 8. 8. PX‰ PLW GHQ 0D‰QDKPHQ IU $XI VWHOOXQJ ,QVWDOODWLRQ ,QEHWULHEVHW ]XQJ XQG %HWULHE GHV 5HJOHUV YHU WUDXW VHLQ XQG EHU HQWVSUHFKHQGH 'LH $QOHLWXQJHQ XQG +LQZHLVH LP 4XDOLILNDWLRQHQ YHUIJHQ 7HFKQLVFKHQ +DQGEXFK ]XP 5HJOHU 56(3 ,, VLQG LQVEHVRQGHUH EHL GHU • 'LH DOOJHPHLQHQ 6LFKHUKHLWVKLQ 0RQWDJH 3DUDPHWULHUXQJ XQG ,QEH ZHLVH LP .DSLWHO GHV 7HFKQL WULHEQDKPH GHV 5HJOHUV VWHWV ]X EH VFKHQ +DQGEXFKHV ]XP 5HJOHU DFKWHQ 56(3 ,, VLQG VWHWV ]X EHDFKWHQ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 9. 9. ! 6LFKHUKHLW .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, (OHNWULVFKHU $QVFKOX‰ • =ZDQJVOlXILJ VWHKHQ EHVWLPPWH • 6ROOWH GDV *HUlW lX‰HUH %HVFKlGL 7HLOH GLHVHV *HUlWHV XQWHU JHIlKU JXQJHQ DXIZHLVHQ GDUI HV QLFKW OLFKHU 6SDQQXQJ %HL 1LFKWEHDFK DQJHVFKORVVHQ ZHUGHQ WXQJ GHU :DUQKLQZHLVH N|QQHQ GHVKDOE VFKZHUH .|USHUYHUOHW]XQ • %HL GHU HOHNWULVFKHQ ,QVWDOODWLRQ JHQ RGHU 6DFKVFKlGHQ DXIWUHWHQ VLQG XQEHGLQJW GLH %HVWLPPXQJHQ IU GDV (UULFKWHQ YRQ 6WDUNVWUR • 'HU HLQZDQGIUHLH XQG VLFKHUH %H PDQODJHQ PLW 1HQQVSDQQXQJHQ WULHE GLHVHV *HUlWHV VHW]W VDFK XQWHU 9 9'(
 10. 10. ]X EH JHPl‰HQ 7UDQVSRUW IDFKJHUHFKWH DFKWHQ /DJHUXQJ 0RQWDJH XQG %HGLHQXQJ YRUDXV • :LU ZHLVHQ GDUDXI KLQ GD‰ ZLU IU 6FKlGHQ XQG %HWULHEVVW|UXQJHQ GLH VLFK DXV GHU 1LFKWEHDFKWXQJ GHU 'RNXPHQWDWLRQ HUJHEHQ NHLQH +DIWXQJ EHUQHKPHQ
 11. 11. 6FKXW]OHLWHUDQVFKOX‰ (QHUJLHDQVFKOX‰ 'HU 6FKXW]OHLWHUDQVFKOX‰ HUIROJW EHL GHU 9$ $XV 'HU (QHUJLHDQVFKOX‰ HUIROJW VRZRKO EHL GHU 9$ IKUXQJ XQG EHL GHU 9'9HUVLRQ GHV 5HJOHUV EHU $XVIKUXQJ DOV DXFK EHL GHU 9' 9HUVLRQ EHU GLH HLQHQ JHVRQGHUWHQ 3($QVFKOX‰ DXI GHU *HUlWHUFN Ä6XSSO³$QVFKOVVH DQ GHU *HUlWHUFNVHLWH VHLWH (V LVW GHVKDOE YRU GHP $QVFKOX‰ LPPHU ]X SUIHQ RE GDV DQ]XVFKOLH‰HQGH *HUlW IU GLH YRUKDQGHQH 9HUVRU JXQJVVSDQQXQJ JHHLJQHW LVW -HJOLFKH 8QWHUEUHFKXQJ GHV 6FKXW] OHLWHUV EHL DQOLHJHQGHU +LOIVHQHUJLH LQQHUKDOE RGHU DX‰HUKDOE GHV *HUlWHV 8QEHGLQJW GLH DXI GHP 7SHQVFKLOG RGHU GHV 6FKXW]OHLWHUDQVFKOXVVHV DQJHJHEHQH 9HUVRUJXQJVVSDQQXQJ NDQQ GD]X IKUHQ GD‰ GDV *HUlW JH EHDFKWHQ IDKUEULQJHQG ZLUG 'LH 8QWHUEUHFKXQJ GHV 6FKXW]OHLWHUV LVW QLFKW ]XOlVVLJ 9HUVRUJXQJVVSDQQXQJ LPPHU EHU 6LFKHUXQJ IKUHQ /HLVWXQJ %UDQG VFKXW] (1
 12. 12. DXI 9$ EH JUHQ]HQ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 13. 13. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, %HGLHQXQJ $Q]HLJH XQG %HGLHQHOHPHQWH 56(3 ,, G896“rvtr Z EDU G@9ÃÅSrtyr…hˆ†thtÃ6VAÅÃt… [ EDU G@9ÃÅSrtyr…hˆ†thtÃaVÅÃt… G@9ÃÅChqir‡…vriÅÃtryi G@9ÃÅ6yh…€Ã Åł‡ G@9ÃÅ7r‡…vri†ir…rv‡†puhs‡ÅÃt… $ $ G@9ÃÅ6yh…€Ã!Åł‡ Uh†‡rÃÅChqir‡…vriÅ Uh†‡rÃÅ6ii…ˆpuÃÃSpxl…‡†Ãiyl‡‡r…Å Uh†‡rÃÅHrÃÃ7r†‡l‡vtrÅ Uh†‡rÃÅ6ˆ†huyÃÃW‚…l…‡†Ãiyl‡‡r…Å Uh†‡rÃÅHru…ÃÃ6ˆsÃÃXr…‡Ãr…u|urÅ Uh†‡rÃÅXrvtr…ÃÃaˆÃÃXr…‡Ã‰r……vtr…
 14. 14. 'LH 7DVWHQ XQG GLHQHQ ]XP 9HUlQGHUQ GHU :HUWH LP 'HU 5HJOHU 56(3 ,, ZLUG EHU GLH DQ GHU )URQWVHLWH +DQGEHWULHE VRZLH ]XP (LQVWHOOHQ GHU 6WUXNWXUVFKDOWHU DQJHEUDFKWHQ $Q]HLJH XQG %HGLHQHOHPHQWH EHGLHQW XQG 3DUDPHWHU 'LH 9HUlQGHUXQJ GHV JHZlKOWHQ :HUWHV XQG NRQILJXULHUW HUIROJW GQDPLVFK -H OlQJHU GLH EHWUHIIHQGH 7DVWH JH GUFNW JHKDOWHQ ZLUG GHVWR UDVFKHU ZLUG GHU %HUHLFK ,P 1RUPDOEHWULHE DUEHLWHW GHU 5HJOHU LQ GHU %HWULHEVDUW GXUFKODXIHQ 'LH GQDPLVFKH (LQVWHOOXQJ HUIROJW GDEHL LQ Ä$XWRPDWLN³ XQG DQ GHU /'$Q]HLJH ZLUG GDV $Q]HL GHQ 6WXIHQ ODQJVDP ± PLWWHO ± VFKQHOO JHIHQVWHU PLW GHQ KLHU]X HLQJHVWHOOWHQ :HUWHQ XQG 0D‰HLQKHLWHQ GDUJHVWHOOW 'HU 6WDWXV GHU LQWHUQHQ hEHUZDFKXQJ GHV 5HJOHUV ZLUG EHU GLH /(' Ä%HWULHEVEHUHLWVFKDIW³ DQJH]HLJW 'LHVH =ZLVFKHQ GHQ HLQ]HOQHQ $Q]HLJHIHQVWHUQ NDQQ PLW GHU /(' OHXFKWHW EHL NRUUHNWHU )XQNWLRQVZHLVH GHV 5HJOHUV 7DVWH YRUZlUWV JHEOlWWHUW ZHUGHQ LP 1RUPDOEHWULHE VWlQGLJ 'XUFK %HWlWLJHQ GHU 7DVWH EOlWWHUW PDQ ]XUFN 'DV $OOH 8QWHUEUHFKXQJHQ LP QRUPDOHQ 3URJUDPPDEODXI ZLH ]XOHW]W DXVJHZlKOWH $Q]HLJHIHQVWHU ZLUG VRODQJH DQJH ]% GDV hEHUQHKPHQ YRQ %HGLHQHUHLQJDEHQ RGHU %XV ]HLJW ELV HLQ QHXHV )HQVWHU EHU GLH 7DVWHQ VHOHNWLHUW ZHUWHQ LQ GHQ 6SHLFKHU EHZLUNHQ HLQ NXU]]HLWLJHV IXQN ZLUG WLRQVEHGLQJWHV (UO|VFKHQ GHU /(' 3URJUDPPIHKOHU RGHU LQWHUQHQ )HKOIXQNWLRQHQ GHV 5HJOHUV IKUHQ KLQJHJHQ ]XP GDXHUKDIWHQ (UO|VFKHQ GHU /(' )HKOHUDQ]HLJH
 15. 15. Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 16. 16. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, %HWULHEVDUWHQ )DOOV GLH %HWULHEVDUW +DQG³ QLFKW EHU GLH 7DVWH DQ E]Z DEJHZlKOW ZHU 8P GHQ 5HJOHU YRQ GHU %HWULHEVDUW Ä$XWRPDWLN³ LQ GHQ NDQQ LVW GLH (LQVWHOOXQJ GHV +DQGEHWULHE ]X VFKDOWHQ ZLUG GLH 7DVWH EHWlWLJW =XU 6WUXNWXUVFKDOWHUV Ä8PVFKDOW +³ LP %HVWlWLJXQJ OHXFKWHW GLH JHOEH /(' Ä+DQGEHWULHE³ 8QWHUPHQ Ä%LQlUVLJQDOH ]X SUIHQ +LHU NDQQ DXFK HLQH DQGHUH %HGLQ ,Q GHU %HWULHEVDUW Ä+DQG³ NDQQ GDV DQJHVFKORVVHQH JXQJ ]XU $QZDKO HLQJHVWHOOW VHLQ 6WHOOJOLHG EHU GLH 7DVWHQ XQG PDQXHOO LQ GLH JH ZQVFKWH 3RVLWLRQ YHUIDKUHQ ZHUGHQ 'LH MHZHLOLJH 9HU IDKUEHZHJXQJ ZLUG EHU GLH /('µV Ä5HJOHUDXVJDQJ $8)³ E]Z Ä5HJOHUDXVJDQJ =8³ DQJH]HLJW 'XUFK HUQHXWHV %HWlWLJHQ GHU 7DVWH Ä+DQGEHWULHE³ VFKDOWHW GHU 5HJOHU LQ GHQ $XWRPDWLNEHWULHE ]XUFN
 17. 17. 5HJOHUSDUDPHWULHUXQJ 0HQVWUXNWXU 'DV $QSDVVHQ GHV 5HJOHUV DQ GLH 5HJHOVWUHFNH NDQQ 8P GLH 9LHOIDOW GHU P|JOLFKHQ =XJULIIH EHUVFKDXEDU ]X HQWZHGHU EHU HLQH VSH]LHOOH 6RIWZDUH GHU )D 6$$.( KDOWHQ ZLUG GLH (LQVWHOOXQJ GHU 5HJOHUSDUDPHWHU XQG RGHU GLUHNW EHU GLH %HGLHQHOHPHQWH DQ GHU )URQWSODWWH GHU 6WUXNWXUVFKDOWHU LQ YHUVFKLHGHQHQ DEJHVWXIWHQ (EH HUIROJHQ QHQ GXUFKJHIKUW GLH GHP HLQ]HOQHQ )XQNWLRQVEO|FNHQ GHV 5HJOHUV ]XJHRUGQHW VLQG 9RU %HJLQQ GHU 3DUDPHWULHUXQJ VROOWHQ GLH DQ]XSDVVHQ GHQ 3DUDPHWHU XQG 6WUXNWXUVFKDOWHU DQKDQG GHU .RSLHU 'DV 5HJOHU6HWXS ZLUG GXUFK %HWlWLJHQ GHU 7DVWH YRUODJHQ LP 7HFKQLVFKHQ +DQGEXFK ]XP 5HJOHU 56( DXIJHUXIHQ ,QQHUKDOE HLQHU (EHQH ZLUG GHU JHZQVFKWH 3 ,, YRUDE GHILQLHUW ZHUGHQ 'LH 9RUODJHQ IROJHQ LQ LKUHU 0HQSXQNW RGHU 8QWHUSXQNW GXUFK %OlWWHUQ PLW GHU 7D 6WUXNWXU GHU 0HQVWUXNWXU GHV 5HJOHUV VR GD‰ GLH HLQ VWH YRUJHZlKOW ]XWUDJHQGHQ :HUWH SUREOHPORV LQ GHU NRUUHNWHQ 5HL KHQIROJH HLQJHJHEHQ ZHUGHQ N|QQHQ hEHU HLQH 0H 'LH $XVZDKO HLQHV DXI GLHVH :HLVH VHOHNWLHUWHQ 0HQV QVSHUUH ODVVHQ VLFK GLH HLQJHJHEHQHQ :HUWH RGHU 8QWHUPHQV HUIROJW ZLHGHU PLWWHOV GHU 7DVWH DQVFKOLH‰HQG JHJHQ XQEHIXJWHV bQGHUQ VFKW]HQ 'LH 9HUlQGHUXQJ GHU DXVJHZlKOWHQ 3DUDPHWHUZHUWH E]Z 6WUXNWXUVFKDOWHUVWHOOXQJHQ HUIROJW EHU GLH 7DVWHQ XQG Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 18. 18. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, (EHQH (EHQH (EHQH 6ROOZHUWH 3DUDPHWHUVDW] 3DUDPHWHUVDW] *UXQGSDUDPHWHU $QDORJHLQJDQJ $QDORJHLQJDQJ 5HJOHU 3XQNW$XVJDQJ $QDORJDXVJDQJ 56 ,QWHUIDFH *UHQ]ZHUWH $Q]HLJH 6WW]SXQNWH 6WW]SXQNWH
 19. 19. (EHQH (EHQH (EHQH *UXQGVWUXNWXU $QDORJHLQJlQJH $OOJHPHLQ $QDORJHLQJDQJ $QDORJHLQJDQJ 'LJLWDOHLQJlQJH 5HJOHU $QDORJVLJQDOH %LQlUVLJQDOH $OOJHPHLQ 3XQNW$XVJDQJ $QDORJDXVJDQJ 'LJLWDODXVJlQJH 56,QWHUIDFH *UHQ]ZHUWH *UHQ]ZHUW / *UHQ]ZHUW / *UHQ]ZHUW / *UHQ]ZHUW / $Q]HLJH 6VWHP ,QLWLDOLVLHUHQ :HUWH ]HLJHQ 02'(0 7' Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 20. 20. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 6ROOZHUWH hEHU GLH 7DVWH JHODQJW PDQ XP HLQH 0HQ(EHQH ,P 0HQSXQNW Ä6ROOZHUWH³ ODVVHQ VLFK GLH LQWHUQHQ 6ROO ]XUFN ZHUWH : XQG : SDUDPHWULHUHQ 'LH HLQJHVWHOOWHQ :HUWH IU GLH 3DUD 3DUDPHWHUVlW]H XQG PHWHU E]Z GLH JHZlKOWH 6WUXNWXU VFKDOWHUHLQVWHOOXQJ ZHUGHQ LQ MHGHP hEHU GLH 3DUDPHWHUVlW]H XQG ZLUG GDV 5HJHOYHU )DOO EHUQRPPHQ XQDEKlQJLJ GDYRQ KDOWHQ GHV 5HJOHUV .S 7Y9Y7Q XQG $K
 21. 21. HLQJHVWHOOW RE GDV EHWUHIIHQGH 0HQ EHU GLH VLHKH .DS
 22. 22. 7DVWHQ RGHU YHUODVVHQ ZXUGH RGHU RE GLH (LQJDEH EHU GLH 7DVWH EHVWlWLJW ZXUGH *UXQGSDUDPHWHU 'DV 0HQ Ä*UXQGSDUDPHWHU³ ELHWHW LQ GHQ HLQ]HOQHQ %HL GHU hEHUQDKPH GHU JHlQGHUWHQ :HUWH LQ GHQ 6SHL 8QWHUPHQV XPIDQJUHLFKH (LQVWHOOP|JOLFKNHLWHQ ]XU FKHU ]HLJW GHU 5HJOHU ]XU %HVWlWLJXQJ NXU]]HLWLJ $QSDVVXQJ YHUVFKLHGHQHU 3DUDPHWHU GHV 5HJOHUV Ä! 0HP³ DQ
 23. 23. 1DFKGHP GLH *UXQGVWUXNWXU HLQJHVWHOOW ZXUGH N|QQHQ • 'DV JHZQVFKWH =HLFKHQ ZLUG IU GLH HUVWH GLH *UXQGSDUDPHWHU DQJHSD‰W ZHUGHQ RKQH GLH JUXQG 6WHOOH PLWWHOV GHU 7DVWHQ XQG DXVJHZlKOW VlW]OLFKH 6WUXNWXULHUXQJ ]X YHUlQGHUQ • 'XUFK %HWlWLJHQ GHU 7DVWH ZLUG GDV DXVJH %HJUHQ]XQJHQ IU GHQ REHUHQ XQG XQWHUHQ 6ROOZHUW RGHU ZlKOWH =HLFKHQ LP 6SHLFKHU DEJHOHJW XQG GDV 6WHOOZHUW ODVVHQ VLFK KLHU HEHQVR YRUJHEHQ ZLH ]% =HLFKHQ DQ GHU ]ZHLWHQ 6WHOOH NDQQ LQ JOHLFKHU 1DFKIKUZHUWH RGHU GLH 3DUDPHWHU IU HLQHQ 6LFKHU :HLVH DXVJHZlKOW ZHUGH XVZ KHLWVVWHOOZHUW 'LH )XQNWLRQHQ GHU HLQ]HOQHQ 3DUDPHWHU XQG LKUH (UPLWWOXQJ VLQG LP 7HFKQLVFKHQ +DQGEXFK ]XP • 'LH (LQJDEH ZLUG DXWRPDWLVFK DEJHVFKORVVHQ 5HJOHU 56(3 ,, EHVFKULHEHQ ZHQQ QDFK GHU (LQJDEH GHV OHW]WHQ =HLFKHQV HUQHXW GLH 7DVWH EHWlWLJW ZLUG RGHU GDV (LQ 'DV 8QWHUPHQ Ä$Q]HLJH³ YHUIJW EHU XPIDQJUHLFKH .RQILJXUDWLRQVP|JOLFKNHLWHQ IU GLH LQ GHQ HLQ]HOQHQ JDEHPHQ EHU GLH 7DVWH Ä ³ YHUODVVHQ ZLUG $Q]HLJHIHQVWHUQ GDU]XVWHOOHQ 0H‰ZHUWH 'LH GH]LPDOH $XIO|VXQJ GHU $Q]HLJH NDQQ HEHQVR YRUJHZlKOW ZHUGHQ • %HL %HWlWLJXQJ GHU 7DVWH ZHUGHQ GLH GXUFK ZLH GLH DQ]X]HLJHQGH 0D‰HLQKHLW JHIKUWHQ bQGHUXQJHQ VRIRUW LQ GHQ 6SHLFKHU EHUQRPPHQ GDV (LQJDEHPHQ ZLUG DEHU QLFKW ,P 8QWHUPHQ Ä(LQK³ ODVVHQ VLFK ELV ]X IQI DOSKDQX YHUODVVHQ PHULVFKH =HLFKHQ DOV 0D‰HLQKHLW IU GLH DQ]X]HLJHQGHQ 0H‰ZHUWH YRUJHEHQ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 24. 24. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, *UXQGVWUXNWXU 6VWHP ,Q GHQ HLQ]HOQHQ 8QWHUHEHQHQ GHV 0HQV Ä*UXQGVWUXN 'DV 0HQ Ä6VWHP³ HUODXEW GDV =XUFNVHW]HQ GHV WXU³ ZHUGHQ GLH 6WUXNWXUVFKDOWHU ]XU $QSDVVXQJ GHU 5HJOHUV DXI GLH :HUNVHLQVWHOOXQJHQ XQG ELHWHW .RQWUROO JUXQGOHJHQGHQ )XQNWLRQHQ GHV 5HJOHUV SDUDPHWULHUW IXQNWLRQHQ IU GLH KHFNVXPPH GHV (3520 VRZLH GHQ 6LJQDO]XVWDQG DQ GHQ $QDORJHLQJlQJHQ $( XQG $( ,P 0HQ Ä*UXQGVWUXNWXU³ HUIROJW GLH JUXQGVlW]OLFKH .RQ ILJXUDWLRQ GHU 6FKQLWWVWHOOHQ GHV 5HJOHUV IU GHQ YHU =XP =XUFNVHW]HQ GHV 5HJOHUV DXI GLH :HUNVHLQVWHO ZHQGHWHQ 6HQVRUWS GDV 6WHOOJHUlW RGHU GLH hEHUWUD OXQJHQ LVW GHU 0HQSXQNW Ä,QLWLDOLVLHUHQ³ PLWWHOV GHU 7D JXQJVJHVFKZLQGLJNHLW DXI GHP 02'%86 $X‰HUGHP VWH DQ]XZlKOHQ 1DFK GHU $QZDKO HUVFKHLQW GLH 6L ZHUGHQ KLHU GLH MHZHLOLJHQ 6LJQDOTXHOOHQ PLW GHQ HQW FKHUKHLWVDEIUDJH Ä(LQVWHOOXQJHQ EHUVFKUHLEHQ³ VSUHFKHQGHQ )XQNWLRQVHLQKHLWHQ GHV 5HJOHUV ]% ]XU 6ROOZHUWELOGXQJ 6WHOOJU|‰HQHUIDVVXQJ RGHU *UHQ]ZHUW :LUG GLHVH 6LFKHUKHLWVDEIUDJH HUQHXW PLW GHU 7DVWH ELOGXQJ ]XJHRUGQHW 'LH $XVJDQJVVLJQDOH GHU HLQ]HOQHQ TXLWWLHUW ZHUGHQ DOOH 3DUDPHWHU XQG 6WUXNWXUVFKDOWHU )XQNWLRQVHLQKHLWHQ N|QQHQ ]7 LQWHUQ QRFK ZHLWHU YHU VWHOOXQJHQ DXI GLH ZHUNVHLWLJ YRUJHJHEHQHQ (LQVWHOOXQ NQSIW E]Z GHQ 5HODLVDXVJlQJHQ ]XJHZLHVHQ ZHUGHQ JHQ ]XUFNJHVHW]W 'LH )XQNWLRQ XQG (LQVWHOOXQJ GHU HLQ]HOQHQ 6WUXNWXU VFKDOWHU LVW LP 7HFKQLVFKHQ +DQGEXFK ]XP 5HJOHU 56( 3 ,, EHVFKULHEHQ
 25. 25. (V ZLUG HPSIRKOHQ EHL XPIDQJUHLFKHQ bQGHUXQJHQ GHU 'LH KHFNVXPPH HUP|JOLFKW ]% HLQH hEHUSUIXQJ DXI .RQILJXUDWLRQ ]XHUVW GLHVH 5FNVHW])XQNWLRQ DXV]XIK QDFKWUlJOLFK GXUFKJHIKUWH 3DUDPHWHUlQGHUXQJHQ 6LH UHQ EOHLEW IU GHQ HLQPDO HLQJHVWHOOWHQ 3DUDPHWHUVDW] VRODQ JH HLQGHXWLJ ELV 9HUlQGHUXQJHQ YRUJHQRPPHQ ZXUGHQ 'DV $XVIKUHQ GHU )XQNWLRQ Ä,Q LWLDOLVLHUHQ³ NDQQ QLFKW UFNJlQJLJ JHPDFKW ZHUGHQ 'HU 0HQSXQNW Ä:HUWH ]HLJHQ³ ]HLJW GLH KHFNVXPPH GHV (3520 VRZLH GHQ GLJLWDOHQ :HUW GHU 5RKVLJQDOH DQ GHQ (LQJlQJHQ $( XQG $( QDFK GHU $' :DQGOXQJ DQ =ZLVFKHQ GHQ HLQ]HOQHQ :HUWHQ NDQQ PLW GHU 7DVWH ÃJHEOlWWHUW ZHUGHQ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 26. 26. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, %HLVSLHO Ä2EHUH %HJUHQ]XQJ $$ YHUlQGHUQ³ ,Q GLHVHP %HLVSLHO VROO GHU 3DUDPHWHU Ä$$R³ REHUH %HJUHQ]XQJ
 27. 27. GHV $QDORJDXVJDQJHV DQJHSD‰W ZHUGHQ
 28. 28. Z EDU [ EDU 5HJOHU 6HWXS ! 6ROOZHUWH 3DUDPHWHUVDW] 3DUDPHWHUVDW] *UXQGSDUDPHWHU *UXQGSDUDPHWHU *UXQGVWUXNWXU $QDORJHLQJDQJ 6VWHP $QDORJHLQJDQJ 3XQNW$XVJDQJ $QDORJDXVJDQJ *3 ! $$ 56,QWHUIDFH $$X @ *UHQ]ZHUWH $Q]HLJH $$R @ 6WW]SXQNWH 6WW]SXQNWH Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 29. 29. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, %HLVSLHO Ä=XRUGQXQJ 5 YHUlQ GHUQ³ ,Q GLHVHP %HLVSLHO VROO GLH 4XHOOH IU GLH 6WHOOXQJVUFN PHOGXQJ 5 EHU GHQ 6WUXNWXUVFKDOWHU Ä=XRUGQXQJ 5³ YRQ GHU :HUNVHLQVWHOOXQJ $($
 30. 30. DXI $(%86
 31. 31. DQJHSD‰W ZHUGHQ
 32. 32. Z EDU [ EDU 5HJOHU 6HWXS ! 6ROOZHUWH 3DUDPHWHUVDW] 3DUDPHWHUVDW] *UXQGSDUDPHWHU *UXQGVWUXNWXU *UXQGVWUXNWXU $QDORJHLQJlQJH 6VWHP 'LJLWDOHLQJlQJH 5HJOHU 3XQNW$XVJDQJ 6WU ! 3XQNW $QDORJDXVJDQJ =XRUGQXQJ 5 'LJLWDODXVJlQJH 56,QWHUIDFH *UHQ]ZHUWH $Q]HLJH Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 33. 33. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, %HLVSLHO Ä5HJHODEVFKDOWXQJ GHV %HUHFKQXQJ %UHQQHUV EHL JOHLWHQGHP 6ROO ZHUW³ %HUHLFK ± EDU ,Q GLHVHP %HLVSLHO VROO HLQ JOHLWHQGHU 'UXFNVFKDOWHU XP ⋅ EDU EDU ⋅ +@ HLQHQ JOHLWHQGHQ 6ROOZHUW PLW +LOIH GHU *UHQ]ZHUWELOGQHU EDU EDU EHU Ä/=XRUGQ ³ XQG Ä/=XRUGQ ³ UHDOLVLHUW ZHUGHQ 'HU *UHQ]ZHUW / VROO EHL HLQHP 6ROOZHUW Z EDU / =XRUGQ [
 34. 34. :HUNVHLQVWHOOXQJ DEVFKDOWHQ XQG EHL Z EDU ZLHGHU HLQVFKDOWHQ / =XRUGQ :
 35. 35. / 0D[0LQ 0,1 $/$50
 36. 36. / ,QYHUW :HUNVHLQVWHOOXQJ
 37. 37.  !Ãih… ‘ !Ãih… 1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3 ÃT‚yyr…‡r ÃQh…h€r‡r…†h‡“à ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã! ÃB…ˆqƒh…h€r‡r… B…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… ÃB…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… Ã6hy‚trvtltr ÃT’†‡r€ Ã9vtv‡hyrvtltr ÃSrtyr… ÃQˆx‡6ˆ†tht Ã6hy‚thˆ†tht Ã9vtv‡hyhˆ†tltr ÃST!!D‡r…shpr ÃB…r“r…‡r B…r“r…‡r Ã6“rvtr B…r“r…‡ÃG B…r“r…‡rÃ3ÃG B…r“r…‡ÃG! G Ãaˆ‚…qÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà B…r“r…‡ÃG G Ãaˆ‚…qÃ B…r“r…‡ÃG# G ÃHh‘€v ! G ÃD‰r…‡ # Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 38. 38. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, • $QVFKOX‰ELOGHU VLHKH .DS $EE XQG $EE .RQILJXUDWLRQVEHLVSLHO Ä7HPSHUD WXUUHJOHU³ ,Q GLHVHP %HLVSLHO VROO HLQ 56(3,, DOV 7HPSHUDWXUUHJOHU NRQILJXULHUW ZHUGHQ (V JHOWHQ IROJHQGH 9RUDXVVHW]XQJHQ • 6ROOZHUW ƒ • 0H‰EHUHLFK IU ,VWZHUW ƒ • ,VWZHUW DP $QDORJHLQJDQJ $,
 39. 39. PLW 3W • ',36FKDOWHU 6 2)) • 5HJOHUDXVJDQJ 3XQNW6FKULWW,QWHUQH 5FN PHOGXQJ
 40. 40. 'HIDXOWHLQVWHOOXQJ KHUVWHOOHQ 5HJOHU LQLWLDOLVLHUHQ
 41. 41.  ÆÆÆÃih… ‘ ÆÆÆÃih… 1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3 ÃT‚yyr…‡r ÃQh…h€r‡r…†h‡“à ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã! ÃB…ˆqƒh…h€r‡r… ÃB…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… [ ÃT’†‡r€ ÃT’†‡r€Ã Tpu…rvirÃ@@QSPH ZDUWHQ T’†‡r€ ÃDv‡vhyv†vr…r Qh…h€r‡r…)ÃÆÃÆÃÆ Dv‡vhyv†vr…r ÃXr…‡rÓrvtr [ ÃHP9@HÃU9!  !Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 42. 42. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, $QDORJHLQJDQJ $,
 43. 43. IU 3W HLQVWHOOHQ  !Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… 1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3 ÃT‚yyr…‡r ÃQh…h€r‡r…†h‡“à ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã! ÃB…ˆqƒh…h€r‡r… ÃB…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… B…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… T‡…Ã3Ã6@ ÃT’†‡r€ Ã6hy‚trvtltr Ã6yytr€rv Ã9vtv‡hyrvtltr Ã6hy‚trvthtà ÃSrtyr… Ã6hy‚trvthtà ÃÃÃQˆx‡ÃÃ6ˆ†tht Ã6hy‚thˆ†tht Ã9vtv‡hyhˆ†tltr ÃST!!D‡r…shpr ÃB…r“r…‡r Ã6“rvtr
 44. 44. T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@ TvthyÃÃà Tvthyà T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@ T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@ h…‡r T‡…Ã3Ã6@ TvthyÃÃà TvthyÃÃÃ3ÃHr€ 6hy‚trvthtà [  !Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 45. 45. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 7HPSHUDWXUEHUHLFK DXI ƒ HLQVWHOOHQ  !Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… 1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3 ÃT‚yyr…‡r ÃQh…h€r‡r…†h‡“à ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã! ÃB…ˆqƒh…h€r‡r… B…ˆqƒh…h€r‡r… ÃB…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… Ã6hy‚trvthtà ÃT’†‡r€ Ã6hy‚trvthtà ÃSrtyr… ÃÃÃQˆx‡ÃÃ6ˆ†tht Ã6hy‚thˆ†tht ÃST!!D‡r…shpr ÃB…r“r…‡r Ã6“rvtr BQÃÃ3Ã6“rvtr ÃT‡‡“ƒˆx‡rà Qˆx‡ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà ÃT‡‡“ƒˆx‡rÃ! Ã6sht†r…‡ Ã@qr…‡
 46. 46. *3 ! $Q]HLJH *3 ! $Q]HLJH ZDUWHQ *3 ! $Q]HLJH (QGZHUW (QGZHUW ! 0HP =HLW V@ *3 ! $Q]HLJH *3 ! $Q]HLJH *3 ! $Q]HLJH ZDUWHQ (LQK ; EDU (LQK ; *DU (LQK ; ! 0HP *3 ! $Q]HLJH *3 ! $Q]HLJH *3 ! $Q]HLJH ZDUWHQ (LQK ; *DU (LQK ; *UU (LQK ; ! 0HP *3 ! $Q]HLJH *3 ! $Q]HLJH *3 ! $Q]HLJH ZDUWHQ (LQK ; *UU (LQK ; *UG (LQK ; ! 0HP *3 ! $Q]HLJH *3 ! $Q]HLJH *3 ! $Q]HLJH ZDUWHQ (LQK ; *UG (LQK ; *UG (LQK ; ! 0HP Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 47. 47. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, *3 ! $Q]HLJH (LQK ; ! 0HP [ Z *UG [
 48. 48. Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 49. 49. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 6ROOZHUW DXI ƒ HLQVWHOOHQ Z *UG [ *UG 5HJOHU 6HWXS ! 6ROOZHUWH 6ROOZHUWH 6ROOZHUWH : *UG : *UG 3DUDPHWHUVDW] 3DUDPHWHUVDW] : *UG *UXQGSDUDPHWHU *UXQGVWUXNWXU 6VWHP
 50. 50. 6ROOZHUWH ZDUWHQ 5HJOHU 6HWXS ! : ! 0HP 6ROOZHUWH [ Z *UG [ *UG Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 51. 51. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 5HJOHUDXVJDQJ 3XQNW6FKULWW,QWHUQH 5FNPHOGXQJ  ÃB…q8 ‘ ÆÆÆÃB…q8 1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3 ÃT‚yyr…‡r ÃQh…h€r‡r…†h‡“à ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã! ÃB…ˆqƒh…h€r‡r… ÃB…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… B…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… ÃT’†‡r€ 6hy‚trvtltr Ã9vtv‡hyrvtltr ÃSrtyr… T‡…Ã3ÃSrtyr… ÃQˆx‡6ˆ†tht Ã6hy‚t†vthyr Ã6hy‚thˆ†tht Ã7vl…†vthyr Ã9vtv‡hyhˆ†tltr Ã6yytr€rv ÃST!!D‡r…shpr ÃB…r“r…‡r Ã6“rvtr
 52. 52. 5HJOHU ! $OOJ 5HJOHUDXVJDQJ 5HJOHU ! $OOJ 5HJOHU ! $OOJ ZDUWHQ 6WU ! 5HJOHU 5HJOHU ! $OOJ 5HJOHUDXVJDQJ 5HJOHU ! $OOJ 5HJOHU ! $OOJ 5HJOHUDXVJDQJ 5HJOHUDXVJ ! 0HP $OOJHPHLQ 5HJOHUDXVJDQJ [ Z *UG [ *UG Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 53. 53. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, • 5HJOHUDXVJDQJ 3XQNW6FKULWW,QWHUQH 5FN .RQILJXUDWLRQVEHLVSLHO Ä'DPSI PHOGXQJ GUXFNUHJOHU³ • $QVFKOX‰ELOGHU VLHKH .DS $EE XQG ,Q GLHVHP %HLVSLHO VROO HLQ 56(3,, DOV 'DPSIGUXFNUHJ $EE OHU NRQILJXULHUW ZHUGHQ (V JHOWHQ IROJHQGH 9RUDXVVHW]XQJHQ • 6ROOZHUW EDU • 0H‰EHUHLFK IU ,VWZHUW P$ EDU • ,VWZHUW DP $QDORJHLQJDQJ $,
 54. 54. PLW /HLWHU 0H‰XPIRUPHU • ',36FKDOWHU 6 21
 55. 55. 'HIDXOWHLQVWHOOXQJ KHUVWHOOHQ 5HJOHU LQLWLDOLVLHUHQ
 56. 56.  ÆÆÆÃih… ‘ ÆÆÆÃih… 1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3 ÃT‚yyr…‡r ÃQh…h€r‡r…†h‡“à ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã! ÃB…ˆqƒh…h€r‡r… ÃB…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… [ ÃT’†‡r€ T’†‡r€ Tpu…rvirÃ@@QSPH ZDUWHQ T’†‡r€ Dv‡vhyv†vr…r Qh…h€r‡r…)ÃÆÃÆÃÆ Dv‡vhyv†vr…r ÃXr…‡rÃh“rvtr ÃHP9@HÃU9! [  !Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 57. 57. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, $QDORJHLQJDQJ $,
 58. 58. IU 0H‰XPIRUPHU P$ HLQVWHOOHQ  !Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… 1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3 ÃT‚yyr…‡r ÃQh…h€r‡r…†h‡“à ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã! ÃB…ˆqƒh…h€r‡r… ÃB…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… B…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… T‡…Ã3Ã6@ ÃT’†‡r€ Ã6hy‚trvtltr Ã6yytr€rv Ã9vtv‡hyrvtltr Ã6hy‚trvthtà ÃSrtyr… Ã6hy‚trvthtà ÃÃÃQˆx‡ÃÃ6ˆ†tht Ã6hy‚thˆ†tht Ã9vtv‡hyhˆ†tltr ÃST!!D‡r…shpr ÃB…r“r…‡r Ã6“rvtr
 59. 59. T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@ TvthyÃÃà Tvthyà T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@ T‡…Ã3Ã6@Ã3Ã6@ h…‡r T‡…Ã3Ã6@ TvthyÃÃà TvthyÃÃÃ3ÃHr€ 6hy‚trvthtà [  !Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 60. 60. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 'UXFNEHUHLFK DXI EDU HLQVWHOOHQ  !Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… 1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3 ÃT‚yyr…‡r ÃQh…h€r‡r…†h‡“à ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã! ÃB…ˆqƒh…h€r‡r… B…ˆqƒh…h€r‡r… ÃB…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… Ã6hy‚trvthtà ÃT’†‡r€ Ã6hy‚trvthtà ÃSrtyr… ÃÃÃQˆx‡ÃÃ6ˆ†tht Ã6hy‚thˆ†tht ÃST!!D‡r…shpr ÃB…r“r…‡r Ã6“rvtr BQÃÃ3Ã6“rvtr ÃT‡‡“ƒˆx‡rà Qˆx‡ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà ÃT‡‡“ƒˆx‡rÃ! Ã6sht†r…‡ Ã@qr…‡
 61. 61. BQÃ3Ã6“rvtr BQÃ3Ã6“rvtr ZDUWHQ B…ˆqƒh…h€r‡r… @qr…‡ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ! @qr…‡ÃÃÃÃÃÃÃÃ3ÃHr€ Ã6“rvtr [  !Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 62. 62. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 6ROOZHUW DXI EDU HLQVWHOOHQ Z EDU [ EDU 5HJOHU 6HWXS ! 6ROOZHUWH 6ROOZHUWH 6ROOZHUWH : EDU : EDU 3DUDPHWHUVDW] 3DUDPHWHUVDW] : EDU *UXQGSDUDPHWHU *UXQGVWUXNWXU 6VWHP
 63. 63. 6ROOZHUWH ZDUWHQ 5HJOHU 6HWXS ! : ! 0HP 6ROOZHUWH [ Z EDU [ EDU Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 64. 64. %HGLHQXQJ .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 5HJOHUDXVJDQJ 3XQNW6FKULWW ± ,QWHUQH 5FNPHOGXQJ  Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… 1ÃSrtyr…ÃTr‡ˆƒÃÃ3 ÃT‚yyr…‡r ÃQh…h€r‡r…†h‡“à ÃQh…h€r‡r…†h‡“Ã! ÃB…ˆqƒh…h€r‡r… ÃB…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… B…ˆq†‡…ˆx‡ˆ… ÃT’†‡r€ 6hy‚trvtltr Ã9vtv‡hyrvtltr ÃSrtyr… T‡…Ã3ÃSrtyr… ÃQˆx‡6ˆ†tht Ã6hy‚t†vthyr Ã6hy‚thˆ†tht Ã7vl…†vthyr Ã9vtv‡hyhˆ†tltr Ã6yytr€rv ÃST!!D‡r…shpr ÃB…r“r…‡r Ã6“rvtr
 65. 65. Srtyr…Ã3Ã6yyt Srtyr…hˆ†thtà Srtyr…hˆ†thtÃ! Srtyr…Ã3Ã6yyt Srtyr…Ã3Ã6yyt ZDUWHQ T‡…Ã3ÃSrtyr… Srtyr…Ã3Ã6yyt Srtyr…Ã3Ã6yyt Srtyr…Ã3Ã6yyt Srtyr…hˆ†thtà Srtyr…hˆ†tÃ3ÃHr€ Ã6yytr€rv Srtyr…hˆ†thtà [  Ãih… ‘ ÆÆÆÃih… Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 66. 66. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH (LQEDXYRUVFKULIWHQ 'HU (LQEDX GHU 5XQGVFKQXUDEGLFK WXQJ ]XU 6FKDOWWDIHO LVW XQEHGLQJW HU 56(3 ,, 5HJOHU N|QQHQ LQ EHOLHELJHU /DJH EHWULHEHQ IRUGHUOLFK XP GLH IURQWVHLWLJH 6FKXW] ZHUGHQ DUW ,3 VLFKHU]XVWHOOHQ )ROJHQGH 7lWLJNHLWHQ VLQG EHL GHU 0RQWDJH GHV 5HJOHUV GXUFK]XIKUHQ • 'DV *HKlXVH YRQ YRUQ LQ GHQ 6FKDOWWDIHODXV VFKQLWW HLQIKUHQ • 6FKDOWWDIHODXVVFKQLWW [ PP PDUNLHUHQ XQG DXVVFKQHLGHQ • $XI GHU 2EHUVHLWH GHV 5HJOHUV HLQ %HIHVWL JXQJVHOHPHQW VR DQEULQJHQ GD‰ HV LQ HLQHQ • 55XQGVFKQXUGLFKWXQJ YRQ GHU *HUlWHUFN GHU $XVEUFKH DP *HKlXVH HLQUDVWHW 0LW HL VHLWH DXI GHQ )URQWUDKPHQ DXIOHJHQ QHP 6FKUDXEHQGUHKHU OHLFKW DQ]LHKHQ
 67. 67. • $XI GHU 8QWHUVHLWH GHV 5HJOHUV GHP REHUHQ %HIHVWLJXQJVHOHPHQW GLDJRQDO YHUVHW]W GDV ]ZHLWH %HIHVWLJXQJVHOHPHQW HQWVSUHFKHQG DQ EULQJHQ • %HLGH %HIHVWLJXQJVHOHPHQWH VRZHLW DQ]LHKHQ ELV GDV *HKlXVH IHVW VLW]W RKQH VLFK ]X YHU VSDQQHQ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 68. 68. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, *UXQGNRQILJXUDWLRQ ',36FKDOWHUHLQVWHOOXQJ @@QSPHÀv‡ 7r‡…vri††’†‡r€ T @@QSPHÀv‡ 7r‡…vri††’†‡r€ T 21 21 ÅPIÅÃ2Ã9DQTpuhy‡r…Ãv ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃSvpu‡ˆtÃQyh‡vrÃq…pxrÄ 21 $EELOGXQJ D +DXSWSODWLQH 9HUVLRQ %
 69. 69. $EELOGXQJ E +DXSWSODWLQH 9HUVLRQ
 70. 70. 9RU GHU ,QEHWULHEQDKPH PX‰ EHU GLH LQWHUQHQ ',3 0LWWHOV GHV 6FKDOWHUV 6 ZLUG GHU $QDORJHLQJDQJ $( 6FKDOWHU IHVWJHOHJW ZHUGHQ RE GHU MHZHLOLJH $QDORJHLQ NRQILJXULHUW JDQJ DQ HLQHU
 71. 71. ± P$ 6FKQLWWVWHOOH RGHU DQ HLQHU
 72. 72. 9 6FKQLWWVWHOOH :LGHUVWDQGVIHUQJHEHU RGHU • 6 2)) ! :LGHUVWDQGVIHUQJHEHU 3W 3W
 73. 73. EHWULHEHQ ZLUG 6SDQQXQJ ± 9 'LH HQWVSUHFKHQGHQ ',36FKDOWHU EHILQGHQ VLFK DXI GHU • 6 21 !
 74. 74. P$ 6FKQLWWVWHOOH 3ODWLQH GHV 5HJOHUV )U ,KUH (LQVWHOOXQJ LVW GDV *HUlW DXI GHU 5FNVHLWH ]X |IIQHQ XQG GLH +DXSWSODWLQH EHL %HGDUI KHUDXV]X]LHKHQ %HL GHU 9HUVLRQ VLQG GLH ',36FKDOWHU 6 XQG 6 RKQH 0LWWHOV GHV 6FKDOWHUV 6 ZLUG GHU $QDORJHLQJDQJ $( )XQNWLRQ NRQILJXULHUW • 6 2)) ! :LGHUVWDQGVIHUQJHEHU 3W 6SDQQXQJ ± 9 • 6 21 !
 75. 75. P$ 6FKQLWWVWHOOH Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 76. 76. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, (OHNWULVFKHU $QVFKOX‰ =XU *HZlKUOHLVWXQJ GHU HUIRUGHUOL 'HU HOHNWULVFKH $QVFKOX‰ HUIROJW JHPl‰ GHQ XQWHQVWH FKHQ KRKHQ HOHNWURPDJQHWLVFKHQ KHQGHQ $QVFKOX‰ELOGHUQ 9HUWUlJOLFKNHLW (09
 77. 77. LVW HLQH ]XVlW]OL FKH 9HUELQGXQJ YRQ HLQHU GHU *HKlX %HL 9*HUlWHQ VLQG GLH 1HW]OHLWXQJHQ DXV VHVFKUDXEHQ QDFK 0DVVH KHU]XVWHO )XQNHQWVW|UJUQGHQ JHWUHQQW YRQ DOOHQ EULJHQ /HLWXQ OHQ JHQ ]X YHUOHJHQ 'LHVH 9HUELQGXQJ PX‰ P|JOLFKVW NXU] XQG DXFK IU KRKH )UHTXHQ]HQ QLHGH URKPLJ VHLQ X%DQG RGHU +)/LW]H
 78. 78. $OWHUQDWLY NDQQ PLQGHVWHQV PPð /LW]H YHUZHQGHW ZHUGHQ
 79. 79. 18 nov 35 etieS 2 .veR 2002 iluJ .22 10/8108-4528-1 noitatnemukoD ehcsinhceT CAV 032 dlibßulhcsnA :3-3 gnudlibbA CDV 42 dlibßulhcsnA :2-3 gnudlibbA DNG 1I/0I 8 DNG ID Am0.1 1I 7 er 04 w 2 ID Am0.1 0I o p 93 6 n er 83 1 ID A50.0.xam CDV 42+ 5 xt 73 0 ID E -1 IA CDV 0 4 n 63 I 53 +1 IA 43 -0 IA -Y 41 33 +0 IA -0 OA Y 31 ut 23 +0 OA +Y 21 t O 13 u leR 11 O 1 1 leR 01 6 e c 2 0 leR 9 af r 7 t e 1 3 I n F 8 C z EP 3 2 I 3 4 A V H y 2 S 4 0 2 pl R 9 6 6 N - p u 5 2- S 0 5 1L 1 5 8
 80. 80. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, $QVFKOVVH GHV 5HJOHUV 56(3 ,, 0RGXOEH]HLFKQXQJ .OHPPHQ $QVFKOX‰P|JOLFKNHLWHQ $QDORJHLQJDQJ $( $,
 81. 81. ± 9
 82. 82. ± P$ DXFK /HLWHUWHFKQLN PLW 6SHLVXQJ 0H‰XPIRUPHU %LW $,
 83. 83. 9' P$ 3RWHQWLRPHWHU 3W LQ /HLWHUWHFKQLN $QDORJHLQJDQJ $( $,
 84. 84. 9
 85. 85. ± P$ DXFK /HLWHUWHFKQLN PLW 6SHLVXQJ 0H‰XPIRUPHU %LW $,
 86. 86. 9' P$ 3RWHQWLRPHWHU 3W LQ /HLWHUWHFKQLN
 87. 87. 0RGXOEH]HLFKQXQJ .OHPPHQ $QVFKOX‰P|JOLFKNHLWHQ 'LJLWDOHLQJlQJH '('( ',
 88. 88. 'LJLWDOHLQJDQJ ]% 5HJHOIUHLJDEH ' ',
 89. 89. 'LJLWDOHLQJDQJ ]% /IWHQ ',
 90. 90. 'LJLWDOHLQJDQJ ]% =QGVWHOOXQJ ', *1'
 91. 91. *HPHLQVDPH :XU]HO ', $QDORJDXVJDQJ $$ $2
 92. 92. ± P$ %LW $2
 93. 93. 6ROOZHUW ,VWZHUW $( $( 3XQNW 6FKULWW 5HODLV
 94. 94. 5HJOHUDXVJDQJ 0RWRU $8) SRWHQWLDOIUHLHU .RQWDNW
 95. 95. 5HJOHUDXVJDQJ 0RWRU =8 SRWHQWLDOIUHLHU .RQWDNW
 96. 96. *HPHLQVDPH :XU]HO 5HODLV IU *UHQ]ZHUWH 5HO
 97. 97. ]% *UHQ]ZHUW SRWHQWLDOIUHLHU .RQWDNW
 98. 98. XQG $ODUPH 5HO
 99. 99. ]% *UHQ]ZHUW SRWHQWLDOIUHLHU .RQWDNW
 100. 100. 5HO
 101. 101. *HPHLQVDPH :XU]HO 5HO XQG 5HO Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 102. 102. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 0RGXOEH]HLFKQXQJ .OHPPHQ $QVFKOX‰P|JOLFKNHLWHQ 6SDQQXQJVYHUVRUJXQJ /
 103. 103. ± 9$ ± +] 9$ 1
 104. 104. 9$ 3(
 105. 105. 3RWHQWLDODXVJOHLFK 6SDQQXQJVYHUVRUJXQJ 9'
 106. 106. ± 9' 9 ' 9'
 107. 107. 9' 3(
 108. 108. 3RWHQWLDODXVJOHLFK 6SHLVXQJ H[WHUQHU 9'
 109. 109. ([WHUQH 6SDQQXQJVYHUVRUJXQJ IU 'UDKW0H‰XPIRUPHU 0H‰XPIRUPHU 'UDKW
 110. 110. $
 111. 111. 9'
 112. 112. .RQVWDQWVWURPTXHOOHQ ,
 113. 113. P$ .RQVWDQWVWURPTXHOOHQ [
 114. 114. ]XU 9HUVRUJXQJ YRQ 3W RGHU :LGHUVWDQGVIHUQJHEHUQ ,
 115. 115. 0RGXOEH]HLFKQXQJ .OHPPHQ $QVFKOX‰P|JOLFKNHLWHQ *1' ,
 116. 116. *HPHLQVDPH :XU]HO IU , XQG , 56 6FKQLWWVWHOOH 5[' 3LQ (PSIDQJVGDWHQ 3RO 68%' 3,1 7[' 3LQ 6HQGHGDWHQ *1' 3LQ *HPHLQVDPH :XU]HO IU 5[' XQG 7[' Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 117. 117. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, $QVFKOX‰EHLVSLHOH %HVRQGHUKHLWHQ 37 (LQJDQJ ,
 118. 118. 'HU $UEHLWVEHUHLFK GHV 37 (LQJDQJV NDQQ IHVWJHOHJW ZHUGHQ DXI ]% ƒ ELV ƒ )ROJHQGH (LQVWHO $,
 119. 119. OXQJHQ VLQG QRWZHQGLJ XQG PVVHQ XQEHGLQJW JOHLFK VHLQ 3W *UXQGSDUDPHWHU Í $Q]HLJH $Q]HLJHEHUHLFK HLQVWHOOHQ 'H]LPDOSXQNW 6WDUWZHUW (QGZHUW (LQKHLWHQ ]% $,
 120. 120. 37 ± ƒ ± ,, %HL 7HPSHUDWXU PD[LPDO 1DFKNRPPDVWHOOH *1'
 121. 121. *UXQGSDUDPHWHU Í $QDORJHLQJDQJ [ $EELOGXQJ 3W 'HQ $UEHLWVEHUHLFK GHV 37 GHU $Q]HLJH IU GHQ EH QXW]WHQ 37 (LQJDQJ DQ GHQ $UEHLWVEHUHLFK DQJOHLFKHQ 70$ *U@ ƒ 70( *U@ ƒ
 122. 122. D à D à 6D Ã$ S ÃΩ Sƒ Ã$ÃxΩà à 6D Ã$ S ÃΩ Sƒ Ã$ÃxΩà à 6D Ã% 6D Ã% DD SƒÃ2Ã(ÃΩ BI9Ã' r…s‚…qr…yvpu DD SƒÃ2Ã(ÃΩ vpyÃSÃ/ rÃÃSÃ3Ã#ÃΩà BI9Ã' r…s‚…qr…yvpu rÃÃSÃ3Ã#ÃΩ à $EELOGXQJ :LGHUVWDQGVIHUQJHEHU /HLWHU
 123. 123. $EELOGXQJ :LGHUVWDQGVIHUQJHEHU /HLWHU
 124. 124. %HLP $QVFKOX‰ YRQ :LGHUVWDQGVIHUQ JHEHUQ QDFK $EE E]Z LVW HLQH %HUHLFKVDQSDVVXQJ EHU GLH 3DUD PHWHU ; ; XQG HUIRUGHUOLFK Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 125. 125. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 6D Ã$ Ã!#ÃWÃ$ Cvys††ƒhˆt Hˆ Hˆ 6D Ã% 6Dà $EELOGXQJ 0H‰XPIRUPHU PLW +LOIVVSDQQXQJ 6DÃ# .XU]VFKOX‰ EHU GHP 0H‰XPIRUPHU ÃW98Ã# 0X XQEHGLQJW YHUPHLGHQ GD VRQVW GHU (LQJDQJVZLGHUVWDQG GHU 6WURPHLQ $EELOGXQJ /HLWHU 0H‰XPIRUPHU JlQJH GXUFK GHQ ]X KRKHQ 6WURP ]HUVW|UW ZLUG
 126. 126. $XI
 127. 127. #F !ÃS 6@ÃÃ$ 1 0 S
 128. 128. ÃÃ W Ã ÃÃ%ÃW =X ' /
 129. 129. $EELOGXQJ $QVFKOX‰ '36 $XVJDQJ 6@Ã#Ã% $EELOGXQJ %HVFKDOWXQJ EHL 9HUZHQGXQJ YRQ 9 5HO
 130. 130. ± 9 DP $QDORJHLQJDQJ 5HO
 131. 131. Ã!#ÃW98Ã$ 9DÃ 9D Ã' 9 5HO
 132. 132. 9D!Ã( $EELOGXQJ $QVFKOX‰ 5HODLVDXVJlQJH ÃW98Ã# 9DBI9Ã# $EELOGXQJ $QVFKOX‰ 'LJLWDOHLQJlQJH Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 133. 133. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, )LOWHUIUHTXHQ] HLQVWHOOHQ 5HJOHUHLQVWHOOXQJ 'HQ 6WUXNWXUVFKDOWHU Ä)LOWHUIUHT³ DXI GLH LQ GHU $QODJH DXIWUHWHQGH 1HW]IUHTXHQ] RGHU +] HLQVWHOOHQ :HUNVHLQVWHOOXQJ +]
 134. 134. XP 6W|UXQJHQ GXUFK GLH 6WUXNWXUVFKDOWHU HLQVWHOOHQ 1HW]IUHTXHQ] ]X XQWHUGUFNHQ 'LH (LQVWHOOXQJ GHU 6WUXNWXUVFKDOWHU NDQQ GLUHNW EHU :LUNVLQQDQSDVVXQJ GDV .RQILJXUDWLRQVPHQ DP 5HJOHU YRUJHQRPPHQ ZHU GHQ VLHKH .DS
 135. 135. RGHU PLWWHOV HLQHU VSH]LHOOHQ %HL EHNDQQWHP :LUNVLQQ 6WUXNWXUVFKDOWHU Ä:LUNVLQQ LQY³ 6$$.(6RIWZDUH HUIROJHQ HQWVSUHFKHQG HLQVWHOOHQ 8P GLH *UXQGHLQVWHOOXQJ GHU 6WUXNWXUVFKDOWHU GRNXPHQ %HL XQEHNDQQWHP :LUNVLQQ GHQ 5HJOHU LQ +DQGEHWULHE WLHUHQ ]X N|QQHQ EHILQGHQ VLFK LP 7HFKQLVFKHQ +DQG QHKPHQ XQG GDV 9HUKDOWHQ GHV 6WHOOJHUlWHV EHL DEJH EXFK ]XP 5HJOHU 56(3 ,, .RSLHUYRUODJHQ PLW 7DEHOOHQ VFKDOWHWHP 3UR]H‰ RGHU LQ HLQHU 6LFKHUKHLWVVWHOOXQJ IU GLH (LQVWHOOXQJ GHU HLQ]HOQHQ 6WUXNWXUVFKDOWHU HUPLWWHOQ 6WUXNWXUVFKDOWHU Ä:LUNVLQQ LQY³ HQWVSUHFKHQG HLQVWHOOHQ :HLWHUH %HVFKUHLEXQJHQ ]XU (LQVWHOOXQJ GHU 6WUXNWXU :LUG EHL 'UHLSXQNW6FKULWWUHJOHUQ EHL GLHVHP 9HUVXFK VFKDOWHU VLQG HEHQIDOOV GHP 7HFKQLVFKHQ +DQGEXFK HLQ 6FKOLH‰HQ GHV 6WHOOJHUlWHV IHVWJHVWHOOW PVVHQ GLH ]XP 5HJOHU 56(3 ,, ]X HQWQHKPHQ $QVFKOVVH ∆ XQG ∆ YHUWDXVFKW ZHUGHQ
 136. 136. 5HJHOSDUDPHWHU HLQVWHOOHQ )LOWHU XQG $QVSUHFKVFKZHOOH HLQ VWHOOHQ 'LH (LQVWHOOXQJ GHU 5HJHOSDUDPHWHU NDQQ GLUHNW EHU GDV 3DUDPHWHUPHQ DP 5HJOHU YRUJHQRPPHQ ZHUGHQ 'LH )LOWHU]HLWNRQVWDQWHQ Ä7)³ IU GLH (LQJDQJVILOWHU ZHU VLHKH .DS
 137. 137. RGHU PLWWHOV HLQHU VSH]LHOOHQ 6$$.( GHQ DXI GHQ JU|‰WUQ|JOLFKVWHQ :HUW HLQJHVWHOOW GHQ GHU 6RIWZDUH HUIROJHQ 8P GLH HLQJHVWHOOWHQ 3DUDPHWHUZHUWH 5HJHONUHLV ]XOl‰W RKQH GLH 5HJHOEDUNHLW ]X EHHLQIOXV GRNXPHQWLHUHQ ]X N|QQHQ EHILQGHQ VLFK EHILQGHQ VLFK VHQ LP 7HFKQLVFKHQ +DQGEXFK ]XP 5HJOHU 56(3 ,, .R SLHUYRUODJHQ PLW 7DEHOOHQ IU GLH (LQVWHOOXQJ GHU HQW 6ROO GHU $XVJDQJ GHV 5HJOHUV ]XVlW]OLFK EHUXKLJW ZHU VSUHFKHQGHQ 3DUDPHWHU GHQ RGHU GLH %HDQVSUXFKXQJ GHV 6WHOOJOLHGHV YHUPLQ GHUW ZHUGHQ VR NDQQ GLH $QVSUHFKVFKZHOOH $+ YHUJU| =XU (UPLWWOXQJ GHU HLQ]XVWHOOHQGHQ 5HJHOSDUDPHWHU LVW ‰HUW ZHUGHQ GLH )HVWVWHOOXQJ GHU 6WUHFNHQGDWHQ HUIRUGHUOLFK 'DEHL LVW EHL GHQ JHJHEHQHQ %HWULHEVYHUKlOWQLVVHQ GDUDXI ]X 'LH EOHLEHQGH 5HJHODEZHLFKXQJ NDQQ GHQ :HUW GHU DFKWHQ GD‰ HLQ P|JOLFKVW JQVWLJHV 9HUKDOWHQ GHV 5H HLQJHVWHOOWHQ $QVSUHFKVFKZHOOH DQQHKPHQ :HLWHUIK JHONUHLVHV HU]LHOW ZLUG $OOJHPHLQ JOWLJH RSWLPDOH 5HJ UHQGH (UOlXWHUXQJHQ ]XU (LQVWHOOXQJ VLQG GHP 7HFKQL OHUHLQVWHOOXQJHQ JLEW HV QLFKW :HLWHUIKUHQGH (UOlXWH VFKHQ +DQGEXFK ]XP 5HJOHU 56(3 ,, ]X HQWQHKPHQ UXQJHQ ]XU (LQVWHOOXQJ VLQG GHP 7HFKQLVFKHQ +DQGEXFK ]XP 5HJOHU 56(3 ,, ]X HQWQHKPHQ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 138. 138. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 0H‰ZHUWNRUUHNWXU HLQVWHOOHQ /LQHDULVLHUHU HLQVWHOOHQ 0LW GHU 0H‰ZHUWNRUUHNWXU VLHKH 7HFKQLVFKHV +DQGEXFK 8P HLQH QLFKWOLQHDUH SKVLNDOLVFKH (LQJDQJVJU|‰H DQ ]XP 5HJOHU 56(3 ,,
 139. 139. NDQQ GLH 0HVVXQJ DXI YHUVFKLH ]HLJHQ ]X N|QQHQ PX‰ VLH YRUKHU LQQHUKDOE LKUHV 0H‰ GHQH :HLVH NRUULJLHUW ZHUGHQ EHUHLFKV OLQHDULVLHUW ZHUGHQ • .RPSHQVDWLRQ YRQ 0H‰IHKOHUQ LQ HLQHP $U 'LH /LQHDULVLHUXQJ HUIROJW PLW +LOIH HLQHV 3ROJRQ]XJHV EHLWVSXQNW )HVWZHUWUHJHOXQJ
 140. 140. EHVWHKHQG DXV *HUDGHQ LQQHUKDOE GHV 0H‰EHUHLFKV 'DEHL ZLUG GLH $FKVH GHU HOHNWULVFKHQ (LQJDQJVJU|‰H LQ • 0LQLPLHUXQJ YRQ /LQHDULWlWVDEZHLFKXQJHQ LQ HL JOHLFKH ,QWHUYDOOH DXIJHWHLOW GLH SKVLNDOLVFKHQ :HUWH QHP HLQJHVFKUlQNWHQ $UEHLWVEHUHLFK YDULDEOHU HUPLWWHOW XQG DOV 3DUDPHWHU HLQJHJHEHQ 6ROOZHUW
 141. 141. :HLWHUIKUHQGH (UOlXWHUXQJHQ ]XU (LQVWHOOXQJ VLQG GHP • hEHUHLQVWLPPXQJ PLW DQGHUHQ 0H‰HLQULFKWXQ 7HFKQLVFKHQ +DQGEXFK ]XP 5HJOHU 56(3 ,, ]X HQW JHQ 6FKUHLEHU $Q]HLJHU 6WHXHUXQJHQ
 142. 142. QHKPHQ • .RPSHQVDWLRQ YRQ ([HPSODUVWUHXXQJHQ YRQ 6HQVRUHQ 0H‰XPIRUPHUQ XVZ
 143. 143. %HLVSLHO *UHQ]ZHUWHLQVWHOOXQJ ,P %HLVSLHO VROO HLQ 5HODLV EHU *UHQ]ZHUW / CÃ2Ã#Ãih… EHL EDU DEVFKDOWHQ Sryhvh†ÃPI EHL EDU ZLHGHU HLQVFKDOWHQ 'HU 6LJQDOEHUHLFK EHWUlJW ± P$ ± EDU 'HU HLQ]XVWHOOHQGH *UHQ]ZHUW EHUHFKQHW VLFK ]X ' G 2 ! %Ãih…Ñ 12 + 8bar %HLVSLHO L1% = • 100% = 62,5% 2 • 16bar / =XRUGQXQJ [
 144. 144. 'LH HLQ]XVWHOOHQGH +VWHUHVH EHUHFKQHW VLFK ]X / =XRUGQXQJ /
 145. 145. / 0D[0LQ 0LQ
 146. 146. / ,QYHUWLHUXQJ 1RUPDO
 147. 147. 12 − 8bar H 12% = • 100% = 25% / 16bar + 5HODLV =XRUGQXQJ /
 148. 148. Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 149. 149. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 6WHOOXQJVUFNIKUXQJ DQSDVVHQ 6WHOOXQJVUFNIKUXQJ DQSDVVHQ '36 H[WHUQ
 150. 150. 8P GLH 6WHOOXQJVUFNPHOGXQJ HLQHV 6WHOOPRWRUV DQ]X 6@ 6ÃbÈdÃ2Ã` Gvrh…v†vr…‡r† Y ÃÃ` SDVVHQ ZLUG GLHVHU YRQ +DQG ]XQlFKVW LQ GLH XQWHUH T‡ryy†vthy ÃÈ 6WHOOXQJ JHIDKUHQ GLH VSlWHU HQWVSUHFKHQ VROO 'HU DQJH]HLJWH :HUW KLHU ]%
 151. 151. LVW ]X QRWLHUHQ 'DQQ ZLUG GHU 6WHOOPRWRU YRQ +DQG LQ VHLQH REHUH 6WHOOXQJ JHIDKUHQ GLH VSlWHU HQWVSUHFKHQ VROO 'HU DQJH ]HLJWH :HUW KLHU ]%
 152. 152. LVW HEHQIDOOV ]X QRWLHUHQ $ÃÈ 'LH QRWLHUWHQ :HUWH IU ; :HUW
 153. 153. XQG ; :HUW
 154. 154. ZHUGHQ QXQ LQ GLH 3DUDPHWHU ; XQG ; GHV YÃÃ` $QDORJHLQJDQJHV IU GLH 6WHOOXQJVUFNPHOGXQJ HLQJH @vtht††vthy ÃÈ 6@ ÃbÈdÃ2ÃY WUDJHQ 'HU 6WUXNWXUVFKDOWHU Ä0H‰ZHUWDQS³ PX‰ HLQJH WS2 WS2 VFKDOWHW ZHUGHQ #ÃÈ $%ÃÈ $EE /LQHDUH $QSDVVXQJ %HLP HUQHXWHQ $QIDKUHQ GHU EHLGHQ (QGVWHOOXQJHQ ZLUG QXQ E]Z DP 'LVSOD DQJH]HLJW
 155. 155. %HLVSLHO • 5HJOHU DXI +DQG VWHOOHQ 6WHOOPRWRU DXI 95 $, ; 6WXIH =8
 156. 156. VWHOOHQ XQG $, QRWLHUHQ ]% $, $, ; • 6WHOOPRWRU DXI 95 6WXIH $8)
 157. 157. VWHOOHQ XQG $, $, QRWLHUHQ ]% ,P %HLVSLHO ZHUGHQ GLH 6WHOOXQJVUFNPHOGXQJ EHU • $, ; $, ; $QDORJHLQJDQJ HLQJHOHVHQ $, $, HLQVWHOOHQ • 5HJOHUDXVJDQJ DXI '36 PLW ,17(51(5 5FN • *UXQGVWUXNWXU Í $QDORJHLQJDQJ IKUXQJ
 158. 158. VWHOOHQ 0(‰:(57$13$ VHW]HQ • $, ; $, ; • 5HJOHUDXVJDQJ ZHQQ HUIRUGHUOLFK DXI '36 PLW $, $, HLQVWHOOHQ (;7(51(5 5FNIKUXQJ
 159. 159. VWHOOHQ • /' $Q]HLJH DXI $, VWHOOHQ • 6LJQDO IU 6WHOOXQJVUFNPHOGXQJ ELV NRQWUROOLHUHQ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 160. 160. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, (QWVFKHLGXQJ IU '36 PLW H[WHU QHU 6WHOOXQJVPHOGXQJ +LHU PX‰ HLQ '36 PLW H[WHUQHU 5FNPHOGXQJ YHU ZHQGHW ZHUGHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ • (V NRPPW HLQ UHLQHU 3 RGHU 3' 5HJOHU ]XP (LQ • (V LVW HLQ 6WHOOPRWRU DQ GHQ '36 $XVJlQJHQ VDW] DQJHVFKORVVHQ • (V ZHUGHQ =ZLVFKHQVWHOOXQJHQ %HLVSLHO 95 • 'LH 6WHOOXQJVUFNIKUXQJ DOV 3RWL Ω ELV 6WXIH IU GLH =QGXQJ
 161. 161. EHQ|WLJW GLH EHLVSLHOV NΩ RGHU HLQ 6WHOOXQJVJHEHU PLW
 162. 162. P$ ZHLVH EHU GLJLWDOH (LQJlQJH ', ',
 163. 163. JH VWHKW ]XU 9HUIJXQJ VFKDOWHW ZHUGHQ N|QQHQ
 164. 164. 2SWLPLHUXQJ GHV 5HJHOYHU $XVJHKHQG YRQ GLHVHU *UXQGHLQVWHOOXQJ ZLUG GHU 5HJHO NUHLV ZLH IROJW RSWLPLHUW KDOWHQV • %HL 'UHLSXQNWUHJOHUQ ]XQlFKVW GHQ 6WHOOXQJVUH ,Q GLHVHU .XU]DQOHLWXQJ VROO VLFK DXI GLH %HVFKUHLEXQJ JHONUHLV RSWLPLHUHQ VLHKH .DS
 165. 165. GHV (LQVWHOOHQV QDFK GHU HPSLULVFKHQ 0HWKRGH EH VFKUlQNW ZHUGHQ :HLWHUIKUHQGH (UOlXWHUXQJHQ ]XU • *HZQVFKWHV 5HJHOYHUKDOWHQ DXVZlKOHQ XQG (LQVWHOOXQJ ]% QDFK GHP )KUXQJVYHUKDOWHQ VLQG GHP 5HJOHU JHPl‰ GHQ 9RUJDEHQ LQ GHQ .DSLWHOQ 7HFKQLVFKHQ +DQGEXFK ]XP 5HJOHU 56(3 ,, ]X HQW HLQVWHOOHQ QHKPHQ 8P HLQH VWDELOH 5HJHOXQJ ]X HUUHLFKHQ VLQG EHUHLWV IROJHQGH :HUNVHLQVWHOOXQJHQ YRUJHQRPPHQ • 3URSRUWLRQDOLWlWVEHLZHUW .S • 1DFKVWHOO]HLW 7Q V • 9RUKDOWH]HLW 7Y V Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 166. 166. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, $QSDVVHQ DQ GDV 6WHOOJHUlW 35HJOHU =XHUVW PX‰ GLH 0RWRUODXI]HLW PLW GHP 3DUDPHWHU Ä7³ • 'HQ JHZQVFKWHQ 6ROOZHUW HLQVWHOOHQ XQG LP HLQJHVWHOOW ZHUGHQ 'DQQ ZLUG GHU 6WHOOXQJVUHJHONUHLV LP +DQGEHWULHE EHU GHQ 3DUDPHWHU ÄPDQ³ GLH +DQGEHWULHE PLW GHQ 3DUDPHWHUQ Ä7D³ XQG Ä7H³ RSWL 5HJHOGLIIHUHQ] ]X 1XOO EULQJHQ 'HU 6WUXNWXU PLHUW %HL 8QOLQHDULWlWHQ PX‰ GLHV LP %HUHLFK GHU JU|‰ VFKDOWHU Ä$3PDQXHOO³ IU GLH PDQXHOOH $U WHQ 6WHLOKHLW HUIROJHQ EHLWVSXQNWHLQVWHOOXQJ PX‰ GD]X HLQJHVFKDOWHW VHLQ • Ä7H³ VR HLQVWHOOHQ GD‰ GHU 6WHOODQWULHE GLH 6WHOO LQNUHPHQWH YHUDUEHLWHQ NDQQ • $XI $XWRPDWLNEHWULHE XPVFKDOWHQ • Ä7D³ VR ODQJH YHUNOHLQHUQ ELV GHU 6WHOOXQJVUH • Ä.S³ ODQJVDP YHUJU|‰HUQ ELV GHU 5HJHONUHLV JHONUHLV GXUFK NOHLQH +DQGVWHOOJU|‰HQ GXUFK 6ROOZHUWlQGHUXQJHQ ]XP 6FKZLQJHQ bQGHUXQJHQ EHUVFKZLQJW Ä7D³ DEHU QLFKW NOHL QHLJW QHU DOV Ä7H³ HLQVWHOOHQ
 167. 167. • Ä.S³ JHULQJIJLJ YHUNOHLQHUQ ELV GLH 6FKZLQJ • Ä7D³ ZLHGHU YHUJU|‰HUQ ELV GHU 6WHOOXQJVUHJHO QHLJXQJ DXIJHKREHQ LVW NUHLV UXKLJ LVW
 168. 168. 3'5HJOHU • Ä.S³ ODQJVDP YHUJU|‰HUQ ELV ZLHGHU 6FKZLQ JXQJHQ HLQVHW]HQ • 'HQ JHZQVFKWHQ 6ROOZHUW HLQVWHOOHQ XQG LP +DQGEHWULHE EHU GHQ 3DUDPHWHU ÄPDQ³ GLH • (LQVWHOOXQJHQ HQWVSUHFKHQG GHQ EHLGHQ YRUJH 5HJHOGLIIHUHQ] ]X 1XOO EULQJHQ 'HU 6WUXNWXU QDQQWHQ 6FKULWWHQ VR RIW ZLHGHUKROHQ ELV GLH VFKDOWHU Ä$3PDQXHOO³ IU GLH PDQXHOOH $U 6FKZLQJXQJHQ VLFK QLFKW PHKU EHVHLWLJHQ ODV EHLWVSXQNWHLQVWHOOXQJ PX‰ GD]X HLQJHVFKDOWHW VHQ VHLQ • Ä7Y³ XQG Ä.S³ JHULQJIJLJ YHUNOHLQHUQ ELV GLH • $XI $XWRPDWLNEHWULHE XPVFKDOWHQ 6FKZLQJQHLJXQJ DXIJHKREHQ LVW • Ä.S³ ODQJVDP YHUJU|‰HUQ ELV GHU 5HJHONUHLV GXUFK 6ROOZHUWlQGHUXQJHQ ]XP 6FKZLQJHQ QHLJW • Ä7Y³ YRQ DXI V VWHOOHQ • Ä7Y³ VR ODQJH YHUJU|‰HUQ ELV GLH 6FKZLQJXQJHQ EHVHLWLJW VLQG Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 169. 169. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 3O5HJOHU • Ä7Q³ YHUULQJHUQ ELV GHU 5HJHONUHLV ZLHGHU ]XP 6FKZLQJHQ QHLJW • 'HQ JHZQVFKWHQ 6ROOZHUW HLQVWHOOHQ XQG LP +DQGEHWULHE EHU GHQ 3DUDPHWHU ÄPDQ³ GLH • Ä7Q³ JHULQJIJLJ YHUJU|‰HUQ ELV GLH 6FKZLQJ 5HJHOGLIIHUHQ] ]X 1XOO EULQJHQ 'HU 6WUXNWXU QHLJXQJ EHVHLWLJW LVW VFKDOWHU Ä$3PDQXHOO³ IU GLH PDQXHOOH $U EHLWVSXQNWHLQVWHOOXQJ PX‰ GD]X HLQJHVFKDOWHW VHLQ • $XI $XWRPDWLNEHWULHE XPVFKDOWHQ • Ä.S³ ODQJVDP YHUJU|‰HUQ ELV GHU 5HJHONUHLV GXUFK 6ROOZHUWlQGHUXQJHQ ]XP 6FKZLQJHQ QHLJW • Ä.S³ JHULQJIJLJ YHUNOHLQHUQ ELV GLH 6FKZLQJ QHLJXQJ DXIJHKREHQ LVW
 170. 170. 3,'5HJOHU • 'LH YRUVWHKHQGHQ (LQVWHOOXQJHQ VR RIW ZLHGHU KROHQ ELV GLH 6FKZLQJXQJHQ QLFKW PHKU EHVHL • $XI $XWRPDWLNEHWULHE XPVFKDOWHQ WLJW ZHUGHQ N|QQHQ • Ä.S³ ODQJVDP YHUJU|‰HUQ ELV GHU 5HJHONUHLV • Ä7Y³ XQG Ä.S³ JHULQJIJLJ YHUNOHLQHUQ ELV GLH GXUFK 6ROOZHUWlQGHUXQJHQ ]XP 6FKZLQJHQ 6FKZLQJQHLJXQJ EHVHLWLJW LVW QHLJW • Ä7Q³ YHUULQJHUQ ELV GHU 5HJHONUHLV ZLHGHU ]XP 6FKZLQJHQ QHLJW • Ä7Q³ JHULQJIJLJ YHUJU|‰HUQ ELV GHU 5HJHONUHLV VWDELO LVW • Ä7Y³ YRQ DXI V VFKDOWHQ XQG VR ODQJH YHU JU|‰HUQ ELV GLH 6FKZLQJXQJHQ EHVHLWLJW VLQG • Ä.S³ ODQJVDP YHUJU|‰HUQ ELV GLH 6FKZLQJXQJHQ ZLHGHU HLQVHW]HQ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 171. 171. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 'UHLSXQNW6FKULWWUHJOHU ’  YTq ’!! ‘ 2 Srtryt…|‰r  2 T‚yyr…‡ YTq YTu 2 Tpuhy‡ir…rvpuÁrˆ‡…hyrÃa‚r YTq 2 Tpuhy‡qvssr…r“ÃC’†‡r…r†rÃ2Ã6rrÃÃ6rh ’ !2’! ’ 2 T‡ryyt…|‰r ’ 2 H‚‡‚…†‡ryy‰r‡vyÃslu…‡Ãhˆs ’ ! 2 H‚‡‚…†‡ryy‰r‡vyÁvpu‡Ãir‡l‡vt‡ ’ ’!! 2 H‚‡‚…†‡ryy‰r‡vyÃslu…‡Ã“ˆ 6rr 2 @v†puhy‡r ‘ 6rh 2 6ˆ††puhy‡r 6rh 6rr 6rh 6rr YTu $EELOGXQJ 6WDWLVFKH .HQQOLQLH HLQHV 6FKULWWUHJOHUV EHL DEJHVFKDOWHWHU 5FNIKUXQJ
 172. 172. 'DEHL JHOWHQ IROJHQGH %H]LHKXQJHQ 'DPLW GHU HLQJHVWHOOWH .S IU GLH 6WHOO]HLW GHV MHZHLOLJHQ 6WHOOJOLHGHV JOWLJ LVW PX‰ GLH 0RWRUODXI]HLW 7P PLW GHP 3DUDPHWHU Ä7³ HLQJHVWHOOW ZHUGHQ 'LH :HUNVHLQVWHO • (LQVFKDOWHQ $HH ⋅ 7H 7 OXQJ GLHVHV 3DUDPHWHUV LVW V XQG GHU NOHLQVWH 6WHOO VFKULWW EHWUlJW V 'LH 5FNIKUXQJ NDQQ MH QDFK .RQ ILJXUDWLRQ DEJHVFKDOWHW ZHUGHQ 6ROO GDV 2SWLPLHUHQ • $XVVFKDOWHQ $HD ⋅ 7H 7 QDFK GHP 5HJHOYHUKDOWHQ HUIROJHQ VR VLQG GLH +LQZHLVH LQ GHU QDFKIROJHQGHQ 7DEHOOH ]X EHDFKWHQ • +VWHUHVH ⋅ 7H 7 'LH QHXWUDOH =RQH ;6K NDQQ EHU GLH 3DUDPHWHU Ä7D³ XQG Ä7H³ YHUJU|‰HUW ZHUGHQ ZHQQ GLH 6FKDOWDXVJlQJH • 3DXVH $D ⋅ 7D ]X KlXILJ ZHFKVHOVHLWLJ VFKDOWHQ (V LVW MHGRFK ]X EH 7 DFKWHQ GD‰ HLQH JU|‰HUH QHXWUDOH =RQH HLQH JHULQJHUH 5HJHOHPSILQGOLFKNHLW EHZLUNW (V HPSILHKOW VLFK GHVKDOE HLQ VLQQYROOHV 2SWLPXP DXV 6FKDOWKlXILJNHLW 9HUVFKOHL‰ GHV 6WHOOJOLHGHV
 173. 173. XQG 5HJHOHPSILQGOLFKNHLW ]X VXFKHQ Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 174. 174. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, 3DUDPHWHU (LQVWHOOXQJHQ :LUNXQJ .S .OHLQHU .U]HUH 6WHOOVFKULWWH JU|‰HUH 6WDELOLWlW ODQJVDPHUHV $XVUHJHOQ YRQ 6W|UXQJHQ *U|‰HU /lQJHUH 6WHOOVFKULWWH JHULQJHUH 6WDELOLWlW VFKQHOOHUHV $XVUHJHOQ YRQ 6W|UXQJHQ 7D *U|‰HU *U|‰HUH 3DXVHQ ]ZLVFKHQ GHQ 6WHOOVFKULWWHQ JU|‰HUH 6WDELOLWlW ODQJVDPHUHV $XVUH JHOQ YRQ 6W|UXQJHQ .OHLQHU .U]HUH 3DXVHQ ]ZLVFKHQ GHQ 6WHOOVFKULWWHQ JHULQJHUH 6WDELOLWlW VFKQHOOHUHV $XVUH JHOQ YRQ 6W|UXQJHQ 7H *U|‰HU 6WHOOVFKULWWH JU|‰HU JHULQJHUH 6WDELOLWlW 2SWLPDO JU|‰HUH 6WDELOLWlW
 175. 175. 'LHVH PLQLPDO P|JOLFKH $XIO|VXQJ EHUWUlJW VLFK PLW '36 LQWHUQ GHU 6WUHFNHQYHUVWlUNXQJ .V DXI GLH 5HJHOJU|‰H PLW ¨[ .V ¨ 'LH PLW GHP 3DUDPHWHU Ä7H³ HLQVWHOOEDUH 0LQGHVWHLQ VFKDOWGDXHU WH LVW PLQGHVWHQV VR JUR‰ ]X ZlKOHQ GD‰ 'LH PLW GHP 3DUDPHWHU Ä7D³ HLQVWHOOEDUH 0LQGHVWDXV VLFK GHU 6WHOODQWULHE XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU YRUJH VFKDOWGDXHU 7D LVW VR JUR‰ ]X ZlKOHQ GD‰ GHU 6WHOODQ VFKDOWHWHQ /HLVWXQJVVFKDOWHU VLFKHU LQ %HZHJXQJ VHW]W WULHE XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU YRUJHVFKDOWHWHQ /HL -H JU|‰HU GHU :HUW YRQ WH HLQJHVWHOOW ZLUG XP VR UXKL VWXQJVVFKDOWHU VLFKHU ]XP 6WHKHQ JHNRPPHQ LVW EHYRU JHU XQG YHUVFKOHL‰IUHLHU DUEHLWHQ GLH 6FKDOW XQG $Q HLQ QHXHU 6WHOOLPSXOV EHVRQGHUV LQ *HJHQULFKWXQJ WULHEVHOHPHQWH $OOHUGLQJV ZLUG DXFK GDV 7RWEDQG LQ HLQWULIIW GHP GHU 5HJOHU QLFKW GHILQLHUW UHJHOQ NDQQ JU|‰HU ZHLO PLW ]XQHKPHQGHU 0LQGHVWHLQVFKDOWGDXHU GLH $XIO|VXQJ -H JU|‰HU GHU :HUW YRQ 7D HLQJHVWHOOW ZLUG XP VR UXKL GHU 5HJHOJU|‰H DEQLPPW JHU XQG YHUVFKOHL‰IUHLHU DUEHLWHQ GLH 6FKDOW XQG $Q WULHEVHOHPHQWH DEHU XP VR JU|‰HU ZLUG DXFK GLH 7RW]HLW 'LH :HUNVHLQVWHOOXQJ LVW WH PV ZDV EHL HLQHP GHV 5HJOHUV ,Q GHU 5HJHO ZHUGHQ GLH :HUWH YRQ 7H XQG V6WHOODQWULHE HLQHU $XIO|VXQJ YRQ 7D JOHLFK HLQJHVWHOOW ⋅ 7H ⋅ V ¨ HQWVSULFKW 7 V Urpuv†purÃ9‚xˆ€r‡h‡v‚ -XOL 5HY 6HLWH YRQ
 176. 176. 0RQWDJH XQG ,QEHWULHEQDKPH .RPSDNWUHJOHU 56(3 ,, )U V $QWULHEH ZHUGHQ :HUWH IU 7D 7H ELV '36 H[WHUQ PV HPSIRKOHQ -H XQUXKLJHU GLH 5HJHOVWUHFNH LVW GHVWR JU|‰HU VROOWHQ GLH EHLGHQ :HUWH HLQJHVWHOOW ZHU 'HU 6WHOOXQJVUHJHONUHLV ZLUG PLW GHQ 3DUDPHWHUQ WH XQG GHQ YRUDXVJHVHW]W GD‰ HV YRP 5HJHOHUJHEQLV KHU YHU WD RSWLPLHUW (V JHOWHQ GLH JOHLFKHQ =XVDPPHQKlQJH WUHWEDU LVW ZLH IU Ä'36 LQWHUQ³ =XVlW]OLFK NRPPW DEHU ]X GHQ .UL WHULHQ GHU 9HUDUEHLWEDUNHLW GHU 6WHOOLQNUHPHQWH GXUFK (QWVSUHFKHQG GHU HLQJHVWHOOWHQ 7H XQG GHQ GDUDXV UH GDV 6WHOOJHUlW QRFK GLH 'QDPLN GHV 6WHOOXQJVUHJHONUHL VXOWLHUHQGHQ ¨ E]Z ¨[ PX‰ GLH $QVSUHFKVFKZHOOH GHV VHV KLQ]X (V ZLUG LQ GHU 5HJHO QRWZHQGLJ VHLQ WH XQG 5HJOHUV 3DUDPHWHU $K
 177. 177. HLQJHVWHOOW ZHUGHQ WD XQG GDPLW GLH UHVXOWLHUHQGH $QVSUHFKVFKZHOOH HWZDV JU|‰HU ]X ZlKOHQ DOV EHL Ä'36 LQWHUQ³ (V PX‰ GLH %HGLQJXQJ $K ! ∆[ E]Z $ ! ⋅.V ⋅ 7H ⋅ 7 HLQJHKDOWHQ ZHUGHQ ZHLO GHU 5HJOHU VRQVW 6WHOOLQNUH PHQWH DXVJLEW REZRKO GLH 5HJHOGLIIHUHQ] GXUFK GLH HQGOLFKH $XIO|VXQJ GHQ NOHLQVWP|JOLFKHQ :HUW HUUHLFKW KDW

×