Anzeige

монгол xэлний зөв бичиx дүрэм

14. Jan 2010
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

монгол xэлний зөв бичиx дүрэм

 1. Монгол хэлний Зөв бичгийн дүрэм 2010 он
 2. Албан баримт бичгийг боловсруулахдаа төрийн албан ёсны хэлний хуулийг баримтлан, утга зохиолын хэм хэмжээний дагуу, одоогийн мөрдөгдөж буй хэлзүйн дүрмийг баримтлан боловсруулдаг. Иймд албан бичиг хөтлөлтөд хамгийн их алддаг цөөн тооны дүрмийг тайлбарлая.
 3. Ерөнхий дөрвөн дүрэм байдаг ба тодорхой нэлээд олон дүрэм бий. Тодорхой дүрмүүд зөрчилдсөн үед ерөнхий дүрмийг баримтлан бичих ёстой. З өв бич гийн дүрэм Ерөнхий Тодорхой
 4. ЗӨВ БИЧИХ ЕРӨНХИЙ ДҮРЭМ
 5. Гажилт: Заримдаг гийгүүлэгчийн дотроос с, х үсгийн дараа т, ч үсэг өмнө хойноо эгшиггүй орж болно. Жишээлбэл я : туст нөхөр, түүхт он, усч хүн, түүхч эрдэмтэн гэх мэт. Үйлт нэрийн - х /ирээдүй цагаар тодотгон холбох - х / нөхцөл өмнөө заавал эгшигтэй бичигдэнэ. Жишээлбэл: хэлэ х , бодо х , унши х , гара х ад, үзэ х ээр Нэг доор 2 өөр эгшгийг хэлэхгүй ба бичихгүй. Жишээлбэл: дэлх ий г ээ с, ээжт эй г ээ
 6. ЗӨВ БИЧИХ ТОДОРХОЙ ДҮРЭМ
 7. 3. Ж, Ч, Ш, Ь, И, Г-үсгүүдээр төгссөн бүх үгэнд "- ий " -ээр эхэлсэн нөхцөл залгана . Жишээлбэл: багажийг, цоожийг, туужийг сурагчийн, ачийг , жолоочийн , багшийн, ханшийг, хушийг морийг, говийн, толийг , салхийг, тархийг, горхийг , цагийн, байшингийн, нутгийн
 8. Өмнөө балархай эгшигтэй гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад эцсийн гийгүүлэгчийн өмнөх балархай эгшиг гээгдэж, хоёр гийгүүлэгчийн хооронд эгшийг жийрэглэнэ. эГ + ээ = эГээ Жишээлбэл: дөрөв + н = дөрвөн учир + л = учрал бусад + д = бусдад цэцэг + с = цэцгэс
 9. III. Эгшиг гээгдэхгүй тохиолдлууд Балархай эгшиг нь дараах тохиолдлуудад гээгдэхгүй. Энэ нь үндсэндээ гээгдэх эгшгийн эГ + ээ = эГээ энэхүү дүрмийг зөрчиж байгаа тохиолдлууд юм. Оноосон нэрийн балархай эгшгийг гээхгүй. Жишээлбэл: Баатар + ын = Баатарын Дэлгэр + ээс = Дэлгэрээс Орхон + ы = Орхоны Эгшигт гийгүүлэгч эгшиггүйд хүрвэл балархай эгшгийг нь гээхгүй. Жишээлбэл: шийдвэр + ийг = шийдвэрийг онцлог + оос = онцлогоос урлаг + ийн = урлагийн
 10. Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа орсон заримдаг гийгүүлэгчийн балархай эгшгийг гээхгүй. Жишээлбэл: нөхцөл + ийн = нөхцөлийн сонссон + оо = сонссоноо ачтан + ыг = ачтаныг Үйлт нэрийн -х /ирээдүй цагаар тодотгон холбох нөхцөл/ -ийн өмнөх балархай эгшгийг гээхгүй. Жишээлбэл: бодох +оор = бодохоор нэмэх + ийг = нэмэхийг явах + аас = явахаас
 11. Ялгах эгшгийг гээхгүй. Жишээлбэл: ургац + аа = ургацаа үнэн +ийг = үнэнийг онгоц + оор = онгоцоор Ж, Ч, Ш -ээс бусад гийгүүлэгчийн дараа орсон и эгшгийг урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад гээхгүй. Жишээлбэл: тамир +ын= тамирын охин + оос= охиноос тохир + оод = тохироод Галав, төлөв хэмээх үгсийн балархай эгшгийг гээхгүй. Учир нь балархай эгшгийг гээсэн тохиолдолд үгийн үндэс ихээхэн өөрчлөгдөнө. Жишээлбэл: галав + ын = галавын төлөв + ийн = төлөвийн
Anzeige