Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

SAY

376 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

SAY

  1. 1. programmas & projecten doen stakeholders mee, of haken ze af?programmas en projecten zijn vaaklogisch, mensen zijn dat niet! De SAY benadering:Programma’s en projecten lopen zelden vast door een gebrek SAY gelooft niet dat gehoorzaamhaan rationaliteit. Meestal zitten ze goed in elkaar en de meeste eid in programmas en projecten altijd een goede zaak is.programma- of projectmanagers zijn prima in staat zaken We geloven meer in de verantwoordelijkheid en flexibiliteitgoed te organiseren en de techniek te beheersen. van mensen. Zeker in een dynamische omgeving is commitm ent belangrijker danProgrammas en projecten lopen veel vaker uit de rails doordat compliance;mensen verschillend zijn en verschillend naar dingen kijken.Mensen gedragen zich vaak positief, ze doen wat ze kunnen SAY gelooft niet in one best way: er bestaat niet één goedeom dingen een stapje verder te helpen! Ze doen dat echter manier om een programma of proj ect uit te voeren diewel vanuit hun eigen oriëntatie en wanneer die verschillende bovendien overal dezelfde is. Een prog ramma of project moetoriëntaties niet op elkaar aansluiten ontstaat snel onbegrip, kunnen inspelen op lokale omstand igheden, voorkeuren en culturen van mensen;miscommunicatie, desoriëntatie en een "hakken in het zand"of "kont tegen de krib" houding. SAY erkent dat stakeholders hun eige n belangen hebben en dat zij die serieus genomen willenSAY is een handig instrument dat de sociale complexiteit van zien; immers, alleen dan kan een programma of project duurzamprogrammas en projecten inzichtelijk en hanteerbaar maakt. e uitkomsten hebben.Met makkelijk leesbare uitslagen, die tot logische conclusies SAY begrijpt dat stakeholders een programma en projectleiden. SAY vertelt u niet alleen wat de stakeholders van een kunnen bezien vanuit heel vers chillende oriëntaties enprogramma of project vinden, maar bovendien biedt SAY deskundigheden die elk van waarde kunnen zijn voor hetinzicht in de cultuur en prioriteiten van uw stakeholders, zodat project;u weet hoe u ze aan boord kunt houden. SAY begrijpt dat projecten tijdens de uitvoering sterk van karakter kunnen veranderen, en dat flexi biliteit dan cruciaal is. SAYthe human factor SAY ziet stakeholders niet als lastige momenten met storende en onw komen. types die op ongewenste elgevallige opvattingen project monitor
  2. 2. waarom haken ze af? hoe houd je ze erbij?afhaken of participeren, en waaromdoen mensen dat? politicsOm daar een adequaat antwoord op te kunnen geven is Belangen-oriëntatie support resultskennis van menselijke drijfveren noodzakelijk.Mensen kijken naar hun omgeving, zien dingen, denken daar ownershiphet hunne van en passen hun gedrag daarop aan. In SAYwordt gebruik gemaakt van drie belangrijke mentale stromen in communi-het menselijke brein: ego, gevoel en ratio. Deze zijn sterk Sociale-oriëntatie trust cationverklarend voor participatie van stakeholders. Je kuntprogrammas en projecten langs elke mentale stroombeoordelen: hoe zit het met belangen en machtsverhoudingen logic(politics), hoe werken de onderlinge relaties in termen vanvertrouwen en betrokkenheid (ownership), en klopt het project execution concept Rationele-oriëntatieeigenlijk wel in termen van concept en uitvoering (logic).Op iedere mentale stroom zijn twee factoren gedefinieerd, éénvanuit de feiten en het heden of verleden en één vanuit demogelijkheden en de toekomst, waardoor in totaal zesvariabelen ontstaan. Die zes variabelen worden bij een SAY- hoe bepaal ik nu wat een "passendemeting drie keer gebruikt: om te meten hoe stakeholders hetproject beoordelen (percepties), om te meten wat stakeholders aanpak" is?belangrijk vinden (focus), en om te weten welk advies men SAY heeft een reeks tabellen en regels, die eenvoudiggeeft (preferred action). Gevolg is een zeer bruikbaar beeld, toepasbaar zijn. Waar het eigenlijk om gaat, is dat achterdat kan worden ingezet om problemen te detecteren, iedere boodschap een cultuur schuil gaat. Een veelgehoordeprioriteiten te stellen, en te bepalen welke interventies klacht bij programmas en projecten is bijvoorbeeld dat ernoodzakelijk zijn om de voortgang van het programma of onvoldoende gecommuniceerd wordt. Maar wat wordtproject te waarborgen. Maar de resultaten worden ook vaak daarmee bedoeld? Welnu, dat is per cultuur heel anders. Alsgebruikt om alle betrokkenen te informeren: welke signalen de groepscultuur sterk resultaatgericht is, luidt de boodschapzijn er ontvangen, en wat gaan we daar mee doen? Aldus eigenlijk “wij voelen ons niet serieus genomen”. Maar als dehelpen SAY-metingen ook iedereen betrokken te houden. groepscultuur veel meer mensgericht is, moet de boodschap gehoord worden als “we vinden jullie arrogant, jullie maken geen verbinding”. De boodschap lijkt hetzelfde, maar heeft een heel andere lading. SAY helpt die verschillen te doorgronden het spanningsveld in de mens en vervolgens adequaat de problemen op te lossen. Bij programmas en projecten biedt het dashboard een goede basis voor het selecteren van acties. Veelal geldt de 80-20 regel: selecteer de 20% laagste scores, en besteed daar 80% feiten mogelijkheden van de beschikbare tijd aan. Als eenmaal duidelijk is welke groepen stakeholders aandacht behoeven, kan op basis van een meetresultaat gezien worden welke aanpak het meest passend is. Bij kleinere projecten is het zinvol de resultaten te gebruiken om de onderlinge samenwerking - bijvoorbeeld tussen het projectteam en de klant - beter te laten verlopen. Aan de hand van SAY-meetresultaten kan scherper gekeken worden naar de verhouding tussen verschillende groepen stakeholders en sturen op handelen sturen op overtuiging het projectteam, maar ook kunnen de resultaten helpen bij zaken als communicatie, probleemoplossing en taakverdeling.
  3. 3. project dashboard alles in één oogopslag project complexity preferred action communication gap to bridge execution response concept support result focus trust group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 FOCUS ‘Focus’ geeft een beeld van de stakeholders mindset. VanuitPERCEPTIES welke mindset kijkt men naar het PROJECT COMPLEXITY & SAY programma of project? Vooral GAP TO BRIDGEDe zes factoren die met zijn cruciaal wanneer de perceptie van eengemeten worden project negatief is, wordt de focus Hoe moeilijk en zwaar vinden devoor de medewerking van ject. relevant. Want waarom dreigen stakeholders het project? Destakeholders aan een pro laten stakeholders af te haken? Hoe complexity-score geeft een beeldDe zes draaiknoppen over houd je ze aan boord? van de ingewikkeldheid, de ‘gap zien hoe de stakeholders denken. Bij een to bridge’-score laat zien hoe ver het project ene de projectdoelen verwijderd zijn gunstig beeld zien we gro atief PREFERRED ACTION van de huidige situatie. draaiknoppen, bij een neg gevoel gaan de knoppen naar Wat zou de groep stakeh links en worden ze rood. olders prettig vinden? Eigenlijk leest u hier wat de stakeholders aan de leiding van het project of programma adviseren. He t idee achter SAY is immers om stakeholders niet te zien als een barrière, maar als waard evolle medespelers. SAY the human factor project monitor
  4. 4. programmas & projectenProgrammas en projecten mislukken vaak doordat mensen SAY werkt met herhaalde metingen, meestal 3 à 4 keer perverschillend zijn en verschillend naar dingen kijken. SAY is jaar. Bij iedere meting wordt daarmee ook zichtbaar wat debedoeld als praktisch hulpmiddel voor managers van impact is geweest van de interventies, die naar aanleiding vanprogrammas en projecten, die sociaal-politieke aspecten de vorige meting zijn gedaan. Reeds bij een nulmetingwillen monitoren en bijsturen. Inzet en toepassing van SAY ontstaat een beeld van aspecten, die tijdens het programma ofbinnen een project of een programma heeft direct tastbare project extra aandacht behoeven. Bijvoorbeeld omdat ze voorbenefits voor de organisatie; stakeholders belangrijk zijn, of omdat ze juist buiten ieders focus vallen. SAY helpt met het vinden van een oplossing voorSAY is relevant en succesvol voor programmas, projecten en cultuurverschillen en problemen tijdens de uitvoering.trajecten op één of meer van de onderstaande gebieden;• grotere verander trajecten• implementaties van diensten, services en systemen• fusies van organisaties en afdelingen• het aangaan van samenwerkingsverbanden• het uitrollen van richtlijnen, procedures en methoden• het handen en voeten geven aan een visie en strategie Inzet van SAY binnen een project of programma heeft deSAY gebruikt een compacte set vragen waarmee objectieve volgende benefits voor de organisatie;waarnemingen en subjectieve voorkeuren worden gemeten.De genormaliseerde vragenset omvat 20 vragen waarin de Significante toename van overzich t hoe afdelingen, teams, gebruikers, bestuurders, sponsors etcnaam van uw programma of project wordt ingebracht. erin zitten. Zowel voor het programma- of project-manageme nt over de mate waarin groepen af aan het haken zijn, also ok voor de directie en het management om de werkelijke voor tgang te volgen. Hoger tempo en meer grip op door looptijden vanwege het feit dat generiek geformuleerde stappen niet altijd door iedereen hetzelfde begrepen worden - met negatieve gevolgen voor het resultaat en de acceptati e. Door SAY krijgt de organisatie een methodiek aangereik t om stappen in "de taal" van die ene groep of dat team te form SAY uleren. Betere inbedding of verbinding met de organisatie, de klan tgro ep of de beoo gde part ner. SAY beho edt het management van projecten voor blind spots en tunnelvisie door de perceptie van alle betrokken en steeds nauwgezet in dethe human factor gaten te houden. Zo weet je met SAY of alle onderscheiden groepen stakeholders nog positief betrokken zijn en/of er gedurende het lopende traject geen project monitor uit het oog verloren zijn. belangen of doelstellingen www.sayteam.com email: info@sayteam.com

×