SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
Downloaden Sie, um offline zu lesen
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN 9
EKONOMIKS
Paaralan
Masbate National Comprehensive High
School
Baitang 9
Guro GLENN G. RIVERA Asignatura Araling Panlipunan
Oras & Petsa MARCH 14, 2023 (2:00-3:00 PM & 3:00-4:00 PM) Markahan IKATLONG MARKAHAN
I.LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalalaman
Ang mga mag-aaral ay naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa
pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang
kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa
pambansang kaunlaran.
B. Pamantayan sa
Pagganap
Ang mag-aaral ay makapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung
papaano ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya
ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa
pambansang kaunlaran.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Mula sa
MELC)
1. Naipahahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pag-iimpok
(AP9MAK-lllc-6)
2. Nasusuri ang katuturan ng consumption at pag-iimpok
(AP9MAK-llc-7)
Tiyak na Layunin
1. Natatalakay ang ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan;
2. Natataya ang kahalagahan ng tamang pagbabadyet at pag-iimpok.
II.NILALAMAN Paksa: Ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan
III.KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay
ng Guro
LRMDS Teacher’s Guide o Gabay sa Pagtuturo Yunit 3 - Ugnayan ng
Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo
BE-LCP Most Essential Learning Competencies (MELCs) Pahina 54
Prototype and Contextualized Daily Lesson Plan (DLPs) Araling
Panlipunan 9 (Ikatlong Markahan), Pahina 23-27
2. Mga pahina sa
kagamitang pang mag-
aaral
Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, Pahina 259-
268
Gawaing Pagkatuto Bilang 6, Pag-iimpok at Pamumuhunan
3. Mga pahina sa teksbuk
Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, (Bagong
Edisyon), Pahina 287-301
4. Karagdagang
kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resources o nilalaman.
LRMDS Sample Daily Lesson Log - Ugnayan ng Pangkalahatang Kita,
Pag-iimpok at Pagkonsumo
B. Iba pang
Kagamitang Panturo
Manila paper, marking pen, adhesive tape, larawan, larawan sa
pagganyak, laptop at projector o TV monitor
IV.PAMAMARAAN
A. Pagsasaayos ng mga Upuan (Seating Arrangement)
Susundin ng mga bata ang panuntunan sa pag-upo sa mga upuang may
distansya na naaayon sa IATF Health and Safety Protocols. May isang
metro ang pagitan ng bawat upuan sa gilid, harap, at sa likod.
Payuhan ang mga bata na umupo ayon sa kanilang espesyal na mga
pangangailangan. Ang mga nahihirapang magbasa mula sa malayo ay
uupo sa harapan, habang ang mga nakababasa kahit na mula sa malayo
ay uupo sa likod. Gayundin, ang mga mahina ang pandinig ay uupo sa
harap, habang ang mga maayos naman ang pandinig ay uupo sa bandang
hulihan.
Tandaan: Kung sakaling lumindol, huwag mataranta at agad na sundin ang
duck, cover and hold. Patuloy na magmatyag at maghintay sa mga hudyat
tulad ng alarm at panawagan ng paglikas.
B. Pagdarasal
Pipili ng mag-aaral na mangunguna sa pagdarasal. Isusunod agad ang
pagwawasto ng attendance at pagtatala ng liban sa klase. Sasabihan ang
mga liban sa klase na magkakaroon ng enhancement/remedial activities.
C. Balitaan
Sabihin ang mga balitang may kinalaman sa ekonomiks o ekonomiya ng
bansang Pilipinas.
A. Balik-aral sa
nakaraang
aralin o pag sisimula
ng bagong aralin
D. Pagbabalik-aral
Magbalik-aral tayo sa tinalakay kahapon.
1. Paano sila nagkakatulad?
Average Learner Advanced Learner
1. Ano ang dalawang panukat
sa pambansang kita? Ibigay
ang kanilang kahulugan
1. Isulat ang pagkakatulad at
pagkakaiba ng GNI at GDP.
Lahat ng sagot na ibinigay ninyo ay tama. Natutuhan natin na ang
dalawang panukat sa pagsulong ng eknomiya ay ang GDP at GNI. Ang
GDP ay Gross Domestic Product na sinusukat ang kabuuang kita ng
mga mamamayan ng bansa na nasa loob nito sa buong taon o kwarter.
GDP GNI
GDP
GNI
Samantala ang GNI/GNP ay kabuuang produkto sa buong taon ng
mamamayang Pilipino at dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas.
Pagganyak: Larawan Suri!
Panuto: Kilalanin ang larawan at buuin ang word puzzle sa ibaba.
https://tinyurl.com/y3gbwoql
M_N_G_G_W_
http://tinyurl.com/3qwf889
P_G_I_P_K
https://tinyurl.com/yybk64j8
P_R_
https://tinyurl.com/mf5ks5bk
P_G_O_S_M_
1. Anu-ano ang mga nabuong konsepto sa word puzzle?
2. May kaugnayan ba ang mga ito sa buhay ng tao?
3. Bakit mo nasabi ang mga ito?
B. Paghahabi sa
layunin ng aralin.
Narinig mo na ba ang magulang mong nag-dialogue nang ganito:
“Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo pagdating ng sweldo” o kaya’y “Tiis-
tiis muna wala pang pera ang tatay niyo, sa makalawa pa ang sweldo.”
Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito?
Ibig lamang sabihin nito na sakto lamang ang kita ng magulang ninyo sa
pang araw-araw na pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon!
Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng isang tao, ang pagkonsumo.
Hindi natin alintana na maliban sa pagkonsumo mayroon pang isang bagay
na maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki-pakinabang, ito ay
ang pag-iimpok. Ang layunin ng ating gawain ngayong araw ay ang mga
sumusunod: (Ipapaskil ng guro ang mga layunin at tatawag ng mag-aaral
upang basahin ito sa klase. Sisikaping mabalikan ito pagkatapos ng gawain
upang matiyak ang pagkamit nito.)
Pagpapakita ng “video presentation:”
“Ipon-Ipon Din: A Savings Video (W/ English Subtitles)”
https://www.youtube.com/watch?v=dIuslRE8gQ
EXPLORE
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa
bagong aralin.
Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang hinulaan mula sa
naunang gawain.
Pamprosesong tanong
1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap?
2. Bakit mahalaga ang pag-iimpok?
3. Sadya nga bang mahirap ang mag-impok dahil maliit ang kita?
4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings? Bakit?
4. Sa bangko at sa iba pang financial intermediaries, tulad ng mga
kooperatiba, mutual funds, modified pag-ibig savings 2 (MP2), tayo dapat
mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon na may sapat na
kakayahan para pangalagaan at palaguin ang ating pera sa pamamagitan
ng tubo, interes at dibidendo. kung itatago natin ito sa bahay o alkansiya,
hindi ito lalago. Maaari pa itong makadagdag sa implasyon at
magkakaroon ng kakulangan sa suplay ng salapi sa pamilihan. subalit
kung nasa financial intermediaries, ito ay babalik sa pamilihan.
D. Pagtalakay ng
bagong konsepto at
paglalahad ng
bagong kasanayan
#1
Paano tayo magiging matalino sa pag-iimpok?
Para lalo pa nating maunawaan ang katangian ng isang matalinong pag-
iimpok, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa apat
(4) na pangkat. Bawat pangkat ay may teksto akong ibibigay. Ngayon,
susuriin ninyo kung papaano makatutulong ang Habits of a Wise Saver at
ipaliliwanag ng kinatawan ng bawat pangkat gamit ang graphic organizer.
I
P
O
N
K
U
R
Y
E
N
T
E
T
U
B
I
G
P
A
G
K
A
I
N
Simulan natin ang pag-uulat ng:
Unang Pangkat
Ikalawang Pangkat
Ikatlong Pangkat
Ikaapat na Pangkat
E. Paglalahad ng
bagong konsepto at
paglalahad ng
bagong kasanayan
#2
Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habits of a Wise Saver
1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating bangko?
2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng kontrata mo sa
bangko?
3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at ATM?
4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC, at BSP?
EXPLAIN AND ELABORATE
F. Paglinang sa
kabihasaan (Tungo
sa Formative
Assessment) #3
Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalaman sa mga tinalakay.
Punan ng impormasyon ang mga sumusunod:
PERA
Ano ang Pera?
KITA
Saan nanggagaling ang kita?
PAGKONSUMO
Ano ang pagkonsumo?
PAG-IIMPOK
Paano tayo nag-iimpok?
FINANCIAL INTERMEDIARIES
Ano ang papel ng Financial
Intermediaries?
PDIC
Ano ang tungkulin ng PDIC?
INTEREST
Paano tumatanggap ng interes
ang nag-iimpok?
G. Paglalapat ng aralin
sa pang araw-araw
na buhay.
Alin ang angkop o nararapat na pormula sa pag-iimpok?
Pangatwiranan ang iyong napili.
Integrasyon sa Mathematics, Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP),
Technology Livelihood Education (TLE), Grade 11/12 Empowerment
Technologies and Grade 11/12 Business Finance:
1. Ilan sa inyo ang nag-iimpok? Maaari bang itaas ang kanang kamay?
Ngayon, ilang bahagdan o porsiyento sa inyo ang nag-iimpok? Ilang
posiyento rin ba ang inyong naiimpok mula sa inyong kita o baon kada
buwan? Paano ka nag-iimpok at bakit? (M5NS-llla-140 – Week 1 and 2 –
Habits of a Wise Saver
1 3 5 7
2 4 6
Pormula 1
Income – Expenses =
Savings
Pormula 2
Income – Savings =
Expenses
Solves routine and non-routine problems involving percentage using
appropriate strategies and tools; M6NS-llc-142 – Week 3 – Finds the
percentage or rate or percent in a given problem)
2. Anu-ano ang mga bagay na pinahahalagahan ng isang taong nag-iimpok
dahil sa hanapbuhay o maging sa pagnenegosyo? Paano mo isinasabuhay
ang mga ito? (EsP9KP-llle-12.1/1.2 – Week 5 – Natutukoy ang mga
indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at
pinamamahalaan ang naimpok)
3. Ano ang mga bagay na nagawa mo na ukol sa pagbabadyet ng iyong
sariling kita at gastusin, lalo na kung ikaw ay may hanapbuhay, trabaho o
negosyong ginagawa? Paano ka nagbabadyet? (TLE7/TLE8 Week 2 – Use
calculations involving fractions, percentage, and mixed numbers to complete
workplace tasks; CS_ICT11/12-ICTPT-llm-p18 – Weeks 2-4 Savings and
financial literacy drives; ABM_BF12-Ivo-p-27 – Week 3-4 – Illustrate the
money management cycle and give examples of sound practices in earning,
spending, saving, and investing money; TLE6HE-0b-3 – Week 1 – Allocates
budget for basic and social need and Savings/emergency budget such as
health, house repair)
H. Paglalahat ng Aralin
Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na nagpapahiwatig sa
kahalagahan ng pag-iimpok. Isang salita lamang sa bawat bilog.
EVALUATE
I. Pagtataya ng Aralin
Tukuyin kung ang mga sumusuod na pangungusap ay TAMA o MALI.
Ipaliwanag ang sagot at sabihin kung PAANO ang proseso upang ang bawat
aytem ay magiging tama sa paningin ng nakararami.
1. Ang perang naimpok sa bangko ay kumikita ng interes.
2. Kapag nagsara ang bangko, ang perang naimpok ay hindi na
makukuha.
3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa matalinong pagdedesisyon
sa kaniyang kita.
4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit kung kinakailangan.
5. Hindi masama ang pagiging impulse buyer dahil nasusunod mo ang
uso at gusto mo.
EXTEND
J. Karagdagang gawain
para sa takdang-
aralin at remediation
1. Tanungin ang mga magulang o tagapag-gabay ukol sa badyet ng inyong
pamilya.
2. Gumawa ng chart ng badyet ng inyong pamilya na nagpapakita ng mga
nakalaang pondo o pera sa bawat aytem na kanilang babanggitin.
Halimbawa: pagkain, tubig, tirahan, mga kasuotan o damit, pamasahe,
kuryente, LPG o panggatong, mga espesyal na bayarin, mga kagustuhan o
Pag-
iimp
ok
luxury items, ipong pera, mga gamot at bayarin sa ospital, mga kagamitan
sa pag-aaral, atbp.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
VII. OTHERS
A. Bilang ng mga mag-aaral
na nakakuha ng 80% sa
pagsusulit.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation.
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa
aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy ng
remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan
sa tulong ng aking
punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang
panturo ang aking nabuo
na nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?
Inihanda ni:
GLENN G. RIVERA
JHS-Teacher
Sinuri ni:
JANETH F. ALMOGUERRA
MT-II, JHS
Binigyang-pansin:
ROSALIE M. LUBATON
T-III/OIC, AP Department

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)Froidelyn Fernandez- Docallas
 
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpokUgnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpokJennifer Banao
 
Detailed lesson plan in demonstration teaching
Detailed lesson plan in demonstration teachingDetailed lesson plan in demonstration teaching
Detailed lesson plan in demonstration teachingMirabeth Encarnacion
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalGlenn Rivera
 
Lesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapiLesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapiJAYBALINO1
 
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-insetImpormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-insetLGH Marathon
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (venn diagram)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (venn diagram)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (venn diagram)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (venn diagram)Crystal Mae Salazar
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)Maria Jiwani Laña
 
Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19
Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19
Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19DIEGO Pomarca
 
Ppt pambansang-kita new-version
Ppt pambansang-kita new-versionPpt pambansang-kita new-version
Ppt pambansang-kita new-versionShiella Cells
 
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang KaunlaranMELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang KaunlaranRivera Arnel
 
Table of Specification(Ekonomiks-Ikalawang Markahan)
Table of Specification(Ekonomiks-Ikalawang Markahan)Table of Specification(Ekonomiks-Ikalawang Markahan)
Table of Specification(Ekonomiks-Ikalawang Markahan)Maria Jiwani Laña
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
 
MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng EkonomiksMELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng EkonomiksRivera Arnel
 
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARANEKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARANPau Gacusan-Paler
 
Strategic Intervention Materials in Araling Asyano by JUAN R.VENTENILLA III
Strategic Intervention Materials in Araling Asyano by JUAN R.VENTENILLA IIIStrategic Intervention Materials in Araling Asyano by JUAN R.VENTENILLA III
Strategic Intervention Materials in Araling Asyano by JUAN R.VENTENILLA IIIJuan III Ventenilla
 
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpokUgnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpokJhaysee-pearls Dalasdas
 
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoRivera Arnel
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaRivera Arnel
 
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3D'Prophet Ayado
 

Was ist angesagt? (20)

ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
 
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpokUgnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
 
Detailed lesson plan in demonstration teaching
Detailed lesson plan in demonstration teachingDetailed lesson plan in demonstration teaching
Detailed lesson plan in demonstration teaching
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
 
Lesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapiLesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapi
 
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-insetImpormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (venn diagram)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (venn diagram)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (venn diagram)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (venn diagram)
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
 
Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19
Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19
Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19
 
Ppt pambansang-kita new-version
Ppt pambansang-kita new-versionPpt pambansang-kita new-version
Ppt pambansang-kita new-version
 
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang KaunlaranMELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
 
Table of Specification(Ekonomiks-Ikalawang Markahan)
Table of Specification(Ekonomiks-Ikalawang Markahan)Table of Specification(Ekonomiks-Ikalawang Markahan)
Table of Specification(Ekonomiks-Ikalawang Markahan)
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng EkonomiksMELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 1_Ang Kahulugan ng Ekonomiks
 
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARANEKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
 
Strategic Intervention Materials in Araling Asyano by JUAN R.VENTENILLA III
Strategic Intervention Materials in Araling Asyano by JUAN R.VENTENILLA IIIStrategic Intervention Materials in Araling Asyano by JUAN R.VENTENILLA III
Strategic Intervention Materials in Araling Asyano by JUAN R.VENTENILLA III
 
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpokUgnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
 
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
 
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
 

Ähnlich wie Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx

MECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxMECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxAnabelLatoy1
 
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Homer Barrientos
 
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxGlenn Rivera
 
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfhazelpalabasan1
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
 
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfMelvieCasar
 
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxDLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxMelanieBddr
 
AP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docxAP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docx23december78
 
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayanEDITHA HONRADEZ
 

Ähnlich wie Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx (20)

1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
 
MECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxMECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docx
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
 
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
 
jv-week 1 AP9.docx
jv-week 1 AP9.docxjv-week 1 AP9.docx
jv-week 1 AP9.docx
 
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
 
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
ArP9_Q1_W1.pdf
ArP9_Q1_W1.pdfArP9_Q1_W1.pdf
ArP9_Q1_W1.pdf
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Produksiyon
ProduksiyonProduksiyon
Produksiyon
 
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
 
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxDLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
 
ESP 9 MODYUL 3
ESP 9 MODYUL 3 ESP 9 MODYUL 3
ESP 9 MODYUL 3
 
Module 3 session 3
Module 3 session 3Module 3 session 3
Module 3 session 3
 
ESP6 dll week 8 oct16-20.docx
ESP6 dll week 8 oct16-20.docxESP6 dll week 8 oct16-20.docx
ESP6 dll week 8 oct16-20.docx
 
AP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docxAP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docx
 
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
 
WEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptxWEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptx
 

Mehr von Glenn Rivera

School Calendar 2023-2024 DO_s2023_022.pdf
School Calendar 2023-2024 DO_s2023_022.pdfSchool Calendar 2023-2024 DO_s2023_022.pdf
School Calendar 2023-2024 DO_s2023_022.pdfGlenn Rivera
 
DepEd New Hiring and Selection Guidelines - DO_s2023_007
DepEd New Hiring and Selection Guidelines - DO_s2023_007DepEd New Hiring and Selection Guidelines - DO_s2023_007
DepEd New Hiring and Selection Guidelines - DO_s2023_007Glenn Rivera
 
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...Glenn Rivera
 
Pass the LET (Licensure Examination for Teachers) in 15 Ways
Pass the LET (Licensure Examination for Teachers) in 15 WaysPass the LET (Licensure Examination for Teachers) in 15 Ways
Pass the LET (Licensure Examination for Teachers) in 15 WaysGlenn Rivera
 
RPMS IPCRF Memo 2023 DM_s2023_008.pdf
RPMS IPCRF Memo 2023 DM_s2023_008.pdfRPMS IPCRF Memo 2023 DM_s2023_008.pdf
RPMS IPCRF Memo 2023 DM_s2023_008.pdfGlenn Rivera
 
Basic Research on Sibling Rivalry - Sociological Way
Basic Research on Sibling Rivalry - Sociological WayBasic Research on Sibling Rivalry - Sociological Way
Basic Research on Sibling Rivalry - Sociological WayGlenn Rivera
 
Innovation Project Proposal in DepEd - Super Draft
Innovation Project Proposal in DepEd - Super DraftInnovation Project Proposal in DepEd - Super Draft
Innovation Project Proposal in DepEd - Super DraftGlenn Rivera
 
Action Research Proposal in DepEd - Super Draft
Action Research Proposal in DepEd - Super DraftAction Research Proposal in DepEd - Super Draft
Action Research Proposal in DepEd - Super DraftGlenn Rivera
 
An Maki-amiguhon na Miya (Minasabate Story) - The Friendly Kitten
An Maki-amiguhon na Miya (Minasabate Story) - The Friendly KittenAn Maki-amiguhon na Miya (Minasabate Story) - The Friendly Kitten
An Maki-amiguhon na Miya (Minasabate Story) - The Friendly KittenGlenn Rivera
 
LET Reviewer - Philippine History MCQs
LET Reviewer - Philippine History MCQsLET Reviewer - Philippine History MCQs
LET Reviewer - Philippine History MCQsGlenn Rivera
 
LET Reviewer - Philippine History - Part II
LET Reviewer - Philippine History - Part IILET Reviewer - Philippine History - Part II
LET Reviewer - Philippine History - Part IIGlenn Rivera
 
Philippine Violent Elections 2022
Philippine Violent Elections 2022Philippine Violent Elections 2022
Philippine Violent Elections 2022Glenn Rivera
 
Labor Vote and Labour Party in the Philippines?
Labor Vote and Labour Party in the Philippines?Labor Vote and Labour Party in the Philippines?
Labor Vote and Labour Party in the Philippines?Glenn Rivera
 
Teachers Should Walk The Talk
Teachers Should Walk The TalkTeachers Should Walk The Talk
Teachers Should Walk The TalkGlenn Rivera
 
Getting Employed Fast - Precarious Employment Patterns
Getting Employed Fast - Precarious Employment PatternsGetting Employed Fast - Precarious Employment Patterns
Getting Employed Fast - Precarious Employment PatternsGlenn Rivera
 
Statistics (All About Data)
Statistics (All About Data)Statistics (All About Data)
Statistics (All About Data)Glenn Rivera
 
Hit or in demand election-related businesses and jobs
Hit or in demand election-related businesses and jobsHit or in demand election-related businesses and jobs
Hit or in demand election-related businesses and jobsGlenn Rivera
 
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental DisordersSuicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental DisordersGlenn Rivera
 
University of the Philippines - Life and Study in UP
University of the Philippines - Life and Study in UPUniversity of the Philippines - Life and Study in UP
University of the Philippines - Life and Study in UPGlenn Rivera
 
Militarization of US Foreign Policy (edited) - Glenn Rivera
Militarization of US Foreign Policy (edited) - Glenn RiveraMilitarization of US Foreign Policy (edited) - Glenn Rivera
Militarization of US Foreign Policy (edited) - Glenn RiveraGlenn Rivera
 

Mehr von Glenn Rivera (20)

School Calendar 2023-2024 DO_s2023_022.pdf
School Calendar 2023-2024 DO_s2023_022.pdfSchool Calendar 2023-2024 DO_s2023_022.pdf
School Calendar 2023-2024 DO_s2023_022.pdf
 
DepEd New Hiring and Selection Guidelines - DO_s2023_007
DepEd New Hiring and Selection Guidelines - DO_s2023_007DepEd New Hiring and Selection Guidelines - DO_s2023_007
DepEd New Hiring and Selection Guidelines - DO_s2023_007
 
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
 
Pass the LET (Licensure Examination for Teachers) in 15 Ways
Pass the LET (Licensure Examination for Teachers) in 15 WaysPass the LET (Licensure Examination for Teachers) in 15 Ways
Pass the LET (Licensure Examination for Teachers) in 15 Ways
 
RPMS IPCRF Memo 2023 DM_s2023_008.pdf
RPMS IPCRF Memo 2023 DM_s2023_008.pdfRPMS IPCRF Memo 2023 DM_s2023_008.pdf
RPMS IPCRF Memo 2023 DM_s2023_008.pdf
 
Basic Research on Sibling Rivalry - Sociological Way
Basic Research on Sibling Rivalry - Sociological WayBasic Research on Sibling Rivalry - Sociological Way
Basic Research on Sibling Rivalry - Sociological Way
 
Innovation Project Proposal in DepEd - Super Draft
Innovation Project Proposal in DepEd - Super DraftInnovation Project Proposal in DepEd - Super Draft
Innovation Project Proposal in DepEd - Super Draft
 
Action Research Proposal in DepEd - Super Draft
Action Research Proposal in DepEd - Super DraftAction Research Proposal in DepEd - Super Draft
Action Research Proposal in DepEd - Super Draft
 
An Maki-amiguhon na Miya (Minasabate Story) - The Friendly Kitten
An Maki-amiguhon na Miya (Minasabate Story) - The Friendly KittenAn Maki-amiguhon na Miya (Minasabate Story) - The Friendly Kitten
An Maki-amiguhon na Miya (Minasabate Story) - The Friendly Kitten
 
LET Reviewer - Philippine History MCQs
LET Reviewer - Philippine History MCQsLET Reviewer - Philippine History MCQs
LET Reviewer - Philippine History MCQs
 
LET Reviewer - Philippine History - Part II
LET Reviewer - Philippine History - Part IILET Reviewer - Philippine History - Part II
LET Reviewer - Philippine History - Part II
 
Philippine Violent Elections 2022
Philippine Violent Elections 2022Philippine Violent Elections 2022
Philippine Violent Elections 2022
 
Labor Vote and Labour Party in the Philippines?
Labor Vote and Labour Party in the Philippines?Labor Vote and Labour Party in the Philippines?
Labor Vote and Labour Party in the Philippines?
 
Teachers Should Walk The Talk
Teachers Should Walk The TalkTeachers Should Walk The Talk
Teachers Should Walk The Talk
 
Getting Employed Fast - Precarious Employment Patterns
Getting Employed Fast - Precarious Employment PatternsGetting Employed Fast - Precarious Employment Patterns
Getting Employed Fast - Precarious Employment Patterns
 
Statistics (All About Data)
Statistics (All About Data)Statistics (All About Data)
Statistics (All About Data)
 
Hit or in demand election-related businesses and jobs
Hit or in demand election-related businesses and jobsHit or in demand election-related businesses and jobs
Hit or in demand election-related businesses and jobs
 
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental DisordersSuicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
 
University of the Philippines - Life and Study in UP
University of the Philippines - Life and Study in UPUniversity of the Philippines - Life and Study in UP
University of the Philippines - Life and Study in UP
 
Militarization of US Foreign Policy (edited) - Glenn Rivera
Militarization of US Foreign Policy (edited) - Glenn RiveraMilitarization of US Foreign Policy (edited) - Glenn Rivera
Militarization of US Foreign Policy (edited) - Glenn Rivera
 

Kürzlich hochgeladen

kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfejemjunrex
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 

Kürzlich hochgeladen (20)

kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 

Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx

 • 1. BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN 9 EKONOMIKS Paaralan Masbate National Comprehensive High School Baitang 9 Guro GLENN G. RIVERA Asignatura Araling Panlipunan Oras & Petsa MARCH 14, 2023 (2:00-3:00 PM & 3:00-4:00 PM) Markahan IKATLONG MARKAHAN I.LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalalaman Ang mga mag-aaral ay naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay makapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung papaano ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Mula sa MELC) 1. Naipahahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pag-iimpok (AP9MAK-lllc-6) 2. Nasusuri ang katuturan ng consumption at pag-iimpok (AP9MAK-llc-7) Tiyak na Layunin 1. Natatalakay ang ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan; 2. Natataya ang kahalagahan ng tamang pagbabadyet at pag-iimpok. II.NILALAMAN Paksa: Ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan III.KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro LRMDS Teacher’s Guide o Gabay sa Pagtuturo Yunit 3 - Ugnayan ng Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo BE-LCP Most Essential Learning Competencies (MELCs) Pahina 54 Prototype and Contextualized Daily Lesson Plan (DLPs) Araling Panlipunan 9 (Ikatlong Markahan), Pahina 23-27 2. Mga pahina sa kagamitang pang mag- aaral Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, Pahina 259- 268 Gawaing Pagkatuto Bilang 6, Pag-iimpok at Pamumuhunan 3. Mga pahina sa teksbuk Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, (Bagong Edisyon), Pahina 287-301 4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o nilalaman. LRMDS Sample Daily Lesson Log - Ugnayan ng Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo
 • 2. B. Iba pang Kagamitang Panturo Manila paper, marking pen, adhesive tape, larawan, larawan sa pagganyak, laptop at projector o TV monitor IV.PAMAMARAAN A. Pagsasaayos ng mga Upuan (Seating Arrangement) Susundin ng mga bata ang panuntunan sa pag-upo sa mga upuang may distansya na naaayon sa IATF Health and Safety Protocols. May isang metro ang pagitan ng bawat upuan sa gilid, harap, at sa likod. Payuhan ang mga bata na umupo ayon sa kanilang espesyal na mga pangangailangan. Ang mga nahihirapang magbasa mula sa malayo ay uupo sa harapan, habang ang mga nakababasa kahit na mula sa malayo ay uupo sa likod. Gayundin, ang mga mahina ang pandinig ay uupo sa harap, habang ang mga maayos naman ang pandinig ay uupo sa bandang hulihan. Tandaan: Kung sakaling lumindol, huwag mataranta at agad na sundin ang duck, cover and hold. Patuloy na magmatyag at maghintay sa mga hudyat tulad ng alarm at panawagan ng paglikas. B. Pagdarasal Pipili ng mag-aaral na mangunguna sa pagdarasal. Isusunod agad ang pagwawasto ng attendance at pagtatala ng liban sa klase. Sasabihan ang mga liban sa klase na magkakaroon ng enhancement/remedial activities. C. Balitaan Sabihin ang mga balitang may kinalaman sa ekonomiks o ekonomiya ng bansang Pilipinas. A. Balik-aral sa nakaraang aralin o pag sisimula ng bagong aralin D. Pagbabalik-aral Magbalik-aral tayo sa tinalakay kahapon. 1. Paano sila nagkakatulad? Average Learner Advanced Learner 1. Ano ang dalawang panukat sa pambansang kita? Ibigay ang kanilang kahulugan 1. Isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng GNI at GDP. Lahat ng sagot na ibinigay ninyo ay tama. Natutuhan natin na ang dalawang panukat sa pagsulong ng eknomiya ay ang GDP at GNI. Ang GDP ay Gross Domestic Product na sinusukat ang kabuuang kita ng mga mamamayan ng bansa na nasa loob nito sa buong taon o kwarter. GDP GNI GDP GNI
 • 3. Samantala ang GNI/GNP ay kabuuang produkto sa buong taon ng mamamayang Pilipino at dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas. Pagganyak: Larawan Suri! Panuto: Kilalanin ang larawan at buuin ang word puzzle sa ibaba. https://tinyurl.com/y3gbwoql M_N_G_G_W_ http://tinyurl.com/3qwf889 P_G_I_P_K https://tinyurl.com/yybk64j8 P_R_ https://tinyurl.com/mf5ks5bk P_G_O_S_M_ 1. Anu-ano ang mga nabuong konsepto sa word puzzle? 2. May kaugnayan ba ang mga ito sa buhay ng tao? 3. Bakit mo nasabi ang mga ito? B. Paghahabi sa layunin ng aralin. Narinig mo na ba ang magulang mong nag-dialogue nang ganito: “Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo pagdating ng sweldo” o kaya’y “Tiis- tiis muna wala pang pera ang tatay niyo, sa makalawa pa ang sweldo.” Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito? Ibig lamang sabihin nito na sakto lamang ang kita ng magulang ninyo sa pang araw-araw na pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon! Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng isang tao, ang pagkonsumo. Hindi natin alintana na maliban sa pagkonsumo mayroon pang isang bagay na maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki-pakinabang, ito ay ang pag-iimpok. Ang layunin ng ating gawain ngayong araw ay ang mga sumusunod: (Ipapaskil ng guro ang mga layunin at tatawag ng mag-aaral upang basahin ito sa klase. Sisikaping mabalikan ito pagkatapos ng gawain upang matiyak ang pagkamit nito.)
 • 4. Pagpapakita ng “video presentation:” “Ipon-Ipon Din: A Savings Video (W/ English Subtitles)” https://www.youtube.com/watch?v=dIuslRE8gQ EXPLORE C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang hinulaan mula sa naunang gawain. Pamprosesong tanong 1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap? 2. Bakit mahalaga ang pag-iimpok? 3. Sadya nga bang mahirap ang mag-impok dahil maliit ang kita? 4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings? Bakit? 4. Sa bangko at sa iba pang financial intermediaries, tulad ng mga kooperatiba, mutual funds, modified pag-ibig savings 2 (MP2), tayo dapat mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon na may sapat na kakayahan para pangalagaan at palaguin ang ating pera sa pamamagitan ng tubo, interes at dibidendo. kung itatago natin ito sa bahay o alkansiya, hindi ito lalago. Maaari pa itong makadagdag sa implasyon at magkakaroon ng kakulangan sa suplay ng salapi sa pamilihan. subalit kung nasa financial intermediaries, ito ay babalik sa pamilihan. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Paano tayo magiging matalino sa pag-iimpok? Para lalo pa nating maunawaan ang katangian ng isang matalinong pag- iimpok, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa apat (4) na pangkat. Bawat pangkat ay may teksto akong ibibigay. Ngayon, susuriin ninyo kung papaano makatutulong ang Habits of a Wise Saver at ipaliliwanag ng kinatawan ng bawat pangkat gamit ang graphic organizer. I P O N K U R Y E N T E T U B I G P A G K A I N
 • 5. Simulan natin ang pag-uulat ng: Unang Pangkat Ikalawang Pangkat Ikatlong Pangkat Ikaapat na Pangkat E. Paglalahad ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habits of a Wise Saver 1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating bangko? 2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng kontrata mo sa bangko? 3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at ATM? 4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC, at BSP? EXPLAIN AND ELABORATE F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) #3 Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalaman sa mga tinalakay. Punan ng impormasyon ang mga sumusunod: PERA Ano ang Pera? KITA Saan nanggagaling ang kita? PAGKONSUMO Ano ang pagkonsumo? PAG-IIMPOK Paano tayo nag-iimpok? FINANCIAL INTERMEDIARIES Ano ang papel ng Financial Intermediaries? PDIC Ano ang tungkulin ng PDIC? INTEREST Paano tumatanggap ng interes ang nag-iimpok? G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay. Alin ang angkop o nararapat na pormula sa pag-iimpok? Pangatwiranan ang iyong napili. Integrasyon sa Mathematics, Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP), Technology Livelihood Education (TLE), Grade 11/12 Empowerment Technologies and Grade 11/12 Business Finance: 1. Ilan sa inyo ang nag-iimpok? Maaari bang itaas ang kanang kamay? Ngayon, ilang bahagdan o porsiyento sa inyo ang nag-iimpok? Ilang posiyento rin ba ang inyong naiimpok mula sa inyong kita o baon kada buwan? Paano ka nag-iimpok at bakit? (M5NS-llla-140 – Week 1 and 2 – Habits of a Wise Saver 1 3 5 7 2 4 6 Pormula 1 Income – Expenses = Savings Pormula 2 Income – Savings = Expenses
 • 6. Solves routine and non-routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools; M6NS-llc-142 – Week 3 – Finds the percentage or rate or percent in a given problem) 2. Anu-ano ang mga bagay na pinahahalagahan ng isang taong nag-iimpok dahil sa hanapbuhay o maging sa pagnenegosyo? Paano mo isinasabuhay ang mga ito? (EsP9KP-llle-12.1/1.2 – Week 5 – Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok) 3. Ano ang mga bagay na nagawa mo na ukol sa pagbabadyet ng iyong sariling kita at gastusin, lalo na kung ikaw ay may hanapbuhay, trabaho o negosyong ginagawa? Paano ka nagbabadyet? (TLE7/TLE8 Week 2 – Use calculations involving fractions, percentage, and mixed numbers to complete workplace tasks; CS_ICT11/12-ICTPT-llm-p18 – Weeks 2-4 Savings and financial literacy drives; ABM_BF12-Ivo-p-27 – Week 3-4 – Illustrate the money management cycle and give examples of sound practices in earning, spending, saving, and investing money; TLE6HE-0b-3 – Week 1 – Allocates budget for basic and social need and Savings/emergency budget such as health, house repair) H. Paglalahat ng Aralin Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pag-iimpok. Isang salita lamang sa bawat bilog. EVALUATE I. Pagtataya ng Aralin Tukuyin kung ang mga sumusuod na pangungusap ay TAMA o MALI. Ipaliwanag ang sagot at sabihin kung PAANO ang proseso upang ang bawat aytem ay magiging tama sa paningin ng nakararami. 1. Ang perang naimpok sa bangko ay kumikita ng interes. 2. Kapag nagsara ang bangko, ang perang naimpok ay hindi na makukuha. 3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa matalinong pagdedesisyon sa kaniyang kita. 4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit kung kinakailangan. 5. Hindi masama ang pagiging impulse buyer dahil nasusunod mo ang uso at gusto mo. EXTEND J. Karagdagang gawain para sa takdang- aralin at remediation 1. Tanungin ang mga magulang o tagapag-gabay ukol sa badyet ng inyong pamilya. 2. Gumawa ng chart ng badyet ng inyong pamilya na nagpapakita ng mga nakalaang pondo o pera sa bawat aytem na kanilang babanggitin. Halimbawa: pagkain, tubig, tirahan, mga kasuotan o damit, pamasahe, kuryente, LPG o panggatong, mga espesyal na bayarin, mga kagustuhan o Pag- iimp ok
 • 7. luxury items, ipong pera, mga gamot at bayarin sa ospital, mga kagamitan sa pag-aaral, atbp. V. MGA TALA VI. PAGNINILAY VII. OTHERS A. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagsusulit. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy ng remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nabuo na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni: GLENN G. RIVERA JHS-Teacher Sinuri ni: JANETH F. ALMOGUERRA MT-II, JHS Binigyang-pansin: ROSALIE M. LUBATON T-III/OIC, AP Department