Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИНА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  ЗА ИНФОРМИРАНЕ,   РЕГИСТРАЦИЯ  И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на трудаи социалната политика за реализиране на държавната пол...
  организиране на квалификационно и  мотивационно обучение за безработни и заети;  посредническа дейност за заетост...
УСЛУГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА:Търсещите работа лица, в т.ч. безработните трябва да знаят, че:  Агенция по заетос...
За да се регистрират в дирекция "Бюро по труда" и да ползват правапо реда на Закона за насърчаване на заетостта търсещите ...
 Ако към момента на регистрация търсещите работа лица неразполагат с документите от т.3 до т.7, те могат да ги представя...
Не се извършва регистрация, когато търсещото работа лице:  е регистрирано в друга дирекция “Бюро по труда” към датата на...
Търсещите работа лица ползват различни услуги      в зависимост от групата, в която са регистрирани:Безработните ли...
Заетите и учащи лица могат да ползват:  информация за обявените свободни работни места;  посредничество по информиране...
Лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стажи възраст, могат да ползват:  информация за обявените свободни раб...
Лицата, придобили право на професионалнапенсия за ранно пенсиониране, които неработят, могат да ползват всички услуги,пред...
Всички търсещи работа лица са длъжни: да уведомят дирекцията "Бюро по труда" при промяна на адреса, по който са регистрир...
 да не отказват предложената им от дирекцията “Бюро по труда” подходяща работа и/или включване в курс за професионална к...
При представяне на доказателства /официални документи/ за наличие на уважителна причина в срок 7 работни дни от нейното от...
Регистрацията на лицата може да бъде прекратена и по тяхножелание. В този случай те следва да подадат заявление-декларация...
Посредническите    услуги   за  намиране   на  работа включват:  информиране и консултиране за обявени свободн...
На безработните лица, на които в едномесечен срок следрегистрацията им не е предложена работа или не сазапочнали работа, с...
Какво е план за действие на безработно лице?  Индивидуалният план за действие /ИПД/ е  споразумение между безработното...
Индивидуалният план за действие може да включва следните стъпки:  Информиране за обявените СРМ и изискванията за заеман...
  Включване в мотивационно обучение;  Индивидуална консултация с психолог;  Насочване за участие в център “Работа”;...
Допълнителни инструменти в работата на трудовите посредници с целулесняване подбора и подобряване шанса за трудова реализа...
  На база на създадения вече портрет се извършва  сегментация на търсещите работа, от гледна точка на  следните аргу...
  Така създаденият портрет се използва и като източник на  информация за създаване на профил на всеки безработен, в  ...
  Услугата е–трудова борса е стъпка към модернизирането  на услугите по заетостта, предоставяни от АЗ. Единната  сис...
  Осигуряването на достъп до информацията за свободните  работни места, обявени от частните посредници, на  електрон...
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!       Росен Симеонов – главен експерт         Отдел “Посредничски услуги”     ...
Административни услуги на Агенция по заетостта за информиране, регистрация и предоставяне на посреднически услуги
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Административни услуги на Агенция по заетостта за информиране, регистрация и предоставяне на посреднически услуги

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Административни услуги на Агенция по заетостта за информиране, регистрация и предоставяне на посреднически услуги

 1. 1. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИНА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ
 2. 2. Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на трудаи социалната политика за реализиране на държавната политика понасърчаване на заетостта. Основна цел - ограничаването на безработицата чрезосигуряване на заетост и инвестиране в човешките ресурси. Функции на Агенцията по заетостта: регистриране на лицата, активно търсещи работа; предоставяне на посреднически услуги по заетост – обявяване насвободни работни места от работодателите, извършване на подбор инасочване на подходящи кандидати за заемането им;участие в разработването и реализацията на програми и мерки зазаетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработнилица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара натруда /субсидирана заетост/;
 3. 3.  организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети; посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България. изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, финансирани от фондове на Европейския съюз или от други международни организации;
 4. 4. УСЛУГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА:Търсещите работа лица, в т.ч. безработните трябва да знаят, че: Агенция по заетостта е най-големия обществения посредник на пазара на труда в България.Всеки български гражданин, както и всеки гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който търси работа, може да се регистрира в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.Търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи: безработни; заети; учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят.Регистрацията се извършва по постоянен или настоящ адрес.
 5. 5. За да се регистрират в дирекция "Бюро по труда" и да ползват правапо реда на Закона за насърчаване на заетостта търсещите работа лица енеобходимо да подадат заявление-декларация по образец и да представятследните документи:1. документ за самоличност (валиден);2. документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес (акорегистрацията се извършва по адрес, различен от този в документа засамоличност);3. документи за придобито образование и/или квалификация;4. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/илиосигурителен стаж;5. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националнатаекспертна лекарска комисия – за лицата с трайно намаленаработоспособност, от което да са видни противопоказаните условия натруд;6. документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия заосигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за раннопенсиониране;7. други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писменадекларация за удостоверяване на други обстоятелства.
 6. 6.  Ако към момента на регистрация търсещите работа лица неразполагат с документите от т.3 до т.7, те могат да ги представятдопълнително, но не по-късно от определената им дата в графика запосещение на дирекция "Бюро по труда" през месеца, следващмесеца на регистрацията. При регистрацията си търсещите работа лица освен заявлението-декларация попълват и въпросник, позволяващ да се изведатпричините за регистрация, активността при търсене на работа и дасе прецизират конкретни мерки и услуги, с цел постигане натрудовата им реализация. Регистрацията в дирекциите „Бюро по труда” е едно от условиятаза отпускане на парично обезщетение за безработица по реда наглава 4а от Кодекса за социално осигуряване. Считано от01.01.2011г. Кодекса за социално осигуряване въведе изискването залицата, имащи право на парично обезщетение за безработица да серегистрират в дирекциите „Бюро по труда” в срок 7 работни дни отдатата на прекратяване на осигуряването им.
 7. 7. Не се извършва регистрация, когато търсещото работа лице: е регистрирано в друга дирекция “Бюро по труда” към датата на подаване на заявлението-декларация за регистрация; е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията "Бюро по труда" и не са изтекли 6 месеца от прекратяването; е дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението; има задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието му в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително по програми на Европейския съюз.
 8. 8. Търсещите работа лица ползват различни услуги в зависимост от групата, в която са регистрирани:Безработните лица могат да ползват: информация за обявените свободни работни места; информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; посредничество по информиране и наемане на работа; психологическо подпомагане; професионално ориентиране; включване в обучение на възрастни; включване в програми и мерки за заетост и обучение; стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението.
 9. 9. Заетите и учащи лица могат да ползват: информация за обявените свободни работни места; посредничество по информиране и наемане на работа; психологическо подпомагане; професионално ориентиране.
 10. 10. Лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стажи възраст, могат да ползват: информация за обявените свободни работни места; информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; посредничество по информиране и наемане на работа; психологическо подпомагане; включване в програми и мерки за заетост и обучение.
 11. 11. Лицата, придобили право на професионалнапенсия за ранно пенсиониране, които неработят, могат да ползват всички услуги,предоставяни на безработни лица, с изключениена:стипендия за обучение,средства за транспорт и квартира за времето наобучение
 12. 12. Всички търсещи работа лица са длъжни: да уведомят дирекцията "Бюро по труда" при промяна на адреса, по който са регистрирани, както и да се явят при повикване от дирекцията “Бюро по труда” с писмена покана на посочените дата и час. да уведомят дирекцията "Бюро по труда" при промяна на декларирания при регистрацията статус - безработно лице; заето; учащо се; лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; лице, придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране както и при промяна на адреса, по който са регистрирани, в срок 7 календарни дни от промяната.Безработните лица са длъжни още: да спазват предварително определения график за посещение на дирекцията "Бюро по труда" за поддържане на регистрацията; да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещение, включени в плана за действие; да се явят при повикване с писмена покана от дирекцията “Бюро по труда” на посочените дата и час или в срок 3 работни дни след тази дата;
 13. 13.  да не отказват предложената им от дирекцията “Бюро по труда” подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация, както и да не прекратяват участието си в курс; да не отказват включване в програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта; да не отказват включване в програми и проекти, финансирани със средствата от европейски и други международни фондове. Когато безработните лица не изпълнят задълженията си към дирекцията "Бюро по труда", регистрацията им се прекратява. Право на нова регистрация безработните лица имат след изтичане на 6 месеца от датата на прекратяване на предходната, при условие че нямат задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието им в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително по програми на Европейския съюз.
 14. 14. При представяне на доказателства /официални документи/ за наличие на уважителна причина в срок 7 работни дни от нейното отпадане и подаване на заявление-декларация по образец, прекратената поради неизпълнение на задълженията регистрация може да бъде възстановена.Уважителни причини за неявяване в дирекцията "Бюро по труда" са:задържане от органите на властта;явяване в съд или друг държавен орган;участие във военноучебен сбор или преподготовка;заболяванедруги, за които директорът на дирекцията "Бюро по труда" е уведомен своевременно.Лицата, чието участие в програми и мерки за заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение, имат право на нова регистрация след изтичане на 12 месеца от уволнението.
 15. 15. Регистрацията на лицата може да бъде прекратена и по тяхножелание. В този случай те следва да подадат заявление-декларацияпо образец. Това ще им позволи при желание да се регистриратотново без да е необходимо да изчакват изтичане на 6 месечен срокот датата на прекратяване на последната регистрация.Заявлението-декларация за прекратяване на регистрацията може дасе подаде лично в дирекция "Бюро по труда" или да се изпрати спрепоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електроненпът при условията и по реда на Закона за електронния документ иелектронния подпис при спазване на срока за уведомяване.Регистрацията се прекратява и възстановява с решение на директорана дирекция “Бюро по труда”. Решенията се оспорват преддиректора на дирекция "Регионална служба по заетостта" в 14-дневен срок от съобщаването им по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.
 16. 16. Посредническите услуги за намиране на работа включват: информиране и консултиране за обявени свободни работни места; насочване и подпомагане за започване на работа на свободни работни места на първичен пазар на труда, включително в друго населено място в страната или в други държави; насочване и подпомагане за включване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта; насочване и подпомагане за включване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение, финансирани със средства от европейски и други международни фондове; На безработните лица, на които в едномесечен срок след регистрацията им не е предложена работа или не са започнали работа, се изготвя индивидуален план за действие с график за посещения към него.
 17. 17. На безработните лица, на които в едномесечен срок следрегистрацията им не е предложена работа или не сазапочнали работа, се изготвя индивидуален план за действиес график за посещения към него.
 18. 18. Какво е план за действие на безработно лице? Индивидуалният план за действие /ИПД/ е споразумение между безработното, търсещо работа лице и трудовия посредник от дирекция “Бюро по труда” за съвместна дейност през периода на регистрация, с изпълнение на конкретни ангажименти / стъпки за постигане на заетост. Планът за действие е договорът между клиента и дирекция “Бюро по труда”, в лицето на трудовия посредник. Цел на ИПД е професионалната реализация, развитие и обучение на клиента; ИПД е гъвкав и може да се променя в процеса на изпълнение, в зависимост от конкретните условия на пазара на труда.
 19. 19. Индивидуалният план за действие може да включва следните стъпки: Информиране за обявените СРМ и изискванията за заемане; Насочване към подходящо СРМ; Насочване към алтернативно СРМ; Насочване и включване в/към национална ПЗ по ЗНЗ; Насочване към ПЗ; Насочване към регионална програма за ограмотяване; Насочване към регионална програма за квалификация (обучение); Насочване към регионална ПЗ по ЗНЗ (НПДЗ); Насочване към браншова ПЗ по ЗНЗ (НПДЗ); Насочване на работа по подходяща МЗ по ЗНЗ; Насочване към ПЗ (финансирани извън Държавния бюджет); Насочване за консултация към кредитна институция за ССД; Насочване на почасова работа; Консултиране за професионално развитие;
 20. 20.  Включване в мотивационно обучение; Индивидуална консултация с психолог; Насочване за участие в център “Работа”; Насочване към НОИ; Консултиране за работа по международни спогодби; Посещение на посреднически фирми; Подпомагане за самостоятелно търсене на работа; Консултация за включване в курс за обучение; Консултация за започване на собствен бизнес; Включване в групови мероприятия за професионално ориентиране; Насочване към СРМ, обявено чрез EURES; Насочване към психолог за специализиран подбор; Насочване към Проекти финансирани от европейски и други международни фондове; Разговор с конкретен работодател; Участие в организирана от ДБТ среща с работодател;
 21. 21. Допълнителни инструменти в работата на трудовите посредници с целулесняване подбора и подобряване шанса за трудова реализация сапортретите и профилите на търсещите работа лица.За по-пълна оценка на качествата и характеристиките на търсещите работасе изготвя Портрет на безработния (оценка на възможностите).Портретът съдържа допълнителна информация за безработния, описваща иоценяваща неговите умения, поведение, физическо състояние и другииндивидуални характеристики.Портретът на клиента е предназначен изцяло и само за ползване оттрудовия посредник. В него се отразяват факти и впечатления отустановените контакти с безработния, очертават се видимите положителнистрани и дефицити на клиентите и се извеждат потребностите им
 22. 22.  На база на създадения вече портрет се извършва сегментация на търсещите работа, от гледна точка на следните аргументи: какви са реалните им шансове за реализация, търсена ли е професията им на пазара на труда, имат ли нужда от допълнително обучение и от какъв точно тип обучение. Целта е да се определят клиентите с потенциал и се концентрира вниманието на трудовия посредник първо за индивидуална работа с тях. Информацията от портрета трудовият посредник използва при изготвяне на индивидуалния план за действие на безработния, подбора, насочването и устройването му на работа.
 23. 23.  Така създаденият портрет се използва и като източник на информация за създаване на профил на всеки безработен, в зависимост от спецификата на конкретното СРМ. Профилът на безработния представлява цялостна картина за клиента, която съдържа обща/лична информация, информация за предишен подходящ опит, образование, професионална и допълнителна квалификация, притежавани умения, поведение, физическо състояние, социална среда на кандидата, както и готовност за започване на работа. Когато се създава за конкретно СРМ, профилът включва информация за тези от посочени по-горе характеристики, които работодателят е поставил като изискване за заемане на конкретно СРМ. Когато се подготвя профил без да има налице обявено СРМ, в профила се извеждат всички положителни черти на кандидата. Когато има обявено СРМ профилът се представя заедно с препоръка (насочващо писмо), които ТП изготвя и изпраща на работодателя преди провеждане на интервю с кандидата.
 24. 24.  Услугата е–трудова борса е стъпка към модернизирането на услугите по заетостта, предоставяни от АЗ. Единната система на търсене и предлагане на работна сила облекчава достъпа до безплатна информация за свободните работни места. Тя се предоставя на търсещите работа чрез електранната страница на АЗ. Част от тази система са свободните работни места в публичния сектор. В тази връзка е въведено задължение за работодателите от администрацията и държавните предприятия задължително да обявяват в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица работещи по трудово правоотношение.
 25. 25.  Осигуряването на достъп до информацията за свободните работни места, обявени от частните посредници, на електронната страница на Агенцията по заетостта е регламентиран чрез ЗНЗ. Когато частният посредник разполага с електронен регистър за наличните работни места, достъпен в интернет пространството, той предоставя права за връзка с него чрез електронната страница на Агенцията по заетостта. В случаите когато посредникът не разполага с електронен регистър за наличните работни места, достъпен в интернет пространството, той се задължава да обяви същите чрез регистрацията им в „е-трудова борса”.
 26. 26. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Росен Симеонов – главен експерт Отдел “Посредничски услуги” Главна дирекция “Услуги по заетостта” Агенция по заетостта R.Simeonov@az.government.bg

×