Más contenido relacionado

week 1.docx

  1. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: 8 Guro: Asignatura: A.P ( Kasaysayan ng Daigdig) Petsa: Markahan: Una UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa interaksiyon ng tao sa kaniyang kapaligiran na nagbigay-daan sa pag-usbong ng mga sinaunang kabihasnan na nagkaloob ng mga pamanang humubog sa pamumuhay ng kasalukuyang henerasyon B. Pamantayang Pagganap Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng panukalang proyektong nagsusulong sa pangangalaga at preserbasyon ng mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig AP8HSK-Id-4 Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig AP8HSK-Id-4 Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig AP8HSK-Id-4 II. NILALAMAN Heograpiyang Pisikal Limang Tema ng Heograpiya Lokasyon Topograpiya KAGAMITANG PANTURO A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Modyul ph. 13-14 Modyul ph. 15-16 Modyul ph. ph. 17 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Modyul ph. 10-13 Modyul ph. 15-20 Modyul ph. 13-14 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website Quipper Quipper Quipper B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Projector, larawan ng katangiang pisikal ng daigdig Projector, mapa ng daigdig, globo, larawan ng solar system Projecto, larawan ng mga katangiang pisikal ng daigdig.
  2. III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Ang guro ay maaaring magtalaga ng magbabalita sa bawat araw. Ito rin ay maaring pangkatan. Ang guro ay maaaring magtalaga ng magbabalita sa bawat araw. Ito rin ay maaring pangkatan. Ang guro ay maaaring magtalaga ng magbabalita sa bawat araw. Ito rin ay maaring pangkatan a. Balik Aral Bakit dapat nating malaman at matutunan ang kasaysayan ng daigdig? Ano ang tinatawag na heograpiya? Bakit mahalagang pag-aralan ang Heograpiya ng daigdig? Magbigay ng limang kaisipan tungkol sa lokasyon o kinalalagyan ng daigdig. b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Gawain 1: GEOpardy Suriin ang kasunod na GEOpardy board. Pagkatapos, bumuo ng tanong na ang sagot ay salita o larawang makikita sa GEOpardy board. Isulat sa sagutang papel ang nabuong tanong at ang sagot nito. Modyul ph.10 Ipapakita ang larawan ng daidig sa Solar system Ano ang masasabi ninyo sa sa posisyon ng daigdig sa solar system? Loop A word Ang gawaing ito ay susubok sa iyong kakayahang humanap ng mga salitang bubuo sa kaisipan tungkol sa paksa, at kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Sa pamamagitan nito ay makakabuo ka ng mga pangungusap na may kaugnayan sa ktangiang pisikal ng daigdig. c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Gawain 2: Graffiti Wall 1 Isulat sa Graffiti Wall 1 ang iyong sariling ideya tungkol sa tanong sa ibaba.Masasagot ito sa anyo ng pangungusap o guhit. Modyul ph.11 Gamit ang diyagram 1.3 ipapakita ang Estruktura ng daigdig Paano nakakaapekto ang mga plate sa pagbabago ng hitsura ng ibabaw ng daigdig? Modyul ph.16 Hihikayatin ang mga mag-aaral na magbigay ng kanilang sariling kahulugan, batay sa pagkakaunawa, sa mga salitang kanilang mahahanap d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Gawain 3. Tukoy- Tema- Aplikasyon Ipasuri sa mga mag-aaral ang sumusunod na impormasyon. Pagkatapos, ipatukoy kung ito ay may kaugnayan sa lokasyon, lugar. Ipapakita ang Diyagram 1.3 ang mahahalagang imahinasyong guhit na matatagpuan sa mapa o globo. Moyul ph. 16 Matapos matukoy ang mga mahahalagang salita ay susubukin mo naming bumuo ng isang konsepto tungkol sa kahalgahan ng kapaligiran sa tao sa pamamagitan ng pagsamasama-sama
  3. Ano ano ang mga mahahalagang guhit na matatagpuan sa globo o mapa? ng lima o higit pang salita at isulat ang mabubuo mong konsepto sa loob ng oval callout. e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Gamit ang AICDR (Ask, Investigate, Create, Discuss, Reflect) ang mga mag-aaral ay sasagutin ang katanungan na 1. Ano ang masasabi mo tungkol sa heograpiya ng isang bansa ayon sa limang tema nito. 2. Bakit magkakaugnay ang limang tema ng heograpiya sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng bansa? 3. Paano nakatulong ang mga temang ito sa iyong pag-unawa sa heograpiya ng isang bansa? Gawain 4.KKK GeoCard Completion Modyul ph. 20 Paano nakaiimpluwensiya/nakaaapekto ang naturang konsepto sa buhay ng tao at sa iba pang nabubuhay na organismo sa daigdig sa kasalukuyan? Sa mga salitang iyong nahanap at naitala, alin sa mga ito ang masasabi mong lubhang mahalaga kung ang pag-uusapan ay ang katangiang pisikal ng daigdig? Bakit? Paano mo nabuo ang iyong sariling konsepto o kaisipan mula sa mga salitang iyong pinagsama sama? Ano ano ang naging batayan mo upang humantong ka sa nabuo mong kaisipan? f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessment) Paano mo bibigyang kahulugan ang salitang heograpiya? Paano maipapakita ang pag-unawa sa kahalagahan ng mga pamanang ipinagkaloob ng mga sinaunang kabihasnang nagtagumpay sa hamong dulot ng kapaligiran nito? Gamit ang mapa o globo tukuyin ang absolute, astronomical o tiyak na lokasyon ng daigdig. Kung ang daigdig kaya ay hindi nahahati at ito’y nanatiling isang malaking buong lupalop, may pagbabago kaya sa katangiang pisikal nito at anong uri kaya ng pamumuhay, kultura mayroon ang mga tao sa buong daigdig? g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Bilang isang mag-aaral paano ka makakatulong sa pangangalaga ng daigdig at pagpapayabong ng kultura at kasaysayan nito? Bilang isang mag-aaral ano ang iyong maiimungkahing batas na maaring makatulong sa pangangalaga at pagpapanatiling maayos ang ating daigdig? Masasabi mo bang ang mga katangiang pisikal ay gumanap at patuloy ito na gumaganap ng mahalagang papel sa pamumuhay ng mga taong nanirahan sa isang bansa/daigdig? Pangatuwiranan ang sagot
  4. h. Paglalahat ng aralin Nagmula ang salitang heograpiya sa wikang Greek na geo o daigdig at graphia o paglalarawan. Samakatuwid, ang Heograpiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig Ang daigdig ang tanging planeta sa solar system na kayang makapagpanatili ng buhay. Ang malaking bahagi ng ating planeta ay may kaaya-ayang atmospera at sapat na sinag ng araw. Malaki ang kinalaman ng Pisikal na kapaligiran sa pag-unlad ng katangiang kultural at ng kabihasnan. i. Pagtataya ng aralin Ipaliwanag Paano nakakaapekto ang katangiang pisikal ng daigdig sa kapaligiran ng isang bansa? Rubrics 5- nakapagbigay ng limang epekto ng katangiang pisikal at naipaliwanag ng mayos ang katanungan 4- nakapagbigay ng apat na epekto ng katangiang pisikal at naipaliwanag ng mayos ang katanungan 3- nakapagbigay ng tatlong epekto ng katangiang pisikal at naipaliwanag ng mayos ang katanungan 2- nakapagbigay ng dalawa o isang epekto ng katangiang pisikal at mayos na naipaliwanag ang katanungan Paano nakakatulong ang globo o mapa sa pagtukoy sa tiyak na lokasyon ng isang bansa? Ipaliwanag: “Ang kapaligiran ang pangunahing tagalinang ng kapaligiran para sa kanyang kabuhayan at pagtugon sa pangangailangan”. j. Takdang aralin Kumuha ng mga news clips tungkol sa pagbabago ng daigdig (global warming) at sumulat ng isang tula kung paano maiuugnay ang kaalamang pangheograpiya. Paghambingin ang kalagayan ng Daigdig Noon at Ngayon gamit ang Venn Diagram. Gumawa ng isang brochure na naghihikayat sa ibang lalawigan na pumunta sa inyong lugar, upang ipakita ang pisikal na ganda ng inyong lugar/ pamayanan. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya
  5. b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?