Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

吉田調書「2011/8/9:汚染水への対応について」

89.928 Aufrufe

Veröffentlicht am

吉田調書「2011/8/9:汚染水への対応について」

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

吉田調書「2011/8/9:汚染水への対応について」

 1. 1. 077-1 [H3l= .l£ELIfiE; ?.fil . ¥fi23$8B14H $1 &fifi%. mfiEfi. Wfi%W‘Wfi#% HF§mi$%%% §fi§h§&fi¥fifi%fik$fl6$&fi§-&&§E%$¥E E E mm ax . mm23$sa9m §man@%E%n%amusna$&m§-mmwkw. w %%m6mfiLtfi%m. Tfiw&%Dv%6. -a 1 WWW? ' - V fifi%fifiE%—fi%n%%fifiE gmaw’ 2 mmaw ~ ¥m23$8H9H$%16fi#5flH¢&17fi$v 3 mmam ‘ JV4Vy9 4'mm% . $&%§; a%$wfi«mm$x 5 IcV= —¥~t;6fifiofi%% 3:0 D Rb . $2 mama fiflmmofimuomf wfiwafib %3_fi%$fi fikmb
 2. 2. lfilifiwfififiifil Wfi - flfi ‘éa"’B3|7'}I"EPJ: . 'E‘&liE? M3‘J‘! :&ifB§E§$0J2|5‘: §”o= E=§? '-: b33>Z>i<§l3ElC$6D 1E 3%-JE¥7J§§§Efi (wt? rm am. ) §l4<I. :43%6$1§~<° IF 5'| ~l: §é? E?‘6$fi! r. owc¥IJ? fiL'cw6 kw fiflmtnruxzba? ' % %ofiDv¢. _ M €Bfi§#§&Efi$DfiDT6&M$$EOAfi%m? 55 '74iJ§. «‘: l:tfiEl7'Ixl{%§‘fi’5:L'C| «Z:7)‘~ %: a>§~cwfiwa&E. Ear‘-rmm . E‘mfififi. fi%7=u—fi%W&E&$DbD%LET. fi%? fi§fi? :aB au: ¢; , , as Eflififirfifili. $a= I=s%mamaa1:*mo7°n'-zzxgaa (19-‘F Ffi= P RW ma; 8W5.)&fifiE%%*O%%fifi&LfEHT6twKfi$Kbotfim&fi# ~&mT6:&#—$EmEfiE&#iTwkom? g &&mswn£uoaa&uAnanaayamauhofimrnazmskmo kt». $%%&Lfnfi¢Rwmfibmhmfibékfiirmibtb, Bk%t ¢ubotfi#mfi#KfiwT50#—$Ewfi65efiitwibt. -H5 6 %w; a>a§ca= ..§ (£l'F mg: in awfi. ) '0J§7J<’0)5¢‘1‘FI‘3IC-ov’C §7k7‘r. 'c* bawowmwmamawmamewmva. aawmsem%osaaaaw$mm &? W6twK%7kvyom&fl$¢6ubtD‘fi#~mwT6:&#—$§wa %zrwtow? . - $ zbbtomrt.4fimb0fifivfifi%m&$%f6tboayatauamo tzostvd-nab, 7'5 2/ l~ = s:'a=257:m: ::. vxzvagicmriwmwta L7N: b7£6 . 5 &#: ?.'cIn§ Lit. .. B5 fltFF7i<{s‘£>&"FrJ’6 7€'. ab&r. &i'v'7 l~’ 12‘/7)= Bfl<= &7i5rfl: I Lfitihiihlih Btwbi - -- S #7 F V/7k <' E»IM>7i! :§mw. <;v-cs>a1.ci. iiklfl LfiH'C'*b1fi: l9&'4¢I>'c*iif. rb7b> amo1wiLkL%5TnflmFmM%TflrflE«o$o&bD:3%mBTa In 5 : .3: 7331*-2% 501‘. —? :i'L2b$—$EIn£%; ?.'C'b§ Lit. LWAL‘ 4&7 Fvy7J<a>715t! Hfivxzvzififsrztbamfiifiwfilfifiaflfiifi I/ -N’/ W) FEE>&'iE>%. 'cwit7tab. fi%7J§E££i'<§Bi"e (EFF HMEW .1: In 5 . ) i>= r‘a'b"7 F V‘/ 71<'zi'? !ifiH: Ii! rH: L151»: Iam~a§ab: n:i= s '9 . mam: 7‘. c.v~= lkm'c 1,7‘: . It 5 726 a . wrF71<: bii§7Ju Lxc. EE~0)§7k7b3 5 5i:1§iJnLxc fiawowamzs 3 | ‘9‘G-: i§1JIlL’C Liv‘. ffléiiafiéfibftlihlifsbii < 2:: 0 $1‘. 1- 5i<= or2A,2!2u9&EL.22b‘: n - iii: 5 f. :Nfi? £7J<: b$1fl1Jn*§‘6 <' ism‘: 6. tl: &&<J4E: &§a>? §!l371<ii1i5ttH Ixc. mm: ?75'227J<=5:B§¥&:9&flL*cv< .1:w57:‘§+I: <J'v<%7:’. J:. fi1JJ7)= I‘aEc'cw$ Lit. flfi ? §i¥flt&u: §i7:o~c&1i&Ii= f$. l_—anmizrfiaz-¥i: >:: z>>3!. %o3>7‘: m:Ha)J: -5i. :%k. 'cv~1:7>= ? 4 g §m%nmMmfia5e%zrmmLtm. xmmmauru, vsyrawfita" Tcabl-tlit. 5.1,‘ -5 : trliszxfifikfiffiéofiififiifiztbifilflitfiixclni Wt. jfzmr. *‘]'LT 2I= IE>5:aabrI; &J$fi1’; !rm2>= ;tfiLr$r-tau-cu~< : _e'1:‘a%, -arm: wt. flfi C'B| B”C‘? fi’<7": ffi$$lCJ:3’l«l'J7 4}? 1 Eir. fi4Ilfi%1l{*£'E’263 f? ¢‘i£¥5‘=7.‘iJ: li1ii&>M§= f.eI/ ‘J 8 -1-
 3. 3. [H'x13’unH§i’£§l §fiL, —§§$utoTw6&%%LTw6#~- $ b$Dx<fiitmnw. w5w6&$mKflmL&Hnfl&6&moktw. Eb . nrana. %5m5:as&otma¢mw: ¢.$m&a%§mmameL1.m mw%&w&w5%&$ntoufiztM§T. ‘ ‘ W-%ofi%ént&%. €EfiEfiEor5k%itom? § Ino7‘: w.: :h.2b= 6 8 5 '9‘60)7)= aL’ ? éifiEz‘€fl27l<r7>71<{!22b= ::1'L73=v‘o EM. -'A; J:zbSo'c fioT. %n&%0§§%LfiH60mk. %5Ew§Lk. %:wfi&#fi§%$$ mo}vA—m#fiénrm&w: a###KmntL<Ew&Lt. fi¥fimm&A nfiHTw6bd? ##5%h#8:m#5HT<émvéhémflbtdnfltb &w®fi¥%Tb60K~%5wotfint#fo&bD$Lk. - E $$fi%%fi&&Tk.4H2Bflfififlfifltfimflbfwbtkfififléfltt ea§wr.453aum#mmuw+a#zro$mam§bor. m#mwb¢a &fi&waoEEBwrwte%mLrwa#. %nmowrm25%kkm. % %nmomru. %£%$Eflofimfi#§botew5xatcaufiztwtt A. tfi.4H%ome#%%mofifivm$fi2%&mbomw#fimr£D§L T. fiwémbaefibnfwkbfififfi. moME%E5T6m. Bcwfibém. %5w5E$fi—w#wm$mmb6f. fifiebrmfihkfibnrwtbfivf. 7‘£7b= I‘o. ~ 1-o*: 'L‘%*. >J§= /~. ,z.1:#: ?.? E»&7b= &'9§§vW-F'C‘. é: l:‘5J:0fiF§f? ‘-§Ifi'E‘7'. ‘:7)> .1:EJ«‘i'§‘. I-:7b= E»J:5~‘<°<%zZ>J:5&: ¢o7to'mt7‘. :v7)= £:EIn$'§‘. F5 4 aawoaaexmamvsx. ifiiéfifiktfl L1:v~2:'S.41<fi‘JI: $%mz? <i. 'cu~? .:u~aw5: av; wm? % - %< ? fi?¥fi$tl: |:lL7‘t'4'é: l:5:.2:l: i:'§'o“C| «7'Zl: ‘. 4 fimofifiofifikbrli. 7k0J! fl-E $Wfififi0E#wb&§EL1<hkw5Ctfiok. kEfifififin$*Rw Eébwamztflwbfivbkb. $*RWEE®fi*&$fiT%6§Vfl$fl& motbwvtme, flm#aa? nH. m#«mw#aLmmw&mrLt. -W §mm§m4ammmwm%vfi¢m§okom4amu3%mw¢m#¢mot : azioiéoyaaifl: L'CzB>60J7)= ?%v)$Bfi>2§b"C. ‘b 5¥fi? ¥I3tl; £l Lzbvtctniia 5 kfi 11:05:? 3 %ofiUrf. $%%#B5m<hotov. mfikmmurgmxwmaggu -nu 1_,2b: tn»~.1:»%7L$ Lit. F5 5 - 6 %&*f7 }~'l/ :/7J<k: ov'Cl: i: 3 E! aJw. *.§i7‘. -.4: l~ 1»/5'-«rIJ§7J<7)! fi.o7>>o1: : kfik%&%¢mUfiok®#. ' § %5Ew2T. fifiEfim*anm$&&mv¢#Emtxorifitafifimo fififikbnnfl. $wT6$&&%wmbT%%&$mm&6:a#mE$nkm' v. mmammgnumeméaunmaaawefiziLt. Fla 4 F] 4 ao!5E62I= %=B%m1&&:2!: IE'c1fi: %¢- m§=5:fio1'wz>7b5. ¥fi€=0J: ‘@! ’:Pl: oIn romfifififibokom? . g fi%fifl%mLkfi¥h§é§E§0%E#wkhgofiflfitfimbfififlt D$Lt. flfifimxvmfi. fififiwflfifiktéew5fi%#¥W$Kbokefi : %.'Cwi1‘.
 4. 4. [fiflwME&fil' I RE 5 - 6 a-$257 1*‘! /V7J<17>71$tl: Hl-’. ’J‘4"f-1:1:1500t7‘5D‘fi9Il: H'§‘6 . : a mztzoitzbk %: h.>s: motfiuao:5m%ikm 3 flkbfm. #7Fvvmbfotflflbfifltwtfikrwibtwf. E5LT l500t aw5&$I: r1~o7‘: a>i£657b=2fififi¢: m§ Liz. 2l= !E. =Ir. &§w: a:a fifi %@WfiLT%5&ok&. %5%5W5:&? fi§%~fiHLTL§okkEbn§ Lt. %m¢m§$ua%mumm¥mna. %nm$mvmmf5aw5£$vfl §§MEO£5&W3mRowTfl. mKflfi§%«0fiflWKW%WEfl&mot. M *Efi—§fi#Hwo¥fi%#nH, fiEfi#flflT6:&#? %6kEoTwk& Bfiwcwznbi? . . $ a2ze: «t5Eo-cw2a; +.ArcL1:. fl’§§i:1soot. 'em>nm: I. «tn 1 ran‘ L»: fibBh&wfi65&Ew$Lk. %§? o&fi%&0$DfiD&#flTnfl%flfl¥ saw. 1$I§0¥IJlfiii5’fifi? l:#v&mD$L7t. :.2l1«$'L‘ so 4:<°e. »~wc»= a=ea>4<rz= »e~. w&MiknH-E%§%K&wLt&h. %n%Ei6fi%%&6:&u§fio¥ fikflofibk. w $%us%&0fimmmw&Rmmmotfieu. amoTm&fi#mm#mw+a u%&w1wtko: kE#? '_ _ 9§ fimrczafixsififlmmmov. %f%fifi’E: E5'§‘? .‘a7)= ¥i n= 'L‘ik&)6:. &‘(‘li &w#. #m$#wmfiv%aw:5vbnm.75v+&fi5k»mE&mwrvt -V¢‘sf. i:I)‘2'uli>‘. t Ezttw: In 5flfil: t9t§ of; Lt. « M fimeL1m#mmummwew5Lmo¢v. gwawaaomuarmmt >573‘: -‘=1L->*4:D . . &0o1¢‘a>= I='e 5 - 6 a-$57 l~‘V. ‘/7J<’5ffi5€f: |:l'? ‘3.'>. ’.l: lE&o7f.73§. u= Mv%%m;5&§%fi1;mokom? 5 wn; ‘¢. »? _-. :h. &.'. ol: ’Cl: t. WP RW flaézztfzuzab. s - 6 %m=7 Fvmbab m##B&fififi50?T#. EE§? Ekfl. fi$KEEfiE%iTw§Lt. fifiE? ’53a7kIil: :raor: rsI9‘lf8/u£h*§i'C. m1.tI: Li'§‘7)= b.. 2 %ma)? fi§27J< a>fiEH1t: »9.~'c*wtIcfi.2.5t: £o I~ 5 '7vl:7:: .*6%1If@’cL1t75=-6. fiyEE?6!427J<0>iifEH: I=5:. M¢: aufi§§$arLt. . . _flfiK.6%wo§mkowrB$fi%m®fi%flkbnnfl$fl?6$&%k In. ifitbfém 2:’Ino1:, $m_&: t>o>tM= 9 7>=1ni. rw2'cx iétfitim/ ~§5*: o$. fivrcfifi &$fiTLk. . » - m~4n4afifiv. mmoLa#an¢awv, mana: vom%#2n¢smv. 2: VA 5 E+§I: I:amtIi<JI: &1fio'Cv1r. aJ2b= ? A '_ 3 %nflfiofw§Lk. %$KWfiE%§kLk&LTb. %:KMfiE%fi#& $5%i'7.'> 1:: a5&: :I: .t1|. :7kJ: $=5: L7!: D‘: l1-i‘. f7§t Bm~rr_¥) %nlr. IrJ: 1 ~ 2 fiI‘efi2b=2b>25 7:36 5&Eo1wiLtov. r3%mo#&Lfi$#b. mhwffifififlfiwfifié E+§-l/ C‘ imfiinti. 4 H J: finct: fi=l= RW 1&E=5:$n‘za4z-Erbsabaiaa 5 .1: fiirc wiLt. flm= VV=7&0?. En¢Bw##kEoT%nKloTZ5&6#fi #€3l11‘L'C%$%: ’FUWiLi'§‘. _ lifi Wfifirtflowawhe rxoitmsl é: L1. 2 %w2a>2‘"é!4s7}<a>? i!eH1t#: J:t:4 w~°.9 I~ zbsdcar #okt%mLTm6#6Bkm&&mb&nt: kKxD. fifimmmfififififi -3-
 5. 5. [El‘E’zvHEEf€l fimotmvmmwm? $ %nfi£<fiwi? .mH#tE6:&&uvfxflywmflfiéafifbmfié <w®fi? T.mfiémbéz&fi%B6bLo#0%B&UhH#E&wTTfi. ~ fiE¥fi~oEmufiwrw5wv. %nm; ufi%mu$mf6bwr+me. % mam : ?.'C? "5§4s7l<= & 8 5 ma_a1,n~< 7)= >5:#: ?.>t: l7‘mi7’; : D 2-1-’_r/ Hz. fifl ? fimi5tH: l0J3‘s§z33fi? )JlCHi7‘t0Jli, 3 B 28 H01’T'B‘3'39"f’. ‘93%73‘-7 g 3527au#Er, fiEBkE. mfifiE€. fififiomfififiaetfigmbr w6.%: ?0%o¢? .:n#E*®mE#fi%E§k&6&w5:8&$LLfii Lt. %LT28HK$Ermflfl? —A&HB%bt. MfiT6flKE: mK$%L&h awn&wa&0$%%®fim#2:#bamtw5fiKtn$Lt. fififiofio ¢vu. i&mor%: uAnnmwwaw5fifiE&$%m$Lt. %5wotw5 W6&§fiflt*? *EEEOEE#fifi? %6®fi4%fi¢~KVEE&fi¢RW_ §Efieh5%mmv: Lt. tfi. ¥%m$%+55zv. #5b#a: uoa#¢ rwzma a 7». 45552» H: J:.1.’o win» wee 71>. {- 5 mo f: ¥.'l$5}i'L‘i&§= l7b5s1Z~§7‘£¢*_‘ m5:&f;4%&TBE§~®$%&fi*RwEE«®$EKow1§fi&W#6& m5:&&&D. &fi##v7t7Ltofi%Efi? . _ 4%&1BEEk9wTfi. fi#«b&&#T%&mokE%. fi§$&£LTflb D56&w5%fi%0fifi#BbD$Lk. w $¥fl%0W§m5mfln6%fifl. fi%wfi&mu§: D#E%%§fi%E&Ku #€én&motl5kEw§Tfi. - g fi#0fimmKowrfl,3H27HK. flm6fiflEkE$flEfi&§Kflfi§. . :: l’L7)= E»7J<0J9&E7)‘fi‘? ->E¥7‘E&‘. Z3’b>5:, Lo73=D"? |’o7J‘. l'J’i’bl: f7.’7.‘/ I-li§2E4E'C‘€= ' &| z2:EHmlEE7?. $ bit. 28 E|0>3‘I'Efi‘>b-! i"t“b. i%: %7:: n-. .s! -’*I‘®filC| :7t7J<9& ‘E%—AxVR~u1Fofiwm&EfiEkiLt. %n#%®&%D#€$nk#E‘ 5mmb$Dith#flmBfifii6:&fiBit&w5%m? ?. . %nKBm#bbf485LT§<EMLtw&w0#.75V%®: k&b$h& fiirwaom. aw5fiDb4H4Hoflm%§oEflouaovT. fi4o%&§vm»r. t¢»aLtmEfim&fior<nrmtonfi%7=u— <’&‘au~7£a1:&EIn§‘§‘. . | fl3H27HmfifiBkE%mfifiEEm%ot0mmmwfiwmtfizakbm? % 't><1:~M: 3 H 25 H73=BHJ? U~T-? =J"<7'E7't’. o7't75‘ new bats. ifiililiirk Etflfifififififiwtflofwé&w5%fl%ct. znivkfibfimkbfét ; a«mfl%e: nmb25Lrm<mofimmkbu—E%w§L;5&w5:& 7507:. W fiflmxE%mfifiEE&hotmm%n#mbrm? % %. of. -.m: t%JJv: 'c'c‘1“733. §fi1*lifi= I&7)= ?§? L1£d<EZ*<°§flH§1fif? £'E'&S%7:: <1; vibe t. %%ae%Lt:2thot,

×