Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

吉田調書「2011/10/13:「高濃度汚染水の存在についての3月24日以前の想定について」「4月4日統合本部会議における発言の趣旨・背景について」」

89.854 Aufrufe

Veröffentlicht am

吉田調書「2011/10/13:「高濃度汚染水の存在についての3月24日以前の想定について」「4月4日統合本部会議における発言の趣旨・背景について」」

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

吉田調書「2011/10/13:「高濃度汚染水の存在についての3月24日以前の想定について」「4月4日統合本部会議における発言の趣旨・背景について」」

 1. 1. [EliL'zl. fiE'iI§] ¥m23$1oH16H xrsnsiiess -fifififlfififiiflfififikfihéfifihfi{&fl§E%$¥E E 5 WE ii X42522 3451 01% 1 3 E sssjaieeiewassmzisiiasetsaa - zssorzaé, fi%%mbWfiLtfi%fi. Tfiok%Dv®6. a s1 vmmamnszaet names‘ was 1 mass KE§fifi%%—fi¥w%%fifiE seen '2 mass . ‘ $m23$1oH13H¢%4fi#&fiB¢fi5fiiv 3 mean . fifi§flfiB%—fi¥h%EfififiE§fi «'4 was . ’ fifififififiééfifififi fi%%%. ME$k '5 1cv= —¥—m:6fi%o€fl% 2 $9 D &L . $2 mans‘ fififififimwfifimomrolfiuaumwfituomr 4H4H$é$fl%%K£H6%§®flE-fifitowr wmoasv ' $3 fifififi fihhb | ./
 2. 2. IKXEIAMEEEI flfi 1 3Ha4HunoafiEfi%mo#Eomfiuowr- sf, aswwwaxoeuaLrmsmwaamszanssfi. $uua—ey fifiiziztjtfilciilvk Lr:7‘i= . JR-T-Fflfilzliiié: A; a'$i&iiJo—cw*. tva m was Lit. &. mB fifiwxatfifilllv-&6fl'Ul, —. lEl¥fiEEi*ia>—-‘ills (RCIC 71:’: /7°72 . 2!) i: iii’F¥Ezb1)ko’C: ‘6 lo ’é-rIJflfi>5:mwr-. i!R 0 vii. 7i<i: i:§i$§)i<Jlr. I.l> L, )o'cv page 771: ‘-? "’£! i?J‘l'1’6i$ <‘. ”Gii7’xl<’: an: a '(‘Li‘’: .. mlzfiiclfi-? ifi«a>t: E7l<= &BfilréLs*i‘7)S am: 0 VJEdJ7l<7S. 'l3i7l< L'Clr1:ftb? >. $535 'f0~Wfifim§%mEfiflTw6fi65kfiifwibk. $M@$#Bfinkmfi £%B<i—§X$Kt$6E65&%kTwELtyi—5X$Kt§ok#fi. R ¥FflEflfiE&fifiwtbtLflB<fiEEWK8E$oTw6#Wfhfififim Bb&h6fi65L%hlDWK,8:m®Wfi%#BOEUfi#fl$U6E65& flmbfwibt. kEL. %n#wo? b6mfi$%TLt. , -‘F532 3 Pfiiioftkfl-I/ $'§‘i53 1%fi§i7>3fi7J<3'fe5vf ‘/ "C‘7l<ifi: l'l. l..7’: : am; '9 $1‘. fflfik. §%fifiT6fifi7—7W$R§0%W%fioTWéhhttéfifififli uahecaefizrwss. %5motamav—»svsswvws¢s, ass 'EOmE###6§$#fihTbE5fik&#b6kflfififibfwiht. ftisu. 3 B 24 EiE'(‘Oll#Ili’C’ii. flll. l:*J‘? .'>’<%: '.&:2b‘é'r<3>o7.’.7‘£*. ib moan ¢Ewfiht<6#$T%$mT6$$ubD$th? Lk. L#L. finT<6fl& fimfifibfwkkbtfiflfiflfifi-flfl&L&flhfi&B&w&fi$<#B%iT l/ “SE Lit. «z-rorcab. 3'5 24 l3l: i5$Ei75§37l<0Ji$3iI%:931o7é'. l3#i*I. it-visa) 3l€7‘tJ aawsufi. t£L. emwmaemotx5mawsLt. ' 2 4a4ame$wsmvo%eoae-as 6'§'fi1'iB'FO'1-IPCSDG$lCBli§1‘Z> L I/2/? W0Jiill§7l<0)fiElC"DlI"'Cl7l3 45 3 El o&u§msm5aa%e#cok: ammwrwsate. maxmsasntza u.434Hoase: ameofia%—a%r§amwos~74vyommwss Lit. em‘ 4 El sis‘= a7a= :sa>s~74~/ ‘ma -smug. tsazkoatmsanx D#Lulfi‘fi>5:#%IxCt; £51/~$l. rc. 1,7l= l,. coatiaviifimmofifiiritflavx Tw$fibTLk. _ . ta. um. eammaauurmfiaaamszrsosut.1 passes mrmmma<. ¥amxmreta—uys5v; <mrmwa¢»sursa, m ? $#§mL$fw$mTLt. fiK. &6fifi#b6%fifl. fikflR#bD, m fibfibowbbfwékbt? #BflT#®§#EM¥$hTW§Lt. #L<%& s¢a, aanmn. mfimomuwsa#sv. ameeasaormumwmnr wsr. emu. mmeszuummmnse¢umrmmma<&ns¢. mrxm , sa<m5a. saummamEsm<sv, amemmmusmtv. mmmaay 9&E&fiof§mL§T. fwkbtfimW&£KflW¥fiflE$§—EVEEtfi l~I= ——/ vi, ‘ §7l<b:7lElI‘7b“9". '-I‘-‘Z7 Irons bra, §7l<'§: %fi. '9‘62:. 1l:7l<I, Ei": b=. _L
 3. 3. lfifllifiEEEl m#L1Bmofifim5stfihT%tL$wi#; tmxfiuarvmtfifiufi. flT#wE*Kfiiénre§Lt. thawafifi.1£mfi&Ltfi&flb6% KkoTfl#$TT. flE§.1FKfi4E%ELTfiU&6%flOflEEot: tfibétbt%5wok$fifil<%oTw§Lt. : i*LE>0>$'lfi7bH‘o. $ii§i! él: l:'9'o 2:'9'7 l~'I/ :/71I= I‘o#l%7i<'C‘% t; ‘.7)= c1:7tibi: :tm'F7l<l! Z wm&afi<&b. sswuwrmsfisssoashvbv. eewnwsmmmm $0) l~ VV7-vJ#%fl<'6lili'l~‘7l<vJ§7J<7)3lEiW7‘£i_-iifilfiLi L7‘: :. 3 Bit. -Eo§iiili‘F mmflfim$mrfl{mofifivBwTmo§m#&uésgitwhmflfifiiu T‘M6%&%oB®o@£fiB#T&<flbtfiiibk. %:ftflfl‘Lfl4E ¢m9s: ameome*sssesm;5sse(xmm1rcsem)tease it. . . . §E"®= l=I7> T5 - 6 %%%®#><7>0fiéi$l: i:-é*f. r%@’&-5-X61 &lt. l:. MC 5-? Imwm3§fiHofiE&Eorw6ovut<. flTmm#L#é: er$Eo3s 3'55 >*£fiEi’c*§7l<7b¥£l= _I:6$l&0J : <1: ’<i: E"3"Clii"§'. ill! 'F_7.l<liZ735i5i < aotfltififii. mm0§#E%%fi$flKmELtaLT%fi$W#fi&KumD$%h. Eéwo l/ V3.6 2: I. «'57)3i&'F7l<ii‘i§7J<'9‘Z>filfil§&‘%‘ L'C|461i', iib, {'I7J1i'2‘. &‘l§E%. *lR5£‘: '§’Z:7‘E: llb mmsvvvymeaTmewms5Lm&wov¢. msxfisfie. $mmsmrenu$<&wm£e.4a4a¢ufi#mwo$m eezutzeu. flaL1u. £am&ma¢snae¢ov#emso#tm: .kE&Ew§Ltotfiflfi%%*W§fiv§§Lt%fi%oH05bK&ET6 &mEOT$Bfsfi%&m&0WEt%§K&6fi65mBa&E&TK£%5<3 am4assmmaaaormsut. mmmssaema, $eRwamwsss m&&mfifiL<£0&LtL. mv7o&mm1emw1nofibve%mwh£ o7‘t7‘t’&>. %irl«Es.7b= I‘oB+fi'9‘Z> 2: . kits Hfifirbirbao . : it l: h‘97)>o'C: lo‘ D a bit. L flbtfi¢KwOt#I$m£n¢Ewm#6#b#E&mokkb. T%6Efl$ <mw&W%Ltmotoffm,3Bm4Hwmm&EL1sBznfltfififlfim '7i<>2E£i§€o§l«'Cv. ‘6miil: i9i%'§‘§»>5.~21/6. 7:: lu2:zl= Wt: ?.6 : i:7‘z¥'L‘%3 M56 5 & fizrxusbk. ' '3 mfiflmmatorofiflmfikomr . llli’§i? ~?5ii% 11: ofifiilwfiicowclrlz. ans 1*? ) i 9 7/140%‘ islzfififiifii masaasuwsnswum, aenowneabs, mfvvxssmmssem «mmbrwktbt: bBmEwEwbEb&<Ts, #Ek3w1%h6&fiéT < : l1.'Cln67‘: -I6 5 J: Bo'Cl/ E Lit. ?fii¥fifirH: li7>, ¥mili‘Ft£ 5 liétfifliffi‘ V Eetfii‘. $1. #. m:a§esema~oeemaatessLtixmmzrasenlomzn soofiwéwii1mwwm%§Lrw6EueT. 4 afimaofibébamomr - flu.3Hd4HKfi$§fifi##%E$hT#6.%nflmwf6fln%foefl wrwttb.3H27BK$Eefifimt§&m%fi&E&%§%omfifiEaas -2-
 4. 4. lESl= B'U«MEZ1‘E§l ' fie-ii'L1t%l-'—ta. libinblflI:0>fiREifiil!7l<0)li5E735fiii: 'CEE’c*&z. |91 rcoptm v%’5i&El. :7<§fi. Hil D lifli fxiinli. Eli: 8/viE: ‘r.6—? i'C*7<§>’: : J: ivttza a in 5 EEE amt: Lorain like Lit. c oil: is . i§fiEjt§§ls7i<rrJai'l’fi5B‘fa>mli'=027:aubl: fi=l= RW a; ~7l< efilwk L>‘. tl'I: i’ll3f? .: 5 fun L, 5- 6 %lili0Jill1'F7J<0J§7l<03fi5Ei7Jfi$i9tt7)1:lblCli #7’ F 1»/7J<&#l27i< Li$iSl'Mtl7‘2’l«li72 5 &v‘fis an 5 r7)lE1$fii'§¥i'e7l<&fl? fi5‘6 av ‘/ 9 >': ai: %ors; ai<*i:2.: i:t, >:1~l~1:r>. Efifiomtmw &':7b_l: ;$i£'§‘Znb= . ififivxfir ll: l‘§‘6 l.2b>2t: ln2: in 5 : 11: %: B‘l. Eli L. -‘&i'Ll: $ti‘i'67:‘fii~= & Lo7)= D fitkbflibutlfii. ‘i bit. I ' L) J:
 5. 5. 'eLg#, :flw: &v—9ay m0fiQgQ&fi: §figLgu&uH#mAv, zflflflfifi lil3.l: 'EJZ7.: Ll If ‘B 9:‘: ‘ ii‘ 3§'0J B : 29' 1 B'C‘1 5 omm<'E. i.7igfibt. tb<o'cLé. 2 «tame, :2‘ mg‘ fl"-E25 msi. r:2a<, $72335 $1a21fi@mt255o, mm5mmoP#2m7om¢5u1smgautmoriguii, " ""ii7.-‘ 6/vi‘ 75‘ . .= :Ol. 'Cl: l: 5 4 % . -3,; _-. _= . . . . —l: ‘> 1 «v l: §F.5:bE2‘blEEL1': Lii; lBl. §I. 3‘; g|yll§, 2‘ -——. :a>7=Img Lt, cgiyiafififiift ge_-'t. t<-c, £—a*. .w_-i. 2' 125- 6~Efll: §,§g_: ArC‘17b¢, i‘. lbfii'7l'~°l/ ‘Jfi. il'. U)'C$I, 27 -1 1: 6i/ I<Ilal: tF. ’>t7l'~'>7iJ‘ - 6/11‘? 75‘ r , 11- : Mil; U2‘ §'C‘. ll: iI'J'C3‘5'2 $1 , .ll'. UJ'C§v§&tL’2" §§fl&L2' 15, ii! Efiilfififlflllfizlgii: LTAOT < saw. 25* ‘$1’ l:5-6 l: 'Jt. 'cl: é: tul. 6A; t.: 0) L'Cl. 5 its lit: .<'C ‘Him An‘ 0) : b<. l:25<—: 'c 'Cl. 61’: l.' use 1 1*: lb’: 70)»: (D-‘G030? “ii I: ' 'C‘C 1/we, cam-7 i~' I/ .‘/0)fll. in-cmzig i: L;-c£o1a~gai. 2‘ §§LfJ*§§A; ‘|: "§'§‘, ' int: LAz'C'- ‘ 1 14'. ‘ 1l§l§fi$'7:n I: l— M J: < 97)‘ U '5 L1’: o43'fl: 2 O EUJV7 F l/ ‘J0)HEli§§#5l‘llfiE L7£l‘l'il1liLl'l’7§TL¢’: EL§'9". ii‘E? 'C-t -'.0)§§3§T§. l35l§§%*§l30)fi"C‘E('l-‘-‘lfifii LT: |:i’_‘EL¥'§'0)'C‘7l5l§0JE§§fi~ {'11. 7llBE3§s llil¥7JfilEH§5l§i%"C. 'C. lZ$O'Cl33§"é L7‘: L.tE. lo'35'§‘il‘ '5 J: 6 L < 33%| .‘ L533 $Efi¥flfimW lib‘: 3'7 Fl/ ‘J03l‘l= l~"-"B5 L55 L'Cli. 565 $1533 Ll»‘T: Li L1':99'flZ§§7il‘-l'£fi'C‘56 il: l«5$ QEWLTBU$LffififivffiOT$0m§§&®TW®fiWfiWWDTBU¥T®T%h? W li5L7": l»iL‘Ela‘3§'§'a . 'l FEHFEE ‘ i§B= li&m7:: /u'C? .== lfi7‘: ‘fJr3. ii’-ZUJ§fiT: "75| .7>a l| 'll75"li‘hil: l. ilhUJT: 'f. ll5 . "E'9l'l-E13! < %‘7'i. "C. 7l§l§fi¥1Jfi| ElEI ‘ 1975‘ U i Lfz. _ Eli LR-'. "E'-. Vl. §'E‘Az.
 6. 6. 7lilEfiR7:I: l:l— 1li§l1‘C‘5‘l§fl U ¥'§'7bI3. £75. *:T. "7E| '5 l3fi§‘l'9'‘6F! ll§’El3':7;tl. i’: l«‘5 -2 kite}: < $511 L. 'C‘¢’a‘ U $1.fhwB-9B®5—E>EEfifi#1n#oru6fififi#56tufifittét$¢5F wurmwsmmw$u<sseuasunustme. cnsaauawmssmamasmsm t4%K£6&u5EHo#ufiflLfiewrfiinseMHnuaEui? ®e: h%fltr$E lE1l'C‘5l‘ilzi‘3L7‘: l..1:LEl. $'§’. 1FEBfi§ ~ ease». sf&4reeea%: waaLrusmmmauouru. e4+ew¥éfiae 'l: i:'5 U §‘§'l'l'E-‘Ea J: 6 L < EFSEIAIAT: L$'9". {'7l‘l.13J7l~0)¥llfi $Efi%7:n— lit». TWA)‘: Li L1': . ‘ 1 FEBFEE s. —saawsas%auaefime. susseammmessaees; {sesame: s.
 7. 7. 4/4 17: O5: O8 (fl) xamsxme : B%fH%fififwmEE&L¥Lt. $f$¢RWm5mm#Koutfl¢&7:oo. 1FEmfi§. . . 7:oo?19:oo? . ssaaxsa 19:00 1F§Efi§ 19 : oo. lib‘. ssaasua - ~ %M#E5-6§®#7FD>0m*R21:0O. T&9:0O ‘1FEBfi§ 21:0O. é1:0D. fiU $Efifi$fl§ . . , RM; Zh? EEflL¥Lk. $fiM. fhfiéfififlfifi. C0fiW? E¥Kfi%T§6¥5k Mfifififi. béMM. fi%$EfibtT$M. fi§#E&§. fmfifitourfiztamfifié LtTetn . sassasms efisam.7maLsLt. sense mem.7aeLsLn. , 1FEEfiE ssmgfiaeuss. eomsxesmmsemesws ; aL<sausLss. xeaaxma _ ~uu. efiasm. %wuwfimem«wehtmLs#. enmeweoaoomcefiemw smaammsmwwmusnaroeemfirLrusmaawmaurssseu. 1F§mm§ . fiU. fh? M$¢RWEOUT18:30.5.6%toMT20:3OK$W0fifiK? M %51E: fi§fiL§#. $Efi%$flE fiU. ¥6L<8fivL$#.

×